You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan
Tahun :3 ___
Bilangan Pelajar : 37 orang
Tarikh : _____________________
Masa : _____________________ (1jam )
Tajuk : Unit 4. Kesihatan Diri dan Keluarga
Subtajuk : 4.3 kekeluargaan
Isi : 1. Selasilah keluarga

Hasil Pembelajaran : Semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran
diharap pelajar akan dapat :
Kognitif
1. Menceritakan prihal keturunan dan keluarga sendiri
2. Melakar selasilah keluarga
Afektif
1. Kerjasama
2. Berfikiran positif

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari tajuk Perasaan semasa di
Tahun 2.
Unsur KBKK : Memproses secara mental/membuat analisis.
Bahan Bantu mengajar : Lembaran kerja.gambar poster selasilah keluarga
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Catatan
Masa Pembelajaran
Set Induksi Pengenalan • Guru secara spontan BBM :
(± 5 minit) bersoal jawap dengan
• Poster
murid mengenai
selasilah
gambar di depan
keluarga
• Guru mengaitkan
pejalaran hari ini iaitu
kekeluargaan Nilai Murni:

• Kepatuhan

• Keberanian

• Bersemanga
t
Langkah 1 Penerangan • Guru menerangkan BBM:
(10 minit) maksud kekeluargaan Poster selasilah
• Guru menerangkan (nota)
✔ Kekeluargaan
menrupakan satu hubungan kekluargaan
aspek • Murid meluahkan Nilai:
mengkhendaki
perasaan masing-
murid mengenali Kerjasama
masing pada masa ini.
keturunan setiap ahli
Kepatuhan
keluaraan dengan • Murid manamankan
lebih dekat,ini contoh nilai murni yang Semangat
menunjukan di ketahui
hubungan kelurgaan
yang lebih erat KBKK:
✔ Sikap-sikap terpuji
atau yang baik yang Membuat analisis
harus di ikuti oleh Memproses secara
semua mental
TPK:
Kinestetik
Visual Spatial
Visual Linguistik
Inter Personal

Langkah 2 Perbincangan • Beberapa orang murid BBM:
(10 minit) di pilih secara rawak Gambar nilai murni.
untuk bercerita
Murid di pilih secara mengenai selasilah
rawak bercerita keluarga mereka
Nilai:
mengenai selasilah sendiri
keluarga mereka Kerjasama
• Setiap murid akan
Cth memberikan Semangat Pasukan
➢ Nama ayah/ibu penerangan mengenai Kepatuhan
➢ Pekerjaan latarbelakang keluaga
masing-masing Disiplin
➢ Kegemaaraan
➢ Adik –beradik • Guru membuat
➢ Tinggal di mana?
rumusan berdasarkan KBKK:
cerita yang di
sampaikan oleh murid Kreatif (lakonan)

Langkah 3 i. Penilaian • Guru mengedarkan BBM :
(20 minit) lembaran kerja untuk
• lembaran
murid sebagai akriviti
kerja
tambahan agar lebih
memahami mengenai • Nota edaran
selasilah kelurga masing
masing

• guru memberikan Nilai Murni :
jawapan selepas murid • Bersemanga
menyiapkan tugasan yang t
di berikan
• Kepatuhan
Penutup Soal Jawab secara • Guru membut rumusan BBM:
interaktif untuk keseluruhan
(5minit) Hamper mini
mengingat isi-isi mengenai tajuk makanan ringan
pelajaran. keluarga
Topeng Pelbagai
• Guru menyuruh Mimik Muka
Rumusan berkaitan beberapa orang murid
untuk bercerita Topeng Pelbagai
dengan tajuk pada hari
mengenai keluarga Karakter Kartun
ini.
berdasarkan lembaran
kerja
Nilai:
Kerjasama
Semangat Pasukan
Kepatuhan

REFLEKSI KESELURUHAN:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

REFLEKSI PENSYARAH/GURU PEMBIMBING
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________
Tandatangan Guru Pelatih;

______________________
(Benny Charle)
Tarikh:

Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing;

___________________________
( )
Tarikh: