You are on page 1of 9

UCHWAŁA Nr XLIII/384/2010

RADY GMINY NADARZYN

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co nastňpuje:

§ 1.1. Zmniejsza siň dochody budżetu gminy o kwotň 3.127.054,13zł. Dochody budżetu gminy po zmia- nach stanowiņ kwotň 81.935.964,48zł, zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 1.

2. Zwiňksza siň wydatki budżetu gminy o kwotň 3.417.898,92zł. Wydatki budżetu gminy po zmianach

stanowiņ kwotň 89.935.964,48zł,

z tego:

a) bieżņce w kwocie 45.071.633,45,

b) majņtkowe w kwocie 44.864.331,03,

zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 2 i nr 2a.

3. Zmienia siň limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załņcznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4. Ustala siň wydatki na programy i projekty realizowane ze Ōrodków pochodzņcych z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu SpójnoŌci, zgodnie z załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala siň deficyt w wysokoŌci 8.000.000,00zł sfinansowany przychodami pochodzņcymi z:

a) zaciņgniňtych pożyczek/kredytów w kwocie 8.000.000,00zł, z przeznaczeniem na budowň oczyszczalni Ōcieków i kanalizacji w Wolicy.

2. Ustala siň przychody budżetu w kwocie 15.767.066,72zł, z nastňpujņcych tytułów:

a) zaciņgniňtych pożyczek/kredytów w kwocie 8.000.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie plano- wanego deficytu,

b) zaciņgniňtych kredytów w kwocie 5.567.066,72zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budże- tu,

c) wolnych Ōrodków w kwocie 2.200.000,00zł, z przeznaczenie na sfinansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala siň rozchody budżetu w kwocie 7.767.066,72zł, z nastňpujņcych tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.807.066,72zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.960.000,00.

4. Ustala siň limity zobowiņzaŊ do zaciņgniňcia na sfinansowanie przejŌciowego deficytu w kwocie

5.000.000,00zł, w tym z tytułu:

- zaciņganych kredytów 5.000.000,00.

5. Ustala siň limity zobowiņzaŊ:

a) na zaciņgniňcie pożyczek/kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie okreŌlo- nej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na zaciņgniňcie kredytów na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie okreŌlonej w § 2 ust. 2 lit. b.

§ 3. Zmienia siň plan finansowy na realizacjň programu operacyjnego wg załņcznika nr 3.

§ 4. Ustala siň dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależņce do sek- tora finansów publicznych zgodnie z załņcznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dołņcza siň do uchwały prognozň łņcznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata nastňpne.

§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z podjňcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczņcy Rady Gminy Nadarzyn:

Plan dochodów

Piotr Kozłowski

Tabela nr 1

Dział

Rozdział

§

TreŌń

Przed zmianņ

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

2

665

609,37

- 646

828,37

2

018

781,00

 

01095

 

Pozostała działalnoŌń

2

647

068,37

- 646

828,37

2

000

240,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňżnej

2

646

828,37

- 646

828,37

2

000

000,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

16

987

582,43

- 1 981 633,77

15

005

948,66

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami

16

405

000,00

- 2 000 000,00

14

405

000,00

   

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majņtkowych

16

000

000,00

- 2 000 000,00

14

000

000,00

 

70095

 

Pozostała działalnoŌń

 

582

582,43

 

18

366,23

 

600

948,66

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņz- ków gmin)

 

580

582,43

 

18

366,23

 

598

948,66

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoŌci prawnej oraz wydat- ki zwiņzane z ich poborem

50

353

821,00

- 1 182 295,42

49

171

525,58

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

25

571

800,00

- 1 182 295,42

24

389

504,58

   

0310

Podatek od nieruchomoŌci

15

840

000,00

- 1 000 000,00

14

840

000,00

   

0340

Podatek od Ōrodków transportowych

9

600

000,00

-

182

295,42

9

417

704,58

801

   

OŌwiata i wychowanie

1

058

780,81

 

74

871,30

1

133

652,11

 

80195

 

Pozostała działalnoŌń

 

583

850,81

 

74

871,30

 

658

722,11

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0,00

 

63

640,60

 

63

640,60

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0,00

 

11

230,70

 

11

230,70

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

 

608

832,13

 

608

832,13

 

92195

 

Pozostała działalnoŌń

 

0,00

 

608

832,13

 

608

832,13

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0,00

 

608

832,13

 

608

832,13

Razem:

 

