You are on page 1of 42

ZARZĄDZENIE Nr 468(23)/10

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiązowna za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawć o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza,

co nastćpuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozda- nia z wykonania budżetu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 2. zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo- wieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:

mgr inż. Marek Jędrzejczak

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Budżet gminy Wiązowna na 2009 rok został uchwalony 27 stycznia 2009r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 272/XXXI/09.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjćty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 31.283.800,00

- wydatki budżetowe w kwocie 38.755.046,00

Deficyt budżetu w wysokości 7.471.246,00zł zaplanowano pokryć z zaciągnićtych kredytów w kwocie 2.883.246,00zł oraz zaciągnićtych pożyczek w kwocie 4.588.000,00zł Rozchody zostały zaplanowane w kwo- cie 2.154.429,00

W ciągu czterech kwartałów 2009 roku Rada Gminy podjćła 10 uchwał, a Wójt Gminy Wiązowna wydał

17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku ze:

- zmniejszeniem, zwićkszeniem lub przyznaniem dotacji,

- przeniesieniem z rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bu- dżetowej,

- zmianami w planie inwestycji i źródłach ich finansowania,

- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa,

- otrzymaniem darowizn celowych,

- zmniejszeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zmiany kwoty planowanych do zaciągnićcia kredytów.

Ostatecznie plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2009 roku wynosił 30.588.158,26zł, a wykonanie 29.230.155,75zł tj. 95,56% planu, natomiast plan wydatków 37.095.609,26zł a wykonanie 35.194.953,01zł tj. 94,88% planu.

Plan pożyczek i kredytów po zmianach wyniósł 8 661 880,00zł i został wykonany w kwocie 8 661 879,5tj. 100% planu. Spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 154 428,86zł tj. 100% planu.

ZOBOWIĄZANIA

I. W 2009 roku Gmina Wiązowna zaciągnćła kredyty na ogólną kwotć 8.661.879,51zł

Z Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaciągnićte nastćpujące preferencyjne kredyty:

1.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 304.465,87na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna Etap IV-VI” Wysokość oprocentowania kredytu obecnie wynosi 1,875% w skali roku.

2.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 49.072,00na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego Modernizacja ulic Duchnowskiej i Parkingowej oraz ulicy Długiej w Zakrćcie” - opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej i kosztorysowej

3.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 28.000,00na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gliniance projekt

4.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 47.264,00na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola w Zakrćcie”

5.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 74.320,00na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego „Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury

6.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 49.501,64na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola w Zakrćcie przy ul. Szkolnej 11

7.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 12.720,00na sfinan- sowanie wykonania projektu do zadania inwestycyjnego Budowa sali gimnastycznej w Gliniance

Zabezpieczeniem kredytów z BGK jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestuwraz z deklara- cją wekslową i oświadczenie o poddaniu sić egzekucji. Kredyty spłacane bćdą w 7 ratach z karencją w spłacie 12 miesićcy. Termin spłaty pierwszej raty przypada na dzień 15.12.2010r., a ostatnia rata jest płatna do 15.06.2012r. Odsetki naliczane są od kwoty kredytu pozostającego do spłaty w okresach kwar- talnych, począwszy od 15.12.2009r. Wysokość oprocentowania kredytów wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli tj. obecnie 1,875% w skali roku.

8.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 9.836,00na sfinanso- wanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap V- wykonanie do- kumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla 50 sztuk kanałów bocznych (przykanalików).

9.

kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 61.236,00na sfinan- sowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap V- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla 243 sztuk kanałów bocznych (przykanali- ków).

Zabezpieczeniem w/w kredytów jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu sić egzekucji. Kredyt spłacany bćdzie w 7 ratach z karencją w spła- cie 12 miesićcy. Termin spłaty pierwszej raty przypada na dzień 15.06.2011r., a ostatnia rata jest płatna do 15.12.2012r. Odsetki naliczane są od kwoty kredytu pozostającego do spłaty w okresach kwartalnych, począwszy od 15.03.2010r. Wysokość oprocentowania kredytu wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli tj. obecnie 1,875%.

Z

Banku Ochrony Środowiska zostały zaciągnićte nastćpujące preferencyjne kredyty:

1.

kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie z dopłatami z WFOŚiGW na preferencyjnych warun- kach w kwocie 2.408.000,00na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III

2.

kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie z dopłatami z WFOŚiGW na preferencyjnych warun- kach w kwocie 223.900,00na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa rozwiązanie za- opatrzenia Gminy Wiązowna w wodć”

Zabezpieczeniem powyższych kredytów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredy- ty spłacane bćdą w 26 ratach. Termin spłaty pierwszej raty przypada na dzień 15.09.2010r., a ostatnia ra- ta jest płatna dnia 15.12.2016r. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu w miesićcznych okresach obrachunkowych. Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stopć redyskontową weksli. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,9 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3,5%.

