You are on page 1of 14

UCHWAA Nr XLII/326/2009 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budecie na 2009 rok. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 1, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 2, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zmian w limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 zgodnie z zacznikiem nr 3, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 4. Dokonuje si zmian w planie zada inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 3a, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 5. Dokonuje si zmian w przychodach i rozchodach budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 4, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 6. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 5, ktre stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 7. Dokonuje si zmian w planie dotacji celowych na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 8, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 8. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 10. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej w Karczewie: Edyta A. Seremak

Zacznik nr 1 Dochody budetu na 2009 rok


Dzia 010 01010 Rozdzia Paragraf Tre Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0830 Wpywy z usug Grupa Remontowa w Karczewie 0920 Pozostae odsetki Grupa Remontowa w Karczewie 01095 Pozostaa dziaalno 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzd Miejski w Karczewie (organ) Przed zmian 406 758,00 390 917,00 388 967,00 388 967,00 1 950,00 1 950,00 15 841,00 1 437,00 Zmiana 86 813,00 83 933,00 83 448,00 83 448,00 485,00 485,00 2 880,00 - 60,00 Po zmianie 493 571,00 474 850,00 472 415,00 472 415,00 2 435,00 2 435,00 18 721,00 1 377,00

1 437,00 14 404,00

- 60,00 2 940,00

1 377,00 17 344,00

14 404,00

2 940,00

17 344,00

600 60014

Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Miejski w Karczewie (organ) Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Grupa Remontowa w Karczewie Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzd Miejski w Karczewie (organ) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpywy z rnych opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0830 Wpywy z usug Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa)

146 080,00 66 080,00 6 080,00 6 080,00 2 006 911,00 2 006 911,00 270 000,00 270 000,00 261 740,00

13 749,00 13 749,00 13 749,00 13 749,00 - 553,00 - 553,00 23 417,00 23 417,00 - 28 628,00

159 829,00 79 829,00 19 829,00 19 829,00 2 006 358,00 2 006 358,00 293 417,00 293 417,00 233 112,00

700

200 000,00 15 000,00

- 28 628,00 1 898,00

171 372,00 16 898,00

15 000,00 1 411 034,00 1 411 034,00 2 749,00 2 749,00 14 488,00 3 684,00 10 804,00 623 402,50 106 946,00 1 700,00

1 898,00 - 276,00 - 276,00 2 951,00 2 951,00 85,00 19,00 66,00 9 716,00 - 600,00 - 600,00

16 898,00 1 410 758,00 1 410 758,00 5 700,00 5 700,00 14 573,00 3 703,00 10 870,00 633 118,50 106 346,00 1 100,00

750

1 700,00 102 702,00 15 095,00 15 095,00 18 000,00

- 600,00 10 316,00 4 852,00 4 852,00 - 10 071,00

1 100,00 113 018,00 19 947,00 19 947,00 7 929,00

18 000,00 33 858,00 33 858,00 95,00 95,00 24 654,00 24 654,00 20 982 612,00

- 10 071,00 8 389,00 8 389,00 4,00 4,00 7 142,00 7 142,00

7 929,00 42 247,00 42 247,00 99,00 99,00 31 796,00 31 796,00

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0320 Podatek rolny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0330 Podatek leny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa)

672 538,00 21 655 150,00

70 500,00 500,00 500,00 7 104 682,00

170,00 170,00 170,00 232 616,00

70 670,00 670,00 670,00 7 337 298,00

3 119 986,00 3 119 986,00 7 570,00 7 570,00 40 000,00 40 000,00

236 891,00 236 891,00 - 2 085,00 - 2 085,00 - 4 203,00 - 4 203,00

3 356 877,00 3 356 877,00 5 485,00 5 485,00 35 797,00 35 797,00

0340 Podatek od rodkw transportowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0320 Podatek rolny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0330 Podatek leny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0340 Podatek od rodkw transportowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0360 Podatek od spadkw i darowizn Urzd Miejski w Karczewie (organ) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych Urzd Miejski w Karczewie (organ) 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Urzd Miejski w Karczewie (organ) 758 75814 Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (organ) Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0970 Wpywy z rnych dochodw Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 852 85219 Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug 900 90001 Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0830 Wpywy z usug Grupa Remontowa w Karczewie 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece

3 885 765,00 3 885 765,00 39 361,00 39 361,00 0,00 2 885 115,00

132,00 132,00 1 881,00 1 771,00 110,00 576 997,00

3 885 897,00 3 885 897,00 41 242,00 41 132,00 110,00 3 462 112,00

1 550 000,00 1 550 000,00 414 044,00 414 044,00 9 000,00 9 000,00 179 650,00 179 650,00 167 000,00 167 000,00 54 421,00 54 421,00 0,00 337 543,00 45 000,00 45 000,00 61 795,00

410 805,00 410 805,00 3 157,00 3 157,00 1 056,00 1 056,00 29 207,00 29 207,00 104 473,00 104 473,00 28 299,00 21 589,00 6 710,00 16 833,00 - 952,00 - 952,00 17 424,00

1 960 805,00 1 960 805,00 417 201,00 417 201,00 10 056,00 10 056,00 208 857,00 208 857,00 271 473,00 271 473,00 82 720,00 76 010,00 6 710,00 354 376,00 44 048,00 44 048,00 79 219,00

61 795,00 1 482,00 1 482,00 10 584 772,00 10 138 619,00 10 138 619,00 446 153,00 446 153,00 6 688 606,00 40 109,00 38 109,00 38 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070 359,68 289 055,68 0,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 81 445,00 46 300,00 46 300,00 46 300,00 12 000,00 1 000,00 1 000,00

17 424,00 361,00 361,00

79 219,00 1 843,00 1 843,00

- 154 078,00 10 430 694,00 - 356 530,00 - 356 530,00 202 452,00 202 452,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 53,00 53,00 53,00 53,00 1 265,00 119,00 119,00 119,00 1 146,00 1 146,00 1 146,00 1 686,00 1 686,00 1 686,00 1 686,00 0,00 0,00 - 1 000,00 9 782 089,00 9 782 089,00 648 605,00 648 605,00 6 691 137,00 42 640,00 40 640,00 40 640,00 53,00 53,00 53,00 53,00 4 071 624,68 289 174,68 119,00 119,00 41 246,00 1 146,00 1 146,00 83 131,00 47 986,00 47 986,00 47 986,00 12 000,00 1 000,00 0,00

851

85228

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzd Miejski w Karczewie (organ) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzd Miejski w Karczewie (organ) Razem: 1 000,00 0,00 - 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

0,00 35 952 429,18

1 000,00

1 000,00

787 798,00 36 740 227,18

Zacznik nr 2 Wydatki budetu na 2009 rok


Dzia 010 01095 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno 4430 Rne opaty i skadki 400 40002 Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usug remontowych Grupa Remontowa w Karczewie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 750 75023 Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 4270 Zakup usug remontowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzd Miejski w Karczewie (organ) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 900 Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Tre Przed zmian 668 710,00 17 345,00 17 344,00 17 344,00 537 029,00 537 029,00 525 029,00 525 029,00 3 289 663,90 2 733 283,00 344 710,00 344 710,00 1 890 988,00 1 890 988,00 8 431 772,00 7 485 606,00 2 741 388,00 2 741 388,00 79 200,00 79 200,00 247 676,00 247 676,00 17 424,00 17 424,00 22 480,00 22 480,00 9 200,00 9 200,00 468 850,00 2 900,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 16 537 893,00 5 624 602,00 85 116,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 832,00 - 6 832,00 - 6 832,00 - 6 832,00 - 13 370,00 - 13 370,00 - 15 500,00 - 15 500,00 2 130,00 2 130,00 5 000,00 5 000,00 - 7 000,00 - 7 000,00 7 000,00 7 000,00 - 850,00 - 850,00 250,00 250,00 600,00 600,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 Po zmianie 668 710,00 17 345,00 17 344,00 17 344,00 530 197,00 530 197,00 518 197,00 518 197,00 3 276 293,90 2 719 913,00 329 210,00 329 210,00 1 893 118,00 1 893 118,00 8 436 772,00 7 490 606,00 2 734 388,00 2 734 388,00 86 200,00 86 200,00 246 826,00 246 826,00 17 674,00 17 674,00 23 080,00 23 080,00 14 200,00 14 200,00 468 850,00 2 900,00 100,00 100,00 2 500,00 2 500,00

