You are on page 1of 11

UCHWAA Nr XL/222/2010 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczcego fragmentu wsi Tartak Brzzki (obrb ew. Tartak), ograniczonego ulicami: Letniskowa, Polna, Grna, Wiejska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) w zwizku z uchwa nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy Radziejowice, stwierdzajc zgodno z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1 Przepisy oglne 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Tartak Brzzki (obrb ew. Tartak), dla obszaru pomidzy ulicami: Letniskowa, Polna, Grna i Wiejska. 2. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) cz graficzna planu (rysunek planu w skali 1:1000), stanowica zacznik nr 1, obejmujcy; a) granice obszaru objtego planem, b) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, c) literowe oznaczenia dotyczce przeznaczenia terenw, d) graficzne oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, e) przebieg linii zabudowy, linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania i ich zwymiarowanie, f) o sieci infrastruktury technicznej; 2) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowice zacznik nr 2; 3) rozstrzygnicie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, stanowice zacznik nr 3. 3.1. Ilekro w planie jest mowa o: 1) 2) obszarze planu - naley przez to rozumie nieruchomoci pooone w granicach niniejszego planu; terenie naley przez to rozumie nieruchomoci lub ich fragmenty, dla ktrych zostay okrelone niniejszym planem rne przeznaczenia lub rne zasady zagospodarowania, i ktre zostay oznaczone symbolem cyfrowo-literowym; linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie oznaczon na rysunku planu pogrubion lini cig, rozgraniczajc tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, w ktrej moe by usytuowana ciana budynku, bez jej przekraczania w kierunku obiektu budowlanego, od ktrego zostaa ustalona; przeznaczeniu terenu naley przez to rozumie zesp dziaa moliwych do realizacji w danym terenie, oznaczonym symbolem literowym; dopuszczenie okrelonej zabudowy i zagospodarowania terenu naley przez to rozumie moliwo zagospodarowania terenu innymi formami, ni te okrelone jako przeznaczenie terenu, a ktre zostay wskazane w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu; dziace naley przez to rozumie nieruchomo gruntow lub dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej

3) 4) 5) 6)

7)

speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajce z ustale niniejszego planu oraz odrbnych przepisw; 8) wskanik zabudowy terenu (lub dziaki) naley przez to rozumie liczb uzyskan z podzielenia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na tym terenie (lub dziace przez powierzchni tego terenu (lub dziaki); udzia terenu biologicznie czynnego naley przez to rozumie wskanik ustalony niniejszym planem dla dziaki (wyraony w procentach), a powstay z podzielenia terenu z nawierzchni ziemn urzdzon w sposb zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50% powierzchni tarasw i stropodachw z taka nawierzchni, nie mniejsza jednak ni 10 m2, wraz z wod powierzchniow na tym terenie, przez powierzchni caej dziaki;

9)

10) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN naley przez to rozumie teren, na ktrym realizowane s dziaania ograniczone do projektowania nowych budynkw jednorodzinnych z niezbdnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garaami, a take dojciami, dojazdami, infrastruktur techniczn i zieleni; 8) terenie usug turystyki, rekreacji i wypoczynku, oznaczonym symbolem UT - naley przez to rozumie teren, na ktrym realizowane bd dziaania ograniczone do utrzymania istniejcych (wraz z ich rozbudow, nadbudow i przebudow), projektowania nowych obiektw zwizanych z obsug turystyki, rekreacji i wypoczynku, z niezbdnymi do ich funkcjonowania budynkami biurowymi, socjalnymi, technicznymi, gospodarczymi, garaami, oraz dojciami, dojazdami, miejscami postojowymi, infrastruktur techniczn i zieleni; cigu pieszo-jezdnym - oznaczonym symbolem KDX naley przez to rozumie teren przeznaczony do realizacji istniejcych i projektowanych doj i dojazdw do dziaek budowlanych;

9)