Z

Banku Spółdzielczego w Otwocku zostały zaciągnićte nastćpujące kredyty:

1.

kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Otwocku na spłatć rat kapitałowych kredytów i poży- czek przypadających do spłaty w 2009 roku oraz na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r. w kwocie

5.393.564,00

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu sić egzekucji. Kredyt spłacany bćdzie w 28 ratach. Termin spłaty pierwszej raty przypada na dzień 28.02.2010r., a ostatnia rata jest płatna dnia 31.10.2016r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej: stopa WIBOR depozytów jednomiesićcznych liczona jako średnia arytme- tyczna z okresu poprzednich 3 miesićcy plus marża Banku 1,98 pp. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych. Obecnie oprocentowanie wynosi 5,63% w skali roku.

2. kredyt obrotowy z Banku Spółdzielczego w Otwocku na kwotć 1.000.000,00zł został zaciągnićty w lipcu 2009r. i spłacony w grudniu 2009r. Oprocentowanie wynosiło 5,45%.

II. W

2.154.428,86tj:

Wiązowna spłaciła raty kapitałowe kredytów i pożyczek na ogólną kwotć

2009

roku

Gmina

- 400.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BS Otwock w 2005r. w kwocie 2.000.000,-zł na pokrycie bieżącej działalności Gminy. Pozostała do spłaty kwota 600.000,00zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na

31.12.2010r.

- 300.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BS Otwock w 2007r. w kwocie 1.600.000,-z przeznaczeniem na spłatć rat kapitałowych i pożyczek, przypadających Gminie do spłaty w 2007r. Pozostała do spłaty kwota 1.000.000,00zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 31.03.2012r.

- 30.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 381.720,-na zadanie inwestycyjne Bu- dowa drogi gminnej Wiązowna – Pćclin”. Pozostała do spłaty kwota 351.720,-zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 27.12.2013r.

- 10.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 150.720,-na zadanie inwestycyjne Bu- dowa przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie”. Pozostała do spłaty kwota 140.720,-zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 27.12.2013r.

- 10.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 137.520,-na zadanie inwestycyjne Roz- budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna”. Pozostała do spłaty kwota 127.520,-zł Termin spła- ty ostatniej raty przypada na 27.12.2013r.

- 10.000,00zł od kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 155.400,-na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Radiówku”. Pozostała do spłaty kwota 145.400,-zł Termin spłaty ostatniej raty przypa- da na 27.12.2013r.

- 30.000,00zł kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 407.299,-na zadanie inwestycyjne Bu- dowa drogi w Majdanie etap I”. Pozostała do spłaty kwota 377.299,-zł Termin spłaty ostatniej raty przy- pada na 27.12.2013r.

- 15.000,00zł od kredytu zaciągnićtego w BOŚ w 2008r. w kwocie 180.092,-na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej Malcanów – Kopki (Jeździecka)”. Pozostała do spłaty kwota 165.092,-Termin spłaty ostatniej raty przypada na 27.12.2013r.

- 364.728,86zł pożyczki zaciągnićtej w WFOŚiGW w 2004r. i 2005r. w kwocie 7.952.971,81zł na pokrycie kosztów inwestycji „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna z budową oczyszczalni ścieków”. WFOŚiGW umorzył pozostałą kwotć pożyczki w kwocie 1.988.242,95zł z dniem 28.02.2009r. (Umowa Nr 0061/09/U CRU 189/2009).

- 54.500,00zł pożyczki zaciągnićtej w WFOŚiGW w 2007r. w kwocie 119.500,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu Kąck – III etap”. Pożyczka została spłacona dnia 16.12.2009r.

- 55.200,00pożyczki zaciągnićtej w WFOŚiGW w 2008r. w kwocie 216.290,00zł na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kącku, gm. Wiązowna”. Pozostała do spłaty kwota 119.690,00zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 30.06.2010r.

- 575.000,00zł pożyczki zaciągnićtej w WFOŚiGW w 2008r. w kwocie 2.290.000,-na dofinansowanie przedsićwzićcia pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Majdanie gm. Wią- zowna – w ramach zadania pn. Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodć”. Po- została do spłaty kwota 1.715.000,00zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 20.12.2012r.

- 300.000,00zł od pożyczki zaciągnićtej w WFOŚiGW w 2008r. w kwocie 1.200.000,-na dofinansowanie przedsićwzićcia pn.”Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III czćść A.” Pozostała do spłaty kwota 900.000,00zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 20.12.2011r.

III. Gmina Wiązowna posiada zobowiązania z tytułu zaciągnićtych kredytów preferencyjnych z BGK w 2008r. z karencją w spłacie do 25.06.2010r. na sfinansowanie wykonania projektów do zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna Etap IV-VI” w kwocie 109.281,90zł (II transza w 2009r. w kwocie 304.465,87)

- „Budowa dróg w Gminie Wiązowna” w kwocie 140.240,00zł

- „Rozbudowa Gimnazjum w Zakrćcie i Termomodernizacja przedszkola w Wiązownie wraz z projektem budowy sali korekcyjnej” w kwocie 119.434,75zł

- Wykonanie infrastruktury dla transportu zbiorowego” w kwocie 35.200,00zł

- „Rozbudowa oświetlania ulicznego w Gminie Wiązowna” w kwocie 12.480,00zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r. wynosiło 14.720.957,16zł, co stanowi 50,4% wykonanych dochodów w 2009r.