85

063

018,61

- 3 127 054,13

81

935

964,48

Plan wydatków

Tabela nr 2

Dział

Rozdział

§

TreŌń

Przed zmianņ

Zmiana

Po zmianie

600

   

Transport i łņcznoŌń

8

767

947,00

100

000,00

8

867

947,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

7

914

315,00

100

000,00

8

014

315,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6

475

965,00

100

000,00

6

575

965,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

2

482

575,00

230

938,42

2

713

513,42

 

70095

 

Pozostała działalnoŌń

1

975

275,00

230

938,42

2

206

213,42

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

935

275,00

230

938,42

2

166

213,42

750

   

Administracja publiczna

15

892

321,95

7

014,30

15

899

336,25

 

75011

 

Urzňdy wojewódzkie

 

149

945,00

-

229,00

 

149

716,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6 920,00

-

229,00

 

6 691,00

 

75023

 

Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15

238

176,95

7

243,30

15

245

420,25

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3

233

250,00

23

600,30

3

256

850,30

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

235

000,00

- 24 467,00

 

210

533,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8

407

992,00

8

110,00

8

416

102,00

757

   

Obsługa długu publicznego

 

830

000,00

 

0,00

 

830

000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartoŌciowych, kredytów i pożyczek jed- nostek samorzņdu terytorialnego

 

830

000,00

 

0,00

 

830

000,00

   

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoŌciowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiņzanych z obsługņ długu krajowego.

 

830

000,00

-

830

000,00

 

0,00

   

8110

Odsetki od samorzņdowych papierów wartoŌciowych lub zaciņgniňtych przez jednostkň samorzņdu terytorialnego kredytów i pożyczek

 

0,00

 

830

000,00

 

830

000,00

801

   

OŌwiata i wychowanie

17

109 008,00

 

82

520,20

17

191 528,20

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8

048 029,00

 

35

000,00

8

083 029,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

163

917,00

 

35

000,00

 

198

917,00

 

80104

 

Przedszkola

4

510 732,00

 

6

000,00

4

516 732,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

24

689,00

 

6

000,00

 

30

689,00

 

80110

 

Gimnazja

3

418 355,00

 

5

000,00

3

423 355,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

70

800,00

 

5

000,00

 

75

800,00

 

80195

 

Pozostała działalnoŌń

 

745

492,00

 

36

520,20

 

782

012,20

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3

269,70

 

-

3 269,70

 

0,00

   

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

 

15

749,05

 

23

861,85

 

39

610,90

   

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2

779,25

 

8

348,85

 

11

128,10

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

195,00

 

-

195,00

 

0,00

   

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

165,75

 

195,00

 

360,75

   

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņżek

 

0,00

 

2

449,69

 

2

449,69

   

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņżek

 

0,00

 

521,51

 

521,51

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

3

360,00

 

-

3 360,00

 

0,00

   

4308

Zakup usług pozostałych

 

16

184,00

 

3

799,29

 

19

983,29

   

4309

Zakup usług pozostałych

 

2

856,00

 

4 168,71

 

7

024,71

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŊ kserograficznych

 

136,50

 

- 136,50

 

0,00

   

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŊ kserograficznych

 

116,03

 

136,50

 

252,53

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

453

143,00

 

237

826,00

 

690

969,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

0,00

 

237

826,00

 

237

826,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

0,00

 

97

800,00

 

97

800,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

0,00

 

5

600,00

 

5

600,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

 

24

000,00

 

24

000,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

0,00

 

71

000,00

 

71

000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

 

4

000,00

 

4

000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

 

30

000,00

 

30

000,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

0,00

 

3

500,00

 

3 500,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych

 

0,00

 

1

926,00

 

1 926,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska

23

017 684,00

2

759 600,00

25

777 284,00

 

90001

 

Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód

20

141 564,00

3

059 600,00

23

201 164,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16

131 564,00

- 6 431 481,00

9

700 083,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

600

000,00

9

491 081,00

10

091 081,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

715

000,00

-

300

000,00

 

415

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

325

000,00

-

300

000,00

 

25

000,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

2

787 394,00

 

0,00

2

787 394,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2

787 394,00

 

0,00

2

787 394,00

   

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadaŊ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

1

622 000,00

 

25

200,00

1

647 200,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

156

393,00

 

- 25 200,00

 

131

193,00

Razem:

 