10) terenie drg wewntrznych, oznaczonym symbolem KDW naley przez to rozumie teren przeznaczony do realizacji istniejcych i projektowanych drg, nie bdcych drogami publicznymi, sucych bezporedniej obsudze komunikacyjnej przylegych terenw zabudowy mieszkaniowej (dojazdy z drg publicznych); 11) terenie elektroenergetyki, oznaczonym symbolem E naley przez to rozumie dziaania ograniczone do utrzymana istniejcych oraz realizacji projektowanych obiektw budowlanych i urzdze sucych redukcji napi. Rozdzia 2 Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, zasady tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenu 4. Wymiary linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania naley odnosi do trwaych naniesie lub elementw bdcych treci mapy zasadniczej. 5. Od strony drg ustala si zakaz realizacji ogrodze: 1) penych, o wypenieniu powyej 80% powierzchni przsa; 2) z prefabrykowanych elementw betonowych i penych metalowych; 3) o wysokoci powyej 1,8 m. 6. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, dopuszcza si dotychczasowe uytkowanie. 7. W obrbie jednej dziaki zakaz realizacji wicej ni jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 8.1. Istniejce budynki gospodarcze nie speniajce ustale planu w zakresie linii zabudowy, mog by uytkowane w sposb dotychczasowy, bez prawa ich rozbudowy w czci nie speniajcej ustale planu. 2. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej linii zabudowy od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej przestaje obowizywa z chwil likwidacji tej linii, bd jej skablowania. 9. Utrzymanie istniejcych lub budowa nowych obiektw budowlanych w odlegoci mniejszej ni 7,5m od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego napicia oraz stacji transformatorowych ze redniego na niskie napicie wymaga zbadania oddziaywania na zabudow mieszkaniow, zachowania warunkw bezpieczestwa prawidowej eksploatacji tych linii i stacji ustalonych przepisami odrbnymi i Polsk Norm. 10. Formy zabudowy i zagospodarowania wyznaczonego terenu powinny odpowiada specyfice funkcji dla jakiej dany teren zosta wyznaczony.

11. Dziaalno turystyczno-rekreacyjna nie moe powodowa kolizji z formami uytkowania terenw pooonych ssiedztwie. Rozdzia 3 Sposoby zagospodarowania terenw i obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi i osuwania si mas ziemnych. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkw i dbr kultury wspczesnej 12. Ze wzgldu na istniejce uwarunkowania nie okrela si granic i sposobw zagospodarowania terenw i obiektw podlegajcych ochronie lub naraonych na niebezpieczestwo powodzi i osuwania si mas ziemnych, okrelonych na podstawie przepisw szczeglnych, w tym terenw grniczych. 13.1. Przedmiot zmiany planu pooony jest w obszarze chronionego krajobrazu Bolimowsko - Radziejowickiego z Dolin rodkowej Rawki. 2. W obszarze chronionego krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z Dolin rodkowej Rawki, realizacja wyznaczonego planem zagospodarowania wymaga uwzgldnienia warunkw i zasad zagospodarowania okrelonych w przepisach szczeglnych. 14. Niniejszym planem nie okrela si obiektw i terenw, ktre wymagaj ustanowienia szczegowych zasad zabudowy i zagospodarowania w zakresie ochrony zabytkw i dbr kultury wspczesnej. 15. Ustala si zasad wyprzedzajcej lub rwnoczesnej realizacji urzdze infrastruktury technicznej, zapewniajcej ochron rodowiska przed zanieczyszczeniem. 16. Uciliwo obiektw nie powinna wykracza poza granice terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny. 17. Teren pod wzgldem akustycznym zosta zaliczony, na podstawie przepisw prawa ochrony rodowiska, do terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow. 18. W obszarze objtym planem zakaz lokalizacji przedsiwzi, dla ktrych istnieje i dla ktrych naoono obowizek sporzdzenia raportu oddziaywania na rodowisko na podstawie przepisw szczeglnych (z wyjtkiem inwestycji infrastruktury technicznej). 19. W obszarze wystpowania melioracji wszelkie przebudowy urzdze melioracyjnych naley uzgodni z waciwym organem. Rozdzia 4 Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 20.1. Przy podziale nieruchomoci wymagane jest zachowanie wartoci uytkowych wszystkich fragmentw wydzielonych terenw. 21. Wielko i ksztat wydzielanych dziaek winny umoliwia funkcjonowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami szczeglnymi. 22. Podzia nieruchomoci wymaga zapewnienia dojazdu z drogi publicznej do kadej z wydzielonych dziaek budowlanych. 23.1. Fragment dziaki wydzielony pod dojazd winien posiada szeroko zapewniajc obsug komunikacyjn wszystkich fragmentw terenu oraz moliwo wprowadzenia uzbrojenia niezbdnego do realizacji okrelonego planem przeznaczenia. 2. Fragment dziaki wydzielony pod dojazd winien posiada szeroko minimum 5m, gdy do dziaek przewiduje si doprowadzenie wycznie sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje si dodatkowe uzbrojenie szeroko dojazdu powinna by powikszona proporcjonalnie do potrzeb wynikajcych z przepisw odrbnych, norm, warunkw realizacji sieci technicznych. 3. Wydzielenie dziaki pod dojazd wymaga zachowania trjktnego poszerzenia pasa drogowego w obrbie skrzyowania z drog publiczn o dugoci bokw minimum 5,0m - rwnolegych do osi drogi; warunek ten nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgldami technicznymi lub ochron drzewostanu. 24.1. Dzielona i wydzielana pod okrelone planem przeznaczenie dziaka winna spenia nastpujce parametry: 1) minimalna szeroko dziaki wydzielanej pod zabudow mieszkaniow w linii rozgraniczajcej drogi 20m;

