You are on page 1of 4

UCHWAŁA Nr XXXI/185/2010

RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 12 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 254, art. 257, art. 258 oraz art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)Rada Miejska uchwala, co następuje;

§ 1. W uchwale nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009r. dokonuje się następujņce zmiany:

1) załņcznik nr 2a zastępuje się załņcznikiem nr 1 niniejszej uchwały,

2) załņcznik nr 2b zastępuje się załņcznikiem nr 2 niniejszej uchwały,

3) załņcznik nr 5 zastępuje się załņcznikiem nr 3 niniejszej uchwały,

4) załņcznik nr 12 zastępuje się załņcznikiem nr 4 niniejszej uchwały,

5) załņcznik nr 13 zastępuje się załņcznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiņzuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogło- szeniu.

Wydatki bieżņce

Przewodniczņcy Rady:

Grzegorz Sikorski

Załņcznik nr 1 do uchwały nr XXXI/185/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

w tym

Dotacja na

Ņwiadczenia na

Na programy

Wypłaty

Obsługa długu

jednostek

   

zadania bieżņce

rzecz osób

z

udziałem ņrodków

z tytułu

budżetow.

na wynagrodz. i składki od nich naliczane

Zwiņzane z realizacjņ ich statutow. zadań

fizycznych

o

których mowa w

poręczeń

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

i gwarancji

 

u.o.f.p.

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

31.000

31.000

 

31.000

         
 

01010

Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi

25.000

25.000

 

25.000

         
 

01030

Izby rolnicze

6.000

6.000

 

6.000

         

600

 

TRANSPORT I ŁŅCZNOŅŃ

200.000

200.000

 

200.000

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

200.000

200.000

 

200.000

         

630

 

TURYSTYKA

10.460

10.460

 

10.460

         
 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10.460

10.460

 

10.460

         

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

211.000

211.000

 

211.000

         
 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

211.000

211.000

 

211.000

         

710

 

DZIAŁALNOŅŃ USŁUGOWA

210.000

210.000

 

210.000

         
 

71004

Plan zagospodarowania przestrzennego

170.000

170.000

 

170.000

         
 

71014

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

30.000

30.000

 

30.000

         
 

71035

Cmentarze

10.000

10.000

 

10.000

         

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.220.071

3.220.071

2.242.771

977.300

         
 

75011

Urzędy wojewódzkie

300.267

300.267

237.467

62.800

         
 

75022

Rady gmin

67.000

67.000

 

67.000

         
 

75023

Urzędy Gmin

2.215.352

2.215.352

1.728.352

487.000

         
 

75075

Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego

350.000

350.000

 

350.000

         
 

75095

Pozostała działalnoņń

287.452

287.452

276.952

10.500

         

751

 

URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SŅDOWNICTWA

1.335

1335

1.335

           
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sņdownictwa

1.335

1.335

1.335

           

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

202.620

202.620

64.320

138.300

         
 

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

195.320

195.320

64.320

131.000

         
 

75414

Obrona cywilna

300

300

 

300

         
 

75421

Zarzņdzanie kryzysowe

7.000

7.000

 

7.000

         

756

 

DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

55.000

55.000

 

55.000

         
 

75647

Pobór podatków

55.000

55.000

 

55.000

         

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

347.887

           

167.887

180.000

 

75702

Obsługa papierów wartoņciowych kredytów i pożyczek

180.000

             

180.000

 

75704

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednost. sam. terytorial.

