You are on page 1of 21

Zacznik

Nr 3 doRaszyn
Zarzdzenia
Nr marca
30/10
Wjta Gminy
z dnia 19
2010r

Sprawozdanie z wydatkw budetu za rok 2009


Dzia Rozdzia

010
01010
6050

Plan 2009

Wykonanie 2009 wykonanie

Tre

planu

2,447,449.00
2,405,000.00
2,405,000.00

1,108,598.04
1,066,376.45
1,066,376.45

4,200.00
4,200.00
38,249.00
37,500.00
749.00
30,000.00

3,974.32
3,974.32
38,247.27
37,498.27
749.00
13,620.97

30,000.00
2,000.00
10,000.00

13,620.97
0.00
6,334.14

45.30% ROLNICTWO I OWIECTWO


44.34% Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
44.34% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

Nr 4
01030
2850
01095
4430
4210
400

94.63% Izby rolnicze


94.63% Wpaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
100.00% Pozostaa dziaalno
100.00% zwrot podatku akcyzowego
100.00% zakup materiaw i wyposaenia
45.40% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD


40002
4210
4260

45.40% Dostarczanie wody


0.00% Zakup materiaw i wyposaenia
63.34% Zakup energii

6,334.14

4270
4300
4430
600
60004
2310

2,000.00
2,000.00
14,000.00
10,382,752.00
1,481,446.00
1,401,366.00

0.00
0.00
7,286.83
8,411,877.95
1,470,037.18
1,401,366.00

4210
4300
6060

64,400.00
6,680.00
9,000.00

62,112.78
6,558.40
0.00

6050

300,000.00
300,000.00

0.00
0.00

4270
6050

846,000.00
6,000.00
840,000.00

599,950.54
0.00
599,950.54

4210

7,755,306.00
22,850.00

6,341,890.23
10,817.22

60011

60014

60016

Zakup wody

0.00% Zakup usug remontowych


0.00% Zakup usug pozostaych
52.05% Rne opaty i skadki
81.02% TRANSPORT I CZNO
99.23% Lokalny transport zbiorowy
100.00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

biece realizowane na podstawie


porozumie midzy jednostkami samorzdu
96.45% terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
98.18% Zakup usug pozostaych
0.00% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z
zacznikiem Nr 4
0.00% Drogi krajowe
0.00% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem
Nr 4
70.92% Drogi publiczne powiatowe
0.00% wydatki na pomoc dla powiatu
71.42% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem
Nr 4
81.77% Drogi publiczne gminne
47.34% Zakup materiaw i wyposaenia

10,817.22

4270
4300

2,062,600.00
489,856.00

2,022,505.12
425,410.52

0.00
0.00
0.00

160,722.91
127,759.45
136,928.16

4430
4590
6050

5,000.00
1,000.00
5,155,000.00

0.00
0.00
3,883,157.37

6060

19,000.00

0.00

zakup materiaw do utrzymania drg oraz znakw


drogowych, luster

98.06% Zakup usug remontowych


86.84% Zakup usug pozostaych
Zimowe utrzymanie drg
Znakowanie drg
Letnie sprztanie drg

0.00% Rne opaty i skadki


0.00% Kary i odszkodowania
75.33% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

Nr 4
0.00% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z

zacznikiem Nr 4
Strona 1 z 21

700
70005
4300

4390

3,188,800.00
2,766,800.00
66,800.00

58,000.00

2,744,615.00
2,423,683.40
52,498.69

86.07% GOSPODARKA MIESZKANIOWA


87.60% Gospodarka gruntami i nieruchomociami
78.59% Zakup usug pozostaych

15,864.00

Rne opracowania

36,634.69

Ogoszenia

12,261.00

21.14% Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiza i opinii (operaty


szacunkowe)
4430

10,000.00

9,715.17

97.15% Rne opaty i skadki (wypisy z rejestru

1,791.94

44.80% Opaty na rzecz budetu pastwa (opata za

grunkw i odpisy ksig wieczystych)


4510

4,000.00

4520

10,000.00

4,682.74

4590

360,000.00

357,455.50

4610

8,000.00

3,330.00

6050

2,100,000.00

1,962,118.10

wieczyste uytkowanie)
46.83% Opaty na rzecz budetw JST (opata za
uytkowanie grunkw na cele nierolnicze)
99.29% Kary i odszkodowania wypacane na rzecz
osb fizycznych (za drogi przejte przez
gmin)
41.63% Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego
93.43% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

Nr 4
6060
70095
4170
4210

150,000.00
422,000.00
1,000.00
44,000.00

19,830.26
320,931.60
0.00
36,906.04

13.22% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z

zacznikiem Nr 4
76.05% Pozostaa dziaalno
0.00% Wynagrodzenia bezosobowe
83.88% Zakup mat.i wyposa.

120.72

Art. bud. komunalny - Al. Krakowska 38

7,903.43

Art. bud. komunalny - Al. Krakowska 1

426.16

Art. bud. komunalny - Sportowa 10

685.36

Art. bud. komunalny - Godebskiego 1

2,282.87

Art. bud. komunalny - Nadrzeczna 6

889.75

Art. bud. komunalny - Al. Krakowska 109

16,502.17

Art. bud.kom.- narzdzia

15.01

Art..bud.kom.- Al. Krakowska 49

8,080.57

4260

65,000.00

44,717.98

Art. bud. komunalny - Al.Krakowska 57

68.80% Zakup energii

25,455.08

Energia elektryczna-bud.komunalne

18,411.08

Gaz-bud.komunalne

851.82

4270
4300

70,000.00
150,000.00

20,981.00
136,461.24

woda-bud.komunalne

29.97% Zakup usug remontowych


90.97% Zakup usug pozostaych

15,386.60

Przegldy instalacji gazowych

17,718.06

Us.kominiarskie

5,667.54

Wywz nieczystoci bud.komunalne

97,689.04

4400
4430
710
71004
4170
4300

10,000.00
82,000.00
1,192,000.00
767,000.00
36,000.00
440,000.00

0.00
81,865.34
594,471.43
221,117.28
15,000.00
195,737.52

Rzne usugi bud.kom.

0.00% opaty za administr.i czynsze


99.84% Rne opaty i skadki
49.87% DZIAALNO USUGOWA
28.83% Plany zagospodarowania przestrzennego
41.67% Wynagrodzenia bezosobowe
44.49% Zakup usug pozostaych

186,230.48
9,507.04

4390
4590
4610
71014

45,000.00
244,000.00
2,000.00
425,000.00

10,379.76
0.00
0.00
373,354.15

Plany zagospodarowania przestrzennego


Ogoszenia i kopie xero

23.07% Opinie, ekspertyzy i analizy


0.00% Kary i odszkodowania
0.00% Koszty postpowania
87.85% Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Strona 2 z 21

2710
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
75020
2710

100,000.00
313,000.00
12,000.00
7,828,213.00
113,612.00
89,276.00
7,300.00
14,670.00
2,366.00
142,745.00
92,745.00

100,000.00
273,054.15
300.00
6,940,968.92
113,612.00
89,276.00
7,300.00
14,670.00
2,366.00
113,957.72
92,744.36

4210
4300
4370

1,000.00
15,000.00
34,000.00

0.00
0.00
21,213.36

3030
4210

289,150.00
208,150.00
35,000.00

228,196.80
172,220.00
17,636.28

75022

100.00% Dotacje na pomoc finansow dla powiatu


87.24% Zakup pozostaych usug (mapy)
2.50% Rzne opaty i skadki
88.67% ADMINISTRACJA PUBLICZNA
100.00% Urzdy wojewdzkie (zlecone)
100.00% Wynagrodzenia osobowe
100.00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.00% Skadki na ubezpieczenie spoeczne
100.00% Skadki na Fundusz Pracy
79.83% Starostwa powiatowe
100.00% Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami samorzdu


terytorialnego na dofinansowanie wasnych
biecych
0.00% zada
Zakup materiaw i wyposaenia
0.00% Zakup usug pozostaych
62.39% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
78.92% Rady gmin
82.74% Diety Radnych i sotysw
50.39% Zakup mat.i wyposaenia

