You are on page 1of 4

Rady Uchwała z dnia Powiatu 24 Nr marca XXXI/276/10 Mińskiego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. poz. U. Nr 1240), 1592 157, z poz. i późn. art. 1241), 105 zm.) ust. Rada w 3 związku ustawy Powiatu z z art. dnia Mińskiego 11 27 ust. sierpnia 2 uchwala, ustawy 2009 z co dnia r. następuje: Przepisy 27 sierpnia wprowadzające 2009 r. o finansach ustawę o publicznych finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, (Dz.

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Dziecka w Falbogach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

§

Przewodniczący Rady Sylwester Zbrzezny

I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Uchwały Nr z Rady XXXI/276/10 dnia Powiatu 24 marca Mińskiego 2010 r.

STATUT DOMU DZIECKA W FALBOGACH

§ 1. Dom Dziecka w Falbogach , zwany dalej Domemdziała na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.), 2) rozporządzenia wychowawczych Ministra ( Dz. U. Pracy Nr 201, i Polityki poz. 1455), Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo

3) usamodzielnianie rozporządzenia Ministra , kontynuowanie Polityki Społecznej nauki oraz z dnia zagospodarowanie 20 grudnia 2004 (Dz. r. w U. sprawie z 2005 udzielania r. Nr 6 poz. pomocy 45 z późn. na zm.),

4) niniejszego Statutu

§

częściowo 2. Dom pozbawionym jest placówką opieki socjalizacyjną rodzicielskiej. zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub

§

2.

3.

3. 1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.

Dom Dom jest prowadzi powiatową gospodarkę jednostką finansową organizacyjną. w formie jednostki budżetowej.

z działalnością Majątek Domu statutową. jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych

Mazowieckim. 5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

4.

§ 4. Siedzibą Domu jest miejscowość Falbogi, w gminie Kałuszyn, w powiecie mińskim.

II. Cele i zadania Domu

§ 5. Celem Dom u jest zapewnienie dzieciom całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz

zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także

zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 6. 1. Zadaniem Domu jest :

1) zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, 2) niepełnosprawnych rekompensujących prowadzenie zajęć wychowawczych, brak odpowiednią wychowania rehabilitację w korekcyjnych, środowisku i zajęcia rodzinnym kompensacyjnych, specjalistyczne, i przygotowującym logopedycznych, do życia terapeutycznych społecznego, a dla dzieci 3) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 4) podejmowanie rodzinnej opiece działań zastępczej, w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w

5) praca z rodziną dziecka, 6) organizowanie rodzinami zaprzyjaźnionymi. dla wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontakt z

2. Do zadań Domu należy także zapewnienie odpowiedniego standardu wychowania i opieki, w szczególności:

1) tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,

2) poszanowanie we wszystkich dotyczących podmiotowości go dziecka, sprawach wysłuchiwanie oraz informowanie jego zdania dziecka i w o miarę podejmowanych możliwości wobec uwzględnianie niego działaniach, jego wniosków 3) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 4) dbałość osobami o zarówno poszanowanie spoza placówki, i podtrzymywanie jak i przebywającymi związków emocjonalnych lub zatrudnionymi dziecka w placówce, z rodzicami, rodzeństwem i z innymi 5) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

6) uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 7) uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 8) uczenie uwzględnieniem organizowania świąt i czasu innych wolnego, dni wynikających w tym uczestniczenia z tradycji i obyczajów, w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych z

9) kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych, 10) przygotowywanie w życiu, dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności

11) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, 12) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami.

§ 7. Dom zapewnia dzieciom świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem usług, w tym:

1) dostęp do nauki, która odbywa się w szkołach poza placówką, 2) wyrównawczych, pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach 3) w miarę możliwości uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, 4) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka, 5) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką, 6) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 7) wyposażenie w:

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c) środki higieny osobistej;

8) zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne oraz w leki, 9) miesięczną samorządem kwotę dzieci do placówki, własnego dysponowania przez dziecko, ustaloną przez Dyrektora Domu w porozumieniu z

10) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę, 11) pokoje mieszkalne wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, 12) inne pomieszczenia, w tym: przeznaczone do nauki, wypoczynku, zajęć terapeutycznych i sportowych.

§ 8. Dom realizuje swoje zadania poprzez:

1) umożliwienie wyjątkiem przypadków, dzieciom regularnych, gdy sąd zakazał osobistych, lub ograniczył bezpośrednich ich prawo kontaktów do osobistych z rodzicami kontaktów oraz z innymi dzieckiem, osobami bliskimi, z

2) współpracę z:

a) względu Powiatowym na miejsce Centrum zamieszkania Pomocy Rodzinie lub pobytu i Gminnym rodziców (Miejskim) dzieci, Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze

b) ośrodkami adopcyjno opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,

c) szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce,

d) sądami rodzinnymi,

e) kuratorami sądowymi,

f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,

g) placówki właściwymi parafiami ze względu Kościoła na miejsce Katolickiego zamieszkania i jednostkami oraz deklarowaną organizacyjnymi przynależność innych kościołów wyznaniową i związków rodziców wyznaniowych. i siedzibę

III. Organizacja Domu

§ 9. Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 10. 1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą:

1) Dział Opiekuńczo Wychowawczy, 2) Dział Administracyjno-Gospodarczy, 3) samodzielne stanowisko Główny Księgowy. odrębne 2. W Domu przepisy. działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, którego skład i zasady działania określają

3. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 11. Dom zapewnia przestrzeganie praw dziecka w zakresie:

1) godności, szacunku oraz intymności w warunkach placówki, 2) życzliwego i podmiotowego traktowania, 3) pojmowaniem, informacji i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nimi opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i 4) poszanowania własnej osobowości i własnej tożsamości, 5) wyrażania własnych myśli i uczuć, 6) wysłuchania 7) odwołania podejmowanych się od w kary, jego jeżeli sprawie, uważa, że kara jest zbyt wysoka albo została wymierzona niesprawiedliwie lub decyzji

8) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 9) kontaktu z rodziną biologiczną, 10) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, 11) praktyk religijnych zgodnych z potrzebami dziecka.

IV. Postanowienia końcowe

Przewodniczący § 12. Zmiany w niniejszym Rady Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Sylwester Zbrzezny