2) minimalna powierzchnia dziaki wydzielanej pod zabudow mieszkaniow 1200m2; 3) kt nachylenia granicy dziaki w stosunku do pasa drogowego nawizujcy do istniejcych granic. 2. Dziaki gruntw nie speniajce warunkw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mog by wydzielane wycznie w celu powikszenia ssiedniej nieruchomoci lub regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami. 3. Dopuszcza si dziaki budowlane mniejsze ni okrelone w pkt 2, o ile wydzielone zostay do dnia uchwalenia planu. 25. Nie okrela si terenw do objcia scaleniem i podziaem nieruchomoci. Rozdzia 5 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji 26.1. Obsug komunikacyjn terenu zapewniaj: 1) droga powiatowa okrelona w planie obowizujcym symbolem 04 KZ; 2) drogi wewntrzne okrelone w planie obowizujcym symbolem KDW; 3) cigi pieszo-jezdne oznaczone w niniejszym planie symbolem KDX; 4) dojcia lub dojazdy w granicach wyznaczonego terenu. 2. Dojcia lub dojazdy w ramach wyznaczonego terenu nie s w rozumieniu niniejszego planu drogami publicznymi ani oglnodostpnymi drogami wewntrznymi. 27. Realizacja wyznaczonego planem przeznaczenia pod usugi wymaga budowy parkingu wewntrznego. 28. Ustala si obowizek realizacji miejsc postojowych dla samochodw osobowych w iloci minimum: 1) w przypadku realizacji obiektu usugowego: a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca pracy, b) jedno stanowisko na dostaw towaru, c) jedno stanowisko na kade 50m2 powierzchni sprzeday; 2) w przypadku realizacji obiektu gastronomicznego: a) jedno oglnodostpne stanowisko na kade 40m powierzchni uytkowej budynku lub cztery miejsca konsumpcyjne, b) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca pracy, c) jedno stanowisko na dostaw towaru; 3) w przypadku realizacji obiektu hotelowego: a) jedno oglnodostpne stanowisko na kade 2 miejsca noclegowe, b) jedno stanowisko postojowe na cztery miejsca pracy; 4) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie z uwzgldnieniem miejsc w garaach. Rozdzia 6 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej 29.1. Ustala si, w zalenoci od potrzeb, wyposaenie terenu w sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenia w wod; 2) gromadzenia, odprowadzania ciekw i wd opadowych; 3) elektroenergetyczne; 4) gazowe;

