You are on page 1of 15

Zacznik Nr 2

Wykonane wydatki na 31.12.2009r.

Rozdzi
Dzia
a

Nazwa

010

Rolnictwo i owiectwo
01010
6050

Wydatki
biece

Infrastruk. Wodoci.i sanit. Wsi 2,402,391.92 2,382,977.89

0.00

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

0.00

2,402,391.92 2,382,977.89

w tym:

6:5

Pochodn Wydatki
Wynagroe od
na
dzenia
wynagro- obsug
dze
dugu
8

83,490.89

Izby Rolnicze
Wpaty gmin na rzecz Izb
2850
Rolniczych
01095
Pozostaa dziaalno

10

Wydatki
majtkowe

11

12

2,382,977.8
5,010.00
99.10%
9
2,382,977.8
99.19%
9
2,382,977.8
99.19%
9

0.00

5,010.00

5,010.00

5,020.00

5,010.00

5,010.00

81,373.00

78,480.89

78,480.89

0.00

96.45%

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2,080.00

1,259.05

1,259.05

60.53%

4300 Zakup usug pozost.

3,084.16

1,514.16

1,514.16

49.09%

75,708.84

75,707.68

75,707.68

100.00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
wod

294,954.16

280,245.09

280,245.09 138,727.66 21,646.56

95.01%

Dostarczanie wody

294,954.16

280,245.09

280,245.09 138,727.66 21,646.56

95.01%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

132,314.00

128,622.89

128,622.89 128,622.89

97.21%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10,105.00

10,104.77

10,104.77

4110 Skadki ZUS

21,195.00

18,650.46

18,650.46

18,650.46

87.99%

3,510.00

2,996.10

2,996.10

2,996.10

85.36%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

31,000.00

29,606.25

29,606.25

95.50%

4260 Zakup energii

54,160.00

49,697.85

49,697.85

91.76%

9,200.00

8,418.18

8,418.18

91.50%

4430 Rne opaty i skadki

4120 Skadki na F.P

4300 Zakup usug pozostaych

Strona 1 z 15

0.00

Dotacje

5,020.00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

40002

Ogem
wydatki na
31.12.2009

2,488,784.92 2,466,468.78

01030

400

Plan po
zmianach
na 2009 r.

z tego:

0.00

10,104.77

0.00

5,010.00

99.80%

5,010.00

99.80%

100.00%

Zacznik Nr 2
4360

Opaty z tyt. zakupu us. telekom.


telefonii komrkowej

2,870.00

2,258.93

2,258.93

78.71%

8,500.00

7,900.50

7,900.50

92.95%

18,100.00

17,989.00

17,989.00

99.39%

4,000.16

4,000.16

4,000.16

100.00%

892,563.04

870,126.45

280,894.53

71,000.00

61,525.00

61,525.00

86.65%

71,000.00

61,525.00

61,525.00

86.65%

821,563.04

808,601.45

219,369.53

46,656.66

45,820.00

41,743.94

41,743.94

41,743.94

91.10%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3,543.00

3,542.72

3,542.72

3,542.72

99.99%

4110 Skadki na ubezp. spoeczne

7,835.00

5,894.72

5,894.72

5,894.72

75.24%

4120 Skadki na FP

1,265.00

950.77

950.77

950.77

75.16%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2,000.00

1,370.00

1,370.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

66,908.00

64,932.97

64,932.97

97.05%

4270 Zakup usug remontowych

22,500.00

21,870.13

21,870.13

97.20%

4300 Zakup usug pozostaych

54,300.00

52,374.81

52,374.81

96.45%

440.00

219.60

219.60

49.91%

4430 Rne opaty i skadki

3,715.00

2,841.41

2,841.41

76.48%

4440 Odpis na FS

1,000.04

1,000.04

1,000.04

100.00%

22,629.00

22,628.42

22,628.42

100.00%

545,468.00

545,091.92

0.00

545,091.92 99.93%

44,140.00

44,140.00

Gospodarka mieszkaniowa

665,820.54

654,404.60

627,808.60 112,582.95 11,223.69

0.00

0.00

26,596.00 98.29%

Gospodarka gruntami i
nieruchomo.