WFOŚiGW umorzył pożyczkć w kwocie 1.988.242,95zł z dniem 28.02.2009r. (Umowa Nr 0061/09/U CRU

189/2009).

W 2009 roku wydatki Gminy z tyt. odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 422.708,30zł Na obsługć zadłu- żenia: spłatć rat kapitałowych – 2.154.428,86zł z odsetkami w 2009 roku Gmina wydatkowała kwotć 2.577.137,16, co stanowi 8,8% dochodów wykonanych.

NALEŻNOŚCI – Porćczenia, pożyczki udzielone

I. Gmina Wiązowna nie udzieliła pożyczek i porćczeń.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz umorzenie w latach 2006-2009

umorzenie 1 988 243 (6%) spłaty rat 2 154 429 (7%) spłaty rat 2 506
umorzenie
1 988 243
(6%)
spłaty rat
2 154 429
(7%)
spłaty rat
2 506 400
(9%)
umorzenie
16 800
(0,1 %)
2 716 800
spłaty rat
(10%)
umorzenie
52 938
(0,5 %)
spłaty rat
2 266 359 (10 %)
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
Lata
2006
2007
2008
2009

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2009r. wynosił 30.588.158,26zł i został wykonany w kwocie 29.230.155,75zł, co stanowi 95,56% dochodów. Wykonanie dochodów w szczegółowości co do paragrafu wraz z planem według uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 272/XXXI/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiązowna na rok 2009 i planem po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. oraz wykonaniem przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów z wićkszości źródeł przebiegała zgodnie z planem. Wykonanie dochodów poniżej 80% planu nastąpiło w nastćpujących pozycjach:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody” § 0830 „Wpływy z usług” plan wynosił 3000,00zł natomiast wyko-

nanie 2 144,33zł, co stanowi 71,48% planu. Jest to realizacja dochodów z tytułu sprzedaży wody- zaległe należności po zlikwidowanym w 2007r Zakładzie Usług Komunalnych. W celu wyegzekwowania dochodów

wysłano 13 wezwań do zapłaty.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych”- plan 61 000,00zł, wykonanie 43 120,00, tj. 70,69% planu. Są to dochody realizowane przez Urzćdy Skarbowe dotyczące umów cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych”- plan wynosił 1 951 046,00zł, natomiast wykonanie 1 266 287,62zł, co stanowi 64,90%. Są to dochody realizowane przez Urzćdy Skarbowe dotyczące umów cywilnoprawnych zawiera- nych przez mieszkańców gminy. Niższa realizacja jest wynikiem kryzysu gospodarczego, który przyczynił sić do zmniejszenia ilości umów cywilnoprawnych dotyczących sprzedaży.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw” § 0490 „Wpły-

wy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrćb- nych ustaw”– plan 113 000,00zł, a wykonanie 85 748,36zł tj. 75,88% planu. W pozycji tej realizowane są dochody z tytułu zajćcia pasa drogowego, opłat za ewidencjć lub zmianć w ewidencji działalności gospo- darczej, opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Nie zrealizowano dochodów dot. opłaty planistycznej i adiacenckiej.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 0920 „Pozostałe odsetki”- plan 7 900,00zł, wykonanie 6 013,47zł,

co stanowi 76,12%. i w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0920 „Pozostałe odsetki”- plan 5 500,00zł wykonanie 2 593,05zł co stanowi 47,15%. Realizowane są tu dochody z tytułu odsetek od rachun- ku bankowego w jednostkach oświatowych i GOPS. Niższa realizacja wiąże sić z brakiem wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

Struktura dochodów Gminy Wiązowna w 2009r.

29 230 156

udziały w podatku dochodowym

7 766 896

subwencje

7 131 761

podatek od nieruchomości

5 706 721

dotacje

3 380 503

podatki i opłaty lokalne

2 085 065

podatek od czynności cywilnoprawnych

1 309 408

dochody z majątku

1 255 693

pozostałe dochody

594 109

dochody z majątku 1 255

693 zł

4%

podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe dochody 594 109 zł 2% 1 309 408 zł 4%
podatek od czynności
cywilnoprawnych
pozostałe dochody 594
109 zł
2%
1 309 408 zł
4%
27%
24%

udział w podatku dochodowym 7 766 896 zł

podatki i opłaty lokalne 2 085 065 zł 7%

12%

dotacje 3 380 503 zł

podatek od nieruchomości 5 706 721 zł 20%

subwencje 7 131 761 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. nadpłaty w dochodach Gminy wynoszą 236.844,34zł, natomiast należności wy- magalne z tytułu dochodów wynoszą 900.500,67zł W zdecydowanej wićkszości dotyczą dochodów pobiera- nych od osób fizycznych.

Najwićksze zaległości - w kwocie 744.349,85zł wystćpują w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, stanowią 4,21% naliczonych należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych.

