You are on page 1of 26

UCHWAA NR 466/10 RADY MIEJSKIEJ W OAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.1) ) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.2) ) oraz uchway Nr 78/07 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Oarw Mazowiecki zatwierdzonym uchwa Nr 464/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010 r. Rada Miejska uchwala, co nastpuje: DZIA I. Zakres regulacji planu 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew zwany dalej w treci niniejszej uchway planem. 2. Plan obejmuje obszar, ktrego granice wyznaczaj; od pnocy granica administracyjna wsi Pogroszew przebiegajca wzdu granicy administracyjnej gminy Oarw Mazowiecki, od wschodu granica dz. nr ew. 22/4 i jej przeduenie przez ul. Nowowiejsk oraz dziak nr ew. 96/1 do Kanau Oarowskiego, nastpnie w kierunku wschodnim poudniowa granica Kanau Oarowskiego, od poudnia granice dziaek nr ew. 149, 148, 147, 146 i 145 oraz poudniowa granica drogi na dziace nr ew. 150, od zachodu wschodnia linia rozgraniczajca ul. Rataja, dalej w kierunku wschodnim poudniowa granica Kanau Oarowskiego, nastpnie w kierunku pnocnym zachodnie granice dz. nr ew. 94/2 i 22/3. 3. Granice obszaru objtego planem, o ktrym mowa w ust. 2, wyznacza si na rysunku planu sporzdzonym na mapie w skali 1: 2000, stanowicym zacznik nr 1 do uchway. 2. Zacznikami do niniejszej uchway i jej integralnymi czciami, s: 1)rysunek planu w skali 1: 2 000 stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway; 2)rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu- stanowice zacznik nr 2 do niniejszej uchway; 3)rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania- stanowice zacznik nr 3 do niniejszej uchway; 4)rysunek tereny zmeliorowane w skali 1:5000 - stanowicy zacznik nr 4* do niniejszej uchway.
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 1

3. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objtego planem. 2. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowizujcymi ustaleniami planu: 1)granice obszaru objtego planem; 2)linie rozgraniczajce zagospodarowania; tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach

3)zwymiarowane wzajemne odlegoci elementw zagospodarowania; 4)przeznaczenie terenw oznaczone symbolem literowym i numerem wyrniajcym go spord innych terenw lub tylko symbolem literowym; 5)linie zabudowy nieprzekraczalne. 3. Wskazuje si oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi strefy wymagajce szczeglnych warunkw zagospodarowania oraz ograniczenia w uytkowaniu terenw na podstawie przepisw odrbnych: 1)pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych; 2)stref bezpieczestwa (kontrolowana) gazocigu wysokiego cinienia. 4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 maj charakter informacyjny. 4. 1. W planie okrela si: 1)przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 2)zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3)zasady ochrony rodowiska i przyrody; 4)parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw, wskaniki intensywnoci zabudowy; 5)szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci; 6)szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 7)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej; 8)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw; 9)stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 2. W planie nie okrela si, ze wzgldu na brak wystpowania w obszarze planu przedmiotu ustale: 1)wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych; 2)zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkw, dbr kultury wspczesnej oraz krajobrazu kulturowego;
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 2

3)granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, terenw naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych. 3. Plan okrelony obowizywania. jest jako perspektywiczny 5. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1)bezporednim dostpie do drogi publicznej lub do drogi wewntrznej naley przez to rozumie zjazd bezporedni poprzez wasn dziak; 2)bezporednim dostpie do infrastruktury technicznej naley przez to rozumie dostp poprzez wasn dziak; 3)dokumentacji geotechnicznej - naley przez to rozumie ocen danych geotechnicznych sporzdzon na podstawie bada autorskich terenowych lub laboratoryjnych albo na podstawie bada archiwalnych sporzdzon na warunkach okrelonych w przepisach odrbnych; 4)dziace budowlanej - naley przez to rozumie dziak w rozumieniu ustawy; 5)ekspertyzie geotechnicznej - naley przez to rozumie opis warunkw gruntowowodnych sporzdzony na podstawie bada polowych i okrelony w sposb jakociowy na podstawie wartoci tabelarycznych i norm zgodnie z warunkami okrelonymi w przepisach odrbnych; 6)inwestycji celu publicznego naley przez to rozumie inwestycje o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym stanowice realizacj celw publicznych, w rozumieniu przepisw odrbnych; 7)linii rozgraniczajcej niepublicznych drg wewntrznych - naley przez to rozumie granice dziaek penicych funkcje niepublicznych drg wewntrznych, o ktrych mowa w pkt 11; 8)linii rozgraniczajcej tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania naley przez to rozumie oznaczon na rysunku planu lini cig, granic terenu o ustalonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania; 9)maksymalnej liczbie kondygnacji lub maksymalnej wysokoci zabudowy naley przez to rozumie nieprzekraczaln ilo uytkowych nadziemnych kondygnacji budynku lub maksymaln wysoko obiektu liczon zgodnie z definicj zawart w przepisach odrbnych; 10)nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie wyznaczony lub ustalony dla terenu obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu rodzajw budowli nadziemnych niebdcych liniami przesyowymi i sieciami uzbrojenia terenu. Obiekty budowlane nie musz do niej przylega, lecz mog by dowolnie rozmieszczone w obrbie ograniczonego przez ni obszaru, z uwzgldnieniem ogranicze wynikajcych z innych ustale planu; 11)niepublicznej drodze wewntrznej naley przez to rozumie wydzielon z terenu dziak, ktra na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych, peni funkcj drogi dla pozostaych dziaek do niej przylegajcych i zapewnia dostp dziaek budowlanych do drogi publicznej; bez sprecyzowania terminu jego

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 3

12)obszarze naley przez to przedstawionych na rysunku planu;

rozumie

obszar

objty

planem

w granicach

13)odpowiednich strefach bezpieczestwa od gazocigu - naley przez to rozumie gazocig wraz ze strefami, w ktrych obowizuj ograniczenia dla lokalizacji obiektw i zadrzewie zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada sieci gazowe okrelonymi w przepisach odrbnych: w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r (Dz. U. Nr 97) dla gazocigw wybudowanych po 12 grudnia 2001r.(jako strefy kontrolowane) oraz w Rozporzdzeniu Ministra Przemysu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz. U Nr 139) dla gazocigw wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r.(jako odlegoci podstawowe); 14)opinii geotechnicznej - naley przez to rozumie krtki opis warunkw gruntowowodnych sporzdzony na podstawie ogldzin w terenie z okreleniem gbokoci zwierciada wody; 15)paliwach ekologicznych naley przez to rozumie paliwa, ktre nie powoduj zanieczyszczenia rodowiska, a ich zasoby odnawiaj si we wzgldnie krtkim czasie, czyli nale do odnawialnych rde energii; 16)pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej - naley przez to rozumie napowietrzn lini elektroenergetyczn wraz ze stref techniczn i ochronn, w ktrym obowizuj ograniczenia dla lokalizacji obiektw i zadrzewie wedug wymaga przepisw odrbnych; 17)planie naley przez to rozumie ustalenia niniejszej uchway stanowicej akt prawa miejscowego, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; 18)powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumie cz dziaki budowlanej lub terenu, na gruncie rodzimym, ktra pozostaje niezabudowana i nieutwardzona - wyraon jako procentowy udzia powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu dziaki budowlanej lub terenu; 19)powierzchni uytkowej liczonej dla potrzeb okrelenia liczby miejsc postojowych - naley przez to rozumie powierzchnie pomieszcze, na wszystkich kondygnacjach, sucych do zaspokojenia potrzeb zwizanych bezporednio z przeznaczeniem caego budynku lub jego czci; 20)powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie powierzchni dziaki budowlanej, ktra moe by zabudowana budynkami (liczon po zewntrznym obrysie na poziomie terenu), wyraon w procentach w odniesieniu do powierzchni tej dziaki budowlanej; wskanik nie dotyczy powierzchni utwardzonych; 21)przepisach odrbnych naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 22)przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie okrelone w planie przeznaczenie, lub sposb zagospodarowania terenu, ktre zostao ustalone planem jako jedyne lub przewaajce na wyznaczonym terenie i stanowice nie mniej ni 60% powierzchni terenu, na rzecz ktrego naley rozstrzyga wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoci z ustaleniami planu i przepisami odrbnymi; 23)przeznaczeniu uzupeniajcym naley przez to rozumie przeznaczenie wprowadzone lub istniejce jako uzupenienie przeznaczenia podstawowego, ktre nie zmienia charakteru tego przeznaczenia; 24)przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie rodzaj przeznaczenia inny ni podstawowy, ktry dopuszczony zosta w danym terenie jako uzupenienie lub
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 4

wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okrelonych w planie i stanowice nie wicej ni 40% powierzchni terenu; 25)rysunku planu naley przez to rozumie rysunek, sporzdzony na mapie w skali 1:2000, stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway; 26)sigaczu - naley przez to rozumie wysunit cz dziaki o minimalnej szerokoci 5m i maksymalnej dugoci 60m, przez ktr odbywa si dostp do drogi publicznej; 27)terenie naley przez to rozumie cz obszaru planu wyznaczon na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi z okrelonym przeznaczeniem, oznaczon na rysunku planu symbolem literowym i numerem lub tylko symbolem literowym; 28)terenie inwestycji naley przez to rozumie obszar objty wnioskiem o pozwoleniu na budow i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisw odrbnych; 29)uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim dotyczc zagospodarowania obszaru w granicach okrelonych w 1; 30)urzdzeniach infrastruktury technicznej - naley przez to rozumie zlokalizowane pod ziemi lub nad ziemi przewody lub urzdzenia wodocigowe, kanalizacyjne, ciepownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne z wyczeniem przyczy do budynkw; 31)usugach i produkcji naley przez to rozumie taki rodzaj dziaalnoci, ktra nie powoduje przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. Pod pojciem dziaalnoci mogcej negatywnie oddziaywa na rodowisko rozumie si haas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza (pyowe i gazowe w tym odory), zanieczyszczenie odpadami, oddziaywanie komunikacji. Realizacja obiektw nie moe rwnie powodowa nadmiernej eksploatacji drg; 32)ustawie naley przez to rozumie przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), o ile z treci przepisu nie wynika inaczej. 2. Inne pojcia i definicje wymienione w planie naley rozumie zgodnie z treci stosownych przepisw odrbnych. DZIA II. Ustalenia oglne planu Rozdzia 1. Ustalenia w zakresie ksztatowania przestrzeni. Przeznaczenie terenu 6. 1. Okrela si nastpujce rodzaje przeznaczenia terenu: 1)tereny zabudowy usugowej w korytarzu energetycznym - oznaczone na rysunku planu symbolem U/E ; 2)teren stacji elektroenergetycznej-oznaczony na rysunku planu symbolem E ; 3)teren rolniczy - oznaczony na rysunku planu symbolem R1 ; 4)teren wd powierzchniowych (Kana Oarowski) - oznaczony na rysunku planu symbolem WS ;

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 5

5)tereny komunikacji - oznaczone na rysunku planu symbolem KD z nastpujcym indeksem literowym odpowiadajcym klasyfikacji funkcjonalnej: a) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej, b) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 2. Na terenach, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupeniajce i dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. Rozdzia 2. Zasady ochrony i ksztatowanie adu przestrzennego 7. 1. Ustala si, e nadrzdnym celem miejscowego planu przestrzennego jest ochrona i ksztatowanie adu przestrzennego. zagospodarowania

2. Narzdziami realizacji ochrony i ksztatowania adu przestrzennego s ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim. 3. Ustalenia planu reguluj wszystkie rodzaje dziaa inwestycyjnych realizowanych na obszarze objtym planem oraz okrelaj zasady ich wzajemnych powiza funkcjonalnych i przestrzennych przy uwzgldnieniu uwarunkowa rodowiska i istniejcego zainwestowania oraz wymogw przepisw odrbnych. Rozdzia 3. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 8. 1. Dla terenw na ktrych zgodnie z przepisami odrbnymi mog by prowadzone scalenia i podziay nieruchomoci ustala si moliwo podziau terenw na dziaki budowlane pod warunkiem zachowania przepisw odrbnych oraz nastpujcych ustale: 1)ustala si wydzielanie nowych dziaek budowlanych, o powierzchniach nie mniejszych ni ustalone dla terenw o rnym przeznaczeniu, z zachowaniem na kadej dziace nie mniejszych ni ustalone w planie powierzchni biologicznie czynnych; 2)dopuszczenie pod zainwestowanie dziaek budowlanych o powierzchniach mniejszych ni ustalone dla terenw o rnym przeznaczeniu przy zachowaniu innych ustale planu; 3)nakaz zachowania wartoci uytkowych, zgodnie z przeznaczeniem w planie, wszystkich czci pozostaych po podziale dziaek budowlanych i z zachowaniem innych ustale planu; 4)szeroko frontu nowo wydzielanych dziaek budowlanych i kta pooenia granic nowo wydzielanych dziaek budowlanych w stosunku do pasa drogowego (linii rozgraniczajcej drogi), w tym niepublicznych drg wewntrznych, naley przyjmowa odpowiednio zgodnie z ustalaniem planu dla poszczeglnych terenw o rnym przeznaczeniu. 2. Przy podziaach przyjmuje si zasad, zapewnienia dostpu do drogi publicznej wszystkich dziaek budowlanych. Drogi powinny by wyznaczane w sposb umoliwiajcy dogodn obsug komunikacyjn wszystkich dziaek budowlanych lub nieruchomoci gruntowych, ktre do nich przylegaj. 3. Przy podziaach terenw przylegajcych do skrzyowa drg, naley uwzgldnia odpowiednie narone cicia linii rozgraniczajcych.
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 6

Rozdzia 4. Zasady ochrony rodowiska i przyrody 9. 1. Ustala si zasad docelowego objcia obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wod i docelowego odprowadzania i unieszkodliwiania ciekw sanitarnych wytwarzanych przez uytkownikw wszystkich obiektw istniejcych i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd i gruntu w jakikolwiek sposb. 2. Ustala si ochron wd i gleby przed zanieczyszczeniem w zwizku z prowadzeniem gospodarki rolnej. 3. W celu ochrony powietrza ustala si ogrzewanie pomieszcze obiektw istniejcych i nowych paliwami, o moliwie najniszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla rodowiska, speniajcych aktualnie obowizujce normy. 4. Ustala si obowizek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi, z uwzgldnieniem segregacji odpadw rde ich powstawania, z jednoczesnym wyodrbnieniem odpadw niebezpiecznych lub z uyciem innych rozwiza w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 5. Dla obiektw zabudowy usugowej, ustala si: 1)zakaz przekraczania dopuszczalnej emisji gazw, haasu, drga, zapylenia poza granic terenu do ktrego prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny; 2)stosowanie takich rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ktre wyeliminuj lub zminimalizuj szkodliwe oddziaywanie na rodowisko; 3)wprowadzenia pasa zieleni ochronnej wzdu granic dziaek usugowych (krzewy odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne i w miar moliwoci drzewa). 6. Ustala si ochron i zachowanie Kanau Oarowskiego oraz roww melioracyjnych szczegowych doprowadzajcych do Kanau jako podstawowego elementu ukadu hydrograficznego w obszarze planu. 7. Ustala si zachowanie i wzbogacenie obudowy Oarowskiego i roww zachowanych jako otwarte. biologicznej brzegw Kanau

