You are on page 1of 20

UCHWAA NR LV/783/2010 RADY MIASTA SIEDLCE zdnia30kwietnia2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystociiporzdku na terenie miasta Siedlce 1.Napodstawieart.7ust.1pkt3,art.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.

osamorzdzie gminnym (Dz.U.z2001r.Nr142poz.1591zpniejszymizmianami)orazart.4ust.1i2ustawyzdnia13wrzenia 1996 r. outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(Dz.U.z2005r.Nr236,poz.2008)RadaMiastaSiedlceuchwala,co nastpuje: 2.Traci moc UchwaaNrXLVII/720/2006RadyMiastaSiedlcezdnia29czerwca2006rokuwsprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystociiporzdku na terenie miasta Siedlce. 3.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Siedlce. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego. Zacznik do Uchway Nr LV/783/2010 Rady Miasta Siedlce zdnia30kwietnia2010r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCIIPORZDKU NA TERENIE MIASTA SIEDLCE Rozdzia1 Postanowieniaoglne 1.Okrela siszczegowe zasady utrzymania czystociiporzdkunatereniemiastaSiedlce,awszczeglnoci: 1) wymaganiawzakresieutrzymaniaczystociiporzdku na terenie miasta, 2) rodzajeiminimaln pojemnourzdzeprzeznaczonychdozbieraniaodpadwkomunalnychnaterenie nieruchomocioraznadrogachpublicznych,warunkwrozmieszczaniatychurzdzeiichutrzymania wodpowiednimstaniesanitarnym,porzdkowymitechnicznym, 3) czstotliwoisposbpozbywaniasiodpadwkomunalnychinieczystoci ciekychzterenunieruchomoci, 4) maksymalnegopoziomuodpadwkomunalnychulegajcych biodegradacji dopuszczonych do skadowania na skadowiskachodpadw, 5) innych wymagautrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyczonychzprodukcjirolnej, 6) wyznaczenieobszarwpodlegajcych obowizkowejderatyzacjiiterminwjejprzeprowadzania. 2.Ilekrowszczegowych zasadach utrzymania czystociiporzdku na terenie miasta Siedlce jest mowa o: 1) ustawie bez dodatkowego oznaczenia - naley przez to rozumieustawzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniu czystociiporzdkuwgminach(Dz.U.z2005r.Nr236,poz.2008)
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 1 / 20

2) wacicielach nieruchomoci - naley przez to rozumietakewspwacicieli, uytkownikwwieczystychoraz jednostkiorganizacyjneiosobyposiadajcen5)grnychstawkachopat naley przez to rozumiezgodne ztreciart.6ust.2ustawygrnestawkiopat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugipodmiotw

Mazowieckiego. Zacznik do Uchway Nr LV/783/2010 Rady Miasta Siedlce zdnia30kwietnia2010r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCIIPORZDKU NA TERENIE MIASTA SIEDLCE Rozdzia1 Postanowieniaoglne 1.Okrela siszczegowe zasady utrzymania czystociiporzdkunatereniemiastaSiedlce,awszczeglnoci: 1) wymaganiawzakresieutrzymaniaczystociiporzdku na terenie miasta, 2) rodzajeiminimaln pojemnourzdzeprzeznaczonychdozbieraniaodpadwkomunalnychnaterenie nieruchomocioraznadrogachpublicznych,warunkwrozmieszczaniatychurzdzeiichutrzymania wodpowiednimstaniesanitarnym,porzdkowymitechnicznym, 3) czstotliwoisposbpozbywaniasiodpadwkomunalnychinieczystoci ciekychzterenunieruchomoci, 4) maksymalnegopoziomuodpadwkomunalnychulegajcych biodegradacji dopuszczonych do skadowania na skadowiskachodpadw, 5) innych wymagautrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyczonychzprodukcjirolnej, 6) wyznaczenieobszarwpodlegajcych obowizkowejderatyzacjiiterminwjejprzeprowadzania. 2.Ilekrowszczegowych zasadach utrzymania czystociiporzdku na terenie miasta Siedlce jest mowa o: 1) ustawie bez dodatkowego oznaczenia - naley przez to rozumieustawzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniu czystociiporzdkuwgminach(Dz.U.z2005r.Nr236,poz.2008) 2) wacicielach nieruchomoci - naley przez to rozumietakewspwacicieli, uytkownikwwieczystychoraz jednostkiorganizacyjneiosobyposiadajcen5)grnychstawkachopat naley przez to rozumiezgodne ztreciart.6ust.2ustawygrnestawkiopat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugipodmiotw uprawnionychwzakresiepozbywaniasizebranych na terenie nieruchomociodpadwkomunalnychlub nieczystoci ciekych;ieruchomowzarzdzie lub uytkowaniu,atake inne podmioty wadajce nieruchomoci. Jeeli nieruchomojestzabudowanabudynkamiwielolokalowymi,wktrychustanowionoodrbnwasno lokali, obowizki waciciela nieruchomoci obciajosoby sprawujce zarzd nieruchomociwspln wrozumieniuprzepiswustawyzdnia24czerwca1994r.owasnocilokali(Dz.U.z2000r.Nr89,poz.903 zpn. zm.) lub wacicieli lokali, jeli zarzd nie zostawybrany; 3) posiadaczu odpadu naley przez to rozumiekadego, kto faktycznie wadaodpadami(wytwrcodpadw, innosobfizyczn, osob prawnlub inn jednostk organizacyjn), domniemywa si, e wadajcy powierzchniziemijestposiadaczemodpadw,znajdujcych sina nieruchomoci; 4) odpadach komunalnych - naley przez to rozumieodpady powstajcewgospodarstwachdomowych,atake odpady niezawierajceodpadwniebezpiecznych,pochodzceodinnychwytwrcwodpadw,ktreze wzgldunaswjcharakterlubskad spodobnedoodpadwpowstajcychwgospodarstwachdomowych 5) grnychstawkachopat naley przez to rozumiezgodneztreci art.6ust.2ustawygrnestawkiopat ID:ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugipodmiotwuprawnionychwzakresiepozbywaniasi ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 2 / 20 zebranych na terenie nieruchomociodpadwkomunalnychlubnieczystoci ciekych; 6) stawkach opat naley przez to rozumiewysokoopat uiszczanych przez waciciela nieruchomoci

