You are on page 1of 4

UCHWAA Nr LII/358/10 RADY MIEJSKIEJ W BONIU z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.) Rada Miejska w Boniu uchwala, co nastpuje: 1.1. Uchwaa okrela: 1) warunki ubiegania si o dotacj na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw; 2) rodzaj danych i informacji, ktre naley zawrze we wniosku o dotacj; 3) tryb postpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji; 4) postanowienia, jakie winna zawiera umowa o udzielenie dotacji; 5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji; 6) sposb ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 2. Znaczenie uytych w uchwale poj dotyczcych zabytkw lub czynnoci z nimi zwizanych okrelaj przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami oraz rozporzdze wydanych na podstawie tej ustawy. 3. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - naley przez to rozumie prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw; 2) beneficjencie - naley przez to rozumie podmiot, ktremu na zasadach okrelonych niniejsz uchwa przyznano dotacj z budetu Gminy na prace lub roboty budowlane przy zabytku; 3) rodkach publicznych - naley przez to rozumie publiczne rodki finansowe okrelone przepisami o finansach publicznych. 2.1. Z budetu gminy mog by udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robt budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeeli zabytek ten cznie spenia nastpujce kryteria: 1) znajduje si na stae na obszarze Gminy; 2) jest dostpny publicznie; 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkacw Gminy; 4) jest wpisany do rejestru zabytkw. 2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku moe finansowa nakady obejmujce: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) sporzdzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie bada konserwatorskich, architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; sporzdzenie projektu odtworzenia kompozycji wntrz; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizacj konstrukcyjn czci skadowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbdnym dla zachowania tego zabytku;

9)

odnowienie lub uzupenienie tynkw i okadzin architektonicznych albo ich cakowite odtworzenie, z uwzgldnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynalenoci zabytku, jeeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynalenoci; 11) odnowienie lub cakowite odtworzenie okien, w tym ocienic i okiennic, zewntrznych odrzwi i drzwi, wiby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 12) modernizacj instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, ktre posiadaj oryginalne, wykonane z drewna czci skadowe i przynalenoci; 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupenianie narysw ziemnych dzie architektury obronnej oraz zabytkw archeologicznych nieruchomych o wasnych formach krajobrazowych; 15) dziaania zmierzajce do wyeksponowania istniejcych, oryginalnych elementw zabytkowego ukadu parku lub ogrodu; 16) zakup materiaw konserwatorskich i budowlanych, niezbdnych do wykonania prac i robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o ktrych mowa w pkt 7-15; 17) zakup i monta instalacji przeciwwamaniowej oraz przeciwpoarowej i odgromowej. 3.1. O dotacj moe si ubiega kady podmiot bdcy wacicielem lub posiadaczem zabytku, a take podmiot, ktry do tego zabytku posiada tytu prawny wynikajcy z uytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwaego zarzdu albo stosunku zobowizaniowego z uwzgldnieniem zapisu 2 ust. 1. 2. Dotacja moe by udzielona na sfinansowanie prac lub robt budowlanych przy zabytku, ktre wnioskodawca zamierza wykona w roku zoenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku zoenia wniosku i w roku nastpnym. 3. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale wnioskodawca moe rwnoczenie wystpi z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robt budowlanych przy wicej ni jednym zabytku. 4.1. Dotacja z budetu Gminy na wykonanie prac lub robt budowlanych przy jednym i tym samym zabytku moe by udzielona w wysokoci do 50% ogu nakadw na te prace lub roboty. 2. Jeeli zabytek posiada wyjtkow warto historyczn, artystyczn lub naukow albo wymaga przeprowadzenia zoonych pod wzgldem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwocznego podjcia prac lub robt budowlanych przy zabytku, dotacja moe by udzielona w wysokoci do 100% nakadw koniecznych na wykonanie tych prac lub robt budowlanych. 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje rwnie inne rodki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych rodkw publicznych nie moe przekracza 100% nakadw koniecznych na wykonanie tych prac lub robt. 5.1. We wniosku o przyznanie dotacji naley wskaza: 1) 2) 3) 4) 5) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazw, adres i siedzib wnioskodawcy bdcego jednostk organizacyjn; dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytkw; fotograficzn dokumentacj zabytku; dokument potwierdzajcy tytu prawny wnioskodawcy do wadania zabytkiem; decyzj waciwego organu ochrony zabytkw zezwalajc na przeprowadzenie prac lub robt budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budow, gdy wniosek dotyczy prac lub robt budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym; wnioskowan kwot dotacji i proponowany termin jej przekazania; zakres prac lub robt budowlanych, ktre maj by objte dotacj; termin zakoczenia prac objtych wnioskiem;

6) 7) 8)

9)

harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robt budowlanych ze wskazaniem rde ich finansowania;

