You are on page 1of 3

Rady Uchwała z dnia Powiatu 24 Nr marca XXXI/277/10 Mińskiego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. poz. U. Nr 1240), 1592 157, z poz. i późn. art. 1241), 105 zm.) ust. Rada w 3 związku ustawy Powiatu z z art. dnia Mińskiego 11 27 ust. sierpnia 2 uchwala, ustawy 2009 z co dnia r. następuje: Przepisy 27 sierpnia wprowadzające 2009 r. o finansach ustawę o publicznych finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, (Dz.

stanowiącym 1. Nadaje załącznik się Statut do Powiatowemu niniejszej uchwały. Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim w brzmieniu

§

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§

Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Sylwester Zbrzezny

Załącznik XXXI/277/10 do Uchwały Nr Rady z dnia Powiatu 24 marca Mińskiego 2010 r.

STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim działa na podstawie:

1)

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2)

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

3)

uchwały Środowiskowego Rady Powiatu Domu Mińskiego Samopomocy Nr XVI/129/08 w Mińsku z Mazowieckim, dnia 3 września 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego

4)

niniejszego Statutu.

dla osób 2. Powiatowy niepełnosprawnych Środowiskowy intelektualnie. Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej Domemprzeznaczony jest

§

§

2.

3.

3. 1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.

Dom Dom jest prowadzi powiatową gospodarkę jednostką finansową organizacyjną w formie . jednostki budżetowej.

z działalnością Majątek Domu statutową. jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych

Mazowieckim. 5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

4.

§ 4. Siedzibą Domu jest budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku

Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43. II. Cele i zadania Domu

§ 5. 1. Działalność Domu ma na celu rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej,

niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, według indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników.

2. Nabywanie umiejętności, o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez:

a) niepełnosprawnych zapewnienie dostępności intelektualnie, do środowiskowych form oparcia społecznego, w szczególności dla osób

b) pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, godności oraz wiary w siebie,

c) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia,

d) zajęciach, aktywizację psychospołeczną tj. rozwój zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych

e) przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie,

f) dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,

g) utrzymywanie kontaktów i wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.

6. 1. Cele i zadania Domu realizowane są poprzez organizowanie i prowadzenie indywidualnych oraz grupowych możliwości psychospołecznych uczestników.

zajęć terapeutycznych w ramach postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i

psychologicznego, Indywidualne pedagogicznego zajęcia terapeutyczne i socjalnego. prowadzone sąw formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności:

§

2.

3. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone sąw szczególności poprzez:

1)

treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,

2)

trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

3)

terapię rekreacyjno rehabilitacyjną,

4)

terapię zajęciową,

5) zajęcia komputerowe, 6) zajęcia społeczno kulturalne, 7) terapię artystyczną.

III. Organizacja Domu

§ 7. Pracą Domu kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Domu.

§ 8. W Domu działa Rada Domu na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez ogół korzystających z

usług Domu, który nie może być sprzeczny ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym.

§ 9. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 10. Korzystający z usług Domu mają prawo do :

1) poszanowania godności i prywatności, 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy oraz nieludzkim i poniżającym traktowaniem psychicznym i fizycznym,

3) równego traktowania, 4) bezpieczeństwa osobistego, 5) wyrażania własnej opinii, 6) własnych propozycji form zajęć terapeutycznych, zgodnych z postępowaniem wspierająco rehabilitacyjnym, 7) uczestnictwa w życiu kulturalnym Domu , 8) udziału w życiu społecznym środowiska lokalnego, 9) uczestnictwa w działalności Rady Domu.

IV. Postanowienia końcowe

Przewodniczący § 11. Zmiany Statut Rady u wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Sylwester Zbrzezny