You are on page 1of 18

ZARZĄDZENIE Nr 19/2010

WÓJTA GMINY CIEPIELÓW

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Rado- miu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:

Artur Szewczyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Uchwalony w dniu 23 grudnia 2008r. budżet gminy na 2009 rok wynosił:

po

stronie dochodów kwotę 14.413.445zł

po

stronie wydatków kwotę 18.261.337

zaplanowany deficyt budżetowy wyniósł 3.847.892.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan w ciągu

roku wzrósł po stronie dochodów do kwoty 15.952.064zł a po stronie wydatków do kwoty 16.429.064, jed- nocześnie został zmniejszony plan deficytu do kwoty 477.000zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środ- kami.

DOCHODY

Dochody na plan 15.952.064zł zostały wykonane w wysokości 15.871.259,85zł,

co stanowi 99,5% wykonania rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

1. subwencja ogólna w kwocie 8.698.192zł-co stanowi 54,8% uzyskanych dochodów.

2. dotacje celowe (na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących) w kwocie 3.243.883,10- co stanowi 20,4% uzyskanych dochodów.

3. środki pozyskane z fund. celowych, innych źródeł, w ramach porozumień oraz pomocy finansowej mię- dzy jst w kwocie 732.011,29zł., co stanowi 4,6% uzyskanych dochodów.

4. dochody własne w kwocie 3.197.173,46- co stanowi 20,2% uzyskanych dochodów z tego: kwota 2.063.448,28zł to dochody z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych oraz innych opłat na podstawie ustaw (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów stanowią kwotę 768.516zł) oraz kwota 1.133.725,18to dochody

z innych niepodatkowych należności.

Dochody własne z tyt. podatków od osób prawnych i fizycznych, należnych udziałów w pdof i pop. oraz innych opłat stanowiących dochód jst na podst. ustaw w stosunku do planu (2.117.353zł) zostały zrealizo- wane w wysokości 97,5%. Na powyższe wykonanie dochodów miały wpływ przekazane przez Ministra Fi- nansów udziały podatkowe poniżej planu rocznego, plan należnych wpływów podatkowych przyjętych na poziomie roku 2008 otrzymywanych z Urzędów Skarbowych został zrealizowany poniżej planu a realizacja podatków własnych wykonana została na poziomie przyjętych planów.

Uzyskano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36.258,20zł (tj. sprzedaży beczki asenizacyjnej, działek rolnych w Wielgiem oraz lokalu mieszkalnego w budynku „Agronomówki”).

W dalszym ciągu występują zaległości w realizacji podatków od os. fizycznych, gdzie zaległość ta na

31.12.2009r z tytułu łącznego zob. pieniężnego od rolników wynosi kwotę 14.403,02zł. oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 450zł.

Nadmienić należy, że pomimo utrzymujących się zaległości ich wielkość uległa zmniejszeniu o ok. 40% w stosunku do grudnia 2008r. na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe.

W dz. 010 Rolnictwo w rozdz. 01010 powstały zaległości w wysokości 6.079,95zł

z tyt. opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców korzystających z wodociągu gmin- nego. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2008r. (25.304,20zł) uległa zmniejszeniu o ok. 70%.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa odnotować należy utrzymujące się zaległości z tyt. opłat mieszkanio-

wych w zasobach komunalnych, jednocześnie nadmienić należy, że w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2008r. (114.236,78zł) zaległość ta zmniejszyła się o ok. 17% i wynosi na 31.12.2009r. 94.452,51zł.

W

dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki i fundusz alimentacyjny występu-

je

wzrost zaległości z tyt. wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, którą to

dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany zwrócić /część dochodu należna gminie z tyt. zaległości wynosi

(187.519,81zł).

Nieznaczne odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu należy odnotować w Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 wpływy z usług z tyt. zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z dożywiania w pełnej odpłatności.

WYDATKI

Wydatki na plan 16.429.064zł zrealizowane zostały w kwocie 15.634.033,25, co stanowi 95,2% wykorzysta- nia rocznego, z tego:

-

wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.651.665,99, co stanowi 17% zrealizowanych wy- datków rocznych;

-

wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 12.982.367,26zł, co stanowi 83% zrealizowanych wydat- ków rocznych.

