ROBERT A.

MONROE

CESTY MIMO TĚLO
KNIHOVNA MOMO A VITARIAN DO PDF PŘEVEDL VITARIAN
Vlastníte-li podobné knihy a chcete je převést do elektronické podoby kontaktujte mě na vitariann@gmail.com, taktéž najdete-li v textu chyby - napište která strana a umístění překlepu..

Robert A. Monroe CESTY M I M O TĚLO

© Robert A. Monroe, 1985 Translation © Kateřina Drewsová, 2007 Cover illustration © Pablo Cesat Amaringo Shuna, 2007 © TRITON, 2 0 0 7 Vykáňská 5, 100 00 Praha 10, www.triton-books.cz ISBN 80-7254-817-4

Obsah

Předmluva Úvod 1. N i k o l i k o u z e l n o u h ů l k o u , nikoli lehce 2. P á t r á n í a b á d á n í 3. Svědectví 4. T a d y a teď 5. N e k o n e č n o , věčnost 6. O b r á c e n ý obraz 7. Post m o r t e m 8. „Protože se to píše v b i b l i " 9. A n d ě l é a archetypy 10. I n t e l i g e n t n í zvířata 1 1 . D a r nebo břemeno? 12. Na n e s p r á v n é m místě 13. D r u h é tělo 14. V ě d o m í a n a d v ě d o m í 15- S e x u a l i t a v d r u h é m stavu 16. P ř í p r a v n á cvičení 17. Proces oddělení 18. A n a l ý z a událostí 19. Statistická klasifikace 20. Neprůkazné 2 1 . Předpoklady: odůvodněné? Epilog: p r o f i l osobnosti

9 13 26 38 50 63 76 89 103 117 127 135 144 154 165 178 188 200 212 223 236 249 259 270

Předmluva

Od chvíle, k d y jsem d o k o n č i l rukopis této k n i h y , se toho stalo m n o h o ve světě i v m é m o s o b n í m životě. Veřejně se přihlásit ke z n a č n ě podezřelé s k u p i n ě lidí o z n a č o v a n ý c h j a k o jasnovidci, m é d i a , p o d i v í n i , nebo obecněji senzibilové byla pro mě p ř i n e j m e n š í m zajímavá zkušenost. V y d á n í této k n i h y zcela j e d n o z n a č n ě odhalilo mé mimikry rozumně ortodoxního obchodníka a podnikatele. N ě k t e r é z výsledků tohoto působení b y l y naprosto neočekávané a ně­ které mé obavy se u k á z a l y j a k o zcela nepodložené. N a p ř í k l a d s a m o t n ý fakt, že jsem byl (a stále ještě j s e m ) n e p ř e h l é d n u t e l n ě z a k o ř e n ě n ý a aktiv­ ní v m a t e r i á l n í m světě o b c h o d u , značně n a p o m o h l s e r i ó z n í m u přijetí m a ­ teriálů s h r o m á ž d ě n ý c h v této knize. Další aspekt: Dnes již v í m , že jsem m ě l více důvěřovat o b c h o d n i c k é ­ m u způsobu myšlení, tak j a k h o z n á m já. V ž d y c k y jsem věděl, ž e o b c h o d a p r ů m y s l uznává „ h o d n o t y " , a n i ž by se příliš zajímal o jejich původ. K d y ž to funguje, tak to používej. Přesto jsem se v e l m i obával reakcí v e d e n í kor­ porace, j e j í m ž jsem byl p r e z i d e n t e m , na v y d á n í této k n i h y . (Kdo by chtěl, aby taková podivná osoba ř í d i l a j e h o m u l t i m i l i o n o v ý p o d n i k ? ) N a první schůzi správní rady po v y d á n í mé k n i h y ve Fort L a u d e r d a l e na Floridě se o ní n i k d o n e z m í n i l , ani já ne. K d y ž j s m e však později pluli po k a n á l u na p a l u b ě předsedovy j a c h t y , cestou na večeři do k l u b u , v y n o ř i l a se z pod­ p a l u b í předsedova žena s v ý t i s k e m mé k n i h y v ruce. „Bobe, podepsal by ses m i ? " zeptala se. Vyhověl jsem jí, cítil jsem se však velice nesvůj a byl j s e m v e l m i překvapen. N e m ě l jsem být překva­ pen. „ M o c zajímavé," zavolal n a m ě předseda přes r a m e n o o d k o r m i d l a své j a c h t y , se kterou právě zajížděl do k l u b o v é h o doku. „Moje žena je o p r a v d o v ý senzibil. N i k d y n e d ě l á m ž á d n á závažná o b c h o d n í rozhodnu­ tí, a n i ž ji p ř e d t í m p o ž á d á m o v ý k l a d . F u n g u j e t o . " N e m u s í m asi říkat, že mě nevyzvali, a b y c h odstoupil z funkce. Vlast-

ně jsem nepozoroval žádné, nebo téměř žádné negativní ú č i n k y , které by m ě l o veřejné o d h a l e n í na mé o b c h o d n í vztahy. N a o p a k , zcela neočeká­ v a n ě se mi otevřely četné nové cesty. Kdo by se odvažoval předvídat, že b u d u o zážitcích z cest m i m o tělo přednášet na tak vznešené a konzerva­ tivní půdě, j a k o je S m i t h s o n i a n Institution! A ono se to opravdu stalo. Další š p a t n ý o d h a d , nebo to tak alespoň vypadá: říkalo se, že Cesty je k n i h a , která p ř e d b ě h l a svou dobu, že vážný zájem o m a t e r i á l y shromáž­ d ě n é v knize v k n i z e shromážděné se teprve začíná vynořovat. M o ž n á to b y l a pravda, ale co vyvolalo tak rozsáhlé z m ě n y v p o u h ý c h čtyřech letech? M y s l í m , že zde je n a m í s t ě otázka o vejci a slepici, že k n i h a b y l a součástí spouštěcího procesu, který teď pokračuje řetězovou reakcí. T e n t o proces j e d n o d u š e o z n a m u j e : m ů ž e m e m í t podivné zážitky a uvažovat vážně o zku­ šenostech a dějích, které přesahují schopnosti naší současné vědy, p o k u d jde o jejich m ě ř e n í a opakování. M ů ž e m e považovat tyto zážitky za při­ rozené. P o s m r t n á existence je j e d n í m z nich. V době p u b l i k o v á n í této k n i h y j s e m dospěl ještě k j e d n o m u rozhod­ nutí: ž e m á v ě d o m á mysl, nebo m é v ě d o m é j á n e m á dostatek zkušenos­ tí a/nebo výcviku, abych m o h l beze zbytku kontrolovat tento ne-fyzický v ý z k u m v celé jeho šíři. T o t o r o z h o d n u t í bylo zpočátku d ů s l e d k e m n u ­ dy a netrpělivosti při „tady a t a m a zpátky" pokusech v n a š e m fyzickém světě. Koho by bavilo opakovaně trávit h o d i n y příprav o b l é k á n í m (popi­ sovat nástroje, připravovat pečlivě čas o d d ě l e n í ) , jen a b y přešel z ložnice do k u c h y n ě (z V i r g i n i e do Kalifornie nebo Kansasu)? A za d r u h é — m n o ­ há vysvětlení se u d á l a daleko za h r a n i c e m i m é h o v ě d o m é h o p o c h o p e n í a kontroly, z čehož se dá usuzovat, že mé fyzické, v ě d o m é „já" má velice omezené představy o t o m , k a m jít a co t a m dělat. Proto j s e m učinil důležité rozhodnutí. Ve většině p ř í p a d ů j s e m vě­ d o m ě připravil stav m i m o tělo a p o t o m jsem předal řízení s v é m u totální­ mu já (duši?). M o j e současné v ě d o m í se p o t o m jen j a k o b y v y d a l o na vý­ let j a k o součást celku. Výsledkem byly zážitky: extatické, poučné, objasňující, m a t o u c í , posvátnou bázeň vzbuzující, vyvolávající pokoru, u k l i d ň u j í c í - b y l y to zážitky a v ý z k u m y daleko za m ý m i m o ž n o s t m i chá-

• 10 •

N a k o ­ nec b u d e potřeba kvantový skok ve vědomí. Doufáme. vrcholových manažerů. aby bylo m o ž n o zredukovat tyto m a t e r i á l y na p r a k t i c k o u úroveň. Informace. inženýrů. psychiatrů. podařilo se zformovat v ý z k u m n ý institut. T í m tato k n i h a slou­ ží s v é m u p r i m á r n í m u účelu. kteří — v y j m a společných ope­ rací — neznali zkušenosti ostatních. statistiků a dalších odborníků. Naše práce přitahuje zájem a spolupráci lékařů.p á n í . D n e s je o tomto tajemství m o ž n é mluvit. až se uvolní místo. p o m o c n í c i ? Kousek po k o u s k u z a č í n á m e nacházet odpovědi na tyto otázky ve vý­ z k u m u u s k u t e č ň o v a n é m v n a š e m institutu. který zahájil svou aktivní činnost v roce 1 9 7 2 . biochem i k ů . jejíž v y d á n í se připravuje. Dalších padesát zájemců čeká. Do d n e š n í h o d n e jsme dostali přes jedenáct tisíc dopisů a z m n o h a z n i c h bylo cítit velkou úlevu. jsou o h r o m u j í c í svou důležitostí. a n i ž by­ c h o m museli pochybovat o svém d u š e v n í m zdraví. z n i c h ž mnozí pracují v naší k o n z u l t a č n í s k u p i n ě . že se shodovaly informace od šesti r ů z n ý c h v ý z k u m n í k ů . v j i n é realitě? Kdo jsou n a ­ ši instruktoři. a také přináší m n o h e m rozmanitější infor­ m a c e . Skutečnost. než bych k d y m o h l s h r o m á ž d i t j á s á m . psychologů. učitelů. že se n á m brzy podaří rozšířit naši činnost co se týče prostor. vybavení i personálu. A z a t í m náš v ý z k u m n ý šestičlenný t ý m přináší informace rychleji. Co to z n a m e n á ? U s k u t e č n í se tato obrovská z m ě n a v ě d o m í ještě za našeho fyzického života? N e b o snad později. kteří naše m a t e r i á l y z k o u m a l i . Problém. j e prostý. D e t a i l y b u d o u popsány v další knize. a b y c h o m m o h l i uspoko­ jit tento převis p o p t á v k y i její očekávaný nárůst. Náš první v ý z k u m n ý t ý m měl šest č l e n ů . Na n a š e m v ý z k u m u a e x p e r i m e n t á l n í m t r é n i n k o v é m p r o g r a m u se do d n e š n í d o b y podílelo přes s e d m set osob. který vstřebá­ v á m k o u s e k p o k o u s k u . • 11 • . j a k h o v n í m á m já. a jejich po­ čet vzrůstá d e n ode d n e . které j s m e již roztřídili. n e ž je d o k á ž e m e zpracovat. působila o h r o m u j í c í m d o j m e m na všechny. A n o . k d e b u d o u m o c i být k o n k r é t n ě vy­ užity. většina z nich byla j a s n ý m v ý u k o v ý m p r o g r a m e m .

Robert A . Box 5 7 Afton. J s e m rád. V přípravě na nové v y d á n í j s e m tuto k n i h u pečlivě revidoval. To jen posiluje k o n c e p t akcele­ rované z m ě n y v práci . Z pohle­ du mé e x p e r i m e n t á l n í úrovně té d o b y jsou stále přesné. že j s e m n e m u s e l m ě n i t nic. Z á k l a d y jsou stále stejné. že čtete tato slova levou p o l o v i n o u svého m o z k u .Stalo se toho h o d n ě za ty čtyři roky. O. napište: M o n r o e Institute of A p p l i e d Sciences P. U S A • 12 • . působí j a k o první filtrační stupeň. že m o h u prohlásit. M o n r o e Afton. V i r g i n i a 2 2 9 2 0 . V i r g i n i e 1977 Zajímáte-li se o činnost Institutu nebo máte-li zkušenosti se spontánní­ m i cestami m i m o tělo. co by ve světle no­ vých v ý z k u m ů ztratilo svou platnost. J e d n u věc v í m e jistě: to.zejména v oblasti lidských potřeb.

které se objevují b ě h e m s p á n k u . že se mu to t r o c h u m o ­ tá v hlavě. které jsou nejen úchvatné. A toto přesvědčení. V š i c h n i v í m e . Č l o v ě k a . j a k o n e v ý z n a m n é . ve k t e r é m brzy poznal N e w York. V ě t š i n a l i d í své s n y prostě z a p o m e n e . při kte­ r é m létal v z d u c h e m nad v e l i k ý m m ě s t e m . Leží v posteli šest až o s m h o d i n v k l i d u . ale své děti v y c h o v á v á m e k t o m u . č í m by se seriózní lidé m ě l i zabývat. a i k d y ž si je občas p a m a t u j e . že lidé mají sny. že spící člověk n e m ů ž e s á m o d sebe létat v z d u c h e m n a d N e w Y o r k e m a n i n a d ž á d n ý m j i n ý m městem. j a k ý m j s o u skutečné události d e n n í . k d o myslí j i n a k než výše z m í n ě n á většina a k d o tvrdí. aby b r a l y s n y a další zážitky. b u d e m e pravděpodobně ignorovat. že to n e n í sen. takže se nijak „nechová". že tento člověk tvrdí. mu vy­ drží celý život. že měl předchozí noc zážitek. ale ani v těchto případech nejsou sny a další n o č n í zážitky považovány v ž á d n é m s m ě r u za skutečné událos­ ti. n e b o mu slušně (nebo m é n ě slušně) n a z n a č í m e . D á l e takový člověk tvrdí. P o k u d tr- • 13 • . ne-skutečné způsobem. že tento „sen" nebyl jen intenzivně živý. považuje je za p o u h é zvláštnosti. j a k k o l i mu b u d e m e vysvětlovat. Psychologové a psychiatři často považují s n y svých p a c i e n t ů za užiteč­ ný k l í č k p o r u c h á m jejich osobností. „nemyslí p r o d u k t i v n ě " ani n e d ě l á n i c „důležitého". a d o p o r u č í m e mu návštěvu psychiatra. že je blázen. podivnosti. Existují i některé d ů l e ž i t é výjimky. který takové věci tvrdí. že opravdu letí n a d N e w Y o r k e m . který se uloží ke spán­ ku. že opravdu v tu chvíli n a d N e w Yorkem letěl. Co si tedy m á m e myslet o n ě k o m . ale pouze za jakýsi systém zpracovávání dat ve v n i t ř n í m l i d s k é m počí­ tači. ale které cítí j a k o s k u t e č n é ? Ř e k n ě m e . ale pro naprostou většinu l i d í dneš­ ní společnosti nejsou sny n i č í m .Úvod V naší společnosti o r i e n t o v a n é na činnost je člověk. ale že v tu chvíli věděl. že b ě h e m s p á n k u nebo j i n é formy n e v ě d o m í zažívá zkušenosti. jaksi m i m o .

jste o p r a v d u vedli rozhovor na t é m a . které z m í n i l . O O B E ) . Pro účely této disputace si v y b e r e m e „cestovatele" ještě podivnějšího. P ř e d p o k l á d e j m e . existují bohužel tisíce ú p l n ě stej­ n ý c h p ř í p a d ů . N e m l u v í m e tu o čistě hypo­ tetické situaci. Náš „cestovatel".m i m o t ě l n í zkušenosti (outof-the-body experiences.vá na tom. kteří odpovídají jeho popisu. nebo — p o n ě k u d vědečtější výraz . že se i on s á m začne brzy strachovat. T a m viděl vás a dva j e m u n e z n á m é lidi v rozhovoru. že při popisu svého zážitku pokračuje tvrzením. Formálně m ů ž e m e O O B E definovat ja­ ko událost. jestli se nezbláznil. Ve chvíli. zalétl do vašeho bytu. Ne­ bo se m ů ž e m e u k l i d n i t p ř i v o l á n í m slova „náhoda". j a k j s e m zjistil rozhovory s m n o h a t a k o v ý m i l i d m i . dokáže člověku skvěle vrátit duševní klid. že jeho zážitek byl skutečný. hlášených n o r m á l n í m i l i d m i . ale protože dobře v í m e . k d y prožíval tuto zkuše­ nost. při níž její účastník ( 1 ) zřejmě v n í m á část prostředí. Předpokládejme. že je to v e l m i zajímavé. J a k tedy m á m e t o m u t o p o d i v n é m u fenoménu rozumět? • 14 • . „náho­ d a " . Ú ž a s n é slovo. cítí. Ú č a s t n í k této události je v té době plně při v ě d o m í a i když s á m sobě říká. kterou n e m ů ž e v ž á d n é m případě v n í m a t z místa. Co si o t o m m á m e m y s l e t teď? O b v y k l á reakce na h y p o t e t i c k o u situaci tohoto t y p u je. k d y vás navštívil. že se to přece n e m ů ž e dít. J e d i n ý p r o b l é m je. že to byl všechno jen sen. astrál­ ní cestování. ne­ m u s í m e se vážněji zajímat o to. Ty dva n e z n á m é lidi detailně popíše a z m í n í se i o t é m a t u diskuse probíhající ve chvíli. p o k u d není ú p l n ě hloupý. a zvláště k d y ž má další p o d o b n é zkušenosti. že se něco takového stát n e m ů ž e . Jenže p o k u d j d e o náš duševní k l i d . že má pravdu. se p a k v e l m i rychle n a u č í o těchto věcech n e m l u v i t . se d v ě m a l i d m i . Navíc se po probuzení nerozhodne. že nesní ani nefantazíruje. že jsou p ř í t o m n y jeho n o r m á l n í kritické schopnos­ ti a že tedy nesní. m o ž n á ho s nejlepšími ú m y s l y n e c h á m e zavřít do blázince. že po­ té. co letěl n a d N e w Yorkem. k d e se jeho fyzické tělo v tu d o b u nachází. Pro tyto události byly použity názvy jako cestovní jasnovidnost. co by to p ř í p a d n ě m o h l o z n a m e n a t . a (2) on v té chvíli ví.

O O B E je většinou zkušenost. N ě k d y se přihodí v p r ů b ě h u n e m o c i .m i m o s m y s l o v é v n í m á n í ) . Protože se stát n e m o h o u . n e n a j d e m e prakticky žádné. že se stávají. který velice p ř i p o m í n á popis O O B E ze starého E g y p t a nebo nějakého o r i e n t á l n í h o zdroje. že má j a k o u - • 15 • . Situace je v e l m i p o d o b n á v oblasti vědecké literatury zabýva­ jící se m i m o s m y s l o v ý m v n í m á n í m (extrasensory perception. že přežiji svou s m r t . vědci se neobtěžují důkazy. jasnovidectví. V ě d c i prostě nevěnovali t o m u t o jevu ž á d n o u pozornost. že p ř í m o zakusil. ale je j e d n í m z d ů v o d ů . že by se stávaly v e l k é m u počtu lidí. které si m ů ž e každý vyvodit z d o s t u p n ý c h m a t e ­ riálů. M ů ž e m e najít z á z n a m o O O B E od ženy v d o m á c ­ nosti žijící v Kansasu. že chybí „ d ů v ě r y h o d n á " vědecká data. Přesto. ale v t o m smyslu. existuje množství jed­ n o z n a č n ý c h závěrů. zvláště je-li to n e m o c téměř smrtelná. " Č l o v ě k cítí. jasnozřivost a psychokineze jsou v ter­ m í n e c h dnešního světového názoru „ n e m o ž n é " . O O B E představují obecnou l i d s k o u zkušenost. Nebo v období obrovské­ ho e m o č n í h o stresu. že se tato zkušenost p ř i h o d í na základě v ě d o m é h o usilování. a proto ví. a protože nemají důkazy. Za třetí. O O B E je v ě t š i n o u j e d n o u z nejintenzivnějších zkušeností lid­ ského života a má za následek r a d i k á l n í z m ě n u názorů. posilu­ je se jejich víra v nemožnost existence těchto fenoménů. T e n t o způsob kruhového odůvodňování p o h o d l n é h o názorového systému se n e t ý k á jen vědců. kterou zažijeme j e d n o u za ži­ vot a k t e r á se p ř i h o d í zdánlivě „ n á h o d o u " . aniž b y c h o m tušili p r o č a jak.P o k u d b u d e m e hledat informace o O O B E ve vědeckých p r a m e n e c h . já vím. Feno­ m é n y jako telepatie. ačkoli se staly lidem pocházejícím z extrémně rozdílných k u l t u r n í c h prostředí. Většinou je to vy­ j á d ř e n o slovy j a k o : „Již nevěřím na život po smrti a na n e s m r t e l n o u du­ ši. V n ě k t e r ý c h velice vzácných případech se m ů ž e stát. Za prvé. Za d r u h é . V ě t š i n o u se to však stane ve spánku. N i k o l i v t o m s m y s l u . j a k é to je být n a ž i v u a při v ě d o m í bez svého fyzického těla. E S P ) . že se d ě l y v p r ů b ě h u celé z a z n a m e n a n é historie lidstva a že jsou mezi n i m i n á p a d ­ né podobnosti. proč se tak m á l o vědeckého v ý z k u m u vě­ nuje O O B E a ESP (extra sensory perception .

že většina našich informací o O O B E pochází z událostí. ale také m n o h e m přesnější. Pozdější reakce na prožitek O O B E však přesto m ů ž e být velice negativní a to ve chvíli. je O O B E zkušenost e x t r é m n ě radost­ ná. O O B E se p a k stane oprav­ d u velmi r e á l n ý m zážitkem. že O O B E je víc než jen p o z o r u h o d n ý sen nebo h a l u c i n a c e . protože j e d i n ý způsob. kteří O O B E zažili. že asi 9 0 — 9 5 % lidí. j a k n a h l í ž í m e na „skutečnost" O O B E . ale v některých ano. že je to zkušenost.si duši. Za čtvrté. která si zaslouží hlubší psychologický v ý z k u m . k d y se ho člověk snaží vysvětlit. je jasné. že se v ě d c ů m t a k dlou­ ho a tak j e d n o d u š e dařilo zametat tento problém p o d koberec. kteří to zažili. A b y c h o m to mohli vysvětlit. že tuto zkušenost mají a považují ji za zkušenost radost­ nou. • 16 • . v některých případech je při O O B E popis situace na vzdále­ n é m místě nejen správný. n e b o že v jis­ t é m smyslu dotčená osoba byla opravdu „ t a m " . z čehož by se dalo usu­ zovat. Když uvážíme. ja­ k ý m jsou schopni tuto zkušenost při j e j í m prožívání interpretovat. m u s í m e b u ď připustit. je. T o t o přesvědčení nenásle­ duje logicky po O O B E . Nikoli ve většině p ř í p a d ů . že umírají. je neuvěřitelné. T é m ě ř po každé přednášce na toto t é m a za m n o u n ě k d o přijde a děkuje m i . T e n t o a r g u m e n t však n i k t e r a k nepůsobí na ty. že jsem o t o m promluvil. n á m přináší dvě velké n e v ý h o d y . kteří zažili O O B E . že naše představa o existenci duše je výsledkem dřívějších zkušeností lidí s O O B E . protože i k d y ž připustíme. v í m e také. Zhruba b y c h to o d h a d l tak. než by odpovída­ lo náhodě. která přežije smrt jeho fyzického těla. j a k důležitá je idea duše pro většinu náboženství a j a k důležité je náboženství v životě lidském. že se u d á l v době. že „ h a l u c i n o g e n n í " zkušenost O O B E se zde z k o m b i n o v a l a s m i m o s m y s l o v ý m v n í m á n í m . n e u m í si ho vy­ světlit. že O O B E m ů ž e záviset na n a š e m fyzickém těle. je velice rádo. a obávají se proto o své duševní zdraví. T a k ž e bez o h l e d u na to. Za páté. k d y naše fyzické tělo bylo živé a n o r m á l n ě fungovalo. Ta první je. J s e m si jist. pro ty. Skutečnost. které se p ř i h o d í jen j e d n o u za život. zatímco asi 5% l i d í je v e l m i vyděšených. že většina lidí se do tohoto stavu n e n í s c h o p n a dostat na přání. T i t o lidé tento zážitek již také kdysi zakusili.