14,476.71

Zakup materiaw i wyposaenia

3,159.57

Art..spoywcze

4300
4360

40,000.00
4,000.00

35,854.39
2,486.13

89.64% Zakup usug pozostaych


62.15% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

4370

2,000.00

0.00

0.00% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

3020

6,988,206.00
25,000.00

6,272,005.04
2,990.00

telefonii komrkowej
telefonii stacjonarnej
75023

89.75% Urzdy gmin


11.96% Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze
1,170.00

Ekwiwal.za pranie odziey roboczej

1,820.00

4010

3,970,000.00

3,849,332.81

Okulary

96.96% Wynagrodzenia osobowe

3,516,691.97

Wynagrodzenia osobowe

74,101.30
3,995.44
151,412.50
15,584.40
82,214.48
3,705.00
227.72
1,400.00

4040

311,000.00

260,925.70

Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop
nagrody
Odprawy
Wynagrodzenia PUP
Nagrody jubileuszowe PUP
Ekwiwalenty za urlop PUP
nagroda PUP

83.90% Dodatkowe wynagr.roczne

251,456.95

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9,468.75

4110

629,785.00

572,483.09

Dodatkowe wynagrodz.roczne PPUP

90.90% Skadki na ubezpieczenia spoeczne

558,430.14

Skadki na ubezp.spoeczne

14,052.95

4120
4140

104,000.00
90,000.00

87,258.01
73,403.00

Skadki na ubez.spoeczne PPUP

83.90% Skadki na Fundusz Pracy


81.56% Skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji

Osb Niepenosprawnych
4170
4210

65,000.00
306,000.00

23,850.00
247,846.55

36.69% Wynagrodzenia bezosobowe


81.00% Zakup materiaw i wyposaenia

10,009.25
33,833.93
18,624.97
39,775.12

Strona 3 z 21

Artykuy biurowe
Wyposaenie
Artykuy spoywcze
Artykuy BHP

37,921.48
7,523.41
9,792.54
5,556.60
12,160.94
4,729.54
6,711.08
21,920.84
1,930.62
7,684.48
110.00
6,710.27
22,851.48

4230
4260

1,000.00
170,000.00

154.95
136,468.12

Materiay szkoleniowe
Pozostae artykuy
Artykuy USC
Artykuy informatyczne
Wyposaenie i czci do sam. subowych
Paliwo Polonez Truck
Paliwo-Lanos
Materiay do remontu Urzdu Gminy
Paliwo-Seicento
Paliwo Palio
Roboty Publiczne
Paliwo Opel Moreno
Materiay w magazynie

15.50% Zakup lekw i materiaw medycznych.


80.28% Zakup energii

73,742.63
59,405.88
3,319.61

4270

38,206.00

25,462.77

Gaz
Energia elektryczna
Woda

66.65% Zakup usug remontowych

158.60

4280
4300

12,000.00
590,000.00

Konserwacja instalacji

2,048.30

Naprawy i konserwacje sprztu

9,257.00

Remonty Urzdu

2,863.20
1,494.50
954.97
500.00
4,550.60
3,635.60

Naprawy Polonez Truck


naprawy Lanos
Naprawa Opel Astra
Naprawy Opel Moreno
Naprawy Seicento
Naprawa Fiat Palio

5,509.00
529,612.89

45.91% Zakup usug zdrowotnych


89.76% Zakup usug pozostaych

3,850.00

Doksztacanie

9,730.63
76,311.00
135,944.10
4,805.72
13,303.38
51,682.73
112,595.45
60,480.07
4,692.31
40,260.00
335.50
15,622.00

Ogoszenia i reklamy
Ochrona
Opaty pocztowe
Wywz nieczystoci
Usugi na rzecz USC
Usugi informatyczne
Obsuga prawna
Usugi rne
Przegldy.Inne-dot.Samoch.UG
Nadzory
Biuletyn informacyjny
Us.BHP Kosmala

4350
4360

20,000.00
65,000.00

8,223.46
61,397.90

41.12% Zakup usug internetowych


94.46% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

4370

45,000.00

43,043.55

95.65% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

0.00
0.00
34,566.73

telefonii stacjonarnej
0.00% Tumaczenia
0.00% Opinie, ekspertyzy i analizy
82.30% Podre suzb.krajowe

telefonii komrkowej

4380
4390
4410

1,000.00
5,000.00
42,000.00

3,207.21

Podre subowe krajowe

31,359.52

4430
4440
4580
4610

45,000.00
128,000.00
215.00
20,000.00

34,358.91
120,296.40
214.32
14,876.00

Ryczaty -UG

76.35% Rne opaty i skadki


93.98% Odpis na ZFS
99.68% Pozostae odsetki
74.38% Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego

Strona 4 z 21

4700
4740

30,000.00
30,000.00

11,944.00
14,815.86

39.81% Szkolenia
49.39% Zakup mat.papierniczych do sprztu

4750

65,000.00

50,349.03

77.46% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

drukarskiego

6060

180,000.00

62,621.99

4110
4120
4170

269,500.00
3,000.00
500.00
85,000.00

204,442.16
0.00
0.00
75,819.00

75075

programw i licencji
34.79% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z
zacznikiem Nr 4
75.86% Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
0.00% Skadki na ubez.spoeczne
0.00% Skadki na FP
89.20% Wynagrodzenia bezosobowe

75,819.00

4210
4300

30,000.00
150,000.00

13,686.47
114,936.69

Kurier Raszyski

45.62% Zakup materiaw i wyposaenia


76.62% Zakup usug pozostaych

66,542.25

Zakup usug pozostaych

48,394.44

4430
75095
4170
4210
4300
751

1,000.00
25,000.00
5,000.00
4,000.00
16,000.00
26,713.00

0.00
8,755.20
0.00
687.20
8,068.00
26,670.71

Druk Kuriera Raszyskiego

0.00% Rne opaty i skadki


35.02% Pozostaa dziaalno
0.00% Wynagrodzenia bezosobowe
17.18% Zakup mat.i wyposa
50.43% Zakup Usug Pozostaych
99.84% URZDY NACZELNYCH ORGANW

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I


OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
75101

100.00% Urzdy naczelnych organw wadzy

3,200.00

3,200.00

2,721.00
413.00
66.00
23,513.00
9,900.00
1,086.00
175.00
9,968.00
612.00
1,400.00
112.00

2,721.00
413.00
66.00
23,470.71
9,900.00
1,059.55
160.41
9,968.00
611.08
1,400.00
111.68

260.00
527,700.00

259.99
475,114.35

100.00% Zakup akcesor.komputerowych


90.03% BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I

155,572.72
117,606.16

OCHRONA PRZECIWPOAROWA
92.05% Komendy wojewdzkie Policji
89.78% Wpaty jednoste na fundusz cel

pastwowej, kontroli i ochrony prawa


4010
4110
4120
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4740

100.00% Wynagrodzenia osobowe


100.00% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
100.00% Skadki na Fundusz Pracy
99.82% Wybory do Parlamentu Europejskiego
100.00% Diety Komisji Wyborczych
97.56% Skadki na Ubezpieczenia Spoeczne
91.66% Skadki na Fundusz Pracy
100.00% Wyngrodzenia bezosobowe
99.85% Zakup mat.i wyposaenia
100.00% Zakup usug pozostaych
99.71% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych


4750
754
75404
3000

169,000.00
131,000.00

44,853.80

poroz.KS na su.ponadnormatywne

72,752.36

6170
75412
3020

4210

38,000.00
342,500.00
85,000.00

71,000.00

37,966.56
309,520.62
74,790.23

porozumienie z KS.

99.91% rodki dla KS Policji na zakup samochodw i

sprztu teleinformatycznego
90.37% Ochotnicze strae poarne
87.99% Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.

60,298.28

OSP Raszyn

7,948.03

OSP Falenty

6,543.92

OSP Dawidy

68,833.90

96.95% Zakup materiaw i wyposaenia

832.83

Art. na Turniej Wiedzy Pozarniczej

20,416.53

OSP Raszyn - paliwo

22,828.08

OSP Raszyn - wyposaenie

Strona 5 z 21

2,483.34

OSP Falenty - paliwo

10,703.01

OSP Falenty - wyposaenie

3,376.72

OSP Dawidy-paliwo

8,193.39

4260

79,000.00

72,214.97

OSP Dawidy - wyposaenie

91.41% Zakup energii

20,972.55

OSP Raszyn - Gaz

19,745.04

Energia elektr. - OSP Raszyn

2,633.42

OSP Raszyn-woda

3,764.31

OSP Falenty - energia elektr.