Z

wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wydatkowano

6.252.061,12zł, co stanowi 48,2% wykorzystanych wydatków bieżących, pozostała kwota w wysokości 6.730.306,14stanowi 51,8% wykorzystanych wydatków bieżących i została przeznaczona na wydatki rze- czowe /zakupy materiałów: biurowo - papierniczych, druków, opału, paliwa do samochodów, wyposażenia biurowego, sprzętu p. pożarniczego, pomocy szkolnych, książek, środków czystości, odzież roboczą, róż- nych materiałów gospodarczych, delegacje, energię, różnego rodzaju usługi: remontowe, pocztowe, telefo- niczne, naprawę sprzętu i urządzeń, w zakresie dowozu uczniów – bilety szkolne, szkolenia, różne formy dokształcania dla nauczycieli, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe, okreso- we, celowe wraz ze składką emeryt.-rent. i zdrowotną z pomocy społecznej, dofinansowanie dożywiania dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami ob- sługi, świadczenia z ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe: budynków, samochodów, pracowni, komputerów, stypendia – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników kl.0, I-III szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum, opłatę za emisję zanieczyszczeń środowiska, wydatki w ramach re- aliz. prog. wspierania obszarów wiejskich, programu KL „szansa na lepsze jutro”, koszty stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do PE w dniu 7.06.2009r oraz inne wydatki rzeczowe.

Plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie kwotę 2.736.804zł i został wykonany w kwocie 2.651.665,99, co stanowi 96,9% jego realizacji zgodnie z przyjętym planem, z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 237.118,27zł dotyczyły zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Ciepielów, urządzeń na potrzeby fizjoterapii do budynku w Pcinie oraz 17 wiat przystan- kowych.

- wydatki na inwestycje w kwocie 2.414.547,72zł dotyczyły:

- budowy wodociągów w m-wości Dąbrowa p/lasem-Kałków Piaski – Kałków Ogrody - Gardzienice Ko- lonia; Rekówka; Wólka Dąbrowska – Anusin - Drezno oraz oprac. proj. tech. i dokumentacji geodezyj- nej pod budowę wodociągów dla m-wości Podgórze – Czerwona – Antoniów - Bielany-Pasieki et. II; Świesielice et. II,

- Bąkowa-Kochanów Sajdy-Czarnolas et. II; Kawęczyn, Borowiec, Podolany i Ciepielów ul. Sandomier- ska,

- przebudowy dróg gminnych w m-wościach Rekówka, Wielgie ”Podobórki”, Bąkowa-Kochanów, Cie- pielów ul. Konopnickiej i Polna, oprac. kosztorysu na ul. Malczewskiego - Żródlaną w Ciepielowie, dokumentację tech. i studium wykonalności dla przebudowy drogi w Wielgiem oraz w ramach po- mocy finansowej dla powiatu dofinansowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Iłża- Antoniów przez miejscowość Antoniów,

- modernizacji i dostosowania budynku w Pcinie na potrzeby funkcjonowania fizjoterapii, zakup działki we wsi Kunegundów oraz oprac. dokumentacji termomodernizacji budynku świetlicy na osiedlu w Ciepielowie,

- oprac. dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu grzewczego i studium wykonalności,

- modernizacji budynku PSP w Ciepielowie/wymiana podłóg/, PSP w Bąkowej /centralne ogrzewanie/ oraz oprac.dokumentacji odnośnie termomodernizacji budynków PSP w Ciepielowie i w Bąkowej,

w m-wościach Bąkowa-

- dobudowy nowych Podgórze-Świesielice,

- budowa placów zabaw w Wielgiem i Bąkowej oraz wraz z ogrodzeniem w Antoniowie i Ciepielowie na osiedlu,

- budowy boiska w Świesielicach.

punktów oświetlania

ulicznego

na terenie gminy

Nieznaczne odchylenia wykonania wydatków stwierdzono w:

Dz. 756 rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w zakresie wyna- grodzenia za inkaso z uwagi na przyjęcie do budżetu stawek podatków z 2008r, które na 2009r zostały przez RG obniżone.

Dz. 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyj. związane z współfinansowaniem środków UE, które nie doszły do skutku.