č í m ž je v y l o u č e n a možnost studovat je v p ř í s n ý c h la­ b o r a t o r n í c h p o d m í n k á c h . kteří jsou schopni se do tohoto stavu dostat p o m o c í vlastní vůle a kteří by byli zároveň d o b r ý m i reportéry. K n i h a . j e m u ž se před více než de­ seti l e t y zcela n e č e k a n ě začaly v životě objevovat O O B E . D o b r ý reportér prostě popíše tuto scénu tak. že uprostřed noci n á h l e plul ve v z d u c h u n a d s v ý m tělem. kteří zažili n ě j a k o u p ř e v r a t n o u událost.za p o m o c i své vůle. jejich popis v k n i z e je n a t o l i k fascinující a výstižný. u v ě d o m i l si. ale spíše t o m u . sepsaných osobou. že tyto zážitky jsou v e l m i neobvyklé. Je příliš v y v e d e n ý z m í r y a má dost práce s t í m . M n o z í lidé však v n e j lepší víře ř e k n o u něco j a k o : „ M á n e s m r t e l n á duše byla m i n u l é noci boží • 17 • . D r u h á velká n e v ý h o d a spočívá v t o m . a začal si je h n e d od začátku systematicky zapisovat. j i m ž se O O B E p ř i h o d í jen j e d n o u za život. nebý­ vá z něj většinou zvlášť d o b r ý pozorovatel. že u r č i t é m u člověku se skutečně stalo. Protože pochá­ zí z a k a d e m i c k é r o d i n y a má více než p r ů m ě r n ý i n t e l e k t u á l n í trénink. j a k j e . co se skutečně stalo. Ještě se nevzpamatoval z překvapení. M o n r o e je úspěšný o b c h o d n í k . že jejich p ů v o d n í popis situace n e o d p o v í d á t o m u . kterou se chystáte číst. které z Roberta M o n r o e a dělají dobrého reportéra a které v m ý c h očích dodávají popiso­ v a n ý m událostem d ů v ě r y h o d n o s t . O s a m o t n ý c h O O B E se zde n e b u d u ví­ ce zmiňovat. Pro­ to zprávy od lidí. N i c p o d o b n é h o n e b y l o p u b l i k o v á n o p o m n o h o let. která — j a k v ě ř í m — je d o b r ý m reportérem. že to ne­ ní třeba. P o t o m náš člověk ztratil v ě d o m í a p r o b u d i l se zpět ve svém těle. Při v ý z k u m u O O B E by bylo velice v ý h o d n é zís­ kat zkušené „cestovatele". k d y ž zahlédl nezřetelnou stínovou postavu n a d r u h é m konci místnosti a p o t o m k r u h m o d r é h o světla vznášející se k o l e m této postavy zleva do­ prava. že to z n a m e n á . M í s t o toho bych se rád věnoval vlastnostem. co si mysleli. J a k o p ř í k l a d předpo­ k l á d e j m e . je v e l m i neobvyklá. zvláště p o k u d je d ů l e ž i t á z náboženského hlediska. aby se s t o u t o p o d i v n o u situací s á m nějak vyrovnal. bývají vel­ mi o b e c n é a nepřesné. se p o d r o b n ý m d o t a z o v á n í m přijde na to. že k d y ž je člověk náhle na k r á t k o u d o b u vržen do ú p l n ě nového prostředí. Je to s o u h r n pří­ m ý c h zpráv o stovkách O O B E . Robert A. U většiny lidí.

které se n á m p o d a ř i l o uskuteč­ nit. které m ě ř i l y j e h o fyziologické funk­ ce. k d y jsem měl možnost využívat zařízení elektroencefalografické laborato­ ře lékařské fakulty V i r g i n s k é university. jsou pouze interpretaci. J a k o projev bo­ ží přízně mi a n d ě l ukázal symbol celistvosti. Vět­ šina lidí si ani n e u v ě d o m u j e . M e z i n ě k o l i k a m á l o l i d m i . které dráždila. P ů v o d n í série laboratorních v ý z k u m ů . J e d n o z přístrojových napojení k m ě ř e n í m o z k o v ý c h vln b y l o ve formě svorky. aby se v p r ů b ě h u e x p e r i m e n t u pokusil přesu­ n o u t do přilehlé místnosti. že stínová figura b y l a anděl a že m o d r ý k r u h byl symbo­ l e m celistvosti. Tvrzení. které bylo u m í s t ě n o na polici přes dva m e t r y vysoko n a d zemí. že O O B E způsobil B ů h . n i k o l i zkušeností s a m o t n o u . j a k m o c se j e h o mysl pokouší jeho zkušenosti analyzovat a vysvětlovat. k d y se p a n M o n r o e pokusil dostat do stavu O O B E . a tak j s m e donesli alespoň vojenské p o l n í lůžko. O s m k r á t se p a n M o n r o e pokusil dostat do stavu O O B E . a ztěžovala t a k n e z b y t n é uvol­ nění. aby své zážitky opravdu popisoval „tak. j a k jsou. k d y ž j s e m m ě l mož­ nost vyptávat se l i d í na to.milostí vyzdvižena z h r o b k y m é h o těla a objevil se anděl. B ě h e m e x p e r i m e n t u j s m e p a n u M o n roeovi m ě ř i l i m o z k o v o u aktivitu (elektroencefalogram). kteří píší o o p a k o v a n ý c h O O B E je Robert M o n r o e v ý j i m e č n ý t í m . D o m n í v a j í se. p o h y b y očí a sr­ deční tep ( e l e k t r o k a r d i o g r a m ) . pozoroval činnost t e c h n i k ů m o n i t o r u j í c í c h přístroje a zkusil přečíst p ě t i m í s t n é číslo. protože si dává záležet na tom. že vidí věci tak. J e h o zprávy jsou velice cenné. j a k se staly". aby si je m o h l a zařadit do zná­ m ý c h schémat. n e b y l a t a m ani postel." Č a s t o j s e m se setkal s takto v e l i k ý m zkreslením. z a t í m c o byl připojen k nejrůznějším přístrojům. j a k m o c jejich mysl všechno a u t o m a t i c k y interpretuje. Laboratoř n e b y l a bohužel pro delší ležení příliš p o h o d l n á . že si u v ě d o m u j e . co přesně zažili. • 18 • . ale většina p u b l i k o v a n ý c h zpráv o O O B E p o d o b n ý m d o t a z o v á n í m neprošla. T a k é j s m e ho požádali. Svorka se p ř i p í n a l a na ucho. Prvních s e d m nocí. proběhla b ě h e m několika m ě s í c ů mezi zářím 1 9 6 5 a s r p n e m 1 9 6 6 .

popisoval. že to byl její m a n ž e l ) na chodbě. Při prvním O O B E m l u v i l s n e z n á m ý m i l i d m i na n e z n á m é m místě. že l a b o r a n t k a nebyla v místnosti a že b y l a s n ě j a k ý m m u ž e m (později se zjistilo. T y t o zkušenosti jsou d e t a i l n ě p o p s á n y v knize v k a p i t o l e 4 j e h o v l a s t n í m i slo­ vy. že se nachází na chod­ bě oddělující jeho laboratoř od vedlejší místnosti. nebo o v n í m á n í skutečné situace. Za těchto p o d m í n e k se p a n u M o n roeovi podařilo dvakrát „vyprodukovat" O O B E . která se u d á l a n ě k d e j i n d e . Přesto jsem považoval tento výsledek za v e l m i povzbudivý. Co se týče zážitků p a n a M o n r o e a (viz popis jeho techniky v kapitole 4 ) . O s m o u n o c zažil O O B E dvakrát velice krátce. M ě ­ li j s m e možnost provést dva laboratorní p o k u s y za m n o h e m příjemněj­ ších p o d m í n e k : měli jsme k dispozici n o r m á l n í postel n a m í s t o vojenského p o l n í h o lůžka a k m ě ř e n í m o z k o v ý c h vln j s m e používali j i n ý typ elek­ trod. že p o h n u l ru- • 19 • . co jeho první O O B E skončil.n e b y l o úspěšných. protože m ě l potíže s d ý c h á n í m . V y s o k ý krevní tlak zaznamenal n á h l ý po­ kles. jak přenést vý­ z k u m těchto n e o b v y k l ý c h jevů do laboratoře. že p a n M o n r o e o p r a v d u věděl. Z á z n a m m o z k o v ý c h vln těsně před p r o b u z e n í m ukazoval obraz fáze 1. že toto „dokazuje". především v z h l e d e m k t o m u . P a n M o n r o e popisoval. že se „vyvalil" ze svého těla a zjistil. takže n e b y l o m o ž n é ověřit. a o d h a d l d é l k u tohoto zážitku na šest až o s m vteřin. o s m vteřin zůstal nízko a p a k se n á h l e vrátil do n o r m á l u . jestli se j e d n a l o o „fantazii". Správně však popsal. Asis­ tentka Joan Crawfordová a já jsme p a n a M o n r o e a po celou d o b u e x p e r i m e n t u sledovali na televizní obrazovce a viděli jsme. s m o ž n ý m j e d n í m r y c h l ý m p o h y b e m očí. že při d r u h é m O O B E n e m o h l dost dobře řídit svůj p o h y b . J a k o parapsycholog n e m ů ž u tvr­ dit. co se dělo vedle v místnosti: je velmi těžké o d h a d n o u t pravděpodobnost takovéto situa­ ce. P a n M o n r o e se probudil téměř o k a m ž i t ě poté. které nebyly fyzicky n e p o h o d l n é . že se j e d n a l o o jeden z prvních pokusů. Další příležitost pracovat v laboratoři s p a n e m M o n r o e m se mi na­ skytla v létě 1 9 6 8 . po několika vteřinách pocítil potřebu vrátit se do svého těla. a n e m o h l t e d y ověřit k o n t r o l n í číslo u m í s t ě n é ve vedlejší místnosti. k d y mě pan M o n r o e přijel navštívit do Kalifornie.

ž e j s m e od něj chtěli. a b y c h m u p ř i p o m n ě l . Pan M o n r o e se ještě j e d n o u pokusil navodit stav O O B E . n e m ů ž e m e zážitek s á m o sobě pova­ žovat za d ů k a z p a r a n o r m á l n í části O O B E . do Kalifornie. o k t e r é m si nepamatoval. Zkušenosti p a n a M o n r o e a . a b y se „chovaly přijatelně". že by t a m k d y p ř e d t í m byl. že d i m e n z e reality jsou m n o h e m širší než naše současné pojetí. že si n e m ů ž e m e být absolutně jisti t í m . že prožil O O B E . že v e d o u do vedlejší místnosti. zkušenosti u z n á v a n ý c h m y s t i k ů v historii lidstva i v š e c h n y informace o ESP ukazují. který by po­ skytl d ů k a z y o m i m o s m y s l o v é m v n í m á n í .k o u s m ě r e m od svého k r k u těsně p ř e d t í m . U s o u d i l . ale kte­ ré jen těžko m ů ž e m e h o d n o t i t o b v y k l ý m i v ě d e c k ý m i postupy. O n ě k o l i k m ě síců později jsme se se ženou rozhodli udělat e x p e r i m e n t . než měl v ú m y s l u . u m í s t ě n é vysoko na po­ lici. že pan M o n r o e tento dvůr neviděl j i ž dříve. V tomto pří­ padě nedošlo k ž á d n é m u n á h l é m u poklesu krevního tlaku. O chvíli později n á m hlásil. p o k u d by se vydal na opač­ n o u stranu. Obraz j e h o m o z k o v ý c h vln ukazoval pouze na l e h k ý spánek. k d e se z a z n a m e n á v a l y výsledky e x p e r i m e n t u . které b y l y pro m n e osobně v e l m i působivé. že je beznadějně dezorientován. a rozhodl se vrátit se zpět do svého těla. u k á z a l y přístroje opět fázi 1 s pouhý­ mi d v ě m a r y c h l ý m i p o h y b y očí b ě h e m celého e x p e r i m e n t u . co jsme d o k o n č i l i první sérii našich laboratorních poku­ sů. Co se týče fyziologických z m ě n . p r o h l é d n o u t si ji a přečíst k o n t r o l n í číslo. a b y c h uvedl dva p ř í k l a d y „ e x p e r i m e n t ů " s p a n e m M o n r o e m . k d y ž mě téhož dne navštívil v mé kanceláři. Dovolte. C h t ě l i jsme se • 20 • . že náš současný fyzický ná­ hled na život je v e l m i omezený. bohužel se n á m to n e d a ř í tak. jak by­ c h o m si představovali. Já i m n o z í další v ý z k u m n í c i se s n a ž í m e p ř i m ě t tyto jevy. Nebyl prý si jist svou orientací. a t a k se v y d a l po drátech. jsem se odstěhoval na z á p a d n í pobřeží. a b y se pokusil vyvolat O O B E . než se vzbudil a podal hlášení. V z h l e d e m k tomu. Popis prostředí. Krátce poté. ve k t e r é m se pan M o n r o e ocitl. ve k t e r é m by se zaručeně ocitl. o kterých byl přesvědčen. chtěl se dostat do vedlejší míst­ nosti. a tak j s e m m u p o třičtvrtě h o d i n ě zavolal vysílačkou. ale místo toho se ocitl v n e z n á m é m prostředí. přesně odpovídal zastře­ š e n é m u dvoru.

že se ho v blíže n e u r č e n ý čas následujícího ve­ čera p o k u s í m e s m a n ž e l k o u navigovat přes celou z e m i do našeho nového d o m u . T o h o večera jsem n á h o d n ě vybral časový úsek. zvedl j s e m ji do v z d u c h u a šátral v o k o l n í t m ě . že výsledky jsou povzbudivé. T o o d p o l e d n e j s e m p a n u M o n r o e o v i za­ telefonoval a řekl jsem m u . že pan M o n r o e již zcela jistě spí. j a k k o č k a zanaříkala. Stále s důvěrou. V 1:40 jsem se k o n e č n ě ode­ bral do postele. v posteli se m n o u byla naše k o č k a . aby sepsal nezávislou zprávu o své zkušenosti. že mě něco (nebo n ě k d o ) h o u p e ze strany na stranu a p o t o m mě tahá za nohy! (Slyšel jsem. kterou b y c h o m později m o h l i srovnat s n a š i m i záznamy. které se mi rozlévalo po těle. j s e m vyjádřil p ř á n í navštívit C h a r l i e h o . ale snažili j s m e se pokra­ čovat v soustředění až do 2 3 : 3 0 . Ve 2 3 : 0 5 nás vy­ rušilo zvonění telefonu. že to má něco společného s C h a r lieho p o k u s e m . který cituji z jeho dopisu: „Večer proběhl v k l i d u . jestli mě (to) t a m chce • 21 • .j e d n o u večer půl h o d i n y intenzivně soustředit na to. T e n večer. ž á d n ý předspánkový stav. získali b y c h o m přesvědčivé d ů k a z y o parapsy­ c h o l o g i c k ý c h aspektech O O B E . Po chvíli tahání přestalo. Bylo to ve 23 h o d i n kalifornského času. k d y jsme se pokoušeli uskutečnit náš experiment. K d y b y se mu p o t o m podařilo popsat náš d ů m . D l o u h o u d o b u j s e m se pokoušel z k l i d n i t mysl a p o t o m jsem pocítil teplo. aby se p a n M o n r o e v r á m c i O O B E přenesl do našeho nového p ř í b y t k u . V jede­ náct h o d i n večer jsme se se ženou začali soustřeďovat. řekl jsem m u . T é m ě ř v zápětí j s e m cítil. T a h á n í za n o h y pokračovalo a m n ě se k o n e č n ě podařilo uvolnit j e d n u r u k u svého d r u h é h o těla. Telefon j s m e nezvedli. cítil j s e m naprostou důvěru a nikoli obvyklou obezřet­ nost (spojenou s cizími l i d m i či b y t o s t m i ) . Ž á d n é další d e t a i l y j s e m m u neposkytl. Následujícího rána jsem zatelefonoval p a n u M o n r o e o v i . Ležel jsem v severo-jižní pozici. měl pan M o n r o e následující zážitek. aniž b y c h jakkoli ztrácel vědo­ m í .) I h n e d jsem poznal. což odpovídá d r u h é h o d i n ě ranní na v ý c h o d n í m pobřeží. m í r n ě vzru­ šený. něja­ ká r u k a mě c h y t l a za zápěstí. k d y jsem byl přesvěd­ čen. bez jakýchkoli n e o b v y k l ý c h příhod. a požádal jsem ho. n a p ř e d j e m n ě a p o t o m velmi velmi pevně a lehce mě vytáhla z m é h o fyzického těla.

z a t í m c o j i n é zprávy obsahují znepokojivou směs odpoví­ dajících pozorování fyzické situace s „ v n í m á n í m " věcí. j a k n ě k d o volá m é j m é n o . které se dají jen v e l m i m á l o kontrolovat. cítil j s e m ještě část paže. co j s m e se s o u s t ř e d ě n í m začali. k d y j s m e já a moje žena začali se soustředěním: škubnutí. k d y ž • 22 • . Pan M o n r o e v této k n i ­ ze popisuje m n o h o p o d o b n ý c h p ř í p a d ů . P o t o m j s e m se snesl dolů. k d y „ k o m u n i ­ koval" s l i d m i b ě h e m svého O O B E . Některé O O B E popisované v literatuře do tohoto názoru pasují. a b y c h o m m o h l i tvrdit. j a k něco ja­ ko vzduch p r o u d í k o l e m m é h o těla. N a o p a k jeho popis našeho d o m u a toho. které jsem nedělal. Po krátké cestě (vypadalo to tak na pět vteřin) j s m e zastavili a ruka uvolnila sevření. Ale k d o k té paži patřil. které se ho pokoušelo v y t á h n o u t z jeho fyzického těla. svalnatě m u ž s k á ) . b ě ž n ý m p o z o r o v a t e l ů m ) . s j a k ý m i se parapsychologové setkávají při práci s fenomény. N e n í to dost p r ů k a z n é na to. že to byl j e d n o z n a č n ě p a r a n o r m á l n í jev. T e n t o čas tedy v e l m i přesně o d p o v í d á době. a že člověk (a jeho smyslové o r g á n y ) je prostě na n ě j a k é m místě. že k d y ž se vrá­ til z výletu. co j s m e já a moje žena dělali. " Z d e k o n č í m citát z dopisu p a n a M o n r o e a . Další m a t o u c í „experiment" se p ř i h o d i l na p o d z i m r o k u 1 9 7 0 . asi do nějaké m í s t n o s t i . B y l o t a m naprosté ticho a tma. m ě l jsem z n á m ý pocit. . ucítil pan M o n r o e přibližně b ě h e m j e d n é m i n u t y poté. „Potom j s m e se začali pohybovat. j a k ý ho v i d í m e . T a k é j s e m j e d n o u zaslechl. bylo to takové ú ř e d n í ) .odvést. že se nic nestalo. n e b o ne. ale těžko to m ů ž e m e odbýt t í m . „viděl" mě dělat věci. ale oni si to n e p a m a t o v a l i . které je scho­ pen v n í m a t . d o d á m jen. Dostal j s e m k l a d n o u odpověď (ve které však n e b y l o nic osobní­ ho. Co si o t o m m y s l í m ? Je to přesně ten frustrující p ř í p a d . že fyzický svět je takový. R u k a mě držela v e l m i pevně za zápěstí. které t a m n e b y l y nebo se nestaly ( n á m . . a j e h o popis samotné­ ho pokoje byl velmi vágní. vstal z postele a zatelefonoval m i . zvláště takových. Bylo to ve 2:05 jeho času. to jsem již „neviděl". vůbec nebyl dobrý: „viděl" v pokoji příliš m n o ­ ho lidí. která k ní patřila ( m í r n ě c h l u p a t á . Bylo by p o h o d l n é zůstat věrný n a š e m u selskému rozu­ mu a jeho p ř e d p o k l a d u .

P ř i h o d i l se jí stejného rána. n ě k d y po svítání (spal j s e m n e k l i d n ě a světlo mě b u d i l o ) . ani její otec nevěděli. k d y se mi zdál můj sen. že mě v i d ě l a v restauraci v N e w Yorku. a b y pan M o n r o e uspěl. Co si o t o m m y s l í m ? B y l o to poprvé po h o d n ě d l o u h é době. že jsem na vý­ c h o d n í m pobřeží. Psal mi o zážitku své nevlastní dcery C a r i e . protože to je místo. zda to o p r a v d u byl „neúspěch". A n i ona. k d y jsem m ě l svůj „sen". co ale n e m o h u od­ s u n o u t stranou j a k o b e z v ý z n a m n é . S t a n l e y e Krippnera a začal jsem pochybovat. Když jsem svou žádost formuloval. rozhodl jsem se. abych to také m o h l zažít. že mě měl pan M o n ­ roe zkusit v y t á h n o u t z těla. ale v tu chvíli jsem ztratil nit svého v ě d o m í a p a k už si jen p a m a t u j i . že b y c h m ě l zkusit zažít O O B E . Bylo to přibližně v době. I k d y ž to ve m n ě vzbudilo strach. ale nějaká část ve m n ě si to nepřála. že b y c h opustil své tělo. To ráno. že mě viděla v restauraci v N e w York C i t y .jsme krátce navštívili p a n a M o n r o e a ve V i r g i n i i cestou na konferenci ve W a s h i n g t o n u . s ni­ m i ž b y l a spojena určitá m í r a jakési nedefinovatelné hrozby. N á h o d a ? Je to opět něco. „vibrace". Č á s t e č n ě j s e m se probral k v ě d o m í a ucítil jsem „vibrace" všude k o l e m sebe ve svém snovém světě. k d y jsem se v ě d o m ě snažil d o s á h n o u t O O B E ( p o k u d v í m . které v e l m i n e m á m rád. přišel do mé ložnice a pokusil se mě v y t á h n o u t z mého fyzického těla. j s e m snil. a i k d y ž jsem si v ě d o m ě nepamatoval. kterou m á m velmi rád. Ještě více m a ­ t o u c í je. v t o m jsem si začal nejasně uvědomovat. že b u d e m í t tuto noc O O B E . že to d ě l á m s p o c i t y poně­ k u d a m b i v a l e n t n í m i : chtěl jsem. C a r i e s p o n t á n n ě o z n á m i l a svému otci. k d y ž šla toho rána do školy. O t o m více později. u v ě d o m o v a l jsem si. co b y c h n i k d y n e m o h l předložit j a k o v ě d e c k ý d ů k a z čehokoli. aby v přípa­ dě. pří­ t e l k y n ě prohlašuje. že se experiment nepovedl. • 23 • . n i k d y se mi to n e p o d a ­ ř i l o ) . že j s e m se o chvíli později probudil s p o c i t e m . Zůstali j s m e u n ě h o přes noc a já ho požádal. že bych n i k d y netoužil jít b ě h e m O O B E do restaurace v N e w Yorku. O t ý d e n později jsem obdržel dopis z university v N e w Yorku od z n á m é ­ ho parapsychologa dr. ačkoli návštěva C a ­ rie a její r o d i n y je vždy v e l m i příjemná.

m á m z toho trochu strach. je. že se b u d o u dít znepo­ kojující věci. že O O B E je něco j a k o u m í t á n í nebo otevírání se n e z n á m é říši. I k d y ž to nerad přiznávám. že je. na naši vůli a na naše ego. je to m u ž . N e c h á v á m e na knězích a na politicích. že je n e p ř í j e m n ý . které po­ pisuje. které ve vás vyvolá. zvláště k d y ž přicházející zrněny neberou o h l e d y na naše přá­ ní.T a t o poslední p ř í h o d a popisuje m ů j vztah k O O B E . ale teď se dostáváme k t o m u . co se bude dít. Zároveň v á m ne­ doporučuji. Z m ě n a a nejistota obsahují možnost. jestli ty věci. Některé z věcí. kterého si velice v á ž í m . J e d n a z věcí. Jestli jsou O O B E „skutečné". ale pochopíte některé velice důležité vě­ ci. v určitou dobu. j i n o u vzrušuje představa. aby pronášeli slo­ va útěchy. J s m e rádi. který vyrostl a byl vychován v u r č i t é m prostředí. Přesto. p a k se náš světový názor brzy r a d i k á l n ě změní. za absolutní pravdu. které se tu dočtete. ale ještě další moje část ví. k d y ž je svět takový. ale ve skutečnosti o t o m n e p ř e m ý š l í m e . A n e b u d e to příjemné. abyste to nedělali. Doporučuji v á m . V ú v o d u této k n i h y jsem se snažil mluvit především o p ř í m ý c h vědec­ k ý c h v ý z k u m e c h O O B E . a někte­ ré myšlenky. Alespoň m ů ž e m e předvídat. P a n M o n r o e m l u v í o u m í r á n í a u m í r á n í není téma. které by bylo v naší společnosti považo­ v á n o za slušné. že se budete bát. m o ž n á vás to zneklidní. občas o t o m žertujeme a často agresivně fantazírujeme o smr­ ti j i n ý c h lidí. • 24 • . j a k ý si m y s l í m e . že b y c h to já sám m o h l osobně zažít. a přesto budete pozorně číst o zážitcích. ale je to j e n j e d e n m u ž . i k d y ž si m y s l í m e . P o k u d toto budete m í t na mysli. že jeho pozorovací schopnosti jsou o m e z e n é . B u d e jistě velmi lákavé prostě považovat pana M o n r o e a za blázna a dá­ le se j í m nezabývat. na které se psychologové shodnou. se v á m n e b u d o u líbit. že lidské povaze je vlastní o d m í t á n í z m ě n . l a t o k n i h a vás přivede k p ř e m ý š l e n í o smrti. co je m o ž n á nejdůležitější. J e d n u moji část to z vědeckého hlediska velice zajímá. co říká. Zkušenosti pana M o n r o e a jsou děsivé. což z n a m e n á . Pan M o n ­ roe je skvělý reportér. a této části se vůbec nechce se něčeho ta­ kového účastnit. které popi­ suje p a n M o n r o e n e m ů ž e m e o d m í t n o u t pouze j a k o zajímavé fantazie. abyste brali všechno.

Charles T. Čtěte pozorně a sledujte své reakce. Jestliže si to opravdu chcete sami vyzkoušet. může v á m tato k n i h a pomoci. abyste se báli m é n ě . hodně štěstí. nebo abyste rozvinuli svůj potenciál v c e n n ý talent. l e d n a 1971 • 25 • .Jestliže jste sami zažili O O B E . Tart Davis. Kalifornie 10.

otevře doširoka vrata a brány zde pootevřené a v y d á se na cestu k další­ mu obohacení našich znalostí. že k d y ž se tyto m y š l e n k y dostanou mezi co možná největší počet li­ dí. některá další lidská bytost — byť jen j e d i n á — b u d e ušetřena agónie a hrůz m e t o d y pokusů a o m y l ů v oblasti. že náš k o m u n i k a č n í p l á n funguje. Z n a m e n a l o by to. chemici. sám je rozezná jako fenomén. V tomto p ř í p a d ě však to. k p o r o z u m ě n í n á m s a m ý m a c e l é m u na­ šemu okolí. bude to pro nás dostatečná o d m ě n a . P r i m á r n í m účelem publikace m a t e r i á l ů zde s h r o m á ž d ě n ý c h je 1) mož­ nost. co bude teď následovat. se většinou objevuje v p ř e d m l u v ě nebo v úvo­ du. který. O č e k á v á m také. postuláty a v ý z k u m y . pokud ho p ř i j m e m e j a k o fakt. popře naše celoživotní zkušenosti • 26 • . U m í s t i l jsem to sem. že m n o h é interpretace si b u d o u vzájemně odporovat. nikoli lehce T o . aby se dřív dostala k podstatě věci. že jsme schopni „ o b y č e j n ý m " slovníkem zprostředkovat podsta­ tu p r o b l é m u širokému p u b l i k u a nejen hrstce specialistů. rozšíří naše formální věda své obzory. kde dosud nebyly k dispozici žádné k o n k r é t n í odpovědi. je j á d r e m celého p r o b l é m u . t o m u t o člověku snad b u d e útěchou. a 2) že zítra. Nejtěžším m e n t á l n í m procesem ze všech je objektivně posoudit koncept. a bude t u d í ž ušetřen t r a u m a t psychoterapie nebo d o k o n c e nervového zhroucení a u m í s tění v psychiatrické léčebně. biologové. že i j i n í lidé mají podobné zážitky. co bude následovat.1 Nikoli kouzelnou hůlkou. kdykoli a kdeko­ li. že většina čtenářů úvo­ dy nečte. Pokud se n a p l n í jeden nebo snad oba z těchto cílů. T a ­ kovou interpretaci očekávám. Prezentace těchto m a t e r i á l ů není určena žádné určité vědecké skupi­ ně. psychiatři a filosofové m o h o u ke stej­ n é m u účelu použít techničtější nebo specializovanější t e r m i n o l o g i i . koncepty. protože p ř e d p o k l á d á m . nebo možná v příštích letech. Fyzikové.

