You are on page 1of 4

UCHWAA Nr LIII/365/10 RADY MIEJSKIEJ W BONIU z dnia 9 lipca 2010 r.

Akt o utworzeniu samorzdowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Boniu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.), Rada Miejska w Boniu uchwala, co nastpuje: 1.1) Tworzy si z dniem 1 sierpnia 2010r. gminn jednostk organizacyjn, dziaajc w formie samorzdowej instytucji kultury pod nazw: Centrum Kultury w Boniu, zwan dalej Centrum Kultury. 2) Centrum Kultury uzyskuje osobowo prawn i moe rozpocz dziaalno z chwil wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. 2. Siedziba Centrum Kultury mieci si w Boniu, a terenem dziaania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Do zada Centrum Kultury naley wykonywanie zada wasnych Gminy w zakresie organizowania dziaalnoci kulturalnej na terenie Gminy Bonie. Szczegowy zakres dziaalnoci Centrum Kultury okrela statut. 4. Burmistrz Bonia przekae Centrum Kultury skadniki majtku niezbdne do wykonywania zada statutowych. 5. Dziaalno Centrum Kultury bdzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budetu Gminy. Ponadto Centrum Kultury moe uzyskiwa rodki finansowe i skadniki majtkowe z: wpyww z wasnej dziaalnoci, dotacji z budetu pastwa, wpyww z najmu i dzierawy skadnikw majtku, spadkw, zapisw i darowizn od osb fizycznych i prawnych oraz innych rde. 6. Nadaje si Centrum Kultury statut, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 7. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Bonia. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego, z moc od dnia 1 sierpnia 2010r. Przewodniczcy Rady: Piotr J. Pniewski

Zacznik do uchway nr LIII/365/10 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 9 lipca 2010r. Statut Centrum Kultury w Boniu 1. 1. Centrum Kultury w Boniu zwane dalej Centrum, jest samorzdow instytucj kultury i dziaa na podstawie ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu. 2. Siedzib Centrum jest miasto Bonie, a terenem dziaania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Bonie. 4. Centrum jest jednostk organizacyjn Gminy Bonie. 5. Centrum uzyskuje osobowo prawn z chwil wpisu do rejestru samorzdowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 6. Centrum moe tworzy filie i orodki specjalistyczne.

2. 1. Podstawowym celem dziaalnoci Centrum jest organizowanie i prowadzenie dziaalnoci kulturalnej na terenie gminy Bonie. 2. Centrum upowszechnia kultur poprzez podejmowanie dziaa, ktrych celem jest biece i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludnoci, gwnie mieszkacw Gminy Bonie oraz wiadczenia usug powszechnie dostpnych. 3. Centrum prowadzi dziaalno kulturaln polegajc na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczeglnoci poprzez: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) organizowanie wystaw artystycznych i wernisay, organizowanie przedstawie teatralnych, koncertw, projekcji filmw, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zaj, kursw i warsztatw artystycznych oraz k zainteresowa, prowadzenie i organizowanie dziaalnoci zespow muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, promocj kultury Gminy Bonie i lokalnych twrcw kultury, tworzenie, udostpnianie, gromadzenie, ochrona i dokumentowanie dbr i wartoci kultury, edukacj kulturaln i wychowanie przez sztuk, sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) tworzenie warunkw dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedz i sztuk, 11) tworzenie warunkw dla rozwoju folkloru, a take rkodziea ludowego i artystycznego, 12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowa kulturalnych, 13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej, 14) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektw edukacyjnych, kulturalnych oraz akcji spoecznych realizujcych cele Centrum, 15) prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej. 4. Centrum wsppracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzcymi dziaalno kulturaln, stowarzyszeniami i zwizkami twrcw i artystw oraz organami wadz publicznych zajmujcych si dziaalnoci kulturaln. 5. Centrum moe prowadzi impresariat artystyczny, dziaalno wydawnicz, poligraficzn, fotograficzn, fonograficzn, plastyczn, sprzeda dzie sztuki i artykuw uytku kulturalnego, wypoyczalni kostiumw, rekwizytw, sprztu technicznego itp, realizowa imprezy zlecone /okolicznociowe, rodzinne, rozrywkowe, turystyczne/, prowadzi dziaalno w zakresie krajowej i midzynarodowej wymiany kulturalnej. 3. 1. Dziaalnoci Centrum kieruje Dyrektor. 2. Dyrektora powouje i odwouje Burmistrz Bonia, zgodnie z ustaw z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 3. Dyrektor jest wyaniany w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Bonia. Po pierwszym nierozstrzygnitym konkursie, Burmistrz powouje dyrektora bez przeprowadzania konkursu. 4. Burmistrz Bonia moe powierzy zarzdzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustaw, o ktrej mowa w ust. 2. Do osoby, ktrej powierzono zarzdzanie Centrum stosuje si odpowiednio postanowienia dotyczce Dyrektora. 5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynnoci z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem subowym. 6. Dyrektor jest organem zarzdzajcym Centrum oraz przeoonym pracownikw Centrum.