5) grnychstawkachopat naley przez to rozumiezgodneztreci art.6ust.2ustawygrnestawkiopat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugipodmiotwuprawnionychwzakresiepozbywaniasi zebranych na terenie nieruchomociodpadwkomunalnychlubnieczystoci ciekych; 6) stawkach opat naley przez to rozumiewysokoopat uiszczanych przez waciciela nieruchomoci podmiotowiuprawnionemuzaodbieranieodpadwkomunalnych,przeliczonychnajednzamieszkaosob wskalirokulubmiesica,ktrychwysokoskalkulowana zostaazuwzgldnieniem: iloci wytwarzanych przez jednosobodpadw,kosztwichodbioru,transportu,selekcji,odzysku,recyklingu,kompostowania, skadowania,spalaniaiinnychformunieszkodliwianiaodpadw,niewyczajckosztwbudowyinstalacji, urzdzeiobiektw,kosztwicheksploatacji,zamknicia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowawynikychzfakturealizacjiobiektulubkosztwzabezpieczeniaroszcze; podmiot uprawniony zobowizany jest do pomniejszenia stawek opatowpywyuzyskiwanezopat produktowychzwojewdzkiegofunduszuochronyrodowiskaigospodarkiwodnej,wpywy uzyskane na mocy umwpodpisanychzorganizacjamiodzysku,wpywy uzyskane ze sprzedayniektrychsurowcwwtrnychoraz wpywy uzyskane od samorzduztytuu dopatdoselektywnejzbirkiiodbioru,stawkaopaty jest naliczana na kadzosbfaktyczniezamieszkujcych nieruchomo; ustaleniefaktuzamieszkaniadokonywanejestwoparciu oewidencjludnoci,agdystanfaktycznylubdeklarowanyodbiegaodjejzapisw,woparciuoowiadczenie wacicieli nieruchomoci weryfikowane wywiadem rodowiskowym; 7) stawkach opat za m3 naley przez to rozumiestawki opat odniesione do jednostki objtociodpadw woparciuonieorazoobjtokoniecznych do ich zebrania urzdze, awicpojemnikwnaodpady,naliczane bdopatyzaodbirodpadwkomunalnychznieruchomoci nie bdcychmieszkalnymi,ktrychwacicielami spodmioty prowadzce dziaalnogospodarczoraz inne podmioty nie prowadzce dziaalnoci, instytucje, niebdce mieszkacami; 8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych naley przez to rozumieodpadykomunalne,ktrenawetpo rozdrobnieniu nie mogbyswobodnieumieszczonewtypowychpojemnikach,zewzgldu na swoje rozmiary lub masnp. stare meble, zuyty sprzt AGD, materace, itp. co mogoby spowodowauszkodzenie pojemnika, utrudnienie uytkownikomswobodnegokorzystaniazpojemnika,awywocemuoprnienia pojemnika; 9) odpadach ulegajcych biodegradacji naley przez to rozumieodpady kuchenne, odpady zielone, papier imakulatur nieopakowaniow , opakowaniazpapieruitektury,tekstyliaorazcz odpadw wielkogabarytowychibudowlanych- zdrewna 10) odpadach opakowaniowych naley przez to rozumieopakowaniazpapieruitektury,opakowania wielomateriaowe,opakowaniaztworzywsztucznych,opakowaniazeszka,opakowaniazblachystalowej iopakowaniazaluminium 11) odpadach budowlanych rozumie siprzez to odpady pochodzcezbudwiremontw,prowadzonychwe wasnym zakresie; 12) odpadach niebezpiecznych rozumie si przezodpadywrozumieniuustawyoodpadachnp.:baterie, akumulatory, wietlwki,resztkifarb,lakierw,rozpuszczalnikw,rodkwdoimpregnacjidrewna,olejw mineralnychisyntetycznych,benzyn,lekw,opakowaniaporodkach ochrony rolininawozach,opakowania po aerozolach, zuyte opatrunki; 13) odpadach przemysowych rozumie si przez to odpady bdce produktami ubocznymi powstajcymi wprocesachprodukcyjnychiniepodanewmiejscuichpowstawania 14) o zuytym sprzcieelektrycznymielektronicznym rozumie siprzez to sprzt okrelonywustawiezdnia29 ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 3 / 20 lipca2005r.ozuytym sprzcieelektrycznymielektronicznym(Dz.U.Nr180,poz.1495),stanowicy odpad wrozumieniuart.3ust.1ustawyzdnia27kwietnia2001r.oodpadach(Dz.U.Nr62,poz.628zpniejszymi zmianami), pochodzcyzgospodarstwdomowychlubinnychrde, wprzypadkugdyzewzgldu na charakter

wprocesachprodukcyjnychiniepodanewmiejscuichpowstawania 14) o zuytym sprzcieelektrycznymielektronicznym rozumie siprzez to sprzt okrelonywustawiezdnia29 lipca2005r.ozuytym sprzcieelektrycznymielektronicznym(Dz.U.Nr180,poz.1495),stanowicy odpad wrozumieniuart.3ust.1ustawyzdnia27kwietnia2001r.oodpadach(Dz.U.Nr62,poz.628zpniejszymi zmianami), pochodzcyzgospodarstwdomowychlubinnychrde, wprzypadkugdyzewzgldu na charakter iilojest podobny do zuytego sprztu pochodzcegozgospodarstwdomowych 15) pojazdachwycofanychzeksploatacji rozumie siprzez to pojazd stanowicyodpadwrozumieniuprzepisw oodpadach 16) ciekach bytowych rozumie siprzez to ciekizbudynkwprzeznaczonychnapobytludzi,osiedli mieszkaniowychiterenwusugowych, powstajcewszczeglnociwwynikuludzkiegometabolizmuoraz funkcjonowania gospodarstw domowych; 17) nieczystociach ciekych rozumie siprzez to ciekibytowegromadzonetymczasowowzbiornikach bezodpywowych; 18) zbiornikach bezodpywowych naley przez to rozumieinstalacjeiurzdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciekychwmiejscuichpowstawania, 19) pojemnikachdozbieraniaodpadw naley przez to rozumieznormalizowane pojemniki, przystosowane do oprnienia przez pojazdy sucedowywozuodpadwkomunalnych 20) surowcachwtrnych naley przez to rozumieodpady wyodrbnionezodpadwkomunalnych,nadajce si do gospodarczego wykorzystania; 21) selektywnejzbirceodpadw naley przez to rozumiewyodrbnieniezoglnegostrumieniaodpadw komunalnych,odpadwprzeznaczonychdopowtrnegowykorzystania 22) podmiocie uprawnionym naley przez to rozumiegminne jednostki organizacyjne oraz przedsibiorcw,osoby fizyczne, posiadajce zezwolenie na prowadzenie dziaalnociwzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychod wacicieli nieruchomoci,zbierania,transportu,odzyskulubunieszkodliwianiaodpadwkomunalnychlub oprnianiazbiornikwbezodpywowychitransportunieczystoci ciekych; 23) zabudowie wielorodzinnej naley przez to rozumie zabudow budynkami wielomieszkaniowymi iwielolokalowymi,owieluwejciach, liczcymi wicej nitrzykondygnacjemieszkalne(parter,pierwszeidrugie pitro) plus poddasze uytkowe; 24) zabudowie jednorodzinnej naley przez to rozumiebudynki wolnostojcezjednymwejciem, mieszczce co najwyejkilkalokalimieszkalnych,budynkiwzabudowieszeregowej,budynkiwolnostojcezdwoma wejciami, mieszczce co najwyej kilkanacie lokali mieszkalnych, liczce do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter,pierwszeidrugiepitro) plus poddasze uytkowe; 25) skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej naley przez to rozumiezabudowokrelonwpunkcie24 pooonna nieruchomociach nie wikszych ni800 m2; 26) zakadzieutylizacjiodpadw naley przez to rozumielegalnie dziaajcy obiekt, sucy do prowadzenia odzyskulubunieszkodliwianiaodpadwkomunalnychwszczeglnoci wysypiska (skadowiska), kompostownie, spalarnie, sortownie, zakadyprzetwarzaniaodpadwwielkogabarytowych,budowlanych, surowcwwtrnych 27) stacjach zlewnych naley przez to rozumieinstalacjeiurzdzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. ciekw,suce do przyjmowania nieczystoci ciekych, dowoonych Strona 4 / 20 kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach pojazdamiasenizacyjnymizmiejscichgromadzenia 28) zwierztach domowych naley przez to rozumiezwierzta tradycyjnie przebywajcezczowiekiemwjego

27) stacjach zlewnych naley przez to rozumieinstalacjeiurzdzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ciekw,suce do przyjmowania nieczystoci ciekych, dowoonych pojazdamiasenizacyjnymizmiejscichgromadzenia 28) zwierztach domowych naley przez to rozumiezwierzta tradycyjnie przebywajcezczowiekiemwjego domulubwinnymodpowiednimpomieszczeniu,utrzymywaneprzezczowiekawcharakterzetowarzysza,aw szczeglnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winkimorskierybyiwiehodowanewakwariumoraz inne zwierzta uznane za nadajce sidotrzymaniawdomachwcelachniehodowlanych 29) rasachpswuznawanychzaagresywne naley przez to rozumierasy okrelonewrozporzdzeniu Ministra Spraw WewntrznychiAdministracjizdnia28kwietnia2003rokuwsprawiewykazuraspswuznawanychza agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) tj.: amerykaskipitbullterier,pieszMajorki(PerrodePresaMallorquin), buldog amerykaski, dog argentyski, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatoliankarabash,moskiewskistrujcy, owczarek kaukaski; 30) zwierztach gospodarskich naley przez to zrozumiezwierztawrozumieniuprzepiswustawyoorganizacji hodowliirozrodziezwierztgospodarskichzdnia20sierpnia1997r.(Dz.U.z2002r.Nr207,poz.1762 zpn. zm.) oraz gobie; 31) zwierztach bezdomnych naley przez to rozumiezwierztadomowelubgospodarskie,ktreucieky, zabkay silub zostay porzucone przez czowieka,aniemamoliwoci ustalenia ich waciciela lub innej osoby, podktrejopiekpozostaway. Rozdzia2 Wymaganiawzakresieutrzymaniaczystociiporzdku na terenie nieruchomoci 3.1. Waciciele nieruchomoci szobowizani do: 1) prowadzeniawopisanymponiejzakresieselektywnegozbieraniaiprzekazywaniadoodbiorunastpujcych strumieniodpadwkomunalnych: a) szko, b) tworzywa sztuczne, c) papier, tektura, d) drobny zomipuszkialuminiowe, e) zuyty sprztelektrycznyielektroniczny, f) odpady wielkogabarytowe, g) odpady budowlane, h) niebezpieczne, i) odpady ulegajce biodegradacji: odpady zielone powstajcewwynikupielgnacji zieleni, j) zuytebaterieizuyte akumulatory, 2) wyposaenia nieruchomociwpojemnikilubkontenerysucedozbieraniaodpadwkomunalnychpoprzez zakup lub wydzierawienie, 3) utrzymywaniapojemnikwlubkontenerwsucychdozbieraniaodpadwkomunalnych,bdcych/ ich ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 5 20 wasnoci, we waciwymstanietechnicznymisanitarnym,umoliwiajcymkorzystanieznichbezprzeszkdibez stwarzania zagroedla zdrowia uytkownikwwprzypadkudzierawypojemnikwikontenerwwykonawc obowizku okrela umowa dzierawy,

