You are on page 1of 10

UCHWAA Nr XXX/2/10

RADY GMINY W GARBATCE-LETNISKO


z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budetowej na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany ustawy Prawo
Ochrony rodowiska (Dz.U. z 2009r Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy w Garbatce-Letnisko w uchwale budetowej na rok 2010 nr XXIX/50/09 z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza nastpujce zmiany:
1.1. Zmniejsza si planowane dochody budetu na rok 2010 o kwot 1.244.050z w tabeli nr 1 do
uchway zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2. Zmniejsza si planowane wydatki budetu na rok 2010 o kwot 1.734.050z w tabeli nr 2 do uchway
zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
3. Zmniejsza si planowany deficyt budetu na rok 2010 o kwot 490.000z, ktry zostanie sfinansowany
przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw.
4. Zmienia si zacznik nr 1a do uchway limity wydatkw inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
5. Zmienia si zacznik nr 1 do uchway Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 2012 zgodnie
z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
6. Zmienia si zacznik nr 2 do uchway - Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze
rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 5 do
niniejszej uchway.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w 1 zmienia si tre uchway budetowej w nastpujcy sposb:
1. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala si plan dochodw budetu na rok 2010 w cznej kwocie 15.335.750z;
z tego:
a) biece w kwocie 11.746.196z;
b) majtkowe w kwocie 3.589.554z.
2. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala si plan wydatkw budetu na rok 2010 w cznej kwocie 16.901.550z;
z tego:
a) biece w kwocie 10.608.458z.
b) majtkowe w kwocie 6.293.092z.
3. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala si deficyt budetu w wysokoci 1.565.800z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) kredytw w kwocie 1.565.800z.
4. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala si przychody budetu w kwocie 2.560.000z, z nastpujcych tytuw:
a) kredyty w kwocie 2.410.000z;
b) wolne rodki w kwocie 150.000z.
5. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala si rezerw ogln w wysokoci 62.000z.

6. Wykrela si zapis 6 uchway wraz z zacznikiem nr 5 do uchway budetowej, w zwizku z wprowadzeniem do budetu Gminy rodkw pochodzcych z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
3.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2010.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Marianna Bernacik

Zacznik nr 1
do uchway nr XXX/2/10
Rady Gminy w Garbatce-Letnisko
z dnia 4 lutego 2010r.
Zmiana w Tabeli nr 1 Planowane dochody do uchway budetowej nr XXIX/50/09
z dnia 29 grudnia 2009r.
Dzia Rozdzia
010
01010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub


dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

600
60016
700

90095

0,00

3 241 154,00
3 241 154,00
3 241 154,00

Owiata i wychowanie

90019

0,00

4 772 980,00 - 1 531 826,00


4 772 980,00 - 1 531 826,00

6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

900

90 750,00

- 90 750,00

4 772 980,00 - 1 531 826,00

Pozostaa dziaalno
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

85216

0,00

90 750,00

Drogi publiczne gminne


6208 Dotacje rozwojowe

70095

85212

90 750,00

90 750,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz
prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

852

Po zmianie
92 250,00

90 750,00

Gospodarka mieszkaniowa

80195

Zmiana
0,00

6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Transport i czno

70005

801

Przed zmian
92 250,00

259 250,00

20 000,00

279 250,00

85 000,00
50 000,00

20 000,00
20 000,00

105 000,00
70 000,00

174 250,00
174 250,00

0,00
- 174 250,00

174 250,00
0,00

0,00

174 250,00

174 250,00

123 000,00

200 741,00

323 741,00

Pozostaa dziaalno
2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej

0,00
0,00

200 741,00
164 510,00

200 741,00
164 510,00

2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej


Polityki Rolnej

0,00

22 831,00

22 831,00

6208 Dotacje rozwojowe

0,00

11 390,00

11 390,00

6209 Dotacje rozwojowe


Pomoc spoeczna

0,00
1 662 300,00

2 010,00
3 950,00

2 010,00
1 666 250,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

1 392 000,00

3 800,00

1 395 800,00

0,00

3 800,00

3 800,00

122 000,00
0,00

150,00
150,00

122 150,00
150,00

35 000,00
0,00

63 085,00
50 315,00

98 085,00
50 315,00

0,00
0,00

50 315,00
12 770,00

50 315,00
12 770,00

Zasiki stae
2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw
z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
0970 Wpywy z rnych dochodw
Pozostaa dziaalno