- 15 279,00 16 522 614,00 - 15 279,00 5 609 323,00 34 173,00 119 289,00

85 116,00 2 738 000,00 2 718 000,00 3 232 420,00

34 173,00 - 49 452,00 - 49 452,00 15 500,00

119 289,00 2 688 548,00 2 668 548,00 3 247 920,00

90095

Pozostaa dziaalno 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Grupa Remontowa w Karczewie

1 905 070,00 225 000,00 225 000,00 42 475 919,58

15 500,00 15 500,00 15 500,00

1 920 570,00 240 500,00 240 500,00

Razem:

- 14 981,00 42 460 938,58

Zacznik nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011


Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Okres realizacji Planowane wydatki rok budez tego rda finansowania towy 2009 dochody kredyty rodki rodki (8+9+10+11) wasne jst i poyczki pochodzce wymiez innych nione rde* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 32 597 20092010 32 597 8 32 597 32 597 9 0 0 A. B. C. 10 0 11 0 0 2010r. 2011r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 O10

2 O1010

3 6050

4 Budowa sieci wodocigowej na terenach wiejskich w celu umoliwienia globalnego zaopatrzenia w wod z ujcia "Glinki" I etap wodocig pomidzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrze -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janw; III etap SobiekurskCaowanie - realizacja 2010 wraz z dokumentacj Budowa sieci wodocigowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Podchorych i Prdzyskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyczy Budowa sieci wodocigowej w ul. kowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Pisudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej Budowa drg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chopickiego z fragmentami skrzyowa w drogach powiatowych: ul. Wilanej i ul. Ks. Kard. Wyszyskiego w Karczewie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kocielnej wraz z

5 201 597 201 597

12 169 000 169 000

13 0 0

14 Urzd Miejski w Karczewie

400 40002 6050

939 402 269 144 20092010

375 490 111 212

375 490 111 212

0 0 0 A. B. C.

0 0

563 912 157 932

0 0 Urzd Miejski w Karczewie

6050

365 128

20092010

194 148

194 148

0 A. B. C.

170 980

Urzd Miejski w Karczewie

6050

80 130

20092010

20 130

20 130

0 A. B. C.

60 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

32 000

20092010

7 000

7 000

0 A. B. C.

25 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

193 000

20092010

43 000

43 000

0 A. B. C. 0 A. B. C.

150 000

Urzd Miejski w Karczewie

600 60016 6050

2 558 720 2 421 720 20092010

38 720 31 720

38 720 31 720

2 520 000 2 390 000

0 0 Urzd Miejski w Karczewie

60016

6050

137 000

20092010

7 000

7 000

0 A. B. C.

130 000

Urzd Miejski w Karczewie

opracowaniem dokumentacji technicznej 854 85401 6050 Remont (modernizacja) i zagospodarowanie wietlicy we wsi Nadbrze 145 000 145 000 145 000 20092010 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 A. B. C. 0 0 0 0 A. B. C. 0 0 0 0 143 000 143 000 143 000 0 0 0 Urzd Miejski w Karczewie

900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

612 200 612 200 316 200 20092010

72 200 72 200 26 200

72 200 72 200 26 200

540 000 540 000 290 000

0 0 0 Urzd Miejski w Karczewie

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prdzyskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej RAZEM

296 000 2009-2010

46 000

46 000

A. B. C.

250 000

0 Urzd Miejski w Karczewie

4 456 919,00

521 007,00 521 007,00

0,00

0,00

0,00

3 935 912,00

0,00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (wpaty mieszkacw) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009r. w zotych


Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Okres realizacji Planowane wydatki rok 2009 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 0 0 A. B. C. 0 Urzd Miejski w Karczewie rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12

1 O10 O10

2 O1010

3 6050

4 Budowa sieci wodocigowej na terenach wiejskich w celu umoliwienia globalnego zaopatrzenia w wod z ujcia "Glinki" I etap wodocig pomidzy wsiami Otwock Wielki Nadbrze -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janw; III etap Sobiekursk-Caowanie - realizacja w 2010r. wraz z dokumentacj Budowa sieci wodocigowej w ul. Grnej w Otwocku Wielkim

5 238 485 201 597

6 2009-2010

7 69 485 32 597

8 69 485 32 597

O10

O1010

6050

36 888

2009

36 888

36 888

A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0

Urzd Miejski w Karczewie

400 400 40002 6050 Budowa sieci wodocigowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Podchorych i ul. Prdzyskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyczy Budowa sieci wodocigowej w ul. Karczwek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejciem nad rzek Jagodziank w Karczewie III etap Budowa sieci wodocigowej w ul. Pisudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza

1 082 109 269 144 2009-2010

518 197 111 212

518 197 111 212

Urzd Miejski w Karczewie

6050

365 128

2009-2010

194 148

194 148

Urzd Miejski w Karczewie

6050

106 307

2009

106 307

106 307

0 A. B. C. A. B. C.

Urzd Miejski w Karczewie

6050

32 000

2009-2010

7 000

7 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodocigowej i przyczy na o. Zagry Budowa sieci wodocigowej w ul. kowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Opracowanie dokumentacji technicznej zdroju ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie Budowa sieci wodocigowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej

24 400

2009

24 400

24 400

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 412 000 0 140 000 60 000 A. B. C.60.000 (darowizny)

Urzd Miejski w Karczewie

6050

80 130

2009-2010

20 130

20 130

Urzd Miejski w Karczewie

6050

12 000

2009

12 000

12 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

193 000

2009-2010

43 000

43 000

Urzd Miejski w Karczewie

600 60014 600 60014 6300 wydatki realizowane na podstawie porozumie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysw oraz sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu drg Mickiewicza i Bema w Karczewie wydatki realizowane na podstawie porozumie z przeznaczeniem na budow chodnikw na terenie miasta i gminy Przebudowa cigu drg gminnych w Karczewie ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej I etap wykonany w 2008r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Lenej II etap), ul. Lena na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kocielnej II etap), przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte na odc. (od ul. Otwockiej do Hali Sportowej) ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kocielnej do powiatowej ul. Warszawskiej II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Lenej na odc. (od ul. Kocielnej do ul. Otwockiej) oraz ul. Kocielna na odc.(od skrzyowania z ul. Len i ul. Przechodni) 6050 Budowa drg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chopickiego z fragmentami skrzyowa w drogach powiatowych: ul. Wilanej i ul. Ks. Kard. Wyszyskiego w Karczewie Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chopickiego Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i czci ul. Krasickiego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kocielnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Wykonanie nakadki asfaltowej na czci ul. Bema

5 111 508 470 390 135 390 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 50.000z.) 2009

2 313 508 420 390 85 390

1 761 508 360 390 25 390

Urzd Miejski w Karczewie

600

60014

6300

335 000

335 000

335 000

A. B. C. 412 000 412 000 A. B. C. 80000

Urzd Miejski w Karczewie

60016 600 60016 6050

4 641 118 1 542 000 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 228.000z.)