zakup lub wydzierawienie, 3) utrzymywaniapojemnikwlubkontenerwsucychdozbieraniaodpadwkomunalnych,bdcych ich wasnoci, we waciwymstanietechnicznymisanitarnym,umoliwiajcymkorzystanieznichbezprzeszkdibez stwarzania zagroedla zdrowia uytkownikwwprzypadkudzierawypojemnikwikontenerwwykonawc obowizku okrela umowa dzierawy, 4) przyczenia nieruchomoci do istniejcejsiecikanalizacyjnejlubwprzypadku,gdybudowasiecikanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona naley wyposaynieruchomowszczelnybezodpywowy zbiornik na nieczystoci cieke bdwprzydomowoczyszczalniciekwbytowych,speniajce wymagania okrelone odrbnymi przepisami. Przyczenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowizkowe wprzypadku,gdynieruchomowyposaonajestwprzydomowoczyszczalniciekwbytowych, 5) przyczenie nieruchomocidonowejsiecikanalizacyjnejwterminie9miesicy od dnia przekazanie jej do eksploatacji, 6) niezwocznego uprztnicia bota, niegu,loduiinnychzanieczyszczezchodnikwpooonych wzdu nieruchomoci, przy czym za taki chodnik uznaje siwydzielonczdrogi publicznej sucdla ruchu pieszego pooonbezporednio przy granicy nieruchomoci, 7) niezwocznegousuwaniazterenunieruchomoci materiauzrozbirkibudynkuipozostaoci materiaw budowlanych, powstaychwwynikuremontuimodernizacjilokaliibudynkw. 2.Zobowizkuwymienionegowust.1pkt1)i2)zwalniasi wacicieli niezabudowanych dziaek, nie wykorzystywanychgospodarczolubwinnysposb,doczasurozpoczcia na nich budowy lub dziaalnoci. Zwolnienie nie dotyczy obowizku waciciela nieruchomocidoutrzymaniajejwczystocipoprzezusuwanieodpadw znajdujcych sina jej terenie. 3. Waciciele nieruchomoci,naktrychznajdujsitereny lub obiekty suce do uytku publicznego, maj obowizekustawieniananichkoszynaodpadyisystematycznegoichoprniania. 4. Obowizek okrelonywust.3dotyczyrwniezarzdzajcego drog, znajdujcsina obszarze zabudowanym wrozumieniuustawyzdnia20czerwca1997r.Prawooruchudrogowym(Dz.U.z2005r.Nr108,poz.908zpn. zm.). 5. Kosze uliczne na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do uytku publicznego, muszbyustawianewmiejscachniepowodujcych utrudnie wruchupieszymikoowymiwtakiejlicznie,abyichczna pojemnobya dostosowana do potrzeb. 6. Obowizek uprztnicia chodnika ze niegu,loduiinnychzanieczyszczepowinien byrealizowany przez: 1) odgarniciewmiejsceniepowodujce zakcewruchupieszychipojazdw, 2) podjcie dziaalikwidujcych lub co najmniej ograniczajcych liskochodnika, wycznie przy uyciu rodkw okrelonychw2rozporzdzenia Ministra rodowiskazdnia27padziernika2005r.wsprawierodzajw iwarunkwstosowaniarodkw,jakiemogbyuywanenadrogachpublicznychorazulicachiplacach(Dz.U. Nr230,poz.1960),tj.piaskiemlubkruszywemnaturalnymlubsztucznymouziarnieniudo4mmlubchlorkiem sodu (NaCl), chlorkiem magnezu (MgCl2), chlorkiem wapnia (CaCl2) lub mieszanin ww. rodkw niechemicznychichemicznych,przyczymrodki chemiczne stosuje sipo usuniciu niegu. rodki uyte do tych dziaa, naley uprztnzchodnikaniezwocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 7. Zakazuje sizgarniania niegu,loduibota lub innych zanieczyszczezchodnikanajezdni. 8. Waciciel nieruchomoci zobowizany jest do niezwocznegousuwaniazbudynkwiichczci oraz urzdze infrastrukturytechnicznejsopliinawiswniegu stwarzajcych zagroeniedlaprzechodniw,atake do oznakowania wsposbwidocznytegomiejsca. ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 6 / 20 9. Waciciel nieruchomoci publicznie dostpnych,naktrychznajdujsipiaskownice zobowizany jest do corocznej wymiany piasku przed sezonem wiosenno-letnimorazwokresieuytkowaniapiaskownic:wsytuacji widocznego zanieczyszczenia, nie rzadziej jednak niraz na dwa miesice.

8. Waciciel nieruchomoci zobowizany jest do niezwocznegousuwaniazbudynkwiichczci oraz urzdze infrastrukturytechnicznejsopliinawiswniegu stwarzajcych zagroeniedlaprzechodniw,atake do oznakowania wsposbwidocznytegomiejsca. 9. Waciciel nieruchomoci publicznie dostpnych,naktrychznajdujsipiaskownice zobowizany jest do corocznej wymiany piasku przed sezonem wiosenno-letnimorazwokresieuytkowaniapiaskownic:wsytuacji widocznego zanieczyszczenia, nie rzadziej jednak niraz na dwa miesice. 10. Waciciel nieruchomociwzabudowiejednorodzinnej,natereniektrejwwynikupielgnacji zieleni powstaj odpady rolinne moe dokonywakompostowaniaodpadwrolinnych we wasnymzakresieinawasne potrzeby, wsposbniepowodujcy uciliwoci dla otoczenia. 11. Waciciel nieruchomoci zobowizany jest do niezwocznegousuwaniazterenunieruchomociwrakw pojazdwmechanicznychiprzekazaniaichdopunktwzbieranialubprzetwarzaniapojazdwwycofanych zeksploatacji. 12. Waciciel nieruchomoci zobowizany jest do niezwocznego usuwania ze cianbudynkw,ogrodzeiinnych obiektw,ogosze, plakatw,napisw,rysunkwitp.,umieszczonychtambezzachowaniatrybuprzewidzianego przepisami prawa. 4.Usunicie liskoci oraz uprztnicieipozbyciesibota, niegu,loduiinnychzanieczyszczeoraz usunicie liskocizprzystankwkomunikacyjnychnaley do obowizkwprzedsibiorcwuytkujcych tereny suce komunikacji publicznej. 5.Do obowizkwzarzdcy drogi naley: 1) utrzymanie czystociiporzdku na drogach publicznych, 2) zbieranieipozbywaniesiodpadwpowstajcych przy utrzymaniu czystociiporzdku na drogach publicznych, zgromadzonychwurzdzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urzdzewodpowiednimstanie sanitarnymitechnicznym, 3) pozbycie sibota, niegu,loduiinnychzanieczyszczeuprztnitychzchodnikwprzezwacicieli nieruchomoci przylegych do drogi publicznej, 4) usuwanie liskoci oraz uprztnicieipozbyciesibota, niegu,loduiinnychzanieczyszczezchodnikw,na ktrychpobierasiopatyztytuupostojulubparkowaniapojazdwsamochodowych. 6.1. Dopuszcza simyciepojazdwsamochodowychosbfizycznych,niebdcych przedsibiorcami, na terenie wasnej nieruchomoci, pod warunkiem, e powstajce cieki odprowadzane bddo miejskiej kanalizacji sanitarnejlubgromadzonewsposbumoliwiajcy ich usunicie,wszczeglnoci cieki nie mogbyodprowadzone dokanalizacjideszczowej,zbiornikwwodnychlubdoziemi. 2. Zakazuje simyciapojazdwsamochodowychnabrzegurzekiiinnychciekwwodnych. 3. Dopuszcza sidoranenaprawyiregulacjewasnychpojazdwsamochodowychosbfizycznych,niebdcych przedsibiorcami, pod warunkiem, e powstajce odpady bdgromadzonewpojemnikachdotegoprzeznaczonych. 4. Zakazuje siprowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza zakadami usugowymi prowadzcymi usugi wtymzakresie. 7.Na terenie miasta, majc na uwadze zasady utrzymania czystociiporzdku, zabrania si: 1) niszczenialubuszkadzaniaobiektwmaej architektury, urzdzewyposaeniaplacwzabaw,urzdzedo zbieraniaodpadw,obiektwprzeznaczonychdoumieszczaniareklamiogosze, rolinnoci,deptaniatrawnikw oraz zielecw 2) niszczenia urzdzestanowicychelementyinfrastrukturykomunalnej,np.hydrantw,transformatorw,rozdzielni, liniienergetycznych,telekomunikacyjnych,wiatprzystankw,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 7 / 20

