You are on page 1of 11

Zacznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodw budetu


Gminy Siennica za 2009 rok

Dzia Rozdzia
1
010

2
01008

rdo dochodw
4
Rolnictwo i owiectwo

100,04

Melioracje wodne

2 100,00

1 928,76

91,85

0690 Wpywy z rnych opat

2 000,00

1807,86

90,39

100,00

120,90

34 000,00

34 254,10

100,75

34 000,00

34 254,10

100,75

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

Pozostaa dziaalno
0690 Wpywy z rnych opat

020
02095

40002

176 163,00

176 162,01

100,00

5 246,00

5246,00

100,00

5 550,00

5 550,00

100,00

165 367,00

165 366,01

100,00

3 500,00
3 500,00

2 642,20
2 642,20

75,49

3 500,00

2 642,20

75,49

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energi elektryczn, gaz i
wod

301 000,00

291 552,19

96,86

Dostarczanie wody

301 000,00

291 552,19

96,86

Wpaty z tytuu odpatnego


nabycia prawa wasnoci oraz
0770
prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
Lenictwo gmin) ustawami
(zwizkom
Pozostaa dziaalno
0690 Wpywy z rnych opat

400

212 344,87

rodki na dofinansowanie
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw
2700
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde
01095

Wykonanie

5
212 263,00

0920 Pozostae odsetki


01010

Plan

75,49

0830 Wpywy z usug

300 000,00

290 360,92

96,79

1 000,00

1 191,27

119,13

Transport i czno

193 000,00

193 000,00

100,00

Drogi publiczne gminne

193 000,00

193 000,00

100,00

193 000,00

193 000,00

100,00

Gospodarka mieszkaniowa

114 800,00

107 375,42

93,53

Pozostaa dziaalno

114 800,00

107 375,42

93,53

Wpywy z opat za zarzd,


0470 uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci

12 200,00

12 360,10

101,31

0920 Pozostae odsetki


600
60016

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
6300
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
700
70095

0690 Wplywy z rnych opat


Dochody z najmu i dzierawy
skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym
charakterze

95 400,00

93 107,85

97,60

1 400,00

1 859,37

132,81

5 600,00

0,00

200,00

21,70

10,85

Dziaalno usugowa

5 000,00

6 467,26

129,35

Cmentarze

5 000,00

6 467,26

129,35

0830 Wpywy z usug

5 000,00

6 467,26

129,35

910 916,47

91,08

73 513,00

100,00

0830 Wpywy z usug


0870

Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych

0920 Pozostae odsetki


710
71035

750

Administracja publiczna
75011

26,40

Urzdy wojewdzkie

1 000114,00
73 513,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
75023

75095

73 513,00

73 513,00

100,00

Urzdy gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

500,00

508,60

101,72

Dochody jednostek samorzdu


terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu
2360
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
ustawami

500,00

508,60

101,72

926 101,00

836 894,87

90,37

Pozostaa dziaalno
0928 Pozostae odsetki

678,44

0929 Pozostae odsetki

119,73

Dotacje rozwojowe oraz rodki


2008 na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej

755 736,00

694 128,70

91,85

Dotacje rozwojowe oraz rodki


2009 na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej

133 365,00

122 493,16

91,85

37 000,00

19 474,84

52,63

13 545,00

13 543,21

99,99

1 140,00

1 140,00

100,00

1 140,00

1 140,00

100,00

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
2710 jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

751

75101

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

75113

12 405,00

12 403,21

99,99

12 405,00

12 403,21

99,99

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

70 400,00

70 960,00

100,80

Ochotnicze strae poarne

70 000,00

70 560,00

100,80

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
754
75412
0870

Wpywy ze sprzeday
skadnikw majatkowych

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
6300
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
75414

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

560,00

70 000,00

70 000,00

100,00

400,00

400,00

100,00

400,00

400,00

100,00

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
4 879 785,00
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

756

Wpywy z podatku dochodowego


od osb fizycznych

75601

Podatek od dziaalnoci
gospodarczej osb fizycznych,
0350
opacany w formie karty
podatkowej
0910

Odsetki od nieterminowych
wpat z tytulu podatkow i oplat

4 562 353,46

93,49

25 000,00

28 244,44

112,94

25 000,00

28 235,44

112,94

9,00

Wpywy z podatku rolnego,


podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

75615

342 530,00

329 335,31

96,15

332 000,00

318 148,70

95,83

0320 Podatek rolny

3 100,00

2 981,20

96,17

0330 Podatek leny

6 200,00

5980,81

96,46

730,00

730,00

100,00

0310 Podatek od nieruchomoci

0340

Podatek od rodkw
transportowych

0500

Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych
wpat z tytuu podatkw i opat

75616

1 055,00
500,00

439,60

87,92

Wpywy z podatku rolnego,


podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku od
1 291 200,00
czynnoci cywilno-prawnych
oraz podatkw i opat lokalnych
od osb fizycznych

1 259 936,92

97,58

0310 Podatek od nieruchomoci

504 000,00

510 989,72

101,39

0320 Podatek rolny

394 400,00

390 175,29

98,93

0330 Podatek leny

51 000,00

49 916,46

97,88

106 500,00

107 735,50

101,16

0360 Podatek od spadkw i darowizn

8 000,00

11 789,00

147,36

0370 Opata od posiadania psw

2 800,00

3 450,00

123,21

0430 Wpywy z opaty targowej

4 500,00

4514,00

100,31

Wpywy z innych lokalnych


opat pobieranych przez
0490 jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw

5 000,00

750,00

15,00

141 000,00

142 604,08

101,14

2 000,00

1 626,20

81,31

4 000,00

2 445,41

61,14

68 000,00

33 941,26

49,91

0340

0500

Podatek od rodkw
transportowych

Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych

0690 Wpywy z rnych opat


0910

Odsetki od nieterminowych
wpat z tytuu podatkw i opat

0970 Wpywy z rnych dochodw

Wpywy z innych opat


stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw

75618

124 420,00

123 428,61

99,20

27 320,00

25 793,00

94,41

97 000,00

97 634,55

100,65

100,00

1,06

1,06

9 480,00

8 040,83

84,82

5 000,00

4 114,76

82,30

3 480,00

3 480,00

100,00

1 000,00

446,07

44,61

Udziay gmin w podatkach


stanowicych dochd budetu
pastwa

3 087 155,00

2 813 367,35

91,13

0010

Podatek dochodowy od osb


fizycznych

3 079 155,00

2 798 955,00

90,90

0020

Podatek dochodowy od osb


prawnych

8 000,00

14 412,35

180,15

6 613 880,73

100,55

Cz owiatowa subwencji
oglnej dla jednostek samorzdu 4 422 823,00
terytorialnego

4 422823,00

100,00

Subwencje oglne z budetu


pastwa

4 422 823,00

4 422 823,00

100,00

Cz wyrwnawcza subwencji
oglnej dla gmin

2 150 253,00

2 150253,00

100,00

Subwencje oglne z budetu


pastwa

2 150 253,00

2 150 253,00

100,00

Rne rozliczenia finansowe

4 500,00

40 804,73

162,98

4 000,00

6 519,40

162,98

500,00

34 285,33

606,77

229 004,00

262 803,24

114,76

91 904,00

91 903,82

100,00

0410 Wpywy z opaty skarbowej


0480

Wpywy z opat za zezwolenia


na sprzeda alkoholu

0920 Pozostae odsetki


75619

Wpywy z rnych rozlicze


0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej
0590

Wpywy z opat za koncesje i


licencje

0830 Wpywy z usug


75621

758

Rne rozliczenia
75801
2920
75807
2920
75814

0920 Pozostae odsetki


0970 Wpywy z rnych dochodw
801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

6 577 576,00

80104

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

41 904,00

41 903,82

100,00

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
6300
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

50 000,00

50 000,00

100,00

75 200,00

73 915,15

98,29

75 000,00

73 900,00

98,53

200,00

15,15

7,58

61 900,00

96 984,27

156,68

200,00

4,00

2,00

2 000,00

2 550,00

127,50

58 600,00

89 894,64

153,40

100,00

57,84

57,84

1 000,00

4177,79

417,78

Przedszkola
0690 Wpywy z rnych opat
0920 Pozostae odsetki

80195

Pozostaa dziaalno
0690 Wpywy z rnych opat
Dochody z najmu i dzierawy
skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym
charakterze
0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
rodki na dofinansowanie
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw
2700
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde

851
85195

300,00

Ochrona zdrowia

300,00

300,00

100,00

Pozostaa dziaalno

300,00

300,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852

Pomoc spoeczna

85212

300,00

100,00

1910 155,56

100,13

1 683 469,84

100,19

500,00

410,29

82,06

9 900,00

5382,00

54,36

1 656 371,00

1656366,76

100,00

13 470,00

21 310,79

137,50

7 685,00

7520,42

97,86

5 375,00

5280,80

98,25

1 907691,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na
1 680 241,00
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu
terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu
2360
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
ustawami

85213

300,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajace niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

85214

85219

2 310,00

2 239,62

96,95

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

80 935,00

79 769,65

98,56

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
2010
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

39 522,00

39 521,28

100,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

41 413,00

40 248,37

97,19

91 330,00

91 653,45

100,35

0,00

253,45

Orodki pomocy spoecznej


0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rznych dochodw
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

85228

91 330,00

91 330,00

100,35

2 500,00

2742,20

109,69

2 500,00

2742,20

109,69

45 000,00

45 000,00

100,00

45 000,00

45 000,00

100,00

Pozostae zadania w zakresie


polityki spoecznej

3 780,00

3 650,50

96,57

Pozostaa dziaalno

3 780,00

3 650,50

96,57

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
0830 Wpywy z usug

85295

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

853
85395

70,00

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
2710 jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

3 780,00

3 650,50

96,57

30 336,00

26 336,42

86,82

wietlice szkolne

3 100,00

2 885,02

93,07

0690 Wpywy z rnych opat

3 000,00

2 756,00

91,87

100,00

129,02

27 236,00

23 451,40

86,10

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
2030
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

27 236,00

23 451,40

86,10

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

638 225,00

615 840,87

96,49

Gospodarka ciekowa i ochrona


wd

437 627,00

417 983,12

95,51

94 000,00

102 459,44

109,00

300,00

25,84

8,61

rodki na dofinansowanie
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw
2700
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde

134 914,00

107 084,84

79,37

Wpywy z tytuu pomocy


finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
6300
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

208 413,00

208 413,00

100,00

195 298,00

192 491,68

98,56

4 400,00

4 360,91

99,11

110 000,00

107 300,40

97,55

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854
85401

0830 Wpywy z usug


85415

900
90001

Pomoc materialna dla uczniw

0830 Wpywy z usug


0920 Pozostae odsetki

90002

Gospodarka odpadami
0400 Wpywy z opaty produktowej
0830 Wpywy z usug

0920 Pozostae odsetki


Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacj zada
2440
biecych jednostek sektora
finansw publicznych
90095

Pozostaa dziaalno
0970 Wpywy z rnych dochodw
Ogem:

600,00

532,01

88,67

80 298,00

80 298,36

100,00

5 300,00

5 366,07

101,25

5 300,00

5 366,07

101,25

15 804 122,40

97,67

16 180 319,00