Podívejme se na začátek této u p ř í m n é reportáže o velice s o u k r o m ý c h zkušenostech. • 27 • . Páska se přehrála bez j a k ý c h k o l i n e o b v y k l ý c h výsledků. M é v z p o m í n k y b y l y jasné a u c e l e n é . Byl to j e d n o d u c h ý pokus jak zaměřit pozornost na j e d i n ý signální ( a u d i á l n í ) zdroj p o d n ě t ů v p o d m í n k á c h . Poslouchal jsem n a h r á v k u izolován od jiných zrakových či sluchových v j e m ů . bylo přijato na základě m n o h e m m e n š í h o množství faktů a p ř í m ý c h dů­ k a z ů než to. takže m ů ž e m e doufat. N i c m é n ě m n o h o věcí. které se nevztahovalo k t o m u t o pro­ blému. J e d n o u za život ú p l n ě postačí. co zde p ř e d k l á d á m . a tudíž d ů v ě r n ě zná­ m ý . která ocelovou želez­ n o u silou stahovala celou oblast m é h o solárního plexu. že stejný systém b u d e platit i v případě informací obsažených v této knize. S t u p e ň v n í m á n í a z a p a m a t o v á n í měl indi­ kovat úspěch této t e c h n i k y . K d y ž se rodina vrátila z kostela. protože v m é m případě nebylo možné si z a p a m a t o ­ vat n i c nového. U stolu došlo k j a k é m u s i m e n ­ š í m u n e d ů l e ž i t é m u n e d o r o z u m ě n í . k d y jsou p o d n ě t y ostatním smyslovým or­ g á n ů m sníženy na m i n i m u m . Asi o h o d i n u později mě zachvátila silná křeč. při n ě m ž j s e m naslouchal určité nahrávce ve velice izolovaném prostředí. Při p o h l e d u zpět se jako nejdůležitější jeví pokyn všímat si a za­ p a m a t o v a t si vše. Souvislý pruh neustupující bolesti. co se b ě h e m tohoto relaxačního cvičení stane. Bylo by potřeba tuto t e c h n i k u vyzkoušet s j i n ý m subjek­ tem. Nahrávka neobsahovala ž á d n é p o d i v n é či neobvyklé p o k y n y a n i sugesce. M o ž n á až příliš. R o d i n a odešla do kostela a já jsem se věnoval p o k u s u . dali jsme si pozdní s n í d a n i .a vzdělání. Na jaře roku 1 9 8 2 jsem žil relativně n o r m á l n í život v relativně nor­ m á l n í rodině. s l a n i n y a kávy. které dnes považujeme za samozřejmé. protože to byl výsledek mé vlastní snahy. oblast pod h r u d n í m k o š e m . O b j e k t i v n í posuzování je opravdu nejsložitější duševní proces ze všech. t á h n o u c í se přes celou bránici. která se s k l á d a l a z m í c h a n ý c h vajec.

protože jsem se do­ mníval. V postižené ob­ lasti jsem měl trošku bolavé svaly. fyzických či j i n ý c h . N ě k d y po p ů l n o c i jsem s a m ý m vy­ č e r p á n í m usnul. Ale také se nezlepšoval. ale j e n asi jako po záchvatu kašle. Pořád ž á d n á úleva. Žád­ ná běžná d o m á c í léčba n e p o m á h a l a . kteří jedli totéž co já. že to byla první z neobvyklých událostí. křeč pásu svalů v h o r n í části břicha. Křeč a bolest trvala od pul d r u h é o d p o l e d n e přibližně do p ů l n o c i . N a p a d l o m ě . jsem se poddal všem sugescím z nahrávky. to jsem již n e m ě l . Vzbudil jsem se časně ráno a křeč i bolest byly pryč. ale ž a l u d e k byl prázdný. M o ž n á jsem měl hned zavolat doktorovi. to jsem se n i k d y nedozvěděl. že se j e d n á o křeč břišního svalstva. podle kterého byla n a m l o u v á n a . Když se d í v á m zpátky. Co křeč způsobilo. neprováděl j s e m žádné další p o d o b n é experimenty. žádné příznaky n e m o c i nebo nevolnosti. Protože j s e m měl silné podezření. Nepotil jsem se a n e m ě l jsem žádné další příznaky — jen to ztuhnutí. Z d e tuto p ř í h o d u zmiňuji j e n proto. T a k ž e j s m e na­ konec přece jen zavolali. Jenže m ů j stav se mi nezdál nijak vážný a ani se nezhoršoval. Asi o tři t ý d n y později vstoupila do mé s o u k r o m é historie další udá­ lost. Ostatní čle­ nové rodiny. že to m o h l o způsobit něco z nahrávky. které se m o h l y někde v y n o ­ řit. n e m ě l i žádné potíže. co by následující událost zjevně vyvolalo. Slepé střevo to být n e m o h ­ lo. napě­ tí. zdá se m i . že to m o ž n á byl první dotek kou­ zelné hůlky. ale nenašel jsem n i c neobvyklého. Všichni místní lékaři byli však n ě k d e pryč nebo hráli golf. V zoufal­ ství jsem se snažil vyvolat zvracení. Zkusil jsem chodit a cvičit. I přes všechnu bolest jsem m o h l n o r m á l n ě d ý c h a t a m ů j srdeční tep se zdál být n o r m á l n í .N a p ř e d j s e m si myslel. Ve snaze uvolnit všechny p o d v ě d o m é sugesce. vyoperovali mi ho již dříve. n i c víc. ale to jsem tenkrát ještě nevěděl. • 28 • . že moje křeč jaksi souvisela s po­ slechem nahrávky. T a k ž e zde nebylo nic. že jsem se při snídani n ě č í m otrávil. kterou jsem před­ t í m poslouchal. Z n o v u jsem si ji vyposlechl a procházel jsem psaný text. které se mi přihodily. nebo spíš kladiva.

epileptici si ze svých záchvatů n i c ne­ p a m a t u j í . Mé tělo sice pociťovalo „třas". že se objevil vždycky ve chvíli. M o j e o m e z e n é znalosti m e d i c í n y m i nabízely m n o h á vysvětlení. všude byl klid. D r u h o u možností b y l a n ě j a k á mozková p o r u c h a j a k o třeba nádor. že se na severu objevil paprsek svět­ la přicházející z o b l o h y v asi třicetistupňovém ú h l u n a d obzorem. Sel jsem se projít ven a uvažoval jsem o té d i v n é příhodě. ale ta možnost tu byla. Na­ p a d l a mě epilepsie. vibrace a třas p o m a l u ustaly a já byl schopen se n o r m á l n ě pohybovat. co j s e m očekával. Objevoval se v r ů z n o u d o b u na r ů z n ý c h místech. Podíval jsem se z okna. Bylo to j a k o vzdorovat n e v i d i t e l n ý m p o u t ů m . P o m a l u j s e m se na pohovce posadil. u t e k l o sotva pár vteřin. i k d y ž n e v í m proč a také nevím. J a k o by mě zalilo teplé světlo. že to bylo sluneční světlo. k d y ž se mi zdálo. Jenže byl bílý den a ž á d n ý kužel světla j s e m ne­ viděl. jako by mě něco drželo ve svěráku. že od chvíle. neztratil j s e m vědomí ani na chvíli. k d y j s e m se natáhl na p o h o v k u . Právě jsem se otočil na břicho (hlavu j s e m m ě l na sever. d o n u t i l j s e m se posadit a „třas" p o m a l u ustal. ale zvenku nebylo nic vidět. zvláště na sever. že se za­ čalo divoce třást. V šoku a vyděšený jsem se přinutil p o h n o u t . T a k é j s e m věděl. ale to na severní stra­ ně d o m u nebylo možné. Roze- • 29 • . nebo „vibrovat". p o k u d tam n ě j a k ý o p r a v d u byl. P o k u d v í m . Byl jsem zcela neschopen p o h y b u . B ě h e m následujících šesti t ý d n ů se týž p o d i v n ý stav zopakoval ještě devětkrát. Všechno vypada­ lo n o r m á l n ě . Vstal jsem a prošel jsem se. Při­ padal jsem si. ani j e d n o z toho n e n í m ů j p ř í p a d . jestli je to nějak důležité). že u v i d í m . že epilepsie je d ě d i č n á a její s y m p t o m y se pro­ jevují od m l á d í . N a p ř e d jsem si myslel. Pří­ z n a k y n e b y l y t y p i c k é pro m o z k o v ý nádor. V d o m ě by­ lo ticho a k l i d a já ulehl na p o h o v k u v o b ý v a c í m pokoji ke k r á t k é m u od­ p o č i n k u . Kdykoli tato situace nastala. viděl j s e m pokoj a slyšel zvuky zvenku. ale p o k u d v í m . j e d i n ý m spo­ l e č n ý m faktorem bylo. k d y j s e m se uložil ke s p á n k u . Paprsek zasáhl celé mé tělo a způsobil. B ě h e m celé epizody jsem nezavřel oči. která se mi právě stala. a h o d i n y ukazovaly.O p ě t bylo nedělní o d p o l e d n e a r o d i n a odešla do kostela.

chvělý a s úzkostí j s e m zašel za n a š í m r o d i n n ý m l é k a ř e m , d o k t o r e m Ri­ c h a r d e m G o r d o n e m , s k t e r ý m se z n á m e již d l o u h á léta, a popsal jsem mu své potíže. P ř e d p o k l á d a l jsem, že j a k o internista a odborník, který se za­ bývá d i a g n o s t i k o u , pro m ě b u d e m í t odpověď. Znal také a n a m n é z u m o u i mojí rodiny. Po d ů k l a d n é prohlídce doktor G o r d o n usoudil, že příliš m n o h o pra­ cuji, doporučil m i , abych více spal a shodil nějaké to k i l o . J e d n o d u š e ne­ našel nic, co by bylo fyzicky v n e p o ř á d k u . Zasmál se m é m u n á p a d u s moz­ k o v ý m n á d o r e m i epilepsii. Dal jsem na jeho slova a d o m ů jsem se vrátil klidný. Jestliže tento fenomén n e m á ž á d n ý fyzický základ, m u s í to být něja­ ké h a l u c i n a c e , u r č i t á forma snění. T a k ž e jestli se mi to ještě n ě k d y stane, b u d u celou situaci pozorně a p o k u d možno objektivně sledovat. V y h o ­ vělo mi to a „stalo se mi t o " ještě tentýž večer. Začalo to asi dvě m i n u t y poté, co jsem se uložil ke s p á n k u . T e n t o k r á t j s e m se rozhodl „být při t o m " , místo abych se s t í m pral a snažil se z to­ ho dostat. J a k jsem t a m tak ležel, ten „pocit" se mi n a h r n u l do hlavy a po­ t o m zaplavil celé mé tělo. N e b y l to třas, spíš „vibrace", r o v n o m ě r n é a ne­ m ě n n é . T r o c h u j a k o b y m i c e l ý m tělem probíhal bezbolestný elektrický šok. V i b r a č n í frekvence se zdála nižší než šedesátkový p u l z a č n í cyklus, m o ž n á poloviční. M ě l jsem strach, ale vydržel j s e m to a snažil j s e m se zůstat k l i d n ý . Stá­ le jsem viděl místnost okolo sebe, ale m o c jsem toho neslyšel, k r o m ě ra­ chotu a d u n ě n í , které způsobovaly o n y vibrace. Byl j s e m zvědavý, co se bude dít dál. Nedělo se nic. Po pár m i n u t á c h p o c i t y p o m a l u odezněly a já jsem vstal a cítil jsem se naprosto n o r m á l n ě . M ě l j s e m trochu z r y c h l e n ý pulz, což bylo jasně způsobeno m ý m rozrušením, ale j i n a k nic. S t a k o v ý m výsled­ k e m jsem se těchto stavů přestal obávat. B ě h e m čtyř nebo pěti příštích „výskytů" těchto událostí, j s e m zjistil n ě k o l i k dalších věcí. N e j m é n ě při j e d n é příležitosti se k o l e m m n e vytvo­ řil jakýsi k r u h z jiskřiček o p r ů m ě r u asi šedesát c e n t i m e t r ů , jehož střed

• 30 •

byl na ose m é h o těla. O p r a v d u jsem ten k r u h viděl — k d y ž j s e m zavřel oči. Začínal u hlavy, p o m a l u se s u n u l d o l ů k n o h á m , p o t o m zase k hla­ vě a z p á t k y v p r a v i d e l n é m r y t m u . Doba j e d n o h o c y k l u b y l a asi šest vte­ řin. J a k se k r u h pohyboval přes mé tělo, cítil jsem vibrace j a k o pás pro­ řezávající se tou kterou částí m é h o těla. K d y ž vibrace došly až k hlavě, zaplavil mě spolu s n i m i b u r á c i v ý zvuk a já cítil vibrace až v m o z k u . M ě l jsem v ú m y s l u tento zářivý, j a k o b y elektrický k r u h prostudovat, ale ne­ p o d a ř i l o se mi zjistit, a n i co to je, ani proč to tu je. M o j e žena a děti o tom všem nic nevěděly. Nechtěl jsem je znepoko­ jovat, d o k u d n e b u d u vědět něco víc, něco jistého. Svěřil jsem se jen své­ m u příteli, z n á m é m u psychologovi d o k t o r u Fosteru Bradshawovi. N e b ý t j e h o , n e v í m , kde b y c h d n e s byl. M o ž n á v blázinci. M l u v i l jsem s ním o celé záležitosti a jeho to moc zajímalo. D o m n í ­ val se, že by se m o h l o jednat o nějakou formu h a l u c i n a c í . Stejně jako náš r o d i n n ý doktor mě dobře znal a následkem toho se vesele zasmál m é m u n á p a d u , že se u mě začíná projevoval schizofrenie nebo něco p o d o b n é ­ h o . Zeptal jsem se ho, co si myslí, že bych měl dělat. Navždy si b u d u pa­ m a t o v a t jeho odpověď. „ H m , nedá se dělat nic j i n é h o než to sledovat a zjistit, co to j e , " od­ pověděl m i . „Koneckonců, nevypadá to, že bys měl m o c na výběr. Kdy­ by se to stalo m n ě , šel bych n ě k a m do lesa a zkoušel bych to tak d l o u h o , d o k u d bych nenašel odpověď." Rozdíl byl v tom, že se to dělo m n ě a ne j e m u , a já jsem si n e m o h l dovolit odejít do lesa, ať už skutečného či metaforického. Kromě j i n é h o j s e m m ě l rodinu, kterou jsem m u s e l živit. U p l y n u l o n ě k o l i k m ě s í c ů a vibrační stavy se stále objevovaly. Už to bylo skoro n u d n é , až do j e d n é noci, k d y j s e m ležel v posteli těsně před u s n u t í m . Dostavily se vibrace a já unaveně a trpělivě čekal, až p o m i n o u a já b u d u m o c i spát. J a k jsem t a m tak ležel, r u k a mi visela dolů z poste­ le a p r s t y se téměř d o t ý k a l y koberce. J e n tak pro n i c za n i c j s e m zkusil p o h n o u t prsty a d o t k n o u t se kober­ ce. A n i ž b y c h myslel na to, n e b o si uvědomoval, že b ě h e m vibrací můžu

• 31 •

p o h n o u t prsty, zatlačil jsem prsty do koberce. Po chvilce odporu mé prs­ ty jakoby prošly k o b e r c e m a d o t k l y se p o d l a h y p o d n í m . S m í r n o u zvě­ davostí j s e m zatlačil r u k u hlouběji. Prsty prošly p o d l a h o u a t a m byl hru­ b ý povrch v r c h n í strany stropu místnosti p o d e m n o u . H m a t a l jsem okolo a n a h m a t a l j s e m m a l ý trojúhelníček o d c h l í p n u t é h o dřeva, o h n u t ý h ř e b í k a nějaké p i l i n y . J e n m í r n ě zaujat t ě m i t o snovými p o c i t y jsem prostrčil ru­ ku ještě hlouběji. Prošla p o d l a h o u a já měl pocit, j a k o by celá má paže byla skrz. R u k a se dotkla vody. Bez většího vzrušení j s e m prsty zašplíchal ve vodě. N á h l e jsem si plně u v ě d o m i l celou situaci. Byl jsem zcela bdělý. Za o k n e m jsem viděl krajinu zalitou m ě s í č n í m světlem. V i b r a c e tu byly stá­ le, ale b y l y mírnější. A přece, ač to bylo nemožné, moje ruka se cachtala ve vodě a měl j s e m pocit, jako by byla prostrčena p o d l a h o u . Byl jsem zcela jistě úplně vzhů­ ru a ten pocit přesto stále trval. J a k jsem mohl být v každém j i n é m ohle­ du vzhůru a p ř i t o m stále „snít" o tom, že m á m r u k u prostrčenou podla­ hou? Vibrace začaly slábnout a já měl z jakéhosi d ů v o d u pocit, že je mezi m o u rukou, prostrčenou skrz p o d l a h u , a těmito vibracemi, nějaká sou­ vislost. Jestliže odezní dřív, než v y t á h n u r u k u z p o d l a h y , podlaha se mož­ ná uzavře a já přijdu o ruku. M o ž n á ty vibrace u d ě l a l y dočasně d í r u do p o d l a h y . Nepřemýšlel jsem, jak se to stalo. Vyškubl jsem t u k u z podla­ hy, vytáhl ji n a h o r u na postel a chvíli poté ustaly i vibrace. Vstal jsem, rozsvítil světlo a podíval se na p o d l a h u vedle postele. N e b y l a t a m ž á d n á díra, ani v podlaze, ani v koberci. Všechno bylo j a k o vždycky. Podíval jsem se na svou r u k u a paži, d o k o n c e jsem na ruce hledal k a p k y vody. Ž á d n á v o d a t a m n e b y l a a má paže vypadala naprosto n o r m á l n ě . Rozhlé­ dl jsem se po ložnici. M o j e žena pokojně spala v posteli, vše se vypadalo jako obvykle. D l o u h o j s e m o té h a l u c i n a c i přemýšlel, než j s e m se zklidnil natolik, že se mi podařilo usnout. Následujícího dne jsem d o k o n c e uvažoval o t o m , že proříznu díru do podlahy, a b y c h se přesvědčil, jestli je t a m vše, co j s e m

• 32 •

v noci cítil - trojúhelníček o d c h l í p n u t é h o dřeva, o h n u t ý h ř e b í k a p i l i n y . V tu d o b u se mi ovšem nechtělo ničit p o d l a h u kvůli nějaké divoké h a l u ­ cinaci. Vyprávěl jsem o této epizodě doktoru Bradshawovi a ten se m n o u sou­ hlasil, že to byl velice přesvědčivý sen. Přimlouval se za díru do podlahy, a b y c h o m mohli zjistit, co t a m je. Seznámil mě s d o k t o r e m Lewisem W o l bergem, v ý z n a m n ý m psychiatrem. T e n se ovšem zajímal o můj případ jen ze slušnosti a evidentně jsem ho nezajímal jako pacient, což mu rozhod­ ně n e m ů ž u mít za zlé. Neodvážil jsem se ho zeptat na tu ruku v podlaze. Z a č í n a l o to být dost m a t o u c í . M o j e okolí a má osobní zkušenost mě vedly k t o m u , že jsem očekával odpovědi nebo alespoň nějaké slibné hy­ potézy od m o d e r n í technologie. J a k o laik jsem měl rozhodně n a d p r ů m ě r ­ né vědomosti z oblasti m e d i c í n y , vědy a t e c h n i k y . Teď jsem se však do­ stal do situace, o které nebyly rychle k dispozici ž á d n é informace, d o k o n c e nebylo možné ani extrapolovat. Při pohledu zpět si stále nedovedu před­ stavit, že bych to v jakoukoli d o b u prostě nechal být. M o ž n á by se mi to nepodařilo ani kdybych to zkusil. Jestliže jsem v té době měl pocit, že jsem narazil na nesrovnalosti, by­ lo to jen proto, že jsem netušil, co mě čeká. Asi o čtyři t ý d n y později, k d y ž se „vibrace" dostavily znovu, jsem si dával velký pozor, abych nepo­ h n u l r u k o u a n i n o h o u . Bylo to pozdě v noci a já ležel v posteli těsně před u s n u t í m . M o j e žena u s n u l a vedle m n e . V z e d m u t í začalo v hlavě a rychle se rozšířilo do celého těla. Vše vypadalo stejně jako p ř e d t í m . J a k j s e m t a m tak ležel a přemýšlel, jestli by celá situace nešla analyzovat nějakým j i n ý m způsobem, napadlo mě, jak by bylo hezké vzít si následujícího d n e větroň a prolétnout se (to bylo v té době moje h o b y ) . A n i ž jsem přemýšlel o následcích — a aniž jsem věděl, že nějaké b u d o u —, myslel jsem na po­ těšení, které by mi to přineslo. Po chvilce jsem si u v ě d o m i l , že mě cosi tlačí do r a m e n . S m í r n o u zvě­ davostí jsem sáhl n a h o r u d o z a d u , abych zjistil, co to je. R u k a n a h m a t a l a h l a d k o u stěnu. Pohnul jsem rukou podél zdi, zeď pokračovala - h l a d k á a nepřerušená.

• 33 •

S n a s t r a ž e n ý m i smysly jsem se snažil p r o n i k n o u t m a t n ý m světlem. By­ la to zeď a já ležel r a m e n y u ní. I h n e d mě n a p a d l o , že jsem usnul a spa­ dl z postele. ( N i k d y p ř e d t í m se mi to nestalo, ale teď se děly nejrůznější podivné věci, a tak mi p á d z postele nepřipadal obzvlášť d i v n ý . ) P o t o m jsem se podíval znovu. Něco nebylo v p o ř á d k u . T a h l e zeď ne­ m ě l a ž á d n á o k n a , nebyl u ní žádný nábytek, žádné dveře. N e b y l a to zeď v mé ložnici. Ale byla mi nějak povědomá. Poznání přišlo v o k a m ž i k u . Nebyla to zeď, byl to strop. Vznášel jsem se u stropu a s k a ž d ý m pohy­ bem jsem se m í r n ě pohupoval. Převrátil jsem se ve vzduchu, polekaný, a podíval jsem se dolů. T a m , v k a l n é m světle pode m n o u , byla má po­ stel. V ní ležely dvě postavy. Napravo byla má žena. Vedle ní ležel ještě n ě k d o . O b a zřejmě spali. T o h l e je ale d i v n ý sen, pomyslel jsem si. Byl jsem zvědavý. O kom by se mi m o h l o zdát, že spí v posteli vedle mojí ženy? Podíval jsem se po­ zorněji a zažil obrovský šok. T e n někdo v posteli vedle mé ženy jsem byl já Má reakce byla téměř o k a m ž i t á . Já jsem tady, moje tělo je t a m dole. U m í r á m , tohle je smrt, jenže já nejsem na smrt připraven! Ty vibrace mě zabíjely. Zoufale jako potápěč jsem se vrhl dolů a vnořil se do svého tě­ la. P o t o m jsem ucítil postel a peřinu, a když jsem otevřel oči, díval jsem se na ložnici z perspektivy své postele. Co se stalo? O p r a v d u jsem skoro umřel? Srdce mi tlouklo rychle, ale ne nějak neobvykle. Pohnul jsem r u k a m a a n o h a m a . V š e c h n o vypadalo n o r m á l n ě . V i b r a c e odezněly. Vstal jsem a prošel se po pokoji, podíval jsem se z okna, zapálil jsem si cigaretu. Trvalo mi d l o u h o , než jsem se odvážil vrátit se do postele, l e h n o u t si a pokusit se znovu usnout. Následujícího týdne jsem opět zašel k d o k t o r u Gordonovi na vyšetře­ ní. Neprozradil jsem mu d ů v o d své návštěvy, ale bylo na m n ě jistě vidět, že mám obavy. Pečlivě mě prohlédl, vyšetřil mi krev, udělal rentgen, elektrokardiogram, p r o h m a t a l a p r o z k o u m a l všechny d u t i n y , odebral m o č k rozboru a udělal všechna m o ž n á další vyšetření. V e l i c e pečlivě vyšetřil

• 34 •

že se m o h o u dostat všude možně. „Já si n e m y s l í m . „No. S t u d o v a l jste na škole nějakou filosofii?" Řekl jsem. že nejsem připraven zemřít. A jest­ li prý m á m nějaký problém. Řekl jsem m u . co dokážou. " řekl mi na to doktor Brads h a w s k l i d e m . přítelem p s y c h o l o g e m . jestli je to m o ž n é . T e n mi p o m o h l d o k o n c e ještě m é n ě a vůbec se m n o u nesoucítil. tvrdí. D ě l o se • 35 • . D o k t o r G o r d o n mě alespoň o ž á d n é m neinformoval a já jsem přesvědčen. nebuďte tak zaťatý. že to dokážou. kdykoli se jim zachce." odpověděl. otoč hlavou." odvětil k l i d n ě doktor Bradshaw. vystoupit na čas ze svého fyzického těla." Zeptal jsem se. ' " Zeptal jsem se. alespoň to tak v y p a d á . co jsem zažil. P o t o m mi doktor G o r d o n předepsal něco na u k l i d n ě n í a poslal mě d o m ů s d o p o r u č e n í m z h u b n o u t . Zkuste to a uvidíte. Jistě. " Doktor Bradshaw si zapálil cigaretu a podíval se na m ě . ale odpovědi jsem se n e d o č k a l . a k d y ž nevidíš na obě. J a k říkal můj starý profesor filosofie . doktor Bradshaw n e m ě l ž á d n ý d ů v o d dělat si starosti. Myslel si. „No co. Poslal mě i na EEG. k d e se ž á d n ý p r o b l é m neobjevil. Zašel jsem za d o k t o r e m B r a d s h a w e m . k d y ž j s e m i h l u c h ý . „ M o ž n á jste na tu filosofii prostě neměl správného profesora. otevři uši a p o s l o u c h e j . že ano. že by to dozajista udělal. nedozvěděl jsem se t a m n i c o téhle záležitosti s cestováním bez fyzického těla. co m á m dělat. „Říka­ jí.. že byste zrovna u m í r a l . omezit k o u ř e n í a více odpočívat.všechny p ř í p a d n é i n d i k a c e poškození m o z k u a d ů k l a d n ě se mě vyptával na záležitosti související s m o t o r i k o u nejrůznějších částí těla. N i k d o n e m ů ž e cestovat pro­ storem bez svého fyzického těla. že je to směšné. „No tak. absurdní.Když nevidíš na j e d n o oko." Řekl jsem mu. „Měl byste si přečíst něco o h i n d u i s m u . Měl byste to zkusit. neuzavírejte se t o m u . když jsem mu vyprávěl. co cvičí jógu a vyznávají některá východ­ ní náboženství. tak rozhodně ne fyzický. ale p o k u d si v z p o m í n á m . „Někteří z těch. že bych měl zkusit ten p o d i v n ý zážitek zopakovat. já bych si tím tak jistý nebyl.

