You are on page 1of 13

UCHWAŁA Nr 388/XLIV/10

RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiązowna na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44.525.100,00zł,

z tego:

a) bieşące w kwocie 29.402.602,00zł,

b) majątkowe w kwocie 15.122.498,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53.599.100,00

z tego:

a) bieşące w kwocie 29.560.391,00zł,

b) majątkowe w kwocie 24.038.709,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniej-

szej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 9.074.000,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.874.000,00zł,

b) zaciągniętych poşyczek w kwocie 3.200.000,00zł,

2. Ustala się przychody budşetu w kwocie 12.162.610,00zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.962.610,00zł,

b) zaciągniętych poşyczek w kwocie 3.200.000,00zł,

3. Ustala się rozchody budşetu w kwocie 3.088.610,00zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.093.920,00zł,

b) spłaty otrzymanych poşyczek w kwocie 994.690,00zł,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie

2.500.000,00zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, poşyczek! i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie plano- wanego deficytu budşetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b;

b) na spłatę kredytów, poşyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł.

2.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 168.834,00zł na zadania realizowane przez sołectwa w wyso-

kości 168.834,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budşetu gminy podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budşetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rachunku dochodów własnych na 2010 rok i wydatków nimi finansowanych w załącz- niku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do mniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upowaşnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i poşyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşe- tu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr l i nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy ter- min zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 4.000.000,00zł.

3. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank pro- wadzący obsługę budşetu gminy.

§ 9. Dołącza się do uchwały prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącz- nikiem nr 8.

§ 10.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega pu- blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady:

mgr inż. Magdalena Łukomska

Tabela nr 1

Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2010 rok

w złotych

Klasyfikacja

Ŝródła dochodów

 

Planowane dochody na 2010 rok

 

budşetowa

Ogółem

 

w tym:

   

Dział

Bieşące

Majątkowe

w tym:

Dochody majątkowe z tytułu dotacji

Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

010.

Rolnictwo i łowiectwo

17

090,00

2

090,00

15

000,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

2

090,00

2

090,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

15

000,00

 

0,00

15

000,00

0,00

0,00

020.

Leśnictwo

1

000,00

1

000,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

1

000,00

1

000,00

 

0,00

0,00

0,00

     

400.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

22

000,00

22

000,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z usług

20

000,00

20

000,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

2

000,00

2

000,00

 

0,00

0,00

0,00

600.

Transport i łączność

11 178 559,00

 

0,00

11 178 559,00

0,00

11 178 559,00

 

Dotacje rozwojowe

11

178

559,00

 

0,00

11 178 559,00

0,00

11 178 559,00

700.

Gospodarka mieszkaniowa

1

515

609,00

 

507

000,00

1 008 609,00

0,00

0,00

 

Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości

 

260

000,00

 

260

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

 

240

000,00

 

240

000,00

0,00

0,00

0,00

   
 

Wpływy z tytułu przekształcania prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

3

414,00

 

0,00

3 414,00

0,00

0,00

 

Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych

1

005

195,00

 

0,00

1 005 195,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

 

4

000,00

 

4

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych dochodów

 

3

000,00

 

3

000,00

0,00

0,00

0,00

710.

Działalność usługowa

 

4

000,00

 

4

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

4

000,00

 

4

000,00

0,00

0,00

0,00

750.

Administracja publiczna

 

105

192,00

 

105

192,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami

 

84

692,00

 

84

692,00

0,00

0,00

0,00

   
 

Wpływy z róşnych dochodów

 

20

000,00

 

20

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z usług (ogłoszenia)

 

500,00

 

500,00

0,00

0,00

0,00

751.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

900,00

 

1 900,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1

900,00

 

1 900,00

0,00

0,00

0,00

   

754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

300,00

 

300,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300,00

 

300,00

0,00

0,00

0,00

   

756.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17

961

642,00

17 961 642,00

0,00

0,00

0,00

 
 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

45

000,00

 

45

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

50

200,00

 

50

200,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek od nieruchomości

5

450

000,00

5

450 000,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek rolny

 

244

500,00

 

244

500,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek leśny

 

78

000,00

 

78

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek od środków transportowych

 

480

000,00

 

480

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1

450

000,00

1

450 000,00

0,00

0,00

0,00

 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal- nych

 

251

758,00

 

251

758,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek od spadków i darowizn

 

294

000,00

 

294

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z opłaty targowej

 

5

000,00

 

5

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

55

000,00

 

55

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu

 

220

000,00

 

220

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

172

000,00

 

172 000,00

0,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

 

1

000,00

 

1 000,00

0,00

   
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

8

580

184,00

8

580 184,00

0,00

0,00

0,00

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

577

000,00

 

577

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych dochodów

 

8

000,00

 

8

000,00

0,00

0,00

0,00

758.

RÓŞNE ROZLICZENIA

7

904

982,00

7

904 982,00

0,00

0,00

0,00

 

Subwencje ogólne z budşetu państwa - część oświatowa

7

547

828,00

7

547 828,00

0,00

0,00

0,00

 

Subwencje ogólne z budşetu państwa - część wyrównawcza

 

352

154,00

 

352

154,00

0,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

 

5

000,00

 

5

000,00

0,00

0,00

0,00

801.