EGZEKUCJA PODATKOWA

W stosunku do dochodów realizowanych przez Urząd Gminy na bieżąco prowadzona jest egzekucja podat- kowa która przedstawia sić w nastćpujący sposób:

Osoby fizyczne i prawne:

1. Wysłano 2691 upomnień na wymagalne należności podatkowe, na kwotć 1.341.344,87zł; na skutek upomnień wpłacono 584.585,21zł

2. Wystawiono 336 tytułów wykonawczych na kwotć 279.831,57zł

3. W drodze egzekucji administracyjnej urzćdy skarbowe wyegzekwowały zaległości podatkowe (bieżące i z lat ubiegłych) w kwocie 66.380,32zł plus odsetki za zwłokć w wysokości 5.690,05zł,

4. Zaksićgowano 14258 wpłat ww. podatków

osoby prawne:

Klasyfikacja budżetowa

Plan

Wykonanie

Zaległości

Nadpłaty

75615

§ 0310

3 446 000,00

3 446 154,11

110 086,43

4 248,28

75615

§ 0320

10

000,00

 

9 036,00

3,00

13,00

75615

§ 0330

34

000,00

32

877,00

964,10

0,47

75615

§ 0340

85

000,00

82

565,95

500,00

105,41

osoby fizyczne:

Klasyfikacja budżetowa

Plan

Wykonanie

Zaległości

Nadpłaty

75616

§ 0310

2 300 000,00

2 260 566,90

299

261,38

35

333,38

75616

§ 0320

410

000,00

409

571,97

27 392,30

16

056,11

75616

§ 0330

57 000,00

56 449,86

 

6 713,01

6

451,43

75616

§ 0340

455

000,00

413

727,75

130

540,39

1

345,99

Ulgi uznaniowe w 2009 roku

I. Udzielone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Wójt Gminy wydał:

1. 8 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na łączną kwotć 4.841,70zł co stanowi 0,07% naliczonych podatków,

2. 5 decyzje w sprawie umorzenia odsetek za zwłokć od zaległości podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotć 20.393,00zł

3. 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na łączną kwotć 11.347,00co stanowi 0,17% naliczonych podatków,

4. 2 decyzjć w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych, na łączną kwotć 6.093,82zł co stanowi 0,96% naliczonych podatków,

5. 1 decyzjć w sprawie umorzenia odsetek za zwłokć od zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych w kwocie 3.119,00

6. 2 decyzje w sprawie odroczenia płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na łączną kwotć 516,00co stanowi 0,008% naliczonych,

7. W zakresie pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jed- nostek samorządu terytorialnego wydano:

- 18 postanowień w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 122.203,37plus od- setki 135

- 9 postanowień w sprawie rozłożenia na raty zapłaty należności podatkowych, na łączną kwotć

36.449,00

Stosowne decyzje w przedmiotowych sprawach wydał Naczelnik Urzćdu Skarbowego.

II. Ulgi uznaniowe do należności do których nie stosuje sić przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzie- lone na podstawie uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 88/XII/07 z dnia 28 sierpnia 2007r.

- Wójt umorzył 1 dłużnikowi zaległość z tytułu odsetek od czynszu i opłat czynszowych w kwocie 72,83zł oraz 1 dłużnikowi zaległość z tytułu najmu lokalu użytkowego w kwocie 899,53zł oraz odsetek w wysoko- ści 226,03zł

- Wójt umorzył 1 dłużnikowi naliczone oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształce- nie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności w kwocie 371,11zł

- Wójt Gminy umorzył 5 dłużnikom odsetki od niespłaconej w terminie należności za udział w kosztach budowy kanalizacji w łącznej kwocie 5.624,35zł

- Wójt odroczył 1 dłużnikowi termin spłaty należności w wysokości 1.768,38zł z tytułu przekształcenia od- płatnego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- Wójt rozłożył na raty 2 dłużnikom zaległości za czynsz w kwocie 5.403,42zł

- Wójt rozłożył na raty 1 dłużnikowi zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 3.710,00zł oraz odsetek w wysokości 547,24zł

- Wójt rozłożył na raty 1 dłużnikowi zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wie- czystego w prawo własności w kwocie 3.665,22zł

- Wójt rozłożył na raty 2 dłużnikom zaległości za udział w kosztach budowy kanalizacji w łącznej kwocie 4.845,33zł i odsetek w wysokości 713,70zł

- Dyrektor Przedszkola w Wiązownie umorzył 4 rodzicom stałe opłaty za uczestnictwo dziecka w przed- szkolu w łącznej kwocie 372zł

Informacje o udzielonych przez Wójta i Dyrektora jednostki ulgach na podstawie wyżej wymienionej Uchwały Rady Gminy zawierają załączniki nr 9 i nr 10.

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie w 2009r. wynosił 2.200.922,00zł i został zrealizowany w 99,89%. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 2.502,68zł Gmina zwróciła do Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Szczegółową realizacjć dochodów i wydat- ków zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009r. wynosił 37.095.609,26zł i został wykonany w 94,88%, tj. w kwocie 35.194.953,01zł, co przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków bieżących wynosił 27.613.544,26zł i został wykonany w kwocie 26.243.832,61zł tj. w 95,04%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosił 9.482.065,00zł i został zrealizowany na poziomie 94,40%, tj. 8.951.120,40, co przedstawia załącznik Nr 3.