3) umieszczanianapniachdrzewafiszy,reklam,nekrologw,ogoszeitp.; 4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu cianami;

2) niszczenia urzdzestanowicychelementyinfrastrukturykomunalnej,np.hydrantw,transformatorw,rozdzielni, liniienergetycznych,telekomunikacyjnych,wiatprzystankw, 3) umieszczanianapniachdrzewafiszy,reklam,nekrologw,ogoszeitp.; 4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu cianami; 5) zakopywaniaodpadworazpadych zwierzt. Rozdzia3 Zasadyusuwaniaodpadwznieruchomoci.Rodzajeiminiamlnapojemnourzdzeprzeznaczonych do zbieraniaodpadwkomunalnychigromadzenianieczystoci ciekych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych 8.1. Powstajce na terenie nieruchomoci odpady komunalne naley zbieraw: 1) pojemnikach 2) kontenerach speniajcych wymagania Polskich Norm 1)lub posiadajcych deklaracjzgodnoci wystawionprzez producenta zgodnezustawzdnia30sierpnia2002r.osystemieocenyzgodnoci(Dz.U.z2004r.Nr204,poz.2087 zpniejszymi zmianami). 2. UrzdzeniaprzewidzianedozbieraniaodpadwkomunalnychnatereniemiastaSiedlce: 1) koszeuliczneopojemnoci od 10 l do 100 l. 2) pojemnikinaodpadyopojemnoci od 110 l do 5500 l 3) konteneryprzeznaczonenaodpadywielkogabarytowelubbudowlaneopojemnoci od 2,5 m3 do 10 m3. 3. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny by gromadzonewwydzielonymmiejscunaterenie nieruchomoci,wsposbnieutrudniajcyzjejkorzystania. 4.Kosztywywozuodpadwwielkogabarytowychprzezpodmiotuprawnionyponosiwaciciel nieruchomoci. 5.Odpadykomunalne,ktrenieszbieranewsposbselektywny,naley gromadziwpojemnikachlub kontenerachominimalnejpojemnoci, uwzgldniajcej nastpujce normy: 1) mieszkaniecmiastaSiedlceroczniezbieradopojemnikwodpadyomasieokoo299kgiobjtoci okoo 1,66 m3, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 32 l pojemno ci pojemnika na odpady, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 64 l pojemnoci pojemnika na odpady, 2) przycyklutygodniowymwywozuodpadwkomunalnych: a) jedno- lub dwuosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej do 110 l, b) trzy- lub czteroosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 110 l, c) picioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemniklubpojemnikiopojemnoci minimalnej 160 l, d) szecio- lub siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowdwapojemniki opojemnoci minimalnej 110 l kadylubjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 240 l,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany.

e) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej Strona 8 / 20 pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 32 l:

opojemnoci minimalnej 110 l kadylubjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 240 l, e) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 32 l: 3) przycykludwutygodniowymwywozuodpadwkomunalnych: a) jednoosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej do 110 l, b) dwuosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l, c) trzyosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowdwapojemnikiopojemnoci minimalnej 110 l kady , d) czteroosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 240 l, e) picioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemnikiocznej pojemnoci minimalnej 320 l, f) szecio- lub siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowdwapojemniki opojemnoci minimalnej 240 l kady, g) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 64 l: 4) cykl miesicznywywozuodpadwkomunalnychjestwycznie dostpny dla rodzin jedno- lub dwuosobowych, gdzie przy cyklu miesicznym: a) jednoosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci 120 l, b) dwuosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci 240 l, 6. Prowadzcy dziaalnogospodarcz, kierujcy instytucjami owiaty, zdrowia, zarzdzajcyogrdkami dziakowymi zobowizani sdostosowapojemnopojemnikwdoswychindywidualnychpotrzebuwzgldniajc nastpujcenormatywydostosowanedotygodniowegocykluodbioruodpadwkomunalnych: 1) dlaszkwszelkiego typu 3ldlakadegoucznia,studentaipracownika, 2) dla obkwiprzedszkoli 3lnakadedzieckoipracownika, 3) dla lokali handlowych 50 l na kade 10 m2 powierzchni cakowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik opojemnoci 120 l na lokal, 4) dlapunktwhandlowychpozalokalem 50 l na kadego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik opojemnoci 120 l na kady punkt, 5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takemiejscwtzw.ogrdkach zlokalizowanych na zewntrz lokalu, 6) dlaulicznychpunkwszybkiejkonsumpcji conajmniejjedenpojemnikopojemnoci 120 l, 7) dla zakadwrzemielniczych, usugowychiprodukcyjnychwodniesieniudopomieszczebiurowychisocjalnych ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 9 / 20 pojemnikopojemnoci 120 l na kadych10pracownikw, 8) dladomwopieki,koszar,szpitali,internatw,hoteli,pensjonatwitp. 20 l na jedno ko,

6) dlaulicznychpunkwszybkiejkonsumpcji conajmniejjedenpojemnikopojemnoci 120 l, 7) dla zakadwrzemielniczych, usugowychiprodukcyjnychwodniesieniudopomieszczebiurowychisocjalnych pojemnikopojemnoci 120 l na kadych10pracownikw, 8) dladomwopieki,koszar,szpitali,internatw,hoteli,pensjonatwitp. 20 l na jedno ko, 9) dlaogrdkwdziakowych 20 l na kaddziakwokresiesezonutj.od1marcado31padziernika kadego roku,i5lpozatymokresem, 10) wprzypadkulokalihandlowychigastronomicznych,dlazapewnieniaczystociwymaganejestrwnieustawienie na zewntrz,pozalokalem,conajmniejjednegopojemnikanaodpadyopojemnoci minimalnej 110 l. 7. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, cigi handlowo-usugowe, przystanki komunikacji, parki muszby przez wacicieli nieruchomoci lub przedsibiorcwuytkujcych tereny komunikacji publicznej obowizkowo wyposaonewzamocowanenastaekoszeulicznezgodnieznastpujcymi zasadami: 1) odlegopomidzykoszamirozstawionyminadrogachpublicznychiwparkachniemoe przekracza150 m, 2) na przystankach komunikacji kosze naley lokalizowapod wiat, ajelijejniema,towssiedztwie oznaczenia przystanku, 3) na peronach odlegopomidzy koszami nie moe przekracza50 m. 8. Czstotliwooprniania koszy ulicznych powinna bydostosowana do ilocigromadzonychodpadw,jednak nie moe bymniejsze nidwa razy na tydzie. 9. Organizatorzy imprezy masowej szobowizani do wyposaeniamiejsca,naktrymonasiodbywa,wjeden pojemnikopojemnoci120lna20osbuczestniczcychwimprezieorazwszaletyprzenonewliczbiejedenszaletna 100osbuczestniczcychwimprezie,jeeliczasjejtrwanianieprzekracza4godzin,jeli jest on duszy liczby te naley zwikszyo50%wstosunkudopodanychwyej, na kade nastpne4godzinytrwaniaimprezyorganizatorzy imprezy szobowizani zawrzeumowyzpodmiotamiuprawnionyminadostarczeniepojemnikwiszaletworazich oprnienieiuprztnicie. 10.Odpadykomunalnezmieszane,wytwarzanewtrakcieselektywnegozbieraniaodpadwkomunalnych,naley gromadziwpojemnikachominimalnejpojemnoci, uwzgldniajcej nastpujce normy: 1) mieszkaniecmiastaSiedlceroczniezbieradopojemnikwodpadykomunalnezmieszaneomasieokoo 199 kg iobjtoci okoo 1,10 m3 oraz okoo100kgodpadwkomunalnychsegregowanychoobjtoci okoo 6,33 m3. 2) mieszkaniec, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje 23 l pojemnoci pojemnika na odpady zmieszane, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 46 l pojemnoci pojemnika na odpady zmieszane, przy cyklu miesicznym potrzebuje 92 l pojemnoci pojemnika na odpady zmieszane, 3) przycyklutygodniowymwywozuzmieszanychodpadwkomunalnych: a) trzyosobowa rodzina zobowizane jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej do 110 l, b) czteroosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 110 l, c) picioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l d) szecioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 10 / 20 e) siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemnikiocznej pojemnoci minimalnej 160 l,

f) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej

d) szecioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l, e) siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemnikiocznej pojemnoci minimalnej 160 l, f) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 23 l: 4) przycykludwutygodniowymwywozuzmieszanychodpadwkomunalnych: a) jednoosobowa rodzina zobowizana jest do wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej do 110 l, b) dwuosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 110 l, c) trzyosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 110 l d) czteroosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemnikiocznej pojemnoci minimalnej 190 l, e) picioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 240 l, f) szecioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowpojemnikiocznej pojemnoci minimalnej 280 l, g) lub siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej110lijedenpojemnikopojemnociminimalnej240llubwtrzypojemnikiopojemnoci minimalnej 110 l kady , h) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 46 l. 5) przy cyklu miesicznymwywozuzmieszanychodpadwkomunalnych: a) jednoosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 110 l b) dwuosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowdwapojemnikiopojemnoci minimalnej 110 l kady , c) trzyosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowdwapojemnikiopojemnoci minimalnej 120 l kady, d) czteroosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowjedenpojemnikopojemnoci minimalnej240liwjedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l, e) picioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowdwapojemnikiopojemnoci minimalnej 240 l kady, f) szecioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowdwapojemnikiopojemnoci ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 11 / 20 minimalnej 240 l kadyijedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l, g) siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowtrzypojemnikiopojemnoci minimalnej 240 l kady,

f) szecioosobowa rodzina zobowizana jest wyposay nieruchomowdwapojemnikiopojemnoci minimalnej 240 l kadyijedenpojemnikopojemnoci minimalnej 120 l, g) siedmioosobowa rodzina zobowizana jest wyposaynieruchomowtrzypojemnikiopojemnoci minimalnej 240 l kady, h) rodziny liczniejsze majobowizek wyposaynieruchomowpojemnikiopojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania wedugnormyzapisanejwpunkcie1),obliczonegowedug wzoru: iloosb zamieszkujcych na danej nieruchomoci x 92 l. 9.Dla zachowania zasad bezpieczestwaiwaciwej eksploatacji urzdzedozbieraniaodpadwzabraniasi wrzucaniadopojemnikwnaodpadykomunalne:niegu, lodu, ula gorcego,gruzubudowlanego,szlamw, substancji toksycznych, rcychiwybuchowych,odpadwprzemysowych,weterynaryjnychimedycznychoraz nieczystoci pynnych. 10.1. Waciciele nieruchomociprzyzlecaniuwywozuodpadwkomunalnychzobowizani sdo korzystania wyczniezusug podmiotu uprawnionego. Dopuszcza siwywzodpadwkomunalnychznieruchomoci wasnymi rodkamitransportupouzyskaniuzezwolenianaodbieranieodpadwkomunalnychiichtransportwydawanychprzez Prezydenta Miasta Siedlce. 2. Waciciele nieruchomoci szobowizani,wceluumoliwienia przygotowania treci umowy, do podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnociliczbyosb zamieszkujcych na terenie nieruchomocilub,gdystanfaktycznyrni siod dniej, owiadczenia na pimie oodstpstwachiichprzyczynie, 3. Waciciele nieruchomoci prowadzcy dziaalnogospodarczlub instytucjzobowizani sdo podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoliwiajcych,zgodniezzasadamipodanymi w8ust.6niniejszegoRegulaminu,obliczeniezapotrzebowanianapojemnikiiprzygotowanietreci umowy. 4. Waciciele nieruchomoci,ktreniespodczone do sieci kanalizacyjnej, szobowizani do podpisania zpodmiotemuprawnionym,wterminiedwchtygodnioddniawejciawycie niniejszego regulaminu, umowy na oprnienie zbiornika bezodpywowegoluboprnianie osadnika oczyszczalni przydomowej, 5. Rolnicy, zuywajcy wodnapotrzebygospodarstwarolnegoiwzwizkuztymnieodprowadzajcy jej do zbiornikwbezodpywowych, powinni zainstalowaodrbne liczniki do pomiaru zuycia wody na potrzeby bytowe, wprzeciwnymraziebdrozliczaniwoparciuonormyrozporzdzaniaMinistraInfrastrukturyzdnia14stycznia2002 r.wsprawieokrelenia przecitnych norm zuycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70). 6.Wywzodpadwkomunalnychzterenunieruchomoci odbywa sizczstotliwociustalonwumowie zpodmiotemuprawnionym. 7. Czstotliwowywozuzmieszanychodpadwkomunalnych,wprzypadku,gdywaciciel nie prowadzi selektywnegozbieraniaodpadw,niemoe by mniejsza nijedenraznadwatygodnie,oprczprzypadku okrelonegow8ust.5pkt4niniejszegoregulaminu,przyczympojemnikinaodpadyniemogbyprzepenione. 8.Wprzypadkuprowadzeniananieruchomociselektywnegozbieraniaodpadwkomunalnych,czstotliwo wywozuzmieszanychodpadwkomunalnychmoe ulec zmniejszeniu, jednak czstotliwowywozu nie moe by mniejsza niraz na miesic. 9. Czstotliwowywozusegregowanychodpadwkomunalnychniemoe bymniejsza nijeden raz na kwarta. 11.1. Na nieruchomociach nie przyczonych do miejskiej kanalizacji sanitarnej nieczystoci cieke powinny by gromadzonewszczelnychzbiornikachbezodpywowychluboczyszczanewprzydomowychoczyszczalniachciekw bytowych. 2. Waciciele nieruchomoci wyposaonychwzbiornikibezodpywowe na nieczystoci pynne szobowizani ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 12 / 20 oprniajezczstotliwocizapewniajcniedopuszczenie do ich przepenienia lub do wypywu nieczystoci ze zbiornika; przyjmuje si, e pojemnozbiornikwpowinnawystarczynaoprnianie ich nie czciej niraz wtygodniu.