Oświata i wychowanie

 

444

796,00

 

444

796,00

0,00

0,00

0,00

 

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

6

000,00

 

6

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z usług

 

76

516,00

 

76

516,00

0,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

 

13

800,00

 

13

800,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych dochodów

 

1

785,00

 

1

785,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych opłat

 

346

695,00

 

346

695,00

0,00

0,00

0,00

852.

Pomoc społeczna

2

431

700,00

2

431 700,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami

2

245

600,00

2

245 600,00

0,00

0,00

0,00

   
 

Pozostałe odsetki

 

5

100,00

 

5

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

5

000,00

 

5

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

 

175

300,00

 

175

300,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych dochodów

 

200,00

 

200,00

0,00

0,00

0,00

 

Wpływy z usług

 

500,00

 

500,00

0,00

0,00

0,00

900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

38

000,00

 

16

000,00

22 000,00

0,00

0,00

 

Wpływy z róşnych opłat

 

5

000,00

 

5

000,00

0,00

0,00

0,00

 

Pozostałe odsetki

 

4

000,00

4

000,00

 

0,00

0,00

 

0,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

 

22

000,00

 

0,00

 

22 000,00

0,00

 

0,00

 

Wpływy z opłaty produktowej

 

7

000,00

7

000,00

 

0,00

0,00

 

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2

898

330,00

 

0,00

2

898 330,00

0,00

2

898 330,00

 

Dotacje rozwojowe

2

898

330,00

 

2

898 330,00

0,00

2

898 330,00

 

Ogółem dochody

44

525

100,00

29 402 602,00

15 122 498,00

0,00

14 076 889,00

 

Dotacje ogółem, w tym:

16

588

681,00

       

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

2

332

492,00

 

750.

Administracja publiczna

 

84

692,00

751.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

900,00

754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

300,00

852.

Pomoc społeczna

2

245

600,00

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admini- stracji rządowej w tym:

 

4

000,00

710.

Działalność usługowa

 

4

000,00

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

0,00

Dotacje na realizację własnych zadań bieşących gmin w tym:

 

175

300,00

852.

Pomoc społeczna

 

175

300,00

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE

14

076

889,00

600.

Transport i łączność

11

178

559,00

921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2

898

330,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych w tym:

 

220

000,00

756.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

220

000,00

Tabela nr 2

Wydatki budşetu gminy Wiązowna na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział

   

Nazwa

Plan

 

z tego:

 

Wydatki

 

z

tego:

 

na 2010r

. (5+14)

     

w tym na:

 

Dotacje

Świadczenia

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wypłaty

obsługa

majątkowe

inwestycje

 

w

tym:

zakup i objęcie

           

na zadania

na rzecz osób fizycznych

z tytułu

długu

i zakupy

 
   

wydatki

bieşące

(6+9+10+11

+12+13

wydatki

jednostek

budşetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki

związane

z realizacją

ich

statutowych

 

bieşące

poręczeń

i gwarancji

udzielonych

przez gmi

inwestycyjne

na programy

finansowane

z

udziałem

środków,

o

których

akcji i udziałów oraz wniesienie

wkładów do

spółek prawa

handlowego

zadań

   

mowa w art.

5

ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

   

3

 

4

 

5

 

6

 

7

8

 

9

 

10

11

12

13

 

14

 

15

 

16

17

010.

     

Rolnictwo i

 

70

000,00

 

5

000,00

 

5

000,00

 

0,00

5

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

65

000,00

 

65

000,00

 

0,00

0,00

łowiectwo

                   
 

01010.

   

Infrastruktura

 

65

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

65

000,00

 

65

000,00

 

0,00

0,00

wodociągowa

                   

i

sanitacyjna wsi

 

01030.

   

Izby rolnicze

 

5

000,00

 

5

000,00

 

5

000,00

 

0,00

5

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

150.

     

Przetwórstwo

 

12

042,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12

042,00

 

12

042,00

 

12

042,00

0,00

przemysłowe

                   
 

15011.

   

Rozwój przedsiębior-

 

12

042,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12

042,00

 

12

042,00

 

12

042,00

0,00

czości

                   

600.

     

Transport i łączność

16

698

202,00

2 000

000,00

 

545

000,00

 

0,00

545

000,00

1

455 000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14

698

202,00

14

698

202,00

13

973 202,00

0,00

 

60004.

   

Lokalny transport

1 584 000,00

1 484

000,00

 

29

000,00

 

0,00

29

000,00

1

455 000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

100

000,00

 

100

000,00

 

0,00

0,00

zbiorowy

                 
 

60013.

   

Drogi publiczne

 

140

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

140

000,00

 

140

000,00

 

0,00

0,00

wojewódzkie

                   
 

60014.

   

Drogi publiczne

 

135

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

135

000,00

 

135

000,00

 

0,00

0,00

powiatowe

                   
 

60016.

   

Drogi publiczne

14

839

202,00

 

516

000,00

 

516

000,00

 

0,00

516

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14

323

202,00

14

323

202,00

13

973 202,00

0,00

gminne

                   

700.