665,820.54

654,404.60

627,808.60 112,582.95 11,223.69

0.00

0.00

26,596.00 98.29%

4010 Wynagrodzenia osobowe prac.

64,730.00

63,851.40

63,851.40

63,851.40

98.64%

4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

5,375.00

5,374.22

5,374.22

5,374.22

99.99%

10,911.00

9,823.42

9,823.42

4410 Podre subowe


4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpis na FS
600

Transport i czno
60004

Lokalny transport zbiorowy


4300 Zakup usug pozostaych

60016

Drogi publiczne gminne


4010 Wynagrodzenia osob.prac.

4360

4610

Opaty z tyt. zakupu us. telekom.


telefonii komrkowej

Koszty postpowania sdowego i


prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budetowych
6050

700
70005

4110 Skadka ZUS

46,656.66

589,231.92 97.49%

6,845.49

589,231.92 98.42%

1,370.00

68.50%

44,140.00 100.00%

Strona 2 z 15

9,823.42

90.03%

Zacznik Nr 2
4120 Skadka na fundusz pracy

1,724.00

1,400.27

1,400.27

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

43,576.43

43,357.33

43,357.33

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

69,250.00

65,697.91

65,697.91

94.87%

4260 Zakup energii

19,280.00

18,761.31

18,761.31

97.31%

4270 Zakup usug remontowych

48,700.00

48,657.01

48,657.01

99.91%

4300 Zakup usug pozostaych

86,000.00

81,639.04

81,639.04

94.93%

4430 Podatki i opaty

5,754.00

5,754.00

5,754.00

100.00%

4440 Odpis na FS
Kary i odszk.na rzch.os.
4590
fizycznych
4600 Kary i odsk.(Ag.Rol)

2670.11

2,670.11

2,670.11

100.00%

100,000.00

99,998.00

99,998.00

100.00%

180,850.00

180,824.58

180,824.58

99.99%

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

27,000.00

26,596.00

Dziaalno usugowa

53,552.00

52,082.07

42,082.07

Plany zagospodarowania
przestrzennego

21,472.00

21,472.00

21,472.00

100.00%

21,472.00

21,472.00

21,472.00

100.00%

7,500.00

6,636.40

6,636.40

88.49%

7,500.00

6,636.40

6,636.40

88.49%

14,580.00

13,973.67

13,973.67

2,580.00

1,973.67

1,973.67

76.50%

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00%

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100.00%

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00 100.00%

10,000.00

10,000.00

6050
710
71004

4300 Zakup usug pozostaych


71014

Opracowanie geodezyjne i
kartograf.
4300 Zakup usug pozostaych

71035

Cmentarz
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych

71095

750
75011

Pozostaa dziaalno
Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek
prawa handlowego oraz na
6010 uzupenienie funduszy
statutowych bankw
pastwowych i innych instytucji
finansowych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

1,400.27
43,357.33

81.22%
99.50%

26,596.00 98.50%
0.00

0.00

10,000.00 97.26%

95.84%

10,000.00 100.00%

57,867.00

57,867.00

1,416,276.8 209,246.1
9
6
57,867.00 48,540.00 9,327.00

44,780.00

44,780.00

44,780.00

44,780.00

100.00%

3,760.00

3,760.00

3,760.00

3,760.00

100.00%

2,440,205.06 2,368,201.25 2,353,390.85

Strona 3 z 15

14,810.40 97.05%
100.00%

Zacznik Nr 2
4110 Skadki na ubez. Spoeczne

8,127.00

8,127.00

8,127.00

8,127.00

100.00%

4120 Skadki na F-sz Pracy

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

100.00%

135,712.00

123,697.51

123,697.51

91.15%

3030 Rne wydatki na rzecz osb fiz.

131,212.00

119,875.94

119,875.94

91.36%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3,800.00

3,735.13

3,735.13

98.29%

700.00

86.44

86.44

12.35%

75022

Rady Gmin

4300 Zakup usug pozostaych


75023

Urzdy gmin

1,342,518.0 199,919.1
2,145,317.06 2,095,745.44 2,080,935.04
5
6

Wpaty gmin i powiatw na rzecz


5,854.00
5,853.82
5,853.82
innych j.s.t
Wydatki osobowe niezal. do
3020
3,300.00
2,784.59
2,784.59
wynag.
1,240,256.1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 1,252,917.00 1,240,256.16 1,240,256.16
6
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne
87,504.00
87,503.89
87,503.89 87,503.89
2900