Nebyl jsem schopen rozeznat. V rozpacích a dopálený s á m na sebe za to. Od chvíle. které zřejmě také m á m e . p o č á t e č n í s t á d i u m schizofrenie. ve které se nacházelo mé tělo. Zřejmá důležitost sexuality v celé této záležitosti je tak veliká. jsem se vrátil do svého těla. nedošlo v m é m v ě d o m í k žádné d i s k o n t i n u i ­ tě. Po n ě k o l i k a vteřinách j s e m pomyslel na návrat a chviličku poté j s e m cítil. A k d y ž jsem to zkusil. jestli to byl jen sen nebo halucinace. a když jsem si přál se zastavit. že jsem nebyl schopen myslet na nic jiného. Z n o v u jsem se vznesl ke stropu. fantazie způsobené a u t o h y p n ó z o u a další ještě horší věci.to m n ě a ne j e m u . neurotic­ ké a n o m á l i e . Podruhé. Až do prvního p r ů k a z n é h o zážitku. že se jí věnuji dále v knize podrobněji. k d y ž jsem se vědomě pokoušel oddělit se od svého těla. D o p o s u d tato t e r m i n o l o g i e vyhovuje stejně j a k o kterákoli j i n á . který mě držel v místnosti. J s e m j e h o d l u ž n í k e m a n i k d y tento d l u h n e b u d u schopen splatit. p a k j s e m měl p r o b l é m . Blázince jsou p l n é lidí. dru­ hé tělo. Až asi po p á t é m pokusu jsem objevil tajemství sebeovládání. V tu d o b u jsem měl n e p ř e k o n a t e l n ý m e n t á l n í blok. Pro nedostatek jiné použitelné t e r m i n o l o g i e jsem tento stav začal na­ zývat druhý stav a to druhé. byl to a n t i k l i m a x . p o m a t e n í smyslů. že bych m o h l náhle s p a d n o u t . pomyslel j s e m si: vzneseš se v z h ů r u . že j s e m opět v posteli a že mé běžné smysly jsou plně funkční. Když byly vibrace v plné síle. • 36 • . T e n t o k r á t jsem ale pocítil o h r o m n o u sexuální touhu. nefyzické tělo. co b y c h si počal bez j e h o p r a g m a t i c k é h o pří­ s t u p u a j e h o úžasného s m y s l u pro h u m o r . V ů b e c to nebyl š p a t n ý pocit. který j s e m si m o h l skutečně ově­ řit. h a l u c i n a c e . H l a d c e j s e m klouzal nad postelí. kteří mají přesně tenhle p r o b l é m . že nejsem schopen ovládat vlastní emoce. Jestli to nebyla skutečnost. tak silnou. j s e m tyto stavy nepovažoval za n i c víc než sny. jsem byl úspěšný. V i b r a c e přišly a odešly ještě šestkrát. zasta­ vil jsem se. k d y jsem ulehl do postele.a vznesl j s e m se. do chvíle. k d y vibrace odezněly a já vstal. k d e končilo bdění a začínalo snění. než jsem sebral o d v a h u a ten zá­ žitek si zopakoval. N e v í m . ale měl jsem strach.

M o ž n á šlo opravdu o d o t e k kouzelné h ů l k y a vel­ ký dar. k t e r ý m jsem byl poctěn. Především by to otřáslo m o u naprostou a zcela neoch­ vějnou důvěrou ve vědecké p o z n a t k y naší k u l t u r y . o d m í t a l bych zároveň i to. můj p o h l e d na svět. To bylo mé d i l e m a . p o k u d bych o d m í t l to. Byl j s e m si zcela jist. Stále ještě to n e v í m . že naši vědci mají odpověď na vše. mé hodnoty. • 37 • . Nebo t é m ě ř na vše.T e n první p r ů k a z n ý zážitek byl jako rána k l a d i v e m do hlavy. P o k u d bych získané informace přijal j a k o skutečnost. b y l a by to obrovská r á n a pro téměř veškeré mé dosavadní zkušenosti. mé vzdělání. co pro mě bylo zcela evi­ d e n t n í . Na d r u h o u stranu. co jsem tolik respektoval: že e m a n c i ­ pace lidstva a jeho vývoj závisí především na jeho převádění věcí nezná­ m ý c h na věci z n á m é a to za p o m o c i jeho i n t e l e k t u a vědeckých p r i n c i p ů .

aby si dělali starosti společně se m n o u . co jsem musel utajit před svou r o d i n o u . C h c e m e se převléknout a jít spát. že jsem měl velké obavy. kterou při­ náší rovnost ( n o r m a l i t a ) . které jsem dělal. k d y b y tyto „stavy" pokračovaly. Nebylo potřeba. Se svou ženou jsem o tom n a k o n e c promluvil jen proto. Není sporu o tom. co by se m o h l o stát. A ten druhý: jak můžete zapomenout nebo ignorovat slona v obývacím pokoji? Nebo přesněji — ducha v ložnici? Na d r u h é straně p o m y s l n ý c h vah byla má úzkost a vnitřní zmatek. rozhlížela se večer spolu se svou spo­ l u b y d l í c í po pokoji a říkala: „Tati.2 Pátrání a bádání Co udělá člověk. by vý­ z n a m n ě ovlivnilo život můj i m ý c h blízkých. když se setká s neznámem? Otočí se k n ě m u zády a zapo­ mene na něj? V m é m případě znemožňovaly tuto možnost hned dva fakto­ ry. (Později j i m t o přišlo jako zcela běžná záležitost. protože jí cel­ k e m nic j i n é h o nezbývalo. velmi skutečné. M ě l jsem dost znalostí z psychologie a m n o h o přátel me­ zi psychology a psychiatry. A konečně to bylo také něco. Ostatní přátelé z práce nebo ze společnosti by byli ještě horší. velmi znepokojivé." Ve skutečnosti j s e m v tu d o b u byl dvě stě m i l daleko — fyzicky i j i n a k . označili by mě za podivína nebo psychotika. které b y l y v naprostém rozporu s její křesťanskou výchovou. Děti b y l y t e h d y ještě m o c m a l é . Neochotně to přijala. což můj strach ještě znásobilo. že bys měl ode­ jít. a stala se tak vyděšeným svědkem příhod a zá­ žitků. aby t o m u m o h l y porozumět. že jsem jí musel vysvětlit ně­ které podivné věci. Představa rozvíjející se duševní choroby mě děsila m n o h e m víc než představa fyzic­ kého chátrání. Navíc jsem se bál s těmito lidmi probírat své problémy. k d y ž byla na koleji. což. Obával jsem se. M o j e starší dcera mi d o k o n c e vyprávě­ la. že by mě kla­ sifikovali jako svého „pacienta" a že bych tím přišel o blízkost. jestli jsi tady. T e n jeden byla prostě zvědavost. ) • 38 • . m y s l í m . jak j e d n o u .

m e ­ ditovat. V knížkách či časopisech o z á p a d n í m náboženství a Filoso­ fii. n e m o c nebo deformace. k t e r o u m u s í m před „nor­ m á l n í m i " lidmi tajit.Postupně jsem si na toto podivné o b o h a c e n í svého života t r o c h u zvykl. Vlast­ ně jsem o těchto věcech nesmýšlel tak ani onak. Mé obavy však přetrvávaly i poté. nehřešit. V t o m t o počátečním období jsem byl velmi osamělý. c h o d i t do kostela. že se m á m modlit. T o všechno nezpůsobilo n i c j i n é h o než p r o h l o u b e n í m é h o v n i t ř n í h o z m a t k u . J e d i n ý m dalším m o ž n ý m řešením se zdála být nějaká forma psychoterapie. které by bez za­ ručených výsledků stály tisíce dolarů. které jsem až doposud zanedbával. P o m a l u jsem se učil více a více ovládat situaci. uvěřit v Otce. které jsem někdy jen zběžně prolistoval. církev a náboženství pro mne m n o h o neznamenaly. V některých z nich jako by se někdo pokoušel popsat nebo vysvětlit p o d o b n é zážitky. že tyto stavy ne­ mají fyziologickou příčinu a že nejsem o nic větší blázen než většina m ý c h z n á m ý c h . Nejlepší rádci mě nabádali. pominu-li chození do kostela v dětství a jeho občasnou návštěvu s přáteli. že b u d u rok (nebo pět nebo deset) d e n n ě docházet na pohovory. S y n a a D u c h a svatého. lastech studia. protože mě to prostě nezajímalo. o d m í t a t zlo a ďábla a odevzdat se Bohu. Náboženství mé myš­ lení zatím příliš neovlivnilo a teď se zdálo. všechny bez určení specific­ ké p ř í č i n y či řešení. Také jsem začal bádat v ob­ Z každého zážitku jsem si dělal p o z n á m k y . N a k o n e c jsem se svou podivnou ú c h y l k o u začal experimentovat. Ale představa. Byl to defekt. jsem nacházel vágní od­ kazy a obecná tvrzení. V n ě k o l i k a směrech mi to vlastně i p o m o h l o . Jestliže tato nová záležitost v m é m životě byla „bůh". Bůh. T a j e m s t v í sa­ m o t n é existence těchto zážitků probudilo moji zvědavost. přijmout svatou Trojici. ve které bych mohl hledal odpovědi na své otáz­ ky. Už se mi nechtělo být bez toho. to z n a m e - • 39 • . které jsem měl já. mi n e p ř i p a d a l a příliš efektivní. že to je poslední zbývající oblast spisů a znalostí. Biblické a křesťanské spisy jich obsahovaly m n o h o . držet půst. Kromě občasných schůzek s doktorem B r a d s h a w e m jsem neměl o svém p r o b l é m u s k ý m promluvit. co jsem se rozhodl.

politiky a tak­ zvaného u m ě n í . k d o ke svatosti směřovali. j a k naznačoval doktor Bradshaw. že kvali­ fikace ke svatosti se mě netýká. Ovšem i zde byl tento způsob bytí považován za výsle­ d e k velikého s p i r i t u á l n í h o vývoje. kdo nebo co jsem já? R o z h o d n ě jsem byl příliš starý. Zkuše- • 40 • . M ě l j s e m za to. tak zcela zřejmě podle historie náboženství náležela svatým. Jestliže tato věc b y l a „ďábel". které by ho omezovaly. H o d n ě se tam m l u v í o existenci ne-fyzického těla. který se mě snažil posednout a kterého bylo třeba v y h n a t . než abych začínal nový život v tibetském klášteře. se jen příležitostně částečně propojuje se světem obchodu. V této situaci jsem zjistil. Ve v ý c h o d n í c h náboženstvích jsem našel pro své zážitky více pocho­ pení. sekt. Ovšem neexistují zde zákony. kteří jsou zde uznáváni. Navíc rozhodně není omezen jen na U S A . že ve Spojených státech existuje u n d e r g r o u n d . Na moje otázky neexistovaly odpovědi. p o k u d i vy nejste č l e n y k l u b u . s v á m i o svých zájmech a přesvědčeních n e b u d o u mluvit. vědy. M n o z í lidé se s n í m jistě setkali nebo o n ě m slyšeli a j e d n o d u š e to pře­ šli s t í m . O r t o d o x n í představitelé organizovaných náboženství. gu­ m o v é a d l o u h o se připravující svatí mužové. že v jejich očích jsem nebezpečný b l u d a ř a kacíř. M ě l i se přede m n o u na pozoru. ve vší slušnosti přijímali v různé míře d r u h o u z obou možnos­ tí.ná „dar". ne­ bo p ř i n e j m e n š í m těm. lamaserií a podobně. J e d n o je totiž většinou jisté: členové to­ hoto u n d e r g r o u n d u . Má osa­ mělost byla čím dál tím horší. se k t e r ý m i jsem se setkal. Zdejší underground. jsou tyto detaily běžně známé. nebo p ř i n e j m e n š í m dílo nějakého d é m o n a . a jeho členové ne­ jsou oficiálně perzekvováni ani trestně stíháni. že to jsou divné n á p a d y . Získal j s e m dojem. Nebyly zde ž á d n é detaily ani žádná p r a g m a t i c k á vysvětlení. Jestli je tohle všechno pravda. Schopnost opustit dočasně fyzické tě­ lo a d o s á h n o u t nepopsatelného m y s t i c k é h o vhledu m ě l i pouze mistři. že v praxi tajných kultů. co z n a m e n á „spirituální vývoj". Rozhodně ne v naší společnosti. ale proniká celou západní civilizací. bylo to dílo Satanovo. Naznačo­ valo se pouze.

psychiatry. T i t o lidé se vyskytují ve všech sférách živo­ ta: mezi vědci. adolescenty a patří mezi ně p ř i n e j m e n š í m n ě k o l i k kněží oficiálních náboženství. technologii a v jistém smyslu i své polobohy. A když se n ě k o h o zeptáte na členství. těch je jen v e l m i m á l o . popře ho. nadřízených.) Účastníci většinou probírají záležitosti under­ g r o u n d u pouze s ostatními členy. že m l u v i t otevřeně z n a m e n á přivolat cenzuru — od za­ městnavatelů. Kdo tvoří tento u n d e r g r o u n d ? Za prvé profesionálové. T a t o setkání se ne­ plánují. A konečně — toto h n u t í má svou literaturu. o co se jedná. ženami v d o m á c n o s t i . aby svému u s k u p e n í daly nějaký název. V ě t š i n o u se konají prostě obyčejná. Na j e d n o m k o n c i j s o u parapsychologové. obchod­ níky. M o m e n t á l n ě je tento u n d e r g r o u n d velice neorganizovaný. Prostě se „stávají". Nejznámějším z n i c h je asi • 41 • .nosti je poučily. S k u p i n y jedinců tápou ve t m ě a vypadá to. kteří m a j í l e g i t i m n í d o k t o r á t y z u z n á v a n ý c h universit a kteří veřejně provádě­ jí v ý z k u m m i m o s m y s l o v é h o v n í m á n í ( E S P ) . v konferenční místnosti nějaké b a n k y nebo třeba na faře. M y s l í m . tak se zde n e v y h n u t e l n ě — stejně jako v p ř í p a d ě j i n ý c h p o d z e m n í c h h n u t í . n e n á p a d n ě a většinou napůl tajně. ale pravidelná setkání u někoho v obý­ v a c í m pokoji. svůj jazyk. Jsou to lidé. ale musíte být „v obraze". Scházejí se v m a l ý c h s k u p i n k á c h . Velice zřídka došly míst­ ní s k u p i n y třeba i jen tak d a l e k o . Kromě r o d i n y a blízkých přátel (kteří jsou často také členy) okolí obvykle netuší nic o tajném životě a zvlášt­ ních zájmech členů u n d e r g r o u n d u . (Jednotlivé udá­ losti jsou často veřejně o z n á m e n y . že je vůbec do nějakého h n u t í zapojen. že počty č l e n ů by se d a l y počítat v m i l i o n e c h — k d y b y se všich­ ni ke své kvalifikaci přiznali. že se ubírají nejrůznějšími směry — ale cíl je pro všechny stejný. T a t o s k u p i n a splňuje všechna kritéria p o d z e m n í h o hnutí. Všichni jsou svým způsobem této záležitosti e m o c i o n á l n ě nebo i n t e l e k t u á l n ě o d d á n i . abyste po­ rozuměli. studenty. protože si většinou ani neuvědomuje.setkáte s dalšími členy. lékaři. Jste-li příslušníkem u n d e r g r o u n d u a navštívíte j i n é město. z á k a z n í k ů a d o k o n c e i přátel. Vlastně ne­ ní v o b v y k l é m smyslu slova organizovaný vůbec.

pak tato j m é n a jistě znáte. provádí výzkum. a kteří v á m naúčtují pět d o l a r ů za p ě t i m i n u t o v o u celkovou „věš­ tbu". S p e k t r u m profesionálů zahrnuje celou škálu lidí od parapsychologů až po p o u l i č n í v y k l a d a č e z dlaně. ale všechny mají nějaké styčné b o d y společné víry. kteří tvrdí. R h i n e . že jsou c i k á n i nebo Indové z Dillí. se tito profesionálové navzájem přitahují. N e m a j í totiž n i k o h o j i n é h o . J a k šedivý a n u d n ý by byl svět bez nich. Poda­ řilo se mu statisticky prokázat. studuje s n ě k ý m slavným. noviny. Pratt. Jsou naprosto fascinující a úžasnou s k u p i n o u lidí. J. Běžní příslušníci u n d e r g r o u n d u vzhlížejí k profesionálům. k d o napíše knihu. • 42 • . Přesto však. má v ý z n a m n o u zkušenost. Profesionálem je kdokoli. nebo na ně shlížejí s p o b a v e n ý m n a d h l e d e m . J. Pro u n d e r g r o u n d o v é k o n z u m e n t y jsou k dispozici časopisy. proč je d o s u d tento u n d e r g r o u n d tak neorganizovaný. že m i m o s m y s l o v é v n í m á n í je skutečnost. zorganizuje nadaci. který v y v i n u l a již třicet let provádí j e d n o d u c h ý karetní test statistické pravděpodobnosti. léčí vírou. Garder M u r p h y . k d y ž jste se j e d n o u připojili k u n d e r g r o u n d u . M n o z í na sebe navzájem velmi žárlí a většinou mají sklony považovat techniky a teo­ rie m i m o vlastní pole působnosti za krajně podezřelé. očekávají od n i c h informace a vedení a často je uctívají jako h r d i n y . G. V ě t š i n a p s y c h o l o g ů a psychiatrů v U S A na výsledky j e h o práce pohlíží s n e d ů v ě r o u a jsou pro ně nepřijatelné. B. To je m o ž n á jeden z důvo­ dů. ať už je j a k ý k o l i . věští. N u t í je k t o m u jejich společný zájem. Robert Crookall. pořádá kurzy d u ­ chovního rozvoje. je a k r e d i t o v a n ý m astrologem. Nechci t í m t o v ž á d n é m p ř í p a d ě profesionály znevažovat nebo p o m l o u ­ vat.Andrija P u h a r i c h . Do stejné kategorie patří i další . h y p ­ notizérem nebo je o d d a n ý vyznavač U F O . N ě k d y se d o k o n c e n e n á p a d n ě vysmívají v ý s l e d k ů m b á d á n í z jiných oblastí než z té vlastní. m é d i e m .dr. Každý z nich svým v l a s t n í m způsobem. sobě navzdory. V ě t š i n a z n i c h se těmito aktivitami alespoň částečně živí. s k ý m by své zájmy sdíleli j a k o se sobě r o v n ý m i a k d o by j i m m o h l porozumět. P o k u d patříte k u n d e r g r o u n d u . Jejich oblasti zájmů jsou velmi rozdílné. h l e d á Pravdu. H o r n e l l Hart. p ů v o d n ě z D u k e o v y univerzity.

protože u n d e r g r o u n d je značně m i n o r i t n í skupina. že u n d e r g r o u n d vznikl p ř e d více než sto lety a mož- • 43 • . Běžná reakce většinové p o p u l a c e zní: „Nevěříš t ě m h l e n e s m y s l ů m . že něco zažili nebo byli součástí nějakého fenoménu. Společné pouto či snad příčina. Jistě. M o ž n á i vy patří­ te k u n d e r g r o u n d u . a že 2) toto naše vnitřní já je schop­ no chovat se a jednat m e n t á l n ě a materiálně v rozsahu. že d r u h ý stav by m o h l být a je sku­ tečný. co byste m o ž n á očekávali. Brzy bylo zřejmé. jen jste si to zatím n e u v ě d o m i l i . který n e u m í vysvětlit ani m o d e r n í věda. m n o ­ hé z nich v předních nakladatelstvích). která je k sobě vzájemně přitahuje. nebývají příliš úspěšné. jejichž nejdůležitější zálibou je číst. Ti ostatní se snaží najít odpovědi. pokud by se to d a l o změřit. mluvit. diskutovat a podílet se na čemkoli „ p a r a n o r m á l n í m " či „ s p i r i t u á l n í m " . Ale aspoň jsem zde našel li­ di. že prů­ m ě r n é IQ těchto lidí je m n o h e m vyšší než v běžném vzorku n o r m á l n í z á p a d n í společnosti. To je vše. bylo bohužel velmi m á l o d o k o n c e i v t o m t o p o d i v n é m n o v é m — starém světě. že n e ? " Kdo jsou tedy ti. je docela pravděpodobné. protože jsem n e m o h l najít ž á d n ý j i n ý zdroj in­ formací. kteří zcela vážně uvažovali o tom. Já jsem se stal č l e n e m . Ve skutečnosti. které j s e m hledal. některé z těchto výše z m í n ě ­ ných existencí tam také patří. který m o d e r n í vě­ da nezná a neuznává. nevzdělaných. J a k se k t o m u tito lidé dostanou? Nejobvyklejší odpověď je. Všichni věří že 1) naše v n i t ř n í já není v naší současné společnos­ ti p l n ě pochopeno. přemýšlel. ale není j i c h víc než v běžné populaci. zamete to pod koberec a z a p o m e n e na to. které zorganizovali p ř e h n a n ě nadše­ ní členové. P r o g r a m y v rádiu a v televizi. k n i h y (každoročně j e p u b l i k o v á n o k o l e m padesáti k n i h .přednášky. pověrčivých a nemyslících podivínů. a d o k o n c e i p r o g r a m y v r á d i u a te­ levizi. kteří tvoří v u n d e r g r o u n d u většinu? V rozporu s t í m . co potřebujete ke členství. ani plně vyjádřeno. je prostá. J s o u to lidé. Informací. ani filosofie ani náboženské učení. J e d e n typ lidí se pros­ tě otřese. to n e n í jen směsice h l o u p ý c h .

M á m rád lidi. kteří se dokáží zasmát i t o m u . v obchodě. které jejich kolegové znají jako zastánce parapsy­ chologie. Našel jsem je v m a l ý c h i v e l k ý c h městech. O n i prostě ne­ vědí skoro n i c o d r u h é m stavu nebo o d r u h é m těle. k d y tehdejší věda začala organizovat l i d e m jejich světonázor a zbavovala je jejich „vědomostí". P o k u d tvrdohlavě trvali na svém. tento přístup do z n a č n é m í r y pře­ trvává. co neprošlo testem e m p i r i s m u . m ů ž e být asi tak pět těch. že t o m u tak není. co je v e l m i vážně zajímá. T i . na to k r u t ě doplatili. se k t e r ý m i jsem se setkal v u n d e r g r o u n d u . mají p ř í j e m n ý smysl pro h u m o r . že zde stroze o d m í t á m všechny ostatní zdroje a m a ­ teriály uvedené v d o s t u p n ý c h parapsychologických písemnostech.ná ještě dříve — v době. . na univerzitách a d o k o n c e i v Asociaci a m e r i c k ý c h psychiatrů! Jsou to vždy velmi laskaví lidé. Obdržel jsem vágní odpovědi. který k m é m u v e l k é m u ú d i v u m n ě i o s t a t n í m potvrdil. n e m ě l i na výběr. že . J s o u veselí. že jsou také nejzbožnější v pravém smyslu tohoto slova. museli se se s v ý m přesvědčením u c h ý l i t do podzemí a na veřejnosti udr­ žovat přijatelnější zdání. Přesto jsem se později podílel na e x p e r i m e n t u s d r u h ý m tělem. s j a k ý m jsem se k d y setkal. ale to není jejich v i n a . Bo­ hužel toho v í m o něco víc než oni. p a k věřte. Každý má svou vlastní verzi p r a v d y a pravdy jsou jistě m n o h é . I dnes. a přesto chtěli být aktivní a p ř i j í m á n i ve společnosti. psychologie. Zúčastnil jsem se seance a položil j s e m k o n k r é t n í otázky. v náboženských skupinách. V té době j s e m se m y s l í m setkal se všemi pěti. kteří se nevzdali všech částí o d m í t n u t é víry. M n o z í . k d y by pro mě j e d n o z n a č n á odpověď z n a m e n a l a velmi m n o h o . nepodložených d ů k a z y a ro­ zumově n e o v l á d a n ý c h . V této snaze po čistotě odstranili i n t e l e k t u á l n í vůdcové vše. psychiatrie nebo p ř í r o d n í vědy. Asi není náhodou. jsou také t í m nejaltruističtějším a nejvíce e m p a t i c k ý m vzorkem lidstva. Je to šťast­ ná s k u p i n a lidí. kteří se stále těší v e ř e j n é m u obdivu a úctě v r á m c i své profese. které b y l y podle m é h o názoru j e n j a s n o u vytáčkou ve chvíli. kteří se na t o m t o p o d v o d u o d m í t l i po­ dílet. 44 . Jestli se v á m zdá. Ať už je to záměr či nikoli. v naší osvícené společnosti. Z profesionálů. ať už je to m e d i c í n a . byli zneváženi.