8. Ochrona przed polami energetycznymi zwizanymi z obiektami i sieciami elektroenergetycznymi winna by realizowana wedug wymaga przepisw odrbnych. Rozdzia 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji 10. 1. Ustala si ukad komunikacji koowej obsugujcej obszar planu: 1)drogi zbiorcze: fragment ul. Nowowiejskiej 1KDZ i ul. Rataja - ulica poza obszarem planu przylegajca od strony zachodniej do terenu 3UE; 2)droga dojazdowa 7KDD. 2. Obsuga komunikacyjna ukadem okrelonym w ust. 1 okrela docelowy stan. 3. W liniach rozgraniczajcych drg ustala si zakaz realizacji obiektw nie zwizanych z drog, z urzdzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacj piesz lub rowerow i z zieleni dopuszczajc obiekty niezbdne na czas budowy.
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 7

11. 1. Ustala si nastpujce zasady zagospodarowania terenu drogi zbiorczej 1KDZ: 1)wyznacza si na rysunku planu linie rozgraniczajce fragmentu drogi zbiorczej 1KDZ oraz pasy terenu pod jej poszerzenie; 2)ustala si obsug terenw przylegych poprzez jeden wsplny zjazd dla terenu 1U/E oraz jeden wsplny zjazd dla terenu 2U/E. 2. Ustala si obsug terenw przylegych do drogi zbiorczej poza obszarem planu - ul. Rataja, poprzez zachowane zjazdy oraz wyznaczone na rysunku planu skrzyowanie ul. Rataja z drog 7KDD. 12. Ustala si nastpujce zasady zagospodarowania terenu drogi dojazdowej 7KDD: 1)wyznacza si na rysunku planu linie rozgraniczajce czci drogi 7KDD dla funkcji komunikacji koowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej ponadlokalnej i lokalnej; 2)zezwala si na obsug terenw przylegych w sposb bezporedni; 3)zakazuje si realizacji wicej ni jednego zjazdu na dziak frontow z wyczeniem sytuacji, jeeli wynikaj one ze szczeglnych warunkw ochrony przeciwpoarowej. 13. 1. 13. 1. Ustala si podstawowy ukad komunikacji pieszej obejmujcy: chodniki jednostronne lub obustronne prowadzone w liniach rozgraniczajcych drg. 2. W przypadku takiej moliwoci chodniki naley sytuowa za rowem odwadniajcym. Chodniki powinny by odsunite od jezdni zalenie od warunkw lokalnych. 14. Ustala si wprowadzenie cieki rowerowej w liniach rozgraniczajcych drogi 1KDZ oraz dopuszcza si wprowadzenie cieki rowerowej w liniach rozgraniczajcych drogi 7KDD. 15. Dopuszcza si lokalizacje obiektw obsugi komunikacji takich jak stacje paliw, myjnie samochodowe, stacje obsugi samochodw w terenie 3U/E. 16. 1. Ustala si nastpujce zasady obsugi parkingowej: 1)ustala si lokowanie miejsc parkingowych na terenie inwestycji z zachowaniem przepisw odrbnych dla lokalizacji miejsc parkingowych; 2)dopuszcza si wprowadzenie zatok parkingowych w liniach rozgraniczajcych drogi 7KDD i niepublicznych drg wewntrznych. 2. Ustala si nastpujce minimalne wskaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych z uwzgldnieniem rotacji: 1)sklep, punkt usugowy 30 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uytkowej, ale nie mniej ni 3 miejsca na sklep, punkt usugowy ;

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 8

2)handel ekspozycyjny - 20 miejsc parkingowych na 1000m2 p. u. i 1 miejsce postojowe na autokar na kade 1000m2 p. uytkowej; 3)sezonowe obiekty handlowe 20 miejsc parkingowych na obiekt; 4)funkcje usugowo-produkcyjne - 10 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uytkowej lub 20 miejsc na 100 zatrudnionych; 5)hurtownie bez handlu detalicznego 3 miejsca parkingowe na 1000m2 powierzchni uytkowej; 6)hurtownie ze sprzeda detaliczn 5 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uytkowej; 7)zakady produkcyjne - 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych; 8)obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej odpowiednio wedug potrzeb. Rozdzia 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej. Zasady uzbrojenia terenu 17. 1. Ustala si zasad obsugi istniejcego i nowego zainwestowania ze zorganizowanych systemw infrastruktury technicznej (wodocigowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) poprzez istniejce przewody magistralne, istniejc sie rozdzielcz oraz urzdzenia na tej sieci, w miar potrzeb przebudowywane i rozbudowywane w dostosowaniu do potrzeb poszczeglnych rodzajw przeznaczenia. 2. Dopuszcza si utrzymanie istniejcych tras przebiegu istniejcych magistralnych, ponadlokalnych sieci. 3. Z wyjtkiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV, 110kV i 15KV oraz gazocigu wysokiego cinienia 400 ustala si prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektw i urzdze w pasach drogowych, tj. na terenach zawartych w liniach rozgraniczajcych drg. Od zasady tej mona odstpi tylko w przypadku, kiedy w pasie drogowym nie ma warunkw, aby zgodnie z odrbnymi przepisami, realizowa dan sie lub przycze. W uzasadnionych przypadkach (technicznych i ekonomicznych) dopuszcza si inne trasy infrastruktury technicznej (poza liniami rozgraniczajcymi drg). 4. Ustala si, e rozwj systemu zaopatrzenia w energi elektryczn polega bdzie na odbudowie, rozbudowie, przebudowie i remontach istniejcych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, a take na odbudowie, rozbudowie, przebudowie i wymianie istniejcych stacji transformatorowych oraz budowie nowych stacji. 5. Ustala si zasad lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami wynikajcymi z projektowanych inwestycji. Lokalizacja stacji ustalana kadorazowo (wedug potrzeb), bez koniecznoci zmiany planu. 6. Dopuszcza si lokowanie obiektw infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ciekw czy stacje telekomunikacji na podstawie opracowa technicznych bez koniecznoci zmiany niniejszego planu pod warunkiem, e ewentualne negatywne oddziaywanie nie bdzie wykracza poza granice lokalizacji. 7. Zasady utrzymania porzdku i czystoci wynikaj z obowizujcych w tym zakresie aktw prawa miejscowego.
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 9