14,810.40 97.69%
100.00%
84.38%
98.99%
100.00%

157,200.00

149,561.89

149,561.89

4120 Skadki na F-sz Pracy

25,050.00

23,586.27

23,586.27

149,561.8
9
23,586.27

4140 Wpaty na P.F.R.O.N.

27,600.00

26,771.00

26,771.00

26,771.00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

16,500.00

14,758.00

14,758.00

126,450.00

124,529.88

124,529.88

98.48%

23,140.00

20,812.20

20,812.20

89.94%

4270 Zakup usug remontowych

1,200.00

1,200.00

1,200.00

100.00%

4280 Zakup usug zdrow.

1,000.00

720.00

720.00

72.00%

211,700.00

198,796.26

198,796.26

93.90%

4350 Zak.us.dostpu do sieci Internet

13,556.00

13,547.98

13,547.98

99.94%

4360 Op.telef.kom.

24,700.00

23,444.14

23,444.14

94.92%

4370 Op.telef.stacj.

24,100.00

23,481.25

23,481.25

97.43%

4410 Podre subowe krajowe

42,000.00

40,738.37

40,738.37

97.00%

300.00

249.46

249.46

83.15%

1,050.00

704.00

704.00

67.05%

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.

27,551.06

27,551.06

27,551.06

100.00%

4700 Szkolnie pracownikw

22,600.00

20,677.00

20,677.00

91.49%

4110 Skadki na ubez. Spoeczne

4210 Zakup materiaw


4260 Zakup energii

4300 Zakup usug pozostaych

4420 Podre subowe zagraniczne


4430 Rne opaty i skadki

Strona 4 z 15

14,758.00

95.14%
94.16%
97.00%
89.44%

Zacznik Nr 2
4740

Zakup mat.papier.do sprztu


drukark. i komputera

4750

Zakup akcesoriw komp.w tym


programw i licencji

6,200.00

5,640.90

5,640.90

90.98%

28,845.00

27,766.92

27,766.92

96.26%

15,000.00

14,810.40

0.00

14,810.40 98.74%

65,593.00

55,974.49

55,974.49

4,200.00

85.34%

4,400.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

95.45%

4210 Zakup materiaw

15,300.00

9,389.25

9,389.25

61.37%

4300 Zakup usug pozostaych

45,893.00

42,385.24

42,385.24

92.36%

Pozostaa dziaalno

35,716.00

34,916.81

34,916.81

21,018.84

97.76%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

21,100.00

21,018.84

21,018.84

21,018.84

99.62%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

8,500.00

7,817.17

7,817.17

91.97%

4300 Zakup usug pozostaych

2,050.00

2,014.80

2,014.80

98.28%

4430 Rne opaty i skadki

4,066.00

4,066.00

4,066.00

100.00%

5,965.00

5,965.00

5,965.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

100.00%

1,100.00

1,100.00

1,100.00

100.00%

4,865.00

4,865.00

4,865.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

1,495.00

1,495.00

1,495.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

285.01

285.01

285.01

100.00%

4300 Zakup usug pozostaych

446.68

446.68

446.68

100.00%

4410 Podre slubowe krajowe

388.31

388.31

388.31

100.00%

499,350.10

486,516.54

178,390.54

50,785.02

8,004.10

0.00

0.00 308,126.00 97.43%

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

6060 Zakupy inwestycyjne


75075

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

75095

751

75101

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
4210 Zakup materiaw

Wybory do parlamentu
75113
Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb
3030
fizycznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona p.po.

754
75404

Komendy wojewdzkie Policji


6170 Dotacja na inwestycj

Strona 5 z 15

1,495.00

100.00%

1,495.00

100.00%
100.00%

1,495.00

100.00%

15,000.00 100.00%
15,000.00 100.00%

Zacznik Nr 2
Komendy Powiatowe
Pastwowej Stray Poarnej

75411

12,126.00

12,126.00

Dotacja celowa na pomoc


finansow udzielan midzy jst na
6300 dofinansowanie wlasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

12,126.00

12,126.00

Ochotnicze strae poarne

463,824.10

451,001.98

170,001.98

3020 Wyd. osb. niezal. do wynagr.

24,320.00

24,314.00

24,314.00

4010 Wynagrodzenia osobowe

50,300.00

47,021.39

47,021.39

47,021.39

93.48%

4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

3,764.00

3,763.63

3,763.63

3,763.63

99.99%

4110 Skadki na ubez. Spoeczne

8,470.00

6,892.45

6,892.45

6,892.45

81.37%

4120 Skadki na F-sz Pracy

1,440.00

1,111.65

1,111.65

1,111.65

77.20%

350.00

0.00

0.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

53,100.00

50,027.34

50,027.34

94.21%

4260 Zakup energii

14,000.00

12,253.99

12,253.99

87.53%

4300 Zakup usug pozostaych

13,000.00

11,795.43

11,795.43

90.73%

4430 Rne opaty i skadki

11,580.00

10,322.00

10,322.00

89.14%

2,500.10

2,500.10

2,500.10

100.00%

75412

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

4440 Odpisy na fundusz socjalny

0.00

0.00

0.00

12,126.00 100.00%

12,126.00 100.00%

50,785.02

8,004.10

0.00

0.00 281,000.00 97.24%


99.98%

0.00

0.00%

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00 100.00%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne


jednostek budetowych

190,000.00

190,000.00

0.00

190,000.00 100.00%

51,000.00

51,000.00

400.00

400.00

400.00

100.00%

400.00

400.00

400.00

100.00%

8,000.00

7,988.56

7,988.56

99.86%

8,000.00

7,988.56

7,988.56

99.86%

Obrona cywilna
4300 Zakup usug pozostaych

75495

0.00

6050

Dotacje celowe z budetu na


finans. lub dofinasow. kosztw
realizacji inwestycji i zakupw
6230
inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
75414

0.00

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

51,000.00 100.00%

Strona 6 z 15

Zacznik Nr 2

756

Dochody od osb prawnych,


fizycznych i innych jednostek
nie posiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane
z ich poborem
Pobr podatkw, opat i
75647
niepodatkowych nal.
Budetowych
4100 Wyn. agencyjno-prowizyjne
4300 Zakup usug pozostaych

757
75702

75818

80101

28,496.34

26,570.00

98.72%

28,867.00

28,496.34

28,496.34

26,570.00

98.72%

26,570.00

26,570.00

26,570.00

26,570.00

100.00%

2,297.00

1,926.34

1,926.34

83.86%
123,416.9
0.00
4
123,416.9
0.00
4
123,416.9
4

123,811.00

123,416.94

123,416.94

0.00

Obsuga pap. wart.kredyt.i


poyczek

123,811.00

123,416.94

123,416.94

0.00

123,811.00

123,416.94

123,416.94

Rne rozliczenia

25,000.00

0.00

0.00

0.00%

Rezerwy oglne i celowe

25,000.00

0.00

0.00

0.00%

25,000.00

0.00

0.00

0.00%
1,044,370.5
97.85%
2
0.00 60,500.00 96.61%

4810 Rezerwy
801

28,496.34

Obsuga dugu publicznego

8070 Odsetki
758

28,867.00

Owiata i wychowanie

4,973,407.42

Szkoa Podstawowa
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenie
4010
osob.pracownikw
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

2,039,790.00

4110 Skadki na ubez. Spoeczne


4120 Skladki na F-sz Pracy
4210 Zakup materiaow i wyposaenia

86,300.00
1,191,440.00
88,750.00
190,900.00
30,500.00

2,434,212.7 403,659.1
4,866,383.96 3,822,013.44
4
3
1,279,211.2 220,154.9
1,970,725.04 1,910,225.04
4
6
77,760.31
77,760.31
1,190,498.6
1,190,498.64 1,190,498.64
4
88,712.60
88,712.60 88,712.60
189,842.2
189,842.21 189,842.21
1
30,312.75
30,312.75
30,312.75

0.00

99.68%
99.68%
99.68%

90.10%
99.92%
99.96%
99.45%
99.39%

180,300.00

142,432.20

142,432.20

79.00%

4,700.00

3,593.97

3,593.97

76.47%

4260 Zakup energii

25,500.00

24,455.59

24,455.59

95.90%

4270 Zakup usug remontowych

39,993.00

30,858.00

30,858.00

77.16%

4280 Zakup usug zdrowotnych

2,100.00

2,100.00

2,100.00

100.00%

4300 Zakup usug pozostaych

48,000.00

42,233.14

42,233.14

87.99%

800.00

398.00

398.00

49.75%

4360 Zakup usug kom.

2,000.00

1,729.76

1,729.76

86.49%

4370 Zakup uslug telef.stacj.

4,400.00

3,973.01

3,973.01

90.30%

4240 Zakup pomocy dydaktycznych

4350 Zakup usug Internetu

Strona 7 z 15

Zacznik Nr 2
4410 Podre subowe

6,560.00

4,785.86

4,785.86

72.96%

4430 Rne opaty i skadki

2,400.00

2,342.00

2,342.00

97.58%

70,647.00

70,647.00

70,647.00

100.00%

2,000.00

1,550.00

1,550.00

77.50%

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00 100.00%

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.


4700 Szkolenia pracownikw

80104

4740

Zakup mat.papier.do sprztu


drukark. i komputera

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

48,000.00

48,000.00

48,000.00 100.00%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne


jednostek budetowych

12,500.00

12,500.00

12,500.00 100.00%

722,768.00

710,253.11

33,190.00

26,591.67

419,150.00

418,751.42

29,760.00

29,752.50

29,752.50

4110 Skadki na ubez. Spoeczne

66,000.00

65,629.50

65,629.50

65,629.50

99.44%

4120 Skladki na F-sz Pracy

11,000.00

10,323.31

10,323.31

10,323.31

93.85%

4210 Zakup materiaow i wyposaenia

22,000.00

20,767.54

20,767.54

94.40%

4220 Zakup rodkw ywnociowych

81,000.00

80,260.47

80,260.47

99.09%

4240 Zakup pomocy dydaktycznych

4,600.00

3,667.11

3,667.11

79.72%

4260 Zakup energii

9,650.00

9,646.48

9,646.48

99.96%

500.00

500.00

500.00

100.00%

4300 Zakup usug pozostaych

7,000.00

6,722.24

6,722.24

96.03%

4360 Zakup usug tel.kom.

1,000.00

775.61

775.61

77.56%

4370 Zakup usug tel.stacj.

1,300.00

1,080.95

1,080.95

83.15%

4410 Podre subowe

1,100.00

366.31

366.31

33.30%

34,918.00

34,918.00

34,918.00

100.00%

4700 Szkolenia pracownikw

100.00

0.00

0.00

0.00%

Zakup mat.papier.do sprztu


4740
drukark. i komputera

500.00

500.00

500.00

100.00%

Przedszkole
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenie
4010
osob.pracownikw
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

4280 Zakup usug zdrowotnych

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.

80110

Gimnazjum
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze

1,668,703.00 1,653,578.86
54,600.00

49,140.58

710,253.11 448,503.92 75,952.81


26,591.67

80.12%

418,751.42 418,751.42

99.90%

29,752.50

99.97%

104,677.2
811,413.76 687,366.94
7
49,140.58

Strona 8 z 15

98.27%

842,165.10 99.09%
90.00%

Zacznik Nr 2
Wynagrodzenie
4010
osob.pracownikw
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

538,989.00

537,721.97

44,670.00

44,663.70

44,663.70

4110 Skadki na ubez. Spoeczne

91,000.00

90,445.28

90,445.28

90,445.28

99.39%

4120 Skadki na F-sz Pracy

15,200.00

14,231.99

14,231.99

14,231.99

93.63%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1,000.00

304.00

304.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3,000.00

2,488.97

2,488.97

82.97%

4240 Zakup pomocy dydaktycznych

7,800.00

6,502.29

6,502.29

83.36%

12,740.00

12,735.56

12,735.56

99.97%

900.00

740.00

740.00

82.22%

12,500.00

9,357.13

9,357.13

74.86%

800.00

597.39

597.39

74.67%

2,500.00

2,230.56

2,230.56

89.22%

39,338.00

39,338.00

39,338.00

100.00%

500.00

0.00

0.00

0.00%

1,000.00

916.34

916.34

91.63%

6050 Wydatki inwestycyjne

842,166.00

842,165.10

0.00

842,165.10 100.00%

Dowoenie uczniw

336,460.00

334,939.99

282,479.99

52,460.00 99.55%

284,000.00

282,479.99

282,479.99

99.46%

Wydatki na zakupy inwestycyjne


jednostek budetowych

52,460.00

52,460.00

Doksztacanie i doskon.
nauczycieli

17,860.00

15,678.74

15,678.74

87.79%

4700 Zakup usug szkol.prac.

17,860.00

15,678.74

15,678.74

87.79%

Stowki szkolne
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenie
4010
osob.pracownikw
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

58,581.00

51,979.20

51,979.20

400.00

79.99

79.99

18,170.00

17,719.04

17,719.04

17,719.04

97.52%

1,700.00

1,411.60

1,411.60

1,411.60

83.04%

2,700.00

2,445.44

2,445.44

2,445.44

90.57%

650.00

428.65

428.65

428.65

65.95%

4,100.00

1,936.25

1,936.25

4260 Zakup energii


4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Zakup usug tel.stacj.
4410 Podre subowe
4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.
4700 Szkolenia pracownikw
4740

80113

Zakup mat.papier.do sprztu


drukark. i komputera

4300 Zakup usug pozostaych


6060
80146

80148

4110 Skadki na ubezp.spoeczne


4120 Skadki na F-sz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

537,721.97 537,721.97

99.76%

44,663.70

99.99%

304.00

30.40%

52,460.00 100.00%

Strona 9 z 15

19,130.64

2,874.09

88.73%
20.00%

47.23%

Zacznik Nr 2
4220 Zakup rodkw ywnociowych

30,000.00

27,097.23

27,097.23

90.32%

861.00

861.00

861.00

100.00%

129,245.42

129,229.02

39,983.60

89,245.42 99.99%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

20,000.00

19,983.60

19,983.60

99.92%

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.

