You are on page 1of 3

POROZUMIENIE Nr 1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie okrelenia kosztw i ponoszenia wydatkw na utrzymanie dzieci umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo Wychowawczej w Ostroce, ul. Poznaska 34/36 zawarte pomidzy Miastem Ostroka, z siedzib w Ostroce, Plac Gen. Jzefa Bema 1 reprezentowanym przez: Janusza Jzefa Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostroki a Powiatem Putuskim, z siedzib w Putusku, ul. Biaowiejska 5 reprezentowanym przez: Andrzeja Doleckiego Starost Witolda Saracyna Wicestarost i Krystyn Rzepnick Skarbnika Powiatu Putuskiego Dziaajc na podstawie art. 19 pkt 5, art. 86 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362.), strony zawieraj porozumienie o nastpujcej treci: 1.1. Miasto Ostroka przyjmuje do wykonania, a Powiat Putuski powierza zadanie w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom, ktrych miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo Wychowawczej w Ostroce, ul. Poznaska 34/36, by teren Powiatu Putuskiego. 2. Powiat Putuski zobowizuje si do ponoszenia wydatkw na utrzymanie kadego dziecka umieszczonego w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo Wychowawczej w Ostroce, ul. Poznaska 34/36, ktrego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placwce by teren Powiatu Putuskiego. 3. Szczegowe dane osobowe dotyczce dziecka, jego rodzicw lub opiekunw prawnych okrela skierowanie wydane na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Putusku przez Prezydenta Miasta Ostroki lub osob przez niego upowanion wraz z dokumentacj, okrelon w rozporzdzeniu ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego, wydanym w oparciu o art. 81 ust. 10 ustawy o pomocy spoecznej. 2.1. Wysoko wydatkw, o ktrych mowa w 1 ust. 2 ustala si na kwot odpowiadajc wysokoci redniego miesicznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo Wychowawczej w Ostroce ustalanego corocznie zarzdzeniem Prezydenta Miasta Ostroki i ogaszanego w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o pomocy spoecznej. 2. Ogoszenie zarzdzenia Prezydenta Miasta Ostroki, o ktrym mowa w ust. 1 stanowi podstaw do ustalenia odpatnoci za pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Ostroce od nastpnego miesica przypadajcego po miesicu, w ktrym zostao opublikowane zgodnie z art. 86 ust. 7a cyt. ustawy. 3. Wysoko wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1 od dnia 1 stycznia 2010 roku okrela si: za opiek caodobow 4.542z (sownie: cztery tysice piset czterdzieci dwa zote); za krtkotrwa opiek caodobow - 4.542z (sownie: cztery tysice piset czterdzieci dwa zote).

4. Miasto Ostroka zobowizuje si do niezwocznego przekazania obowizujcego zarzdzenia Powiatowi Putuskiemu. 5. W przypadku koniecznoci poniesienia wydatkw za niepeny miesic wydatki te ponoszone s w wysokoci proporcjonalnej, dzielc pen kwot wydatkw przez liczb dni kalendarzowych tego miesica i mnoc przez liczb dni pobytu w placwce. 6. Sposb rozliczania okrelony w ust. 5 dotyczy jedynie sytuacji, w ktrych wychowanek zostaje wpisany do ewidencji wychowankw przebywajcych w placwce lub wykrelony z ewidencji w trakcie trwania miesica kalendarzowego. 7. W przypadku gdy nieobecno wychowanka w placwce trwa duej ni trzydzieci dni, wydatki o ktrych mowa w ust. 1 zmniejsza si o warto dziennej stawki ywieniowej ustalonej przez dyrektora placwki, za kady dzie nieobecnoci, poczwszy od trzydziestego pierwszego dnia nieobecnoci. 3.1. Przekazywanie rodkw finansowych, ustalonych zgodnie z 2 ust.1 nastpowa bdzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Powiat Putuski not obciajcych wystawianych przez Prezydenta Miasta Ostroki zawierajcych dane osobowe dzieci z wyszczeglnieniem redniego miesicznego kosztu utrzymania, wystawionego przez dyrektora Wielofunkcyjnej Placwki Opiekuczo Wychowawczej w Ostroce, wedug wzoru stanowicego zacznik do porozumienia, na rachunek bankowy Miasta Ostroki: Bank Polskiej Spdzielczoci Oddzia w Ostroce Nr rachunku: 85 1930 1666 2340 0336 9041 0001

2. Za dat przekazania przez Powiat Putuski rodkw, o ktrych mowa w ust. 1 uznaje si dat ich wpywu na rachunek bankowy Miasta Ostroki. 3. W przypadku niedotrzymania terminu przekazywania nalenej kwoty wydatkw naliczane bd odsetki ustawowe. 4.1. Porozumienie zawiera si na rok budetowy 2010. 2. Porozumienie moe by rozwizane przez kad ze stron z zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. 3. Zmiany niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnego aneksu pod rygorem niewanoci. 4. O ustaniu pobytu dziecka w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Ostroce, dyrektor Placwki powiadamia niezwocznie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Putusku. 5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowizujce. 2. Ewentualne spory wynikajce z niniejszego Porozumienia rozstrzyga bdzie sd powszechny waciwy dla siedziby Miasta Ostroki. 3. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od 1 stycznia 2010r. 6. Porozumienie sporzdzono w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron. Prezydent Miasta: Janusz Kotowski Starosta: in. Andrzej Dolecki Wicestarosta: mgr Witold Saracyn Skarbnik Powiatu: mgr Krystyna Rzepnicka

Zacznik do porozumienia

Ostroka, dnia............................

Starostwo Powiatowe w Putusku

Zestawienie kosztw

pobytu dzieci z Powiatu Putuskiego w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Ostroce, ul. Poznaska 34/36 za miesic....................................................................................................................

redni miesiczny koszt utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Ostroce w............. roku wynosi: placwka socjalizacyjna -.................................z, placwka interwencyjna -....................................z, na podstawie Zarzdzenia Nr.............../.........r. Prezydenta Miasta Ostroki z dnia ................................ 200......r. ogoszonego w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego Nr............., poz..................... Zgodnie z zawartym w dniu............................. 200......r. porozumieniem nr 1/10 w sprawie okrelenia kosztw i ponoszenia wydatkw na utrzymanie dzieci umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placwce OpiekuczoWychowawczej w Ostroce, ul. Poznaska 34/36 pomidzy Miastem Ostroka a Powiatem Putuskim, kwot wydatkw na utrzymanie niej wymienionych dzieci ponosi Powiat Putusk.

Lp.

Imi i nazwisko dziecka

Ilo dni pobytu w miesicu

Kwota

Wyrwnanie

Potrcenia

Razem

1. 2. 3. 4. 5. Razem:

Sownie:............................................................................................................................................................

Powysz kwot naley przela na rachunek bankowy Miasta Ostroki.


Do wiadomoci: 1. Skarbnik Miasta Ostroki. 2. MOPR w Ostroce. 3. A/a.