0970 Wpywy z rnych dochodw


Razem:

12 770,00

12 770,00

16 579 800,00 - 1 244 050,00

0,00

15 335 750,00

Zacznik nr 2
do uchway nr XXX/2/10
Rady Gminy w Garbatce-Letnisko
z dnia 4 lutego 2010r.
Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki do uchway budetowej nr XXIX/50/09
z dnia 29 grudnia 2009r.
Dzia Rozdzia
010
01010

600
60016

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

12 770,00

181 770,00

- 443 359,00
- 68 240,00

0,00
10 000,00

6 331 591,00 - 1 356 151,00


5 738 091,00 - 1 356 151,00

4 975 440,00
4 381 940,00

Transport i czno
Drogi publiczne gminne

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie

801
80195

193 120,00
191 770,00

443 359,00
78 240,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


75818

Po zmianie

169 000,00

Administracja publiczna

758

Zmiana
- 498 829,00
- 498 829,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
75023

691 949,00
690 599,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4270 Zakup usug remontowych

750

Przed zmian

Pozostaa dziaalno

- 60 000,00

72 000,00

4 772 980,00 - 1 531 826,00


774 111,00
235 675,00

132 000,00

3 241 154,00
1 009 786,00

1 637 262,00

- 75 200,00

1 562 062,00

1 512 804,00
910 000,00

- 75 200,00
- 65 200,00

1 437 604,00
844 800,00

150 000,00

- 10 000,00

140 000,00

126 000,00
120 000,00

- 40 000,00
- 40 000,00

86 000,00
80 000,00

120 000,00
5 827 618,00

- 40 000,00
206 941,00

80 000,00
6 034 559,00

0,00

206 941,00

206 941,00

4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00
0,00

2 085,00
368,00

2 085,00
368,00

4128 Skadki na Fundusz Pracy

0,00

337,00

337,00

4129 Skadki na Fundusz Pracy


4178 Wynagrodzenia bezosobowe

0,00
0,00

59,00
90 220,00

60,00
90 219,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe


4218 Zakup materiaw i wyposaenia

0,00
0,00

15 921,00
17 680,00

15 921,00
17 680,00

4219 Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

3 120,00

3 120,00

4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

0,00
0,00

12 835,00
2 265,00

12 835,00
2 265,00

4268 Zakup energii

0,00

3 400,00

3 400,00

4269 Zakup energii


4308 Zakup usug pozostaych

0,00
0,00

600,00
35 913,00

600,00
35 913,00

4309 Zakup usug pozostaych

0,00

6 338,00

6 338,00

4358 Zakup usug dostpu do sieci Internet


4359 Zakup usug dostpu do sieci Internet

0,00
0,00

170,00
30,00

170,00
30,00

4368 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
4369 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

0,00

510,00

510,00

0,00

90,00

90,00

4438 Rne opaty i skadki


4439 Rne opaty i skadki

0,00
0,00

510,00
90,00

510,00
90,00

4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego


i urzdze kserograficznych
4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych

0,00

170,00

170,00

0,00

30,00

30,00

4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw


i licencji
4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

0,00

680,00

680,00

0,00

120,00

120,00

i licencji
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

0,00
0,00

11 390,00
2 010,00

11 390,00
2 010,00

Pomoc spoeczna

2 115 570,00

3 950,00

2 119 520,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 392 000,00

3 800,00

1 395 800,00

0,00

3 800,00

3 800,00

85216

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem


lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Zasiki stae

122 000,00

150,00

122 150,00

0,00

150,00

150,00

85228

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem


lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

215 700,00

0,00

215 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

130 000,00

- 800,00

129 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

8 200,00
487 000,00

800,00
- 34 000,00

9 000,00
453 000,00

852
85212

900
90002
90003
926
92601

95 000,00

- 24 000,00

71 000,00

4300 Zakup usug pozostaych


Oczyszczanie miast i wsi

Gospodarka odpadami

95 000,00
60 000,00

- 24 000,00
- 10 000,00

71 000,00
50 000,00

4300 Zakup usug pozostaych


Kultura fizyczna i sport

60 000,00
172 700,00

- 10 000,00
59 239,00

50 000,00
231 939,00

Obiekty sportowe

85 000,00

59 239,00

144 239,00

0,00
59 239,00
18 635 600,00 - 1 734 050,00

59 239,00
16 901 550,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Razem:

Zacznik nr 4
do uchway nr XXX/2/10
Rady Gminy w Garbatce-Letnisko
z dnia 4 lutego 2010r.
Zmiana zacznika nr 1 - Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2012
do uchway budetowej nr XXIX/50/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
L.p.