7. Dyrektor skada za Centrum owiadczenia woli oraz reprezentuje go na zewntrz. 8. W Centrum mona utworzy stanowisko Zastpcy Dyrektora. Zastpc Dyrektora powouje i odwouje Dyrektor Centrum za zgod Burmistrza Bonia. W razie nieobecnoci Dyrektora jego obowizki peni Zastpca. 4. 1. W Centrum dziaa Rada Programowa Centrum Kultury w Boniu, zwana dalej Rad. 2. Rada jest organem doradczym Centrum. 3. Rada skada si z 3 do 7 czonkw, powoywanych przez Burmistrza Bonia na wniosek Dyrektora Centrum na 5 - letni kadencj spord osb dysponujcych du wiedz w zakresie kultury, a w szczeglnoci twrcw, artystw, animatorw kultury i jednego czonka wyznaczonego przez Rad Miejsk w Boniu. 4. Czonkowie Rady powouj i odwouj spord siebie Przewodniczcego Rady, ktry kieruje jej pracami i reprezentuje j na zewntrz. 5. Rada opiniuje roczne programy dziaalnoci Centrum i plany dziaalnoci Centrum oraz wyraa opini o waniejszych zamierzeniach Centrum. 6. Rada moe z wasnej inicjatywy kierowa postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organw Gminy w zakresie funkcjonowania Centrum oraz organizowania i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej. 7. Dyrektor przedkada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o ktrych mowa w 7 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian. 8. Udzia w pracach Rady ma charakter spoeczny. 5. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzielon i nabyt czci mienia oraz prowadzi samodzieln gospodark w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami efektywnoci ich wykorzystania. 2. Centrum otrzymuje z budetu Gminy corocznie dotacj na dziaalno w wysokoci niezbdnej na pokrycie kosztw dziaalnoci, w tym w szczeglnoci kosztw wynagrodze pracownikw oraz kosztw utrzymania i eksploatacji majtku. 3. Centrum moe uzyskiwa rodki finansowe z: a) wpyww z wasnej dziaalnoci, b) dotacji z budetu pastwa, c) wpyww z najmu i dzierawy skadnikw majtku, d) spadkw, zapisw i darowizn od osb fizycznych i prawnych, e) funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, f) innych rde. 4. Podstaw gospodarki finansowej Centrum jest plan dziaalnoci zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Rad. 5. Centrum pokrywa koszty biecej dziaalnoci i zobowizania z uzyskiwanych przychodw. 6. Centrum moe prowadzi dziaalno inn ni kulturalna, z ktrej dochd przeznaczony jest na realizacj celw statutowych. 6. 1. Podstaw dziaalnoci Centrum jest roczny program dziaalnoci ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Rad. 2. Program obejmuje najwaniejsze zamierzenia i przedsiwzicia do zrealizowania w danym roku. 3. Centrum wykonuje take zadania z zakresu organizowania dziaalnoci kulturalnej polecone przez Organizatora. 4. Centrum moe pobiera opaty za wstp i udzia w wystawach, koncertach, projekcjach filmw, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

7. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkada Radzie Miejskiej sprawozdanie z dziaalnoci Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegowe informacje o wykonywaniu zada, o ktrych mowa w 2, w szczeglnoci zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkacw w tych imprezach. 8. Organizacj wewntrzn Centrum okrela regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasigniciu opinii Organizatora, Rady oraz opinii dziaajcych w Centrum organizacji zwizkowych i stowarzysze twrcw. 9. Niniejszy statut moe by zmieniony uchwa Rady Miejskiej, w trybie waciwym dla jego nadania.