DOTACJE

1. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 2.848.763zł otrzymano kwotę 2.845.072,07zł, co stanowi 99,9% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 2.845.072,07zł z przeznaczeniem na: zadania z zakresu administracji-utrzymanie USC i ewidencji ludności, pomoc społeczną-wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi, składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i zdro- wotne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami ob- sługi, aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do PE w dniu 7.06.2009r.

2. dotacje na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin na plan 402.158otrzymano 398.811,03i zrealizowano wydatki w 100% otrzymanych środków z przeznaczeniem na:

pomoc rzeczową w formie „podręczników dla uczniów w oddz. „O”, kl. I – III sz.p. i kl.I gimnazjum w ro- ku szkolnym 2009/2010, wypłatę stypendium-pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze so- cjalnym oraz pomoc społeczną – na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, dożywiania uczniów w ra- mach prog. „Posiłek dla potrzebujących”, utrzymania OPS, na pomoce dydaktyczne w ramach progra- mu „Radosna szkoła”.

3. środki pozyskane z funduszy celowych, innych źródeł, w ramach porozumień oraz dotacji i pomocy fi- nansowej – otrzymano kwotę 732.011,29i wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na przebudowę dróg gm.: Wielgie ”Podobórki” dofinansowanie z FOGRol. 54.329zł; w Rekówce 264.782zł pomoc finans. z Urzędu Marszałkowskiego; Bąkowa-Kochanów w ramach dotacji z programu przebudowy dróg lokal- nych „schetynówka” 104.588zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ciepielów 66.287zł, wymiana podłóg w PSP Ciepielów 47.651zł oraz w ramach PPWOW 101.271,31zł i POKL „szansa na lep- sze jutro” 93.102,98zł.

Gmina realizuje dochody budżetu państwa związane z zadaniami zleconymi j.s.t. – są to opłaty za wydanie dowodu osobistego, które na plan 11.080zł zostały wykonane w kwocie 7.440co stanowi 67% wykonania planu.

W Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA realizowane są wydatki zgodnie z przyjętym na 2009r Gminnym Progra- mem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii. Na plan 55.000wydatkowano 42.409,16, co stanowi 77,1% wykorzystania planu – ze zrealizowanych dochodów w kwocie 65.483z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

GFOŚiGW – na plan 120.000otrzymano 150.593,65zł tytułem wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Ma- zowieckiego. Wydatkowano kwotę 193.032,16zł z przezn. na opłatę za badanie ścieków z oczyszczalni oraz budowę odcinka wodociągu łączącego studnię /koło Lecznicy/ ze stacją uzdatniania wody.

W rozdz. 92116 Biblioteki w ramach zrealizowanych wydatków bieżących została przekazana dotacja w

kwocie 194.000zł, która została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na utrzymanie samorządowej insty- tucji kultury tj. GBP w Ciepielowie i filii na terenie gminy.

Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką w kwocie 237.226,60złotych.

Na dzień 31.12.2009r. pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 425.551,05zł z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2009 wraz ze składką ubezpieczenia oraz z tytułu innych zobowiązań tj: za ma- teriały gospodarcze, części zamienne, badania lekarskie pracowników, podatek należny VAT od usług, prze- syłki pocztowe, usługi telefoniczne.

W roku budżetowym 2009 zostały spłacone zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i poży- czek w wysokości 387.200zł z tego: raty kredytów 177.630zł na przebudowę dróg gminnych, budowę oświe- tlenia ulicznego oraz raty pożyczki 209.570zł na budowę wodociągu w Wielgiem, wodociągu Wielgie – Ma- rianki – Łaziska – Chotyze – Kałków – Ciepielów i wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia.

Na dzień 31.12.2009r. pozostały do spłaty zadłużenia długoterminowe dotyczące zadań inwestycyjnych w wysokości 1.957.285w tym:

- kredyt na przebudowę dróg gminnych /BS/ 960.000do dnia 31.12.2017r.

- ożyczka z WFOŚiGW na bud. sieci wodociąg. we wsi Wielgie 74.610do dn. 28.02.2011r.

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami: Wielgie /pod lasem/ - Marianki – Łaziska – Chotyze – Kałków - Ciepielów 638.300do dn. 28.02.2015r.