86

518 065,56

3

417 898,92

89

935 964,48

Tabela nr 2a

Wykaz zadaŊ inwestycyjnych oraz wysokoŌń nakładów

Dział

Rozdział

§

TreŌń

Przed zmianņ

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 421 887,00

0,00

1 421 887,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi

1 421 887,00

0,00

1 421 887,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

421

887,00

 

0,00

1

421

887,00

     

Budowa wodociņgu - ul. Kawalerska i połņczenie ul. Piotra i Pawła z ul. Zielonņ

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

     

Dochody własne jst

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

     

Budowa wodociņgu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie, w Młochowie

 

764

762,00

 

0,00

 

764

762,00

     

Dochody własne jst

 

764

762,00

 

0,00

 

764

762,00

     

Roboty remontowo budowlane - budynek SUW Nadarzyn

 

190

000,00

 

0,00

 

190

000,00

     

Dochody własne jst

 

190

000,00

 

0,00

 

190

000,00

     

Roboty remontowo budowlane - dach SUW Wola KrakowiaŊ- ska

 

60

780,00

 

0,00

 

60

780,00

     

Dochody własne jst

 

60

780,00

 

0,00

 

60

780,00

     

Rozbudowa gminnej sieci wodociņgowej

 

300

000,00

 

0,00

 

300

000,00

     

Dochody własne jst

 

300

000,00

 

0,00

 

300

000,00

     

Rozbudowa i przebudowa SUW Walendów

 

6

345,00

 

0,00

 

6

345,00

     

Dochody własne jst

 

6

345,00

 

0,00

 

6

345,00

600

   

Transport i łņcznoŌń

6

475

965,00

100

000,00

6

575

965,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

6

475

965,00

100

000,00

6

575

965,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6

475

965,00

100

000,00

6

575

965,00

     

Budowa chodników (Nadarzyn ul Niezapominajki, ul. BłoŊska i ul. Pruszkowska, Rozalin ul Przemysłowa, Walendów)

 

385

859,00

 

0,00

 

385

859,00

     

Dochody własne jst

 

385

859,00

 

0,00

 

385

859,00

     

Budowa drogi łņczņcej ul. Chabrowņ w Urzucie z ul. Grodziskņ w Starej Wsi

 

35

380,00

 

0,00

 

35

380,00

     

Dochody własne jst

 

35

380,00

 

0,00

 

35

380,00

     

Budowa dróg - Krakowiany, Rusiec ul .Majowa, Stara WieŌ ul. boczna od ul. BaŌniowej i ul. Tarniny, Rozalin ul. Rekreacyjna i KrakowiaŊska, Wolica ul. Zielona, Wola KrakowiaŊska, Paro- le(droga na Kuropiec), Kajetany ul. Gołňbia i ul. Orla, Strze- niówka ul. Tujowa

3

965

000,00

 

0,00

3

965

000,00

     

Dochody własne jst

3

965

000,00

 

0,00

3

965

000,00

     

Budowa dróg - Nadarzyn ul. Maciejki, ul. Modrzewiowa i Przejazdowa oraz droga od ul. Mszczonowskiej na działkach 887/2, 887/17, 887/18, 886/2

 

138

738,00

 

0,00

 

138

738,00

     

Dochody własne jst

 

138

738,00

 

0,00

 

138

738,00

     

Budowa dróg(ul. Jemiołowa-Stara WieŌ-nakładka, ul. Wikli- nowa-Urzut - droga tłuczniowa, ul. Zielona-Wolica-nakładka, Droga Górna-Parole-nakładka, ul. Przepiórki-Szamoty- nakładka, ul. Porzeczkowa-Strzeniówka, przebudowa ul. War- szawskiej i Mszconowskiej w Nadarzynie)

1

655

083,00

100

000,00

1

755

083,00

     

Dochody własne jst

1

655

083,00

100

000,00

1

755

083,00

     

Budowa Ōcieżek rowerowych

 

49

585,00

 

0,00

 

49

585,00

     

Dochody własne jst

 

49

585,00

 

0,00

 

49

585,00

     

Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowaŊ dróg w formie rond kompaktowych

 

209

720,00

 

0,00

 

209

720,00

     

Dochody własne jst

 

209

720,00

 

0,00

 

209

720,00

     

Przebudowa drogi łņczņcej ul. Osiedlowņ w RuŌcu z drogņ gminnņ nr 310346W w Parolach

 

36

600,00

 

0,00

 

36

600,00

     

Dochody własne jst

 

36

600,00

 

0,00

 

36

600,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

2

270

275,00

230

938,42

2

501

213,42

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami

 

335

000,00

 

0,00

 

335

000,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

335

000,00

 

