You are on page 1of 4

Nr LXXXV/2477/2010 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budetowej m.st.

Warszawy pod nazw Orodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wochy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala si, co nastpuje: 1. Z dniem 1 sierpnia 2010r. tworzy si jednostk budetow m.st. Warszawy pod nazw Orodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wochy, zwan dalej Orodkiem. 2. Przedmiot dziaania, organizacj oraz zasady gospodarki finansowej Orodka okrela statut stanowicy zacznik nr 1 do uchway. 3. Orodek wyposaa si w skadniki mienia m.st. Warszawy wskazane w zaczniku nr 2 do uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi m.st. Warszawy. 5.1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego, na tablicach ogosze Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy i Urzdu Dzielnicy Wochy Miasta Stoecznego Warszawy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stoecznego Warszawy. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146.

Przewodniczca Rady m. st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupiska

Zacznik nr 1 do uchway nr LXXXV/2477/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r.

STATUT Orodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wochy Rozdzia 1 Postanowienia oglne 1. Orodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wochy, zwany dalej Orodkiem" jest jednostk organizacyjn m.st. Warszawy nieposiadajc osobowoci prawnej, prowadzon w formie jednostki budetowej. 2. Orodek dziaa na podstawie przepisw prawa oraz Statutu. 3. 1. Orodek prowadzi dziaalno statutow na obszarze Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy, zwanej dalej Dzielnic.

2. Siedzib Orodka jest m.st. Warszawa. 4. Nadzr nad dziaalnoci Orodka sprawuj organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji. Rozdzia 2 Cele i zadania Orodka 5. Celem dziaalnoci Orodka jest realizacja zada m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkacw m.st. Warszawy, obejmujcym sprawy kultury fizycznej oraz innych zada zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy. 6. Do zakresu dziaania Orodka naley w szczeglnoci: 1) 2) 3) 4) zarzdzanie i gospodarowanie obiektami i urzdzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi bdcymi wasnoci m.st. Warszawy; realizacja zada m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej w sposb zapewniajcy efektywne wykorzystanie powierzonego mienia; konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejcej bazy sportowo-rekreacyjnej; udostpnianie, w tym odpatnie, bazy sportowo - rekreacyjnej mieszkacom m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, zwizkom sportowym i placwkom owiatowym; tworzenie odpowiednich warunkw do uprawiania sportu i rekreacji mieszkacom m.st. Warszawy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spdzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu ycia; tworzenie warunkw uczestnictwa w yciu sportowo-rekreacyjnym osobom niepenosprawnym; organizacja zaj sportowych i rekreacyjnych, zawodw i imprez sportowo-rekreacyjnych; wsppraca z organizacjami dziaajcymi w sferze kultury fizycznej; zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zaj i imprez sportowo-rekreacyjnych;

5)

6) 7) 8) 9)

10) wynajem obiektw i urzdze dla celw zwizanych z organizacj wystaw, pokazw, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne ni prowadzenie dziaalnoci z zakresu sportu i rekreacji; 11) zapewnianie bezpieczestwa osobom korzystajcym z obiektw Orodka. Rozdzia 3 Organizacja i zarzdzanie 7. 1. Orodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastpcy i gwnego ksigowego. 2. Prezydent m.st. Warszawy nawizuje i rozwizuje stosunek pracy z Dyrektorem. 3. Z zastpc Dyrektora i gwnym ksigowym stosunek pracy nawizuje i rozwizuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Zarzdu Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy, zwanego dalej Zarzdem Dzielnicy. W przypadku niewyraenia opinii przez Zarzd Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystpienia, wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony. 4. Dyrektor realizuje zadania okrelone w Statucie w imieniu m.st. Warszawy i w granicach penomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. 5. Dyrektor uzgadnia z Zarzdem Dzielnicy realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkacw Dzielnicy. 6. Dyrektor jest odpowiedzialny za dziaalno Orodka, waciw organizacj oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem. 8. Do zakresu dziaania Dyrektora naley w szczeglnoci:

1) kierowanie dziaalnoci Orodka i zapewnienie jego prawidowego funkcjonowania; 2) realizacja zada statutowych Orodka; 3) skadanie w imieniu m.st. Warszawy owiadcze woli w zakresie praw i zobowiza majtkowych do wysokoci kwot wydatkw okrelonych w zatwierdzonym planie finansowym Orodka; 4) sporzdzanie sprawozda z dziaalnoci Orodka, w tym sprawozdania rocznego do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni i przedstawienie ich Zarzdowi Dzielnicy; 5) reprezentowanie Orodka wobec osb trzecich, w tym jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz komrek organizacyjnych Urzdu m.st. Warszawy; 6) wydawanie wewntrznych zarzdze; 7) wsppraca z organami m.st. Warszawy oraz organami Dzielnicy w zakresie realizowanych zada. 9. 1. Orodek jest pracodawc w rozumieniu przepisw prawa pracy. 2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownikw Orodka dokonuje Dyrektor. 3. Pracownicy Orodka powinni posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanych stanowisk i penionych funkcji, okrelone w odrbnych przepisach. 10. 1. Szczegowe zasady funkcjonowania Orodka oraz jego struktur organizacyjn okrela regulamin organizacyjny. 2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarzdem Dzielnicy. Rozdzia 4 Gospodarka finansowa 11. 1. Orodek prowadzi gospodark finansow i rozlicza si na zasadach przewidzianych dla jednostek budetowych. 2. Podstaw gospodarki finansowej Orodka jest plan dochodw i wydatkw. 3. Orodek prowadzi rachunkowo i sporzdza sprawozdawczo zgodnie z obowizujcymi przepisami. 12. Orodek moe prowadzi dziaalno gospodarcz nie wykraczajc poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej. 13. Orodek posiada odrbny rachunek bankowy. 14. Orodek prowadzi dokumentacj finansow, organizacyjn i archiwaln zgodnie z obowizujcymi przepisami. Rozdzia 5 Zmiana Statutu 15. Zmian w Statucie dokonuje si w trybie waciwym do jego nadania.

Zacznik nr 2 do uchway nr LXXXV/2477/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r.

Wykaz skadnikw powstaych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sztucznego lodowiska w Parku Marka Kotaskiego przy ul. I-go Sierpnia rg Al. Krakowskiej w Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. 1 2 4 2

Symbol KT 29 290

rodki trwae (konto 011) Wyszczeglnienie J.m. Hala namiotowa z owietleniem i nagonieniem Kontener z grzejnikiem i inst. elektr. - wypoyczalnia Kontener z grzejnikiem i inst. elektr.- kasa Agregat Orurowanie aluminiowe z kolektorami Bandy lodowiskowe Podbudowa pod sztuczne lodowisko szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. J.m. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. J.m. szt. szt.

Ilo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ilo 2 2 10 2 4 2 2 3 Ilo 210 110

Cena 272 407,51 47 670,00 33 255,50 220 190,00 216 331,00 68 100,00 346 261,22 6 810,00 7 945,00 Cena 1 475,50 454,00 794,50 1 021,50 454,00 454,00 454,00 454,00

Warto 272 407,51 47 670,00 33 255,50 220 190,00 216 331,00 68 100,00 346 261,22 6 810,00 7 945,00 1 218 970,23 Warto 2 951,00 908,00 7 945,00 2 043,00 1 816,00 908,00 908,00 1 362,00 18 841,00

41

415

Ostrzaka do yew Suszarka do yew Pozostae rodki trwae (konto 013)

Symbol KT 8 8 80 80 808 808

Wyszczeglnienie Sanitariat przenony Rega do skadowania yew awki dla ywiarzy Biurko Krzeso biurowe Szafa na dokumenty Szafki pracownicze Rega magazynowy Ewidencja ilociowa Wyszczeglnienie

Chodniki gumowe ywy