You are on page 1of 8

UCHWAŁA Nr XLIII/297/10

RADY GMINY W OLSZEWIE-BORKACH

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz- nych (t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody zwiększa się o 75 822,00zł

w tym:

bieżące o 62 452,00zł

majątkowe o 75 822,00zł.

Wydatki zwiększa się o 390 065,04zł

w tym:

bieżące o 47 665,04zł

majątkowe o 342 400,00zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 32 714 045,24zł

w tym:

bieżące 23 194 907,94zł

majątkowe 9 519 137,30zł .

Wydatki 35 840 993,21zł

w tym

bieżące 21 728 058,98zł

majątkowe 14 112 934,23zł

§ 2.1. Deficyt budżetu wynosi 3 126 947,97zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąga- nych kredytów w wysokości 3 126 947,97zł.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 4 825 930,97zł rozchody w wysokości 1 698 983,00zł zgod- nie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w latach 2010-2012 określa załącznik nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 4.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Dochody:

Przewodniczący Rady Gminy:

Paweł Dębski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

 

bieżące

758

   

Różne rozliczenia

 

56

932,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

56

757,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

56

757,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

175,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

175,00

852

   

Pomoc społeczna

 

5

520,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

5

520,00

   

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

5

520,00

 

Bieżące razem:

 
 

majątkowe

600

   

Transport i łączność

 

13

370,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

13

370,00

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powia- tów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

13

370,00

 

Majątkowe razem:

 
 

Ogółem:

 

75

822,00

Wydatki:

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

 
 

bieżące

600

   

Transport i łączność

 

19

265,04

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

19

265,04

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

19

265,04

750

   

Administracja publiczna

 

- 25 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

- 25 000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

- 5 000,00

   

4270

Zakup usług remontowych

-

20 000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

2

000,00

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

 

2

000,00

   

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

 

2

000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

50

000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

 

50

000,00

   

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

50

000,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

1

400,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

1

400,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1

400,00

     

Bieżące razem:

 

47

665,04

 

majątkowe

600

   

Transport i łączność

1 187 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

850

000,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

850

000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

337

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

337

000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

- 844 600,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

- 850 000,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

- 850 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

5

400,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

5

400,00

 

Majątkowe razem:

 

342

400,00

 

Ogółem:

 

390

065,04

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/297/10

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

z

dnia 24 marca 2010r.

Lp.

 

Treść

Klasyfikacja §

Kwota

 

1

 

2

3

4

1.

Dochody

 

32

714 045,24

2.

Wydatki

 

35

840 993,21

3.

Wynik budżetu

   

- 3 126 947,97

 

Przychody ogółem

   

4

825 930,97

1.

Kredyty

952

4

057 920,93

2.

Pożyczki

952

 

3.

Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

 

944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

 

955

 

768

010,04

 

Rozchody ogółem

   

1

698 983,00

1.

Spłaty kredytów

 

992

1

187 943,00

2.

Spłaty pożyczek

 

992

 

311

040,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

 

4.

Udzielone pożyczki

 

991

 

5.

Lokaty

994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

982

 

200

000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/297/10

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 24 marca 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty

 

Planowane wydatki

Jednostka

finansowe

2010

2011

2012

organizacyjna

 

realizująca

program lub

koordynująca

wykonanie

programu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki

2.000.000

G- 50.000

G- 250.000

G- 350.000

Urząd Gminy

(2009-2015)

Razem:

2.000.000

50.000

250.000

350.000

2

010

01010

Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki (2008-

11.510.928

G- 10.000

G- 58.475

G-873.907

Urząd Gminy

U-2.238.986

U-2.047.703

2012)

     

Razem:

11.510.928

 

10.000

3.197.461

2.921.610

 
 

010

3 01010

Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki (2007-2012)

25.268.945

 

G- 10.000

U-6.291.585

U-5.100.182

Urząd Gminy

Razem:

25.268.945

 

10.000

6.291.585

5.100.182

 