Dzia

Rozdzia

1
1

2
010

3
01010

4
6050

010

01010

6058

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

5
Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz
z wykonaniem budowli pustowo - pitrzcej na rzece
policznce w przebiegu drogi gminnej Nr 3424006V
w miejscowoci Garbatka-Zbyczyn
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie
Garbatka-Letnisko we wsiach Brzustw, Bogucin, Molendy
(2008-2012)

6059

Razem zadanie

Razem dzia 010

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa


mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)
Razem dzia 150

750

75095

6639

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach


wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau wojewdztwa (2010-2012)
Razem dzia 750

801

80104

6058

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)

6059

Razem zadanie

Razem dzia 801

Ogem

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki /w z/
2010 rok
2011 rok
2012 rok

6
7
150 000 A. 65 000
B.
C.
D.
5 979 759 A.
B.
C.
D.
2 080 052 A. 10 000
B.
C.
D.
8 059 811 A. 10 000
B.
C.
D.
8 209 811 A. 75 000 B.
C. D.
13 440 A. 10 605
B.
C.
D.
13 440 A. 10 605
B.
C.
D.
25 410 A. 10 860
B.
C.
D.
25 410 A. 10 860
B.
C.
D.
5 468 184 A. 7641
B.
C.
D. 910 000
964 974 A. 11 937
B.
C.
D. 150 000
6 433 158 A. 19 578
B.
C.
D. 1 060 000
6 433 158 A. 19 578
B.
C.
D. 1 060 000
14 681 819 A. 116 043
B. 0
C. 0
D. 1 060 000

8
A. 78 000
B.
C.
D.
A. 2 148
B.
C.
D. 840 000
A. 8 614
B.
C.
D. 140 000
A. 10 762
B.
C.
D. 980 000
A. 88 762 B.
C. D. 980
000
A. 2 835
B.
C.
D.
A. 2 835
B.
C.
D.
A. 8 730
B.
C.
D.
A. 8 730
B.
C.
D.
A.
B.
C. 4 550 543
D.
A. 3 117
B.
C.
D. 690 000
A. 3 117
B.
C. 4 550 543
D. 690 000
A. 3 117
B.
C. 4 550 543
D. 690 000
A. 103 444
B.
C. 4 550 543
D. 1 670 000

A.
B.
C. 5 137 611
D.
A. 1 726 138
B.
C.
D.
A. 1 726 138
B.
C. 5 137 611
D
A. 1 726 138 B.
C. 5 137 611 D.

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu
10
Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

A. 5 820
B.
C.
D.
A. 5 820
B.
C.
D.

Urzd Gminy

Urzd Gminy

A. 1 731 958
B.
C. 5 137 611
D.

A. rodki wasne
B. rodki dotacji w ramach pomocy udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
C. rodki z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf.p)
D. kredyty i poyczki

Zacznik nr 5
do uchway nr XXX/2/10
Rady Gminy w Garbatce-Letnisko
z dnia 4 lutego 2010r.
Zmiana zacznika nr 2 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci do uchway budetowej nr XXIX/50/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Lp.

Projekt

1
1

1.1

Kategoria interwencji funduszy


strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Wydatki
razem
(10+11+12)

19 433 602

IV rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka

Dziaanie:

4.1 Kategoria interwencji 46

Nazwa projektu:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Garbatka - Letnisko we wsiach Brzustw, Bogucin, Molendy.
dz. 010

19 433 602

12

13

14

poyczki
i kredyty

obligacje

15

16

pozostae

17

2 777 503

15 170 101

1 750 000

13 420 101

140 000

1 940 052

5 979 759

840 000

5 139 759

195 300

5 979 759

8 059 811

2 080 052

195 300

195 300

195 300

10 000

11

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa

2 080 052

10

pozostae**

1 485 998

195 300

10 000

obligacje

Wydatki razem
(14+15+16+17)

4 263 501

8 059 811

10 000

poyczki
i kredyty

10 000

2011r.

