You are on page 1of 6

UCHWAA NR XLIX/362/2010 RADYMIEJSKIEJWOMIANKACH zdnia26lutego2010r. wsprawieustanowieniastypendiwsportowych Napodstawieart.40ust.1iart.42ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591zezmianami),art.35ustawyzdnia29lipca2005r.osporciekwalifikowanym(Dz.U.z2005r.Nr 155,poz.1298zezmianami)orazart.22ustawyzdnia18stycznia1996r.okulturzefizycznej(Dz.U.z2007r.Nr 226,poz.1675),RadaMiejskawomiankach uchwala, co nastpuje: 1.

Ustanawia sistypendiasportowezawysokiewynikusportowewewspzawodnictwie krajowym imidzynarodowymdlazawodnikwzamieszkaych na terenie Gminy omianki. 2. 1) Zasadyitrybprzyznawania,wstrzymywaniaicofaniastypendiwsportowychorazichwysokookrela regulamin stanowicy zacznik Nr 1. 2) Wzrwnioskuoprzyznaniestypendiumsportowegostanowizacznik Nr 2. 3.rodki finansowe na stypendia sportowe okrela sicoroczniewbudecie Gminy omianki. 4.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi omianek. 5.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej womiankach Marek Zielski Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLIX/362/2010 RadyMiejskiejwomiankach zdnia26lutego2010r. REGULAMINWSPRAWIEZASADITRYBUPRZYZNAWANIA,WSTRZYMYWANIAICOFANIA STYPENDIWSPORTOWYCHORAZWYSOKOCI 1. 1) Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogbyprzyznawane zawodnikom osigajcym wysokie wyniki sportowewewspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym zamieszkaym na terenie Gminy omianki.
ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany. Strona 1 / 6

2) Przez zawodnika rozumie siosobuprawiajcokrelondyscyplinsportu posiadajclub nie posiadajc licencjzawodnika uprawniajcdouczestnictwawewspzawodnictwie sportowym.

Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLIX/362/2010 RadyMiejskiejwomiankach zdnia26lutego2010r. REGULAMINWSPRAWIEZASADITRYBUPRZYZNAWANIA,WSTRZYMYWANIAICOFANIA STYPENDIWSPORTOWYCHORAZWYSOKOCI 1. 1) Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogbyprzyznawane zawodnikom osigajcym wysokie wyniki sportowewewspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym zamieszkaym na terenie Gminy omianki. 2) Przez zawodnika rozumie siosobuprawiajcokrelondyscyplinsportu posiadajclub nie posiadajc licencjzawodnika uprawniajcdouczestnictwawewspzawodnictwie sportowym. 3) Stypendia wypacane swramachrodkwprzewidzianychnatencelwuchwalebudetowej Gminy omianki na danyrok,wdzialekulturafizycznaisport. 2.Stypendium moe otrzymazawodnik biorcy udziawewspzawodnictwiesportowymwdanejdziedzinie sportu,ktryspeniaconajmniejdwazponiszychkryteriw: 1) zajImiejscewmistrzostwachwojewdzkich,krajowychlubmidzynarodowych, 2) zobowizasido realizacji programu przygotowado mistrzostw krajowych lub midzynarodowych, 3) zostapowoanydokadrynarodowej,kadrymakroregionulubkadrywojewdztwamazowieckiego. 3. 1) Stypendia przyznawane snapisemnywniosekzawodnikalubklubusportowego,wktrymzawodnikjest zrzeszony. 2) We wniosku zawiera siinformacjeowszystkichdotychczasowychstartachiosigniciach zawodnika. 3) Do wniosku zacza si: 1)planstartwiprzygotowazawodnika na minimum 12 miesicy od daty zoenia wniosku, 2) dokumenty potwierdzajce dotychczasowe osignicia. 4) Wniosek powinien byszczegowoumotywowanyiudokumentowanywodniesieniudoosignizawodnika. 4. 1) Burmistrz omianekwyznaczaterminimiejsceskadaniawnioskwoprzyznaniestypendiumorazpowouje wdrodzezarzdzenia, picioosobowKomisjStypendialn, zwandalej Komisj, wskazujc jej przewodniczcego. 2) Terminimiejsceskadaniawnioskwoprzyznaniestypendiumpodajesido publicznej wiadomoci poprzez opublikowaniewGazecieomiankowskiejiwywieszenienatablicyinformacyjnejUrzdu Miejskiego womiankach. 3) OpinieKomisji,oktrychmowaw5,ust.1wyraane swformieuchway podejmowanej wikszocigosw. 4) Prace komisji organizuje przewodniczcy Komisji. 5) Czonkowie Komisji peniswoje funkcje spoecznie. ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany.
Strona 2 / 6