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia 284.375do dnia 28.02.2016r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych gminy za 2009 rok

Dział

Roz-

Paragraf

Treść

plan

wykonanie

%

dział

po zmianach

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

653

789,00

720

100,61

110,1

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

282

000,00

343

482,78

121,8

   

0830

Wpływy z usług

136

800,00

192

950,44

141,0

   

0920

Pozostałe odsetki

 

200,00

 

582,34

291,2

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo- rządów województw, pozyskane z innych źródeł

145

000,00

149

950,00

103,4

 

01095

 

Pozostała działalność

371

789,00

376

617,83

101,3

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

7 338,44

244,6

   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

24

000,00

24

496,00

102,1

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

344

789,00

344

783,39

100,0

600

   

Transport i łączność

452

588,00

423

699,00

93,6

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

452

588,00

423

699,00

93,6

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

55

000,00

54

329,00

98,8

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

293

000,00

264

782,00

90,4

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

104

588,00

104

588,00

100,0

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

214

358,00

211

542,15

98,7

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

214

358,00

211

542,15

98,7

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wie- czyste nieruchomości

1

658,00

1

658,58

100,0

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

42

500,00

51

105,38

120,2

   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

20

000,00

3

662,20

18,3

   

0830

Wpływy z usług

150

000,00

154

926,69

103,3

   

0920

Pozostałe odsetki

 

200,00

 

189,30

94,7

750

   

Administracja publiczna

416

153,00

449

907,51

108,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

43

993,00

43

807,52

99,6

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

43

439,00

43

435,52

100,0

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

554,00

 

372,00

67,1

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

157

970,00

193

017,83

122,2

   

0690

Wpływy z różnych opłat

1

200,00

1

212,00

101,0

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

36

500,00

22

805,83

62,5

   

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

30

000,00

56

000,00

186,7

   

0830

Wpływy z usług

2

500,00

4

725,00

189,0

   

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

8

100,00

8

100,00

100,0

   

0920

Pozostałe odsetki

79

670,00

100

175,00

125,7

 

75095

 

Pozostała działalność

214

190,00

213

082,16

99,5

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

214

190,00

213

082,16

99,5

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

16

604,00

14

770,68

89,0

i

ochrony prawa oraz sądownictwa

   
 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

 

978,00

 

978,00

100,0

i

ochrony prawa

   
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

978,00

 

978,00

100,0

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15

626,00

13

792,68

88,3

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15

626,00

13

792,68

88,3

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

66

287,00

66

287,00

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

66

287,00

66

287,00

100,0

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

66

287,00

66

287,00

100,0

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 120 553,00

2 068 482,94

97,5

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5

000,00

3

985,88

79,7

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

5

000,00

3

985,88

79,7

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

509

900,00

517

261,80

101,4

   

0310

Podatek od nieruchomości

460

000,00

470

180,00

102,2

   

0320

Podatek rolny

5

700,00

5

784,00

101,5

   

0330

Podatek leśny

28

000,00

28

846,00

103,0

   

0340

Podatek od środków transportowych

16

000,00

10

783,00

67,4

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

0,00

 

600,00

#DZIEL/0!

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

200,00

1

068,80

534,4

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz-

660

200,00

658

325,15

99,7

 

nych

   
   

0310

Podatek od nieruchomości

 

110

000,00

 

120

769,40

109,8

   

0320

Podatek rolny

 

410

000,00

 

387

913,48

94,6

   

0330

Podatek leśny

 

40

000,00

 

44

327,90

110,8

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

33

000,00

 

42

591,45

129,1

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

4

000,00

 

3

977,00

99,4

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

200,00

 

20,00

10,0

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

60

000,00

 

54

760,06

91,3

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

3

000,00

 

3

965,86

132,2

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

90

000,00

 

95

254,79

105,8

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

20

000,00

 

17

689,00

88,4

   

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

3

000,00

 

2

878,00

95,9

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

55

000,00

 

65

483,00

119,1

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed- nostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

3

500,00

 

650,00

18,6

   

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

 

8

500,00

 

8

554,79

100,6

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

855

453,00

 

793

655,32

92,8

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

845

453,00

 

768

516,00

90,9

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

10

000,00

 

25

139,32

251,4

758

   