990 762

148 614

842 148

990 762

148 614

140 000

2012r.

6 863 749

1 726 138

5 137 611

6 863 749

1 726 138

8 614

842 148

840 000

1 726 138

10 000

5 137 611

0
2 148
5 137 611

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet:

III Regionalny system transportowy

Dziaanie:

3.1 Kategoria interwencji 23

Nazwa projektu:

Poprawa standardu i jakoci sieci drogowej w Garbatce-Letnisko

Razem wydatki:

dz. 600

poniesione do
2010r.

r. 60016 605

2010r.

4 319 120

1 077 966

3 241 154

4 319 120

1 077 966

505 998

571 968

3 241 154

68 180

68 180

68 180

68 180

68 180

4 250 940

503 788

3 241 154

3 744 942

503 788

503 788

3 241 154

3 241 154

505 998

505 998

505 998

840 000

124 974

5 468 184

910 000

109 920

niekwal.

505 998

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet:

Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego

Dziaanie:

7.2 Kategoria interwencji 75

Nazwa projektu:

Budowa Przedszkola 3-oddziaowego w Garbatce-Letnisko.

Razem wydatki:

dz. 801

6 433 158

964 974

5 468 184

6 433 158

964 974

109 920

109 920

109 920

109 920

2010r.

1 079 578

161 937

917 641

1 079 578

161 937

150 000

11 937

917 641

2011r.

5 243 660

693 117

4 550 543

5 243 660

693 117

690 000

3 117

4 550 543

poniesione do
2010r.

r. 80104 605

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet:

II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Dziaanie:

2.2

Nazwa projektu:

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa.

Razem wydatki:

dz. 750

25 410

25 410

25 410

25 410

poniesione do
2010r.

r. 75095

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

8 730

8 730

8 730

8 730

8 730

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

2010r.

663

2011r.
2012r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet:

II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Dziaanie:

2.2

Nazwa projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci woj. Maz., przez budowanie spo. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Razem wydatki:

dz. 150

13 440

13 440

13 440

13 440

poniesione do
2010r.

r. 15011

10 605

10 605

10 605

10 605

10 605

2011r.

2 835

2 835

2 835

2 835

2 835

2012r.

663

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007 - 2013

Priorytet:

IX

Dziaanie:

9.1, poddziaanie 9.1.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych

Nazwa projektu:

Nauka starem w lepsze jutro


dz.

4 558 184

910 000

7 641
4 550 543

13 440

Program:

Razem wydatki:

3 241 154

25 410

Program:

2010r.

523 424

78 513

444 911

523 424

78 513

78 513

444 911

poniesione do
2010r.

r.

2010r.

206 941

31 041

175 900

206 941

31 041

31 041

175 900

175 900

316 483

47 472

269 011

316 483

47 472

47 472

269 011

269 011

2011r.

1.7

15 170 101

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013

r. 01010 605

4 263 501

Priorytet:

1..2 Program:

1.6

Program:

2010r.

1,5

z tego:
rodki z budetu krajowego**

poniesione do
2010r.

1.4

2010r.
Wydatki
razem (9+13)

Wydatki
majtkowe
razem:

Razem wydatki:

1.3

Planowane wydatki

rodki
z budetu UE

Program:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Priorytet:

o IV LEADER

Dziaanie:

4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju

Nazwa projektu:

Plac zabaw dla dzieci

Razem wydatki:

59 239

23 146

36 093

59 239

23 146

23 146

36 093

poniesione do
2010r.

dz.
r.

2010r.

59 239

23 146

36 093

59 239

23 146

23 146

36 093

19 433 602

4 263 501

15 170 101

19 433 602

4 263 501

2 777 503

15 170 101

444 911
0

36 093
0

0
36 093

2011r.
Ogem (1+2)

1 485 998

1 750 000

13 420 101

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady Gminy:


Marianna Biernacik