You are on page 1of 6

UCHWAA Nr XXIX/234/2010 RADY GMINY PRAMW z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchway budetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, 212, art. 217 ust. 2 pkt 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Pramw uchwala, co nastpuje: Dokona zmian w budecie gminy Pramw nastpujco: 1. Zmniejszy wydatki: Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 60.000z. Dotyczy remontu /przebudowy/ drg Zwikszy wydatki: Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych o kwot 60.000z. Z przeznaczeniem na remont (przebudow) drogi Chosna Pieczyska w Gminie Chynw. Zmniejszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty o kwot 315.000z. Dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych dziaajcych na terenie gminy Pramw. Zwikszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie /umw/ midzy jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 300.000z. Z przeznaczeniem na zwrot innym gminom kosztw udzielonych dotacji dla przedszkoli. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 400.000z. Z przeznaczeniem na adaptacj budynku komunalnego w Nowym Pramowie na cel utworzenia gminnego przedszkola. Zwikszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80110 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 1.600.000z. Z przeznaczeniem na budow Publicznego Gimnazjum w Uwielinach. Zwikszy wydatki: Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 15.000z. Z przeznaczeniem na prowizj dla banku organizujcego emisj obligacji. 2. Zmniejszy wydatki:

Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 7.500z. Dotyczy wynagrodzenia osobowego pracownikw Szkoa Podstawowa w Uwielinach. Zwikszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot 7.500z. Z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoa Podstawowa w Uwielinach. Zmniejszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 5.500z. Dotyczy wynagrodzenia osobowego pracownikw Publiczne Gimnazjum w Uwielinach. Zwikszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80110 Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot 5.500z. Z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Publiczne Gimnazjum w Uwielinach. Zmniejszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 8.500z. Dotyczy wynagrodzenia osobowego pracownikw Publiczne Gimnazjum w Pramowie. Zwikszy wydatki: Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80110 Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot 8.500z. Z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Publiczne Gimnazjum w Pramowie. 3. W zwizku ze zmian ustawy Prawo ochrony rodowiska ulega likwidacji plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, a rodki pienine zgromadzone na rachunku bankowym GFO i GW wprowadza si do budetu gminy po stronie dochodw i wydatkw nastpujco: Zwikszy dochody: Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw o kwot 4.748zl. Dotyczy przelania rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym G.F.O.. i G.W. na dzie 31 grudnia 2009r. Zwikszy wydatki: Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 4.748z. Z przeznaczeniem na wywz nieczystoci staych i likwidacj dzikich wysypisk mieci.

4. W zwizku z powyszym zaktualizowany zacznik nr 4 do uchway budetowej stanowi integraln cz uchway. 5. Dla zadania inwestycyjnego: adaptacja budynku komunalnego w Nowym Pramowie i zadania inwestycyjnego: budowa Publicznego Gimnazjum w Uwielinach ustala si nowe wartoci kosztorysowe i nakady na poszczeglne lata tj. realizacji 2009, 2010, 2011: I. Adaptacja budynku komunalnego w Nowym Pramowie ma cel utworzenia gminnego przedszkola 20092011: Warto kosztorysowa: 1.165.428,40z wykonanie 57.340,00z projekt 5.231,60z nadzory i odbiory budowlane 18.000,00z studium wykonalnoci 24.000,00z prowizja dla firmy konsultingowej odnonie porednictwa w sprawie uzyskania dotacji z programu UE

------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem - 1.270.000,00z. 2009r. 57.340,00z 2010r. 250.000,00z +400.000,00z obligacje 2011r. 100.000,00z obligacje 462.660,00z wasne

II. Budowa Publicznego Gimnazjum w Uwielinach 2009 2011: Warto kosztorysowa: 4.399.095,28z wykonanie 109.800,00z projekt 5.048,24z przycze energetyczne 6.056,48z nadzory i odbiory budowlane 20.000,00z studium wykonalnoci 90.000,00z prowizja dla firmy konsultingowej odnonie porednictwa w sprawie uzyskania dotacji z programu UE

------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem - 4.630.000,00z. 2009r. 114.848,00z 2010r. 299.305,00z + 1.600.000,00z obligacje 2011r. 1.900.000,00z obligacje + 715.847,00z wasne

6. Zmiany dokonane w 1 obrazuje zacznik nr 3, 3A, 4, 6 i 7 do uchway budetowej na 2010 rok, wg zaktualizowanych zacznikw nr 3, 3A, 4 i 7 do uchway budetowej na 2010 rok, stanowice integraln cz niniejszej uchway. 7. Budet po zmianach przedstawia si nastpujco: Dochody - 19.747.748z, Wydatki - 21.747.748z, Deficyt - 2.000.000z,

ktry zostanie pokryty w caoci przychodami pochodzcymi ze sprzeday obligacji wyemitowanych przez Gmin w 2010 roku w kwocie 2.000.000z ( 931 - przychody ze sprzeday innych papierw wartociowych). 8. Ustala si limit zobowizania na zacignicie emitowanych papierw wartociowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 2.000.000z. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 10. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy Pramw: Witold Balikowski

Zacznik nr 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Lp. I. II. 1. III. 1. a b c d e f g h IV. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Opaty i kary za korzystanie ze rodowiska /900 90011 0690/ Wydatki Wydatki biece Zakup karmy do zimowego dokarmiania zwierzt lenych /900 90011 4210/ Edukacja ekologiczna /900 90011 4210/ Ochrona pomnika przyrody /900 90011 4300/ Nasadzenia drzew /900 90011 4300/ Wywz nieczystoci staych i likwidacja dzikich wysypisk mieci /900 90011 4300/ Sporzdzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami /900 90011 4300/ Zbirka odpadw wielogabarytowych, przeterminowanych lekarstw i "elektro mieci" /900 90011 4300/ Koszty obsugi bankowej /900 90011 4300/ Stan rodkw obrotowych na koniec roku Plan na 2010 rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zacznik nr 7

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia Rozdzia Nazwa zadania Jednostka samorzdu terytorialnego 5 Wojewdztwo Mazowieckie Powiat Piaseczyski Wojewdztwo Mazowieckie Powiat Piaseczyski Gminy na terenie caego kraju Powiat Piaseczyski Dotacje otrzymane ogem 6 0 40 000 0 37 554 184 000 30 000 291 554 Dotacje udzielone ogem 7 13 440 0 25 410 0 576 200 0 615 050 Wydatki 2010 roku ogem 8 89 600 40 000 169 400 39 531 576 000 30 000 944 531 Wydatki z budetu gminy (10+11) 9 13 440 0 25 410 1 977 576 000 0 616 827 z tego: Wydatki biece 10 0 40 000 0 1 977 576 000 30 000 647 977 Wydatki majtkowe 11 13 440 0 25 410 0 0 0 38 850

1 150 600 750 750 801 900

2 15011 60014 75095 75095 80104 90095 Ogem Projekt BW

Zimowe odnieanie drg powiatowych Projekt EA Let`s Talk Rozliczenia dotyczce udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych Utylizacja eternitu

Przewodniczcy Rady Gminy Pramw: Witold Balikowski