010

4 01010

„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki (2008-2010)

5.830.805

 

U- 2.460.877

   

Urząd Gminy

Razem:

5.830.805

 

2.460.877

   
 

010

5 01041

„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki (2009-

1.300.012

 

G- 71.412

   

Urząd Gminy

K-700.000

2010)

U- 500.000

Razem:

1.300.012

 

1.271.412

   
 

150

6 15011

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegro- wanych baz wiedzy o Mazowszu” (2010-2011)

13.440

 

G-10.605

G- 2 .835

 

Samorząd

 

Województwa

Mazowieckiego

Razem:

13.440

 

10.605

2.835

 
 

600

7 60016

Budowa drogi lokalnej ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 61 Olszewo-Borki – Żerań Duży (2007-2014)

3.000.000

 

G-10.000

G- 250.000

G-250.000

Urząd Gminy

K-490.000

D-250.000

D-250.000

D-500.000

Razem:

3.000.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

600

8 60016

Przebudowa drogi Kruki-Łazy ul. Prosta (2008-

400.000

 

G-10.000

G-340.000

Urząd Gminy

2010)

Razem:

400.000

 

10.000

340.000

 

600

9 60016

Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitu- miczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy (2008-

2.381.125,39

 

G-10.000

   

Urząd Gminy

K-347 168,81

2011)

U-2023956,58

Razem:

2.381.125,39

 

2381125,39

   
 

10 600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 2824031 Stepna Michałki – Dobrołęka (2009-2011)

1.772.707

 

-

U-1.739.523

 

Urząd Gminy

Razem:

1.772.707

 

-

1.739.523

 
 

11 600

60016

Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie- Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno- gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzy- szącą (2007-2011)

1.739.658,56

 

G-10.000

   

Urząd Gminy

K-250 948,78

U-1478709,80

Razem:

1.739.658,58

1

739 658,58

   
 

12 600

60016

Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i droga powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przystań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

(2009-2010)

2.040.000

 

G-31.500

   

Urząd Gminy

K-991.000

D-1.009.000

 

Razem:

2.040.000

 

2.031.500

-

 
 

13 600

60016

Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy (2009-2012)

1.000.000

 

G-370.000

G-130.000

G-273.000

Urząd Gminy

Razem:

1.000.000

 

370.000

130.000

373.000

 

14 600

60016

Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną (Olszewo-Borki-Drężewo-Ostrołęka)

(2009-2011)

1 198 717,26

 

G-10.000

   

Urząd Gminy

K-169 803,34

U-1 018913,92

Razem:

1 198 717,26

1

198 717,26

   
 

15 600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń - Skrzypek”

1.350,000

 

K-850.000

G-500.000

 

Starostwo

 

Powiatowe

 

w Ostrołęce

     

Razem:

1.350.000

 

850.000

500.000

   
 

16 750

75095

Rozwój elektronicznej administracji w samorzą- dach województwa mazowieckiego wspomagają- cej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)

25.410

 

G-10.860

G-8.730

G-5.820

Samorząd

 

Województwa

Mazowieckiego

Razem:

25.410

 

10.860

8.730

5.820

 

17 801

80101

Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki modernizacja i budowa infra- struktury edukacyjnej (2007-2011)

11.214.041

 

G-10.000

G- 802.828

 

Urząd Gminy

Razem:

11.214.041

 

10.000

802.828

 
 

18 900

90001

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki (2009-2010)

1.650.000

 

G- 237.697

K-850.000

 

Urząd Gminy

K-150.000

Razem:

1.650.000

 

387.697

850.000

 
 

19 921

92109

Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań – „Wrota na Kurpie”(2008-2010)

1.412.148

 

U- 190.310

   

Urząd Gminy

Razem:

1.412.148

 

190.310

   
 

Ogółem:

75.107.937,23

13.982.762,23

14.282.962

9.490.612

 

źródła finansowania

 

G

– dochody własne jst

 

K

– kredyty i pożyczki

D– środki z dotacji,

U – środki wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

do uchwały nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.