24,918.54

OSP Falenty - Gaz

181.11

4270

17,000.00

14,600.04

OSP Falenty - woda

85.88% Zakup usug remontowych

10,288.20

OSP Raszyn

783.60

OSP Falenty

3,528.24

4280
4300

3,500.00
15,000.00

1,060.00
14,218.29

OSP Dawidy

30.29% OSP-bad.lekar.straakw
94.79% Zakup usug pozostaych

4,869.11

Zakup usug na potrzeby wsplne

4,710.38

OSP Raszyn

1,374.00

OSP Falenty

3,264.80

4360

2,000.00

1,539.50

OSP Dawidy

76.98% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej (OSP Raszyn)


4370

5,000.00

3,897.44

77.95% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

4430
4700
6060

13,000.00
7,500.00
44,500.00

2,349.93

OSP Raszyn

992.01

OSP Falenty

555.50

Zakup usugi stacjonarnej OSP Dawidy

10,710.00
6,960.00
40,696.25

82.38% Rne opaty i skadki


92.80% Szkolenia
91.45% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z

zacznikiem Nr 4
75414
4210
4300
4360

9,200.00
6,000.00
100.00
1,000.00

6,100.99
5,046.80
39.19
0.00

66.32% Obrona cywilna


84.11% Zakup materiaw i wyposaenia
39.19% Zakup usug pozostaych
0.00% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej
4370
4700
75421
4170
4210
75495
4210
756

1,000.00
1,100.00
6,000.00
900.00
5,100.00
1,000.00
1,000.00
150,000.00

0.00
1,015.00
3,920.02
900.00
3,020.02
0.00
0.00
148,213.19

0.00% Usugi telefonii stacjonarnej


92.27% Szkolenia
65.33% Zarzdzanie Kryzysowe
100.00% Wynagrodzenia osobowe
59.22% Zakup mat.i wyposaenia
0.00% Pozostaa dziaalno
0.00% Zakup materiaw i wyposaenia
98.81% DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD

OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH


JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM
75647

150,000.00

148,213.19

4100

130,000.00

129,171.90

4300

1,000.00

362.10

98.81% Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
99.36% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
sotysw
36.21% Zakup usug pozostaych (porto)

Strona 6 z 21

4610

19,000.00

18,679.19

800,000.00
800,000.00

702,159.56
702,159.56

98.31% Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego (opaty komornicze)


757
75702

87.77% OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO


87.77% Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego


8010

100,000.00

49,200.00

49.20% Rozliczenie z bankami zwizane z

obs.d.publicznego
49,200.00

8070

700,000.00

652,959.56

prowizja BS

93.28% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierw wartociowych oraz od krajowych


poyczek i kredytw
462,962.01

ODSETKI OD PO.Z WFOiGW

189,997.55

758
75814
3020

1,923,955.00
2,500.00
2,500.00

1,921,089.00
0.00
0.00

366.00
366.00
1,921,089.00

0.00
0.00
1,921,089.00

Odsetki od kredytw-BS

99.85% RNE ROZLICZENIA


0.00% Rne rozliczenia finansowe
0.00% Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze
75818
4810
75831
2930

2310

1,921,089.00
23,498,496.00
9,617,984.00
5,000.00

1,921,089.00
21,959,793.25
9,422,744.10
0.00

3020

356,640.00

356,390.79

229,640.00

229,564.84

69,200.00

69,031.06

57,800.00

57,794.89

4,200.00

4,017.03

801
80101

3250
4010

4010

4040

4120

4170

4210

4,200.00

4,017.03

5,848,320.00

5,846,586.88

3,668,320.00

3,668,319.83

1,270,000.00

1,268,559.73

910,000.00

909,707.32

407,900.00

407,878.81

252,100.00

252,089.43

93,800.00

93,799.22

62,000.00

61,990.16

985,070.00

983,404.36

615,670.00

615,669.48

211,500.00

209,842.02

157,900.00

157,892.86

158,300.00

156,364.71

99,700.00

97,808.97

34,000.00

33,998.34

24,600.00

24,557.40

53,000.00

52,552.59

38,000.00

37,554.30

4,000.00

4,000.00

11,000.00

10,998.29

208,645.00

206,421.95

83,645.00

83,242.88

0.00% Rezerwy oglne i celowe


0.00% Rezerwy
100.00% Cz rwnowaca subwencji oglnej dla

gmin
100.00% Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego
93.45% OWIATA I WYCHOWANIE
97.97% Szkoy podstawowe
0.00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie
porozumie midzy jednostkami samorzdu
99.93% terytorialnego
Nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodze
99.97% SP Raszyn
99.76% SP ady
99.99% SP Skocin
95.64% Stypendia rne
95.64% SP Raszyn
99.97% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
100.00% SP Raszyn
99.89% SP ady
99.97% SP Skocin
99.99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.00% SP Raszyn
100.00% SP ady
99.98% SP Skocin
99.83% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
100.00% SP Raszyn
99.22% SP ady
100.00% SP Skocin
98.78% Skadki na Fundusz Pracy
98.10% SP Raszyn
100.00% SP ady
99.83% SP Skocin
99.16% Wynagrodzenia bezosobowe
98.83% SP Raszyn
100.00% SP ady
99.98% SP Skocin
98.93% Zakup materiaw i wyposaenia
99.52% SP Raszyn

Strona 7 z 21

4230
4240

4260

4270

4280

4300

4350

4370

70,000.00

68,180.72

55,000.00

54,998.35

1,000.00

704.52

1,000.00

704.52

38,484.00

36,907.15

14,200.00

14,187.35

22,964.00

21,408.32

1,320.00

1,311.48

509,500.00

502,732.41

322,500.00

322,089.60

107,000.00

100,665.06

80,000.00

79,977.75

229,000.00

137,973.37

177,500.00

87,031.79

31,600.00

31,504.52

11,000.00

10,610.66

8,900.00

8,826.40

6,500.00

5,224.00

3,500.00

2,652.00

1,000.00

623.00

2,000.00

1,949.00

216,100.00

212,134.19

105,100.00

104,441.84

71,000.00

67,726.43

40,000.00

39,965.92

3,250.00

3,107.80

600.00

512.80

1,000.00

984.60

1,650.00

1,610.40

31,400.00

30,359.71

17,000.00

16,963.82

9,000.00

8,069.27

97.40% SP ady
100.00% SP Skocin
70.45% Zakup lekw i materiaw medycznych
70.45% SP ady
95.90% Zakup pomocy naukowych i ksiek
99.91% SP Raszyn
93.23% SP ady
99.35% SP Skocin
98.67% Zakup energii
99.87% SP Raszyn
94.08% SP ady
99.97% SP Skocin
60.25% Zakup usug remontowych
49.03% UG Raszyn (SP Raszyn - 63.851,79; SP ady 17.080,00; SP Skocin - 6.100,00)

99.70% SP Raszyn
96.46% SP ady
99.17% SP Skocin
80.37% Zakup usug zdrowotnych
75.77% SP Raszyn
62.30% SP ady
97.45% SP Skocin
98.16% Zakup usug pozostaych
99.37% SP Raszyn
95.39% SP ady
99.91% SP Skocin
95.62% Zakup usug dostpu do sieci Internet
85.47% SP Raszyn
98.46% SP ady
97.60% SP Skocin
96.69% Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

4430

4440

4700

4740

5,400.00

5,326.62

11,520.00

10,627.24

5,100.00

5,070.76

2,000.00

1,136.70

4,420.00

4,419.78

7,155.00

5,864.00

4,155.00

4,055.00

3,000.00

1,809.00

331,500.00

331,500.00

213,000.00

213,000.00

72,500.00

72,500.00

46,000.00

46,000.00

6,000.00

5,140.00

2,000.00

1,925.00

2,000.00

1,215.00

2,000.00

2,000.00

7,700.00

7,021.66

3,200.00

3,184.87

2,500.00

2,014.98

2,000.00

1,821.81

99.79% SP Raszyn
89.66% SP ady
98.64% SP Skocin
92.25% Podre subowe krajowe
99.43% SP Raszyn
56.84% SP ady
100.00% SP Skocin
81.96% Rne opaty i skadki
97.59% SP Raszyn
60.30% SP ady
100.00% Odpis na ZFS
100.00% SP Raszyn
100.00% SP ady
100.00% SP Skocin
85.67% Szkolenia pracownikw
96.25% SP Raszyn
60.75% SP ady
100.00% SP Skocin
91.19% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych


99.53% SP Raszyn
80.60% SP ady
91.09% SP Skocin

Strona 8 z 21

4750

40,800.00

40,407.93

18,800.00

18,770.64

99.04% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
8,000.00

7,700.47

14,000.00

13,936.82

6050

130,000.00

58,500.00

99.84% SP Raszyn
96.26% SP ady
99.55% SP Skocin
45.00% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

6060

21,000.00

20,923.00

99.63% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z

21,000.00

20,923.00

542,410.00

516,680.89

47,000.00

29,097.14

Nr 4
zacznikiem Nr 4
80103

99.63% SP Raszyn
95.26% Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych
2310

61.91% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

biece realizowane na podstawie


porozumie midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
dotacja na "O"/Lesznowola

7,943.40
21,153.74

3020

29,250.00

29,194.27

19,600.00

19,577.08

6,400.00

6,374.40

dotacja na "0"/ Warszawa

99.81% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze

4010

4040

4110

4120

4210
4240
4280
4440

80104
2310

3,250.00

3,242.79

350,000.00

344,134.12

212,000.00

206,523.77

81,500.00

81,133.04

56,500.00

56,477.31

26,700.00

26,340.03

16,700.00

16,652.17

6,700.00

6,401.13

3,300.00

3,286.73

57,560.00

56,649.47

36,000.00

35,365.88

14,200.00

14,126.75

7,360.00

7,156.84

10,200.00

9,730.04

6,300.00

5,931.60

2,600.00

2,507.11

1,300.00

1,291.33

2,000.00

1,951.00

2,000.00

1,951.00

1,000.00

964.82

1,000.00

964.82

200.00

120.00

200.00

120.00

18,500.00

18,500.00

12,000.00

12,000.00

4,000.00

4,000.00

2,500.00

2,500.00

7,885,127.00
500,000.00

6,868,897.34
392,073.47

99.88% SP Raszyn
99.60% SP ady
99.78% SP Skocin
98.32% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
97.42% SP Raszyn
99.55% SP ady
99.96% SP Skocin
98.65% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
99.71% SP Raszyn
95.54% SP ady
99.60% SP Skocin
98.42% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
98.24% SP Raszyn
99.48% SP ady
97.24% SP Skocin
95.39% Skadki na Fundusz Pracy
94.15% SP Raszyn
96.43% SP ady
99.33% SP Skocin
97.55% Zakup materiaw i wyposaenia
97.55% SP Raszyn
96.48% Zakup pomocy naukowych i ksiek
96.48% SP Raszyn
60.00% Zakup usug zdrowotnych
60.00% SP Raszyn
100.00% Odpis na ZFS
100.00% SP Raszyn
100.00% SP ady
100.00% SP Skocin
87.11% Przedszkola
78.41% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

16,050.24
136,796.16
70,290.45
156,880.86

Strona 9 z 21

biece realizowane na podstawie


porozumie midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Gmina Michaowice
Gmina Lesznowola
Gmina Piaseczno
dotacja przedszkole Warszawa

7,027.28

Gmina Nadarzyn

5,028.48

2540

371,217.00

Gmina Jzefw

365,624.07

98.49% Dotacja podmiotowa z budetu dla

169,790.09

99.41% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

niepublicznej jednostki systemu owiaty


3020

170,800.00

wynagrodze

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

31,700.00

31,531.46

36,000.00

35,995.76

39,000.00

38,406.55

39,100.00

39,098.63

25,000.00

24,757.69

2,558,285.00

2,557,001.05

437,999.00

437,741.90

771,316.00

771,290.26

500,000.00

499,381.12

455,600.00

455,351.14

393,370.00

393,236.63

186,035.00

185,997.07

34,373.00

34,372.20

55,184.00

55,183.31

35,800.00

35,773.65

33,678.00

33,677.54

27,000.00

26,990.37

422,000.00

420,353.54

76,300.00

76,244.07

127,500.00

126,726.60

83,000.00

82,522.66

74,200.00

74,050.41

61,000.00

60,809.80

68,000.00

67,560.67

12,400.00

12,338.44

21,000.00

20,843.00

13,400.00

13,347.11

11,200.00

11,159.32

10,000.00

9,872.80

9,825.00

9,807.40

600.00

600.00

6,000.00

5,982.40

2,750.00

2,750.00

475.00

475.00

157,821.00

157,137.65

25,042.00

24,804.08

66,892.00

66,892.00

24,000.00

23,602.96

24,887.00

24,884.57

17,000.00

16,954.04

30,240.00

30,096.66

4,000.00

3,998.28

11,550.00

11,535.99

6,000.00

5,990.01

6,690.00

6,689.09

2,000.00

1,883.29

133,450.00

132,932.41

19,700.00

19,441.10

50,750.00

50,706.76

31,000.00

30,798.94

99.47% Przedszkole Nr 1
99.99% Przedszkole Nr 2
98.48% Przedszkole w Dawidach
100.00% Przedszkole w Falentach
99.03% Przedszkole w Skocinie
99.95% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
99.94% Przedszkole Nr 1
100.00% Przedszkole Nr 2
99.88% Przedszkole w Dawidach
99.95% Przedszkole w Falentach
99.97% Przedszkole w Skocinie
99.98% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.00% Przedszkole Nr 1
100.00% Przedszkole Nr 2
99.93% Przedszkole w Dawidach
100.00% Przedszkole w Falentach
99.96% Przedszkole w Skocinie
99.61% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
99.93% Przedszkole Nr 1
99.39% Przedszkole Nr 2
99.42% Przedszkole w Dawidach
99.80% Przedszkole w Falentach
99.69% Przedszkole w Skocinie
99.35% Skadki na Fundusz Pracy
99.50% Przedszkole Nr 1
99.25% Przedszkole Nr 2
99.61% Przedszkole w Dawidach
99.64% Przedszkole w Falentach
98.73% Przedszkole w Skocinie
99.82% Wynagrodzenia bezosobowe
100.00% Przedszkole Nr 1
99.71% Przedszkole Nr 2
100.00% Przedszkole w Dawidach
100.00% Przedszkole w Falentach
99.57% Zakup materiaw i wyposaenia
99.05% Przedszkole Nr 1
100.00% Przedszkole Nr 2
98.35% Przedszkole w Dawidach
99.99% Przedszkole w Falentach
99.73% Przedszkole w Skocinie
99.53% Zakup pomocy naukowych i ksiek
99.96% Przedszkole Nr 1
99.88% Przedszkole Nr 2
99.83% Przedszkole w Dawidach
99.99% Przedszkole w Falentach
94.16% Przedszkole w Skocinie
99.61% Zakup energii
98.69% Przedszkole Nr 1
99.91% Przedszkole Nr 2
99.35% Przedszkole w Dawidach

Strona 10 z 21

27,000.00

4270

4280

4300

4350

4360

27,000.00

5,000.00

4,985.61

128,971.00

52,848.24

118,500.00

42,590.20

1,661.00

1,660.29

5,000.00

4,999.16

1,500.00

1,402.59

310.00

305.00

2,000.00

1,891.00

7,230.00

7,127.50

1,500.00

1,466.00

3,100.00

3,099.50

700.00

641.00

600.00

600.00

1,330.00

1,321.00

90,477.00

90,379.51

16,817.00

16,802.57

15,500.00

15,496.36

21,900.00

21,836.69

16,260.00

16,254.20

20,000.00

19,989.69

3,825.00

3,669.43

675.00

672.00

1,300.00

1,253.15

600.00

535.58

700.00

658.80

550.00

549.90

2,522.00

2,455.47

522.00

521.85

100.00% Przedszkole w Falentach


99.71% Przedszkole w Skocinie
40.98% Zakup usug remontowych
35.94% Urzd Gminy Raszyn ( w tym Przedszkole Nr2 -

14.030,00z i Przedszkole w Skocinie - 28.560,20z)