1 893 118 1 314 000

1 401 118 902 000

Urzd Miejski w Karczewie

2 421 720

2009-2010

31 720

31 720

A. B. C.

Urzd Miejski w Karczewie

6050

2009

0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 80.000 (darowizny) 0 0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 0 0 0

Urzd Miejski w Karczewie

6050

25 498

2009

25 498

25 498

Urzd Miejski w Karczewie

6050

137 000

2009-2010

7 000

7 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

30 000

2009

30 000

30 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

Wykonanie przebudowy ul. Ranej na odc. (od ul. Sienkiewicza do skrzyowania z ul. Gobi) Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysowej

257 000

2009

257 000

257 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

227 900

2009

227 900

147 900

Urzd Miejski w Karczewie

700 70005 6050 Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie

6 238 6 238 6 238 2009

6 238 6 238 6 238

6 238 6 238 6 238

Grupa Remontowa w Karczewie

720 72095 6069 zakupy komputerw wraz z oprogramowaniem

0,00 0,00 2009-2012

0,00 0,00

0,00 0,00

Urzd Miejski w Karczewie

750 75023 750 75023 6050 Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposaeniem

4 270 200 4 268 200 3 884 000 2007-2009 (nakady poniesione w latach 2007-2008 wynosiy 1.456.000z.) 2009

2 814 200 2 812 200 2 428 000

1 554 200 1 552 200 1 168 000

1 260 000 1 260 000 1 260 000 A. B. C.

0 Urzd Miejski w Karczewie

6050

Monitoring miasta

320 000

320 000

320 000

0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 1 700 000 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0

Urzd Miejski w Karczewie

6050

Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzdu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie Zakup dywanu do sali lubw

50 000

2009

50 000

50 000

Urzd Miejski w Karczewie

6060

4 200

2009

4 200

4 200

Urzd Miejski w Karczewie

6060

Zakup kolorowej drukarki laserowej

5 000

2009

5 000

5 000

Urzd Miejski w Karczewie

6060

Zakup motorynki dla goca

5 000

2009

5 000

5 000

Urzd Miejski w Karczewie

75095 6050 Czciowe ogrodzenie boiska ugi 2

2 000 2 000 2009

2 000 2 000

2 000 2 000

Urzd Miejski w Karczewie

801 80101 801 80101 6050 wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach

4 119 786 114 692 15 000 2009

2 958 323 94 600 15 000

1 258 323 94 600 15 000

Szkoa Podstawowa w Glinkach Szkoa Podstawowa Nr 2 w Karczewie Zesp Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku

6050

wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie

50 000

2009

50 000

50 000

6050

wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku

41 692

2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 20.092z.) 2009

21 600

21 600

801

80101

6060

zakup xerokopiarki dla Szkoy Podstawowej w Glinkach

4 500

4 500

4 500

0 A. B. C. 0 A. B. C. 1 700 000 1 700 000 A. B. C. 0 0

Szkoa Podstawowa w Glinkach Zesp Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Urzd Miejski w Karczewie

6060

zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim

3 500

2009

3 500

3 500

80104 801 80104 6050 kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu ugi w Karczewie wraz z adaptacj piwnic na bibliotek publiczn wraz z pierwszym wyposaeniem

3 833 029 3 789 051 2002-2009 (nakady poniesione w latach 2002-2006 wynosiy 1.072.113z. a latach 2007-2008 poniesino nakady w kwocie 48.390z.) 2009

2 712 526 2 668 548

1 012 526 968 548

6050

opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim zakup obieraczki do warzyw wraz z separatorem dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 2

20 000

20 000

20 000

A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 A. B. C.

Gminne Przedszkole Nr 1 Zesp Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zesp Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 2

6060

9 000

2009

9 000

9 000

6060

9 000

2009

9 000

9 000

6060

5 978

2009

5 978

5 978

80110 801 80110 6050 wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie

72 065 57 969 2008-2009 (nakady poniesione

51 197 37 101

51 197 37 101

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

w roku 2008 wynosiy 20.868z.) 80110 6060 Zakup serwera dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie 5 800 2009 5 800 5 800

A. B. C. A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 0 A. B. C.

Publiczne Gimnazjum w Karczewie Publiczne Gimnazjum w Karczewie

80110

6060

zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie

8 296

2009

8 296

8 296

80130 6050 opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczcie budowy ogrodzenia Zespou Szk Zawodowych Budowa podjazdu i wind O. Zdrowia Karczew i Sobiekursk

100 000 100 000 2009

100 000 100 000

100 000 100 000

Zesp Szk Zawodowych

851 851 85121 6050

375 641 375 641 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 8.000z.)