Różne rozliczenia

8

698 192,00

8

698 192,00

100,0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego

4

459 504,00

4

459 504,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4

459 504,00

4

459 504,00

100,0

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3

996 214,00

3

996 214,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

996 214,00

3

996 214,00

100,0

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

242

474,00

 

242

474,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

242

474,00

 

242

474,00

100,0

801

   

Oświata i wychowanie

 

175

995,00

 

161

812,22

91,9

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

55

995,00

 

53

645,92

95,8

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

5

995,00

 

5

994,92

100,0

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

50

000,00

 

47

651,00

95,3

 

80104

 

Przedszkola

 

66

000,00

 

65

051,80

98,6

   

0830

Wpływy z usług

 

66

000,00

 

65

051,80

98,6

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

54

000,00

 

43

114,50

79,8

   

0830

Wpływy z usług

 

54

000,00

 

43

114,50

79,8

852

   

Pomoc społeczna

2

976 398,00

2

896 150,54

97,3

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj- nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

355 000,00

2

368 061,22

100,6

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2

345 000,00

2

344 751,26

100,0

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

10

000,00

 

23

309,96

233,1

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

 

21

010,00

 

19

202,91

91,4

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

15

574,00

 

13

974,98

89,7

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

5

436,00

 

5

227,93

96,2

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

206

357,00

 

204

051,10

98,9

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

83

357,00

 

83

356,24

100,0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

123

000,00

 

120

694,86

98,1

     

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

     
 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

171

091,00

161

681,10

94,5

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

97

357,00

88

422,25

90,8

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

5

154,00

4

680,73

90,8

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

68

580,00

68

578,12

100,0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4

000,00

3

882,90

97,1

   

0830

Wpływy z usług

4

000,00

3

882,90

97,1

 

85295

 

Pozostała działalność

218

940,00

139

271,31

63,6

   

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

180

940,00

101

271,31

56,0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

38

000,00

38

000,00

100,0

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

161

147,00

160

315,20

99,5

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

161

147,00

160

315,20

99,5

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

161

147,00

160

315,20

99,5

Razem:

15 952 064,00

15 871 259,85

99,5

 

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2009 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 761 607,00

1 710 717,28

97,11

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 408 488,00

1 358 060,27

96,42

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1

500,00

 

680,90

45,39

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67

800,00

63

064,63

93,02

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7

000,00

6

875,59

98,22

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12

200,00

9

256,99

75,88

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

2

400,00

1

501,95

62,58

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł- nosprawnych

5

400,00

3

145,00

58,24

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16

500,00

11

594,23

70,27

   

4260

Zakup energii

30

200,00

28

389,70

94,01

   

4270

Zakup usług remontowych

4

500,00

 

585,60

13,01

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

600,00

 

0,00

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

17

000,00

16

046,47

94,39

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1

200,00

 

605,64

50,47

   

4430

Różne opłaty i składki

12

535,00

12

092,00

96,47

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4

000,00

4

000,00

100,00

   

4480

Podatek od nieruchomości

128

653,00

128

651,00

100,00

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

18

000,00

14

737,00

81,87

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 079 000,00

1 056 833,57

97,95

 

01030

 

Izby rolnicze

8

330,00

7

873,62

94,52

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzy- skanych wpływów z podatku rolnego

8

330,00

7

873,62

94,52

 

01095

 

Pozostała działalność

344

789,00

344

783,39

100,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

604,00

 

604,00

100,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

98,00

 

98,00

100,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4

000,00

4

000,00

100,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

307,00

 

306,00

99,67

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

583,00

 

579,73

99,44

   

4430

Różne opłaty i składki

338

028,00

338

027,31

100,00

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

534,00

 

533,95

99,99

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

635,00

 

634,40

99,91

600

   

Transport i łączność

1 086

332,00

1 033

504,87

95,14

 

60011

 

Drogi publiczne krajowe

 

340,00

 

298,11

87,68

   

4430

Różne opłaty i składki

 

340,00

 

298,11

87,68

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

104

500,00

103

913,53

99,44

   

4430

Różne opłaty i składki

4

500,00

3

913,53

86,97

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100

000,00

100

000,00

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

981

492,00

929

293,23

94,68

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2

000,00

2

000,00

100,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13

000,00

11

777,93

90,60

   

