You are on page 1of 5

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 30/10

Wjta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2010r..


Sprawozdanie z dochodw budetu za 2009 rok

Dzia Rozdzia

010
01010
6290

Plan 2009
43,595.00
5,346.00
5,346.00

Wykonanie 2009 wykonanie

Tre

planu

45,176.16
6,928.89
6,928.89

103.63% ROLNICTWO I OWIECTWO


129.61% Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
129.61% rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji

gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw,


pozyskane z innych rde
01095
2010

400

38,249.00
38,249.00

100,100.00

38,247.27
38,247.27

47,238.28

100.00% Pozostaa dziaalno


100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
gminie I ZAOPATRYWANIE W
47.19% zleconych
WYTWARZANIE
ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD

40001

0470

2,000.00
2,000.00
98,100.00
97,000.00
1,000.00
100.00
6,200,000.00
6,200,000.00
456,000.00

6,285,089.57
6,285,089.57
204,485.11

0750

843,900.00

922,442.41

0830
40002
0830
0920
0970
700
70005

2,325.96
2,325.96
44,912.32
39,685.42
5,226.90

116.30% Dostarczanie ciepa


116.30% Wpywy z usug
45.78% Dostarczanie wody
40.91% Wpywy z usug
522.69% Pozostae odsetki
0.00% Wpywy z rnych dochodw
101.37% GOSPODARKA MIESZKANIOWA
101.37% Gospodarka gruntami i nieruchomociami
44.84% Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i

uytkowanie wieczyste nieruchomoci

109.31% Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze

71,449.16

dzierawa lokalu
Dzierawa gruntu
Czynsze mieszkaniowe

642,465.15
208,528.10

0760

10,000.00

55,094.80

0870

4,880,000.00

4,917,871.14

550.95% Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania

wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w


prawo wasnoci

100.78% Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

30,147.78
40,064.54
1,263.00
294,163.30
4,552,232.52

0920
0970
750
75011
2010

2360

10,000.00
100.00
140,649.00
116,549.00
113,612.00

2,937.00

wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


sprzeda rodkw trwaych
rata sprzeday skadnikw. Majatk.Lotnicza
sprzeda mieszka Sportowa
sprzeda mieszka Godebskiego

185,196.11
0.00
138,884.30
115,271.64
113,612.00

1851.96% Pozostae odsetki


0.00% Wpywy z rnych dochodw
98.75% ADMINISTRACJA PUBLICZNA
98.90% Urzdy wojewdzkie
100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

1,659.64

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
gminie samorzdu terytorialnego
56.51% zleconych
Dochody jednostek
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

Strona 1 z 5

75023
0690
0750

0830
0920

14,100.00
1,000.00
5,000.00

9,982.07
1,307.39
5,200.00

8,000.00
100.00
10,000.00
10,000.00
26,713.00

13,630.59
13,630.59
26,670.71

3,200.00

3,200.00

2010

3,200.00

3,200.00

2010

23,513.00
23,513.00

23,470.71
23,470.71

75095
0830
751

75101

75113

754

3,474.68

32,300.00

32,300.00

32,300.00
32,300.00

32,300.00
32,300.00

51,424,700.00

45,790,953.23

110,000.00
100,000.00

148,368.09
146,013.65

0910

10,000.00
9,928,300.00

2,354.44
9,836,264.68

0310
0320
0330
0340
0500
0910
0970

9,500,000.00
10,000.00
8,000.00
130,000.00
260,000.00
20,000.00
300.00
10,061,100.00

9,334,958.53
12,709.14
8,512.30
146,879.27
282,528.90
50,482.94
193.60
8,656,860.27

0310
0320
0330
0340
0360

5,500,000.00
200,000.00
1,600.00
670,000.00
382,000.00

5,496,384.63
189,438.52
1,843.11
718,914.36
457,082.57

75412
6300

756

75601
0350

75615

75616

70.79% Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


130.74% Wpywy z rnych opat
104.00% Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
43.43% Wpywy z usug
0.00% Pozostae odsetki
136.31% Pozostaa dziaalno
136.31% Wpywy z usug
99.84% URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
100.00% Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
99.82% zleconych
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
99.82% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie PUBLICZNE I OCHRONA
100.00% BEZPIECZESTWO
PRZECIWPOAROWA
100.00% Ochotnicze strae poarne
100.00% Wpywy z tytuu pomocy finansowej
udzielanej midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych
zakupw
89.04% DOCHODY
OD OSB iPRAWNYCH,
OD
inwestycyjnych
OSB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM
134.88% Wpywy z podatku dochodowego od osb
146.01% fizycznych
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb
fizycznych, opacany w formie karty
23.54% podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
podatkw
i opat rolnego, podatku lenego,
99.07% Wpywy
z podatku
podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i
opat lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
98.26% Podatek od nieruchomoci
127.09% Podatek rolny
106.40% Podatek od rodkw transportowych
112.98% Podatek leny
108.66% Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
252.41% Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw
opat z rnych dochodw
64.53% iWpywy
86.04% Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
99.93% Podatek od nieruchomoci
94.72% Podatek rolny
115.19% Podatek od rodkw transportowych
107.30% Podatek leny
119.66% Podatek od spadkw i darowizn

Strona 2 z 5

0430
0500
0910
0970
75618

1,500.00
3,200,000.00
100,000.00
6,000.00
1,720,800.00

1,065.00
1,662,335.24
118,317.84
11,479.00
1,172,110.22

0410
0460
0480

189,000.00
45,000.00
615,600.00

157,260.00
36,851.73
662,437.14

0490

860,000.00

309,724.71

71.00% Wpywy z opaty targowej


51.95% Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
118.32% Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw
opat z rnych dochodw
191.32% iWpywy
68.11% Wpywy z innych opat stanowicych dochody

jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie


83.21% ustaw
Wpywy z opaty skarbowej
81.89% Wpywy z opaty eksploatacyjnej
107.61% Wpywy z opat za wydawanie zezwole na
sprzeda alkoholu
36.01% Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez
jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw

267,381.32
12,100.00
30,243.39

0910
0920
0970

57.68% Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw


opat
24.74% iPozostae
odsetki
4.00% Wpywy z rnych dochodw
87.75% Udziay gmin w podatkach stanowicych

10,000.00
100.00
1,100.00
29,604,500.00

5,767.90
24.74
44.00
25,977,349.97

0010 25,611,056.00
3,993,444.00
0020
10,988,321.00
10,694,321.00
75801

23,280,572.00
2,696,777.97
11,001,701.91
10,694,321.00

90.90% Podatek dochodowy od osb fizycznych


67.53% Podatek dochodowy od osb prawnych
100.12% RNE ROZLICZENIA
100.00% Cz owiatowa subwencji oglnej dla

10,694,321.00
307,380.91

100.00% Subwencje oglne z budetu pastwa


104.55% Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek

75621

758

opata planistyczna
wpis do ewidencji dziaal. Gosp.
zajcie pasa drogowego

dochd budetu pastwa

2920
75814

10,694,321.00
294,000.00

jednostek samorzdu terytorialnego

2030

124,000.00
170,000.00
700,175.00
37,175.00
11,964.00

118,499.48
188,881.43
693,797.18
37,173.00
11,962.00

2330

25,211.00

0.00

samorzdu terytorialnego
95.56% Pozostae odsetki
111.11% Wpywy z rnych dochodw
99.09% OWIATA I WYCHOWANIE
99.99% Szkoy podstawowe
99.98% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin
gmin)otrzymane od samorzdu
0.00% (zwizkw
Dotacje celowe

25,211.00

wojewdztwa na zadania biece realizowane


na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami
samorzdu
Wpywy z tytuu
pomocyterytorialnego
finansowej

0920
0970
801
80101

2710

80104
0830

2310

593,000.00
505,000.00

579,040.03
477,125.50

58,000.00

56,125.50

177,000.00

162,237.50

105,000.00

99,375.00

105,000.00

96,400.00

60,000.00

62,987.50

88,000.00

101,914.53

udzielanej midzy jednostkami samorzdu


terytorialnego na dofinansowanie wasnych
biecych
97.65% zada
Przedszkola
94.48% Wpywy z usug
96.77% Przedszkole Nr 1
91.66% Przedszkole Nr 2
94.64% Przedszkole w Dawidach
91.81% Przedszkole w Falentach
104.98% Przedszkole w Skocinie
115.81% Dotacje celowe otrzymane z gminy na

32,897.62

zadania biece realizowane na podstawie


porozumie midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Warszawa

29,248.65

Gmina Nadarzyn

21,671.79

Gmina Michaowice

7,610.12

Gmina Grodzisk Maz.

