You are on page 1of 6

ZARZDZENIE NR 10/V/2010

WJTAGMINYPRZYK
zdnia12marca2010r.
w sprawie przedoeniaRadzieGminywPrzykusprawozdaniazwykonaniaoplanu
finansowegoGminnejBibliotekiPublicznejwPrzyku za 2009 rok
Napodstawieart.199ust.1pkt2ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.
z2005r.Nr249poz.2104zpzn.zm.)- WjtGminyPrzyk zarzdza, co nastpuje:
1.Przedkada si RadzieGminywPrzykusprawozdaniezwykonaniaplanufinansowegoGminnej
BibliotekiPublicznejwPrzyku za 2009 rok.
2.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodpisaniaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym
WojewdztwaMazowieckiego.

WjtGminy
mgr Marian Ku

Informacjaoprzebieguwykonaniaplanufinansowegoza2009r.
GminnejBibliotekiPublicznejwPrzy k u

Stan rodkwobrotowychnapocztek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN


I. Przychody
Rodzaj przychodu -

Lp .
1.

Dotacjapodmiotowazbudetu gminy - 2480

2.

W pywyzusug - 0830

3.

Plan

Wykonanie % realizacji
planu

190000,00 190000,00

100,00

300,00

416,20

138,73

Refundacjakosztwzatrudnieniawramachpracinterwencyjnych- 2710

6 684,00

6 125,17

91,64

4.

DotacjazBibliotekiNarodowej program promocja czytelnictwa - 2240

3 000,00

3 000,00

100,00

5.

rodki otrzymane od pozostaychjednostekzaliczanychdosektorafinansw 75 000,00


publicznych na realizacjzadabiecych jednostek zaliczanych do sektora
finanswpublicznych- 2463

52 821,66

70,43

274 984,00 252 363,03

91,77

Razem przychody

II. Koszty - wpodziace klasyfikacji budetowej:


Rodzaj kosztu -

Lp .
1.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze - 3020

2.

Wynagrodzenia,wtym
-osobowe - 4010
-osobowe - 4013
-bezosobowe - 4170
-bezosobowe - 4173

3. S kadki na ubezpieczenie spoeczneiFunduszPracy,


ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN.
Podpisany.
w tym:
-ubezp. spoeczne - 4110
-ubezp. spoeczne - 4113
-Fundusz Pracy - 4120
-Fundusz Pracy - 4123
4.

Zakup materiaw,wyposa enia,akcesoriwkomputerowych,

Plan

869,03

Wykonanie

% realizacji
planu

869,03

100,00

125341,86 120341,86
97389,66 97389,66
5910,00
5910,00
6209,00
1209,00
15833,20 15833,20

96,01
100,00
100,00
19,47
100,00

20337,00

20337,00

100,00
Strona 1 / 6

15923,78
1784,66
2338,92
289,64

15923,78
1784,66
2338,92
289,64

100,00
100,00
100,00
100,00

WjtGminy
mgr Marian Ku

Informacjaoprzebieguwykonaniaplanufinansowegoza2009r.
GminnejBibliotekiPublicznejwPrzy k u

Stan rodkwobrotowychnapocztek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN


I. Przychody
Rodzaj przychodu -

Lp .
1.

Dotacjapodmiotowazbudetu gminy - 2480

2.

W pywyzusug - 0830

3.

Plan

Wykonanie % realizacji
planu

190000,00 190000,00

100,00

300,00

416,20

138,73

Refundacjakosztwzatrudnieniawramachpracinterwencyjnych- 2710

6 684,00

6 125,17

91,64

4.

DotacjazBibliotekiNarodowej program promocja czytelnictwa - 2240

3 000,00

3 000,00

100,00

5.

rodki otrzymane od pozostaychjednostekzaliczanychdosektorafinansw 75 000,00


publicznych na realizacjzadabiecych jednostek zaliczanych do sektora
finanswpublicznych- 2463

52 821,66

70,43

274 984,00 252 363,03

91,77

Razem przychody

II. Koszty - wpodziace klasyfikacji budetowej:


Rodzaj kosztu -

Lp .
1.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze - 3020

2.