5) telekomunikacyjne; 6) cieplne przy zachowaniu pozostaych ustale planu i przepisw szczeglnych. 2. Dopuszcza si wyposaenie terenw w inne urzdzenia i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania pozostaych ustale planu oraz interesw osb trzecich. 3. Ustala si zakaz realizacji urzdze telekomunikacyjnych wykorzystujcych fale radiowe (radiowych urzdze nadawczych) oraz zakaz lokalizacji masztw telefonii komrkowej. 4. Ustala si prawo realizacji sieci i urzdze infrastruktury technicznej w ramach pasw drogowych drg (ulic), doj i dojazdw. 5. Dopuszcza si moliwo realizacji sieci infrastruktury technicznej w pasach terenu midzy lini rozgraniczajc drogi, a lini zabudowy, przy zachowaniu przepisw odrbnych z uwzgldnieniem zasad i warunkw oraz standardw zabudowy i zagospodarowania ustalonych w planie. 6. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest moliwe zrealizowanie sieci infrastruktury technicznej wedug zasad okrelonych w ust. 4 i 5, dopuszcza si budow (przebudow) linii elektroenergetycznej redniego i niskiego napicia poza wskazanymi terenami, pod warunkiem zachowania moliwoci realizacji przeznaczenia danego terenu, z uwzgldnieniem standardw zabudowy i zagospodarowania terenu, a take przepisw odrbnych. 30. Ustala si warunki obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod w oparciu o wodocig gminny wyposaony w hydrant dla celw przeciwpoarowych lub uj wasnych z zachowaniem przepisw odrbnych; 2) odprowadzanie czystych wd opadowych z wykorzystaniem retencji terenowej do wd powierzchniowych bd ziemi bez oczyszczania, zgodnie z przepisami odrbnymi; 3) odprowadzanie wd opadowych i roztopowych z terenw okrelonych w przepisach szczeglnych jako zanieczyszczone i nie zaopatrzone w kanalizacj deszczow, do wd powierzchniowych lub ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie okrelonym w przepisach odrbnych; 4) odprowadzanie ciekw bytowych do zbiornikw bezodpywowych i oczyszczalni przydomowych zgodnie z przepisami odrbnymi, wywz do oczyszczalni ciekw z zachowaniem przepisw odrbnych; docelowo do sieci kanalizacyjnej, z jednoczesn likwidacj szczelnych zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke; 5) usuwanie odpadw poprzez segregacj i wywz na urzdzone skadowisko odpadw, zgodnie z przepisami odrbnymi; 6) zaopatrzenie w energi elektryczn w oparciu o: a) istniejce i projektowane stacje transformatorowe, b) istniejce i projektowane linie elektroenergetyczne redniego i niskiego napicia, c) projektowane niekonwencjonalne rda energii (zakaz lokalizacji wiatrakw); 7) zaopatrzenie w ciepo indywidualnie, docelowo w oparciu o gaz, olej opaowy, itp. lub niekonwencjonalne rda ciepa. Rozdzia 7 Przeznaczenie terenu, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 31. Dla terenu o symbolu 1 MN okrela si: 1. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usugowej wbudowanej w budynek mieszkalny. 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) 2) 3) 4) zabudowa mieszkaniowa wolnostojca; wysoko budynkw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uytkowe; maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych liczona od poziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu, do 9m; poziom parteru wyniesiony maksymalnie nad poziom terenu rodzimego do 0,7m;

5) 6) 7) 8) 9)

stosowanie dachw dwu- lub wielospadowych; maksymalne nachylenie poaci dachowych dwuspadowych od 30 do 45; dachy kryte dachwk ceramiczn lub innym materiaem imitujcym dachwk; wysoko pozostaych budynkw do 4,0m od poziomu terenu rodzimego z realizacj dachw paskich lub pozostaych; usugi wbudowane w budynki mieszkalne mog stanowi do 25% pow. cakowitej budynku mieszkalnego;

10) udzia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni dziaki; 11) wskanik zabudowy nie powinien przekracza wielkoci 0,2; 12) powierzchnia utwardzona nie powinna przekracza 15% powierzchni dziaki; 12) nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. Polnej (wedug rysunku planu), Grnej, 5 KDW, 6 KDW oraz od istniejcych i projektowanych doj i dojazdw 5m od linii rozgraniczajcych drogi; 13) istniejca, wyksztacona linia zabudowy od ulicy Wiejskiej - 8m od krawdzi jezdni, pokrywajca si z lini rozgraniczajc ulicy do zachowania dla istniejcej zabudowy; 14) nowoprojektowane budynki mieszkalne przy ul. Wiejskiej winny by lokalizowane w odlegoci minimum 15m od krawdzi jezdni; pozostae w odlegoci min. 8m od krawdzi jezdni; 15) dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV naley wydzieli dziaki o wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do drogi publicznej; 16) odlegoci obiektw budowlanych od sieci i urzdze infrastruktury technicznej zgodne z przepisami odrbnymi; 17) od istniejcego rowu naley zachowa wolny pas terenu o szerokoci umoliwiajcej biec konserwacj zgodnie z przepisami szczeglnymi; 18) istniejcy warsztat do zachowania, bez moliwoci rozbudowy. 32. Dla terenu o symbolu 2 MN okrela si: 1. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usugowej wbudowanej w budynek mieszkalny. 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) zabudowa mieszkaniowa wolnostojca; wysoko budynkw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uytkowe; maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych liczona od poziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu, do 9m; poziom parteru wyniesiony maksymalnie nad poziom terenu rodzimego do 0,7m; stosowanie dachw dwu- i wielospadowych; maksymalne nachylenie poaci dachowych dwuspadowych od 30 do 45; dachy kryte dachwk ceramiczn lub innym materiaem imitujcym dachwk; wysoko pozostaych budynkw do 4,0 m od poziomu terenu rodzimego z realizacj dachw paskich lub pozostaych; usugi wbudowane w budynki mieszkalne mog stanowi do 25% pow. cakowitej budynku mieszkalnego;

10) udzia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni dziaki; 11) wskanik zabudowy nie powinien przekracza wielkoci 0,2; 12) powierzchnia utwardzona nie powinna przekracza 15% powierzchni dziaki; 13) nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. Polnej, 6 KDW, 7 KDW oraz od istniejcych i projektowanych doj i dojazdw 5m od linii rozgraniczajcych drogi;

14) istniejca, wyksztacona linia zabudowy od ulicy Wiejskiej - 8m od krawdzi jezdni, pokrywajca si z lini rozgraniczajc ulicy do zachowania dla istniejcej zabudowy; 15) nowoprojektowane budynki mieszkalne przy ul. Wiejskiej winny by lokalizowane w odlegoci minimum 15m od krawdzi jezdni; pozostae w odlegoci min. 8m od krawdzi jezdni; 16) dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV naley wydzieli dziaki o wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do drogi publicznej; 17) odlegoci obiektw budowlanych od sieci i urzdze infrastruktury technicznej zgodne z przepisami odrbnymi. 33. Dla terenu o symbolu 3 MN okrela si: 1. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug wbudowanych w budynek mieszkalny. 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) zabudowa mieszkaniowa wolnostojca; wysoko budynkw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uytkowe; maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych liczona od poziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu, do 9m; poziom parteru wyniesiony maksymalnie nad poziom terenu rodzimego do 0,7m; stosowanie dachw dwu- i wielospadowych, maksymalne nachylenie poaci dachowych dwuspadowych od 30 do 45, dachy kryte dachwk ceramiczn lub innym materiaem imitujcym dachwk, wysoko pozostaych budynkw do 4,0m od poziomu terenu rodzimego z realizacj dachw paskich lub pozostaych; usugi wbudowane w budynki mieszkalne mog stanowi do 25% pow. cakowitej budynku mieszkalnego;

10) udzia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni dziaki; 11) wskanik zabudowy nie powinien przekracza wielkoci 0,2; 12) powierzchnia utwardzona nie powinna przekracza 15% powierzchni dziaki; 13) nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. Polnej, 7 KDW, 8 KDX oraz od istniejcych i projektowanych doj i dojazdw 5m od linii rozgraniczajcych drogi; 14) istniejca, wyksztacona linia zabudowy od ulicy Wiejskiej - 8m od krawdzi jezdni, pokrywajca si z lini rozgraniczajc ulicy do zachowania dla istniejcej zabudowy; 15) nowoprojektowane budynki mieszkalne przy ul. Wiejskiej winny by lokalizowane w odlegoci minimum 15 m od krawdzi jezdni; pozostae w odlegoci min. 8m od krawdzi jezdni; 16) dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV naley wydzieli dziaki o wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do drogi publicznej; 17) odlegoci obiektw budowlanych od sieci i urzdze infrastruktury technicznej zgodne z przepisami odrbnymi. 34. Dla terenu o symbolu 4 UT okrela si: 1. Przeznaczenie tereny usug turystyki, rekreacji i wypoczynku z dopuszczeniem usug zwizanych z funkcj podstawow; midzy innymi: handlu, gastronomii, hoteli oraz zabudowy mieszkaniowej dla waciciela terenu 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) 2) dopuszcza si lokalizacj orodkw wypoczynkowych lub hoteli, umoliwiajcych pobyt do 100 osb; zachowanie istniejcych obiektw i urzdze turystyczno-rekreacyjnych z moliwoci ich rozbudowy i przebudowy bez moliwoci zwikszania wysokoci tych obiektw;