20,000.00

20,000.00

20,000.00

100.00%

6050 Wydatki inwestycyjne

89,245.42

89,245.42

61,845.24

56,856.71

56,856.71

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100.00%

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100.00%

59,845.24

54,856.71

54,856.71

1,220.00

140.00

140.00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

19,600.00

18,862.00

18,862.00

4210 Zakup materiaw

22,508.00

20,298.88

20,298.88

90.19%

500.00

400.71

400.71

80.14%

4270 Zakup usug remontowych

5,998.24

5,997.88

5,997.88

99.99%

4300 Zakup usug pozostaych

7,500.00

7,434.26

7,434.26

99.12%

4410 Podre subowe

2,200.00

1,403.98

1,403.98

63.82%

319.00

319.00

319.00

100.00%

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.


80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii
3110 wiadczenia spoeczne

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3110 wiadczenia spoeczne

4260 Zakup energii

4700 Szkolenia pracownikw


852

Pomoc spoeczna

18,862.00

91.93%

18,862.00

91.66%
11.48%

18,862.00

96.23%

1,628,603.50 1,602,705.29 1,602,705.29 278,000.01 55,106.88

0.00 25,000.00

0.00 98.41%

0.00 25,000.00

100.00%

25,000.00

100.00%

Placwki opiekuczo wychowawcze

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Domy pomocy spoecznej

10,000.00

9,823.48

9,823.48

98.23%

Zakup usug przez jst od innych


jst

10,000.00

9,823.48

9,823.48

98.23%

wiadczenia rodzinne

880,000.00

874,236.21

874,236.21

3110 wiadczenia spoeczne

842,128.72

836,650.11

836,650.11

16,125.70

16,125.70

16,125.70

85201

2820

85202
4330
85212

89,245.42 100.00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

Strona 10 z 15

0.00

0.00

16,125.70 14,371.68

0.00 99.35%
99.35%

16,125.70

100.00%

Zacznik Nr 2
4110 Skadki na ubez. spoeczne

14,070.00

13,962.30

13,962.30

13,962.30

99.23%

409.38

409.38

409.38

409.38

100.00%

4210 Zakup materiaw

1,966.20

1,966.20

1,966.20

100.00%

4300 Zakup usug pozostaych

5,300.00

5,122.52

5,122.52

96.65%

5,982.00

5,909.40

5,909.40

98.79%

5,982.00

5,909.40

5,909.40

98.79%

137,583.00

137,474.33

137,474.33

99.92%

129,300.50

129,191.83

129,191.83

99.92%

8,282.50

8,282.50

8,282.50

100.00%

457,388.50

438,183.48

800.00

799.55

216,691.22

209,550.18

23,165.73

22,865.80

22,865.80

22,865.80

98.71%

17,200.00

17,188.33

17,188.33

17,188.33

99.93%

37,051.60

31,267.11

31,267.11

31,267.11

84.39%

3,845.11

3,808.94

3,808.94

3,808.94

99.06%

6,002.16

5,092.63

5,092.63

5,092.63

84.85%

567.44

566.52

566.52

566.52

99.84%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

100.00%

4178 Wynagrodzenie bezosobowe

10,370.22

10,370.00

10,370.00

10,370.00

100.00%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

37,745.02

35,163.56

35,163.56

93.16%

4218 Zakup materiaw i wyposaenia

3,952.31

3,952.31

3,952.31

100.00%

4219 Zakup materiaw i wyposaenia

3,150.00

3,150.00

3,150.00

100.00%

500.00

0.00

0.00

0.00%

4300 Zakup usug pozostaych

45,500.00

44,639.51

44,639.51

98.11%

4308 Zakup usug pozostaych

25,148.04

25,148.04

25,148.04

100.00%

4309 Zakup usug pozostaych

399.65

281.63

281.63

70.47%

2,100.00

1,961.93

1,961.93

93.43%

11,000.00

10,495.22

10,495.22

95.41%

4120 Skadki na F-sz Pracy

85213

Skadki na ubezp. zdrowotne


4130 Skadki na ubezp. zdrowotne

85214

Zasiki i pomoc w naturze


3110 wiadczenia spoeczne
3119 Wspfinansowanie programw

85219
3020
4010
4018
4040
4110
4118
4120

Orodki pomocy spoecznej


Wydatki os.niezal.do
wynagrodze
Wynagrodzenie osobowe
pracown.
Wynagrodzenie osobowe
pracown.
Dodat. wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie
spoeczne
Skadki na ubezpieczenie
spoeczne
Skadki na F-sz Pracy