Zasady obsugi Zaopatrzenie w wod 18. 1. Zapatrzenie w wod do celw bytowych, gospodarczych z istniejcej i sukcesywnie (w dostosowaniu do powstajcej zabudowy) rozbudowywanej wodocigowej sieci oraz rozbudowywanych rde (poza obszarem planu lub z wasnych uj), zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi. 2. Dopuszcza si zaopatrzenie w wod z istniejcych i realizowanych uj wasnych (pytkich studni kopanych lub wierconych) do czasu realizacji sieci oraz do celw technologicznych, gospodarczych i przeciwpoarowych. Odprowadzenie ciekw sanitarnych i deszczowych 19. 1. Ustala si odprowadzenie ciekw sanitarnych z obszaru planu przy pomocy planowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi: 1)przyjmuje si odprowadzenie ciekw kanalizacj grawitacyjn lub pytk kanalizacj grawitacyjno-cinieniow realizowan sukcesywnie w miar rozwoju budownictwa, w systemie rozdzielczym; 2)ustala si, e cieki produkcyjne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji winny by podczyszczone w urzdzeniach oczyszczajcych znajdujcych si w granicach dziaek, do ktrych inwestor posiada tytu prawny, niezalenie od dalszego sposobu oczyszczania; 3)ustala si, e odbiornikiem ciekw bdzie oczyszczalnia w Pruszkowie albo oczyszczalnie zlokalizowane w Umiastowie, Pilaszkowie, Broniszach, Jzefowie k/Bonia; 4)przekroje kanaw w poszczeglnych drogach powinny zapewni odprowadzanie ciekw z projektowanej w planie zabudowy oraz uwzgldnia potrzeby zabudowy na terenach przylegych; 5)do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si atestowane, szczelne zbiorniki na nieczystoci pynne z wywozem do punktu zlewnego; 6)dopuszcza si realizacj lokalnych (mechaniczno - biologicznych) oczyszczalni ciekw. Warunki i miejsce odprowadzenia oczyszczonych ciekw z lokalnej oczyszczalni zostan okrelone zgodnie z obowizujcymi odrbnymi przepisami; 7)zakazuje si lokowania przydomowych oczyszczalni ciekw z rozsczkowaniem. 2. Ustala si zasady odprowadzenia wd opadowych: 1)wody opadowe docelowo odprowadzane bd do sieci kanalizacji deszczowej; 2)wody opadowe z powierzchni utwardzonych winny by podczyszczone z substancji ropopochodnych oraz zawiesin i poprzez wasne zbiorniki odparowywalne lub retencyjno - akumulacyjne, z separatorami odprowadzane do roww;

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 10

3)w przypadku wystpowania wystarczajco chonnej powierzchni odprowadzenie wd opadowych na teren wasnej dziaki lub do rowu, z wykorzystaniem naturalnej retencji terenu przy zachowaniu wymogu separacji ewentualnych zanieczyszcze; 4)odwodnienia terenw rolniczych i terenw zabudowy do Kanau Oarowskiego lub do roww melioracyjnych szczegowych, stanowicych dopywy Kanau Oarowskiego z uwzgldnieniem warunkw gruntowo-wodnych oraz moliwoci hydraulicznych odbiornikw; 5)ustala si nakaz stosowania zbiornikw akumulacyjno-retencyjnych lub zbiornikw odparowywalnych dla wd opadowych docelowo zmniejszajcych jednorazowy spyw z terenw U/E i E; 6)dla zachowania waciwych stosunkw wodnych dopuszcza si obiekty maej retencji wodnej na terenach przylegych do Kanau Oarowskiego (co najmniej w pasie pomidzy terenem Kanau, a ogrodzeniem na terenach 2U/E, 4U/E i E), przy zachowaniu przepisw odrbnych i innych ustale planu; 7)odprowadzenie wd opadowych z terenu drg poprzez infiltracj do gruntu wykorzystaniem retencji terenowej i podziemnej, po uprzednim oczyszczeniu zgodnie z warunkami, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd powierzchniowych i do ziemi okrelonych w przepisach odrbnych (oczyszczenie z piasku, bota oraz substancji ropopochodnych, jeeli takie zanieczyszczenia zostan stwierdzone); 8)zakazuje si odprowadzania wd opadowych, wd drenaowych i odwodnieniowych do sieci kanalizacji oraz na jezdnie drg. Zaopatrzenie w energi elektryczn 20. 1. Zasilanie w energi elektryczn z istniejcej lub wybudowanej odpowiedniej infrastruktury energetycznej, z istniejcej RPZ zlokalizowanej poza obszarem planu, dla wszystkich potencjalnych odbiorcw do owietlenia, zasilania sprztu domowego i innych urzdze oraz ogrzewania pomieszcze wedug technicznych warunkw przyczenia. 2. Zachowanie z dopuszczeniem przebudowy, urzdze energetycznych wystpujcych na terenie w postaci napowietrznych lub kablowych linii energetycznych. 3. Projektowanie tras linii SN i NN w sposb umoliwiajcy wykonanie zasilania liniami zarwno napowietrznymi jak i kablowymi. 4. Lokowanie urzdze energetycznych w sposb umoliwiajcy udostpnienie subom energetycznym wszystkich urzdze energetycznych wystpujcych na terenie w celu przeprowadzenia prac zwizanych z bezporedni i prawidow eksploatacj w/w urzdze. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na energi elektryczn dopuszczenie budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenach U/E. 6. Dopuszczenie realizacji transformatorowych stacji wntrzowych tylko w przypadku duych mocy i braku napowietrznych linii SN. 7. Dopuszczenie stosowanie alternatywnych rde energii elektrycznej: np. generatorw prdu, urzdze kogeneracji.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 11

Zaopatrzenie w gaz 21. 1. Ustala si zasad pokrycia zapotrzebowania na gaz do celw przygotowywania posikw, ciepej wody oraz ogrzewania pomieszcze. 2. Zasilanie w gaz z rozbudowanej sieci rozdzielczej wedug odpowiednich parametrw technicznych, a w szczeglnoci: zachowania minimalnych zblie ogrodze do gazocigw do 0,5m, oraz lokowania otwieranych na zewntrz szafek gazowych w linii ogrodze. 3. Wok gazocigw obowizuj odpowiednie strefy bezpieczestwa. Telekomunikacja 22. 1. Ustala si pene pokrycie zapotrzebowania na cza telefoniczne z istniejcej centrali telefonicznej TP S.A. lub innej nalecej do alternatywnego operatora, z istniejcej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajcych drg. 2. Bezporedni obsug abonentw telefonicznych za porednictwem indywidualnych przyczy. Zaopatrzenie w ciepo 23. Ustala si zaopatrzenie w energi ciepln poprzez zasilanie w szczeglnoci: gazem ziemnym, energi elektryczn, z wykorzystaniem gazu pynnego (LPG), oleju opaowego lub paliw ekologicznych, w tym staych, ktrych stosowanie jest zgodne z przepisami prawa ochrony rodowiska. Dopuszcza si kominki jako dodatkowe rdo ogrzewania obiektw; Usuwanie odpadw staych 24. Ustala si usuwanie odpadw staych poza obszarem planu, a w szczeglnoci: 1)ustala si zorganizowany i o powszechnej dostpnoci w obszarze planu, system zbierania i wywozu odpadw o charakterze komunalnym w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 2)ustala si, e na kadej dziace naley wydzieli odpowiednie (zadaszone) miejsce do selektywnej zbirki odpadw, oprnianych okresowo, w miar potrzeb do zakadw utylizacji na podstawie stosownych umw indywidualnych lub zbiorowych; 3)ustala si, e odpady zwizane z funkcjonowaniem usug, zwaszcza odpady niebezpieczne dla rodowiska wymagaj skadowania zgodnie z przepisami odrbnymi i podlegaj utylizacji przez odpowiednie specjalistyczne jednostki; 4)ustala si, e zawiesiny , tuszcze i oddzielone produkty naftowe z separatora bd usuwane i unieszkodliwiane przez odpowiednie specjalistyczne jednostki.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 12

DZIA III. Ustalenia szczegowe dla terenw o rnym przeznaczeniu 25. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczeglnych dziaek lub ich zespow okrela si wedug zasad ustalonych w stosunku do terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi, o ktrych mowa w 7 niniejszej uchway z uwzgldnieniem ustale dotyczcych struktury funkcjonalno - przestrzennej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, ogranicze zagospodarowania wynikajcych z zasad ochrony rodowiska i przyrody, o ktrych mowa w rozdziaach 2, 3, 4, 5 i 6 Dziau II niniejszej uchway. Rozdzia 1. Tereny zabudowy usugowej w korytarzu energetycznym U/E 26.