10) informacj o rodkach publicznych przyznanych z innych rde na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacj o wystpieniu o takie rodki zoonym do innych podmiotw; 11) wykaz prac lub robt budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzajcych dzie zoenia wniosku z podaniem cznej wysokoci nakadw, w tym wysokoci i rde dofinansowania otrzymanego ze rodkw publicznych; 12) okrelenie organu, u ktrego ubiega si o dotacj. 2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsibiorc, do wniosku o udzielenie dotacji winien doczy informacj o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem zoenia wniosku - sporzdzon w zakresie i wedug zasad okrelonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o ktrym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchway z uwzgldnieniem zasad okrelonych w przepisach prawa regulujcych udzielanie pomocy publicznej dla przedsibiorcw. 6.1. Wnioski o dotacj kieruje si do Burmistrza Bonia w terminie przez niego wyznaczonym, ogoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia rodkw na dotacje do budetu Gminy. 2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi s przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Miejskiej waciwej do spraw kultury oraz komisji waciwej do spraw budetu. 7.1. Dotacj przyznaje Rada Miejska w uchwale okrelajcej: 1) nazw podmiotu otrzymujcego dotacj; 2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na ktrych wykonanie przyznano dotacj; 3) kwot dotacji do przekazania w roku budetowym, a w przypadku z ust. 4 kwot do przekazania w roku nastpnym. 2. Z zastrzeeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokoci przyznawanych dotacji Rada Miasta uwzgldnia kwot zaplanowan na ten cel w budecie Gminy. 3. Przyznajc dotacj, Rada Miejska moe postanowi, e cz kwoty dotacji, nie wicej ni 80%, zostanie przekazana beneficjentowi w nastpnym roku budetowym. 8. Uwzgldniajc 7 uchway oraz dane z wniosku o dotacj, Burmistrz zawiera z beneficjentem umow okrelajc w szczeglnoci: 1) opis prac lub robt budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania; 2) kwot dotacji i terminy jej przekazywania, ktre w postanowieniach umowy mog zosta uzalenione od wyniku kadorazowej kontroli postpu prac lub robt budowlanych i rozliczenia tych wydatkw; 3) zobowizanie si beneficjenta do przekazywania informacji o wysokoci rodkw publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych rde; 4) zobowizanie si beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentw finansowych, aby oryginay dokumentw wiadczcych o dokonaniu wydatkw sfinansowanych w caoci lub w czci z otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w sposb trway w klauzul potwierdzajc ten fakt; 5) zobowizanie si beneficjenta do poddania si kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza lub osob przez niego upowanion w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robt budowlanych; 6) sposb i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji; 7) warunki, sposb i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z uwzgldnieniem art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); 8) pouczenie o zakresie odpowiedzialnoci karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych przy wydatkowaniu rodkw z otrzymanej dotacji. 9. Kontrola, o ktrej mowa w 8 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby upowanione przez Burmistrza i polega na:

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celw zakadanych w zakresie dotowanego zadania pod ktem zgodnoci z przepisami prawa i zawart umow (kontrola formalno-merytoryczna); 2) sprawdzaniu dokumentw zwizanych z realizacj dotowanego zadania (w szczeglnoci znajdujcych si w siedzibie podmiotu oryginaw dokumentw finansowych) pod ktem ich zgodnoci z przepisami prawa, umow i zasadami rachunkowoci (kontrola formalno-rachunkowa). 10.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposb i w terminach okrelonych w umowie skada Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac lub robt budowlanych. 2. Sprawozdanie okrela: 1) cakowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakady pokryte z innych rodkw publicznych; 2) zestawienie rachunkw doczanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru ksigowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z okreleniem wysokoci rodkw z dotacji finansujcych dany rachunek. 3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi zacznik do niniejszej uchway. 11. W przypadku czciowego lub cakowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn lecych po stronie beneficjenta lub wykorzystania rodkw niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia cz przekazanych rodkw dotacji podlega zwrotowi do budetu Gminy na zasadach okrelonych w umowie. 12.1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Rad Miejsk. 2. Zestawienie danych dla kadej udzielonej dotacji winno zawiera: 1) wskazanie zabytku, z uwzgldnieniem miejsca jego pooenia lub przechowywania, 2) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazw, siedzib i adres jednostki organizacyjnej, ktrej przyznano dotacj; 3) kserokopi uchway o przyznaniu dotacji; 4) kserokopi umowy o dotacj; 5) informacje o wysokoci rodkw przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypaconej dotacji; 6) informacje przekazane przez inne organy zobowizane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku. 3. Burmistrz niezwocznie ogasza na tablicy ogosze Urzdu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwa o przyznaniu dotacji. 13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Bonia. 14. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: Piotr J. Pniewski