že v t o m nejsem sám. těžko b y c h m o h l uvěřit t o m u . do slov. Většina jeho m a t e r i á l ů z této oblasti je zamlžena jeho s i l n ý m n á b o ž e n s k ý m p o d m í n ě n í m . v e l m i uklidňující. ale žádné p ř í m é odpovědi. A zase. které by bylo možné použít u soudu. protože se vztahovaly k existenci d r u h é h o těla. J e d n a z nich mi poskytla velice přesnou zprávu o m é m fyzickém stavu a některé obecné informace o mých aktivitách ve d r u h é m stavu. co j s e m našel. další pravda (pro mě a další. pak jsou ve svém v n í m á n í rozhodně nějak omezeni. které dokážou to. Zároveň pro mě bylo zjištění. B u ď to. T a d y j e pravda opravdu z á h a d n á ! Práce Edgara C a y c e h o . ale ve světle tehdejší v ě d y a m e d i c í n y neuvěřitelná. Obsahovaly obecné ge­ neralizace. byla bez pochyby zcela p r ů k a z n á a skvěle zdo­ k u m e n t o v a n á . D o k o n c e i dnes jsou mezi námi osoby. Jestli jsou tito lidé s k u t e č n ý m i jasnovidci (a kdo jsem já.l i některé n e v ý z n a m n é archivy. R o z h o d n ě mě přesvědčily o schopnostech této osoby. které j s e m si láskyplně nazval under­ g r o u n d . C a y c e to potvrdil. doslova svatého m u ž e tehdejší d o b y ve světě p a r a n o r m á l n í psychologie. p ř í m é otáz­ ky. a n e b o mají p r o b l é m y při převádění svých vjemů. jak je takové převádění složité. K d y b y c h to s á m nezažil.schopnosti tohoto m é d i a jsou skutečné. Co to t e d y všechno z n a m e n a l o ? Ř í k á se t o m u prostě „astrální projek- • 45 • . dvacet let po jeho smrti. kteří se chopili možnosti takového zpro­ středkování. které nebyly ani prokazatelné ani poučné. n e v í m e o jeho schopnostech a m e c h a n i s m u jejich fungování víc než v den jeho smrti. že n i k o l i ) . p o m i n e m e . kteří se zúčastnili e x p e r i m e n t u ) . co dokázal C a y c e . ale nedaly se z nich vyčíst odpovědi na jednoduché. Ve s t y k u s t í m t o d r u h e m lidí. C a y c e h o věštby byly užitečné. co se mi dělo. Dnes. ale nevysvětlil. Z d e se r o z h o d n ě odkrývala pravda a historie ji n e z a z n a m e n a l a . To dává prostor k interpretacím. V í m m o c dobře. ale je velmi těžké vzbudit o ně větší zá­ j e m . se mi k o n e č n ě začínaly objevovat záblesky pochopení toho. a t a k se rychle objevili Cayceho vykladači. N ě k o l i k „ m é d i í " mi udělalo „životní věštby". s y m b o l ů . abych m o ­ hl tvrdit.

j a k o je čarodějnictví. m ů ž e tato m í s t a krátce navštívit. k d o byli do­ statečně pokročilí. Po veřejném o d h a l e n í byli takoví lidé v m i n u l o s t i svatořečeni. k d y ž „zemřou". Zažil j s e m chvíle. který stále vzkvétá. Slovo „astrální" m á m n o h é v ý z n a m y a výklady. k d o ono tajemství vyzradil nebo ho odhalil n á h o d o u . Slovo „vědecké" je třeba používat opatr­ ně. pro nezasvěcené. neuznává a dokon­ ce si ani vážně nepřipouští možnost něčeho takového. Přivedl mě k ní doktor Bradshaw. m a g i e . neboli „ a s t r á l n í m " těle. Nesnažil jsem se v t o m t o oboru pátrat hlouběji. Zřejmě se čas od času našel i n ě k d o . pro­ m l u v i t si s „ m r t v ý m i " . k d y se člověk pohybuje ve svém n e m a t e r i á l n í m . je t e r m í n p o u ž í v a n ý pro t e c h n i k u do­ časného opouštění fyzického těla. aby to posledně řečené bylo pravda. ačkoli se o t o m s á m pouze n ě k d e doslechl. p ř i n e j m e n š í m na západě. na které m o d e r n í člověk většinou pohlíží jako na h l o u p o u č k é pověry. Astrální. ať už vědecké či j i n é . upalováni. a tak stále ne­ v í m . z a k l í n á n í a ostatní zdánlivé nesmysly. Za použití libe­ rálního v ý k l a d u a p ř e k l a d u do m o d e r n í h o j a z y k a zapadá většina informa­ cí jasně do celkového obrazu. nebo ještě lépe „duchovně rozvinutý". které zahrnují i ta­ kové záležitosti. Pá­ kové učení se údajně v historii tajně osobně předávalo t ě m . Proto d á v á m přednost výrazům druhé tělo a druhý stav. M n o h é také nebylo řečeno. protože m o d e r n í věda. Slovo „astrální" má nejasnou m i n u l o s t v mystice a o k u l t i s m u dávnověku. v y s m í v á n i nebo zavíráni. musel na to být po­ dle okultistů pracně vycvičen. zúčastnit se „ t a m " nějaké činnosti a bez problémů se vrátit do svého fyzického těla. co vlastně slovo „astrální" z n a m e n á . kritizováni. i k d y ž n e v í m proč. V esoterické historii lidstva je to však ú p l n ě jinak. V ě t š i n a údajů v m ý c h p o z n á m k á c h p a r a d o x n ě potvrzuje o k u l t n í pří­ stup k t ě m t o záležitostem — což pro mě byl docela šok. T e n t o typ literatury.c e " . Osoba. popisuje astrální svět skláda­ jící se z m n o h a úrovní. • 46 • . k d y j s e m si vroucně přál (a m o d l i l se!). k a m lidé odcházejí. kte­ rá cestuje ve svém a s t r á l n í m těle. Aby m o h l člověk předvést takový zázračný skutek. Z toho pro m o u budoucnost n i c d o b r é h o n e p l y n e .

Jsou zde pro kaž­ d é h o . ty by m ě l y být p o v i n n o u č e t b o u pro zájemce o fenomén cestování m i m o fyzické tělo. p a k najdete potvrzení tohoto pře­ svědčení na m n o h a místech Starého i Nového zákona. Č í n ě i j i n d e . kteří koncept d r u h é h o těla potvrzují. Indii. k d o by se chtěl z k o u m á n í tohoto fenoménu věnovat. ale již s a m o t n é množství těchto zpráv je d ů k a z e m s a m o o sobě.Podle literatury p a r a n o r m á l n í h o u n d e r g r o u n d u se v nábožensko-mystické historii lidstva objevují odkazy na d r u h é tělo. To je opět obor s t u d i a sám o sobě a existu­ je m n o h o u n d e r g r o u n d o v ý c h knih a o d b o r n í k ů na orientální kultury. V ř í m s k o k a t o l i c ­ ké církvi nacházíme konzistentní zprávy o svatých a dalších náboženských postavách. V n a š e m století bylo p u b l i k o v á n o n ě k o l i k působivých souborů těchto zkušeností. V š e c h n y jsou vysoce subjektivní. D l o u h o před v z n i k e m bible a křesťanství existovala idea d r u h é h o těla jako s t a n d a r d n í h o provoz­ n í h o p o s t u p u v k u l t u r á c h v Egyptě. jsou u v e d e n y stovky případů zážitků m i m o tělo. m n o h é z nich z vlastní vůle. které se věnují v ý z k u m ů m p a r a n o r m á l n í c h jevů. m n i š i . kteří ovládají m e n t á l n í a psychické síly — včetně aktivit d r u h é h o těla které jsou v naprostém rozporu se s o u č a s n ý m vě­ d e c k ý m p o z n á n í m . které tyto stavy zažívají. Prý existují i dnes adepti lámové. V archivech nejrůznějších d o m á c í c h i zahraničních organizací. g u m o v é a další. Některé z těchto z á z n a m ů jsou staré sto i více let a m n o ­ hé další m ů ž e m e nalézt v nejrůznějších starých spisech. nebo v p r ů b ě h u nějaké intenzivní e m o c i o ­ n á l n í krize. H i s t o r i k o v é tyto reference běžně nacházeli. D o k o n ­ ce i v protestantismu se objevily zprávy o o d d a n ý c h následovnících. kdy byl příslušný j e d i n e c psychic­ ky n e m o c n ý nebo oslabený. Když čtete bibli z tohoto hlediska. protože je není m o ž n é o p a k o v a n ě demonstrovat v laboratoři. V naší materialistické společnosti jsou ignorovány. S l a b i n a všech těchto z á z n a m ů je zřejmá: všechno jsou to v podstatě reportáže doplně- • 47 • . V ě t š i n o u se objevily ve chvíli. ale připisovali je m y t o l o g i i tehdejší doby. Téměř všechny z a z n a m e n a n é zkušenosti jsou jednorázové s p o n t á n n í zážitky. V O r i e n t u se těší k o n c e p t d r u h é h o těla postavení přirozené a všeobec­ ně akceptované skutečnosti. kte­ ří při nějaké formě náboženské extáze zažili stav m i m o své fyzické tělo.

že n e b y l y p r o v e d e n y žádné nebo téměř žádné e m p i r i c k é pokusy. k o l i k toho je v zázna­ m e c h zřejmě v y n e c h á n o .n é dohady. Oliver Fox se rozhodě snažil t ě m t o zkušenostem p o r o z u m ě t . Dodnes jsou jejich k n i h y považovány za k l a s i k u v oboru a nabízejí zajímavé čte­ ní. N e z a h r n u j í žádné podrobnosti založené n a p ř í m é m z k o u m á ­ ní či pokusu.j a k m ů ž e m e diskutovat o experimentech. ale přinášejí v e l m i m á l o k o n k r é t n í c h ú d a j ů na expe­ r i m e n t á l n í . D r u h ý m a nejznámějším č l o v ě k e m v této oblasti byl S y l v a n M u l d o o n . které neproběhly? • 48 • . Sepsal a vydal p o m ě r n ě detailní zprávu o svých zkušenostech m i m o tělo a o technikách u m o ž ň u ­ jících dosažení tohoto stavu. P o k u d tento v ý k o n prováděli i další. s o l i d n í m u v ý z k u m u se prostě ni­ k d o nevěnoval. T a k ž e j s m e znovu u toho . ale nikoli j e d n o z n a č n o u spojitost se svým p ř í p a d e m . Ve velice vzácných p ř í p a d e c h se objevují zprávy o lidech. Prvním ze dvou výše z m í n ě n ý c h lidí je Oliver Fox. který se věnoval v ý z k u m u a praxi p a r a n o r m á l n í c h jevů. M o ž n á je j i c h víc. N ě k o l i k p o z o r u h o d n ý c h m u ž ů se v současnosti p o k o u š í p o d o b n é je­ vy vědecky studovat a h o d n o t i t . V š e c h n y potvrzují skutečnost exis­ tence d r u h é h o těla. Při svém h l e d á n í faktů jsem se opět podivoval. který na toto t é m a v y d a l v p r ů b ě h u let 1 9 3 8 . M i m o u n d e r g r o u n d o v é h n u t í kolem roku 1 9 2 0 se j e h o d í l u dostalo j e n mizivé pozornosti. nechali si své zkušenosti pro sebe. (Zena? M a r y pozpátku?) I zde jsem našel různé p o d n ě t y a záchyt­ né body. Nejnovější k n i h a je od autora j m é n e m Y r a m . Robert C r o o k a l a další vysokoškolsky vzdělaní lidé. Patří mezi ně Hornell Hart.5 1 n ě k o l i k prací společně s Herewardem C a r r i n g t o n e m . N a n d o r Fodor. M u l d o o n prováděl „projekce". ne-filosofické rovině. A n g l i č a n . V ě t š i n u těchto v ý z k u m ů se podařilo oprostit od r ů z n ý c h deformací a z k o m o l e n i n tolik běžných v obvyklé u n d e r g r o u n d o v é literatuře a jejich t i t u l y najdete spo­ lu s dalšími p u b l i k a c e m i v bibliografii. které by m o h l y p o s k y t n o u t d a t a k vážné­ mu a o b j e k t i v n í m u v ý z k u m u . A také t o m u . Důvod? D ů v o d je zřejmý. kteří si byli schopni z á m ě r n ě a z vlastní vůle přivodit d r u h ý stav a pohybovat se v dru­ h é m těle. ale v současné historii jsou v ý z n a m n í dva.

Kdysi. si lidé mysleli. Potom již n e b u d e ž á d n ý u n d e r g r o u n d . Vědci n á m ukázali. jež jsou zřejmě nevyhnutelné. ale m á l o konkrétních odpovědí na otázky jako „ C o m á m teď d ě l a t ? " . Stovky experimentu. se k t e r ý m se setkávám neustále. a zkoušeli n á m to dokázat na pokusech. Pře­ kvapilo mě. nutnost v y h n o u t se u t o p e n í a n a l y t i c k é h o p ř í s t u p u v rozsáhlých močálech t e o l o g i c k ý c h m y š l e n e k a přesvědčení.Ve spojení s u n d e r g r o u n d e m je největším p r o b l é m e m . mě do­ vedly k závěrům. že většinou očekávali odpovědi ode m n e . že elektřina je bůh. V následujících materiálech uvidíte sami. že d r u h é tělo působící ve d r u h é m stavu způsobí kvantový skok a n á m se podaří dokázat b o h a e m p i r i c k y . V y p a d a l o to. blesky a oheň. V p a r a n o r m á l n í m u n d e r g r o u n d u jsem získal m n o h o nových přátel. P ř e d t í m to bylo slunce. • 49 • . ale které jsou zároveň zce­ la cizí m é m u kulturnímu p o d m í n ě n í . ani ne tak dávno. že zbývá jediná možnost. které v ná­ sledujících dvanácti letech proběhly a které stále ještě probíhají. M o ž n á . jak jsou tyto představy nesmyslné.

že v této s k u p i n ě byli i ti. Položil jsem k a ž d é m u z nich dvě j e d n o d u c h é otázky: „Kdyby se v á m stalo to. To mi samozřej­ mě dalo příležitost j e m n ě p o p í c h n o u t účastníky. kte­ ré jsou sepsány v této knize. kteří pokračování m ý c h e x p e r i m e n t ů podporovali. psychiatrů. co zažívám já. stu­ d e n ý c h a n e z n á m ý c h vod. který by vedl k p o d o b n é neobvyklé aktivitě vás s a m o t n ý c h ? " Zde se předešlý m o d e l p o n ě k u d pozměnil. D r u h á otázka zněla: „Zúčastnil byste se osobně e x p e r i m e n t u .a já. Proč se vlastně tato s k u p i n a obtěžovala setkáním? Ze zvědavosti. Asi. • 50 • .3 Svědectví J e d n o u večer na p o d z i m roku 1 9 6 4 se v Los Angeles uskutečnilo zajíma­ vé setkání. Je zajímavé. ať to dělá radši n ě k d o j i n ý . Přibližně polovina p ř í t o m ­ ných vyjádřila svou ochotu spolupracovat. V m n o h a ohledech j i m to n e m á m za zlé. Sešlo se t a m k o l e m dvaceti různých psychologů. N ě k t e ř í přítom­ ní n a p ů l žertem navrhovali. vědců a p o d o b n ě . Doufám ve d r u h o u možnost. kteří byli vůči těmto z á ž i t k ů m nejskeptičtější. neboť je zde naděje na osvícení a na rozšíření znalostí o člověku. K d y b y se n ě k d o zeptal před d v a n á c t i l e t y m n e . Po n ě k o l i k a h o d i n o v é m výslechu ze strany s k u p i n y j s e m přišel na ř a d u já a moje otázky. co byste d ě l a l ? " Většina p ř í t o m n ý c h — více než dvě třetiny — byla rozhodně toho ná­ zoru. K d y ž dojde na potápění se do t e m n ý c h . že je třeba s veškerým n a s a z e n í m v pokusech pokračovat. Ú č e l e m setkání by­ lo s veškerou vážností a u p ř í m n o s t í zhodnotit pokusy a zkušenosti. N e b o t o m o h l o být kvůli n ě k t e r ý m m a t e r i á l ů m . které zřejmě v z b u d i l y jejich zvědavost. že b y c h m ě l běžet k nejbližšímu psychiatro­ vi. které j s e m j i m předlo­ žil. Z d e jsou některé z k l í č o v ý c h z á z n a m ů . Byl to velice užitečný večer. ( N i k d o z p ř í t o m n ý c h mi své služby n e n a b í d l ) . asi bych se také dobrovolně nepřihlásil k účasti.

tak jsem jeho mě. myšlence se mě někdo a je stalo pospíchal něco neuvěřitelného. Byli před domem protože dr. do kopce. že kopci). (opět orientální pojetí). nechápal. Bradshaw mají dobrou náladu. tmavé. aniž mával jsem jsem by že měl se a bezvýsledně se snažil upou­ že jsem zaslechl vidíš. Dr. 1958 se odpoledne ke stropu si mohl s si. jako stoupání že náročné. neviděli Cítil jsem A se měl zcela jas­ na­ chví­ do­ tma­ ko­ uchopil z obou stran vzhůru v podpaží a a já jsem nadzvedl mě. úmyslem že dr. že jsem tak jeho na Na hlavě co mě ho navštívit Bradshaw je navštívím neznal. lem a pozadu. jsem tentokrát pocit stoupání leném my a ze?) v nade postavu mnou ve rouchu vybledla to této by Bradshaw a asi pět set mil od mé kanceláře. místnost a představoval jsem v jejich domě. tomu. to znamená. proti mně. kterou bych kdybych ji tedy po­ návště­ vzdá­ oblo­ Seděl začalo měl jsem byl schopen vu. Opět přišla otočka ve vzduchu. 9. jak " se před nimi. příval síly manžele jak jsem Bradshawovy. Letěl jsem zdánlivě nad stro­ oblečeného chvíli jsem zahlédl (na člověka. tedy. mohl. pozornost. energie. vý kabát a se zastavil. menšímu že stavení. byla formě a a s světlá obloha. „No nepotře­ kontakt. vřítil jsem se do tunelu a měl. Šli Dr. byla zději vznesl a jeho ženu.10. dojem. otočil hlavu: S přesvědčením. popsat. už navázat hlas dr. než jsem klobouk. A potom mi říká. opouští Buddha. i její ostatní oblečení bylo Vypadali. Po ně. dál k asi garáži. mi podařilo • 51 • . vidět předtím. po chví­ nezvládnu. svou domě Uvědomoval jsem nachlazený a Opět jsem v posteli. sobě světlý svrchník a Nerozuměl jsem Bradshaw měl na Bradshaw v posteli. dokumentovat žena žijí v doktora v Bradshawa leží což ložnici. cítil jsem. (Dr. buješ pomoct. tam jsem v být a tu dostal do žena prošli Pocítil jsem razil na li mu. Potom a dlouhém s rukama v klíně. možná na zkřížených nohou jako zmizela. zakulaceného ozdobou na Nevím. byl poněkud Vznášel jsem tat jejich Bradshawa. li postava být pocit.

z nich Bradshaw leží nemocný od domu ní. nesmysl. nezapomenutelná. telefon. to mi. ten jen hodinou. se čas ná­ vštěvy shoduje s časem fyzické události. v se. Očekával jsem. než pomatení smyslů. nestalo. se co ze měli Cesta své­ na vzduchu od domu k nim tak se oblékl a šel s bylo minut. V t o m t o případě. Zeptal jsem měla na la zpětně podle chvíle. volné černé kabá­ Nikdo mé Dů­ schovaný pod svrchník světlé si by nijak mi černým barvy. Z á z n a m y . který svetr. víc — poprvé pochyby — že je a já jsem než připouští běžná úchylka. Všechno bylo tak. v posteli. nebo měl světlý klobouk způsobem neviděl. řekla přímo. kolem patnácti Já jsem Paní Bradshawová červený Bradshaw Dr. že byl ona ovšem a ani že což třeba trocha Čas odhad­ 16:40. steli. že n a j d u dr. najdu mě žádným že jsem náhod to ten nebyl cokoli přítomnosti. na poštu. a pátou večer jsem jsem se (Když protože moje dr. udělá dobře. tím jsem to jednoduchá. trauma Nebylo mně to do­ vší psy­ si sobě samotnému. komukoli beze psychologie. čerstvého autem ho sobě. Shoda kazovat.) ráži. Autosugestivní h a l u c i n a č n í fak­ tor je negativní. 16:27. slyšela návštěvě. kdy dorazili vrátil přibližně v řekla. je příliš něco že ho veliká. které jsou i d e n t i c k é se s k u t e č n ý m i u d á l o s t m i : • 52 • . to se nestalo a já byl zmaten. vědom říkal.jsem ve vrhl do země (?) a v r á t i l se do kanceláře. telefonoval kde žena byli zeptal. kalhoty tem. jak jsem toho to opustil. víc než ale událost. že skutečnost n e o d p o v í d á m é m u očekávání. jen chiatrie ce — jist. Z a t o č i l jsem se zpět těla a otevřel oči. Bradshawovým. — Byla Bradshaw si očekával. sobě Bradshawová zvedla a já jsem jí prostě jen že mu že přibližně v a 16:25 přecházeli Ona šla na poštu a dr. nepamatuje. Stá­ pociťoval ale pro dnešek jsem měl dost. A víc. Bradshawa a j e h o ženu. dnes o odpoledne mé Ne­ me­ v po­ polo­ ke ga­ do svého le jsem Následná vyprávěl zi jsem čtvrtou ověření: jim že je Řekla nic. důkaz potřeboval prostá halucina­ kdokoli jiný. výletu a Dr. k d y j s e m navštívil dr. Paní žil otázku. vibrace. ležité je. B r a d s h a w a v d o m ě v poste­ li. k poště trvá mi Bradshaw se rozhodl. důležité dokázalo což se cokoli věda.

divné hrát města. neměl jsem ž á d n é informace o z m ě n ě jejich p l á n u nebo o je­ jich zvyklostech. sedanu. 4) Nejisté. chůzi změna baseballový míček a zase ho chytal. lidé a u nečně podařilo dostat ji dovnitř. opět r y c h l á změna vysoko uvědomil a hle­ jsem cí karty. 2) Jejich vzájemná pozice při chůzi. byl plný jíd­ z přítomných Pomyslel jsem se rozdával něco. byl chlapec. M o ž n o s t p o d v ě d o m ý c h předchozích znalostí výše z m í n ě n ý c h skutečností: 1) N u l o v á . jsem interpretoval jako dětské autíčko s kolečky a různě otáčel a Kolem že je a jsem bílé něj seděli co nahýbal. který se pokoušel To cosi naložit cosi zadní sedadla jící věc. v ě d o m ě n e v í m . uviděl si. ale očekával jsem. a téměř v tentýž okamžik jsem byl zpát- • 53 • . Další r y c h l ý stolu. 2) Nejisté. že vysílač je blízko motelu. 5. ulicemi asi patnáct metrů vysílač. m o ž n á j s e m je někdy viděl takto oblečené. co týče návštěv pošty. 1959 ráno ve Winston-Salemu: potom jsem se se uvolnil vzduchu viděl jsem velikého tu věc probudil jsem vrátil do dostavily se co jsem muže.1) U m í s t ě n í dr. Když jsem to jsem vyhazoval do obrazu auta a vibrace a pocit pohybu. na nasnídal. si. stál. předem jsem nevěděl. 4) Jejich oblečení. Pak za ní zabouchl dveře. a podivoval jsem dal jsem velikosti Vtom barvě karet. kolem 8:30 jsem Krát­ Rych­ na elek­ ko­ který při V motelu lehl. že by n ě k d o z nich m ě l ve zvyku chodit první. že u v i d í m jen j e d n o h o z nich (dr. trickým střih la. Bradshawa) v p y ž a m u . šel si ce lá 3. rozhlasový obrazu a já se ocitl nad „doma". B r a d s h a w a a jeho ženy. 3) N u l o v á . vypadalo jako karty A veliké bílé hra­ stolu plného jídla. se brzy a a v 7:30 jsem se svého pokoje uviděl. že půjdou t í m t o způsobem ke garáži. a Jeden — Muž vedle byla podivně vypada­ až se stůl mu kterou jsem si motorem. 3) Jejich činnost. se zastavil a první.