OZNACZENIE TERENU 1. 1) przeznaczenie podstawowe

1U/E, 2U/E, 3U/E, 4U/E

Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce terenu, zasady zagospodarowania a)usugi w zakresie: handlu detalicznego z uwzgldnieniem warunkw ust. 3 pkt. 9, handlu hurtowego, handlu ekspozycyjnego,obsugi technicznej i naprawy pojazdw mechanicznych, transportu, gospodarki magazynowej, administracji i porednictwa finansowego, logistyka, a na terenie 3U/E sprzeda paliw do pojazdw i sprzeda olejw opaowych b)napowietrzne linie elektroenergetyczne, odpowiednio 400kV, 220kV, 110kV i gazocig wysokiego cinienia 400mm a) obiekty i urzdzenia niezbdne ze wzgldw technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpoarowej b) urzdzenia budowlane, urzdzenia infrastruktury technicznej i ochrony rodowiska dla potrzeb dziaki lub potrzeb lokalnych c) garae wbudowane lub dobudowane i budynki gospodarcze towarzyszce zabudowie d) ziele urzdzona, obiekty maej architektury e) na terenach 2U/E, 3U/E i 4U/E nieutwardzony pas eksploatacyjnyKanau Oarowskiego produkcja i przetwrstwo rzemielnicze

2) przeznaczenie uzupeniajce

3) przeznaczenie dopuszczalne 2. cechy elementw zagospodarowania przestrzennego wymagajce ochrony, uksztatowania lub rewaloryzacji

Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego a) forma budynkw powinna by uksztatowana w nawizaniu do architektury wspczesnej bez ogranicze w zakresie materiaw konstrukcyjnych b) szczeglne warunki inwestowania w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych c) ustala si nasadzenia szpalerowe wzdu granic terenw U/E i w sposb nie kolidujcy z liniami elektroenergetycznymi d) dopuszcza si odbudow, rozbudow i przebudow linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV, 110kV oraz budow nowych linii, w tym wielotorowych, wielonapiciowych w miejsce odcinkw linii likwidowanych. Realizacja inwestycji po trasie istniejcych linii nie wycza moliwoci rozmieszczenia supw oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektw i urzdze niezbdnych do korzystania z linii w innych ni dotychczasowe miejscach. Dopuszcza si zmian tras linii lub zmian linii napowietrznych na podziemne a) dla budynkw linie zabudowy od strony drg zgodnie z rysunkiem planu b) obiekty maej architektury i obiekty infrastruktury technicznej, budynki portierni dopuszczane pomidzy lini rozgraniczajc a lini zabudowy c) dopuszcza si wycofanie zabudowy w gb dziaki budowlanej d) ustala si odsunicie zabudowy na, co najmniej 5m od granicy terenu WS - Kanau Oarowskiego e) ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegoci 6m od granicy dziaek penicych funkcje niepublicznych drg wewntrznych f) sytuowanie zabudowy w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust. 5 pkt 5 i ust. 6 pkt 1 lit. d Strona 13

3. 1)

Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy zabudowy

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

g) sytuowanie zabudowy w strefie gazocigu wysokiego cinienia zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust.5 pkt. 6 2) dopuszczenie dopuszcza si sytuowanie budynkw ze cian bez otworw przy granicy lub w odlegoci 1,5m budowy w granicy od granicy 3) maksymalny 0,7 wskanik powierzchni zabudowy na dziace budowlanej 4) powierzchnia co najmniej 20% biologicznie czynna na dziace budowlanej 5) wysoko budynkw 6) ksztat dachw 7) kolorystyka nie wicej ni 6m (nie dotyczy kondygnacji lub urzdze technicznych) z dopuszczeniem wysokoci do 9m pod warunkiem odpowiedniego podniesienia wysokoci supw paskie 10 - 15o a) dachy - od brzu do szaroci b) nakazuje si utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkw tworzcych cigi zabudowy: kolor elewacji w barwach pastelowych i szarociach, z dopuszczeniem barwnych elementw charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji lub danego inwestora lub uytkownika, w tym tablic i kasetonw informacyjnych a) w postaci: supw ogoszeniowych o wysokoci do 2,5m, tablic i neonw na budynkach, w powizaniu z ma architektur i kubatur budynkw b) na tymczasowych ogrodzeniach placw budowy, na czas nie duszy ni czas trwania budowy c) na dachu budynku o wysokoci i formie zharmonizowanej z architektur budynku d) zakazuje si umieszczania reklam i znakw informacyjno plastycznych w miejscach i w sposb zastrzeony dla znakw drogowych lub w sposb utrudniajcy ich odczytywanie a) ogrodzenia dziaek od strony drg lokowane w liniach rozgraniczajcych tych drg za chodnikiem, o max wysokoci 2,2m nad poziom terenu, aurowe w 50 %, z cokoem penym max do wysokoci 0,6m nad poziom terenu b) dopuszcza si miejscowe wycofanie ogrodze w gb dziaek. Teren pomidzy lini rozgraniczajc a lini zabudowy, wzdu drogi KDD i niepublicznych drg wewntrznych, w takich przypadkach mona przeznaczy na miejsca postojowe, ziele ozdobn lub chodniki c) ustala si odsunicie ogrodzenia, co najmniej 3m od granicy terenu Kanau Oarowskiego (w tym terenu WS) w celu zachowania nieutwardzonego pasa eksploatacyjnego d) ustala si symetryczne narone cicia linii ogrodze nie mniejsze ni 5m x 5m dla drogi KDD i niepublicznych drg wewntrznych oraz nie mniejsze ni 10m wzdu drogi 1KDZ i ul. Rataja e) zakazuje si ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych i ogrodze penych (z wyjtkiem elementw supw i podmurwek) w szczeglnoci: pojemniki z zieleni, supki, murki, awki, miejsca na pojemniki (obudowa) na mieci a) na terenach U/E w wyniku podziau nie moe powsta dziaka mniejsza ni 3000m2 b) ustalenie minimalnej powierzchni dziaki budowlanej nie dotyczy dziaek wydzielanych: dla potrzeb lokalizacji urzdze infrastruktury technicznej, dziaek pod niepubliczne drogi wewntrzne, dziaek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, a realizacja zabudowy na tych dziakach zgodna bdzie z przepisami odrbnym c) dopuszczalne obnienie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziaek budowlanych o 5% lub o 10% jeeli z dziaek wydziela si lub poszerza drogi publiczne d) minimalna szeroko frontu dziaki budowlanej20m (nie dotyczy skrajnych dziaek, ktrych szeroko musi uwzgldnia odlego od linii rozgraniczajcej drogi lub granic dziaki) z dopuszczalnym obnieniem o 0,3m; nie dotyczy szerokoci frontu dziaek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych e) kt pooenia granicy dziaki budowlanej w stosunku do pasa drogowego drg zbliony do kta prostego (nie mniej ni 60o), a przy dziakach skonych granica nowo wydzielanych dziaek rwnolega do granic istniejcych f) dopuszcza si wykorzystanie dla celw budowlanych nieruchomoci gruntowych zoonych z wicej ni jednej dziaki pod warunkiem stosowania okrelonych planem parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla cznej powierzchni nieruchomoci gruntowej 5. Szczeglne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uytkowaniu w tym zakaz zabudowy

8) powierzchnia usug handel detaliczny do 200m2 powierzchni sprzeday 9) reklamy

10) ogrodzenia

11) obiekty maej architektury 4.

Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci, odpowiednio zgodnie z 8 w tym:

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 14

1) na terenach zmeliorowanych, ktrych granice wskazane s na rysunku stanowicym zacznik nr 4* do niniejszej uchway ustala si przed inwestowaniem (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz przebudowy lub likwidacji drenau rolniczego, przy czym zachowana musi by, ta cz systemu, ktra przeprowadza wody melioracyjne z terenw ssiadujcych z obszarem planu 2) przed przystpieniem do dziaa projektowych naley opracowa opini (mae obiekty o powierzchni zabudowy do 200m2 o wysokoci do 2 kondygnacji) lub ekspertyz dla duych obiektw (due obiekty o powierzchni zabudowy powyej 200m2 o wysokoci powyej 2 kondygnacji) 3) w szczeglnoci zakaz lokowania: usug handlu detalicznego o powierzchni przekraczajcej 200m2 powierzchni sprzeday, zabudowy zagrodowej, masztw telefonii komrkowej na terenach 1U/E lub 2U/E oraz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiaw powodujcych pylenie 4) zabudow w ssiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV (w pasie technologicznym) naley sytuowa w odlegoci po 5m od osi linii w kad stron. Ustala si zamian na podziemne napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV w przypadku pojawienia si takich moliwoci technicznych 5) w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych o szerokoci: 86m dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV; 68m dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV w terenie 3U/E i o szerokoci jak w obszarze planu dla terenw 1U/E i 2U/E oraz 38m dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV nie naley lokalizowa budynkw mieszkalnych i innych przeznaczonych na stay pobyt ludzi, sadzi rolinnoci wysokiej, lokowa budowli zawierajcych materiay niebezpieczne poarowo, stacji paliw, stref zagroonych wybuchem, farm wiatrowych 6) w terenach 3U/E i 4U/E w oznaczonej na rysunku planu strefie bezpieczestwa gazocigu wysokiego cinienia 400mm, obowizuje zakaz lokowania budynkw i sadzenia drzew 6. Zasady ochrony rodowiska i przyrody a) zakazuje si samowolnego podwyszania i obniania powierzchni terenu dziaek powyej lub poniej poziomu terenu dziaek ssiednich oraz odprowadzania wd opadowych na ssiednie dziaki i drogi b) ustala si, e prowadzona dziaalno usugowa nie moe przekracza dopuszczalnej emisji gazw, haasu, drga, zapylenia poza granic terenw U/E oraz nie powinna przekracza w/w standardw dopuszczalnych dla funkcji okrelonych na terenach lub w obiektach ssiednich c) ustala si w projektowanej i zachowanej dziaalnoci stosowanie takich rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ktre wyeliminuj lub zminimalizuj szkodliwe oddziaywanie na rodowisko, w szczeglnoci na takie elementy jak: powietrze atmosferyczne, rodowisko gruntowo-wodne d) wzdu liniowych obiektw elektroenergetycznych, w pasie technologicznym (w ktrym wystpuje przekroczenie dopuszczalnych poziomw promieniowania elektromagnetycznego) obowizuje zakaz zabudowy mieszkaniowej, budynkw zwizanych ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modzieyorazstaym pobytem ludzi nie okrela si 1) ochrona rodowiska

2) ochrona przyrody 7. 8. nie okrela si

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw Zasady obsugi komunikacyjnej terenw

1) odpowiednio zgodnie z rozdziaem 5 Dziau II 2) obsuga komunikacyjna terenu 3U/E i 4U/E od strony drogi 7KDD, a terenw 1U/E i 2U/E odpowiednio z drogi 1 KDZ 3) wskaniki parkingowe odpowiednio zgodnie z 16 4) wymagane drogi poarowe do budynkw i obiektw budowlanych naley okrela na etapie sporzdzania projektw budowlanych i uzgadnia w trybie przewidzianym przepisami odrbnymi 5) w zakresie wewntrznego ukadu komunikacji, ustala si: a) minimalne linie rozgraniczajce niepublicznych drg wewntrznych, ustala si na 8m b) naley tak dzieli teren, aby unika wyznaczania niepublicznych drg wewntrznych, po obu stronach jednego rzdu dziaek lub wyznaczania niepublicznej drogi wewntrznej jeeli po drugiej stronie dziaki znajduje si droga publiczna c) w przypadku wydzielenia niepublicznych drg wewntrznych, powstajcych z symetrycznego wydzielenia z dwch ssiadujcych dziaek, podzia winien by dokonany jednoczenie dla obydwu nieruchomoci, a w przypadku braku moliwoci wydzielenia symetrycznego odpowiedni szeroko tych drg wydziela si na kadej dziace oddzielnie d) przy wyznaczaniu niepublicznych drg wewntrznych, rwnolegych do kierunku istniejcych granic dziaek o projektowanych drg wewntrznych, powinna przebiega wzdu prawnej granicy pomidzy ssiadujcymi, przeznaczonymi do podziau dziakami e) niepubliczne drogi wewntrzne winne by prowadzone w ukadzie cigym (ptlowym przy ograniczeniu sigaczy), a gdyby to byo niemoliwe, droga o jednostronnym wczeniu dusza ni 60m, musi mie stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o minimalnych wymiarach 20m x 20m) f) skrzyowania niepublicznych drg wewntrznych, naley projektowa pod ktem zblionym do kta prostego z odpowiednimi naronymi ciciami linii rozgraniczajcych; ustala si symetryczne narone cicia linii rozgraniczajcych nie mniejsze ni 5m x 5m oraz nie mniejsze ni 10m wzdu drogi 1KDZ i wzdu ul. Rataja (poza Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 15

obszarem planu) g) zakaz podziau terenu 3U/E z wydzielaniem zjazdu na ul. Rataja 9. Zasady obsugi terenw infrastruktur techniczn odpowiednio zgodnie z rozdziaem 6 Dziau II 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupeniajcego i dopuszczalnego dopuszcza si zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uytkowania terenu 11. Stawki procentowe stanowice podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy okrela si stawk procentow w wysokoci 0%

Rozdzia 2. Teren stacji elektroenergetycznej E 27.

OZNACZENIE TERENU 1. 1) przeznaczenie podstawowe 2) przeznaczenie uzupeniajce

Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce terenu, zasady zagospodarowania stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Otarzewwraz z wyprowadzeniami napowietrznych jednotorowych lub wielotorowych linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV i 110kV a) obiekty i urzdzenia niezbdne ze wzgldw technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpoarowej b) urzdzenia budowlane, urzdzenia infrastruktury technicznej i ochrony rodowiska dla potrzeb dziaki lub potrzeb lokalnych c) nieutwardzony pas eksploatacyjnyKanau Oarowskiego a) stacja dla napicia 400 i 220 kV do realizacji jako wntrzowastacja dla napicia 110 kV do realizacji jako napowietrzna lub wntrzowa b) szczeglne warunki inwestowania w pasietechnologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych

2.

Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego cechy elementw zagospodarowania przestrzennego wymagajce ochrony, uksztatowania lub rewaloryzacji

3.

Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala si odsunicie zabudowy na, co najmniej 5m od granicy terenu WS - Kanau Oarowskiego; nie dotyczy lokowania supw napowietrznych linii elektroenergetycznych 0,8

1) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy zabudowy 2) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy

3) powierzchnia co najmniej 10% biologicznie czynna na dziace budowlanej 4) wysoko zabudowy 5) reklamy wysoko budynkw do 20m (nie dotyczy kondygnacji lub urzdze technicznych) a) w postaci tablic i neonw, w powizaniu z ma architektur i kubatur obiektw b) na tymczasowych ogrodzeniach placw budowy, na czas nie duszy ni czas trwania budowy a) ogrodzenie lokowane w linii rozgraniczajcej drogi 7KDD za chodnikiem i wzdu terenu EE o max wysokoci 2,2m nad poziom terenu b) zakazuje si ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych i ogrodze penych (z wyjtkiem elementw supw i podmurwek c) ustala si symetryczne narone cicie linii ogrodze nie mniejsze ni 5m x 5m wzdu drogi 7KDD d) ustala si odsunicie ogrodzenia, co najmniej 3m od granicy terenu Kanau Oarowskiego (w tym terenu WS) w celu zachowania nieutwardzonego pasa eksploatacyjnego

6) ogrodzenia

4.

Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci, odpowiednio zgodnie z 8, w tym: Strona 16

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

a) na terenie E w wyniku podziau nie moe powsta dziaka mniejsza ni 0,5ha b) minimalna szeroko frontu dziaki 50m (nie dotyczy skrajnych dziaek, ktrych szeroko musi uwzgldnia odlego od linii rozgraniczajcej drogi lub granic dziaki) z dopuszczalnym obnieniem o 0.3m; nie dotyczy szerokoci frontu dziaek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych c) kt pooenia granicy dziaki w stosunku do pasa drogowego zbliony do kta prostego (nie mniej ni 60o) d) dopuszcza si wykorzystanie dla celw budowlanych nieruchomoci gruntowych zoonych z wicej ni jednej dziaki pod warunkiem stosowania okrelonych planem parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla cznej powierzchni nieruchomoci gruntowej 5. Szczeglne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uytkowaniu w tym zakaz zabudowy 1) na terenach zmeliorowanych, ktrych granice wskazane s na rysunku stanowicym zacznik nr 4* do niniejszej uchway ustala si przed inwestowaniem (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji drenau rolniczego pr zy czym zachowana musi by, ta cz systemu, ktra przeprowadza wody melioracyjne z terenw ssiadujcych z obszarem planu 2) przed przystpieniem do dziaa projektowych naley opracowa dokumentacj geotechniczn 3) obowizuj ograniczenia dla lokalizacji obiektw okrelone przepisami odrbnymi 6. Zasady ochrony rodowiska i przyrody a) zakazuje si samowolnego podwyszania i obniania powierzchni terenu dziaek powyej lub poniej poziomu terenu dziaek ssiednich oraz odprowadzania wd opadowych na ssiednie dziaki i drogi b) inwestycja zaliczana do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko. Ustala si stosowanie takich rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ktre wyeliminuj lub zminimalizuj szkodliwe oddziaywanie na rodowisko poza obszarem E. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwizanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna by realizowana wedug wymaga przepisw odrbnych c) zakaz zabudowy zwizanej ze staym pobytem ludzi nie okrela si 1) ochrona rodowiska

2) ochrona przyrody 7. 8. nie okrela si

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw Zasady obsugi komunikacyjnej terenw

1) odpowiednio zgodnie z rozdziaem 35 Dziau II 2) obsuga komunikacyjna terenu E od strony drogi 7KDD 3) wskaniki parkingowe nie mniej ni 3 miejsca postojowe. 4) wymagane drogi poarowe do budynkw i obiektw budowlanych naley okrela na etapie sporzdzania projektw budowlanych i uzgadnia w trybie przewidzianym przepisami odrbnymi 9. Zasady obsugi terenw infrastruktur techniczn odpowiednio zgodnie z rozdziaem 6Dziau II 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupeniajcego i dopuszczalnego dopuszcza si zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uytkowania terenu 11. Stawki procentowe stanowice podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy okrela si stawk procentow w wysokoci 0%

Rozdzia 3. Tereny rolnicze R1 28.

OZNACZENIE TERENU 1. 1) przeznaczenie podstawowe w etapie 2) przeznaczenie tereny rolnicze

R1

Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce terenu, zasady zagospodarowania

a) sieciowe urzdzenia infrastruktury technicznej Strona 17

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

dopuszczalne

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV, 15kV, c) dojazdy rolnicze

3) zasady a) dla sieci infrastruktury technicznej - budowa, roboty budowlane (odbudowa, rozbudowa, zagospodarowania przebudowa, nadbudowa lubmodernizacja) b) zagospodarowanie terenw rolniczych i trwaych uytkw zielonych reguluj przepisy dotyczce gospodarki rolnej 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego cechy elementw ochrona gruntw rolnych i zachowanie zadrzewie wzdu roww zagospodarowania przestrzennego wymagajce ochrony, uksztatowania lub rewaloryzacji 3. Parametry i wskaniki zagospodarowania terenu nie okrela si 1) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy zabudowy 2) powierzchnia biologicznie czynna 3) reklamy 4) ogrodzenia 4.

co najmniej 90%

zakaz sytuowania reklam dopuszcza si ogrodzenia ogrodzeniem aurowym z siatki i bez cokou terenu R1

Szczeglne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uytkowaniu w tym zakaz zabudowy

1) na terenach zmeliorowanych, ktrych granice wskazane s na rysunku stanowicym zacznik nr 4* do niniejszej uchway ustala si zachowanie drenau rolniczego dla odwodnienia terenw rolniczych 2) zakazuje si lokowania masztw telefonii komrkowej i zabudowy nie zwizanej z sieci lub urzdzeniami elektroenergetycznymi 5. Zasady ochrony rodowiska i przyrody a) zakazuje si samowolnego podwyszania i obniania powierzchni terenu dziaek powyej lub poniej poziomu terenu dziaek ssiednich oraz odprowadzania wd opadowych na ssiednie dziaki i drogi b) inwestycja napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV zaliczana do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko. Ustala si stosowanie takich rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ktre wyeliminuj lub zminimalizuj szkodliwe oddziaywanie na rodowisko poza obszarem R1. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwizanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna by realizowana wedug wymaga przepisw odrbnych nie okrela si 1) ochrona rodowiska

2) ochrona przyrody 6. 7. nie okrela si

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw Zasady obsugi komunikacyjnej terenw

1) odpowiednio zgodnie z rozdziaem 5 Dziau II 2) obsuga komunikacyjna dojazdami rolniczymi, zgodnie z przepisami odrbnymi dotyczcymi ochrony gruntw rolnych i lenych i poprzez dziaki 3) zakaz lokowania parkingw 8. 9. Zasady obsugi terenw infrastruktur techniczn odpowiednio zgodnie z rozdziaem 6 Dziau II Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw nie okrela si 10. Stawki procentowe stanowice podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy okrela si stawk procentow w wysokoci 0%

Rozdzia 4. Teren wd powierzchniowych (Kana Oarowski) WS 29.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 18

OZNACZENIE TERENU 1. 2. przeznaczenie podstawowe cechy elementw zagospodarowania przestrzennego wymagajce ochrony, uksztatowania lub rewaloryzacji 3.