W wykonanych wydatkach 2009 roku zostały ujćte wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 roku i bćdą

przeznaczone na finansowanie zadań w 2010 roku w kwocie 100.000,00zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej waha sić od 74,97% do 100%. W wićkszości przypadków niższa niż planowano realizacja wydatków wynika z ich ograniczenia w końcowych miesiącach roku, związanego z koniecznością oszczćdnego gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym gminy.

Niskim, bo 75,84% wykonaniem wydatków cechuje sić dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. W dużym stopniu nie wykonano tu wydatków dotyczących kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z tytułu przejćcia gruntów. Podpisano protokół uzgodnień na mocy którego płatności z powyższego tytułu przesunićto na rok 2010r. W ok.52% wydatkowano środki przeznaczone na usługi obejmujące wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości. Wydatki bćdą realizowane w 2010 roku.

Najniższe wykonanie (74,97%) wystąpiło w dziale 710 Działalność usługowa. Rzutuje na to ok.70% realizacja wydatków dot. planów zagospodarowania przestrzennego na wysokość której wpływ miały przedłużające sić procedury uzgodnień.

Dział 851 Ochrona zdrowia charakteryzuje sić ok.83% wykonaniem. Najmniejsza (ok.53%) realizacja wystć- puje w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i dotyczy wydatków związanych z Realizacja Gminnego Pro- gramu Zwalczania Narkomanii.

W

dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wydatków wynosi ok.92%. Pomimo

to

realizacja rozdziału 90095 wynosi zaledwie 57%. Nie wykonano tu wydatków zaplanowanych na organi-

zacjć konkursu ekologicznego oraz wyłapywanie bezdomnych psów i usuwanie zwłok zwierzćcych.

Struktura wydatków bieżących gminy Wiązowna w 2009 roku

26 243 833

Oświata i wychowanie

11 009 690

Administracja

5 951 391

Pomoc społeczna

3 037 522

Kultura i sport

1 430 243

Bieżące utrzymanie dróg

1 306 367

Transport zbiorowy - ZTM 882 922,00, wspólny bilet 72 600,00

955 522

Ochrona środowiska

813 521

Inne

623 181

Obsługa długu

422 708

Gospodarka mieszkaniowa

359 441

Działalność usługowa

334 247

Obsługa długu 422 708 zł 2% Gospodarka mieszkaniowa Inne 623 181zł 2% 359 441 zł
Obsługa długu 422 708
2%
Gospodarka
mieszkaniowa
Inne 623 181zł
2%
359 441 zł
1%
Ochrona środowiska
Transport zbiorowy 813 - 521 zł
3%
Dziłalnośd usługowa
334 247 zł 1%
ZTM
882
922,00, wspólny bilet
72 600,00 zł
4%
Bieżące utrzymanie
Oświata i wychowanie
dróg
306 367 zł
1
11 009 690 zł
42%
5%
Kultura i sport
1 430 243 zł
5%
Pomoc społeczna
3 037 522 zł
12%
Administracja
5 951 391 zł
23%

Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 319.736,00zł zostały rozdysponowane Uchwałami Rady Gminy Wiązowna oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wiązowna na nastćpujące zadania:

1. Wydatki bieżące w kwocie 145.000,00zł tj.:

- szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – kwota 2.000,00zł

- opłata za usługć żywienia uczniów w ZSG Zakrćt 16.000zł, wydatki związane z odłapywaniem psów 10.000,00zł i zakup kserokopiarki dla Przedszkola Wiązowna w wysokości 3.500,00zł

- wydatki oświaty w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej- 38.097,00zł

- wydruk miesićcznika przedszkolnego „Nasze pisemkowydawanego przez Przedszkole Pćclin – kwo- ta 3.024,00zł oraz wydruk gazety szkolnej „Gim.Com” wydawanej przez samorząd uczniowski Gimna- zjum w Gliniance- kwota 2.520,00

- opłata za usługć żywienia uczniów w ZSG Zakrćt – kwota 12.000

kwota

- opracowanie

studium

wykonalności

pn.”Zminimalizowanie

zagrożeń

ekologicznych”

-

13.000,00zł

- partycypacja w kosztach konserwacji i naprawy przystanków linii ZTM- kwota 3.000,0zł

- odbiór segregowanych i wielkogabarytowych odpadów z terenu gminy- kwota 8.500,00zł

- wydatki związane z odłapywaniem psów 15.000,00zł oraz wykonanie systemu alarmowego i zainsta- lowanie kamer zewnćtrznych w Gimnazjum Glinianka w kwocie 6.900,00zł

-

ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych członków OSP – kwota 5.000,00zł

- wydatki związane ze sportem – kwota 2.000,00zł oraz wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego – 300,00zł

- wydatki obejmujące energić oraz usługi remontowe dot. oświetlenia ulicznego – kwota 4.159,00zł