4128 Skadki na F-sz Pracy

4260 Zakup energii

4360 Zakup usug tel. Kom.


4410 Podre subowe

438,183.48 261,874.31 40,735.20


799.55

99.94%

209,550.18 209,550.18

Strona 11 z 15

95.80%

96.70%

Zacznik Nr 2

85295

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.

5,500.22

5,500.22

5,500.22

100.00%

4700 Szkolenie pracownikw

4,799.78

4,482.00

4,482.00

93.38%

Pozostaa dziaalno

112,650.00

112,078.39

112,078.39

99.49%

3110 wiadczenia spoeczne

104,800.00

104,228.40

104,228.40

99.45%

7,850.00

7,849.99

7,849.99

100.00%

171,793.00

167,715.46

167,715.46

91,543.12 16,610.23

97.63%

132,816.00

128,926.41

128,926.41

91,543.12 16,610.23

97.07%

10,910.00

9,322.93

9,322.93

85,360.00

84,930.82

84,930.82

84,930.82

99.50%

7,200.00

6,612.30

6,612.30

6,612.30

91.84%

14,600.00

14,307.13

14,307.13

14,307.13

97.99%

4120 Skadki na F-sz Pracy

2,700.00

2,303.10

2,303.10

2,303.10

85.30%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3,700.00

3,111.45

3,111.45

84.09%

800.00

792.68

792.68

99.09%

7,546.00

7,546.00

7,546.00

100.00%

38,977.00

38,789.05

38,789.05

99.52%

32,419.00

32,231.05

32,231.05

99.42%

6,558.00

6,558.00

6,558.00

100.00%

613,439.93

542,508.33

528,107.46

62,946.33 11,613.29

289,463.08

261,777.69

261,777.69

54,664.33

53,960.00

50,502.73

50,502.73

50,502.73

93.59%

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4,162.00

4,161.60

4,161.60

4,161.60

99.99%

4110 Sk. na ubezp. spoeczne

9,330.00

7,449.50

7,449.50

7,449.50

79.84%

4120 Skadka na fundusz pracy

1,505.00

1,201.52

1,201.52

1,201.52

79.84%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

36,400.00

32,659.85

32,659.85

89.72%

4260 Zakup energii

75,662.00

70,733.34

70,733.34

93.49%

4300 Zakup usug pozostaych

92,018.00

80,121.47

80,121.47

87.07%

4360 Op. z tyt. usug tel. kom.

1,100.00

219.60

219.60

19.96%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


Edukacyjna Opieka
Wychowawcza

854
85401

wietlica Szkolna
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenie
4010
osob.pracownikw
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezp.spoeczne

4410 Podre subowe


4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.
85415

Pomoc materialna dla uczniw


3240 Stypendia dla uczniw
3260 Inne formy pomocy dla uczniw

900
90001

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
4010 Wynagrodzenia osobowe

Strona 12 z 15

85.45%

8,651.02

0.00

0.00

14,400.87 88.44%
90.44%

Zacznik Nr 2

90002

90004

90006

90015

4410 Podre subowe krajowe

5,120.00

4,522.36

4,522.36

88.33%

4430 Rzne opaty i skadki

8,206.00

8,205.64

8,205.64

100.00%

4440 Odpis na FS

2,000.08

2,000.08

2,000.08

100.00%

Gospodarka odpadami

46,894.39

46,554.39

46,554.39

4300 Zakup usug pozostaych

46,894.39

46,554.39

46,554.39

99.27%

4,791.00

4,790.14

0.00

4,790.14 99.98%

4,791.00

4,790.14

0.00

4,790.14 99.98%

Ochrona gleby i wd
podziemnych

9.00

8.15

8.15

90.56%

4430 Rzne opaty i skadki

9.00

8.15

8.15

90.56%

190,500.00

178,719.13

169,108.40

143,000.00

137,730.00

137,730.00

96.31%

4270 Zakup usug remontowych

35,500.00

31,378.40

31,378.40

88.39%

Wydatki inwestycyjne jednostek


6050
budetowych

12,000.00

9,610.73

Pozostaa dziaalno
Wydatki os.niezal.do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenie osobowe
4010
pracown.
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne

81,782.46

50,658.83

50,658.83

1,610.00

1,600.85

1,600.85

21,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

8,282.00

8,282.00

8,282.00

8,282.00

100.00%

4110 Skadki na ubezp. spoeczne

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

4120 Skadki na F-sz Pracy

4,400.00

2,962.27

2,962.27

2,962.27

67.32%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4,500.00

3,969.15

3,969.15

88.20%

600.00

120.00

120.00

20.00%

4300 Zakup usug pozostaych

24,750.00

22,184.10

22,184.10

89.63%

4440 Odpisy na zak.fun.wiad.socj.

11,540.46

11,540.46

11,540.46

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budetowych

Owietlenie ulic
4260 Zakup energii

90095

4280 Zakup usug zdrowotnych

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

921
92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu
2480 dla samorzdowej instytucji
kultury

0.00

0.00

99.27%

0.00

0.00

0.00

9,610.73 93.82%

9,610.73 80.09%
8,282.00

61.94%
99.43%

100.00%

187,693.00

175,810.89

175,810.89

9,891.00

148,693.00

138,719.93

138,719.93

0.00

144,754.00

136,705.50

136,705.50

Strona 13 z 15

2,962.27

0.00

140,705.5
0
136,705.5
0.00
0
136,705.5
0

93.67%
93.29%
94.44%

Zacznik Nr 2
4350

Zakup usug dostpu do sieci


Internet

3,939.00

2,014.43

2,014.43

39,000.00

37,090.96

37,090.96

9,891.00

4,000.00

95.11%

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

100.00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

11,000.00

9,891.00

9,891.00

9,891.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

20,000.00

19,199.96

19,199.96

96.00%

4300 Zakup usug pozostaych

4,000.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

Kultura fizyczna i sport

219,508.00

196,800.02

176,336.62

21,000.00

20,463.40

0.00

20,463.40 97.44%

21,000.00

20,463.40

0.00

20,463.40 97.44%

198,508.00

176,336.62

176,336.62

41,638.00

41,638.00

41,638.00

800.00

794.68

794.68

44,270.00

38,081.70

38,081.70

38,081.70

86.02%

2,350.00

2,258.30

2,258.30

2,258.30

96.10%

4110 Skadki na ubezp. spoeczne

8,200.00

5,986.57

5,986.57

5,986.57

73.01%

4120 Skadki na F-sz Pracy

1,350.00

866.32

866.32

866.32

64.17%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

25,100.00

23,390.40

23,390.40

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

50,300.00

41,735.76

41,735.76

82.97%

6,400.00

6,250.28

6,250.28

97.66%

200.00

0.00

0.00

0.00%

10,800.00

9,555.77

9,555.77

88.48%

300.00

0.00

0.00

0.00%

4360 Op.telef.kom.

1,900.00

1,769.01

1,769.01

93.11%

4370 Op.telef.stacj.

300.00

0.00

0.00

0.00%

1,000.00

509.83

509.83

50.98%

92195

Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
2820
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

926
92601

Obiekty sportowe
6050

92605
2820
3020
4010
4040

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Dotacja cel.z bud. na finans.lub
dofinans.zada zleconych do
realiz.
Wydatki os.niezal.do
wynagrodze
Wynagrodzenie osobowe
pracown.
Dodat. wynagrodzenie roczne

4260 Zakup energii


4280 Zakup usug zdrow.
4300 Zakup usug pozostaych
4350

Zakup usug dostpu do sieci


Internet

4410 Podre subowe

Strona 14 z 15

51.14%

63,730.40

63,730.40

89.92%

6,852.89

6,852.89

0.00 41,638.00

20,463.40 89.66%

0.00 41,638.00

88.83%

41,638.00

100.00%
99.34%

23,390.40

93.19%

Zacznik Nr 2
4430 Rne opaty i skadki
4700 Szkolenie pracownikw
Ogem wydatki

800.00

750.00

750.00

93.75%

2,800.00

2,750.00

2,750.00

98.21%

15,375,162.9 14,944,703.7 10,533,726.7 4,752,279.7 743,962.9 123,416.9 212,353.5 4,410,977.0


97.20%
1
2
2
8
3
4
0
0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 15 z 15