Dział

Rozdział

 

Nazwa zadania

Plan

   

W tym:

 
   

Dochody

Kredyty, pożyczki,

Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

własne

obligacje

1

2

3

 

4

 

5

6

7

 

8

9

10

1.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki

 

50

000

50

000

       

2.

010

01010

Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki

 

10

000

10

000

       

3.

010

01010

Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olsze- wo-Borki

 

10

000

10

000

       

4.

010

01010

„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki

 

2

460

877

     

2 460 877

   

5.

010

01041

„Wieś odnową stoi”- zagospodaro- wanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki

 

1

271

412

71

412

700

000

 

500

000

   

6.

150

15011

Przyspieszenie wzrostu konkurencyj- ności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

 

10

605

10

605

       

informacyjnego i gospodarki opartej

   

na

wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o

Mazowszu” (2010-2011)

7.

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń - Skrzypek”

 

850

000

 

850

000

     

8.

600

60016

Budowa drogi lokalnej ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 61 Olszewo-Borki – Żerań Duży

 

1

000

000

10

000

490

000

   

500 000

 

9.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy

2 381 125,39

10

000

347

168,81

2

023 956,58

   

10.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszą- cą

1 739 658,58

10

000

250

948,78

1

478 709,80

   

11.

600

60016

Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i droga powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przystań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

2

031

500

31

500

991

000

 

1

009 000

 

12.

600

60016

Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy (2009-

 

370

000

370

000

       
 

2012)

   

13.

600

60016

Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną (Olszewo – Borki - Drężewo-Ostrołęka)

1

198 717,26

10

000

169

803,34

1

018 913,92

   

14.

700

70005

Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne

 

50

000

50

000

       

15.

720

72095

Zakup komputerów

 

30

050

30

050

       

(w tym serwera)

   

16.

750

75095

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazo- wieckiego wspomagającej niwelowa- nie dwudzielności potencjału woje- wództwa (2010-2012)

 

10

860

10

860

       

17.

801

80101

Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

10

000

10

000

       

w

gminie Olszewo-Borki moderni-

   

zacja i budowa infrastruktury eduka- cyjnej

18.

900

90001

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki

 

387

697

237

697

150

000

     

19.

900

90004

Zakup kosiarki samojezdnej

 

5 400

 

5 400

       

20.

900

90015

Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

 

44

722

44

722

       

21.

921

92109

Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań – „Wrota na Kurpie”

 

190

310

     

190

310

   
     

Razem:

14 112 934,23

982

246

3 948 920,93

7

672 767,30

1

509 000

-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

 

Projekt

Kategoria

Klasyfikacja

Wydatki

w tym:

 

Planowane wydatki

 
 

interwencji

(dział,

w okresie

     

2010 rok

 

funduszy

rozdział,

realizacji

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

   

strukturalnych

paragraf)

Projektu

Wydatki razem

 

z tego:

(całkowita

   

(9+13)

       

wartość

Środki z budżetu krajowego**

   

Środki z budżetu UE

 

Projektu) (6+7)

 

z tego, źródła finansowania:

   

z tego, źródła finansowania:

 

Wydatki razem

Pożyczki

obligacje

Pozostałe **

Wydatki razem

Pożyczki na

Pożyczki i

Obligacje

Pozostałe

(10+11+12)

i kredyty

(14+15+16+17)

prefinansowanie

kredyty

z budżetu

państwa

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Wydatki

   

29.701.836,23

4.611.089,93

25.090.746,63

9.748.262,23

2.008.494,93

1.617.920,93

 

390.574

7.739.767,30

     

7.739.767,30

majątkowe

razem:

1.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: I

Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

 

Działanie: 1.3

Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

 

Nazwa projektu:

„BIAŁE KRUKI – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki

 

Razem wydatki:

   

2.460.877

 

2.460.877

2.460.877

       

2.460.877

     

2.460.877

Z

tego 2010r.