Wynagrodzenia,wtym
-osobowe - 4010
-osobowe - 4013
-bezosobowe - 4170
-bezosobowe - 4173

3.

S kadki na ubezpieczenie spoeczneiFunduszPracy,


w tym:
-ubezp. spoeczne - 4110
-ubezp. spoeczne - 4113
-Fundusz Pracy - 4120
-Fundusz Pracy - 4123

4.

Zakup materiaw,wyposa enia,akcesoriwkomputerowych,


czasopism,wtym:
-zakup materiawiwyposaenia - 4210
-zakup materiawiwyposaenia - 4213
-zakup materiawpapierniczych- 4740
-zakup materiawpapierniczych- 4743
-zakupakcesoriwkomputerowych,licencjiiprogramw- 4750
-zakupakcesoriwkomputerowych,licencjiiprogramw- 4753

5.

Kosztyutrzymania,wtym:
-energiaiwoda- 4260
-internet - 4350
-internet - 4353
-telefon - 4370
-telefon - 4373
-ubezpieczenie -4430

6.

Zakup ksiek - 4240

wiadczeniapracowniczeiinne,wtym:
-badania lekarskie - 4280
ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN.
Podpisany.
-podre subowe - 4410
-podre subowe - 4413
-zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
4440
-szkolenia - 4700
7.

Zakup usug pozostaychiremontowych,wtym:

Plan

869,03

Wykonanie

% realizacji
planu

869,03

100,00

125341,86 120341,86
97389,66 97389,66
5910,00
5910,00
6209,00
1209,00
15833,20 15833,20

96,01
100,00
100,00
19,47
100,00

20337,00

20337,00

100,00

15923,78
1784,66
2338,92
289,64

15923,78
1784,66
2338,92
289,64

100,00
100,00
100,00
100,00

63049,25
28936,95
29360,31
249,80
62,45

58049,25
23936,66
29360,31
249,80
62,45

92,07
82,72
100,00
100,00
100,00

4244,03

4244,03

100,00

196,00

196,00

100,00

7723,81
3299,15
1415,88
897,00
1516,76
33,02
562,00

7 723,81
3299,15
1415,88
897,00
1516,76
33,02
562,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

16139,37

16139,37

100,00

6911,00
76,00
1569,80
275,20

6911,00
76,00
1569,80
275,20

100,00
100,00
Strona 2 / 6
100,00

4250,00
740,00

4250,00
740,00

100,00
100,00

34612,68

23853,18

68,91

100,00

-telefon - 4370
-telefon - 4373
-ubezpieczenie -4430

1516,76
33,02
562,00

1516,76
33,02
562,00

100,00
100,00
100,00

6.

Zakup ksiek - 4240

16139,37

16139,37

100,00

7.

wiadczeniapracowniczeiinne,wtym:
-badania lekarskie - 4280
-podre subowe - 4410
-podre subowe - 4413
-zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
4440
-szkolenia - 4700

6911,00
76,00
1569,80
275,20

6911,00
76,00
1569,80
275,20

100,00
100,00
100,00
100,00

4250,00
740,00

4250,00
740,00

100,00
100,00

34612,68
3494,66
19852,52
10 759,50
506,00

23853,18
3494,66
19852,52
0
506,00

68,91
100,00
100,00
0
100,00

274 984,00 254 224,50

92,45

Zakup usug pozostaychiremontowych,wtym:


-zakup usug pozostaych 4300
-zakup usug pozostaych 4303
-zakup usug remontowych 4270
-rne opatyiskadki- 4433
Razem koszty

- wpodzialezarda finansowania :
rdo finansowania

Lp .
1.

Dotacjazbudetu gminy

2.

rodki otrzymane na realizacjzadabiecych program PPWOW

3.
4.