2. Zadania realizowane przez sołectwa w wysokości 169.736,00zł

- Środki sołeckie wsi Bolesławów

1.500,00zł

- Środki sołeckie wsi Boryszew

4.590,00zł

- Środki sołeckie wsi Stefanówka

1.845,00zł

- Środki sołeckie wsi Czarnówka

2.190,00zł

- Środki sołeckie wsi Duchnów

5.293,00zł

- Środki sołeckie wsi Dziechciniec

5.265,00zł

- Środki sołeckie wsi Emów

8.065,00zł

- Środki sołeckie wsi Glinianka I

13.631,00zł

- Środki sołeckie wsi Glinianka II

2.130,00zł

- Środki sołeckie wsi Góraszka

5.820,00zł

- Środki sołeckie wsi Izabela

3.000,00zł

- Środki sołeckie wsi Kąck

3.780,00zł

- Środki sołeckie wsi Kopki

1.485,00zł

- Środki sołeckie wsi Kruszówiec

1.035,00zł

- Środki sołeckie wsi Lipowo

2 175,00zł

- Środki sołeckie wsi Majdan

9.045,00zł

- Środki sołeckie wsi Malcanów

4.440,00zł

- Środki sołeckie wsi Michałówek

1.080,00zł

- Środki sołeckie wsi Pćclin

7.831,00zł

- Środki Sołeckie wsi Porćby

2.185,00zł

- Środki sołeckie osiedla Radiówek

6.100,00zł

- Środki sołeckie wsi Rudka

1.000,00zł

- Środki sołeckie wsi Rzakta

6.525,00zł

- Środki sołeckie Wiązowny Gminnej

16.256,00zł

- Środki sołeckie Wiązowny Kościelnej

13.890,00zł

- Środki sołeckie Osiedla Parkowego

2.715,00zł

- Środki sołeckie wsi Wola Ducka

9.360,00zł

- Środki sołeckie wsi Wola Karczewska

4.395,00zł

- Środki sołeckie wsi Zakrćt

19.210,00zł

- Środki sołeckie wsi Żanćcin

3.900,00

3. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 5.000,00zł

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6. Zestawienie liczby uczniów, oddzia- łów, zatrudnienia i wydatków na poszczególne placówki oświatowe w 2009 r przedstawia załącznik nr 7.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Wiązowna zaplanowano wydatki na likwidacjć dzikich wysypisk śmieci oraz wywóz śmieci wielkogabarytowych, wykonanie przed- stawia poniższa tabela.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.

Wyszczególnienie

Plan w 2009r.

Wykonanie

w 2009r.

I.

Stan środków obrotowych na początek roku

21

434,00

6

974,73

II.

Przychody

16

700,00

17

171,17

1.

0690 Wpływy z różnych opłat

16

700,00

17

171,17

III.

Wydatki

38

000,00

20

288,38

1.

Wydatki bieżące

38

000,00

20

288,38

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

0,00

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

31

000,00

20

288,38

 

1. Likwidacja dzikich wysypisk i odbiór odpadów wielkogabarytowych

31

000,00

20

288,38

IV.

Stan środków obrotowych na koniec roku

 

134,00

3

857,52

Realizacjć poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawił Wydział Inwestycji w załączniku nr 8 do ni- niejszego sprawozdania.

Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Wiązowna w 2009r.

8 951 120zł

Kanalizacja

3 667 305zł

Budowa infrastruktury dla oświaty

2 852 492zł

Budowa dróg

1 098 982zł

Pozostałe inwestycje

623 643zł

Oświetlenie uliczne

419 528zł

Zaopatrzenie w wodć

289 170zł

Oświetlenie uliczne Zaopatrzenie w wodę 419 528 5% 289 170 3% Kanalizacja 3 667 305
Oświetlenie uliczne
Zaopatrzenie w wodę
419 528
5%
289 170
3%
Kanalizacja 3 667 305
Pozostałe inwestycje
41%
623 643
7%
Budowa dróg 1 098
982 12%
Budowa
infrastruktury dla
oświaty 2 852 492

32%

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 387/XLIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. uchwalono plan wydat- ków niewygasających z upływem 2009 roku. W planie finansowym ujćto zadania na łączną kwotć 100.000,00zł, z czego cała kwota dotyczy zadań inwestycyjnych.

Środki finansowe w kwocie 100.000,00zł zostały przekazane w dniu 31.12.2009r. na wyodrćbniony rachunek bankowy na nastćpujące zadanie inwestycyjne:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

100.000,00

kwocie

5.964.797,26

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Wiązowna wraz z niniejszym sprawozdaniem informacje z wykona- nia planów finansowych instytucji kultury – „Gminnego Ośrodka Kultury” i Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna” oraz sprawozdanie zakładu budżetowego –”Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”.

Deficyt,

którego

plan

po

zmianach

na

dzień

31.12.2009r

wyniósł

6.507.471zł

wykonano

w

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 468(23)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009r.

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Plan według URGW nr 272/XXXI/09 z dn. 27.01.2009r.

Plan na dzień

Wykonanie

%

Dział

Rozdział

§

31.12.2009r.

na dzień

31.12.2009r.