99.96% Przedszkole Nr 1
99.98% Przedszkole Nr 2
93.51% Przedszkole w Dawidach
98.39% Przedszkole w Falentach
94.55% Przedszkole w Skocinie
98.58% Zakup usug zdrowotnych
97.73% Przedszkole Nr 1
99.98% Przedszkole Nr 2
91.57% Przedszkole w Dawidach
100.00% Przedszkole w Falentach
99.32% Przedszkole w Skocinie
99.89% Zakup usug pozostaych
99.91% Przedszkole Nr 1
99.98% Przedszkole Nr 2
99.71% Przedszkole w Dawidach
99.96% Przedszkole w Falentach
99.95% Przedszkole w Skocinie
95.93% Zakup usug dostpu do sieci Internet
99.56% Przedszkole Nr 1
96.40% Przedszkole Nr 2
89.26% Przedszkole w Dawidach
94.11% Przedszkole w Falentach
99.98% Przedszkole w Skocinie
97.36% Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

2,000.00

1,933.62

11,540.00

11,094.73

1,650.00

1,609.85

2,300.00

2,276.01

3,100.00

2,804.84

2,840.00

2,839.47

99.97% Przedszkole Nr 1
96.68% Przedszkole Nr 2
96.14% Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

4430
4440

4700

1,650.00

1,564.56

12,310.00

12,266.97

1,350.00

1,345.07

1,500.00

1,500.00

2,700.00

2,678.28

3,500.00

3,499.16

3,260.00

3,244.46

700.00

673.00

700.00

673.00

137,891.00

136,011.37

25,483.00

25,483.00

43,108.00

43,108.00

26,000.00

26,000.00

27,000.00

25,120.37

16,300.00

16,300.00

6,060.00

5,913.00

500.00

470.00

3,500.00

3,498.00

97.57% Przedszkole Nr 1
98.96% Przedszkole Nr 2
90.48% Przedszkole w Dawidach
99.98% Przedszkole w Falentach
94.82% Przedszkole w Skocinie
99.65% Podre subowe krajowe
99.63% Przedszkole Nr 1
100.00% Przedszkole Nr 2
99.20% Przedszkole w Dawidach
99.98% Przedszkole w Falentach
99.52% Przedszkole w Skocinie
96.14% Rne opaty i skadki
96.14% Przedszkole w Dawidach
98.64% Odpis na ZFS
100.00% Przedszkole Nr 1
100.00% Przedszkole Nr 2
100.00% Przedszkole w Dawidach
93.04% Przedszkole w Falentach
100.00% Przedszkole w Skocinie
97.57% Szkolenia pracownikw
94.00% Przedszkole Nr 1
99.94% Przedszkole Nr 2

Strona 11 z 21

4740

1,000.00

900.00

860.00

855.00

200.00

190.00

5,100.00

5,000.24

1,000.00

999.21

2,000.00

1,980.61

600.00

592.56

1,000.00

953.79

500.00

474.07

33,828.00

33,784.17

90.00% Przedszkole w Dawidach


99.42% Przedszkole w Falentach
95.00% Przedszkole w Skocinie
98.04% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

99.92% Przedszkole Nr 1
99.03% Przedszkole Nr 2
98.76% Przedszkole w Dawidach
95.38% Przedszkole w Falentach
94.81% Przedszkole w Skocinie
99.87% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
12,128.00
9,500.00
1,200.00
4,000.00
7,000.00

12,127.58
9,498.42
1,188.28
3,999.35
6,970.54

6050

2,837,000.00

2,019,299.63

3020

4,026,130.00
212,700.00

3,984,816.42
211,560.33

100.00% Przedszkole Nr 1
99.98% Przedszkole Nr 2
99.02% Przedszkole w Dawidach
99.98% Przedszkole w Falentach
99.58% Przedszkole w Skocinie
71.18% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

Nr 4
80110

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

2,537,100.00
182,780.00
426,990.00
73,950.00
34,540.00
60,000.00
17,000.00
190,000.00
36,000.00
2,000.00
50,330.00
1,310.00
7,500.00

2,521,827.94
182,779.15
424,928.84
70,061.93
34,535.00
59,999.75
16,995.05
189,609.10
19,930.47
2,000.00
50,045.36
1,302.96
5,853.38

4410
4430
4440
4700
4740

4,000.00
6,320.00
148,100.00
2,000.00
1,510.00

3,987.01
6,320.00
148,100.00
1,545.00
1,509.45

4750

14,000.00

13,972.18

6060

18,000.00

17,953.52

4110
4120
4170
4210

488,498.00
3,066.00
490.00
20,000.00
40,000.00

430,684.53
2,198.45
274.20
14,472.76
33,387.15

80113

98.97% Gimnazja
99.46% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze
99.40% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
100.00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
99.52% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
94.74% Skadki na Fundusz Pracy
99.99% Wynagrodzenia bezosobowe
100.00% Zakup materiaw i wyposaenia
99.97% Zakup pomocy naukowych i ksiek
99.79% Zakup energii
55.36% Zakup usug remontowych
100.00% Zakup usug zdrowotnych
99.43% Zakup usug pozostaych
99.46% Zakup usug dostpu do sieci Internet
78.05% Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
99.68% Podre subowe krajowe
100.00% Rne opaty i skadki
100.00% Odpis na ZFS
77.25% Szkolenia pracownikw
99.96% Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
99.80% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
99.74% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z
zacznikiem Nr 4
88.17% Dowoenie uczniw do szk
71.70% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
55.96% Skadki na Fundusz Pracy
72.36% Wynagrodzenia bezosobowe
83.47% Zakup mat.i wyposaenia

4,656.09

Materiay i wyposaenie Gimbusa

21,517.58

Paliwo do Gimbusa

698.57

Mat.i wyposaenie do mikrobusa

6,514.91

4270

21,942.00

12,051.13

Paliwo do mikrobusa

54.92% Zakup usug remontowych

Strona 12 z 21

4300

393,500.00

362,150.84

92.03% Zakup usug pozostaych

1,390.70

Przegldy gimbusa i busa

107,869.21

4430
80144
2310
2540

9,500.00
623,857.00
15,000.00
280,757.00

Dowz dzieci do szk gminnych

29,999.23

Dowz dzieci do szk specjalnych (przez rodzicw)

222,891.70

Usugi transportowe - szkoy specjalne (przez gmin)

6,150.00
572,060.99
0.00
245,335.30

64.74% Rne opaty i skadki


91.70% Inne formy ksztacenia
0.00% Dotacje celowe przekazane gminie
87.38% Dotacje z bud.dla placwek Ow.-Wychow.

107,753.65

przedszkole ALAN-A.Lange

137,581.65

3020

12,000.00

11,850.09

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4280
4300
4350
4370

194,600.00
2,677.00
33,000.00
5,400.00
3,000.00
39,823.00
6,000.00
8,000.00
500.00
5,000.00
1,300.00
1,300.00

194,588.93
2,676.90
32,435.87
5,251.98
2,978.12
39,664.97
5,993.40
7,974.40
500.00
4,993.59
1,263.86
1,155.12

4410
4440
4700
4740

500.00
11,200.00
500.00
600.00

499.12
11,101.93
500.00
597.41

4750

2,700.00

2,700.00

3,000.00
2,000.00
500.00
500.00
51,990.00
51,990.00

1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
49,811.26
49,811.26

12,000.00

11,356.08

4,500.00

4,201.00

6,000.00

5,988.00

3,000.00

2,999.25

5,400.00

5,372.43

1,050.00

1,040.00

2,800.00

2,800.00

80145
4170
4210
4300
80146
4300

80148
4270
80195
4170
4210
4240
4270
4300

1,240.00

1,240.00

16,000.00

14,814.50

1,000.00
1,000.00
258,500.00
5,000.00
13,500.00
1,000.00
100,000.00
123,000.00

0.00
0.00
112,497.72
0.00
9,437.34
0.00
41,480.00
61,517.38

przedszkole GWIAZDECZKA

98.75% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze
99.99% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
100.00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
98.29% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
97.26% Skadki na Fundusz Pracy
99.27% Wynagrodzenia bezosobowe
99.60% Zakup materiaw i wyposaenia
99.89% Zakup pomocy naukowych i ksiek
99.68% Zakup usug remontowych
100.00% Zakup usug zdrowotnych
99.87% Zakup usug pozostaych
97.22% Zakup usug dostpu do sieci Internet
88.86% Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
99.82% Podre subowe krajowe
99.12% Odpis na ZFS
100.00% Szkolenia pracownikw
99.57% Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
100.00% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
53.33% Komisje egzaminacyjne
80.00% Wynagrodzenia bezosobowe
0.00% Komisje egzaminacyjne
0.00% Zakup usug pozostaych
95.81% Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
95.81% Zakup usug pozostaych
94.63% Szkoa Podstawowa w Raszynie
93.36% Szkoa Podstawowa ady
99.80% Szkoa Podstawowa Skocin
99.98% Przedszkole Nr 1 w Raszynie
99.49% Przedszkole Nr 2 w Raszynie
99.05% Przedszkole Dawidy
100.00% Przedszkole Falenty
100.00% Przedszkole Skocin
92.59% Gimnazjum
0.00% Stowki Szkolne
0.00% Zakup usug remontowych
43.52% Pozostaa dziaalno
0.00% Wynagrodzenia bezosobowe
69.91% Zakup materiaw i wyposaenia
0.00% Zakup pomocy naukowych i ksiek
41.48% Zakup usug remontowych
50.01% Zakup usug pozostaych