6) Burmistrz omianek podejmuje decyzjwsprawieprzyznaniastypendiumijegowysokoci po zapoznaniu si zopiniKomisji.

4) Prace komisji organizuje przewodniczcy Komisji. 5) Czonkowie Komisji peniswoje funkcje spoecznie. 6) Burmistrz omianek podejmuje decyzjwsprawieprzyznaniastypendiumijegowysokoci po zapoznaniu si zopiniKomisji. 7) Decyzja burmistrza omianek,oktrejmowawust.5jestostateczna. 8) Zawodnikowi nie przysugujeroszczenieztytuu nie przyznania stypendium sportowego. 5. 1) Komisjaopiniujewnioskioprzyznaniestypendiwiproponujeichwysokowramachrodkwprzyznanych wbudecie Gminy omianki. 2) Stypendium przyznawane jest na okres okrelonywumowieoudzieleniustypendium,jednaknieduej nido koca roku budetowego. 3) Wysokostypendium moe byzrnicowanawzalenoci od poziomu sportowego zawodnika, jego dotychczasowych osignisportowych,rangimistrzostw,wktrychzawodnikstartowalubdoktrychsi przygotowuje,imoe wyniemaksymalnie 1.500 zbrutto miesicznie. 4) Przyznana kwota stypendium przekazywana bdzie na konto osobiste zawodnika lub wypacanawkasieUrzdu Miejskiegowomiankach. 6. 1) Zawodnik otrzymujcy stypendium jest zobowizany realizowaprzedoonywewnioskuplanstartw iprzygotowa. 2) Szczegowe regulacje dotyczce wypaty stypendium zostanokrelonewumowiezawartejwformiepisemnej pomidzy Gminomiankiazawodnikiem. 3) Zawodnik otrzymujcy stypendium zobowizanyjestdoprzedstawieniasprawozdaniarocznegozosignitych wynikw. 4) Zawodnik otrzymujcy stypendium jest zobowizany do godnego reprezentowania Gminy omianki,wtymdojej promocjim.in.poprzezwprowadzenieherbuinazwyGminynastrojeiwyposaenie sportowe zawodnika. 7. 1) Wypatstypendium wstrzymuje siwnastpujcych przypadkach: 1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startwlubtreningw,zzastrzeeniem ust.6, 2) zawodnik zostaczasowo zdyskwalifikowany, 3) zawodnik zosta zawieszonywprawachzawodnika. 2) Zawodnik,atake zarzdklubudoktregozawodniknaley, zobowizani sdo bezzwocznego poinformowania burmistrza omianekowystpieniu przesanek okrelonychwust.1. 3) Wstrzymanie wypaty stypendium nastpuje od dnia powzicia przez burmistrza omianekinformacjiozaistnieniu przesanek okrelonychwust.1izostajeponowniewypacanezdniemichustania. 4) Decyzja burmistrza omianekwsprawiewstrzymaniastypendiumjestostatecznainieprzysuguje od niej odwoanie. 5) Zawodnikowi nie przysuguje roszczenie za okres wstrzymania wypaty stypendium.
ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany. 6) Zawodnikowi,ktryjestczasowoniezdolnydouprawianiasportu,aniezdolnota zostaa potwierdzona Strona 3 / 6 orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionPrzychodniSportowo Lekarsk, moe bywypacane stypendium przez okres niezdolnoci, nie duej jednak niprzez3miesice,awszczeglnychprzypadkachdo

