You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XLV/500/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie okrelenia zasad najmu komunalnych lokali uytkowych i garay wchodzcych w skad zasobu Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 18, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) uchwala si, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela zasady najmu komunalnych lokali uytkowych i garay wchodzcych w skad zasobu Gminy Kozienice. 2.1. Wynajmowanie wolnych lokali uytkowych odbywa si w drodze przetargu z wyjtkiem przypadkw okrelonych w 4. 2. Przetarg przeprowadza si w formie przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego. 3. Protok z przeprowadzono przetargu stanowi podstaw zawarcia umowy. 3.1. Stawka wyjciowa do przetargu wynosi 17,50z za 1m2 powierzchni lokali uytkowych, natomiast 3,20z za 1m2 powierzchni garau. 2. Z dniem 1 stycznia 2012r. wprowadza si corocznie wzrost obowizujcych stawek czynszu za najem lokali uytkowych o wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych z okresu pierwszych trzech kwartaw roku poprzedniego ogaszany przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, w zaokrgleniu do dziesitnych groszy, nie wicej ni 1,5%. 3. Stawk za 1m2 powierzchni dla lokali, ktre zostay wynajte na czas nieoznaczony przed podjciem niniejszej uchway utrzymuje si na dotychczasowym poziomie. 4.1. Lokale mog by oddane w najem bez przetargu w drodze negocjacji w przypadku: przeprowadzenia co najmniej dwch kolejnych przetargw ustnych nieograniczonych zakoczonych wynikiem negatywnym oddanie lokalu moe nastpi w okresie nie krtszym ni 30 dni i nie duszym ni 5 miesicy liczc od dnia zamknicia drugiego przetargu. wynajmu lokalu dla okrelonych podmiotw tj. organizacji poytku publicznego, prowadzcych dziaalno statutow: oraz osb fizycznych prowadzcych dziaalno charytatywn, opiekucz, kulturaln, lecznicz, owiatow, naukow, badawczo-rozwojow, wychowawcz, sportow lub turystyczn, niezwizan z dziaalnoci zarobkow, wynajmu lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy, ktry wyrazi wol przeduenia umowy zawartej na czas okrelony.

5.1. Z tytuu najmu, najemca jest zobowizany wnosi czynsz, ktry patny jest z gry do 20 dnia kadego miesica. 2. Najemca ponosi ponadto koszty konserwacji i utrzymania technicznego lokalu, pomieszcze wsplnego uytkowania, w tym ogrzewania, owietlenia, sprztania itp. 3. Najemca jest zobowizany do wpaty kaucji zabezpieczajcej prawidowe uytkowanie wynajtego lokalu oraz nalenego z tytuu najmu, w terminie 7 dni od daty przetargu w kwocie rwnej trzymiesicznemu wynegocjowanemu czynszowi wraz z opatami. 4. Najemca ponosi rwnie opaty niezalene od Waciciela m.in. podatek od nieruchomoci za wynajmowany: lokal uytkowy, gara, boks garaowy. 6.1. Zawieszenie dziaalnoci nie uprawnia najemcy do obnienia opat czynszowych z tego tytuu. 2. Burmistrz Gminy Kozienice, moe zastosowa ulgi w opacie czynszu w przypadku wystpienia klski ywioowej, katastrofy lub poaru na okres niezbdny do przeprowadzenia remontu lokalu. 7.1. Najemca moe dokona zmiany brany lokalu uytkowego jedynie za zgod Burmistrza Gminy Kozienice. 2. Zmiana brany nie moe spowodowa obnienia nalenoci czynszowych.

3. Dopuszcza si moliwo dokonania zamiany wynajtego lokalu na inny w sytuacjach zwizanych z wanymi dla Gminy przedsiwziciami inwestycyjnymi, z uwagi na realizacje jej potrzeb lokalowych, lub obnienie przydatnoci lokalu do umwionego uytku bez winy najemcy. 8.1. Upowania si Burmistrza Gminy Kozienice do wynajmowania, uyczania lokali uytkowych, garay na czas oznaczony duszy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony po spenieniu wszystkich koniecznych wymogw wynikajcych z niniejszej uchway przez najemc. 2. Umowy najmu lokali uytkowych mog by zawierane s na czas oznaczony lub nieoznaczony. 9. Najemca nie moe podnajmowa przedmiotu najmu ani oddawa go do bezpatnego uywania osobie trzeciej bez zgody wynajmujcego. 10. Umowa najmu ulega rozwizaniu bez zachowania terminw wypowiedzenia w przypadku, gdy: 1. najemca dopuszcza si zwoki z zapat czynszu, co najmniej za 2 pene okresy patnoci, 2. najemca uywa rzeczy w sposb sprzeczny z umow lub jej przeznaczeniem; albo, gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, e zostaje ona naraona na utrat lub uszkodzenie. 3. najemca podnajmie lub odda do bezpatnego uywania osobie trzeciej przedmiot najmu bez zgody wynajmujcego. 11.1. Lokale uytkowe mog by oddane w uyczenie na czas nieoznaczony lub oznaczony jednostkom organizacyjnym gminy i organizacjom pozarzdowym oraz pomiotom prowadzcym dziaalno poytku publicznego w szczeglnoci prowadzcym dziaalno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. List takich organizacji dla potrzeb niniejszej uchway, tworzy i prowadzi burmistrz. 2. Biorcy w uyczenie ponosz koszty biecego utrzymania lokalu min. naprawy biece lokalu, koszty dostaw mediw do lokalu, opaty za odprowadzanie ciekw, zuycie wody, wywz nieczystoci staych oraz naleny podatek od nieruchomoci. 12. Lokale uytkowe bdce w uyczeniu nie mog by przedmiotem najmu, dzierawy lub ich uyczenia w drodze umowy na rzecz innych podmiotw. 13. Wpaty wnoszone w zwizku z najmem i dzieraw jednostki organizacyjne przekazuj zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). 14. Traci moc 3, 4, 5 i 6 uchway nr XLII/671/2005 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 grudnia 2005r. zmienionej uchwa nr XXV/326/08 Rady Miejskiej z 30 padziernika 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzieraw gruntw oraz stawek najmu lokali uytkowych Gminy Kozienice. 15. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gminy Kozienice. 16. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej: Mariusz Prawda