0,00

 

335

000,00

     

Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej

 

335

000,00

 

0,00

 

335

000,00

     

Dochody własne jst

 

335

000,00

 

0,00

 

335

000,00

 

70095

 

Pozostała działalnoŌń

1

935

275,00

230

938,42

2

166

213,42

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

935

275,00

230

938,42

2

166

213,42

     

Budowa budynków z lokalami socjalnymi

1

935

275,00

230

938,42

2

166

213,42

     

Dochody własne jst

1

935

275,00

230

938,42

2

166

213,42

750

   

Administracja publiczna

8

597

992,00

8

110,00

8

606

102,00

 

75023

 

Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8

597

992,00

8

110,00

8

606

102,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8

407

992,00

8

110,00

8

416

102,00

     

Budowa budynku Urzňdu Gminy

8

225

026,00

 

0,00

8

225

026,00

     

Dochody własne jst

8

225

026,00

 

0,00

8

225

026,00

     

Dirt Park Walendów

 

30

000,00

 

0,00

 

30

000,00

     

Dochody własne jst

 

30

000,00

 

0,00

 

30

000,00

     

Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Lipowej w Nada- rzynie

 

7

320,00

 

610,00

 

7

930,00

     

Dochody własne jst

 

7

320,00

 

610,00

 

7

930,00

     

Roboty remontowo-budowlane w budynkach administracji

 

145

646,00

 

7

500,00

 

153

146,00

     

Dochody własne jst

 

145

646,00

 

7

500,00

 

153

146,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

190

000,00

 

0,00

 

190

000,00

     

Informatyzacja + zakup sprzňtu komputerowego i oprogra- mowania

 

150

000,00

 

0,00

 

150

000,00

     

Dochody własne jst

 

150

000,00

 

0,00

 

150

000,00

     

Zakup kontenerów

 

40

000,00

 

0,00

 

40

000,00

     

Dochody własne jst

 

40

000,00

 

0,00

 

40

000,00

801

   

OŌwiata i wychowanie

 

958

490,00

 

46

000,00

1

004 490,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

163

917,00

 

35

000,00

 

198

917,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

163

917,00

 

35

000,00

 

198

917,00

     

Adaptacja pomieszczeŊ w SP Nadarzyn

 

121

672,00

 

0,00

 

121

672,00

     

Dochody własne jst

 

121

672,00

 

0,00

 

121

672,00

     

Roboty remontowo budowlane w placówkach oŌwiatowych

 

42

245,00

 

35

000,00

 

77

245,00

     

Dochody własne jst

 

42

245,00

 

35

000,00

 

77

245,00

 

80104

 

Przedszkola

 

24

689,00

 

6

000,00

 

30

689,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

24

689,00

 

6

000,00

 

30

689,00

     

Roboty remontowo budowlane w placówkach oŌwiatowych

 

24

689,00

 

6

000,00

 

30

689,00

     

Dochody własne jst

 

24

689,00

 

6

000,00

 

30

689,00

 

80110

   

Gimnazja

 

70

800,00

 

5

000,00

 

75

800,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

70

800,00

 

5

000,00

 

75

800,00

     

Roboty remontowo budowlane w placówkach oŌwiatowych

 

70

800,00

 

5

000,00

 

75

800,00

     

Dochody własne jst

 

70

800,00

 

5

000,00

 

75

800,00

 

80195

 

Pozostała działalnoŌń

 

699

084,00

 

0,00

 

699

084,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

699

084,00

 

0,00

 

699

084,00

     

Wyposażenie placówek oŌwiatowych w najnowsze rozwiņza- nia komputerowe

 

699

084,00

 

0,00

 

699

084,00

     

Dochody własne jst

 

699

084,00

 

0,00

 

699

084,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska

21

331 784,00

2 759 600,00

24

091 384,00

 

90001

 

Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód

20

131 564,00

3 059 600,00

23

191 164,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16

131 564,00

- 6 431 481,00

9

700 083,00

     

Budowa kanalizacji - Nadarzyn ul. LeŌna i PodleŌna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej

 

250

000,00

 

0,00

 

250

000,00

     

Dochody własne jst

 

250

000,00

 

0,00

 

250

000,00

     

Budowa kanalizacji Kajetany

 

65

970,00

 

0,00

 

65

970,00

     

Dochody własne jst

 

65

970,00

 

0,00

 

65

970,00

     

Budowa kanalizacji w RuŌcu

 

671

216,00

 

0,00

 

671

216,00

     

