You are on page 1of 2

Uchwaa Nr XXVII/174/2010 RadyMiejskiejwKauszynie zdnia26lutego2010r. w sprawie zmiany uchwayNrXV/79/2004RadyMiejskiejwKauszyniezdnia24kwietnia2004 rokuwsprawieuchwaleniastatutuZakaduGospodarkiKomunalnejwKauszynie. Napodstawieart.18ust.2pkt9lithustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym/tekstjednolityDz.U.Nr142,poz.1591z2001r.zpon.

zmianami/ Rada Miejska wKauszynie uchwala, co nastpuje : 1. W statucie ZakaduGospodarkiKomunalnejwKauszynie, stanowicym zacznik do uchway Nr XV/79/2004RadyMiejskiejwKauszyniezdnia24kwietnia2004rokuwsprawieuchwaleniastatutu ZakaduGospodarkiKomunalnejwKauszynie wprowadza sinastpujce zmiany : 1) CzII.CeleizadaniaZakadu otrzymuje brzmienie : II.CeleizadaniaZakadu. Zakad wykonuje zadania wasne gminy Kauszynwzakresie: 1) gospodarkimieszkaniowejigospodarowanialokalamiuytkowymi, 2) drg,ulic,mostwiplacw, 3) wodocigwizaopatrzeniawwod, kanalizacji,usuwaniaioczyszczaniaciekwkomunalnych, utrzymania czystociiporzdku oraz urzdzesanitarnych,wysypiskiunieszkodliwiania odpadwkomunalnych,zaopatrzeniawenergiciepln. 4) zielenigminnejizadrzewie. 2) W Czci III. Zarzdzanieiorganizacjapkt8i9otrzymujbrzmienie : "8 StrukturorganizacyjnZakadu, zasady dziaaniajegokomrekorganizacyjnychorazpodzia czynnoci, zakres obowizkw,uprawnieiodpowiedzialnocipracownikwZakadu okrela regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny zatwierdza dyrektor Zakadu. 9 Pracownicy Zakadu spracownikami samorzdowymiwrozumieniuustawyopracownikach samorzdowych." 3) W Czci IV. Gospodarka finansowa Zakadu : 1) pkt1i2otrzymujbrzmienie : 1. Zakad prowadzi gospodarkfinansowwedug zasad okrelonych dla zakadw budetowych. Podstawgospodarki finansowej Zakadu jest roczny plan finansowy obejmujcy przychody,wtymdotacjezbudetugminy,kosztyiinneobcienia, stan rodkwobrotowych, stan nalenociizobowizana pocztekinakoniecokresuorazrozliczeniazbudetem gminy. 2. DziaalnoZakadujestfinansowanazwpywwuzyskiwanychzusug wiadczonych przez Zakadorazzdotacjizbudetu gminy.
ID: WFIYH-OVOQG-PNPLD-BVZSN-QHBPR. Podpisany.

2) dodaje sipkt5- 9wbrzmieniu: 5. Majtek Zakadu stanowi mienie komunalne Gminy Kauszyn.

Strona 1 / 2

6. Zakad planuje jako wpatdo budeturnicmidzy sumplanowanychprzychodw,

2. DziaalnoZakadujestfinansowanazwpywwuzyskiwanychzusug wiadczonych przez Zakadorazzdotacjizbudetu gminy. 2) dodaje sipkt5- 9wbrzmieniu: 5. Majtek Zakadu stanowi mienie komunalne Gminy Kauszyn. 6. Zakad planuje jako wpatdo budeturnicmidzy sumplanowanychprzychodw, powikszonychoplanowanystanrodkwobrotowychnapocztekroku,asumplanowanych wydatkw,powikszonychoplanowanystanrodkwobrotowychnakoniecroku. 7. Zaliczkowe wpaty do budetu nadwyek rodkwobrotowychZakadu sprzekazywane do budetu gminy co kwartawterminie20dnipozakoczeniu kwartau,azaIVkwarta zaliczkowo,wterminiedodnia20grudniarokubudetowego. 8. Zaliczkowe wpaty do budetu gminy nadwyek rodkwobrotowychzapierwszetrzykwartay Zakaddokonujewtakimstosunkuprocentowymdofaktycznieosignitychprzychodw,jakim pozostaje roczna planowana wpatadorocznychplanowanychprzychodw.Wpatzaliczkow za IV kwartaustala siwwysokoci wpaty za III kwarta, zzastrzeeniem pkt 9. 9.Wterminie15dniodzoenia rocznego sprawozdania finansowego /bilansu/ Zakad wpaca do budetugminyrnicmidzyfaktycznymaplanowanychstanemrodkwobrotowychna koniec roku. 2. Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Kauszyna. 3. Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Janusz Kazimierz Peka

ID: WFIYH-OVOQG-PNPLD-BVZSN-QHBPR. Podpisany.

Strona 2 / 2