 

010-01010-

2.460.877

-

2.460.877

2.460.877

-

-

-

-

2.460.877

     

2.460.877

 

605

1.2

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

 

Działanie: 4.1

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Nazwa projektu:

Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś, oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki

 

Razem wydatki:

   

11.401.767

10.000

11.391.767

10.000

10.000

   

10.000

         

Z

tego 2010r.

 

010-01010-

10.000

10.000

 

10.000

10.000

   

10.000

         
 

605

2011r.

 

010-01010-

6.291.585

 

6.291.585

                   

605

2012r.

 

010-01010-

5.100.182

 

5.100.182

                   

605

1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

 

Działanie: 4.1

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Nazwa projektu:

Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki

 

Razem wydatki:

   

5.229.071

942.382

4.286.689

10.000

10.000

   

10.000

         

Z

tego 2010r.

 

010-01010-

10.000

10.000

 

10.000

10.000

   

10.000

         
 

605

2011r.

 

010-01010-

2.297.461

58.475

2.238.986

                   

605

2012r.

 

010-01010-

2.921.610

873.907

2.047.703

                   

605

1.4

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: III

Regionalny system transportowy

 

Działanie: 3.1

Infrastruktura transportowa

 

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 282401 Stepna Michałki - Dobrołęka

 

Razem wydatki:

   

1.739.523

 

1.739.523

                   

Z

tego 2010r.

 

600-60016-

-

 

- -

                   
 

605

2011r.

 

600-60016-

1.739.523

 

- 1.739.523

                   

605

1.5

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: III

Regionalny system transportowy

 

Działanie: 3.1

Infrastruktura transportowa

 

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy

 

Razem wydatki:

   

2.381.125,39

357.168,81

2.023.956,58

2.381.125,39

357.168,81

347.168,81

 

10.000

2.023.956,58

     

2.023.956,58

Z

tego 2010r.

 

600-60016-

2.381.125,39

357.168,81

2.023.956,58

2.381.125,39

357.168,81

347.168,81

 

10.000

2.023.956,58

     

2.023.956,58

 

605

1.6

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: III

Regionalny system transportowy

 

Działanie: 3.1

Infrastruktura transportowa

 

Nazwa projektu:

Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszewo-Borki-Drężewo-Ostrołęka

 

Razem wydatki:

   

1.198.717,26

179.803,34

1.018.913,92

1.198.717,26

179.803,34

169.803,34

 

10.000

1.018.913,92

     

1.018.913,92

Z

tego 2010r.

 

600-60016-

1.198.717,26

179.803,34

1.018.913,92

1.198.717,26

79.803,34

169.803,34

 

10.000

1.018.913,92

     

1.018.913,92

 

605

1.7

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: III

Regionalny system transportowy

 

Działanie: 3.1

Infrastruktura transportowa

 

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Razem wydatki:

   

1.739.658,58

260.948,78

1.478.709,80

1.739.658,58

260.948,78

250.948,78

 

10.000

1.478.709,80

     

1.478.709,80

Z

tego 2010r.

 

600-60016-

1.739.658,58

260.948,78

1.478.709,80

1.739.658,58

260.948,78

250.948,78

 

10.000

1.478.709,80

     

1.478.709,80

 

605

1.8

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Priorytet:

 

Działanie: 3.4

Odnowa i rozwój wsi

 

Nazwa projektu:

„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki

 

1.9

Razem wydatki:

   

1.271.412

771.412

500.000

1.271.412

771.412

700.000

 

71.412

500.000

     

500.000

Z

tego 2010r.

 

010-01041-

1.271.412

771.412

500.000

1.271.412

771.412

700.000

 

71.412

500.000

     

500.000

 

605

1.10

Program:

Fundusz Spójności

 
 

Priorytet:

 
 

Działanie:

 
 

Nazwa projektu:

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki

 
 

Razem wydatki:

   

1.237.697

1.237.697

 

387.697

387.697

150.000

 

237.697

         
 

Z

tego 2010r.