1WS wody powierzchniowe Kanau Oarowskiego zachowaniei ochrona dla funkcji przyrodniczych, funkcjidrenowania terenw rolniczych oraz odwodnienia terenw zabudowy i komunikacji

Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce terenu, zasady zagospodarowania Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu do 10% zakaz lokowania reklam zakazuje si grodzenia terenu wzdu terenu WS iw poprzek terenu WS zachowuje si teren WS w granicach jednej wydzielonej dziaki

1) powierzchnia biologicznie czynna na terenie co najmniej 90% 2) powierzchnia utwardzona na terenie 3) reklamy 4) ogrodzenia 5) parametry nowo wydzielanej dziaki budowlanej 4.

Szczeglne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uytkowaniu w tym zakaz zabudowy

1) zachowanie otwartego Kanau Oarowskiego oraz zachowanie dziaajcych urzdze odwadniajcych ssiednie tereny 2) dopuszcza si ksztatowanie brzegw Kanau 3) zakazuje si zasypywania i przekrycia Kanau Oarowskiego 5. Zasady ochrony rodowiska i przyrody a) ochrona i zachowanie zieleni wzdu Kanau b)ochrona przed zasypywaniem i zanieczyszczaniem c) zakaz samowolnego odprowadzania wd opadowych do Kanau nie okrela si 1) ochrona rodowiska

2) ochrona przyrody 6. 7. nie okrela si Zasady obsugi komunikacyjnej terenw 1) odpowiednio zgodnie z rozdziaem 5 Dziau II

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw

2) obsuga komunikacyjna od strony przylegych drg i nieutwardzonym pasem eksploatacyjnym wzdu Kanau Oarowskiego o szerokoci 3m zlokalizowanym po obu jego stronach na przylegych terenach E ,2U/E, 3U/E i 4U/E 8. 9. Zasady obsugi terenw infrastruktur techniczn odpowiednio zgodnie z rozdziaem 4 Dziau II Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw nie okrela si 10. Stawki procentowe stanowice podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy okrela si stawk procentow w wysokoci 0%.

Rozdzia 5. Tereny komunikacji KDZ, KDD 30.

LP OZNACZENIE INFORMACJE FUNKCJA NA RYSUNKU KLASA PLANU DROGI SYMBOL

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA USTALONA INFORMACJE MINIMALNA SZEROKO W MINIMALNA LINIACH ROZGRANI- SZEROKO CZAJCYCH JEZDNI 5 20m 6 7m - zachowanie istniejcych Strona 19 USTALENIA DLA PRZEKROJU DROGI

1 1)

2 1KDZ

3 ul. Nowowiejska

4 zbiorcza

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce terenu, zasady zagospodarowania

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

powiatowa 4120W

zjazdw na dziaki - nowe zjazdy- jeden wsplny zjazd odpowiednio na teren 1U/E i 2U/E dojazdowa 10m w tym 7,5m w obszarze planu 6m - wczenia drgwewntrznych i zjazdy - pasy postojowe

2)

7KDD

istniejca droga gminna

2. Szczeglne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uytkowaniu w tym zakaz zabudowy na terenach zmeliorowanych, ktrych granice wskazane s na rysunku stanowicym zacznik nr 4* do niniejszej uchway ustala si przed realizacj drg (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji 3. Zasady ochrony rodowiska i przyrody nie okrela si 4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupeniajcego i dopuszczalnego dopuszcza si zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uytkowania terenu 5. Stawki procentowe stanowice podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy okrela si stawk procentow w wysokoci 0%

DZIA IV. Przepisy przejciowe i kocowe 31. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Oarw Mazowiecki. 32. 1. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wywieszenia na tablicy ogosze Urzdu Miasta i Gminy. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 20

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 466/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZCI WSI POGROSZEW

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 21

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 466/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) Rada Miejska w Oarowie Mazowieckim, stwierdza, e projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew zosta trzykrotnie wyoony do publicznego wgldu: 1)I wyoenie projektu planu do wgldu publicznego, w okresie od dnia 20 marca 2008 r. do dnia 18 kwietnia 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczcych projektu planu, tj. do dnia 19 maja 2008 r. zgoszona przez Pastwa Marzen i Roberta Pajk oraz Boen i Wojciecha Kalenik jednobrzmica uwaga pozostaje nieuwzgldniona. W terenie 2U/E nie dopuszcza si zabudowy o wysokoci 10m. 2)II wyoenie projektu planu do wgldu publicznego w okresie od dnia 20 maja 2009 r. do dnia 19 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczcych projektu planu, tj. do dnia 10 lipca 2009 r. zostaa zgoszona jedna uwaga. Pani Marzena Pajk dnia 10 lipca 2009 r. zgosia uwag o powikszenie w terenie U/E wysokoci zabudowy z 6m do 9 m. Uwaga zostaa uwzgldniona. 3)III wyoenie projektu planu do wgldu publicznego w okresie od dnia 30 grudnia 2009 r. do dnia 20 stycznia 2010 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczcych projektu planu, tj. do dnia 4 lutego 2010 r. nie zgoszono adnej uwagi.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 466/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010 r.

Sposb realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasady ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pn. zm.) okrela si nastpujcy sposb realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy: zapisanych w niniejszym planie: 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej suce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkacw stanowi, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) zadania wasne gminy. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuj: 1)traktowane jako zadania wsplne inwestycje w liniach rozgraniczajcych drogi publicznej 1KDZ i 7 KDD, w tym prowadzenie robt budowlanych obejmujcych drog, infrastruktur techniczn i ziele, 2)inwestycje realizowane rozgraniczajcymi drg. samodzielnie 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej polegajce na realizacji drogi publicznej na terenie 1KDZ przeznaczonym w planie pod t funkcj nie nale do zada wasnych gminy. Droga 1KDZ, jest drog powiatow. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej polegajce na realizacji drogi publicznej na terenie 7KDD przeznaczonym w planie pod t funkcj nale do zada wasnych gminy. 3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalece do zada wasnych gminy to budowa sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, finansowanie owietlenia drogi 7KDD znajdujcej si na terenie objtym niniejsz uchwa oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe. 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 2 ust. 2 i 3: 1)realizacja inwestycji przebiega bdzie zgodnie z obowizujcymi przepisami w tym min. ustaw prawo budowlane, ustaw o zamwieniach publicznych, samorzdzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie rodowiska; 2)sposb realizacji inwestycji okrelony w 2 ust. 2 i 3 moe ulega modyfikacji wraz z dokonujcym si postpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad
Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany Strona 1

zlokalizowane

w lub

poza

liniami

stosowania najlepszej dostpnej techniki (okrelonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustale planu; 3)inwestycje z zakresu przesyania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepa realizowane bd w sposb okrelony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.); 4)realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczeglnionych w 2 odbywa si bdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, ujtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych, przy czym; 1)wydatki majtkowe gminy okrela uchwaa Rady Miejskiej; 2)wydatki inwestycyjne finansowane z budetu miasta uchwala si w uchwale budetowej. 5. 1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodocigowej i kanalizacyjnej finansowane bd na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw z dnia 7 czerwca 2001 r.( Dz. U Nr 72 , poz. 747 z pn. zm.) w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bd na podstawie przepisw ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr 466/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010 r. Zalacznik4.tif

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZCI WSI POGROSZEW - TERENY ZMELIOROWANE

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Proponowany projekt uchway jest realizacj przyjtej wczeniej uchway Rady Miejskiej (Nr 78/07 z dnia 18 maja 2007r.) w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Pogroszew. Miejscowy plan zagospodarowania ma na celu zmian przeznaczenia terenw rolnych na tereny usug w korytarzu istniejcych linii elektroenergetycznych oraz pod teren stacji elektroenergetycznej.

Id: HRGIN-CIGYS-PBXXJ-JVPAW-LZWCY. Podpisany

Strona 1