Strona 13 z 21

4430
851
85121
4280

16,000.00
970,464.00
195,000.00
45,000.00

63.00
682,944.19
84,324.00
36,744.00

0.39% Rne opaty i skadki


70.37% OCHRONA ZDROWIA
43.24% Lecznictwo ambulatoryjne
81.65% Zakup usug zdrowotnych

11,520.00
9,500.00
10,080.00
5,644.00

Szczepienia p.grypie u osb po 65 r..


Badania suchu u dzieci
Badania wad postawy u uczniw Szk Post.
Profilakt.. przeciw prchnicy zbw u przedszkolakw

47,580.00

95.16% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

4110
4120
4170
4210
4220
4240
4300

100,000.00
182,373.00
6,560.00
1,040.00
69,500.00
15,000.00
3,273.00
2,000.00
85,000.00

0.00
105,388.01
3,819.53
635.76
27,748.00
3,851.42
1,316.31
0.00
68,016.99

Nr 4
0.00% Sprzt i aparat.dla Orodka Zdrowia
57.79% Zwalczanie narkomanii
58.22% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
61.13% Skadki na Fundusz Pracy
39.93% Wynagrodzenia bezosobowe
25.68% Zakup materiaw i wyposaenia
40.22% Zakup art.ywnociowych
0.00% Zakup pomocy naukowych i ksiek
80.02% Zakup usug pozostaych (wycieczki i zielone
szkoy, szkolenia nauczycieli i rodzicw)

2820

591,411.00
216,000.00

491,552.35
204,380.00

83.12% Przeciwdziaanie alkoholizmowi


94.62% Dotacja celowa

6050
6220
85153

85154

50,000.00

6,500.00

Stowarzyszenie DOBRA WOLA

28,600.00

W-wskie Stow.Abstynenckie /Zimowisko

70,000.00

W-wskie Stow.Abstynenckie/obz eglarski

54,280.00

Stowarzyszenie ARKA

45,000.00

4110
4120
4170

15,000.00
2,366.00
135,400.00

11,246.91
1,691.41
109,353.51

UKS "PRO SPORT RASZYN

74.98% Skadki na ubezpieczenia spoeczne


71.49% Skadki na Fundusz Pracy
80.76% Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne

Komisje Alkoholowe ,programy terapeutyczne


i edukacyjne)
4210
4240
4260

30,945.00
12,000.00
16,000.00

30,549.16
4,325.78
8,651.75

98.72% Zakup materiaw i wyposaenia


36.05% Zakup pomocy naukowych i ksiek
54.07% Zakup energii

6,003.30

Zakup energii

2,648.45

gaz

4270
4300

3,000.00
140,700.00

189.10
112,582.13

6.30% Zakup usug remontowych


80.02% Zakup usug pozostaych (zajcia taneczne,

4360

6,000.00

3,518.32

58.64% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

4370

7,000.00

4,904.28

70.06% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, porady


psychologiczne, prawne i in.)

telefonii komrkowej

4430
4700
4740

500.00
3,500.00
1,000.00

160.00
0.00
0.00

4750

2,000.00

0.00

4210

1,680.00
1,680.00

1,679.83
1,679.83

4,269,601.00

4,220,441.61

85195

852

telefonii stacjonarnej
32.00% Rne opaty i skadki
0.00% Szkolenia
0.00% Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
0.00% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
99.99% Pozostaa dziaalno
99.99% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
98.85% POMOC SPOECZNA

Strona 14 z 21

85202
4330

50,000.00
50,000.00

49,496.41
49,496.41

98.99% Domy pomocy spoecznej


98.99% Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek samorzdu


terytorialnego
85212

50,000.00

49,496.41

2,746,670.00

2,739,615.13

98.99% Zadania wasne


99.74% wiadczenia rodzinne oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


ubezpieczenia spoecznego
3110
4010

4040

4110

4120

4170
4210
4280
4300
4370

2,589,606.00

2,589,602.39

2,589,606.00

2,589,602.39

96,576.00

96,576.00

34,698.00

34,698.00

61,878.00

61,878.00

7,253.00

7,253.00

3,913.00

3,913.00

3,340.00

3,340.00

16,372.00

16,372.00

7,040.00

7,040.00

9,332.00

9,332.00

2,550.00

2,550.00

1,100.00

1,100.00

1,450.00

1,450.00

2,500.00

1,610.00

2,500.00

1,610.00

8,000.00

4,464.34

8,000.00

4,464.34

500.00

500.00

500.00

500.00

15,800.00

14,057.77

15,800.00

14,057.77

3,000.00

2,265.37

3,000.00

2,265.37

200.00

51.26

200.00

51.26

1,813.00

1,813.00

1,813.00

1,813.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

23,610.00

22,476.14

100.00% wiadczenia spoeczne


100.00% Zadania zlecone
100.00% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
100.00% Zadania wasne
100.00% Zadania zlecone
100.00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.00% Zadania wasne
100.00% Zadania zlecone
100.00% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
100.00% Zadania wasne
100.00% Zadania zlecone
100.00% Skadki na Fundusz Pracy
100.00% Zadania wasne
100.00% Zadania zlecone
64.40% Wynagrodzenia bezosobowe
64.40% Zadania wasne
55.80% Zakup materiaw i wyposaenia
55.80% Zadania wasne
100.00% Zakup usug zdrowotnych
100.00% Zadania wasne
88.97% Zakup usug pozostaych
88.97% Zadania wasne
75.51% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej
4410
4440
4740

75.51% Zadania wasne


25.63% Podre subowe krajowe
25.63% Zadania wasne
100.00% Odpis na ZFS
100.00% Zadania wasne
100.00% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych


4750

100.00% Zadania wasne


100.00% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
85213

100.00% Zadania wasne


95.20% Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej
3110

85214

23,610.00

22,476.14

15,610.00

15,327.93

8,000.00

7,148.21

607,077.00

603,385.64

95.20% wiadczenia spoeczne


98.19% Zadania wasne
89.35% Zadania zlecone
99.39% Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe


3110

607,077.00

603,385.64

342,500.00

341,797.78

116,377.00

116,328.96

99.39% wiadczenia spoeczne


99.79% Zadania wasne
99.96% Zadania zlecone

Strona 15 z 21

148,200.00

145,258.90

3110

8,500.00
8,500.00

8,326.10
8,326.10

8,500.00

8,326.10

4010

571,056.00
346,700.00

547,497.71
337,924.43

267,000.00

258,224.43

85215

85219

4040

4110

4120

4170
4210
4260
4280

79,700.00

79,700.00

19,704.00

19,703.94

13,704.00

13,703.94

6,000.00

6,000.00

58,800.00

54,027.33

46,500.00

41,727.33

12,300.00

12,300.00

8,870.00

8,505.71

7,100.00

6,735.71

1,770.00

1,770.00

10,000.00

7,090.00

10,000.00

7,090.00

10,256.00

7,323.31

10,256.00

7,323.31

9,180.00

9,164.95

9,180.00

9,164.95

600.00

551.00

600.00

551.00

4300

23,670.00

23,089.97

23,670.00

23,089.97

4370

3,720.00

3,612.86

3,720.00

3,612.86

52,968.00

52,967.52

52,968.00

52,967.52

1,500.00

1,188.84

98.02% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa


97.95% Dodatki mieszkaniowe
97.95% wiadczenia spoeczne
97.95% Zadania wasne
95.87% Orodki pomocy spoecznej
97.47% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
96.71% Zadania wasne
100.00% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa
100.00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.00% Zadania wasne
100.00% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa
91.88% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
89.74% Zadania wasne
100.00% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa
95.89% Skadki na Fundusz Pracy
94.87% Zadania wasne
100.00% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa
70.90% Wynagrodzenia bezosobowe
70.90% Zadanie wasne
71.41% Zakup materiaw i wyposaenia
71.41% Zadanie wasne
99.84% Zakup energii
99.84% Zadanie wasne
91.83% Zakup usug medycznych
91.83% Zadanie wasne
97.55% Zakup usug pozostaych
97.55% Zadanie wasne
97.12% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej
4400