Plan

Wykonanie % realizacji planu

190000,00 174503,37

91,84

75000,00

75000,00

100,00

Dochody wasne

6984,00

1721,13

24,64

DotacjazBibliotekiNarodowej promocja czytelnictwa

3000,00

3000,00

100,00

274 984,00 254 224,50

92,45

Razem koszty

Stan rodkwobrotowychnakoniecokresu(31.12.2009r.)103,73 PLN

III. Stan nalenoci na dzie 31.12.2009r.wynosi22807,63PLN,wymagalnych0PLN,


wtym:
1) nalenozbudetugminyztytuu PPWOW 22 178,34 PLN
2) nalenocizPUPztytuurefundacjiwynagrodzeniaipochodnychzam-c grudzie 614,43
PLN
3) nalenociztytuudostawiusug 14,86 PLN
IV. Stan zobowiza na dzie 31.12.2009r.wynosi40856,49PLN,wymagalnych0PLN,
wtym:
1) z tytuu wynagrodzeipochodnych3180,52PLN(nagrodaroczna),wtymwymagalnych
0PLN
2) z tytuuniewykorzystanejdotacjizbudetu gminy 15496,63PLN,wtymwymagalnych
0PLN
3) z tytuuzasileniarachunkuPPWOWzdziaalnoci podstawowej 22 178,34 PLN
V. Pozostaeinformacjewformieopisowej
Przychody osignite przez Gminn Bibliotek Publiczn wPrzykuw2009r.stanowiy kwot
252 363,03 z, tj. 91,77 %planowanychprzychodw.Najwiksza czprzychodw 190
000,00 z (75,29%)pochodzizdotacjipodmiotowejotrzymanejzgminy.Znaczn cz 52
821,66 z (20,93 %) stanowi rodkiotrzymanezgminynapodstawieumowyowiadczenie
usu g s p oecznychprojekturealizowanegowramachProgramuIntegracjiSpoecznej
finansowanego ze rodkwPoakcesyjnegoProgramuWspieraniaObszarwWiejskich
(PPWOW).Refundacjakosztwzatrudnienia1osobywramachpracinterwencyjnych
6125,17z stanowizaledwie2,43%uzyskanychprzychodw.Niewielkiudziawprzychodach
pochodzizdotacjizBibliotekiNarodowejnapromocjeczytelnictwa 3 000,00 z (1,19 %).
Jeszcze mniejsz cz stanowi przychodyzusug (wpaty od uytkownikwkomputerw,
korzystajcychzdrukarekwbibliotece- 416,20 z(0,16 %).
Na planowane koszty 274 984,00 z, wydatkowano kwot 254 224,50 z, tj. 92,45 %.
Najwiksz grup 1 4 0 6 7 8 , 8 6 z (55,34 %) stanowi koszty zwizanezzatrudnieniem
ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN. Podpisany.
Strona 3 / 6
pracownikw 5osb(4,25etatu)orazpochodneodwynagrodze ( skadki ZUS: spoeczne
iFunduszPracy),tj.:
- wynagrodzenia osobowe 103 299,66 z, wtym5910,00zPPWOW
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 042,20 z, ztego15833,20zPPWOW - umowaodzieo
nawykonaniepracremontowychwbudynkuOSPGrabwwpomieszczeniach