1

2

3

4

5

6

7

8

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

21

000,00

32

121,00

31

866,78

99,21%

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

21

000,00

6

767,00

6

514,56

96,27%

   

0830

Wpływy z usług

 

0,00

 

567,00

 

566,01

99,83%

   

0920

Pozostałe odsetki

1

000,00

1

700,00

2

092,05

123,06%

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej

 

0,00

 

500,00

 

500,00

100,00%

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwe- stycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych źródeł

20

000,00

4

000,00

3

356,50

83,91%

 

01095

 

Pozostała działalność

 

0,00

25

354,00

25

352,22

99,99%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

 

0,00

25

354,00

25

352,22

99,99%

020

   

Leśnictwo

1

000,00

1

000,00

 

805,01

80,50%

 

02095

 

Pozostała działalność

1

000,00

1

000,00

 

805,01

80,50%

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1

000,00

1

000,00

 

805,01

80,50%

400

   

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić elektryczną, gaz i wodć

26

000,00

3

800,00

2

778,28

73,11%

 

40002

 

Dostarczanie wody

26

000,00

3

800,00

2

778,28

73,11%

   

0830

Wpływy z usług

23

000,00

3

000,00

2

144,33

71,48%

   

0920

Pozostałe odsetki

3

000,00

 

800,00

 

633,95

79,24%

600

   

Transport i łączność

 

0,00

60

000,00

77

057,96

128,43%

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

0,00

60

000,00

77

057,96

128,43%

   

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pienićżne od osób fizycznych

 

0,00

 

0,00

22

896,96

0,00%

   

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe- stycyjne realizowane na podstawie porozu- mień (umów) mićdzy jednostkami samorzą- du terytorialnego

 

0,00

60

000,00

54

161,00

90,27%

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

1 480 909,00

1 269 709,00

1 266 632,81

99,76%

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 480 909,00

1 269 709,00

1 266 632,81

99,76%

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

249

330,00

279

830,00

278

662,34

99,58%

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

210

000,00

240

000,00

257

101,60

107,13%

   

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10

000,00

24

000,00

25

956,61

108,15%

   

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątko- wych

1 006 079,00

696

079,00

673

546,95

96,76%

   

0920

Pozostałe odsetki

 

500,00

4

800,00

5

479,00

114,15%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

5

000,00

25

000,00

25

886,31

103,55%

710

   

Działalność usługowa

 

0,00

2

000,00

2

000,00

100,00%

 

71035

 

Cmentarze

 

0,00

2

000,00

2

000,00

100,00%

   

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

 

0,00

2

000,00

2

000,00

100,00%

stwa na zadania bieżące realizowane przez gminć na podstawie porozumień z organa-

     

mi

administracji rządowej

750

   

Administracja publiczna

106

224,00

108

224,00

118

788,53

109,76%

 

75011

 

Urzćdy wojewódzkie

85

724,00

85

724,00

85

730,55

100,01%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

84

692,00

84

692,00

84

692,00

100,00%

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialne-

1

032,00

1

032,00

1

038,55

100,63%

go

związane z realizacją zadań z zakresu

     

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

75023

 

Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20

000,00

22

000,00

32

640,40

148,37%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

20

000,00

22

000,00

32

640,40

148,37%

 

75095

 

Pozostała działalność

 

500,00

 

500,00

 

417,58

83,52%

   

0830

Wpływy z usług

 

500,00

 

500,00

 

417,58

83,52%

751

   

Urzćdy naczelnych organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1

750,00

16

354,00

16

342,15

99,93%

 

75101

 

Urzćdy naczelnych organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa

1

750,00

1

750,00

1

750,00

100,00%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

1

750,00

1

750,00

1

750,00

100,00%

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

0,00

14

604,00

14

592,15

99,92%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

 

0,00

14

604,00

14

592,15

99,92%

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze- ciwpożarowa

 

400,00

7

658,00

7

658,00

100,00%

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

0,00

7

258,00

7

258,00

100,00%

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzie- lanej mićdzy jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

0,00

7

258,00

7

258,00

100,00%

 

75414

 

Obrona cywilna

 

400,00

 

400,00

 

400,00

100,00%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

 

400,00

 

400,00

 

400,00

100,00%

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fi- zycznych i od innych jednostek nieposiada-

19 239 952,00

18 235 317,00

16 868 090,37

92,50%

     

jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

       
 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

49

100,00

 

49

350,00

 

50

590,11

102,51%

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat- kowej

 

49

000,00

 

49

000,00

 

50

280,71

102,61%

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

100,00

 

350,00

 

309,40

88,40%

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne- go, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

3

558

021,00

3

722

021,00

3

697

174,15

99,33%

   

0310

Podatek od nieruchomości

3

300

000,00

3

446

000,00

3

446

154,11

100,00%

   

0320

Podatek rolny

 

12

000,00

 

10

000,00

 

9

036,00

90,36%

   

0330

Podatek leśny

 

35

000,00

 

34

000,00

 

32

877,00

96,70%

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

85

000,00

 

85

000,00

 

82

565,95

97,14%

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

61

000,00

 

61

000,00

 

43

120,00

70,69%

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

15

000,00

 

36

000,00

 

35

279,59

98,00%

   

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

 

50

021,00

 

50

021,00

 

48

141,50

96,24%

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne- go, podatku od spadków i darowizn, podat- ku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz- nych

6

726

335,00

5

673

630,00

5

007

755,04

88,26%

   