5) Zawodnikowi nie przysuguje roszczenie za okres wstrzymania wypaty stypendium. 6) Zawodnikowi,ktryjestczasowoniezdolnydouprawianiasportu,aniezdolnota zostaa potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionPrzychodniSportowo Lekarsk, moe bywypacane stypendium przez okres niezdolnoci, nie duej jednak niprzez3miesice,awszczeglnychprzypadkachdo kocaokresu,naktrystypendiumzostao przyznane. 8. 1) Zawodnikowi cofa sistypendiumwprzypadkuzaistnieniajednejzponiszych przesanek: 1) zawodnik zjakichkolwiekpowodwtrwalezaprzestastartwlubtreningw,2)zawodnikzostadoywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 3) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznymzzasadamiwspycia spoecznegoluboglnieprzyjtymi obyczajami, narazina szwank dobre imi Gminy omianki. 2) Zawodnik,atake zarzdklubudoktregozawodniknaley, zobowizani sdo bezzwocznego poinformowania burmistrza omianekowystpieniu przesanek okrelonychwust.1. 3) Cofniecie stypendium nastpuje od dnia powzicia przez burmistrza omianekinformacjiozaistnieniuprzesanek okrelonychwust.1. 4) Decyzja burmistrza omianekwsprawiecofniciastypendiumjestostatecznainieprzysuguje od niej odwoanie. 5) Zawodnikowi nie przysugujeroszczenieztytuu cofnicia stypendium.

Przewodniczcy Rady Miejskiej womiankach Marek Zielski Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLIX/362/2010 RadyMiejskiejwomiankach zdnia26lutego2010r. WNIOSEKOPRZYZNANIESTYPENDIUMSPORTOWEGO ............................................................................................................................................................................ (Imiinazwiskozawodnikalubnazwaklubuskadajcego wniosek) zgaszawniosekoprzyznaniestypendiumsportowegozawysokiewynikiwewspzawodnictwie sportowym dla: I.Informacjeozawodniku: 1) ImiiNazwisko.............................................................................................................................. 2) Adres zameldowania ............ 3) Adres zamieszkania .............
ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany. 4) Dataimiejsceurodzenia............................................................................................................... Strona 4 / 6

5) PESEL ............. ...

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLIX/362/2010 RadyMiejskiejwomiankach zdnia26lutego2010r. WNIOSEKOPRZYZNANIESTYPENDIUMSPORTOWEGO ............................................................................................................................................................................ (Imiinazwiskozawodnikalubnazwaklubuskadajcego wniosek) zgaszawniosekoprzyznaniestypendiumsportowegozawysokiewynikiwewspzawodnictwie sportowym dla: I.Informacjeozawodniku: 1) ImiiNazwisko.............................................................................................................................. 2) Adres zameldowania ............ 3) Adres zamieszkania ............. 4) Dataimiejsceurodzenia............................................................................................................... 5) PESEL ............. ... 6) Uprawiana dyscyplina sportowa/nr licencji sportowej ..../..... II. Przynalenoklubowa zawodnika (jeli dotyczy): Nazwa klubu .............. Adres klubu ............ Formaprawnainumerwrejestrze............ III. Osigniciasportowewsezoniepoprzednim(poprzedzajcym termin skadania wniosku): W tej czci naley podapoziom rozgrywek (przy sportach zespoowych), rangzawodw(przysportach indywidualnych),organizatoraimprezy,miejsceiterminzawodworazzajte miejsce............................ .............. .............. .............. .............. ..................... .. IV. Do wniosku doczono: 1) Planstartwiprzygotowana najblisze 12 miesicy 2) Kserokopiedokumentwpotwierdzajce dotychczasowe osignicia ..................................... ............................................. (podpis zawodnika) (podpis wnioskodawcy) omianki, dnia Wyraam zgodnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychwcelachzwizanychzprzyznaniemstypendium, zgodniezustawzdnia29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych(t.j.Dz.U.z2002r.Nr101,poz.926 zpn. zm.).
ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany. Strona 5 / 6

Przewodniczcy Rady Miejskiej

zpn. zm.).

Przewodniczcy Rady Miejskiej womiankach Marek Zielski

ID: ISYPG-ZOVAH-LJNLD-VCRHN-KXRZS. Podpisany.

Strona 6 / 6