You are on page 1of 7

STATUT SOECTWA BRZOZW

R O Z D Z I A I. Postanowienia oglne. ======================= 1.


1. 2.

3.

Soectwo Brzozw jest jednostk pomocnicz, ktrej mieszkacy wsplnie z innymi soectwami tworz wsplnot samorzdow Gminy Suchoebry. Samorzd mieszkacw soectwa dziaa na podstawie przepisw prawa, a w szczeglnoci: - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, - Statutu Gminy Suchoebry, - niniejszego Statutu. Soectwo Brzozw obejmuje obszar wsi Brzozw. R O Z D Z I A II. Organizacja i zakres dziaania ========================== 2.
1.

2.

Organem stanowicym soectwa jest Zebranie Wiejskie grupujce penoletnich mieszkacw soectwa majcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Zebranie Wiejskie moe powoa take inne specjalistyczne organy np. komisje i okreli ich zadania. 3.

1. 2. 3. 4.

Organem wykonawczym soectwa jest sotys wspomagany przez Rad Soeck, skadajc si z 5 czonkw. Sotys, Rada Soecka i inne organy powoane przez Zebranie Wiejskie podlegaj bezporednio organowi uchwaodawczemu, jakim jest Zebranie Wiejskie. Kadencja sotysa, Rady Soeckiej i innych organw powoanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata. Jeeli wybr sotysa i czonkw Rady Soeckiej nastpi w trakcie trwania kadencji w wyborach uzupeniajcych, sotys oraz czonkowie Rady Soeckiej peni obowizki do koca kadencji wszystkich sotysw. 4.

1.

Do zada samorzdu soectwa naley: 1) udzia w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwizanych z miejscem zamieszkania; 2) ksztatowanie zasad wspycia spoecznego; 3) organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenie pomocy ssiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli spoecznej nad dziaalnoci jednostek organizacyjnych zwizanych z warunkami ycia na wsi. 2. Zadania okrelone w ust.1 samorzd soectwa realizuje w szczeglnoci poprzez: 1) podejmowanie uchwa w sprawach soectwa w ramach przyznanych kompetencji; 2) opiniowanie spraw nalecych do zakresu dziaania samorzdu soectwa; 3) wspuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rad Gminy konsultacji spoecznych; 4) opiniowanie projektw uchwa Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkacw soectwa; 5) wystpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, ktrych zaatwienie wykracza poza moliwoci samorzdu soectwa; 6) wspprac z Wjtem i komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczcych zwaszcza soectwa. 3.Samorzd soectwa, w czci dotyczcej jego terenu wyraa swoje opinie w sprawach: 1) planu zagospodarowania przestrzennego; 2) przepisw prawa gminnego; 3) innych uchwa Rady Gminy dotyczcych dziaalnoci soectwa; 4) zmian rozmieszczania przystankw i funkcjonowania komunikacji autobusowej. R O Z D Z I A III. Sotys i Rada Soecka =================== 5.
1.

2.

W celu rozwijania aktywnoci spoecznej i gospodarczej w soectwie oraz zapewnienia staej cznoci midzy soectwem a Rad Gminy i Wjtem, mieszkacy soectwa wybieraj ze swego grona sotysa i Rad Soeck. Penienie funkcji sotysa ma charakter spoeczny. 6.

1.

Do obowizkw sotysa naley w szczeglnoci: 1) zwoywanie zebra wiejskich, 2) zwoywanie posiedze Rady Soeckiej, 3) kierowanie realizacj uchwa organw Gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Soeckiej w odniesieniu do soectwa, 4) reprezentowanie mieszkacw soectwa na zewntrz, 5) uczestniczenie w naradach sotysw, zwoywanych okresowo przez Wjta, 6) penienie roli ma zaufania w miejscowym rodowisku,

2.

7) potwierdzanie okolicznoci, ktrych przy zaatwianiu spraw przez mieszkacw wymagaj przepisy prawa, 8) wystpowanie z wnioskami dotyczcymi potrzeb soectwa i jego mieszkacw oraz prowadzenie dziaalnoci interwencyjnej w tym zakresie, 9) sporzdzenie rozlicze, midzy innymi z gospodarczej i finansowej dziaalnoci soectwa, 10) prowadzenie zarzdu, administracji i gospodarki tymi skadnikami mienia, ktre Gmina przekazaa soectwu do korzystania, 11) wykonywanie innych zada nalecych do soectwa z mocy oglnie obowizujcych przepisw / midzy innymi w zakresie obronnoci, ochrony poarowej, inkasa niektrych podatkw i opat, zapobiegania klskom ywioowym oraz usuwania ich skutkw/. Na zebraniach wiejskich, sotys przedkada informacje o swojej dziaalnoci. 7. 1. Sotys nie bdcy radnym bierze udzia w sesjach Rady Gminy. 2. Na sesjach Rady Gminy sotysowi przysuguje prawo wystpowania z gosem doradczym. Moe rwnie zgasza wnioski w imieniu Zebrania mieszkacw. 8.