Dochody własne jst

 

671

216,00

 

0,00

 

671

216,00

     

Budowa kanalizacji w Strzeniówce

2

344 839,00

 

0,00

2

344 839,00

     

Dochody własne jst

1

122 725,33

1

222 113,67

2

344 839,00

     

Kredyty i pożyczki

1

222 113,67

- 1 222 113,67

 

0,00

     

Budowa kanalizacji w Szamotach i Kajetanach

 

609

556,00

 

0,00

 

609

556,00

     

Dochody własne jst

 

609

556,00

 

0,00

 

609

556,00

     

Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi w ul. Jemiołowej

 

0,00

 

70

000,00

 

70

000,00

     

Dochody własne jst

 

0,00

 

70

000,00

 

70

000,00

     

Budowa oczyszczalni Ōcieków i kanalizacji w Wolicy

9

491 081,00

- 9 491 081,00

 

0,00

     

Dochody własne jst

1

491 081,00

- 1 491 081,00

 

0,00

     

Kredyty i pożyczki

8

000 000,00

- 8 000 000,00

 

0,00

     

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przyłņczeniami na ul. Osiedlowej, ul. Majowej, ul. Sezamkowej i ul. Kwitnacej w RuŌcu oraz w m. Młochów-Żabieniec

 

8

902,00

 

0,00

 

8

902,00

     

Dochody własne jst

 

8

902,00

 

0,00

 

8

902,00

     

Rozbudowa oczyszczalni Ōcieków w Nadarzynie

1

500 000,00

2

989 600,00

4

489 600,00

     

Dochody własne jst

1

500 000,00

2

989 600,00

4

489 600,00

     

Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowoŌciach:

1

190 000,00

 

0,00

1

190 000,00

Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola KrakowiaŊska, Krakowiany,

     
     

Stara WieŌ

     
     

Dochody własne jst

1

190

000,00

 

0,00

1

190

000,00

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3

400

000,00

 

0,00

3

400

000,00

     

Budowa oczyszczalni Ōcieków i kanalizacji w Wolicy

3

400

000,00

 

0,00

3

400

000,00

     

ŋrodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

3

400

000,00

 

0,00

3

400

000,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

600

000,00

9

491

081,00

10

091

081,00

     

Budowa oczyszczalni Ōcieków i kanalizacji w Wolicy

 

600

000,00

9

491

081,00

10

091

081,00

     

ŋrodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

 

600

000,00

 

0,00

 

600

000,00

     

Dochody własne jst

 

0,00

1

491

081,00

1

491

081,00

     

Kredyty i pożyczki

 

0,00

8

000

000,00

8

000

000,00

 

90015

 

OŌwietlenie ulic, placów i dróg

 

485

220,00

 

0,00

 

485

220,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

485

220,00

 

0,00

 

485

220,00

     

Budowa punktów oŌwietleniowych ulicznych

 

485

220,00

 

0,00

 

485

220,00

     

Dochody własne jst

 

485

220,00

 

0,00

 

485

220,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

715

000,00

-

300

000,00

 

415

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

325

000,00

-

300

000,00

 

25

000,00

     

Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK

 

0,00

 

0,00

 

0,00

     

Dochody własne jst

 

0,00

 

0,00

 

0,00

     

Roboty remontowo budowlane - wiata na piach i sól

 

25

000,00

 

0,00

 

25

000,00

     

Dochody własne jst

 

25

000,00

 

0,00

 

25

000,00

     

Zakup samochodu serwisowego

 

300

000,00

-

300

000,00

 

0,00

     

Dochody własne jst

 

300

000,00

-

300

000,00

 

0,00

   

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

390

000,00

 

0,00

 

390

000,00

     

Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK

 

390

000,00

 

0,00

 

390

000,00

     

Dochody własne jst

 

390

000,00

 

0,00

 

390

000,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

663

289,61

 

0,00

 

663

289,61

 

92109

 

Domy i oŌrodki kultury, Ōwietlice i kluby

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

     

Boisko sportowe (małe) przy Ōwietlicy w Urzucie

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

     

Dochody własne jst

 

100

000,00

 

0,00

 

100

000,00

 

92195

 

Pozostała działalnoŌń

 

563

289,61

 

0,00

 

563

289,61

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

     

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie

 

0,00

 

0,00

 

0,00

     

Dochody własne jst

 

0,00

 

0,00

 

0,00

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

215

679,64

 

0,00

 

215

679,64

     

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie

 

215

679,64

 

0,00

 

215

679,64