gromadzonewszczelnychzbiornikachbezodpywowychluboczyszczanewprzydomowychoczyszczalniachciekw bytowych. 2. Waciciele nieruchomoci wyposaonychwzbiornikibezodpywowe na nieczystoci pynne szobowizani oprniajezczstotliwocizapewniajcniedopuszczenie do ich przepenienia lub do wypywu nieczystoci ze zbiornika; przyjmuje si, e pojemnozbiornikwpowinnawystarczynaoprnianie ich nie czciej niraz wtygodniu. 3. Waciciel nieruchomoci obowizany jest do udokumentowania wywozu nieczystoci ciekychwilociach zblionych do iloci pobieranej wody, okrelonejwoparciuowskazaniawodomierza. 4.Wprzypadkubrakuwodomierza,ilopowstajcych ciekwbytowychwcigu miesica, gromadzonych wzbiornikubezodpywowym oblicza sijako iloczyn ilociosbzamieszkujcych na nieruchomoci lub rodzaju prowadzonej dziaalnoci oraz norm zuycia wody, okrelonychwrozporzdzeniuMinistraInfrastrukturyzdnia14 stycznia2002r.wsprawieokrelenia przecitnych norm zuycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70). 12.1. Waciciele nieruchomoci na danie funkcjonariuszy Stray Miejskiej lub upowanionych przedstawicieli Miasta zobowizani sdookazaniaumwzpodmiotamiuprawnionyminawywzodpadwkomunalnychlub nieczystoci ciekychznieruchomoci lub zezwolenaodbieranieodpadwkomunalnychiichtransport,wprzypadku, gdy wywoodpady wasnymi rodkamitransportuorazdowodwzapaty za wykonanie usugi wywozu lub przyjcia odpadwkomunalnychwnajbliej pooonym zakadzieutylizacjiodpadwzaostatnieczterykwartay. 2. Prezydent Miasta wyznacza przedstawicieli Miasta do przeprowadzenia kontroli prawidowoci dziaalnoci przedsibiorcywzakresieudzielonegozezwolenianaprowadzeniedziaalnociwzakresieodbieraniaodpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, wydajc stosowne upowanienie. Rozdzia4 Selektywnazbirkaodpadw 13.1. Waciciele nieruchomoci prowadzselektywnzbirknastpujcychodpadwkomunalnych: 1) szko 2) tworzywa sztuczne 3) papier, tektura 4) drobny zomipuszkialuminiowe, 5) odpady wielkogabarytowe, 6) odpady budowlane, 7) odpady niebezpieczne, 8) odpady ulegajce biodegradacji: odpady zielone powstajcewwynikupielgnacji zieleni, 9) zuytebaterieizuyte akumulatory 10) zuyty sprztelektrycznyielektroniczny. 2.Pojemnikistosowanedoselektywnejzbirkiodpadwnatereniezabudowywielorodzinnejoraznaterenach uytku publicznego powinny mienastpujckolorystykioznakowanieorazminimalnpojemno: 1) zielony oznakowany napisem SZKO KOLOROWE zprzeznaczeniemnaszko biaeikolorowe,minimalna pojemno0,1 m3, 2) biay oznakowany SZKO BEZBARWNE zprzeznaczeniemnaszko biae, minimalna pojemno0,1 m3,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. 3) niebieski oznakowany PAPIER zprzeznaczeniemnapapier,tektur, minimalna pojemno0,1 m3, Strona 13 / 20

4) ty lub siatkowy oznakowany TWORZYWA SZTUCZNE zprzeznaczeniemnatworzywasztuczne, minimalna pojemno0,1 m3,

2) biay oznakowany SZKO BEZBARWNE zprzeznaczeniemnaszko biae, minimalna pojemno0,1 m3, 3) niebieski oznakowany PAPIER zprzeznaczeniemnapapier,tektur, minimalna pojemno0,1 m3, 4) ty lub siatkowy oznakowany TWORZYWA SZTUCZNE zprzeznaczeniemnatworzywasztuczne, minimalna pojemno0,1 m3, 5) ty oznakowany METALE zprzeznaczeniemnadrobnyzom metalowy, minimalna pojemno0,1 m3, 3. Wszystkie pojemniki na odpady muszposiadalogo przedsibiorcy prowadzcego dziaalnowzakresie odbieraniaodpadwkomunalnychorazjegofirm(nazw), numer kontaktowy. 4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagajspecjalnych urzdzedo zbierania, naley je wystawiana chodnik przed wejciem na nieruchomolub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarzdcnieruchomoci,zktrego odbierane sprzez podmiot uprawniony. 5. Odpady budowlane musz byzbieranewkontenerzedostarczonymprzezpodmiotuprawnionyiwnim odbierane. 6. Ograniczenia wynikajcezkoniecznoci zachowania zasad bezpieczestwaiwaciwej eksploatacji urzdzedo gromadzeniaselektywniezbieranychodpadwkomunalnych: 1) dopojemnikwnapapier,tekturopakowaniowinieopakowaniowzabrania siwrzuca: a) opakowaniazzawartocinp. ywnoci, wapnem, cementem, b) papieruitekturymokrejlubzanieczyszczonejtuszczami, c) kalktechniczn, pergamin, d) prospekty,foliowaneilakierowanekatalogi, 2) dopojemnikwnaopakowaniaszklanezabraniasiwrzuca: a) ceramik(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), b) lustra, c) szklaneopakowaniafarmaceutyczneichemicznezpozostaociami zawartoci, d) szko budowlane (szyby okienne, szko zbrojone) e) szyby samochodowe, 3) dopojemnikwnaopakowaniaztworzywsztucznychzabraniasiwrzuca: a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, b) opakowaniaibutelkipoolejachismarach,puszkiipojemnikipofarbachilakierach, c) opakowaniaibutelkipoolejachismarach,puszkiipojemnikipofarbachilakierach, 7. Waciwystantechnicznyisanitarnypojemnikwzapewniapodmiotuprawnionywprzypadku,gdyjestich wacicielem. 8. Waciciele nieruchomoci na terenie zabudowy jednorodzinnej prowadzselektywnzbirkodpadw komunalnychwworkachfoliowychodpowiedniooznakowanych. 9. Waciciele nieruchomocinatereniezabudowyjednorodzinnejizarzdcy nieruchomoci na terenie zabudowy wielorodzinnej ustalajszczegowezasadyselektywnejzbirkiodpadwkomunalnychiharmonogramodbieraniatych odpadwzpodmiotemuprawnionym. 10. Dopuszcza sigromadzenie, wyodrbnionychwtrakcieselektywnejzbirkiodpadwkomunalnych,odpadw ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 14 / 20 opakowaniowychwtrzechworkachzpodziaem na: 1) papieritektur, 2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriaowe,

odpadwzpodmiotemuprawnionym. 10. Dopuszcza sigromadzenie, wyodrbnionychwtrakcieselektywnejzbirkiodpadwkomunalnych,odpadw opakowaniowychwtrzechworkachzpodziaem na: 1) papieritektur, 2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriaowe, 3) szko. 11.Odpadyopakowaniowe,oktrychmowawust.10muszspeniawarunki, okrelonewust.6. 12. Waciciele nieruchomoci sobowizanidoumieszczaniazebranychselektywnieprzeterminowanychlekw wpojemnikachMiastaSiedlce,znajdujcych siwnastpujcych aptekach: 1) Apteka Prywatna LEKOs.c. ul. Mazurska 2, 2) AptekaRodzinnaVIPSTARSpkazo.o.ul.B.Chrobrego17, 3) Apteka ParacelsusPietrzakTeresaiStarga Jadwiga ul. Rynkowa 4, 4) Apteka Obrbska Kaabun, Obrbska Ludwiczak S.J. Apteka Rodzinna, ul. Pisudskiego 39, 5) Apteka mgr farm. Helena Obrbska, ul. Mynarska 15, 6) ParacelsusSpka Jawna Apteka ul. Bonie 8, 7) Apteka Remediummgr farm. Marlena Ratajczak Mackiewicz ul. Rynkowa 15, 8) Apteka,ul.3Maja30, 9) Apteka VALEO ul. Poniatowskiego 26 Farmex ASpkazo.o.ul.Katowicka47,41-500Chorzw, 10) Apteka RATUSZOWAJoannaiMichaPacSpka Jawna ul. Puaskiego 3, 11) Apteka ZDROWIEmgr farm. Marta Rutkowska ul. witojaska 4, 12) Apteka LEKM.Choma,W.GrotSp.zo.o.ul.witojaska 7, 13) Apteka Prywatna mgr Emilia Miduch, ul. Pisudskiego 96, 14) Apteka mgr farm. Alicja Cielemcka,ul.UnitwPodlaskich11, 15) POTAPKOiWSPLNICYSpka Jawna, ul. Orlicz Dreszera 5, 16) FarmacjaKolejowaSpkazo.o.AptekawSiedlcachul.Kiliskiego 28, 17) Apteka ul. Kiliskiego 39, 18) AptekaIwonaMichalska,WojciechMichalskiSpka Jawna, ul. Pisudskiego 44, 19) Apteka MULTI LEKMichaChomaSpkaJawnaul.3Maja1/3, 20) Apteka FLORIASKAA. Cielemcka,A.Banasiuk,Spka Jawna ul. Floriaska 20 13. Waciciele nieruchomoci sobowizani przekazywazebrany selektywnie zuyty sprzt elektryczny ielektronicznydo: 1) staychpunktwzbieraniazuytego sprztuelektrycznegoielektronicznego: a) Strzaa, przy ul. Stawowej 20, b) Siedlce,przyul.3Maja28, c) Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110 ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. 2) domobilnychpunktwzbieraniazuytego sprztuelektrycznegoielektronicznego a) parking przy ul. Chrobrego dziakaonrew.57/1obrb 311 - kada pierwsza sobota miesicawgodz.900Strona 15 / 20