Do zada i kompetencji Rady Soeckiej naley: 1) przygotowywanie zebra wiejskich i sporzdzanie projektw uchwa tych zebra, 2) zbieranie wnioskw i innych wystpie mieszkacw w sprawach soectwa, 3) podejmowanie uchwa Rady w sprawach przeznaczania rodkw finansowych bdcych w dyspozycji soectwa / z przychodw wasnych i budetu gminy/ oraz przekazywanie tych uchwa sotysowi do realizacji, 4) sporzdzenie projektw wystpie w sprawach wykraczajcych poza moliwoci ich realizacji w ramach soectwa, 5) inicjowanie dziaa spoecznie poytecznych dla soectwa i jego mieszkacw. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Odwoania sotysa przed upywem kadencji moe dokona zebranie wiejskie z inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy lub na wniosek Wjta. Odwoanie nastpuje w gosowaniu tajnym, zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej 1/10 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Jeeli odwoanie sotysa nie nastpio ze wzgldu na brak wymaganej wikszoci gosw, kolejny wniosek o odwoanie moe by zgoszony nie wczeniej ni po upywie 3 miesicy od poprzedniego gosowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 2. Odwoanie sotysa przed upywem kadencji jest rwnoznaczne z odwoaniem Rady Soeckiej. W razie odwoania sotysa Wjt Gminy zarzdza ponowne wybory w terminie nie duszym ni dwa miesice od odwoania sotysa. Przepisu ust. 1 i 4 nie stosuje si, jeeli do upywu kadencji organw soectwa pozostao nie wicej jak 6 miesicy. W tym przypadku obowizki sotysa peni czonek rady soeckiej wyznaczony przez Wjta.

7. 8.

W przypadku zoenia przez sotysa rezygnacji z funkcji, Zebranie Wiejskie zwoane przez sotysa lub Wjta Gminy podejmuje w cigu miesica uchwa o przyjciu rezygnacji, ktra jest rwnoznaczna z odwoaniem sotysa. Niepodjcie, bez wzgldu na przyczyny, uchway, o ktrej mowa w ust.7 w cigu miesica od dnia zoenia rezygnacji przez sotysa jest rwnoznaczne z przyjciem rezygnacji przez Zebranie Wiejskie z upywem ostatniego dnia miesica, w ktrym powinna by podjta uchwaa. 10.

1.
2.

Zebranie wiejskie moe z inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy lub na wniosek sotysa odwoa Rad Soeck lub jej czonka przed upywem kadencji. Odwoanie nastpuje w gosowaniu tajnym, zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej 1/10 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. R O Z D Z I A IV. Zasady i tryb zwoywania zebra wiejskich oraz warunki =============================================== wanoci podejmowania uchwa. ============================= 11.

1. 2.

Prawo do udziau w zebraniu wiejskim maj wszyscy mieszkacy soectwa posiadajcy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Do wycznej waciwoci zebrania wiejskiego naley: 1) wybr i odwoanie sotysa i rady soeckiej; 2) opiniowanie w czci dotyczcej soectwa przedstawionych przez Wjta Gminy projektw uchwa Rady Gminy, 3) podejmowanie inicjatyw spoecznych i gospodarczych i przedstawianie ich organom gminy; 4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkacw wsplnych prac spoecznie uytecznych; 5) rozpatrywanie sprawozda sotysa i ocena pracy sotysa z punktu widzenia interesw soectwa, 6) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych prawem. 12.

1.

Zebranie wiejskie zwouje sotys: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na danie 1/5 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, 3) na polecenie Rady Gminy lub Wjta.

2.

W zebraniu wiejskim mog bra udzia przedstawiciele organw gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanie oraz przedstawiciele instytucji i urzdw, ktrych dotycz sprawy stanowice przedmiot obrad. 13.

1.

2. 3.

Zebranie wiejskie jest wane, gdy o jego terminie dniu, godzinie i miejscu oraz zasadniczym porzdku obrad zawiadomiono w sposb zwyczajowo przyjty mieszkacw soectwa na 7 dni przed jego dat. Zebranie wiejskie otwiera sotys i przewodniczy jego obradom. Z kadego zebrania wiejskiego sporzdza si protok, ktry powinien zawiera: 1) dat, miejsce, godzin zebrania i oznaczenie, w ktrym terminie zebranie si odbywa, 2) liczb mieszkacw biorcych udzia w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocnoci, wybr protokolanta, 3) nazwiska osb zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, 4) przebieg obrad, streszczenie przemwie i dyskusji oraz sformuowanie zgoszonych i uchwalonych wnioskw, 5) uchway przyjte do realizacji przez zebranie, 6) podpis prowadzcego zebranie wiejskie i protokolanta. 14.