 

900-90001-

387.697

387.697

 

387.697

387.697

150.000

 

237.697

         
 

605

 

2011

 

900-90001-

850.000

850.000

                     

605

1.11

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: VI

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

 

Działanie: 6.1

Kultura

Nazwa projektu:

Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań – „Wrota na Kurpie”

 
 

Razem wydatki:

   

190.310

 

190.310

190.310

       

190.310

   

190.310

Z

tego 2010r.

 

921-92109-

190.310

 

190.310

190.310

       

190.310

   

190.310

 

605

1.12

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: VII

Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

 

Działanie: 7.2

Infrastruktura służąca edukacji

 

Nazwa projektu:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej

 

Razem wydatki:

   

812.828

812.828

 

10.000

10.000

   

10.000

       

Z

tego 2010r.

   

10.000

10.000

 

10.000

10.000

   

10.000

       

2011r.

   

802.828

802.828

                   

1.13

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: I

Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

 

Działanie: 1.7

Promocja Gospodarcza

 

Nazwa projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

 

Razem wydatki:

   

13.440

13.440

 

10.605

10.605

   

10.605

       

Z

tego: 2010r.

 

150-15011-

10.605

10.605

 

10.605

10.605

   

10.605

       
 

663

 

2011r.

 

150-15011-

2.835

2.835

                   

663

1.14

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet: II

Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

 

Działanie: 2.2

Rozwój e-usług

Nazwa projektu:

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

 

Razem wydatki:

   

25.410

25.410

 

10.860

10.860

   

10.860

       

Z

tego 2010r.

 

750-75095-

10.860

10.860

 

10.860

10.860

   

10.860

       
 

633

2011r.

 

750-75095-

8.730

8.730

                   

633

 

2012r.

 

750-75095-

5.820

5.820

                   

633

2.

Wydatki bieżące

                           

razem

Ogółem(1+2)

   

29.701.836,23

4.611.089,93

25.090.746,63

9.748.262,23

2.008.494,93

1.617.920,93

 

390.574

7.739.767,30

   

7.739.767,30

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok - po zmianach-

 

Klasyfikacja budżetowa

Dochody ogółem

 

Z tego:

Dział

Rozdział

§

 

Podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Stanowiące dochody

gmin

750

     

500,00

 

475,00

 

25,00

 

75011

   

500,00

 

475,00

 

25,00

   

2350

 

500,00

 

475,00

 

25,00

852

   

38

800,00

23

280,00

 

15

520,00

 

85212

 

38

800,00

23

280,00

 

15

520,00

   

2350

38

800,00

23

280,00

 

15

520,00

 

Razem:

39

300,00

23

755,00

 

15

545,00

Przewodniczący Rady Gminy:

Paweł Dębski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja

Wyszczególnienie

Wykonanie 2009

Prognoza 2010

Prognoza 2011

Prognoza 2012

Prognoza 2013

Prognoza 2014

Prognoza 2015

Prognoza 2016

1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

9

583 555,77

11

942 493,70

9

396 270,70

6

829 927,70

4

442 584,70

2

358 241,70

536

241,70

0,00

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):

9

583 555,77

11

942 493,70

9

396 270,70

6

829 927,00

4

442 584,70

2

358 241,70

536

241,70

0,00

1.1.1

pożyczki

1

164 320,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.1.2

kredyty

6

819 235,77

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.1.3

obligacje

1

600 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):

 

4

057 920,93

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.2.1

pożyczki

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

 

4

057 920,93

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.3

Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.3.1

pożyczki

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.3.2

kredyty

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.3.3

obligacje

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1.4

Planowane w roku

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

budżetowym (art.170 ust.3 ufp):

               

1.4.1

pożyczek

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

1.4.2

kredyty

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

1.4.3

obligacje

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

1.5

Prognozowany stan

   

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

zobowiązań wymagalnych

             

na 31.12

2

Spłata długu

 

2 140

983,00

2

976

223,00

2

986

343,00

2

737

343,00