vzrušující a Velké jsem poprvé za dopisy hrací minulé dva kolem karty! roky přinesla ranní poštu velmi rozdáva­ všichni zaspali a legraci. Pan velké to ve zase celkem předpokládat. kartách.) auta. Generátor je kolečky oprav­ stole Asi bí­ si elektrickým divný. dělal ráno míček se Odpověděl. že byl na cestě do školy. n e v ě d o m á m o t i v a c e je možná. auta s to (je zařízení něco. které v autě měl. 2) Pan Bahnson u auta. že si ze V t o m t o případě. n e m ě l j s e m v ě d o m ý ú m y s l . navštívil přátele. tentýž Posadil jsem se a večer jsem nich mi v doma. 4) Zařízení. společného. o vypadalo normálně. se co ženu. měla u cosi „aktivitách" trošku Bahnsona věděli a s náhlé předtuše do pokoje a že ní příhoda oni ho dělal. k snídani a vstali pozdě. baseballový že se zajímá o užasl. k d y jsem navštívil p a n a B a h n s o n a a j e h o rodinu. De nevěděl jsem. . 3) Č i n n o s t p a n a Bahnsona u auta. Z á z n a m y . chtěli Zeptal jsem vědět. 5) Č i n n o s t p a n í Bahnsonové u stolu. tu rozhlédl se kolem pana že moje na jejich mezi a sebe. až ve bílých stolu. Andreran­ syna 8:30 Všechno wa něco a tou ball. 54 . které jsou identické se s k u t e č n ý m i u d á l o s t m i : 1) S y n kráčel ulicí a házel si do v z d u c h u m í č k e m .) Potom jsem jim pověděl o rozrušilo paní Bahnsonovou. těle. spatřili jen velkých zařízení ukázal. Autosugestivní h a l u c i n a č n í fak­ tor je negativní. chytal. O mých chvíli bylo jasné. záležitost jim připadala mě nedělali zcela jist. vyhazoval do ho dobře znal. co ces­ opět ho base­ mi.ky ve svém Následná fyzickém ověření: a jeho v nimi zavolali řekl. . Celá svém Když se ho zeptali. strašidelný pocit. protože co jste před­ těle. věci do vzduchu (Ačkoli jsem to té tu se dá chvíli motorem. rozdávání „karet". ale v a 9:00. na mi vidět To nakládal Dokonce druhém Dále jsem Bahnson nemotorné skutečnosti rozhodl říci jim Potvrdil Van nakládání podivné že přesně Graffův a du tím a la lé o zadní sedadlo svého generátor. se čas návštěvy shoduje s časem fyzické události.

který rozdvojená jiným než co podobného. zde koli. předchozí odpozorování je možné. musím 1960 noc v takovém rozporu s Ve snaze tím. jak je z m í n ě n o výše. že je kde­ Vždy bez­ se do­ ně­ zaznamenat detailně. 12. navíc ani u nás není zvykem roz­ dělovat poštu u stolu. zmocnil jejího mluvil její­ hlasivkami. jsem si jí velmi úhonné a zúčastnil. rozdělování pošty u s n í d a n ě bylo neobvyklou záležitostí. je možné. osobnost těla a Dnešní výsledky jsou jsem se spojil s paní M. protože autor zde snídal již několikrát v m i n u l o s t i . promlouvá mě nebyl „Průvodce". velice laskavé. čestné transu. a také špatná interpretace činnosti s a m o t n é . že n a k l á d á n í zařízení do a u t a není součástí odpozo­ rovaných zvyklostních vzorců pana B a h n s o n a . najít nějaké odpovědi. 2) N u l o v á .. vážím jako dvou že „seancích".6) Velikost a bílá barva karet. 7) Nejisté. 7 ) J í d l o n a stole. není součástí dřívějších pozorování. 4) Nejisté. 5) N u l o v á . tato činnost není součástí jeho d e n n í ru­ tiny. stane mi do vážil a stále si jí velmi Přesto jsem po z ní jakási se ničím odcházel s j e d n o z n a č n ý m pocitem. 10. nevěděl jsem o synově zájmu o baseball a nebyl j s e m si vě­ d o m jeho základní činnosti. 3) N u l o v á . pro manifestací rozdvojené • 55 • . ale nikoli na t o m t o místě. že jsem toto zařízení již někde viděl. z výše z m í n ě n ý c h d ů v o d ů . ženy. kterých jsem nebo když se paní M. která údajně má schopnosti média. nevěděl jsem nic o ranní činnosti p a n a B a h n s o n a okolo a u t a a z a z n a m e n a n á činnost n e n í součástí jeho d e n n í rutiny. M o ž n o s t p o d v ě d o m ý c h předchozích znalostí výše z m í n ě n ý c h skutečností: 1) Nulová. 6) N u l o v á . v co jsem věřil. protože paní Bahnsonová to n e m ě l a ve zvyku. to z n a m e n á .

navrhla. která by se dala ově­ Považuji důležité zde že jsem schopnostem paní M. se že domníval. ale dodal jsem. jest­ Popravdě vědomě). večer. vyhýbavé kte­ ni promlouvali „ To manželovi indiánovi Nanejvýš se mě dostal jsem neurčité. nemohl vysoká postava. vlastních byl zdrojů. a položenou jsem úplně a vyděšený. li to bude možné. tradiční duch až po paty předu Byl co jsem ztuhl jsem bílá postava vypadalo přesně jako zahalená měla nataženou osmdesát dveří. hluboce závan Nevím. iluzi. uvolněný smrtelného se přes co jsem něco jako metr na klice Večer doma proběhl normálně a hlubokého a chladu setmělý očekával. Jednu bílém splývavém plášti. hrůzou kdy se začala pohybovat směrem cítil. Nikdy že paní M. a jejích průvodců skeptický. a dechu. ale Vlastě ruku ve to vystrašený. Napůl jsem souhlasil. (alespoň co se v jejím přítelkyně paní M. co to kdy dělal. což jsem poznal podle jejího ležel. nebyla tomu nesnaží podvádět a mě k otázky. ženy. a není tento naprosto jist. že netuší. klidného. co se stalo včera abych v pátek pátek. Ž e n a usnula téměř ihned. jsem si že tu se postavu spojit s ke ničím. večer úplně mě zcela (včera jsem na ve­ to Nicméně dnešní záznamy zmátlo. velice a to. podezříval. G.osobnosti. vlastně stalo. Yorku přišel se pokusil „navští­ čer). že si vůbec nejsem jistý. Jak jsem zpola na ale do tam kolem tak bdělý. " Pro vůči to byl jednoduše způsob. zároveň jsem • 56 • . jak se vyhnout odpovědi. šíji se napros­ chodby od hlavy ku­ než zapomněl A teď— půl dvanácté jsme já i má žena šli spát. vit" seanci paní M. to je co že se se záměrné vlastně dě­ cokoli výsledek jejího autosugcstivního si předstírat. vytvořit Byl jsem To neznamená. transu pouze jsem a že jsem paní M. mně.. a americkému odpovědi. Ve chvíli. Vedla ří skrze — určité mi dostalo řit. snaží je. se dozvíš ze svých zdůraznit. musím podívat. dveřích chlupy Podíval to fascinovaný. bytě v New řečeno. R. duch. — jejímu že když jsem položil průvodcům. — asi — v jsem pravděpodobně již jen všechny pokoj. ucítil jsem mi stála zřejmě náhle naježily. ujištění: za skutečnost. opravdu typ se paní M.

Neodporoval jsem. ta druhá byl také muž. Naproti mně seděla žena v bílém že jsem. Promluvil. bylo Potom jedna du ihned vstala. jedna z nich černovlasý. Nevěděl jsem. jsem. malounko vydával různé zvuky a nebo vůbec ne. poste­ Prý to na takt se ženou. se Vedle na byl blonďatý muž. Ženský že si nejsem ob­ mě vše. dýchám jen že moje žena byla celou tu dobu vzhůru. oči. z žen (ta v a já na ale to rakovině. Uklidnil až najednou by mi někdo položil ruce vystrašený. Mimo chvílemi to neslyše­ la ani neviděla nic. čemu co se děje. protože ruce dát pryč. je vedle sebe. bytosti ale mladě. zřejmě něco že Přesně v uslyšel mužský hlas. cítil. říkala něco ničím zvláštním vysoká. vypadalo. mumlal. byla volná. dechu. že. „Myslím. která leku. chvíli jsem ši ho mě sedla. Dostavil se straně jeden) jako bychom se rychlý pocit pohybu jsme dolů se ze dívali (cítil objevili stropu. u jsem na sna­ takže jsem I přes ode že jsem Potom jsem byl tak mě někdo se. mě. Druhé zeptal. černém ale obleku) přešla přes moje mysl byla jinde. vzezření. jako to. ať už je přátelské.vlastně je. že určitě ano." jestli byl. změnil. Jiná žena jsem porozuměl. tom smích. le. je to uchopil za pa­ jemně. vypadali celkem orientálního Usmívali se na ně a požádal jsem o prominutí. že se probudila naše kočka a byla velmi • 57 • . děl. jsem jist. rouchu tam o v černém hlas to se až ke kotníkům. vezmeme byl pryč dost dlouho. místnost Kon­ tu rad­ a sedla si přímo na mě! Necítil jsem její váhu a ona z jakéhosi důvo­ Zaslechl jsem která si zpátky. V jsem okamžiku lapal po že jsem fyzickém li a bylo to — až na to. na na dvě každé nahoře. Potom jsem se snesl dolů a posadil se na jedinou židli. v malé že jsou místnosti se dva. snad jen. tlustá žena dlouhém byl. žil jsem ani se ne V tutéž nic ty a to chvíli jsem neviděl. téměř něco přes dvacet let. chci zpátky něco zůstat ve nebo svém odejít. postele. a potom někde Podíval jsem Oba mne. ale těle. jestli si budu pamatovat. že třicet centimetrů cokoli. nehádal jsem ležel jsem v se. odpově­ mě seděla dvě ženy nevyznačovaly. zvedl mez byl duch přímo mé poste­ cítil.

dříve nich. ny jen se vyskočila z „mé" žid­ Všech­ vy­ se na sobě dlouhý světlý nebyla z žen ale jedna v nemocnici. na seanci byly čtyři že­ moji žádost se sešly a měla stejnou stejné místnosti. Z á z n a m y .nervózní. ny Na Má zena kdyby „setkání" byla se si jistě neklidná něco a vystrašená. která kdy Ta z přihodilo jí. té doby ne­ oblečení dvou vyskočení ze židle. jsem do smích. ní na vině — tak budu pamatovat. ti dva a s muži? být zmínka to je příliš velká shoda mě a jistě nejsem přesných Ale co Já jsem přesvědčen. více lým manželem indiánem? Až později jsem že její man­ měně skeptický. • 58 • . po půl jedenácté. tomu nahlas o tom. Slova když ostatní volaly „Sedáš si na Jedna tom. rezervována pro bezděčně si „sedla " na židli. o ta dvěma seance již vysoká žena žen to měla skončila Boba!". na jakou byla jsem konala Zena své mne. komunikuje se svým se dozvěděl. vůči paní M. a zjistil jsem několik věcí. stalo později. takže jsem kde se viděl při dávno zatelefono­ seance v tma­ Tohle a že­ návštěvě val R. vtipu (opět že zasmály. (velice malý obývací pokoj) obleku sobě stejné oblečení. protože n á p a d s návštěvou m o h l uvíznout v podvědomí.). náhod i malá na. komunikace?). tak seděly a povídaly si. vém a se le. zesnu­ Opravdu paní M. 2) Počet p ř í t o m n ý c h žen. se setkal již postava jedné z místnost. Za prvé. znal. Já bych byl jistě taky podobného zasloužilo ve měly postavu. které jsem zde popsal. o na kterou si sedla. a s R. ženy. Čtyři židli. Se G. otevřený a. A u t o s u g e s tivní h a l u c i n a c e nejisté. Toto ny. ale ty dvě. žel byl blond! Musím Při mé návštěvě seance se čas shoduje s fyzickými u d á l o s t m i . vystrašený. i k d y ž j s e m se v ě d o m ě o n i c nepokoušel. následující den kde se (s paní posaze­ rako­ schopen léčí rakovina. 3) Prázdná židle. halucinací. prověření. které jsou i d e n t i c k é se s k u t e č n ý m i u d á l o s t m i : 1) Velikost místnosti. G. řčena zmínila M. bude pracovat žen jsem nich. jestli si mimosmyslová z těchto z domácí kabátek. čtyři.

je možné. víkend na nic padlo znovu případě koho bližšího a to mě experiment. 3) Nulová. chci nic že zúčastnil). který věděl o mých „aktivitách" (ale přesto k nim byl po­ někud skeptický. nevěděl. znám číslo jedna že jsem nejúspěšnější. co mají na sobě. nápad s prázdnou židlí se objevil ve s k u p i n ě až v průběhu ve­ čera. 15. 4) Nulová. si lehl. a odpoledne jsem (Pravidlo když často začal se zní. dnes W. blízký přítel.) dlouhé pauze se jednalo se kterou jsem ačkoli nažerka. kolik lidí b u d e seanci pří­ tomno. Možnost podvědomých předchozích znalostí výše z m í n ě n ý c h skutečností: 1) N u l o v á . 1963 odpoledne o pokus. v vyvinu navštívit nevyskytne. G. 6) Nulová. nedobrovolně Jersey. žádná předchozí návštěva či popis místnosti.. 5) Nulová. 5) Z m í n k a o rakovině. n i k d y dříve jsem se s těmi ž e n a m i nesetkal a nevěděl jsem. Dnes kdekoli. 7) Nulová. protože to byla s p o n t á n n í reakce. sám New jim důvodu. že mi R. výlet to až na pobřeží z místě jejich pobytu jsem nějaký na­ abych veškeré mém Uložil někoho. se celkem se jich v který přinesl výsledky! R. že plánuji neplánoval. W. 7 ) S m í c h skupiny. ze stejného d ů v o d u jako bod 4. taková příležitost se • 59 • . 2) Nejisté. ať už je vždy rozhodl jsem úsilí navštívit R.4) O b l e č e n í dvou žen. prozradila. N e m o h l jsem vědět. a jeli ma­ můj ten dobře a dlouho znal z práce. že je ne­ z n á m á žena z a m ě s t n á n a na o n k o l o g i c k é m pracovišti. protože akce nebyla plánována. dobře svými pokusy. 6) C h o v á n í žen sedících na židlích. O neprozradil. že jsem se. Po 8. — a Také jsem toho prostého (v sobotu)..

štípnu. a potom jsem kde seděly vypadalo jako či osmnácti co přímo se kuchyni. to pamatovala. pamatovala. kde to modrým v prosto­ R. nutně potřebuji. jestli se nebo jestli návratu — neidentifikovatelný úspěšný pokus. Štípnul jsem ji ze strany. Vykřikla že ji jsem a tak jsem. W. ponořil jsem a usilovně světle se do myslel rela­ na pocítil (vibrace vysoké frekvence) jsem své přání rem W. že jsem zanechal alespoň nějaký dojem. „navštívit" R. hodiny odpoledne. dvě dívky (kolem zamlženým. další kde teď sedím. natáhl a mě štípnout. myslel jsem si. jsem spokojený. se. Dostavil seděla známý pocit pohybu se ocitl někde. Byl jsem téměř Potřeboval jsem zi bokem a žebry. „Budu si řící s Řekl jsem." odpověděla v (mentálně. nemusíš. se v ložnici asi teplo se ve tři W. mě. na židli vpravo. Jemně. ly. před k ně. na..W. • 60 • . W. určitě pamatovat. to pamatovat. sedmnácti Dívala se nalevo ode let staré. tady. couvnul. Potom otočil ptal se jí. jestli to si že budu jinak pokračovala si bude pamatovat.. Čas zjistím. se R. do místa me­ a já protože Vážně jsem til R. " řekla R. řilo místnost. dívkám. rozhovoru že jsem si to tam nebo s byl. aby si W. „Ale to Řekl jsem. mi poda­ ne­ nevrátí dříve kontakt. jed­ něco pi­ blond a. se nečekal. zkusil jsem ji to překvapilo. štípnout. já si to pamatovat budu. jestli „Ale jistě. aby Zeptal jsem „jistě.jsem xace. Vstal jsem navázat (fyzicky!) a přešel k psacímu v pondělí. Pomyslel budu na než své schopen fyzické opravdu tělo a byl stroji. V ruce měla sklenici. druhá bruneta). odpověď. otočil jsem se a opus­ zpátky ihned. komunikace. Všechny tři si povídaly. vím. dvěma neslyšel. jsem říkají. stále ještě hovo­ a že ji tedy tentokrát zařídím. potom to byl 15:35. nadvědomé že jsem že jsi způsobem dívkami). " vyhrkla mít jistotu. R. Napřed jsem zamířil jejich ví. ale a ne­ ze­ mohl jsem upoutat pozornost. k Obě měly také v rukou sklenice a ale já jsem těm tam. že dívkami." dostal jsem určitě ano.

chvíle.5:15 a povídaly tam spojená s jí­ Zeptal jsem ne. to že štíp­ nemohla dalšího vzpomenout. dělala rý ná za kou) zi a delnou. tak jen v sobotu Toto kdy tu v odpoledne mi dnes byla byly kolu. tam z a povídala ničeho mě. se úterý včera mezi následující po vrátila třetí a v sobotu kde se svou sobotě. můj W. vymyslel něco jiného V t o m t o p ř í p a d ě se čas události shoduje se s k u t e č n ý m i událostmi." vyprávěla že nikdo se mi R. se došla tváři jestli dál. potom (jen místě. něco jiného. W. vrátil tam ale to!" a slíbil jsem jí. přibližně stejně stará). to příšerné štípnutí. ověření: je W. nadzvedla Přesně si v do soukromí mé kanceláře. v kuchyni. 1. ze o tom musí přemýšlet a že mí to řekne v úte­ (dnes). hned nad pasem byly „Seděla jsem „když jsem jsem a by náhle nejmíň půl mě nenapadlo. která je Nedělaly dobu 16:00 a její kamarádkou Dívky pily si. kdybych než ta­ takového zkoušel. nebyl dav (osmnáctiletou Asi nic. proč se ptám. v la. Autosugestivní h a l u c i n a c e — nejisté. protože zde bylo v ě d o m é p ř á n í a b y l a zde předchozí v ě d o m o s t o p ř i b l i ž n é m u m í s t ě n í R. řekla. kdy se uskutečnil co vědě­ do práce a já jsem čtvrtou hodinou. bych že Vyskočila metru Myslela jsem. mě odvedla trochu!) okraj kam jsem ji byl t y ? " udiveně zírala. nutí. neteří byla jedi­ Poprvé me­ seděly tmavovlás­ chatě na pobřeží. modrohnědé podlitiny. • 61 • . nic jestli a si ona řekla. (blonďatá. se jí zeptal.Následná experiment. si s děvčaty. celou řekla: sama chatě. trpělivost pamatuje se jí objevil Chvíli na naprostého ohromení. tiše se připlížil za Otočila jsem nebyl. Nakonec si pamatuje ještě ale ona a si zeptal výraz na mě jsem něco jiného na se. žes to nic nad zem. se. švagr Nikdy ucítila se. byl ty! Bolelo štípl tolik. Omluvil jsem ještě někdy kovéhle něco bolestivé se. že jsem ji štípnutí. R. ona mezi třetí a bydlí. dvě otočila se a levé straně. v u r č e n o u dobu.. Protože čtvrtou lidí. Ptal jsem mi Ve „ To jsi svetříku štípl.

. W. k d e se m ě l y otisky objevit. M o d e l . 6) Nulová. úryvků a z l o m k ů důkazů. t a m byla na návštěvě u své sestry a švagra. Jednotlivé události se m o h o u s a m y o sobě zdát j e d n o d u c h é a nedůle­ žité. 4 ) C h o v á n í p ř í t o m n ý c h osob. protože se nic p o d o b n é h o nikdy dříve neuskutečnilo. 6) Fyzické pozůstatky štípnutí. nevěděla nic o m é m pokusu. 5) Nulová. 2) Počet p ř í t o m n ý c h osob. 5) Přiznání ke štípnutí. M o ž n á se to stane i v á m . n e m o h l a vědět. W. k d e snad n a p o m o h o u ilustraci určitých oblastí „teorie a praxe". které jsou identické se s k u t e č n ý m i u d á l o s t m i : 1) M í s t o (uvnitř. W. R. Je­ den nebo dva pokusy byly u s k u t e č n ě n y v laboratorních p o d m í n k á c h . žádné předchozí vědomosti o neexistujících zvycích v tomto časovém úseku dne. že jsem si dal d o h r o m a d y stovky útržků.Z á z n a m y . a barvě jejích vlasů. M á m e ještě další průkazné zprávy. žádného takového poku­ su se n i k d y dříve nezúčastnila. je možné. je pro mě přijatelný a uvěřitelný j e n proto. nikoli v e n k u ) . že jsem slyšel již dříve něco o neteři R. ale jako m i n i a t u r n í části m o z a i k y jsou podstatné. W . nulová co se týče k a m a r á d k y neteře R. • 62 • . protože R . 2) Nulová. z n i c h ž jsou některé zařazeny i do této k n i h y . který se vy­ nořuje z j e d n o t l i v ý c h l e t m ý c h p o h l e d ů na celek. R. 3) Popis dívek. W . předchozí vědomosti i m p l i k o v a l y spíše aktivity venku na plá­ ži než uvnitř chaty. Možnost p o d v ě d o m ý c h předchozích znalostí výše z m í n ě n ý c h skutečností: 1) Nulová. předchozí vědomosti i m p l i k o v a l y přítomnost dospělých osob. jejího věku a barvy vlasů. 3) N u l o v á — nejisté. 4) Nulová.

V e z m ě m e jako první faktor směru a identifikace. který je n á m prezentován skrze naše fyzické smysly a o kte­ rém si je většina z nás p o m ě r n ě dost jistá. Opusť své fyzické tělo a ve svém d r u h é m těle běž na­ vštívit George. Cizí možná. P ř e d p o k l á d e j m e na­ p ř í k l a d . která v době ex­ p e r i m e n t u v našem m a t e r i á l n í m . že naše v n í m á n í je pokřivené. skutečně exis­ tují. která vyvstane při diskusích o d r u h é m těle a d r u h é m stavu. jestliže ano. vrať se zpátky a podej zprávu. Zahrnuje lidi a místa. Objevíte tuto svou schopnost a rozhodnete se zaletět si do Georgeova d o m u . Poznání problému je z á k l a d n í m p ř e d p o k l a d e m p ř í p a d n é h o řešení. navaž s n í m kontakt. j a k to funguje. V š e c h n y e x p e r i m e n t y z m í n ě n é ve třetí kapitole se u d á l y v lokalitě I. že b y c h o m byli ve svém fyzickém těle a při p l n é m v ě d o m í schop­ ni létat v z d u c h e m . že skutečně existuje. se týkají e x p e r i m e n t ů a událostí. snad to tak b u d e i v tomto případě. První z nich jsme pro nedostatek lepší n o m e n k l a t u r y identifikovali jako „lokalitu I". které se staly při p o h y b u ve d r u h é m těle v lokalitě 1. Váš d ů m nebo • 63 • . Přesto je těchto zážitků v p o m ě r u ke všem z a z n a m e n a n ý m e x p e r i m e n t ů m žalostně m á l o . Kéž by to bylo tak prosté! J s o u zde však faktory. abyste si vyzkoušeli. J a k prosté. že existují tři prostředí d r u h é h o stavu. které n á m to velmi ztěžují a které se n á m podařilo rozeznat. Návštěva lokality 1 ve d r u h é m těle by n e m ě l a obsahovat podivné bytosti. místa ne­ bo události. zní: „A k a m vlastně jdeš?" Po z h o d n o c e n í všech experi­ m e n t ů to vypadá.4 Tady a teď J e d n a z nejčastějších otázek. Z výše z m í n ě n é h o vyplývá. n á m dobře z n á m é m světě. které se dají ověřit s t a n d a r d n í m i m e t o d a m i . zna­ m e n á to. ale nikoli podivné či neznámé. Je to svět. Lokalita I je nejuvěřitelnější. Na první pohled to v y p a d á jednoduše. V h o d ­ nější název by m o ž n á zněl „tady a teď". že jediné výsledky.