97.12% Zadanie wasne


100.00% Opaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garaowe


4410

1,500.00

1,188.84

4430

1,600.00

1,582.00

1,600.00

1,582.00

4440

8,188.00

8,187.40

8,188.00

8,187.40

4700

4,000.00

2,874.00

4,000.00

2,874.00

1,000.00

616.18

1,000.00

616.18

6,800.00

5,589.26

6,800.00

5,589.26

3,500.00

3,499.01

3,500.00

3,499.01

47,000.00

47,000.00

4740

100.00% Zadanie wasne


79.26% Podre subowe krajowe
79.26% Zadanie wasne
98.88% Rne opaty i skadki
98.88% Zadanie wasne
99.99% Odpis na ZFS
99.99% Zadanie wasne
71.85% Szkolenia pracownikw
71.85% Zadanie wasne
61.62% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych


4750

61.62% Zadanie wasne


82.20% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
6060

82.20% Zadanie wasne


99.97% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z

zacznikiem Nr 4
85228
2820

47,000.00

47,000.00

3110

215,688.00
215,688.00

202,644.48
202,644.48

85295

99.97% Zadanie wasne


100.00% Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze
100.00% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (CARITAS)
93.95% Pozostaa dziaalno
93.95% wiadczenia spoeczne (doywianie)

Strona 16 z 21

139,404.00

853
85311

126,360.48

6,000.00

6,000.00

70,284.00

70,284.00

48,000.00

43,063.20

16,000.00

16,000.00

2820

16,000.00

16,000.00

4210

32,000.00
26,000.00

27,063.20
21,783.20

4300

6,000.00

5,280.00

85395

90.64% Zadania wasne


100.00% Zadania zlecone (pomoc dla powodzian z Falent)
100.00% Zadania wasne dofinansowywane z budetu pastwa
89.72% POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ
100.00% Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
100.00% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (DOBRA WOLA)
84.57% Pozostaa dziaalno
83.78% Zakup materiaw i wyposaenia (Akcja

"Radoniej w wita")
88.00% Zakup usug pozostaych (wycieczka

kombatantw do Biaowiey oraz czonkw ZK


i BWAK w Raszynie)
854
85401
3020

5,021,851.00
463,370.00
26,560.00

4,349,547.21
459,014.19
26,106.51

16,160.00

15,877.70

4,000.00

3,873.80

6,400.00

6,355.01

311,780.00

310,428.40

196,780.00

196,485.40

40,000.00

38,980.27

75,000.00

74,962.73

23,300.00

21,833.32

16,000.00

14,603.19

2,500.00

2,471.81

86.61% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


99.06% wietlice szkolne
98.29% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze

4010

4040

4110

4120

4210

4240
4270
4280
4440

85407
3020

4,800.00

4,758.32

53,830.00

53,557.79

34,330.00

34,330.00

7,000.00

6,728.31

12,500.00

12,499.48

8,800.00

8,500.74

5,600.00

5,415.80

1,200.00

1,089.78

2,000.00

1,995.16

13,000.00

12,990.75

11,000.00

10,998.06

2,000.00

1,992.69

6,000.00

5,998.88

6,000.00

5,998.88

600.00

597.80

600.00

597.80

500.00

0.00

500.00

0.00

19,000.00

19,000.00

12,000.00

12,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

4,159,300.00
13,000.00

3,584,988.89
9,679.60

98.25% SP Raszyn
96.85% SP ady
99.30% SP Skocin
99.57% Wynagrodzenia osobowe
99.85% SP Raszyn
97.45% SP ady
99.95% SP Skocin
93.71% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
91.27% SP Raszyn
98.87% SP ady
99.13% SP Skocin
99.49% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
100.00% SP Raszyn
96.12% SP ady
100.00% SP Skocin
96.60% Skadki na Fundusz Pracy
96.71% SP Raszyn
90.82% SP ady
99.76% SP Skocin
99.93% Zakup materiaw i wyposaenia
99.98% SP Raszyn
99.63% SP ady
99.98% Zakup pomocy naukowych i ksiek
99.98% SP Raszyn
99.63% Zakup usug remontowych
99.63% SP Raszyn
0.00% Zakup usug medycznych
0.00% SP Raszyn
100.00% Odpis na ZFS
100.00% SP Raszyn
100.00% SP ady
100.00% SP Skocin
86.19% Placwki wychowania pozaszkolnego
74.46% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze
3250

200.00

0.00

0.00% Stypendia rne

Strona 17 z 21

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4370

300,000.00
24,000.00
53,000.00
8,000.00
500.00
12,900.00
5,000.00
5,000.00
22,500.00
1,000.00
1,000.00
10,400.00
2,000.00

273,429.96
22,626.86
38,677.31
6,285.14
500.00
12,437.42
4,972.68
4,996.37
20,938.39
622.20
463.00
10,312.42
0.00

91.14% Wynagrodzenia osobowe pracownikw


94.28% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
72.98% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
78.56% Skadki na Fundusz Pracy
100.00% Wynagrodzenia bezosobowe
96.41% Zakup materiaw i wyposaenia
99.45% Zakup rodkw ywnoci
99.93% Zakup pomocy naukowych i ksiek
93.06% Zakup energii
62.22% Zakup usug remontowych
46.30% Zakup usug medycznych
99.16% Zakup usug pozostaych
0.00% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

4410
4430
4440
4700
4740

3,000.00
800.00
15,000.00
500.00
500.00

2,687.28
791.00
13,000.00
470.00
295.76

89.58% Podre subowe krajowe


98.88% Rne opaty i skadki
86.67% Odpis na ZFS
94.00% Szkolenia pracownikw
59.15% Zakup materiaw papierniczych do sprztu

4750

2,000.00

1,992.89

telefonii stacjonarnej

drukarskiego i urzdze kserograficznych

6050
85412
4110

4120

3,679,000.00

3,159,810.61

268,000.00

231,168.65

1,800.00

363.30

300.00

99.64% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
85.89% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem
Nr 4
86.26% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i modziey
20.18% Skadki na ubezpieczenia Spoeczne

294.94

zimowisko

68.36

pkolonie

60.73

20.24% Skadki na FP

49.70

zimowisko

11.03

4170

70,000.00

66,900.00

pkolonie

95.57% Wynagrodzenia bezosobowe

27,600.00

Zimowisko

13,900.00

kolonie w Poddbiu

25,400.00

4210
4230
4300

13,850.00
1,000.00
180,250.00

8,442.06
281.81
155,120.75

lato w szkole

60.95% Zakup materiaw i wyposaenia


28.18% Zakup lekw i materiaw medycznych
86.06% Zakup usug pozostaych

5,892.75

Zimowiska

142,675.00

kolonie

6,553.00

4410
4430
85415
3260

400.00
400.00
129,181.00
129,181.00

0.00
0.00
74,375.48
74,375.48

lato w szkole

0.00% Podre subowe krajowe


0.00% Rne opaty i skadki
57.57% Pomoc materialna dla uczniw
57.57% Pomoc materialna dla uczniw

47,179.38

Stypendia dla uczniw ze rodkw wasnych gminy)

16,375.00

stypendia dla uczniw dof.z b.p.