2,796.36

Gmina Pruszkw

Strona 3 z 5

2,796.36

Gmina Tarczyn

4,893.63

80144
0830
2310
851
85195
2010

852

70,000.00
65,000.00
5,000.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00

3,149,947.00
2,685,706.00

85212

77,584.15
70,500.00
7,084.15
1,679.83
1,679.83
1,679.83

3,144,474.57
2,684,356.57

Gmina Karczew

110.83% Punkt Przedszkony


108.46% Wpywy z usug
141.68% Punkt Przedszkolny-dotacja
99.99% OCHRONA ZDROWIA
99.99% Pozostaa dziaalno
99.99% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
99.83% zleconych
POMOC SPOECZNA
99.95% wiadczenia rodzinne oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


0920
2010

2360

85213

100.00
2,665,606.00

20,000.00

8.22
2,665,602.39

18,745.96

23,610.00

22,476.14

2010

15,610.00

15,327.93

2030

8,000.00

7,148.21

spoecznego
8.22% ubezpieczenia
Pozostae odsetki
100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
93.73% zleconych
Dochody JST
zwizane z realizacj zada z
zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
95.20% Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane
za osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
98.19% rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
89.35% zleconych
Dotacje celowe
otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin

85214

264,577.00

261,587.86

98.87% Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

116,377.00

116,328.96

99.96% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

ubezpieczenia emerytalne i rentowe


2010

2030

148,200.00

145,258.90

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
98.02% zleconych
Dotacje celowe
otrzymane z budetu pastwa

2030

99,770.00
99,770.00

99,770.00
99,770.00

100.00% Orodki pomocy spoecznej


100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

76,284.00
6,000.00

100.00% Pozostaa dziaalno


100.00% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

70,284.00

70,284.00

na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
gminie
100.00% zleconych
Dotacje celowe
otrzymane z budetu pastwa

10,000.00

8,450.00

10,000.00
10,000.00
145,681.00
108,000.00

8,450.00
8,450.00
135,196.10
108,000.00

na realizacj wasnych zada biecych gmin


85219

na realizacj wasnych zada biecych gmin


85295
2010

2030

76,284.00
6,000.00

na realizacj wasnych zada biecych gmin


853

84.50% POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ
85395
0960
854
85412

84.50% Pozostaa dziaalno


84.50% Otrzymane spadki i darowizny
92.80% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
100.00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

modziey szkolnej, a take szkolenia modziey


0830
85415
2030

108,000.00
37,681.00
35,281.00

108,000.00
27,196.10
24,796.10

100.00% Wpywy z usug


72.17% Pomoc materialna dla uczniw
70.28% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj wasnych zada biecych gmin


Strona 4 z 5

2440
900
90001
0830
0920
0970
6290

90020

2,400.00

2,400.00

673,743.00

684,854.39

670,089.00
40,189.00
1,000.00
100.00
628,800.00

678,614.04
37,551.72
4,069.13
0.00
636,993.19

3,654.00

6,240.35

3,654.00
680,341.00
680,341.00
680,341.00
1,586,000.00
1,586,000.00
920,000.00
333,000.00
333,000.00
75,903,945.00

6,240.35
646,323.89
646,323.89
646,323.89
1,535,905.91
1,535,905.91
869,905.91
333,000.00
333,000.00
70,218,696.03

100.00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

realizacj zada biecych jednostek sektora


finansw publicznych
101.65% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
101.27% Gospodarka ciekowa i ochrona wd
93.44% Wpywy z usug
406.91% Pozostae odsetki
0.00% Wpywy z rnych dochodw
101.30% rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji
gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde
170.78% Wpywy zwizane z gromadzeniem rodkw z opat

produktowych
0400
921
92116
6208
926
92601
0830
6300
6330

170.78% Wpywy i opata produktowa


95.00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
95.00% NARODOWEGO
Biblioteki
95.00% Dotacje rozwojowe
96.84% KULTURA FIZYCZNA I SPORT
96.84% Obiekty sportowe
94.55% Wpywy z usug
100.00% Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan
midzy
jednostkami
samorzdu
100.00% Dotacje
celowe
przekazane
z budetu
terytorialnego
na
dofinansowanie
wasnych
na
realizacj
inwestycji
i zakupw
92.51% pastwa
OGEM

Strona 5 z 5

zada inwestycyjnych
i zakupw
inwestycyjnych
wasnych
gmin (zwizkw
inwestycyjnych
gmin)