     

Gospodarka

 

766

000,00

 

716

000,00

 

716

000,00

 

0,00

716

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

50

000,00

 

50

000,00

 

0,00

0,00

mieszkaniowa

                   
 

70005.

   

Gospodarka

 

766

000,00

 

716

000,00

 

716

000,00

 

0,00

716

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

50

000,00

 

50

000,00

 

0,00

0,00

gruntami

                   

i nieruchomościami

710.

     

Działalność usługowa

 

730

560,00

 

730

560,00

 

730

560,00

 

25

000,00

705

560,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

71004.

   

Plany zagospodaro-

 

552

000,00

 

552

000,00

 

552

000,00

 

25

000,00

527

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

wania przestrzenne-

                   

go

 

71035.

   

Cmentarze

 

20

000,00

 

20

000,00

 

20

000,00

 

0,00

20

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

71095

   

Pozostała działalność

 

158

560,00

 

158

560,00

 

158

560,00

 

0,00

158

560,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

750.

     

Administracja

6

708

107,00

6

669

642,00

6

482 642,00

5

444 992,00

1 037 650,00

 

0,00

187

000,00

0,00

0,00

0,00

 

38

465,00

 

38

465,00

 

3

465,00

0,00

publiczna

               
 

75011.

   

Urzędy wojewódzkie

 

84

692,00

 

84

692,00

 

84

692,00

 

84

692,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

75022.

   

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

244

000,00

 

244

000,00

 

99

000,00

 

20

000,00

79

000,00

 

0,00

145

000,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

75023.

   

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6

239

200,00

6

204

200,00

6

184 200,00

5

336 700,00

847

500,00

 

0,00

20

000,00

0,00

0,00

0,00

 

35

000,00

 

35

000,00

 

0,00

0,00

 

75075

   

Promocja jednostek

 

107

600,00

 

107

600,00

 

107

600,00

 

3 600,00

104

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

samorządu

                   

terytorialnego

 

75095.

   

Pozostała działalność

 

32 615,00

 

29

150,00

 

7 150,00

 

0,00

7

150,00

 

0,00

22

000,00

0,00

0,00

0,00

 

3 465,00

 

3 465,00

 

3

465,00

0,00

751.

     

Urzędy naczelnych

 

1 900,00

 

1

900,00

 

1 900,00

 

0,00

1

900,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

organów władzy

                   

państwowej, kontroli

i

ochrony prawa oraz sądownictwa

 

75101.

   

Urzędy naczelnych

 

1 900,00

 

1

900,00

 

1 900,00

 

0,00

1

900,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

organów władzy

                   

państwowej, kontroli

i

ochrony prawa

754.

     

Bezpieczeństwo

 

180

615,00

 

180

615,00

 

62

615,00

 

26

765,00

35

850,00

 

90 000,00

28

000,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

     

publiczne i ochrona

                           

przeciwpoşarowa

 

75412.

 

Ochotnicze straşe

 

154

965,00

 

154

965,00

 

36

965,00

 

26

465,00

10

500,00

90 000,00

 

28

000,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

poşarne

                   
 

75414.

 

Obrona cywilna

 

3

850,00

 

3

850,00

 

3

850,00

 

300,00

3

550,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

75421.

 

Zarządzanie

 

21

800,00

 

21

800,00

 

21

800,00

 

0,00

21

800,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

kryzysowe

                     

756.

   

Dochody od osób

 

197

500,00

 

197

500,00

 

197

500,00

 

96

500,00

101

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                     

nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

 

75647.

 

Pobór podatków,

 

197

500,00

 

197

500,00

 

197

500,00

 

96

500,00

101

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

opłat i niepodatko- wych naleşności

                     

budşetowych

757.

   

Obsługa długu

 

925

450,00

 

925

450,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

925

450,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

publicznego

                     
 

75702.

 

Obsługa papierów

 

925

450,00

 

925

450,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

925

450,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

wartościowych,

                     

kredytów i poşyczek jednostek samorządu

terytorialnego

758.

   

Róşne rozliczenia

 

268

834,00

 

268

834,00

 

268

834,00

 

0,00

268

834,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

75818.

 

Rezerwy ogólne

 

268

834,00

 

268

834,00

 

268

834,00

 

0,00

268

834,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

i

celowe

                     

801.

   

Oświata

11

883 573,00

11

883 573,00

10

849 154,00

8

950

497,00

1 898 657,00

500

072,00

 

534

347,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

i

wychowanie

                   
 

80101.

 

Szkoły podstawowe

5

099 505,00

5

099 505,00

4

822 158,00

4

210

209,00

611

949,00

 

0,00

 

277

347,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

80103

 

Oddziały

 

189

071,00

 

189

071,00

 

177

262,00

 

164

496,00

12

766,00

 

0,00

 

11

809,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

przedszkolne

                     

w

szkołach

podstawowych

 

80104.

 

Przedszkola

2

986 937,00

2

986 937,00

2

390 966,00

1 962

593,00

428

373,00

500

072,00

 

95

899,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

80110.

 

Gimnazja

2

911 051,00

2

911 051,00

2