You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIV/242/2010 RADY GMINY LESZNO z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wymaga jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz na prowadzenie dziaalnoci w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie gminy Leszno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Leszno: 1. Posiada baz transportow wraz ze specjalistycznymi rodkami transportu przystosowanymi do odbierania oraz transportu odpadw komunalnych, zawierajce, co najmniej, instalacj umoliwiajc odbieranie odpadw komunalnych z urzdze przeznaczonych do zbierania odpadw komunalnych, o ktrych mowa w uchwale Nr XVII/87/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Leszno, 2. Posiada zaplecze techniczno-biurowe, 3. Posiada rodki techniczne umoliwiajce zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadw zebranych selektywnie, zarwno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, 4. Zapewni usugi mycia i dezynfekcji sprztu technicznego oraz rodkw transportu, uywanych do prowadzenia dziaalnoci. 2. Uchwaa okrela wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci od wacicieli nieruchomoci z terenu gminy Leszno: 1. Posiada baz transportow wraz z miejscami postojowymi oraz miejscami mycia pojazdw, 2. Posiada zaplecze techniczno biurowe, 3. Posiada pojazdy asenizacyjne speniajce wymagania techniczne oraz sanitarno porzdkowe okrelone w przepisach dotyczcych wymaga dla pojazdw asenizacyjnych oraz w przepisach regulujcych warunki techniczne pojazdw, 4. Zapewni odpowiedni standard sanitarny wiadczonych usug; po zakoczeniu pracy przeprowadzi dezynfekcj czci spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umy pojazd; zabezpieczy pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem si nieczystoci ciekych na zewntrz pojazdu w czasie transportu. 3. Powysze wymagania powinny zosta potwierdzone nastpujcymi dokumentami: 1. Tytuem prawnym do nieruchomoci, na ktrej znajduje si baza transportowa oraz zaplecze techniczno biurowe, 2. Umow kupna sprzeday, najmu lub faktur, potwierdzajcymi posiadanie pojazdw asenizacyjnych, 3. Umow kupna sprzeday, najmu lub faktur, potwierdzajcymi posiadanie specjalistycznych rodkw transportu do odbierania oraz transportu odpadw komunalnych. 4. Prowadzenie przez przedsibiorcw dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie gminy Leszno nie moe narusza ustale uchway Rady Gminy Leszno w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Leszno.
Id: TDNJJ-ELMDM-PORYV-ATJAT-TEIKO. Podpisany Strona 1

5. 1. Zobowizuje si przedsibiorcw do przekazywania do tutejszego urzdu zgodnie z obowizkiem wynikajcym z art. 9a ust. 1 Ustawy z dnia 13wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, informacji dotyczcej wykazu umw zawartych i rozwizanych za poprzedni miesic. 2. Zobowizuje si przedsibiorcw do przekazywania do tutejszego urzdu w terminie do koca miesica nastpujcego po upywie kadego roku kalendarzowego, informacji o rodzaju i iloci odpadw zebranych z terenu Gminy Leszno. 6. Wykonanie uchway powierza Wjtowi Gminy Leszno. 7. Uchwa podaje si do publicznej wiadomoci, w szczeglnoci poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy www.gminaleszno.pl 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczca Rady Gminy mgr Barbara Koza

Id: TDNJJ-ELMDM-PORYV-ATJAT-TEIKO. Podpisany

Strona 2