167.887

           

167.887

 

801

 

OŅWIATA I WYCHOWANIE

8.910.548

8.910.548

7.146.454

1.764.094

         
 

80101

Szkoły podstawowe

4.548.952

4.190.952

3.614.978

933.974

         
 

80103

Oddziały przedszkolne

559.404

559.404

460.339

99.065

         
 

80104

Przedszkola

535.652

535.652

383.433

152.219

         
 

80110

Gimnazja

2.030.966

2.030.966

1.889.179

141.787

       
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

506.285

506.285

127.985

378.300

       
 

80120

Licea Ogólnokształcņce

704.289

704.289

670.540

33.749

       
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

25.000

25.000

 

25.000

       

851

 

OCHRONA ZDROWIA

120.000

120.000

 

120.000

       
 

85153

Zwalczanie narkomanii

5.000

5.000

 

5.000

       
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

115.000

115.000

 

115.000

       

852

 

POMOC SPOŁECZNA

4.591.068

850.076

510.266

339.810

 

3.740.992

   
 

85202

Domy Pomocy Społecznej

88.000

88.000

 

88.000

       
 

85212

Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

3.025.000

90.750

66.500

24.250

 

2.934.250

   
 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

25.186

       

25.186

   
 

85214

Zasiłki oraz pomoc w naturze

191.556

       

191.556

   
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

290.000

       

290.000

   
 

85216

Zasiłki stałe

60.000

       

60.000

   
 

85219

Oņrodki Pomocy Społecznej

609.626

609.626

435.448

174.178

       
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalis.

61.700

61.700

8.318

53.382

       
 

85295

Pozostała działalnoņń

240.000

       

240.000

   

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

10.000

10.000

 

10.000

       
 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10.000

10.000

 

10.000

       

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

510.045

510.045

 

510.045

       
 

90002

Gospodarka odpadami

97.045

97.045

 

97.045

       
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

26.000

26.000

 

26.000

       
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach

30.000

30.000

 

30.000

       
 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.000

1.000

 

1.000

       
 

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

6.000

6.000

 

6.000

       
 

90015

Oņwietlenie ulic placów i dróg

350.000

350.000

 

350.000

       

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

430.000

20.000

 

20.000

410.000

     
 

92109

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

210.000

     

210.000

     
 

92116

Biblioteki

200.000

     

200.000

     
 

92195

Pozostała działalnoņń

20.000

20.000

 

20.000

       

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

275.000

250.000

51.350

198.650

25.000

     
 

92601

Obiekty sportowe

250.000

250.000

51.350

198.650

       
 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

25.000

     

25.000

     
   

OGÓŁEM

19.336.034

14.812.155

10.016.496

4.795.659

435.000

3.740.992

167.887

180.000

Wydatki majņtkowe

Załņcznik nr 2 do uchwały nr XXXI/185/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r.

Dział

Roz-

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Inwestycje

w tym

Zakup

Wniesie-

Dotacje

dział

i zakupy

Programy finanso- wane z udziałem ņrodków europej- skich i innych ņrod- ków pochodzņcych ze źródeł zagranicz- nych nie podlegajņ- ce zwrotowi

i objęcie

nie

inwesty-

akcji

wkładu

cyjne

i udzia-

do

łów

spółek

prawa

hando-

wego

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

100.000

100.000

       
 

01010

Infrastruktura wodociņgowa

100.000

100.000

       

150

 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

24.255

       

24.255

 

15011

Rozwój przedsiębiorczoņci

24.255

       

24.255

600

 

TRANSPORT I ŁŅCZNOŅŃ

5.380.364

5.000.364

     

380.000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

380.000

       

380.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

5.000.364

5.000.364

       

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

83.000

83.000

       
 

70005

Gospodarka gruntami i nierucho- moņciami

83.000

83.000

       

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

113.545

100.000

     

13.545

 

75023

Urzędy Gmin

100.000

100.000

       
 

75095

Pozostała działalnoņń

13.545

       

13.545

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

350.000

350.000

       
 

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

350.000

350.000

       

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

30.474.736

30.474.736

30.474.736

     
 

90001

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

30.474.736

30.474.736

30.474.736

     
   

OGÓŁEM

36.525.900

36.108.100

30.474.736

   

417.800

Załņcznik nr 3 do uchwały nr XXXI/185/10 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 12 lutego 2010r.