4270

Zakup usług remontowych

90

190,00

86

016,64

95,37

   

4300

Zakup usług pozostałych

73

400,00

72

952,14

99,39

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

764

902,00

718

746,60

93,97

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38

000,00

37

799,92

99,47

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

685

786,00

635

850,26

92,72

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

548

656,00

510

018,93

92,96

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

213

396,00

208

830,98

97,86

   

4260

Zakup energii

97

000,00

85

596,38

88,24

   

4270

Zakup usług remontowych

37

500,00

34

840,76

92,91

   

4300

Zakup usług pozostałych

17

000,00

13

472,25

79,25

   

4430

Różne opłaty i składki

11

000,00

9

074,40

82,49

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

27

760,00

23

744,00

85,53

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80

000,00

76

131,81

95,16

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

65

000,00

58

328,35

89,74

 

70095

 

Pozostała działalność

137

130,00

125

831,33

91,76

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1

700,00

1

639,41

96,44

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99

440,00

92

573,89

93,10

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6

300,00

6

178,06

98,06

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15

970,00

14

911,55

93,37

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

2

600,00

2

419,42

93,05

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł- nosprawnych

4

495,00

3

790,00

84,32

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

500,00

 

90,00

18,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1

958,00

 

62,00

3,17

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4

167,00

4

167,00

100,00

710

   

Działalność usługowa

24

500,00

23

125,96

94,39

 

71035

 

Cmentarze

24

500,00

23

125,96

94,39

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9

000,00

7

625,96

84,73

   

4270

Zakup usług remontowych

8

000,00

8

000,00

100,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

7

500,00

7

500,00

100,00

750

   

Administracja publiczna

1 755

244,00

1 614

030,61

91,95

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

43

439,00

43

435,52

99,99

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33

000,00

33

000,00

100,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2

635,00

2

631,52

99,87

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5

100,00

5

100,00

100,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

800,00

 

800,00

100,00

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł- nosprawnych

 

904,00

 

904,00

100,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1

000,00

1

000,00

100,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

69

600,00

67

867,40

97,51

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

65

000,00

64

342,29

98,99

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

700,00

1

502,15

88,36

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

850,00

 

720,68

84,79

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

650,00

 

532,80

81,97

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

800,00

 

244,00

30,50

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

300,00

 

289,63

96,54

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

 

300,00

 

235,85

78,62

     

licencji

     
 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 402 210,00

1 269 439,85

90,53

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3

500,00

2

642,95

75,51

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10

000,00

7

700,00

77,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

752

955,00

692

673,82

91,99

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53

500,00

52

050,89

97,29

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135

310,00

102

750,80

75,94

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

19

430,00

16

906,15

87,01

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-

31

500,00

27

878,00

88,50

nosprawnych

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82

500,00

78

784,62

95,50

   

4260

Zakup energii

12

500,00

12

135,56

97,08

   

4270

Zakup usług remontowych

2

000,00

 

0,00

0,00

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

2

500,00

 

855,00

34,20

   

4300

Zakup usług pozostałych

92

000,00

87

820,73

95,46

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1

000,00

 

732,00

73,20

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

3

000,00

2

627,90

87,60

komórkowej

   
   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

10

000,00

7

246,82

72,47

stacjonarnej

   
   

4410

Podróże służbowe krajowe

17

380,00

15

986,79

91,98

   

4430

Różne opłaty i składki

7

500,00

6

760,16

90,14

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22

335,00

22

335,00

100,00

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

10

000,00

5

097,00

50,97

   

4580

Pozostałe odsetki

2

800,00

2

564,39

91,59

   

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

60

000,00

60

000,00

100,00

i

innych jednostek organizacyjnych

   
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10

500,00

6

014,00

57,28

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

3

000,00

1

772,64

59,09

i

urządzeń kserograficznych

   
   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

31

000,00

30

104,64

97,11

i

licencji

   
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26

000,00

25

999,99

100,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7

500,00

5

044,00

67,25

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3

000,00

 

544,00

18,13

   

4300

Zakup usług pozostałych

4

500,00

4

500,00

100,00

 

75095

 

Pozostała działalność

232

495,00

228

243,84

98,17

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

198

400,00

197

478,93

99,54

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29

980,00