1.

2. 3. 4.
5.

Dla prawomocnoci uchwa zebrania wiejskiego, o ile przepisy szczeglne oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowi inaczej, niezbdna jest obecno co najmniej 1/10 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Przepisy ust. 1 nie stosuje si w przypadku, gdy zebranie odbywa si w drugim terminie, a zawiadomienie o nim zawiera informacj na ten temat. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa i niniejszy statut nie stanowi inaczej. Zebranie wiejskie moe postanowi o przeprowadzeniu tajnego gosowania. Uchway sporzdza si co najmniej w 2 egzemplarzach z czego jeden przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjcia uchway do Wjta Gminy. R O Z D Z I A V. Tryb wyboru sotysa i Rady Soeckiej. ================================ 15.

1.Zebranie wiejskie, na ktrym ma by dokonany wybr sotysa i Rady Soeckiej zwouje Wjt Gminy. 2.Zarzdzenie Wjta Gminy o zwoaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sotysa i Rady Soeckiej podaje si do wiadomoci mieszkacw soectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon dat zebrania. 16.

1.

2.

Dla dokonania wanego wyboru sotysa i Rady Soeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecno co najmniej 1/10 mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbdnego quorum, wybory w nowym terminie mog by przeprowadzone po upywie p godziny bez wzgldu na liczb obecnych na zebraniu. 17.

1. 2. 3.

Wybory przeprowadza Komisja w skadzie co najmniej 3 osb, wybrana spord uprawnionych uczestnikw zebrania. Czonkiem Komisji nie moe by osoba kandydujca do organw soectwa lub nie bdca jego mieszkacem. Do zada Komisji naley przyjcie zgosze kandydatur, przeprowadzenie gosowania, ustalenie i ogoszenie jego wynikw oraz sporzdzenie protokou o wynikach wyborw. 18.

1.

2.

3.

Wybory odbywaj si przy nieograniczonej liczbie kandydatw, zgaszanych przez uczestnikw zebrania mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. W pierwszej kolejnoci naley przeprowadzi zgoszenie kandydatw i gosowanie dla dokonania wyboru sotysa, w drugiej kolejnoci przeprowadza si wybory czonkw Rady Soeckiej. Kandydatem na sotysa lub czonka Rady Soeckiej nie moe by osoba skazana prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwa popenione z winy umylnej. 19.

1.

2.

Za wybranych uwaa si kandydatw, ktrzy uzyskali najwiksz ilo gosw. W przypadku uzyskania przez kandydatw jednakowej liczby gosw przeprowadza si ponowne gosowanie, a do dokonania wyboru. 20.

Wyboru sotysa i czonkw Rady Soeckiej dokonuje si w gosowaniu tajnym. 21. Sotys i czonkowie Rady Soeckiej s bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog by przez Zebranie Wiejskie odwoani przed upywem kadencji, jeeli nie wykonuj swoich obowizkw, naruszaj postanowienia Statutu i uchwa Zebrania lub dopucili si czynu dyskwalifikujcego w opinii rodowiska.

R O Z D Z I A VI.

Mienie i gospodarka finansowa soectwa. ================================= 22.


1. 2. 3.

Soectwo zarzdza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporzdza dochodami z tego rda. Mienie komunalne, ktrym zarzdza soectwo moe by uytkowane przez organizacje spoeczne lub stowarzyszenia odpatnie lub nieodpatnie. Mienie komunalne moe by wydzierawione osobom trzecim za zgod waciwych organw Gminy. 23.

Rada Gminy moe przekaza soectwu skadniki mienia komunalnego w zarzd. 24.
1.

2.

rodki uzyskane w wyniku zarzdu mieniem komunalnym przez soectwo mog by uyte na cele niezbdne dla soectwa, jak np. budow i remont /modernizacj/ budynkw uytecznoci publicznej, drg wiejskich, wodocigw, kanalizacji, obiektw sportowych, remont maszyn i urzdze powszechnego uytku oraz na inne cele. O kierunkach przeznaczenia i racjonalnego wykorzystania rodkw finansowych decyduje Zebranie Wiejskie. R O Z D Z I A VII. Nadzr nad dziaalnoci organw soectwa. ===================================== 25.

Nadzr nad dziaalnoci organw soectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wjt. 26. 1. 2. Wjt Gminy moe zawiesi wykonanie uchway kadego z organw soectwa, jeeli uchwaa ta zostaa podjta z naruszeniem prawa lub uchwa Rady Gminy oraz przekazuje t uchwa niezwocznie Radzie Gminy, ktra podejmuje ostateczne rozstrzygnicie. O przekazaniu uchway Radzie Gminy w trybie ust.1 Wjt Gminy informuje sotysa.