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

wysoko nowej zabudowy turystyczno-rekreacyjnej do 2 kondygnacji nadziemnych; maksymalna wysoko nowych budynkw zwizanych z funkcj podstawow i dopuszczon liczona od poziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu - do 9m; wyklucza si stosowanie w elewacjach budynkw okadzin z tworzyw sztucznych - np. saiding; stosowanie dachw krytych dachwk lub materiaem dachwko podobnym, o kcie nachylenia 30- 45; wysoko pozostaych budynkw (typu gospodarczych, garaowych itp. do 4,0m od poziomu terenu rodzimego z realizacj dachw paskich lub pozostaych; udzia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 50% wyznaczonego terenu; wskanik zabudowy nie powinien przekracza wielkoci 0,3;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. Letniskowej i Polnej 5m od linii rozgraniczajcych drogi; 11) dopuszcza si realizacj budynku mieszkalnego w odlegoci minimum 15m od krawdzi jezdni ul. Wiejskiej; 12) odlegoci obiektw budowlanych od sieci i urzdze infrastruktury technicznej zgodne z przepisami odrbnymi; 35. Dla terenu o symbolu 5 KDW okrela si: 1. Przeznaczenie teren drg wewntrznych (dojazd z drogi publicznej), 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 10m; 2) minimalna szeroko jezdni 3,00m; 3) dojazd do terenw zabudowy mieszkaniowej; 4) plac do zawracania o wymiarach 15 x 20m. 36. Dla terenu o symbolu 6 KDW okrela si; 1. Przeznaczenie teren drg wewntrznych (dojazd z drg publicznych), 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego; 2) minimalna szeroko jezdni 3,00m; 3) dojazd do terenw zabudowy mieszkaniowej. 37. Dla terenu o symbolu 7 KDW okrela si: 1. Przeznaczenie teren drg wewntrznych (dojazd z drg publicznych). 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego, 2) dojazd do terenw zabudowy mieszkaniowej. 38. Dla terenu o symbolu 8 KDX okrela si; 1. Przeznaczenie cig pieszo-jezdny 2. Zasady i warunki zagospodarowania: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego; 2) dojazd i dojcie do terenw zabudowy mieszkaniowej. 39. Dla terenu o symbolu 9 E okrela si: 1. Przeznaczenie tereny elektroenergetyki. 2. Zasady i warunki zagospodarowania stacja transformatorowa ze redniego na niskie napicie do utrzymania.

40. Dla terenu o symbolu 10 E okrela si; 1. Przeznaczenie tereny elektroenergetyki. 2. Zasady i warunki zagospodarowania stacja transformatorowa ze redniego na niskie napicie do utrzymania. Rozdzia 8 Postanowienia kocowe 41. Zmian planu miejscowego ustala si stawk procentow, suc naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci: 10% dla zabudowy mieszkaniowej (MN), 10% dla zabudowy usugowej (UT), 0% dla pozostaych terenw. 42. Traci moc: uchwaa nr XXVIII/133/2000 Rady Gminy Radziejowice z dnia 4 padziernika 2000r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Tartak, Nowy Dworek, Budy Stare, Zboiska, Radziejowice; uchwaa nr XXXIII/144/98 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Krze, Kuranw, Radziejowice Parcel, Tartak Brzzki, Radziejowice, Sabomierz. uchwaa nr XV/83/2004 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, w zakresie okrelonym niniejsz uchwa. 43.1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczcy Rady Gminy Radziejowice: Urszula Cika

Zacznik nr 2 do uchway nr XL/222/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. Zawierajcy rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu. W trakcie wyoenia do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczcej fragmentu miejscowoci Tartak Brzzki i w cigu 14 dni od dnia zakoczenia wyoenia projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaywania na rodowisko, nie wpyny adne uwagi. Przewodniczcy Rady Gminy Radziejowice: Urszula Cika

Zacznik nr 3 do uchway nr XL/222/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r.

Zawierajcy rozstrzygnicie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy. Na terenie bdcym przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice w miejscowoci Tartak Brzzki nie przewiduje si realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre zgodnie z przepisami o finansach publicznych nale do zada wasnych gminy. Przewodniczcy Rady Gminy Radziejowice: Urszula Cika