367 641 367 641

367 641 367 641

Urzd Miejski w Karczewie

852 85212 6060 Zakup wyposaenia do kuchni i stowek o jednostkowej wartoci wikszej ni 3.500z.

20 000 20 000 20 000 2 009

20 000 20 000 20 000

20 000 20 000 20 000 0 A. B. C. Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spoecznej

854 85401 6050 Remont (modernizacja) i zagospodarowanie wietlicy we wsi Nadbrze

145 000 145 000 145 000 2009-2010

2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000 0 A. B. C. 0 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. Urzd Miejski w Karczewie Urzd Miejski w Karczewie

900 90001 6050 Prace geodezyjno projektowe zwizane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Czstochowska, ul. Czstochowska Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prdzyskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji i wykonanie owietlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801 Opracowanie dokumentacji i wykonanie owietlenia ul. Krasickiego i Sosnowa Modernizacja owietlenia ulicznego terenu miasta i gminy

1 562 650 656 200 44 000 2009

592 700 116 200 44 000

592 700 116 200 44 000

6050

296 000

2009-2010

46 000

46 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

316 200

2009-2010

26 200

26 200

0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C.

Urzd Miejski w Karczewie

90015 6050

649 950 12 000 2009

220 000 12 000

220 000 12 000

Urzd Miejski w Karczewie

6050

8 000

2009

8 000

8 000

Urzd Miejski w Karczewie

90015

6050

629 950

2007-2009 (nakady poniesione w latach 2007-2008 wynosiy 429.950z.) 2009

200 000

200 000

Urzd Miejski w Karczewie

90095 6050 Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Ranej w Karczewie Zakup zamiatarki z cignikiem i osprztem

256 500 16 000

256 500 16 000

256 500 16 000 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 0 A. B. 0 0 Urzd Miejski Urzd Miejski w Karczewie

6060

178 120

2009

178 120

178 120

Grupa Remontowa w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie

6060

Zakup samochodu dostawczego z podwjn kabin i skrzyni

46 880

2009

46 880

46 880

6060

zakup szczotki walcowej do odnieania chodnikw na terenie Gminy Karczew

15 500

2009

15 500

15 500

926 92601 6050 Remont dachu Miejskiej Hali

66 100 66 100 60 000 2009

66 100 66 100 60 000

66 100 66 100 60 000

Sportowej w Karczewie 6060 Zakup wycigu wielofunkcyjnego do siowni w Miejskiej Hali Sportowej 6 100 2009 6 100 6 100

C. 0 A. B. C. 140 000,00

w Karczewie Miejska Hala Sportowa

16 997 717,00 nakady poniesione w latach ubiegych planowane nakady w roku 2010 planowane nakady w roku 2011 3 333 413 3 935 912,00 0,00

9 728 392,00 6 216 392,00 3 372 000,00

Gmina bdzie ubiegaa si o dotacj z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011: Oprcz wymienionych zada inwestycyjnych Gmina bdzie realizowaa poniej wymienione wydatki majtkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na kwot 24.000z. (Dzia 754 Rozdz.75404 parag 6170) modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki na kwot 200.000z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag. 6230) wymiana drzwi garaowych OSP ukwiec na kwot 12.000z.(Dzia 754 Rozdz.75412 parag. 6230) zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii na kwot 15.000z. (Dzia 851 Rozdz.85149 parag.6220) zakup aparatw powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki 8.550z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag.6230) zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew 6.000z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag.6230)

Zacznik nr 4 Przychody i rozchody budetu w 2009 roku w zotych


Lp. Tre Klasyfikacja 3 Kwota 2009 r.