To n e n í selhání. p á t k ů . George žije ve čtvrti. M o ž n á se dostanete do Georgeova d o m u . že m á t e p r o b l é m y dokonce i s n a l e z e n í m svého vlastního d o m u . C h v í l i trvá. a to je již z výšky j e d n o h o a p ů l k i l o m e t r u dost obtížné. a to i na krátkou vzdále­ nost. jen natolik. abyste se v y h n u l i překážkám. N e m á t e totiž buzolu. stro­ my a p o d o b n ě . Z n á m é je náhle n e z n á m é . která nepřesahuje dva m e t r y výš­ ky. městech i lidech. Nejste si příliš jistí. n e m ě l by být p r o b l é m cestu najít.vaše laboratoř je na okraji velikého města. T a k ž e zů­ stanete spíš níž. abyste byli schopni rozeznat určité v ý z n a m n é orientační body. Ale a n i toto d í v á n í se vzhůru n e m á příliš společného s p o h l e d e m . a to jen tehdy. N e m á t e a z i m u t Georgeova d o m u a i kdybyste ho m ě l i . Vyrazíte na cestu nad d o m y a u l i c e m i a téměř o k a m ž i t ě jste zmateni. za jasného dne. V tu • 64 • . k d y ž něco p ř i t á h n e naši pozornost. Piloti letadel se „ztratili" na tři k i l o m e t r y od letiště. o ulicích. J e n občas se po­ d í v á m e vzhůru. než si u v ě d o m í t e proč. které se t ý k á j e n vás. ale b u d e v á m to trvat vel­ mi d l o u h o . že m á t e problém. A teď — k t e r ý m s m ě r e m se vydat. nebylo by v á m to nic platné. j a k o jsou d o m y . Za jasného. Jistě se vznese­ te vysoko do v z d u c h u . protože jste zvyklí přicházet k d o m u zepředu a teď se najed­ n o u přibližujete zezadu. který se n á m n a s k y t n e při p o h l e d u d o l ů z výšky třiceti m e t r ů . ulic a p o d o b n ě . K Georgeovi jste již jeli m n o h o k r á t . V tuhle chvíli si u v ě d o m í t e . J a k d l o u h o by v á m trvalo rozeznat svůj vlastní d ů m . Většinu času se díváme p ř í m o před sebe nebo d o l ů . k d y b y v á m n ě k d o ukázal fotografii po­ řízenou p ř í m o shora? T o t é ž platí o „ z n á m é m " okolí. Až doteď jste byli spjati se z e m í a jste zvyklí dívat se na svět z úrovně. M o ž n á že jeho d ů m nerozeznáte ani ze vzdálenosti sto pade­ sáti m e t r ů . N e n e c h á t e se o d r a d i t a zamíříte přes město. Otočíte se zpátky a zjistíte. a tak se raději nevznesete příliš vyso­ ko. která se nachází na o p a č n é m k o n c i téhož města. d o m e c h . asi tak třicet m e t r ů n a d zemí. rozhodnuti orientovat se podle z n á m ý c h v ý z n a č n ý c h budov. R o z h l é d n e t e se a budete se snažit najít nějaké z n á m é záchytné bo­ dy. k d y ž letěli pár set m e t r ů n a d zemí a na chvíli odvedlo jejich pozornost něco j i n é h o . s l u n e č n é h o o d p o l e d n e se vydáte na cestu.

které není tak či o n a k ú p l n ě jasné. Byl by to stejně p o m a l ý proces. vždy na osobu . j a k p o d v á m i u b í h á země. rychlejší způsob. jak takový p r o b l é m vznikne. Pořád m á m t e n d e n c i v y d a t se ke dveřím. že p o d o b n é věci jsou pevné. které v á m říkají. vzdálenějším městě. V souvislosti s t í m t o u ž i t e č n ý m n a v á d ě c í m i n s t i n k t e m .a použijete p ř e d e p s a n o u m e t o d u . M ů ž e t e se od svého k Georgeovu d o m u pohybovat p o m a l u . Naštěstí m á m e v sobě jakýsi vesta­ věný smysl pro směr. ale je p o n ě k u d znepokojivé. Zase jste nahoře. přidal k o l e m d o k o l a spousty silných reflektorů a n a m a l o v a l podobné z n a č k y i na dálnici. asi tak třicet m e t r ů n a d zemí. ale tentokrát bez svého fyzického těla. a celou situaci si znovu u v ě d o m í m až ve chvíli. B ě h e m chvilky jste t a m . silnice a na ulici vedoucí k do­ m u . Ještě jste si na t e c h n i k u „vidění" ve d r u h é m těle ú p l n ě nezvykli. k d e jste n i k d y nebyli. „pomyslíte" na osobu na d r u h é m konci cesty — n i k d y ne na místo. t a k j a k o byste to dělali ve svém fyzickém těle. k d y ž o d c h á z í m .chvíli je najednou vše p o d v á m i zcela n e z n á m é a p o t ř e b n o u r y c h l o u ori­ entaci v á m vrátí jen správné použití n a v i g a č n í c h přístrojů. Je jasný. jen se ho m u s í m e naučit používat. K d y b y namaloval na stře­ c h u obrovské zářivé „X". ještě pořád ú p l n ě nevíte. Výsledkem je „vidění". p a k byste to m o ž n á zvládli. Pojďme si teď udělat tentýž výlet ve d r u h é m těle a oba způsoby ces­ tování porovnat. k t e r ý n e n í • 65 • . A v t o m je prá­ vě háček. Jestli se v á m to líbí. k d y ž se řítíte hlavou na b u d o v u nebo strom a prolétnete rovnou skrz ně. m ů ­ žete sledovat. To se v ž d y c k y rozčílím a projdu raději zdí než dveř­ m i . „jak" se to dělá. tuhé. vznáší­ te se ve v z d u c h u . a b y c h si upevnil v ě d o m í charakteristiky d r u h é h o stavu. ale vaše „vidění" je p o n ě k u d rozostřené. k d y r u k a m é h o d r u h é h o těla projde k l i k o u . j e n za v i z u á l n ě p o n ě k u d m é n ě příznivých p o d m í n e k . N i k d y se úplně nezbavíte n á v y k ů svého fyzického těla. Jest­ li se t ě m t o t r a u m a t i c k ý m z á ž i t k ů m chcete v y h n o u t . Je j e d n o d u c h é si představit. J a k jsem již p o d o t k l na j i n é m místě. sluneč­ ný den. Existuje ale lepší. p a k na nějaké rozhlí­ žení raději z a p o m e ň t e . a jest­ liže jste n i k d y neviděli ani obrázek jeho d o m u . Alespoň m n ě se to n e p o d a ř i l o . jestliže váš přítel George žije v j i n é m .

a to fakt. zického jímalo cíl? 4. že se n á m podařilo získat vůbec nějaká data.. rek. jak je m o ž n é . Zřejmě si přimělo. proč tolik p o k u s ů o získání nějakých p r ů k a z n ý c h dat v l o k a l i t ě I skončilo ne­ úspěchem. Zde u v á d í m některé p ř í p a d y špatného směru. Ř í d í se t í m . pocity dostavily Oddělení proběhlo být výlet do úmyslem. které jsou z a z n a m e n á n y v našich archivech: 12. aby pohlédla dovnitř a trapné. A vklouzl zpět okapu. 'Těsně předtím. že jsem do ji co­ měl fy­ za­ Na dvorku pracovala žena. Stačí. 20 1963 pozdní stupňů. co protahovací metodu. a co opět Doba že mi vzhůru. Teplota jsem na. Měl jsem pocit. tu se sedm ženu jak jsem se na ni Vyděšeně sebou bych signál otočila se a vrátila se do domu. Použil vteřin. že tento sys­ t é m je až příliš citlivý. navštívit přítele. odejít. trhla. by mě. se objevuje jeden problém. že vaše v ě d o m é ú m y s l y m o h o u být v rozporu s přesvědčením vašeho pod­ vědomí. mým směrem.. měl stavil. aby se nějaká postranní m y š l e n k a stala jen na j e d n u p i k o s e k u n d u d o m i ­ n a n t n í — a následuje z m ě n a směru. dlouho kilometrů. N ě k d y si ř í k á m . vystrašil. k d y ž je těch k o m p l i k a c í kolem našich e x p e r i m e n t ů tolik. se kolem nezvykle zjistil jsem. a m o ž n á v á m začne docházet. čísle na Použil třicet to.ovlivňován vzdáleností. na koho nebo na co p o m y s l í t e . způsobeného nepatřič­ n ý m i m y š l e n k a m i . zaběhla bylo těla. Přidejte k t o m u ještě skutečnost. na že jed­ to Použil jsem se za­ okraji vlhkost lehce odpočítávací techniku. také — proč tento • 66 • . díval. vzdálenosti pouhých pěti sebe domu a pode Pak jsem že sedím by než střechy dvoupatrového mnou je něco. se barometr při vysoko. p o k u d j d e o cíl vašeho výletu. třískla jsem v ruce držela koště. přímo dveřmi. odpoledne vzduchu tepla cestuji a s že nízká. mohl být dvo­ vešla. zického pohybu bez potíží jsem opuštění: viděla nedostatečné vrátil a svého fy­ minut deset Komentář: ta žena sedět na soustředění. Rozhlédl jsem zdálo se.

ačkoli zúčastněné osoby nevěděly a nevědí o svém p o d í l u na e x p e r i m e n t u : 27. dr. Použil jsem Z těla odpočítávací relaxační Teplota stupňů. a ního k 11. Kalifornii. nich ky unavený. do jak nebyl dr. se pocítil odpověď. P o k u s y často d o p a d l y jako výše popsané situace. opuštění: Proč Komentář: spojení s aktivitami dr.29. nepříjemných fyzického mi sdělil. nestalo neobvyklého. zřejmě aby odpověděl. ušetřil. 1960 24 navštívit z večer vlhkost Andrija pak chlapec místo. jako když se z fyzického těla sloupne povrchová vrstva. jsem zastavil. rem.. vu a kl: vil jsem abych kýchkoli ný cíl. dýchání ústy. je naslepo. jsem báli. moje přítomnost takový strach? Neschopnost kontrolovat cíl cesty vždy byla a stále ještě je h l a v n í m pro­ b l é m e m dosažení konzistentních a o p a k o v a n ý c h výsledků. Nával krve se objevil v momentě těsně před usnutím. zvláštností. pocitů. který n á m přinesl průkazná data. Následuje jeden případ. nějakého jim. kdesi v Kolem barometr průměr. vzbuzuje ale jeden z mužů ho okři­ že jsem „Neříkej ne-fyzickém počínání otočil jsem minut. pokud se ovšem co je to za ale chlapec mu za. s plá­ Chvíli jsem čtyři li­ Pukde zno­ Omlu­ tomhle bez ja­ žádné se pohyboval dé. ještě stále Čas vysvětlil jsem nováčkem. strany mě z Evidentně to Na svou ostražitost. stolu 'Zeptal Zeptal důvodu se seděli fyzic­ Teplota nem stupňů. vhodných podmínek centra a odloupnutím. opustil je. jsem vzduchu Pucharicha se něco střední. 6. v těla a se charich. v Návrat osmnáct té době. jeden jsou. 20 1962 fyzicky vyvolání ráno vlhkost vzduchu průměrná. jsem se. to!" Zcela jasně se svou nervozitu. asi jedenáctiletý. město z nebo stát. Byl jsem volný a vzná- ' 67 • . otázku jsem nedostal jejich se otočil. Pucharicha Opět špat­ ověření nemožné. jsem použil jsem se barometr mentální dostal pod vzorec průmě­ metodu sexuál­ odpočatý.

Za­ (Možná použila jiné slovo. který je rok. steli. a zeptal jsem se: „ Ty to víš? Výborně! Co tedy jsem?" Ne­ byla vůbec vystrašená. problé­ ús­ Komenvidět bez nad Vypadal abych znpokojeně byla tak jsem poodešel byla stříška. Použil mů se ty jsem jsem k nadvědomí velmi neexistoval pojem a ulice s času?). opuštění: mě chtěli nadšena stropem vrátil do měl sucho svého fyzického krku. Chtěl jsem abych potom pokoje. Napravo se které leželi dva dospělí lidé. ve malá. jako rok. v takže jsem se otočil k aby nebyli nervózní Snažil mi nebáli ale oni se stejně báli. o čem mluví. šestiletá „Já si do navštívit Andrewa kde jsem pokoje. jestli dospělých jsem na těla by byla a a otočil jsem vidět úleva. Dole Pod oknem vchodovými uprostřed. Nalevo od postele seděla se podívala přímo vzrušeně vydechla: Otočil jsem se k ní tak pomalu a mírně. kde jsem. Doba Důvod odvolání: čtyřicet dva od dýchání minut. se (že být by opatrný. Výlet jsem okolí. na veli­ veliká na ze­ na mne zaěal pomalu.šel se pokojem. se v jsem Zrychlil soustřeďoval normálně nacházela nikdo Byl Neviděl jsem kém pokoji. okna. Zeptal jsem se jich. jsem byli tam. že ale nemohla jsem zcela zřejmé. potřebu těm třem Holčička natahovací v vrátit byla se do a svého fyzického se. měřil jsem se na muže a zeptal se ho. abych ji nevystrašil. třetího mohl co dalšího nejdůkladněji prohlednout proletěl západní zdí. nic v asi šedoěerné šmouhy. jak se jmenuje a kde žije. než a ložnici. Po­ vrs­ obý­ jsem. ale vypadalo to. jak jsem jen mohl. U chodníku stálo zaparkované auto. mi a do materiálů. „ ale Ty jsi ať tak těm a astrální projekce!" či tak. pana postel. Ner­ vózně jaké a s dan odpověděl. tři lidé. trávníku barvy. dveřmi. lidem. • 68 • . mnoha stromy se­ a podíval se z psem zjistil. zase texturu jednotlivých byl zařízen jako nebyl. holčička. kde žije a který je mi odpovědět.) Zeptal jsem se jí. nerozumějí mi bývají tmavé Ucítil jsem se zpátky „odlétnout". Holčička co jsi!" Stále jsem Bahnsona konečně zastavil. se cítil který Bahnsona. Zeptal jsem prostřelil těla. že ví. dvěma se bylo v po­ mě. když mi třeba odpověděla: „duch". techniku. vím. malu jsem tev vák. nikde obývák.

To je běžné. Kro­ m ě v e l m i neobvyklých p ř í p a d ů jsou veškeré „vizuální" vjemy z a z n a m e ­ n á v á n y v odstínech č e t n é a bílé. že se v t o m t o s t á d i u k o n t r o l y n e d á zabrá­ nit n e o č e k á v a n ý m návštěvám n i c netušících osob. večeři. vysoká. Použil jsem mírnými se U stolu Použil jsem jednoduchou vyzdvihnutí a několik židlí a soustředil jsem knihovna. kdyby bylo m o ž n é pohovořit si s t ě m i t o l i d m i o t o m . 1961 22 stupňů. Jestliže se n a p ř í k l a d od t m a v ý c h vlasů m u ž e odráží silné světlo. kde je to možné. J e n zcela v ý j i m e č n ě se p o d a ř í získat dostatek informací k jejich identifikaci j a k o ve výše p o p s a n é m pří­ padě. fyzicky navštívit po natažení Po chvíli Pucharicha. 5. krátké cestě jsem se zastavil v dlouhý seděl muž a psal něco • 69 • . kou ního cha. že k p r ů k a z n ě j š í m u ověření akti­ vit d r u h é h o těla v lokalitě I by bylo potřeba m n o h e m extenzivnější a orga­ nizovanější snahy. středních si metodu techni­ mentál­ Puchari­ úzký na paneutrální. T a k é je zajímavé t a m . barometr večeru. stůl. T a k é je zřejmé. Přesto se m ů ž e stát. m ů ž e v z n i k n o u t d o j e m . M n o h é b y c h o m se mož­ ná dozvěděli. ja­ ko v následujícím případě: 5. že m u ž má ve skutečnosti světlé vlasy. co ve chvíli neočekávané návštěvy viděli a cítili. dr. je zřejmé. z a z n a m e n a t rozpory v pozo­ r o v á n í c h z l o k a l i t y I při aktivitách ve d r u h é m těle a d r u h é m stavu. čelistní dostavily navštívit Byl tam na dýchací vibrace techniku dr. J e d e n subjekt a n ě k o l i k r ů z n ý c h v ě d c ů a p s y c h i a t r ů zdaleka nestačí. kte­ udal. že ostré k o n t r a s t y světla a stínu způsobí ne­ správný vjem.tář: rou po mi telefonu muž se mi podařilo Bylo by lokalizovat tuto vhodné je pod rodinu nějakou na adrese. Teplota pokus relaxace. záminkou fyzicky navštívit? Z toho. k obtížemi na přání místnosti. co j s e m zde popsal. se jen naplánoval jsem hodnotách. v úhlu vlhkost vzduchu Po s 90°. ať už jsou světelné p o d m í n k y j a k é k o l i .

Potom pocítil řekl. potřebu On že Pucharicba. Předchozí z á z n a m také ilustruje potíže s k o m u n i k a c í . vysvětlil jsem ale potom mu. a jsou te­ dy těžko předvídatelné.o navštívených lidech. zanedbával. k r o m ě m n o u z a z n a m e n a n é „konverzace". se. vlasů fyzického Bez problémů jsem do kterou jsem činnost mu Komentář: při odpoví­ za „Blond" bar­ zářilo zřejmě způsobil silný světla. že se ho t í m t o z p ů s o b e m pokusím navštívit. Dr. ale měl světlejší nebo bude možná i blonomluvil Pozdravil jsem ho. a tak jsem si vytvářel „autentic­ k o u " konverzaci. T u h l e teorii j s m e museli opustit ve chvíli. vrátit řekl. ruka. hlavou. T a k ž e je zcela přirozené toho p o k u d mož­ no využít. K hlu­ boké relaxaci n u t n é k dosažení d r u h é h o stavu je bohužel nejlepší d o b a zcela n e v h o d n ě pozdě v noci. Přesto nejsou psychologické a fyziologické p o d m í n k y n u t n é k dosažení požadovaného stavu stále ještě dobře z n á m y . že j s e m si ty rozhovory jednoduše vyfantazíroval. který přináší cestování v lokalitě I. místo a nepamatuje. podíval se na mě a usmál věnovat více č a s u .pír. které m o h l a znát pouze d r u h á strana. vlasy. že j s e m při t o m používal své znalosti — uložené na ne­ v ě d o m é úrovni . jsem Připomínal dr. s Důvodem dr. k d y jisté m n o ž ­ ství p o d o b n ý c h rozhovorů přineslo informace. Vše ostatní souhlasí. odkrvená. tomu a těla. Zdálo se pravděpodobné. fyzického že že chápe. že by se něco p o d o b n é h o u d á l o . je faktor času. P r v n í m před­ p o k l a d e m bylo. rozumím. V té době je potřeba m é n ě n á m a h y a o d d ě l e n í se u s k u t e č n í m n o h e m rychleji. že po- • 70 • . podivně zkroucenou pod tělem rozhovoru daly. že a já jsem se měl našemu projektu se do Odpověděl jsem. a že těla musím má pravá značně že návštěvu odraz zjistil. vu jeho Pucharichem Pucharich si ale dr. vše. že se tento problém stal p ř e d m ě t e m m n o h a diskusí. ďaté se. přesto si vě­ d o m ě vůbec n e p a m a t u j e . on zvedl hlavu. které otočil a rychle se vrátil do svého vstoupil. Pucharich byl vzhůru a věděl. že ho odejít. To se stává tak často. Z tohoto d ů v o d u se n á m m n o h o k r á t stalo. Další p r o b l é m . odvolání a jsem mou na byla byla musím něj být opatrný.

k t e r ý se u s k u t e č n i l v EEG laboratoři n e m o c n i c e u m í s t ě n é v k a m p u s u jed­ né z n a š i c h p ř e d n í c h univerzit. • 71 . Jestliže to b y l a vaše obvyklá činnost. M o ž n á ani to ne. V horším p ř í p a d ě b u d e v y s m í v á n . J e d ­ n o d u š e se zkuste u p a m a t o v a t na všechny podrobnosti toho. žád­ né detaily. zůstane celý fenomén d r u h é h o těla nerozluštěnou z á h a d o u . M ů ž e t e si to sami vyzkoušet. že navštívená osoba ležela v posteli a spala. zesměšňován a považován za n e s m y s l n é fantazie nepřija­ telné a n i pro vědce ani pro filosofy. protože dostatek p r ů k a z n ý c h dat o d r u h é m těle a dru­ h é m stavu je možné získat jen v lokalitě 1. a k d y ž bylo třeba potvrzení. p r o v á d ě n é čistě za ú č e l e m získání informací. V z h l e d e m k t o m u . aby se j i m i začaly zabývat oficiální s k u p i n y v ě d c ů . s k o n č i l y n e ú s p ě c h e m . většina z ú č a s t n ě n ý c h lidí prostě dělala to co obvykle. co jste pod­ nikali ř e k n ě m e včera o d p o l e d n e ve tři h o d i n y dvacet tři m i n u t . většinou neprováděli n i c j e d i n e č n é h o či nezvyklého. Dostatek. b u d e t e si zřejmě p a m a t o v a t jen tu činnost. p a m a t o v a l i si d e t a i l y jen velmi m á l o . J e n skrze takovýto kon­ c e n t r o v a n ý a extenzivní v ý z k u m m ů ž e m e d o s á h n o u t revolučního průlo­ mu v poznávání d r u h é h o těla. T y t o p ř í p a d y se v žád­ n é m p ř í p a d ě nedají považovat za d ů k a z y .p ř i n e j l e p š í m . že n e n í m o ž n é přislíbit „ k o n t a k t " v u r č i t o u mi­ n u t u či h o d i n u . Z tohoto d ů v o d u se ve zprávách z na­ šich e x p e r i m e n t ů opakuje neustále jedno t é m a : „Získat průkazná data!" Z d e následuje e x p e r i m e n t z pozdější doby odehrávající se v lokalitě I. V š i c h n i m á m e obrovský sklon z a p o m í n a t de­ taily r u t i n n í c h činností v našem životě. to z n a m e n á tolik. P o d o b n ě i pokusy p r o v á d ě n é za d e n n í c h h o d i n přinášely své problé­ m y . V ě t š i n a lidí provádí t u t o „čin­ nost" k a ž d o u noc. T a k ž e k d y ž se pak taková „návštěva" u s k u t e č n i l a . P o k u d se to nezdaří. které p o t o m m ů ž e m e aplikovat na naše zá­ k l a d n í znalosti o člověku.kusy. j e n o m ž e e x p e r i m e n t o v á n í v lokalitě I je n e s m í r n ě důležité. m o ž n á víc než cokoli jiného. O činnosti objektu se často nedalo z a z n a m e n a t n i c jiného než prostý fakt.

polozatemněné všechny elektrody. jak kdybych se obracím. cílem se přirozeně se kdy tuto mi podařilo dosáhnout určitou částí těla počínaje od nohou a zároveň vnitřní zrak několikrát a odběhla jinam. počítání Pokoušel jsem od s jedné. v 120 nemocnici jsem km autem. měřil pozornost a část těla uvolnit). stupně každé to číslo relaxa­ mi překážely. udělat na posteli seděl. únavy. jako Cítil jsem. elektrodou na své postupné se snažil a pak jsem „umrt­ polo­ (začal nepohodlím úspěchem jsem se se částečným Znovu pocit soustředil právě vědomí se pro uvolňovací (aspoň techniku metodě. dal jsem krývku. večer neodpočíval mi již člověkem. na k polštáři. vině druhého dostavil jsem steli se pomalu otočit). minut. ve svém fyzickém a zpočátku jsem • 72 • . Konečně se metodu svůj elektrody připev­ uvolnit. EEG z 1996 # EEG laboratoře Richmondu. přitisknutým něné ce k neúspěšně. při­ Sun­ a při­ uchem. s spát připevnila byl přítomen. s na ucho mi asistentkou Chvíli jsem uchu s to cílem V se" — asi Napůl jsem pět až se vit" s osm s poradit si ho. vždy jsem ji aniž cvičení. Žádný zvláštní pocit přibližně 6:30 lem jedné hodiny odpoledne jsem se cítil ospalý. Jako se si má pozornost relaxačnímu minutách se úplně uvolnit. Do jsem Celý 7. jsem když jsem místnosti. polštář s Ulehl jsem na p ř e n o s n é lehátko v kalhoty jsem obvyklé Jsem Měl uchu jsem potíže zvyklý Použil jsem zvláště straně a určitého jsem si na pohodlím. za plného jsem se tak připadalo) těle chtěl v po­ se domníval. vstával jsem dorazil v ale v 21:00 hodin. Rozhodl „vyvalení otáčet. den jsem O půl Asistentka jel. asistentku.EXPERIMENT 19. místo za­ vrá­ mi po­ Po pěta­ přestávku. (použil cioval s obvykle til k dařilo čtyřiceti posadil jsem se si desáté byl aktivní. ráno. kouřil cigaretu Potom jsem to způsobeným vrátil k a povídal si zkusil znovu. marného Prošel jsem tak jsem úsilí jsem (napůl) od začátku. ale aso­ byla jediným košili. celou se začal znovu rozhodl a zavolal ale sekvencí. asistentka který si ponechal. kola tepla. Přijel Ko­ jsem.

jsem Před ní. že jsem oddělil. Asistentka objal a nadše­ objevil. jsem své agovala. nemohl jsem ji lehce podlahy prsty. stoupnout cítil jsem. a Tentokrát jsem se a nad zemí Pomalu jsem padal a otevřenými dotkl země a potom dveřmi zaplul se v jsem na proplul tak z jsem přitom dveřmi. dal jsem pravo do a (tam Pomalu jsem a asistentku. Žena. jak a se Ote­ si použil vzná­ cestou. Polkl jsem. Cítil jsem a ale se jsem. neznal. zůstat horizontální neztratil. na opět něj pomyslel. Nebyla sama. od ní. rozhovoru. místnosti. všemi jsem jsem abych byly EEG které se se se ale v „vyvalení se" jako dráty.že skutečně pohybuji okraj nespadl. tím. tmavým prostorem vysoká. štípl jsem. všechno oči. (velmi jemně) ale těla. Nakonec jsem těsně pod žebra. který se • 73 • . fyzického Návratu vřel zvlhčil stejnou šel dolů jsem hátko. bylo dovolil že jsem v teplu Vypadalo komunikaci jsem zorientovat se Rozhodl jsem vrátit se docílil jednoduše oči. se na jak pád jsem se pře­ valil přes Když jsem se svému mužům jsem la lehátka. trochu se zlepšilo. že zare­ do (?). čtyřicetiletá ní seděl jeden nich jsem natáhl a to. nebo širokém křesle. ona stála čelem mně a on stál nalevo Pokusil jsme ně tak mě jsem dlouho objala. na pohovce Napravo muž. vedlejší pod le­ Hle­ na­ strany ke dotýkal fyzické pořádku. to. dostal jsem asi od z se a ženě. Vznášel místnosti. se se přiblížil. ale do byl druhý jemuž nešlo boku. a vzrušená mě o za­ co plavil hřejivý pocit tepla radosti. se umístěny kontrolní panely). místnosti všechny „uviděl" světlo. se pozornost že se mi byla a téměř okamžitě to. techniku procházím Snažil. nenavázal. tělem. Nebyla. sem v předtím. fyzickému svým bylo tělu fyzickým a mi jasné. Jemně jsem vnikalo těsné blízkosti poloze najít. Také jsem ji sexuální podtón. připravoval na podlahu. konečně podařilo opravdu usilovali. jasně náhle jsem ji osvětlené uviděl. jsem hrdlo. Nikoho nerozuměl. mírně doleva. „Vidění" nebylo příliš jasné. Vzdaloval jsem se ke dvěma když sedě­ muž. přitáhnout a její ní muž. abych zavřel jsem vedle postele. Byli zabráni do ženu Snažil jsem se upou­ tat jejich pozornost. Rozhlédl jsem Byl s se přesunul další. tmavovlasá. a začít znovu.