b) Siedlce,przyul.3Maja28, c) Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110 2) domobilnychpunktwzbieraniazuytego sprztuelektrycznegoielektronicznego a) parking przy ul. Chrobrego dziakaonrew.57/1obrb 311 - kada pierwsza sobota miesicawgodz.9001500, b) parking osiedle Mynarska pomidzy blokiem przy ul. Mynarskiej 19a pawilonami handlowymi przy ul. Mynarskiej 9e - 9h dziakaonrew.93/5obrb 74 - kada druga sobota miesicawgodz.900- 1500, c) parking przy Skwerze Niepodlegoci przed budynkiem Urzdu Miasta dziakaonrew.83obrb 49 - kada trzecia sobota miesicawgodz.900- 1500, d) parking przy kociele Boego Ciaa ul. Monte Cassino - kada czwarta sobota miesicawgodz.900- 1500 zwyjtkiem wit. 14. Waciciele nieruchomoci sobowizani umieszczaselektywnie zebrane zuyte baterie przenoneizuyte akumulatory przenonewpojemnikachMiastaSiedlce,zlokalizowanychprzywiatachnapojemnikinaodpady komunalne przy nastpujcych ulicach: 1) ul. Bonie 11/13, 2) ul. Rynkowa 22, 3) ul. Jagiey 27, 4) ul. Chrobrego 6/8, 5) ul. Mynarska 24, 6) ul.3Maja36, 7) ul. Sienkiewicza 43, 8) ul. Hozera 22, 9) ul. Reymonta 6, 10) ul. Podlaska 12, 11) ul. Kurpiowska 1, 12) ul. Bieszczadzka 6, 13) ul.Romanwka11/13, 14) ul. Warszawska 129, 15) ul.UnitwPodlaskich14, 16) pomidzybudynkamiprzyul.UnitwPodlaskich7aiul.Niepodlegoci 10, 17) ul.Romanwka1a, 18) ul. Starowiejska 60a, 19) ul. Wieniawskiego 4, 20) ul.Moniuszki2i3,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 16 / 20

21) ul. Sobieskiego 5, 22) przybudynkachul.3Maja7,9,11,13,

19) ul. Wieniawskiego 4, 20) ul.Moniuszki2i3, 21) ul. Sobieskiego 5, 22) przybudynkachul.3Maja7,9,11,13, 23) osiedle ytnia:przypojemnikachdosegregacjiodpadw, 24) ul. 10 Lutego 15, 25) ul. Daszyskiego 2szt.pojemnikwprzywiatachmietnikowych, 26) ul. Czerwonego Krzya 21, 27) ul. Rynkowa 4, 28) ul. Browarna 1. Rozdzia5 Transportimiejscewywozuodpadw 14.1. Podmiot uprawniony zobowizanyjestdostosowaniadoodbieraniaodpadwkomunalnychodwacicieli nieruchomociidotransportuodpadwkomunalnychsamochodyspecjalistyczne,zapewniajce ochronrodowiska przed zanieczyszczeniem. 2. Podmiot uprawniony zobowizany jest utrzymywapojazdywnaleytymstaniesanitarnymitechnicznym. 15.Zanieczyszczenia powstae podczas zaadunkuitransportuodpadwkomunalnychpodmiotuprawnionyjest obowizany niezwocznie usun. 16.Odebrane, selektywnie zbierane odpady komunalne, podmiot uprawniony jest zobowizany przekazado najbliej pooonychmiejsc,wktrychmogbypoddaneodzyskowilubunieszkodliwione,zgodniezposiadanym zezwoleniem na prowadzenie dziaalnociwzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychodwacicieli nieruchomoci, speniajcych wymagania najlepszej dostpnej techniki. 17.Odebrane zmieszane odpady komunalne podmiot uprawniony jest zobowizany przekazana skadowisko odpadwkomunalnychwWoliSuchoebrskiej gm. Suchoebry,ktregowacicielem jest ZakadUtylizacjiOdpadw SpkazograniczonodpowiedzialnociwSiedlcachul.11Listopada19. 18.Odebrane nieczystoci cieke podmiot uprawniony jest zobowizany przekazado najbliej pooonej Stacji zlewnej,zgodniezposiadanymzezwoleniemnaprowadzeniedziaalnociwzakresieoprnianiazbiornikw bezodpywowychitransportunieczystoci ciekych, speniajcej wymagania najlepszej dostpnej techniki. Rozdzia6 Maksymalnypoziomodpadwkomunalnychulegajcych biodegradacji dopusdzczonych do skadowania na skadowiskachodpadworazilociodpadwwyselekcjonowanych,doktrychosignicia zobowizane sa podmioty uprawnione 19.Maksymalnypoziomodpadwkomunalnychulegajcych biodegradacji, zebranych na terenie miasta Siedlce, dopuszczonych do skadowania okrela Plan gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009- 2012 zuwzgldnieniem lat 2013-2016przyjty uchwaNrXLV/642/2009RadyMiastaSiedlcezdnia28sierpnia2009 rokuwsprawieuchwaleniaProgramu ochrony rodowiska dla miasta Siedlce na lata 2009-2016oraz Planu ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 17 / 20 gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009-2012zuwzgldnieniem lat 2013-2016. Rozdzia7

dopuszczonych do skadowania okrela Plan gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009- 2012 zuwzgldnieniem lat 2013-2016przyjty uchwaNrXLV/642/2009RadyMiastaSiedlcezdnia28sierpnia2009 rokuwsprawieuchwaleniaProgramu ochrony rodowiska dla miasta Siedlce na lata 2009-2016oraz Planu gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009-2012zuwzgldnieniem lat 2013-2016. Rozdzia7 Obowizki wacicieli zwierzt domowych 20.1. Osoby bdce wacicielamilubopiekunamipswiinnychzwierzt domowych szobowizane do sprawowania waciwej opieki nad tymi zwierztamiiponoszpenodpowiedzialnoza zachowanie tych zwierzt. Osoby te szobowizane do nie pozostawiania ich bez dozoru. Jeeli zwierznie jest naleycie uwizane lub nie znajduje siwpomieszczeniuzamknitym bdna terenie ogrodzonym, osoby te szobowizane uniemoliwi samodzielne wydostanie sizwierzciaztegoterenu. 2. Osoby bdce wacicielamilubopiekunamipswszobowizane do: 1) rejestracji psa oraz trwaegojegooznakowania,poprzezwszczepieniemupodskr elektronicznego mikroprocesora, 2) uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Siedlce na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnzgodnie ztreciRozporzdzenia Ministra Spraw WewntrznychiAdministracjizdnia28kwietnia2003rokuwsprawie wykazuraspswuznawanychzaagresywne(Dz.U.Nr77,poz.687). 3) poddania psa szczepieniu ochronnemu przeciw wciekliniewterminieokrelonym odrbnymi przepisami oraz poddaniapsaobserwacjiwprzypadkuskaleczeniaczowieka, 4) natychmiastowe usuwanie przez wacicielilubopiekunw,odchodwiinnychzanieczyszczepozostawionych przez zwierztadomowewobiektachinainnychterenachprzeznaczonychdouytkupublicznego,aw szczeglnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. za pomocodpowiednich narzdzi (np. opatka,worekfoliowy),ktrezobowizana jest posiadaosoba wyprowadzajca psa; nieczystoci te,umieszczonewszczelnychtorbach,mogby umieszczanewkomunalnychurzdzeniach do zbierania odpadwobowizekusuwaniaodchodwiinnychzanieczyszczepozostawionychprzezpsaniedotyczyosb niewidomych, korzystajcychzpswprzewodnikw, 5) wyprowadzaniapswnaterenyuytku publicznego wycznie na uwiziiwkagacu oraz ze znaczkiem identyfikacyjnym. 3. Dopuszcza siwyprowadzaniepswnauwizi bez kagacw,podwarunkiem,e osoba wyprowadzajca ma moliwosprawowania bezporedniej, skutecznej kontroli nad zachowaniem psa. Wyprowadzanie bez kagaca nie dotyczypswrasuznawanychzaagresywneiichmieszacw. 4. Dopuszcza siwyprowadzaniepswbezuwiziwmiejscachdotegowyznaczonych. 5. Psy nie posiadajce mikroprocesora lub zwolnione ze smyczy bez kagaca oraz psy bez dozoru, znajdujce si na terenach uytku publicznego bdtraktowane jako zwierzta bezdomne. 6. Zabrania si: 1) wprowadzaniapswlubinnychzwierzt domowych na tereny sucedzieciomdozabaw(ogrdkijordanowskie, piaskownice,boiska,placegierizabaw),naterenyszk, przedszkoli, obkw,kpielisk 2) kpielipswlubinnychzwierztdomowychwzbiornikuwodnym"Muchawka"orazwstawiewParkuMiejskim Aleksandria 7. Utrzymujcywlokalachmieszkalnychzwierztaegzotyczne,awszczeglnoci gady, pazy,ptakiiowadys zobowizani zabezpieczyje przed wydostaniem sizpomieszczenia. ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 18 / 20 8.Rejestracjiorazoznakowania,oktrymmowawust.2pkt1naley dokona: 1) w przypadku psa modego do dnia ukoczenia przez zwierz6m-ca ycia, 2) w przypadku wejciawposiadaniepsadorosego wterminie30dnioddnianabyciazwierzcia,

