You are on page 1of 2

ANEKS NR 1/7/ONW/P/16/2010 zdnia15stycznia2010r. doporozumienianr4/ONW/P/6/2009zawartegowdniu15stycznia2009r.

wsprawiepowierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy zawarty pomidzy: Gmin Brudze Duy, zwan dalej Gmin Brudze Duy, reprezentowan przez Henryka Kisielewskiego WjtaGminyBrudzeDuy na podstawie uchwaynrIV/29/07RadyGminywBrudzeniu Duymzdnia8marca2007r.wsprawiewyraeniazgodynazawarcieporozumieniazGmin Pockwsprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacj lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brudze Duy aGmin Miasto Pock, zwan dalej Gmin Miasto Pock, reprezentowan przez Mirosawa Mariana Milewskiego Prezydenta Miasta Pocka na podstawie uchway nr 63/V/07 Rady Miasta Pockazdnia30stycznia 2007r.wsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia midzygminnegowzakresiegminnegotransportu zbiorowego 1.Strony wprowadzajnastpujcezmianywporozumieniunr4/ONW/P/6/2009zdnia15stycznia2009r. wsprawiepowierzeniaprowadzeniatransportuzbiorowegonaterenieGminy: 1.Wystpujcewporozumieniuwyrazy:Gmina Miasto Pock zastpuje si wyrazami: Gmina Miasto Pock. 2.W1ust.3pkt1)skrela si lit.fwbrzmieniu:f) kontrolkasowaniabiletw; lit.g,horaziotrzymuj odpowiednio numeracj: f, g, h. 3.W2dokonujesinastpujcych zmian: 1) ust.2otrzymujebrzmienie:2. Gmina Miasto Pock wykonywa bdziepowierzonezadaniepoprzezSpk Komunikacja Miejska PockSpkazograniczon odpowiedzialnoci zsiedzib wPocku, wiadczc usugilokalnegotransportuzbiorowego,wzwizkuzpowierzeniemjejuchwanr 586/XLI/09 Rady Miasta Pockazdnia29.09.2009r.dowykonaniazadaniawasne Gminy Miasto Pockzzakresulokalnegotransportu zbiorowego.. 2) wust.3rok2009zastpuje sirokiem 2010; kwot2,57 (dwa 57/100)zastpuje sikwot2,66 (dwa 66/100). 3) ust.4otrzymujebrzmienie:4. Wysoko planowanychkosztwrealizacjiprzyjtych zada wkadym nadchodzcym roku okrelana bdzieprzezStronywsplnie,wterminiedo10padziernika kadego roku.. 4) ust.5otrzymujebrzmienie:5. rodki okrelonewust.3,stanowice dotacj celow, Gmina BrudzeDuy przekazywa bdziewkadym roku Gminie Miasto Pockwtranszachmiesicznych, patnychwterminiedo 5dniazadanymiesic,zzastrzeeniem pkt 1) na rachunek bankowy Gminy Miasto Pock Nr 13 1020 3974 0000550201777929,prowadzonyprzezPKOBANKPOLSKIwprzypadkuopnieniawzapacie Gmina Miasto Pock ma prawo naliczyustawowe odsetki za zwok. Wysokodotacjicelowejw2010rokuwynosi 391.278,02 z(trzysta dziewidziesit jeden tysicy dwiecie siedemdziesit osiem zotych02/100),awlatach nastpnych ustalona zostanie przez strony aneksem do niniejszego porozumienia. Dotacja celowa za 2010 rok jest patnaw12(dwunastu)miesicznychtranszach:1(pierwsza)transzawwysokoci 32.606,52 z(trzydzieci dwa tysice szeset szezotych52/100),11transzwwysokoci po 32.606,50 z(trzydzieci dwa tysice szeset szezotych 50/100) kada.1)1(pierwsza)transzawwysokoci 32.606,52 z(trzydzieci dwa tysice ID:szeset szezotych 52/100) patnawterminiedo29stycznia2010r.. YJQEM-IXJUW-BHQGB-JRYID-EETNP. Podpisany. Strona 1 / 2 5) ust.7otrzymujebrzmienie:7. Strony ustalaj, e wzajemne rozliczenie pomidzy Gmin Miasto Pock awykonawc usugi tj. Komunikacj Miejsk PockSp.zo.o.bdzieprzeprowadzonewnastpujcy sposb:1)GminaMiastoPock zobowizuje si do finansowania usug przewozowych objtych niniejszym

dwa tysice szeset szezotych52/100),11transzwwysokoci po 32.606,50 z(trzydzieci dwa tysice szeset szezotych 50/100) kada.1)1(pierwsza)transzawwysokoci 32.606,52 z(trzydzieci dwa tysice szeset szezotych 52/100) patnawterminiedo29stycznia2010r.. 5) ust.7otrzymujebrzmienie:7. Strony ustalaj, e wzajemne rozliczenie pomidzy Gmin Miasto Pock awykonawc usugi tj. Komunikacj Miejsk PockSp.zo.o.bdzieprzeprowadzonewnastpujcy sposb:1)GminaMiastoPock zobowizuje si do finansowania usug przewozowych objtych niniejszym porozumieniemwwysokoci okrelonejwust.5patnejwtranszachmiesicznychwterminie14dniod otrzymania transzy miesicznej dotacji od Gminy BrudzeDuy, na podstawie faktury VAT wystawionej na Gmin Miasto Pock, NIP 774-31-35-712 przez Komunikacj Miejsk PockSp.zo.o.2)Komunikacja Miejska PockSp.zo.o. zobowizana jest do przedstawienia rozliczenia usugprzewozowychzotrzymanej kwotydotacjizadanyrokwsposbuzgodnionypomidzy Gmin Miasto PockaKomunikacj Miejsk PockSp.zo.o.,wterminiedodnia05stycznianastpnegoroku.Wprzypadkunadwyki, wynikajcej zrocznegorozliczeniausug przewozowych Komunikacja Miejska PockSp.zo.o.dokonajejzwrotu wterminieokrelonymwzdaniupierwszymnarachunekbankowyGminyMiastoPock Nr 65 1240 3174 1111 000028907170,prowadzonyprzezBankPekaoS.A.I/OwPocku. 3) Faktury za cay okres rozliczeniowy nie mogprzekroczykwotydotacji,oktrejmowaw2ust.5.4)rdo finansowania usug przewozowych, objtych niniejszym porozumieniem: Budet Miasta Pocka na 2010 rok, dzia600, rozdzia60004,4300, zadanie nr 03/ONW/G.. 2.Aneks do porozumienia sporzdzonowczterechjednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze Stron. 3. 1.AneksdoporozumieniapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMazowieckiego. 2.Aneksdoporozumieniawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego,zmocobowizujcod dnia 01 stycznia 2010 roku.

Prezydent Miasta Pocka Mirosaw Milewski

WjtGminyBrudzeDuy Henryk Kisielewski

Skarbnik Miasta Pocka Barbara Szurgociska

ID: YJQEM-IXJUW-BHQGB-JRYID-EETNP. Podpisany.

Strona 2 / 2