Dochody i wydatki zwiņzane z realizacjņ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzņdu terytorialnego

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje

Wydatki

z tego

Zakres

ogółem

ogółem

Wydatki

Wydatki

porozumienia lub

bieżņce

majņtkowe

umowy

150

 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

 

24.255

 

24.255

 
 

15011

Rozwój przedsiębiorczoņci

 

24.255

 

24.255

Porozumienie

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

13.545

 

13.545

 
 

75095

Pozostała działalnoņń

 

13.545

 

13.545

Porozumienie

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P.

110.410

110.410

 

110.410

 
 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

110.410

110.410

 

110.410

Umowa

600

 

TRANSPORT I ŁŅCZNOŅŃ

3.143.883

3.523.883

 

3.523.883

 
 

60016

Drogi gminne

3.143.883

3.143.883

 

3.143.883

Umowa

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

380.000

 

380.000

Umowa

   

OGÓŁEM

3.254.293

3.672.093

 

3.672.093

 

Załņcznik nr 4

do uchwały nr XXXI/185/10 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 12 lutego 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

L.p.

Dział

Roz-

Nazwa

Okres

Łņczne

Nakłady

 

Planowane wydatki

 

2012 rok

Jednostka

dział

zadania

realizacji

koszty

poniesio-

rok

 

z tego źródła finansowania

 

2011 rok

organizacyj-

inwestycyj-

(w latach)

finansowe

ne

       

na realizujņ-

budżeto-

   

Ņrodki

Ņrodki

nego

     

wy 2010

Dochody

własne

j.s.t

Kredyty

i pożyczki

pochodz. z

innych

źródeł

wymien. w

art. 5 ust. 1

p

2 i 3

ca program

lub koordy-

nujņca

wykonanie

u.o.f.p.

programu .

1.

900

90001

1.Przyspiesze

2007-2012

62.603.285

6.327.995

30.474.736

   

A.

30.474.736

25.800.554

 

UMiG

nie rozwoju

B.

społeczno-

C.

gospo-

darczego i

 

poprawa

stanu

ņrodowiska

naturalnego

w gminie

Glinojeck

dzięki

rozbudowie

systemu

wodociņgów

i kanalizacji.

     

OGÓŁEM

 

62.603.285

6.327.995

30.474.736

     

30.474.736

25.800.554

   

Załņcznik nr 5 do uchwały nr XXXI/185/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem ņrodków europejskich i innych ņrodków pochodzņcych ze źródeł zagranicznych niepodlegajņcych zwrotowi

L.p.

Projekt

Kategoria

Klasyfikacja

Wydatki w

w tym

 

Planowane wydatki w 2010 roku

 

iner. fund.

strukt.

dział

rozdział

paragraf

okresie

realizacji

Ņrodki budżetu

Ņrodki budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wydatki razem

 

Ņrodki z budżetu krajowego

 

Ņrodki z budżetu UE i inne

 

projektu (6+7)

krajow.

(9+13)

Wydatki

z tego źródła finansowania

Wydatki razem

 

z tego źródła finansowania

 

razem

(10+11

+12)

pożyczki

i kredyty

obliga-

cje

Pozostałe

**

(14+15+16+17)

art

5 ust.

1 pkt 2 u.o.f.p.

pożyczki

i kredyty

obligacje

Pozostałe art. 5 ust.1 pkt 3 u.o.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

1.

Wydatki

                             

majņtkowe

razem

1.1.

Program

Przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawa stanu ņrodowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociņgów i kanalizacji

 

Priorytet

 

Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

 

Dz. 900

62.603.285

11.327.995

51.275.290

         

30.474.736

     

30.474.736

majņtkowe

Rozdział

z tego:

90001

2009 rok

   

6.327.995

6.327.995

                     

2010 rok

   

30.747.736

 

30.474.736

         

30.474.736

     

30.474.736

2011 rok

   

25.800.554

5.000.000

20.800.554

                   

OGÓŁEM

   

62.603.526

11.327.995

51.275.290

         

30.474.736

     

30.474.736