Aleksandria 7. Utrzymujcywlokalachmieszkalnychzwierztaegzotyczne,awszczeglnoci gady, pazy,ptakiiowadys zobowizani zabezpieczyje przed wydostaniem sizpomieszczenia. 8.Rejestracjiorazoznakowania,oktrymmowawust.2pkt1naley dokona: 1) w przypadku psa modego do dnia ukoczenia przez zwierz6m-ca ycia, 2) w przypadku wejciawposiadaniepsadorosego wterminie30dnioddnianabyciazwierzcia, 9.Rejestracjaorazznakowaniepswwykonywanesbezpatniewwyznaczonychzakadach weterynaryjnych. 10. Wykaz zakadwweterynaryjnychprowadzcych rejestracjiznakowanieznajdujesina stronie internetowej miasta oraz tablicy ogoszeUrzdu Miasta Siedlce. 11.Przepisust.2pkt1nieobowizuje wacicieli,ktrychpsyposiadajjumikroprocesor. 12.Wwypadkuposiadaniamikroprocesorawaciciel psa jest zobowizanydodostarczeniainformacjiirejestracji wistniejcejbaziedanychwwyznaczonychzakadachweterynariiwterminie30dniodchwiliprzybyciapsanateren miasta. 13.Wprzypadkuutratypsalubjegozbyciawaciciel jest zobowizanydowyrejestrowaniagowterminie30dni, liczc od dnia powstania tego obowizku. 14. Waciciele zwierzt domowych szobowizani stosowasidozakazwwprowadzaniapswiinnych zwierztdolokali,budynkwlubnaokrelone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez wacicieli lub zarzdcwtychlokali,budynkwlubterenw. 15. Przepisy ust. 5, 13 nie dotyczosbniewidomych,korzystajcychzpsw przewodnikworazosb niepenosprawnych, korzystajcychzpswasystujcych. 21.Ochrona przed bezdomnymi zwierztami realizowana jest przez Miasto Siedlce poprzez ich wyapywanie na kadorazowe zlecenie Urzdu Miasta, Stray Miejskiej lub Policji przez upowanionypodmiotgospodarczy,zktrym Miasto ma zawartumoworaz wywiezienie do schroniska dla zwierzt.Szczegowe zasady prowadzenia przez przedsibiorcwdziaalnociwzakresieochronyprzedbezdomnymizwierztami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt okrelaart.7ust.1pkt3ipkt4orazust.3ustawyzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniu czystociiporzdkuwgminach. Rozdzia8 Wymaganiawzakresieutrzymywaniazwierzt gospodarskich na terenach wyczonychzprodukcjirolniczej 22.1. Zabrania sichowuihodowlizwierztgospodarskichnaterenachosiedliozabudowiewielorodzinnej iskoncentrowanejzabudowiejednorodzinnej 2. Zabrania si chowuihodowligobinaterenachosiedliozabudowiewielorodzinnejiskoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej. 3. Na innych terenach wyczonychzprodukcjirolniczejzwierzta gospodarskie mogbyutrzymywane pod warunkiem, e: a) powstajcewzwizkuzhodowl: odchody zwierztgospodarskich,obornik,gnojwka,gnojowicabd gromadzoneiusuwanewsposbokrelony odrbnymiprzepisami,atake nie bdpowodoway zanieczyszczenia terenu nieruchomociorazwdpowierzchniowychipodziemnych, b) hodowla zwierzt gospodarskich nie bdzie powodowaadlainnychosbzamieszkujcych na nieruchomoci lub nieruchomociach ssiednich uciliwoci takich jak haas, odory czy podobne, c) przestrzegane bdobowizujce wymagania, okrelonewodrbnychprzepisachwceluzabezpieczeniaprzed zagroeniemepizootycznym,epidemicznymiwceluzapewnieniawaciwej jakociproduktwodzwierzcych,
ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany. Strona 19 / 20 d) ule,wktrychtrzymanes pszczoy, musz by ustawionewodlegoci co najmniej 10 m do granicy nieruchomociwtakisposb,abywylatujceiprzylatujce pszczoy nie stanowiy uciliwoci dla wacicieli nieruchomoci ssiednich.

zagroeniemepizootycznym,epidemicznymiwceluzapewnieniawaciwej jakociproduktwodzwierzcych, d) ule,wktrychtrzymanes pszczoy, musz by ustawionewodlegoci co najmniej 10 m do granicy nieruchomociwtakisposb,abywylatujceiprzylatujce pszczoy nie stanowiy uciliwoci dla wacicieli nieruchomoci ssiednich. 4. Zabrania siodprowadzania pynnychodchodwzwierzcych oraz odsikwzobornikadozbiornikw bezodpywowych,wktrychgromadzonescieki bytowe. Rozdzia9 Obszary podlegajce obowizkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 23.1. Waciciele nieruchomoci zobowizani sdoprzeprowadzaniaprzynajmniejlrazwroku- deratyzacji miejscipomieszcze, takich jak: osonynapojemnikinaodpady,zsypyikomoryzsypowe,korytarzepiwniczne,wzy cieplne, przycza wodocigowe. 2. Obowizkowderatyzacjprzeprowadza siwterminach: 1) w kwietniu deratyzacja wiosenna 2) w padzierniku deratyzacja jesienna. 3.Wprzypadkuwystpieniapopulacjigryzoniwstopniustwarzajcym zagroenie epidemiologiczne, Prezydent Miasta okreli dodatkowe obszary obowizkowejderatyzacjiiwyznaczydodatkoweterminyjejprzeprowadzenia. 4. Deratyzacjwmiejscachiobiektachuytecznocipublicznej,wobiektachspdzielnimieszkaniowych,wsplnot mieszkaniowych, szpitalach, zakadach pracy itp. powinna przeprowadzaspecjalistyczna firma. 5.Wobiektachnieokrelonychwust.4dopuszczasitpienie gryzoni we wasnym zakresie przy uyciu trutek dopuszczonych do sprzeday, stosujc sido ostrzeeizaleceproducenta na opakowaniu lub ulotce doczonej do wyrobu. Rozdzia10 Postanowienia kocowe 24.1. Kto nie wykonuje postanowieniniejszego Regulaminu utrzymania czystociiporzdku na terenie miasta Siedlce, podlega karze grzywny. 2.Postanowieniewsprawachoktrychmowawust.1toczysiwgprzepiswKodeksupostpowania wsprawachowykroczenia.

1)

PE-EN 840-1:2005, PE-EN 840-2:2005, PE-EN 840-3:2005, PE-EN 840-4:2005, PE-EN 840-5:2005, PE-EN 8406+A1:2010, PE-EN 12574-1:2006, PE-EN 12574-2:2006, PE-EN 12574-3:2006, PE-EN 13071-1:2008, PE-EN 13071-1:2008

ID: ETVKY-LEOJH-YRARM-TOQZI-ZNHSW. Podpisany.

Strona 20 / 20