You are on page 1of 2

ANEKS NR 2/3/ONW/P/12/2010 zdnia15stycznia2010r. doporozumienianr3/ONW/P/5/2009zawartegowdniu15stycznia2009r.wsprawiepowierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/12/ONW/P/97/2009 zdnia02grudnia2009r.

zawarty pomid z y : Gmin Supno, zwan dalej Gmin Supno, reprezentowan przez Stefana Jakubowskiego WjtaGminySupno na podstawie uchwaynr54/VI/2007RadyGminywSupniezdnia13 kwietnia2007r.wsprawieudzieleniapomocyinnejjednostcesamorzduterytorialnego,aGminMiasto Pock, zwan dalej Gmin Miasto Pock, reprezentowan przez Mirosawa Mariana Milewskiego Prezydenta Miasta Pocka na podstawie uchway nr 64/V/07 Rady Miasta Pockazdnia30stycznia2007r.wsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia midzygminnegowzakresiegminnegotransportuzbiorowego 1.Strony wprowadzaj nastpujcezmianywporozumieniunr3/ONW/P/5/2009zawartymwdniu15 stycznia2009r.wsprawiepowierzeniaprowadzeniatransportuzbiorowegonaterenieGminy,zmienionymaneksem nr1/12/ONW/P/97/2009zdnia02grudnia2009r.: 1.Wystpujcewporozumieniuwyrazy:Gmina Miasto Pock zastpuje si wyrazami: Gmina Miasto Pock. 2.W1ust.3pkt1)skrela si lit.fwbrzmieniu:f) kontrolkasowaniabiletw; lit.g,horaziotrzymuj odpowiednio numeracj: f, g, h. 3.W2dokonujesinastpujcych zmian: 1) ust.2otrzymujebrzmienie:2. Gmina Miasto Pock wykonywa bdziepowierzonezadaniepoprzezSpk Komunikacja Miejska PockSpkazograniczon odpowiedzialnoci zsiedzib wPocku, wiadczc usugilokalnegotransportuzbiorowego,wzwizkuzpowierzeniemjejuchwanr 586/XLI/09 Rady Miasta Pockazdnia29.09.2009r.dowykonaniazadaniawasne Gminy Miasto Pockzzakresulokalnegotransportu zbiorowego.. 2) wust.3rok2009zastpuje sirokiem 2010; kwot2,57 (dwa 57/100)zastpuje sikwot2,66 (dwa 66/100). 3) ust.4otrzymujebrzmienie:4. Wysoko planowanychkosztwrealizacjiprzyjtych zada wkadym nadchodzcym roku okrelana bdzieprzezStronywsplnie,wterminiedo10padziernika kadego roku.. 4) ust.5otrzymujebrzmienie:5 . rodki okrelonewust.3,stanowice dotacj celow, Gmina Supno przekazywa bdziewkadym roku Gminie Miasto Pockwtranszachmiesicznych, patnychwterminiedo 5dniazadanymiesic,zzastrzeeniem pkt 1) na rachunek bankowy Gminy Miasto Pock Nr 13 1020 3974 0000550201777929,prowadzonyprzezPKOBANKPOLSKIwprzypadkuopnieniawzapacie Gmina Miasto Pock ma prawo naliczyustawowe odsetki za zwok. Wysokodotacjicelowejw2010rokuwynosi 437.139,08 z (czterysta trzydzieci siedem tysicy sto trzydzieci dziewi zotych08/100),awlatach nastpnych ustalona zostanie przez strony aneksem do niniejszego porozumienia. Dotacja celowa za 2010 rok jest patnaw12(dwunastu)miesicznychtranszach:1(pierwsza)transzawwysokoci 36.428,00 z(trzydzieci szetysicy czterysta dwadziecia osiem zotych),11transzwwysokoci po 36.428,28 z(trzydzieci sze tysicy czterysta dwadziecia osiem zotych 28/100) kada.1)1(pierwsza)transzawwysokoci 36.428,00 z ID:(trzydzieci szetysicy czterysta dwadziecia osiem zotych) patnawterminiedo29stycznia2010r.. WSRIL-VZTIT-PLUNY-GLMID-RFPEN. Podpisany. Strona 1 / 2 5) ust.7otrzymujebrzmienie:7. Strony ustalaj, e wzajemne rozliczenie pomidzy Gmin Miasto Pock awykonawc usugi tj. Komunikacj Miejsk PockSp.zo.o.bdzieprzeprowadzonewnastpujcy sposb:1)GminaMiastoPock zobowizuje si do finansowania usug przewozowych objtych niniejszym

szetysicy czterysta dwadziecia osiem zotych),11transzwwysokoci po 36.428,28 z(trzydzieci sze tysicy czterysta dwadziecia osiem zotych 28/100) kada.1)1(pierwsza)transzawwysokoci 36.428,00 z (trzydzieci szetysicy czterysta dwadziecia osiem zotych) patnawterminiedo29stycznia2010r.. 5) ust.7otrzymujebrzmienie:7. Strony ustalaj, e wzajemne rozliczenie pomidzy Gmin Miasto Pock awykonawc usugi tj. Komunikacj Miejsk PockSp.zo.o.bdzieprzeprowadzonewnastpujcy sposb:1)GminaMiastoPock zobowizuje si do finansowania usug przewozowych objtych niniejszym porozumieniemwwysokoci okrelonejwust.5patnejwtranszachmiesicznychwterminie14dniod otrzymania transzy miesicznej dotacji od Gminy Supno, na podstawie faktury VAT wystawionej na Gmin Miasto Pock, NIP 774-31-35-712 przez KomunikacjMiejsk PockSp.zo.o.2)KomunikacjaMiejska PockSp.zo.o. zobowizana jest do przedstawienia rozliczenia usugprzewozowychzotrzymanejkwoty dotacjizadanyrokwsposbuzgodnionypomidzy GminMiasto PockaKomunikacjMiejsk Pock Sp. zo.o.,wterminiedodnia05stycznianastpnegoroku.Wprzypadkunadwyki, wynikajcejzrocznego rozliczenia usug przewozowych Komunikacja Miejska PockSp.zo.o.dokonajejzwrotuwterminie okrelonymwzdaniupierwszymnarachunekbankowyGminyMiastoPock Nr 65 1240 3174 1111 0000 28907170,prowadzonyprzezBankPekaoS.A.I/OwPocku. 3) Faktury za cay okres rozliczeniowy nie mog przekroczy kwotydotacji,oktrejmowaw2ust.5.4)rdo finansowania usug przewozowych, objtych niniejszym porozumieniem: Budet Miasta Pocka na 2010 rok, dzia600, rozdzia60004,4300, zadanie nr 03/ONW/G.. 2.Aneks do porozumienia sporzdzonowczterechjednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze Stron. 3. 1.AneksdoporozumieniapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMazowieckiego. 2.Aneksdoporozumieniawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego,zmocobowizujcod dnia 01 stycznia 2010 roku.

Prezydent Miasta Pocka Mirosaw Milewski

WjtGminySupno Stefan Jakubowski

Skarbnik Miasta Pocka Barbara Szurgociska

ID: WSRIL-VZTIT-PLUNY-GLMID-RFPEN. Podpisany.

Strona 2 / 2