0310

Podatek od nieruchomości

2

400

000,00

2

300

000,00

2

260

566,90

98,29%

   

0320

Podatek rolny

 

410

000,00

 

410

000,00

 

409

571,97

99,90%

   

0330

Podatek leśny

 

55

000,00

 

57

000,00

 

56

449,86

99,03%

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

320

000,00

 

455

000,00

 

413

727,75

90,93%

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

300

000,00

 

238

000,00

 

337

324,93

141,73%

   

0370

Opłata od posiadania psów

 

0,00

 

5,00

 

5,00

100,00%

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

5

000,00

 

3

500,00

 

3

140,00

89,71%

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2

945

000,00

1

951

046,00

1

266

287,62

64,90%

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

70

000,00

 

50

000,00

 

51

602,51

103,21%

   

2680

Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

 

221

335,00

 

209

079,00

 

209

078,50

100,00%

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących do- chody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

355

000,00

 

358

820,00

 

335

440,75

93,48%

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

53

000,00

 

53

000,00

 

52

392,00

98,85%

   

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

0,00

 

2

820,00

 

2

818,78

99,96%

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

189

000,00

 

189

000,00

 

194

073,31

102,68%

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera- nych przez jednostki samorządu terytorial- nego na podstawie odrćbnych ustaw

 

113

000,00

 

113

000,00

 

85

748,36

75,88%

   

0920

Pozostałe odsetki

 

0,00

 

1

000,00

 

408,30

40,83%

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8

542

496,00

8

422

496,00

7

766

895,92

92,22%

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

7

922

496,00

7

922

496,00

7

201

348,00

90,90%

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

620

000,00

 

500

000,00

 

565

547,92

113,11%

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

9

000,00

 

9

000,00

 

10

234,40

113,72%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

9

000,00

 

9

000,00

 

10

234,40

113,72%

758

   

Różne rozliczenia

7

345

483,00

7

207

640,00

7

210

918,64

100,05%

 

75801

 

Czćść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7

225

483,00

7

131

761,00

7

131

761,00

100,00%

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7

225

483,00

7

131

761,00

7

131

761,00

100,00%

 

75809

 

Rozliczenie mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego

 

0,00

 

0,00

 

43,00

0,00%

   

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

 

0,00

 

0,00

 

43,00

0,00%

     

w

nadmiernej wysokości

       
 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

120

000,00

75

879,00

75

981,05

100,13%

   

0920

Pozostałe odsetki

120

000,00

4

000,00

5

233,71

130,84%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

71

879,00

70

747,34

98,43%

 

75815

 

Wpływy do wyjaśnienia

 

0,00

 

0,00

3

133,59

0,00%

   

2980

Wpływy do wyjaśnienia

 

0,00

 

0,00

3

133,59

0,00%

801

   

Oświata i wychowanie

819

220,00

1 034

642,00

1 027

517,99

99,31%

 

80101

 

Szkoły podstawowe

88

640,00

168

812,00

166

397,36

98,57%

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5

500,00

3

700,00

3

620,00

97,84%

   

0830

Wpływy z usług

51

240,00

38

324,00

37

831,20

98,71%

   

0920

Pozostałe odsetki

30

985,00

7

900,00

6

013,47

76,12%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

915,00

 

915,00

 

959,69

104,88%

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

0,00

17

973,00

17

973,00

100,00%

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

0,00

100

000,00

100

000,00

100,00%

 

80104

 

Przedszkola

299

548,00

408

106,00

404

453,62

99,11%

   

0690

Wpływy z różnych opłat

238

038,00

293

946,00

290

909,50

98,97%

   

0830

Wpływy z usług

 

0,00

 

90,00

 

90,00

100,00%

   

0920

Pozostałe odsetki

11

190,00

3

750,00

3

095,18

82,54%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

320,00

 

320,00

 

358,94

112,17%

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzie- lanej mićdzy jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50

000,00

110

000,00

110

000,00

100,00%

 

80110

 

Gimnazja

431

032,00

440

875,00

439

818,55

99,76%

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

0,00

16

000,00

16

000,00

100,00%

   

0830

Wpływy z usług

25

972,00

23

100,00

22

134,60

95,82%

   

0920

Pozostałe odsetki

4

600,00

1

100,00

 

975,46

88,68%

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

460,00

 

675,00

 

708,49

104,96%

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzie- lanej mićdzy jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00%

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

0,00

400

000,00

400

000,00

100,00%

 

80195

 

Pozostała działalność

 

0,00

16

849,00

16

848,46

100,00%

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizacjć własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

0,00

16

849,00

16

848,46

100,00%

851

   

Ochrona zdrowia

 

0,00

6

783,00

6

781,15

99,97%

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

0,00

6

783,00

6

781,15

99,97%

   

0900

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgod- nie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

 

0,00

 

53,00

 

52,72

99,47%

   

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych

 

0,00

6

730,00

6

728,43

99,98%

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

     

w

nadmiernej wysokości

852

   

Pomoc społeczna

2 177 862,00

2 452

008,26

2 444

249,70

99,68%

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

 

0,00

153

000,00

153

000,00

100,00%

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

 

0,00

153

000,00

153

000,00