2,400.00

dofinans.dla niepen.uczniw ze rodkw PFRON

5,230.00

SP Raszyn (podrczniki)

1,000.00

SP ady (podrczniki)

600.00

SP Skocin (podrczniki)

1,591.10

85446
4300

2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

Gimnazjum (podrczniki)

0.00% Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


0.00% Zakup usug pozostaych

Strona 18 z 21

20,623,796.00

15,578,942.08

75.54% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

4010
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4700
6050

16,041,000.00
240,000.00
37,000.00
6,000.00
120,000.00
7,000.00
320,000.00
20,000.00
5,000.00
15,286,000.00

12,192,427.16
145,500.33
22,043.72
3,555.44
0.00
333.01
60,259.05
10,410.00
0.00
11,950,325.61

76.01% Gospodarka ciekowa i ochrona wd


60.63% Wynagrodzenia osobowe prac.JRP
59.58% Skadki na ubezp.spoeczne
59.26% Skadki na Fundusz Pracy
0.00% Wynagrodzenia bezosobowe
4.76% Zakup mat.i wyposaenia
18.83% Zakup usug pozostaych
52.05% Rne opaty i skadki
0.00% Szkolenia pracownikw.
78.18% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

4210
4300

238,654.00
5,000.00
233,654.00

216,629.04
1,398.00
215,231.04

900

RODOWISKA
90001

Nr 4
90002

90.77% Gospodarka odpadami


27.96% Zakup mat.i wyposaenia
92.12% Zakup usug pozostaych

3,101.51

Odbir przeterminowanych lekw

5,856.00

Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki


Odpadami

164,136.93

selektywna zbirka odpadw

42,136.60

90003
4210
4300

90004
4210

555,000.00
45,000.00
510,000.00

984,000.00
100,000.00

410,343.64
33,561.28
376,782.36

odbir odp.wielkogabarytowych

73.94% Oczyszczanie miast i wsi


74.58% Zakup materiaw i wyposaenia
73.88% Zakup usug pozostaych

262,174.66

Wywz nieczystoci

114,607.70

Likwidacja dzikich wysypisk

832,283.28
96,648.11

84.58% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


96.65% Zakup materiaw i wyposaenia

79,721.04

Zakup materiaw

16,927.07

4260
4270
4300
6050
6060
90013
4300
90015
4210
4260
4270

3,000.00
9,000.00
120,000.00
635,000.00

1,657.69
573.40
101,738.55
518,077.04

117,000.00

113,588.49

51,500.00
51,500.00
1,831,000.00
1,000.00
1,094,000.00
370,000.00

35,500.00
35,500.00
1,414,054.38
0.00
1,022,363.14
265,271.09

Paliwo do kosiarek

55.26% Zakup energii (zakup wody do parku)


6.37% Zakup usug remontowych (naprawy kosiarek)
84.78% Zakup usug pozostaych
81.59% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

Nr 4
97.08% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z
zacznikiem Nr 4
68.93% Schroniska dla zwierzt
68.93% Zakup usug pozostaych
77.23% Owietlenie ulic, placw i drg
0.00% Zakup materiaw i wyposaenia
93.45% Zakup energii
71.69% Zakup usug remontowych

175,762.49

Naprawy i wymiany owietlenia ulicznego

89,508.60

Konserwacja owietlenia

4300
6050

66,000.00
300,000.00

0.00
126,420.15

0.00% Zakup usug pozostaych


42.14% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem

4210
4260
4270

902,642.00
3,000.00
13,000.00
646,642.00

459,343.58
2,100.03
166.57
433,596.68

50.89% Pozostaa dziaalno


70.00% Zakup mat.i wyposaenia
1.28% Zakup energii
67.05% Zakup usug remontowych

Nr 4
90095

275,417.04

kan.deszczowa - konserwacja

127,069.64

konserwacja roww odkrytych

31,110.00

Strona 19 z 21

kan.deszczowaul.Godebskiego - remont

4300

189,000.00

8,205.00

4370
4430

1,000.00
50,000.00
1,857,341.00

0.00
15,275.30
1,701,604.30

4.34% Zakup usug pozostaych (monitoring

kanalizacji deszczowej i wycena)

921
92109

1,146,000.00
1,146,000.00

1,146,000.00
1,146,000.00

2720

384,000.00
384,000.00
270,000.00
150,000.00

384,000.00
384,000.00
152,000.00
150,000.00

4340

20,000.00

2,000.00

6050

100,000.00

0.00

6050

57,341.00
20,000.00
17,341.00
20,000.00
4,456,450.00
1,308,000.00
1,308,000.00

19,604.30
14,739.00
3,864.90
1,000.40
4,377,590.90
1,262,242.91
1,262,242.91

2820

3,120,450.00
445,000.00

3,096,176.79
445,000.00

2480
92116
2480
92120

92195
4170
4210
4300
926
92601

92605

0.00% Usugi telekomunikacyjne.telef.st.


30.55% Rne opaty i skadki
91.62% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
100.00% Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
100.00% Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury (GOK)
100.00% Biblioteki
100.00% Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
56.30% Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
100.00% Dotacja na rem.obiektw zabytkowych
(Koci pw. w. Szczepana w Raszynie)
10.00% Zakup usug remontowo-konserw. (figurka na
Wypdach)
0.00% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem
Nr 4
34.19% Pozostaa dziaalno
73.70% Wynagrodzenia bezosobowe
22.29% Zakup materiaw i wyposaenia
5.00% Zakup usug pozostaych
98.23% KULTURA FIZYCZNA I SPORT
96.50% Obiekty sportowe
96.50% Wydatki inwestycyjne zgodne z zacznikiem
Nr 4
99.22% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
100.00% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji


stowarzyszeniom
230,000.00

Dotacja KS-Raszyn (pika nona)

2,000.00

Dotacja - KS Raszyn (rekreacja ruchowa)

2,000.00

Dotacja - KS Raszyn (rozwj dysc. sportowych)

27,000.00

Dotacja - KS Raszyn (podnoszenie ciarw)

29,000.00

Dotacja - KS Raszyn (rozwj dysc. sportowych)

85,000.00

Dotacja - UKS ady (pika nona)

15,000.00

Dotacja - UKS-ady (rozwj dysc. sportowych)

20,000.00

Dotacja - UKS ady (szachy)

35,000.00

3020

7,700.00

7,576.06

Dotacja - UKS ady (rne sekcje i grupy wiekowe)

98.39% Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodze
3250
4010
4040
4110

4120

4170
4210
4260
4270
4280
4300

39,600.00
1,260,000.00
95,300.00
207,778.00

39,600.00
1,253,644.90
95,253.74
202,733.01

4,778.00

0.00

203,000.00

202,733.01

33,772.00

31,731.11

772.00

0.00

33,000.00

31,731.11

42,000.00
177,050.00
503,100.00
17,600.00
3,300.00
156,900.00

40,976.00
174,642.77
503,033.45
16,845.70
2,502.00
156,546.27

100.00% Stypendia rne (sportowe)


99.50% Wynagrodzenia osobowe pracownikw
99.95% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
97.57% Skadki na ubezpieczenia spoeczne
0.00% Urzd Gminy Raszyn
99.87% GOS
93.96% Skadki na Fundusz Pracy
0.00% Urzd Gminy Raszyn
96.15% GOS
97.56% Wynagrodzenia bezosobowe
98.64% Zakup materiaw i wyposaenia
99.99% Zakup energii
95.71% Zakup usug remontowych
75.82% Zakup usug medycznych
99.77% Zakup usug pozostaych

Strona 20 z 21

4350
4360

3,000.00
3,000.00

2,959.12
2,304.44

98.64% Zakup usug dostpu do sieci Internet


76.81% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

4370

4,500.00

4,485.17

99.67% Opaty za zakup usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej

4410
4430
4440
4530
4700
4740

150.00
1,800.00
38,000.00
45,000.00
2,400.00
2,500.00

130.00
1,793.04
38,000.00
41,892.00
2,386.00
1,976.23

4750

6,000.00

5,617.78

6060

25,000.00

24,548.00

4170
4210
4260
4270
4300
4590

28,000.00
1,000.00
5,000.00
15,000.00
1,000.00
4,000.00
2,000.00
89,243,581.00

19,171.20
0.00
3,123.20
14,997.00
0.00
0.00
1,051.00
76,001,325.86

92695

telefonii stacjonarnej
86.67% Podre subowe krajowe
99.61% Rne opaty i skadki
100.00% Odpis na ZFS
93.09% Podatek od towarw i usug
99.42% Szkolenia pracownikw
79.05% Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
93.63% Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
98.19% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodne z
zacznikiem Nr 4
68.47% Pozostaa dziaalno
0.00% Wynagrodzenia bezosobowe
62.46% Zakup materiaw i wyposaenia
99.98% Zakup energii
0.00% Zakup usug remontowych
0.00% Zakup usug pozostaych
52.55% Kary i odszkodowania dla osb fizycznych
85.16% OGEM

Strona 21 z 21