finansowanego ze rodkwPoakcesyjnegoProgramuWspieraniaObszarwWiejskich
(PPWOW).Refundacjakosztwzatrudnienia1osobywramachpracinterwencyjnych
6125,17z stanowizaledwie2,43%uzyskanychprzychodw.Niewielkiudziawprzychodach
pochodzizdotacjizBibliotekiNarodowejnapromocjeczytelnictwa 3 000,00 z (1,19 %).
Jeszcze mniejsz cz stanowi przychodyzusug (wpaty od uytkownikwkomputerw,
korzystajcychzdrukarekwbibliotece- 416,20 z(0,16 %).
Na planowane koszty 274 984,00 z, wydatkowano kwot 254 224,50 z, tj. 92,45 %.
Najwiksz grup 1 4 0 6 7 8 , 8 6 z (55,34 %) stanowi koszty zwizanezzatrudnieniem
pracownikw 5osb(4,25etatu)orazpochodneodwynagrodze ( skadki ZUS: spoeczne
iFunduszPracy),tj.:
- wynagrodzenia osobowe 103 299,66 z, wtym5910,00zPPWOW
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 042,20 z, ztego15833,20zPPWOW - umowaodzieo
nawykonaniepracremontowychwbudynkuOSPGrabwwpomieszczeniach
przeznaczonych na Klub Integracji SpoecznejrealizowanawramachPPWOW,umowy
zlecenia za prowadzenie zaj (warsztatw)wokalno-tanecznych, rkodzielnictwa
artystycznego,aerobic,zrehabilitantk orazumowaodzieo za opraw muzyczn Spotkania
Integracyjnego Podsumowujcego Andrzejki realizowanegowramachPPWOWoraz
umowaodzieo za przeprowadzenie spotkaautorskichwplacwkachowiatowych gminy.
- pochodne od wynagrodze ( skadki ZUS; ubezpieczenie spoeczneiFunduszPracy 20
337,00 z, wtym2074,30zPPWOW
Kolejn grup stanowi koszty zakupu materiaw,wyposaenia,akcesoriwkomputerowych,
czasopism 58 049,25 z (22,83 %), najwiksz cz 29 360,31 z stanowi tutaj zakupy
materiawiwyposaeniawydatkowanewzwizkuzrealizacjprogramuPPWOW,ztego:
- zakup materiaw,artykuwspoywczychirodkwczystoci na warsztaty rkodzielnicze
ikulinarne- 8093,26z
- zakup drobnego wyposaenia 16 916,44 z, ztego:
a) szafkikuchenne,st, drzwi,zlew,kuchniagazowazbutl na wyposaenie Klubu
Integracji SpoecznejwbudynkuOSPGrabw 3938,48z
b) szafa, chodziarkaikomputerdlaKGWaguszw 5046,00z
c) elazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rkodzielniczych 245,00 z
d) krzesa do wietlicywMierziczce 7498,93z
e) okap,kolankairurydoKlubuIntegracjiSpoecznejwGrabowie-188,03 z
- artykuybiurowewykorzystanedocelwrealizacjiprogramuPPWOW 423,61 z
- bilety wstpudokina,teatru,muzeumzakupionewramachwyjazdwintegracyjnychdo
Radomia Krakowa, Zakopanego 3927,00z
- prenumerata czasopism 2850,01z, ztego:
a) GBP Przyk - 1469,53z
b) FiliaGrabw- 686,40 z
c) Filia agw- 694,08 z
- rodki czystoci 948,02 z
- drobne wyposaenie -312,37 z,
- meble (regay biblioteczne, lada, szafki katalogowe, fotel, biurko)- 4489,68z
- druki, znaczki pocztowe, materiay biurowe, papier, folia poligraficzna 2491,37z
- zestawkomputerowyzdrukark, drukarka, monitory 4355,00z,
- grzejniki elektryczne, czajnik elektryczny, niszczarka, fax, aparat fotograficzny, odkurzacz, 2571,28z,
- drzwi,roletyiparapety- 4799,68z
- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego 364,78 z
- piecztki 208,00 z
ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN.
Podpisany.
- apteczkiilekidoapteczki 279,30 z
- ksikinanagrodydlanajlepszychczytelnikw 418,38 z
- licencjeiprogramykomputerowe,wznowienielicencji(4szt.) 3470,57z

