You are on page 1of 2

POROZUMIENIE Nr IR.0714-4/4/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte dnia 7 kwietnia 2010r.

pomidzy Powiatem Wgrowskim, w imieniu ktrego dziaa Zarzd Powiatu w Wgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka Starost Powiatu Wgrowskiego, 2. Leonarda Rusjana Wicestarost Powiatu Wgrowskiego za kontrasygnat Skarbnika Powiatu Wgrowskiego Anny Bala zwanym dalej Powierzajcym a Gmin ochw, reprezentowan przez: Burmistrza ochowa Mariana Dzicioa za kontrasygnat Skarbnika Gminy ochw Krystyny Wetoszka zwanym dalej Przyjmujcym na podstawie odpowiednio dla stron: - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1992 ze zmianami), - art. 8 ust. 2 a, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), - art. 216 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), - art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. tj. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), - uchway nr XXXVI/287/10 Rady Powiatu Wgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia Miastu Wgrw i Gminie ochw prowadzenia zada publicznych z zakresu biecego utrzymania drg powiatowych pooonych w granicach administracyjnych miast Wgrw i ochw, strony zawieraj porozumienie nastpujcej treci: 1. Powiat Wgrowski powierza, a Gmina ochw przyjmuje do realizacji zadania z zakresu biecego utrzymania drg powiatowych pooonych w granicach administracyjnych miasta ochw, okrelonych w zaczniku nr 1 do niniejszego porozumienia. 2.1. Powierzenie spraw, o ktrych mowa w 1 obejmuje w szczeglnoci sprztanie ulic z zalegajcego piasku po zimowym okresie, mechaniczne oczyszczanie jezdni, zatoki i parkingw z rcznym doczyszczaniem, rednio dwa razy w miesicu, pielgnacj zakrzewienia i koszenie trawnikw, zbieranie i usuwanie lici w okresie jesiennym, usuwanie z jezdni nieczystoci pryzmowanych przy krawniku. 2. Prowadzenie tych spraw przez Gmin ochw realizowane bdzie ze rodkw budetowych Powiatu Wgrowskiego, przeznaczonych na utrzymanie drg powiatowych w 2010 roku, przekazywanych Gminie ochw w formie dotacji celowej, w miesicznych rwnych ratach do dnia 15 kadego miesica. 3. Wysoko dotacji, o ktrej mowa w 2, pkt 2, na rok 2010 wynosi 12 100,00z (sownie: dwanacie tysicy sto zotych). 4. Przyjmujcy skada pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej budetu powiatu przyznanej na realizacj powierzonych zada okrelonych w 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 31 grudnia 2010r. 3.1. Przyjmujcy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw. 2. Przyjmujcy zobowizuje si do wykonywania czynnoci bdcych przedmiotem niniejszego porozumienia z naleyt starannoci 3. W zakresie niezbdnym do realizacji niniejszego porozumienia Przyjmujcy ma prawo zawierania umw z osobami trzecimi, na wasne ryzyko i odpowiedzialno. 4.1. Powierzajcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji niniejszego porozumienia 2. Powierzajcy owiadcza, e drogi bdce przedmiotem niniejszego porozumienia s objte ubezpieczeniem od odpowiedzialnoci cywilnej na podstawie umowy zawartej pomidzy Powiatem Wgrowskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym COMPENSA S.A. Oddzia w Lublinie. 5.1. Porozumienie zawarto na czas oznaczony i obowizuje do dnia 31 grudnia 2010r. 2. Wypowiedzenie przez kad ze stron niniejszego porozumienia jest moliwe w kadym czasie z zastosowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku dokonania wypowiedzenia Przyjmujcy jest zobowizany do penego rozliczenia do momentu rozwizania porozumienia, na zasadach okrelonych w 2 pk. 4.

6.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si moliwo zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgod stron. 2. Zmiany, o ktrych mowa w ust. 1 mog by dokonywane tylko w aneksie do porozumienia w formie pisemnej. 7. Zapisy niniejszego porozumienie wchodz w ycie z dniem podpisania. 8. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 9. Porozumienie sporzdzono w szeciu jednobrzmicych egzemplarzach, w tym cztery egzemplarze dla Powierzajcego i dwa egzemplarze dla Przyjmujcego. Starosta: Krzysztof Fedorczyk Wicestarosta: Leonard Rusjan Skarbnik Powiatu: mgr Anna Bala Burmistrz ochowa: Marian Dzicio Skarbnik: in. Krystyna Wetoszka

Zacznik nr 1 do porozumienia nr IR. 0714-4/4/2010

Lp.

Nazwa ulicy

Przebieg ulicy od ul. Wyszkowskiej do drogi pow. 36103 od. Al. ochowskiej do ul. Wgrowskiej od. ul. Wgrowskiej do ul. Baczkowskiej od. ul. Baczkowskiej do ul. Przemysowej od Al. ochowskiej do ul. Wgrowskiej od ul. Wyspiaskiego do ul. Dolnej od ul. Wyszkowskiej do ul. Folwarcznej

1. Dolna 2. Myliwska 3. Nowowiejska 4. Polna 5. 1-go Maja 6. Szkolna 7. Wyspiaskiego Razem:

Dugo odc. do oczyszczania (mb) 2200 1848 2199 441 2492 650 628 10458