1 1. 2. 3. Dochody Wydatki Wynik budetu

4 36 740 227,18 42 460 938,58 -5 720 711,40 7 050 129,40 3 372 000,00 0,00

Przychody ogem: 1. Kredyty 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) w tym:

952 952 903 951 944 957 931 955

3 678 129,40 2 348 711,40 1 329 418,00

rodki na pokrycie deficytu Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995

916 230,00 413 188,00

Zacznik nr 5 PLAN ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Plan dochodw na 2009 rok
Dzia 010 Rozdzia 01095 2010 Paragraf Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Tre Warto 17 344,00 17 344,00 17 344,00

750 75011

105 246,00 105 246,00 105 246,00

751 75101 2010

19 999,00 2 647,00 2 647,00

75113 2010

17 352,00 17 352,00

754 75414

400,00 400,00 400,00

852 85203

3 350 516,00 298 000,00 298 000,00

85212 2010

2 830 000,00 2 830 000,00

85213

17 228,00

2010

17 228,00

85214 2010

165 188,00 165 188,00

85228 2010

40 100,00 40 100,00

Razem:

3 493 505,00

PLAN ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Plan wydatkw na 2009 rok
Dzia 010 01095 4430 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4270 751 75101 4110 4120 4170 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 754 75414 4170 4210 4700 852 85203 3020 4010 4040 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup usug remontowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup usug pozostaych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Tre Warto 17 344,00 17 344,00 17 344,00 17 344,00 105 246,00 105 246,00 74 114,00 74 114,00 8 000,00 8 000,00 15 652,00 15 652,00 2 480,00 2 480,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 19 999,00 2 647,00 340,00 340,00 57,00 57,00 2 250,00 2 250,00 17 352,00 7 920,00 7 920,00 579,89 579,89 94,11 94,11 5 660,00 5 660,00 1 888,00 1 888,00 1 210,00 1 210,00 400,00 400,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00 300,00 3 350 516,00 298 000,00 800,00 800,00 181 460,00 181 460,00 13 658,00

Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4400 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Skadki na Fundusz Pracy Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup materiaw i wyposaenia Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup rodkw ywnoci Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup energii Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug remontowych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug pozostaych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug dostpu do sieci Internet Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4410 4430 4440 4740 Podre subowe krajowe Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Rne opaty i skadki Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4750 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4360 4370 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na ubezpieczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na Fundusz Pracy Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Wynagrodzenia bezosobowe Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup materiaw i wyposaenia Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup usug remontowych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup usug pozostaych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13 658,00 30 068,00 30 068,00 4 706,00 4 706,00 15 387,00 15 387,00 21 613,00 21 613,00 300,00 300,00 2 150,00 2 150,00 6 767,00 6 767,00 3 623,00 3 623,00 472,00 472,00 512,00 512,00 500,00 500,00 9 000,00 9 000,00 1 614,00 1 614,00 464,00 464,00 4 510,00 4 510,00 0,00 0,00 396,00 396,00 2 830 000,00 2 745 100,00 2 745 100,00 46 104,00 46 104,00 4 284,00 4 284,00 8 582,00 8 582,00 1 346,00 1 346,00 1 200,00 1 200,00 2 511,00 2 511,00 171,00 171,00 16 960,00 16 960,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00

Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej 4440 4700 85213 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej 85214 3110 85228 4170 Razem: Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej

1 000,00 1 242,00 1 242,00 0,00 0,00 17 228,00

4130

17 228,00 17 228,00 165 188,00 165 188,00 165 188,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 3 493 505,00

Zacznik nr 8 Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku w zotych
Lp. 1 Dzia 2 600 Rozdzia 3 60004 * 4 2310 2310 750 801 754 926 75020 80104 75495 92695 2710 2310 2820 2820 Nazwa zadania 5 dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej dotacja celowa z przeznaczeniem na tzw "wsplny bilet" dotacja celowa z przeznaczeniem na usugi w zakresie komunikacji dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczszczania uczniw do przedszkoli na terenie innych gmin dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zwizane z ratownictwem wodnym dotacja celowa z przeznaczeniem na sport modzieowy do realizacji stowarzyszeniom Kwota dotacji 6 56 790,90 79 200,00 44 000,00 119 289,00 3 000,00 273 000,00 575 279,90

Ogem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej w Karczewie: Edyta A. Seremak