Strona 4 / 6

- grzejniki elektryczne, czajnik elektryczny, niszczarka, fax, aparat fotograficzny, odkurzacz, 2571,28z,
- drzwi,roletyiparapety- 4799,68z
- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego 364,78 z
- piecztki 208,00 z
- apteczkiilekidoapteczki 279,30 z
- ksikinanagrodydlanajlepszychczytelnikw 418,38 z
- licencjeiprogramykomputerowe,wznowienielicencji(4szt.) 3470,57z
- tusz, toner do urzdzekserograficznychidrukarek 1130,50z
Kosztyutrzymaniaobiektwstanowiy 7 723,81 z (3,04%),ztego:
- energia elektryczna 2395,12z
- gazzbutli 904,03 z
- dostp do usug internetowych 1415,88z
- dostp do usuginternetowychwramachprogramuPPWOW 897,00 z abonament do
31.12.2010 r. za dostp do internetu dla KGW aguszw
- rozmowy telefoniczne 1549,78z, tegowramachPPWOW33,02 z
- ubezpieczenie sprztukomputerowegoiprowadzeniadziaalnoci 562,00 z
W 2009 r. dokonano zakupu ksigozbioru na kwotczn 16 139,37, tj. 100,00 % planu, kwota
tastanowi6,35%wykonanychkosztw(zdotacjizBibliotekiNarodowej 3000,00z), ztego:
- GBP Przyk - 8704,95z
- FiliaGrabw- 3877,79z
- Filia agw- 3556,63z
wiadczeniapracowniczeiinne 7 780,03 z (3,06%)togrupakosztwwskad,ktrej
wchodz:
- badaniaokresowepracownikw 76,00 z
- podre subowe 1845,00z, ztego275,20z stanowi wyjazdy subowewramach
programu PPWOW
- wiadczeniarzeczowedlapracownikwbibliotekiwynikajcezprzepiswBHP(mydo,
rczniki, herbata, papier toaletowy) 869,03 z
- wiadczeniaurlopowedlapracownikwbibliotekiwynikajcezprzepiswozakadowym
funduszu wiadczesocjalnych oraz zapomoga losowa 4250,00z
- szkoleniapracownikw 740,00 z
Zakupu usug pozostaychiremontowychdokonanonakwot 23 853,18 z , tj. 68,91 %
planowanychkosztw,kwotatastanowi9,38%wykonanychkosztw,wskadkosztw
wchodz:
- prowizja bankowa, opata za prowadzenie rachunku 958,87 z
- przegld ganic 81,89 z
- przesyki pocztowe 28,00 z
- usuga transportowa 87,90 z
- ekspertyza monitora 20,00 z
- instalacja systemu alarmowego 1891,00z
- abonament za monitoring 427,00 z
Zakup usugwramachprogramuPPWOW 20 358,52, sto koszty zwizanez:
- usuga transportowa kuchni gazowej 50,00 z
ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN.
Podpisany.
- koszt montaudrzwiwbudynkuOSPGrabw

120,00 z

Strona 5 / 6

- wyjazddoteatruikinawRadomiuwdniu.(wstp, transport, ubezpieczenie) 4335,89z


- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie
usuga gastronomiczna) 5119,00z

- instalacja systemu alarmowego 1891,00z


- abonament za monitoring 427,00 z
Zakup usugwramachprogramuPPWOW 20 358,52, sto koszty zwizanez:
- usuga transportowa kuchni gazowej 50,00 z
- koszt montaudrzwiwbudynkuOSPGrabw 120,00 z
- wyjazddoteatruikinawRadomiuwdniu.(wstp, transport, ubezpieczenie) 4335,89z
- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie
usuga gastronomiczna) 5119,00z
- wyjazdintegracyjnyKrakw-Zakopane 4852,00z
- wyjazdintegracyjnyKrakw-agiewniki-Owicim 4948,00z
- wynagrodzenie specjalisty za wygoszenie prelekcji na temat schorze ukadu nerwowego
izachowaprozdrowotnychischorzereumatologicznych 600,00 z
- za wykonanie tablicy informacyjnej 73,20 z
- opata ZAIKS za spotkanie integracyjne Andrzejki 80,00 z
- prowizjabankowazr-ku PPWOW 180,43 z
Wykonanieplanowanychkosztww92,45%spowodowanejestniewykonaniemplanowanych
przychodwzerodkwzawiadczenie usug spoecznychprojekturealizowanegowramach
Programu Integracji Spoecznej finansowanego ze rodkwPoakcesyjnegoProgramuWspierania
ObszarwWiejskich.Planowanekosztyzwizanezrealizacj programu PPWOW wykonano
w100%,wydatkipokrytozdotacjizgminy,dochodwwasnych oraz nadwyki rodkw
obrotowych za rok poprzedni.
Sporzdzia:
GwnyKsigowy
mgr Anna Krzeniak

ID: WOVZJ-ORHUA-AVYHN-RRWAO-WESKN. Podpisany.

Zatwierdzi:
Kierownik Gminnej Biblioteki
PublicznejwPrzyku
mgr Monika Krzeniak

Strona 6 / 6