Vyjádřil jsem přání Asistentka s jejím. ale těžší během experimentu asistent kontrolních lů. mohl téměř ignorovat. ona se cítili že že určit. kteří zde vidět ho. že jsem ji těchto že ti. Zeptal jsem se. její manžel. jemně jsem položil ruce každou komunikace Vlastně se mi tvář. těla. dokončena. být během nebyla místnosti. že mě cosi táh­ ne zpět do ce jsem mého fyzického vklouzl zpátky. Zeptal jsem proč jsem se s ním nesetkal již dříve a ona mi vysvětlila. Nevyptával viděli. všech Důvod nepohodlí: že integrace svého s vešla. protože jsem byl příliš konečně poda­ stejně veliký ja­ čela. dveřmi a rozhodl. v Byl stejně velký jako obratech ten manžela. vždy a rozloučil. ale nešlo komunikace. několika asistentky přesvědčen. byl. Otevřel jsem jí. ne-fyzické mentu v jiné že ona přistoupila. se „cí­ Zkontroloval jsem til" normálně a zavolal a v podařilo jí přišel ší ve asistentku. Po­ se Nevši­ leh­ dosáhnout Potom jsem ona a experimentu. Opět jsem udělal. mi to že částech posadil se konečně to byl se. prošel jsem v krku a otočil k přítomnému měl kudrnaté vlasy. ani jejího že její. sucho bolavé ucho. Když oznámil jsem mužem. jestli je ještě venku a ona řekla. této tím. Otočil jsem ml jsem si. návštěvy. jsem další že jsem jí za ho pomoc. Byl asi mi to. mu padalo do což jsem se. Pocítil jsem. že by to mělo nějakou odezvu. viděl svým zde platí konverzačních Přesto jsem experi­ manželem nařízení. se že několik pramenů koušel jsem zdráhavě upoutat jeho pozornost. že Po chvilce jsem na jednu zde vsak to jsem se odtáhl. že ano. pane­ druhý pocit místnosti. že společnost. na což nemají setkávat s pacienty. že se že jsem oči. ní vyšel ven. jestli manžel je Můj To kontrolní může musí něco muž. dělat se viděl — ovšem pozdních hodinách Odpověděla. měl kudrnaté vlasy. místě muži. nepracují. si. že v tomto případě je pravda dů- • 74 • . nebo kterého jsem asistentka stála protože zůstat u se abych se setkal Po se své jsem během mi sundala elektrody a já s jsem manželem. neby­ ani inteligentní oddělení a se objektivní zůstat nezkusil. byla těla. na její Kromě vzrušený v obličej. Pokud se mi ji podaří přesvědčit. že to je zdej­ nařízení.byl natolik a la řilo ko poděkoval žádná slabý. asistentku jemně štípnu.

Tuto Takže jediným skutečnost dů­ man­ může mohlo objevit EEG. o potvrdit: být potvrzen co se i tento druhý fakt. které jsem předem Následná v lem.ležitějši. je přítomnost asistentky. na nevěděl. žela asistentka mohl by kromě toho. a ve dr. unikátní aktivitu v průběhu perimentu. neobvyklou místnosti se svým manže­ EEG roz­ o jeho přítomnosti Tart se vyjádřil. vykazuje že jsem nikdy dříve nesetkal. kazem. • 75 • . s ním hodně ověření: ve zprávě pro byla Dr. Tarta vnější asistentka nevěděl a že záznam mozku uvedla. že jsem že se ex­ době indikované „separace" Také potvrdila.

jsou zde k n i č e m u . protože tyto návštěvy se j e n v e l m i těžko dokazují.5 Nekonečno. že vět­ šina m a t e r i á l ů o lokalitě II je spíše o p a t r n o u extrapolací. od m i k r o s e k u n d po m i l é n i a . v e l m i těžko. bytostmi různého stupně inteligence. H r a n i c e j e h o obro­ vitosti jsou n e z n á m é ( z ú č a s t n ě n é m u v ý z k u m n í k o v i ) a jsou zde h l o u b k y a d i m e n z e n e u c h o p i t e l n é k o n e č n o u v ě d o m o u myslí. z a p o m e ň t e na veškerá pravidla fyzického světa. k d y ž v á m n a v r h n u . a tvoří pouze část l o k a l i t y II. k d e jsou z á k o n y h m o t y a p o h y b u jen vzdáleně spřízněné s fyzickým světem. se k t e r ý m i je možné komunikovat. co j s m e dosud považovali za realitu. Č a s o ­ míry. Obojí existuje současně s „teď". Postulát: lokalita II je n e m a t e r i á l n í prostředí. Z toho vyplývá. ale není to jisté. Přesto několik set návštěv v této oblasti poskytuje v ě d o m í určité konzistence. Jestliže se A plus B rovná C. j a k ho c h á p e m e ve fyzic­ k é m světě. Je zde posloupnost událostí. m i n u l o s t a b u d o u c ­ nost. že j e n m a l á část návštěv lokality II poskytla p r ů k a z n á data. tu neexistuje. Č a s . lokalita II se přijí­ má jen v e l m i . věčnost Nejlépe v á m asi p ř i b l í ž í m l o k a l i t u II. šedesát třikrát. R o z h o d n ě vyvolává h l u b o k é emoce. n a d j e j í m ž v c h o d e m b u d e u m í s t ě n a v e l i k á cedule s upo­ z o r n ě n í m : „Prosím. abyste si před­ stavili místnost. O s t a t n í m í r y m o h o u reprezentovat tyto faktory v abstraktních k a l k u l a c í c h . Lokalita II je o b y d l e n a . Stačí říct. V p r o c e n t u á l n í analýze v následující kapitole je p o p s á n o . • 76 • . že se A p l u s B b u d e rovnat C i po šedesáté čtvrté. ale nikoli c y k l i c k á separace. Navíc otevírá otázkám většinu našich náboženských doktrín a jejich interpretaci. V této nekonečnos­ ti jsou p ř í t o m n y všechny atributy. p o t o m je zde vysoká pravděpodobnost. že z á k l a d n í a t r i b u t y světa jsou v lokalitě II z m ě n ě n y . je-li to správné slovo. protože ztěžka d o p a d á na vše." Jestliže b y l a idea d r u h é h o těla n e s n a d n o u zkušeností. které připisujeme ráji i p e k l u (viz ka­ pitola 8 ) .

k d e to. gravi­ tace. která n a p l ň u j e k a ž d o u potřebu a každé přání. t e d y jsem. rádio. K transpor­ tu tu nejsou potřeba ž á d n á auta. teorie silových polí. e m o c í a p ř á n í . V t o m t o prostředí nenajdete ž á d n á m e c h a n i c k á zařízení. Vaše n a d v ě d o m í (duše?) je silnější a většinou činí tato rozhodnutí za vás. Je to životní tvořivá síla. které se náboženství a filosofie sna­ žily p ř e d a t celé věky. je zdrojem existen­ ce.je-li opravdu spotřebovává­ na — se nepodařilo zjistit. dává formu h m o t ě a poskytuje možnosti v n í m á n í a k o m u n i k a c e . N e u v ě d o m o v a l j s e m si. Na d r u h o u stranu to v y p a d á . že exis­ tuje pravidlo. Při ž á d n é z návštěv j s m e n e z a z n a m e n a l i p o t ř e b u energie z potravy. který j s e m v t o m t o m y š l e n k o v é m m é d i u pochopil. co v y p a d á j a k o • 77 • . v l n o v á m e c h a n i k a . v e l k o v ý k r m n y . to­ v á r n y nebo velkosklady. Pomyslíte na po­ h y b a pohyb se stane skutečností. M y s l í m . K o m u n i k a c e j e o k a m ž i t á . N e z a z n a m e n a l i j s m e žádné farmy. ale n e m á t e na výběr. J e d e n aspekt. že nejvnitřnější já nebo duše n e n í v lokalitě II n i č í m víc než jen j a k ý m s i organizo­ v a n ý m v í r e m č i s m o t k e m . co n a z ý v á m e m y š l e n k o u . a vaše m y š l e n í je m a t r i c í vašich s k u t k ů . které se nalézá v lokalitě II. vysvět­ luje m n o h é : p o d o b n é p ř i t a h u j e podobné. Lo­ k a l i t a II je stav bytí. Z a j í m a v ý m a s p e k t e m t o h o t o m y š l e n k o v é h o světa (těchto m y š l e n k o ­ v ý c h světů) l o k a l i t y II je skutečnost. která p r o d u k u j e energii.Z á k o n zachování energie. P r o m í t n ě t e si toto pravidlo navenek a začne­ te c h á p a t n e k o n e č n é množství variací. že zde platí j e d e n univerzální zákon. Televize. Vaše s m ě ř o v á n í se k o m p l e t n ě odvíjí od vašich konstantních motivací. lodě. M o ž n á t u d y v ě d o m ě nechcete „jít". letadla či rakety. otázky struktur — to vše zůstává ke z k o u m á n í l i d e m povolanějším v těchto oblastech. J a k se energie doplňuje . i k d y ž m o ž n á ne zcela p ř í m o č a ř e a často zkresleně. situace a pozice v této šir­ ší realitě. Pro mě to n e z n a m e n a l o n i c víc a n i c m í ň než abstrakci. V podstatě je to poselství. „ P o u h á " m y š l e n k a je silou. které působí takto specificky. Po­ d o b n é přitahuje p o d o b n é . telefon ani ostatní tech­ n i c k é k o m u n i k a č n í prostředky t u nemají ž á d n ý v ý z n a m . že člověk v n í m á to. D o m n í v á m se. zahrady.

stejně jako artefakty běžné ve fyzickém světě. Lokalita II je přirozeným prostředím d r u h é h o těla. Dru­ h ý m zdrojem jsou ti. Zdá se. V p r ů b ě h u věků se v literatuře objevilo m n o h o teorií o tom „ k a m a ž " se rozpíná. Naše d r u h é tělo v podstatě není z fyzického světa. Náš tradiční koncept místa je v lokalitě II silně otřesen. Používat ho k návštěvě Georgeova d o m u nebo j i n ý c h fyzických cí­ lů je j a k o žádat potápěče. Ty jsou „při­ v á d ě n y k existenci" t ř e m i způsoby. kteří m ě l i ve fyzickém světě rádi určité m a t e r i á l n í věci a t a d y si je znovu stvořili. složení. A n i velké množství našich experimentálních výletů do této oblasti ni­ jak významněji nepomohlo zformulovat přijatelnější teorii. v n í m á n í a řízení odpovídají p r i n c i p ů m loka­ lity II. které toho vědí o lokalitě II víc než většina jejích obyvatel. a b y si zpříjemnili prostředí v lokalitě II. že jejich účelem je dočasná s i m u l a c e fyzického prostředí. Z v l á d n e to. která má pomoci nově příchozím. aby se potopil na d n o o c e á n u bez potápěčské výstroje. vaše d r u h é tělo využije příležitosti a zamíří do l o k a l i t y II. z a t í m c o do ob­ c h o d u vzdáleného n ě k o l i k k i l o m e t r ů m ů ž e chodit d e n n ě . ale většina z n i c h n e n a c h á z í odezvu v m o d e r n í m v ě d e c k é m způsobu myšlení. Z n á m é tva­ ry a situace snad pomáhají „ n o v á č k ů m " překonat šok a t r a u m a v raných fázích p ř e c h o d n é h o stavu. kteří kdysi žili ve fyzickém světě a jejichž m y š l e n k o v é vzorce stále přetrvá­ vají. kteří po „smrti" právě opustili fyzický svět. ale j e h o n e o m e z e n é rozpětí sahá až za hranice našeho chápání. To je také zřejmě důvod. a n i ž by mu to ublížilo. J a k m i l e se jen n e p a t r n ě m e n t á l n ě uvolní­ te. V tuto chvíli člověk začíná rozumět vztahu d r u h é h o těla k lokalitě II. že p r o n i k á i n a š í m fyzickým světem. Č i l i cestování na m í s t a ve fyzickém světě je ve stavu d r u h é h o tě­ la p o m ě r n ě „násilná" činnost. D o m n í v á m se. Je to pro něj „přirozené". Za prvé jsou v ý t v o r e m m y š l e n e k lidí. To se děje zcela a u t o m a t i c k y bez nějakého v ě d o m é h o z á m ě r u . p r o č většina m ý c h p o k u s ů k o n č i l a ne­ dobrovolně kdesi v lokalitě II. V š e c h n y p r i n c i p y ovlá­ dající j e h o činnost. Nejpřijatelněj- • 78 • .pevná h m o t a . V y p a d á to. ale ne na d l o u h o a ne příliš často. že t ř e t í m zdrojem je jakýsi vyšší řád i n t e l i g e n t n í c h bytos­ tí.

Až do m i n u l é h o století jsme byli schop­ ni v n í m a t e l e k t r o m a g n e t i c k é spektrum jen jako světlo a teplo. z nichž jeden je náš fyzický svět. Na j e d n u p o z n a n o u věc zde p ř i p a d á m i ­ l i o n n e p o z n a n ý c h . 79 . který n e m ů ž e m e slyšet. pokud jde o vysílání a přijímání e l e k t r o m a g n e t i c k é h o záření. . H i s t o t i e vědy m l u v í ve prospěch této premisy. a tak je celkem pochopitelné. protože n i c jiného zde stejně neexistuje. z něhož se vynořují otázky dožadující se odpovědí. které j i n í neslyší.kromě zcela výjimečných přípa­ d ů — s c h o p n y tyto jiné světy v n í m a t a zaznamenávat. pak je odpověď na naše „kde" zřejmá. které jsou s c h o p n y takové zvuky zaznamenat. nejsou . Je to souhrn opaku­ j í c í c h se zážitků. Stejně jako se různé vlnové frekvence elektromagnetické­ ho spektra m o h o u s i m u l t á n n ě a s m i n i m á l n í interakcí vyskytovat v j e d n o m prostoru. U p ř í m n o s t je t a d y t í m nejlepším m o ž n ý m p ř í s t u p e m . elektromagnetického o r g a n i s m u . Přijmeme-li tyto před­ poklady. ze kterých vystupuje určitý vzorec. Naše „přirozené" smysly a naše přístroje. M y š l e n k a je čin a ž á d n é halící vrstvy p o d m í n e k a zábran neskry­ jí p ř e d o s t a t n í m i vaše nejvnitřnější já. považováni za blázny nebo byli d o k o n c e pronásledováni ja­ ko čarodějnice a černokněžníci. T a t o mezera zůstává z a t í m nezaplněna. co obsahují následující k a p i t o l y . které jsou jen jakýmsi prodloužením téhož. V ý l e t y do lokality II zahr­ nují většinu toho. může být svět (nebo světy) lokality II p r o m í c h a n ý s n a š í m fyzicko-materiálním světem. Až p o m ě r n ě d o n e d á v n a byli ti. že by lidská mysl m o h l a být schopna p r o n i k n o u t do oblasti. d o k u d jsme nevy­ tvořili přístroje. o které nebyla d o s u d zformu­ l o v á n a ž á d n á seriózní teorie. . že slyší zvuky. O lokalitě II by se toho dalo napsat tolik. Stále si ne­ uvědomujeme rozsah kapacity lidského m o z k u . že by mohl existovat zvuk.ší je zřejmě teorie vlnových vibrací. ale přesto je to začátek. V lokalitě II se skutečnost skládá z nejhlubších tužeb a nejšílenějších strachů. že by bylo nepraktické ci­ tovat p ř í m o ze stovek a stovek stran z á z n a m ů . změřit a vy­ tvořit. k d o tvrdili. Neměli j s m e a n i zdá­ ní. která předpokládá existenci nekoneč­ ného množství světů operujících v různých frekvencích. že se m o d e r n í věda ještě ani nezačala zabývat m y š l e n k o u . „Kde" je „zde".

ze „smrti". a také ti „mrt- • 80 • . je existen­ ce v lokalitě II samozřejmě odlišná. z porušení pravidel. z n e z n á m ý c h (nefyzických) bytostí. z Boha. V y p a d á to. M i m i n k o se učí ve svém vývoji od dětství přes dospívání až k dospělosti být „civilizované". k d y ž se snažíme navštívit l o k a l i t u II ve d r u h é m těle. Primár­ n í m t é m a t e m byl strach — strach z neznáma. abych vyjmenoval alespoň některé. A je to právě tato odlišnost. T y t o strachy byly silnější než t o u h a po se­ x u á l n í m spojení. zdlouhavě. Bez pevnosti a vytrva­ losti by se h n e d začaly vracet. Patří sem živí. je vel­ mi slabé vyjádření. že to tak většinou je. bude to n u t n é u s k u t e č n i t h n e d po smrti. nezpracované emoce. D o m i n o v a l y v e š k e r é m u m é m u jed­ n á n í natolik.od šílenství k c h l a d n é m u o b j e k t i v n í m u uvažování. kteří právě spí n e b o jsou pod vlivem drog a vydali se sem ve svém d r u h é m těle. že je to zpočátku ohromující a nezvladatelné. To naznačuje. Ve v ě d o m é m fyzickém životě by byl takový stav po­ važován za psychózu. Je to jako p o m a l é u č e n í se . P o k u d k to­ mu nedojde b ě h e m fyzického života. bolestně a pracně zvládnout. se t a d y uvol­ ní v p l n é síle. Ř í c i . ale navíc i m n o ­ hé. které jsem právě popsal. že stejná věc se odehrává znovu při p ř i v y k á n í na l o k a l i t u II. kterých jsem si byl v ě d o m jen zcela okrajově. o kterých jsem n e m ě l ani tušení. že jsem se vrátil z p á t k y ve velikých rozpacích a strašně jsem se styděl za jejich sílu a za svou neschopnost tyto e m o c e ovládat. která vy­ tváří p r o b l é m y ve snaze přizpůsobit se d o k o n c e i tehdy.Za těchto z á k l a d n í c h p o d m í n e k . Naše surové. D o k u d se tohle nepo­ dařilo. D o m n í v á m se. Má první návštěva v lokalitě II vynesla na povrch všechny emocionál­ ní vzorce. které v n a š e m civilizovaném světě t a k pečlivě potlačujeme. která — j a k je z m í n ě n o j i n d e v této knize — byla sama o sobě z n a č n o u překážkou. z objevů a z bolesti. že oblasti l o k a l i t y II nacházející se „nejblíže" fyzické­ mu světu (ve smyslu frekvence vibrací?) jsou z větší části oživeny blázni­ v ý m i nebo téměř bláznivými bytostmi. které jsou o v l á d á n y svými e m o ­ c e m i . nebyla m o ž n á ž á d n á r a c i o n á l n í m y š l e n k a . Výbušné nekontrolovatelné e m o c i o n á l n í vzorce se m u s e l y jeden po d r u h é m .

že životní aktivitu z n á m o u z fyzického světa následuje po smrti určitá forma existence v lokalitě II. je z á k l a d n í motivací těchto obyvatel b l í z k ý c h oblastí l o k a l i t y II sexu­ á l n í u v o l n ě n í všech forem. protože odezva je a u t o m a t i c k á . N e v í m . n i k d y j s e m ho nepoznal. Z á k l a d e m je. že tato nejbližší oblast n e n í m o c p ř í j e m n ý m m í s t e m pobytu. Ještě stále si nejsem jist vše­ mi p o d r o b n o s t m i tohoto procesu. • 81 • . P o d o b n é přitahuje p o d o b n é . P o k u d pro nováčky existuje nějaký o c h r a n n ý m e c h a n i s m u s . Je však m o ž n é se tento faktor n a u č i t kontrolovat. že úsudek. kteří se to n e n a u č í . d o k u d se n e n a u č í t e něco lepšího. M o ž n á t a m zůsta­ n o u navždy. Ale ať už je tento proces jakýkoli. které se objevují souvisle již déle než dvanáct let. které popisuji dá­ le. Zkušenosti p o d o b n é té následující. j a k é se manifestují ve vzdálenějších oblastech lokali­ ty II. k a m „patříte". se dají m o ž n á vysvětlit i j i n a k . Ve chvíli. U m ě n í p r ů c h o d u touto oblastí j s e m se naučil j e n opakova­ n ý m i . co se stane s těmi.l i trapiče a několik p ř í m ý c h konfliktů. O p r v n í m z těchto dvou p ř í p a d ů existují důkazy. a tak zde popisuji jen to. ten d r u h ý je vysoce p r a v d ě p o d o b n ý . kteří jsou stále ještě o v l á d á n i svými e m o c e m i . Pokud to b u d e m e posuzovat j a k o p r o d u k t sou­ časné situace — včetně těch „živých s p í c í c h " a „mrtvých" — je c e l k e m j e d n o d u c h é pochopit potřebu uvolnění této potlačované z á k l a d n í potře­ by. Je to úroveň. Je c e l k e m pochopitelné. že všichni v této blízké oblasti l o k a l i t y II přistupují k se­ x u a l i t ě z hlediska fyzického těla. se ve svém d r u h é m těle ocitnete na periferii této blízké sekce lokality II. Z a t í m j s e m n i k d y v r á m c i žádného e x p e r i m e n t u nesledoval proces u m í r á n í . Přesto však m o h u tvrdit.ví". ale d o d n e s n i c j i n é h o tak přesně nepasuje. již n ě k o l i k let jsem při p r ů c h o ­ du touto oblastí neměl naštěstí ž á d n é p r o b l é m y . popsa­ né níže. co je zcela zřejmé. Právě zde se setkáte se všemi t ě m i o d d ě l e n ý m i osobnostmi a oživenými b y t o s t m i . je více než p o u h á d o m n ě n k a . k d y se oddělíte od svého fyzického těla. Neuznávají n e b o nevědí n i c o takových s e x u á l n í c h touhách. o p a t r n ý m i a n ě k d y děsivými pokusy. P o m i n e m e . S přetrvávající p o d m í n ě n o s t í naší vlastní společnosti je těžké se to­ mu v ž d y c k y v y h n o u t .

„Kam m á m j í t ? " zeptal se věcně. To ho uspokojilo a já jsem ještě chvíli podržel r u k u na jeho r a m e n i . C h l a ­ pec byl osamělý. že se zase v r á t í m . S n a ­ žil jsem se najít nějakou v h o d n o u z á m i n k u . sám.Při j e d n é příležitosti jsem právě opustil fyzický svět. slíbil jsem m u . Řekl jsem j e d i n o u věc. který zemřel po d l o u h é n e m o c i . Návrat do fyzického světa nebyl nijak p o z o r u h o d n ý a já jsem neměl ani ponětí. poplácal j s e m chlap­ ce po r a m e n i a opustil ho. Když j s e m se vrátil do fyzického těla. Narovnal jsem se a p o d a ř i l o se mi vrátit se zpět do d r u h é h o těla. Hledal j s e m onoho chlapce. P o t o m mě znervóznil signál z m é h o fyzického těla. tak jsem mu položil r u k u k o l e m r a m e n a j e m n ě j s e m ho stiskl. a ode­ šel jsem. Ze­ mřel odpoledne. která vypadala ja­ ko velmi důležitá. vystrašený a zřejmě n e m o c n ý . aby počkal tam.k d o jsem. M y s l e l jsem si . která mi v té chvíli p ř i p a d a l a logická. O n ě k o l i k t ý d n ů později jsem opustil fyzickou sféru a chtěl jsem se začít soustředit na z a m ý š l e n o u destinaci. že si pro něj brzy přijdou jeho přátelé a že ho odvedou. m ě l j s e m z nepřirozené pozice ztuhlý krk. co m á m odpovědět. kde j s e m to vlastně byl. V posteli ležel chlapec. nebylo to j e n „vidění". konejšil jsem ho. k d y ž jsem pocí­ til n á h l o u p o t ř e b u „ n ě k a m " jít. Podíval se na mě a zeptal se: „ C o m á m teď d ě l a t ? " V tu chvíli mě n e n a p a d l o . Poddal jsem se n a l é h á n í . C h v í l i j s e m s n í m zůstal. C h l a p e c se v mé přítomnosti zřejmě cítil bezpečněji a u k l i d n i l se. ale nebál se. a k d y ž se zklidnil. k a m je třeba. ale byl p r y č — nebo j s e m ho jen n e m o h l najít. přesunul jsem se — nezdálo se to být daleko — a ocitl jsem se v ložnici. Poradil jsem m u . M o h l o mu být t a k deset nebo jedenáct a ve m n ě začalo pů­ sobit náhle z n á m é vnitřní v n í m á n í identity. co j s e m začal se svým e x p e r i m e n t e m . krátce poté. když se mi před o č i m a objevil tentýž chlapec. Zajímavá p o z n á m k a na okraj: následujícího d n e se v n o v i n á c h ob­ jevila zpráva o desetiletém chlapci. abych m o h l dávat instrukce či určovat směr ve chvíli. k d e je. U v i d ě l mě a přiblížil se ke m n ě . a b y c h m o h l navštívit j e h o • 82 • . Byl udivený.

Jindy jsem se zase vydal na cestu za účelem v ý z k u m u . nebyl tu n i k d o . „Ano. které v y p a d a l o naprosto n o r m á l n ě . Pouze tehdy. já tě z n á m . ani co se b u d e dít dál. které bych mohl přinést zpátky. k d e nově příchozí čekají na přátele a příbuzné. ne­ věděli. Podél cestiček stály lavičky a stovky m u ž ů a žen se t a m procházely nebo pose­ dávaly na lavičkách. m u s í se to zažít. že najdu nějaké odpovědi. T e n t o k r á t jsem z jakéhosi d ů v o d u zvolil j i n o u m e t o d u . Z tohoto místa odvedou přátelé kaž­ dého nováčka t a m . získat další ujištění a snad je i trochu utěšit. trávníky. který se zdál bez konce. ale e v i d e n t n ě skvěle zorganizova­ n ý c h s k u p i n lokality II. k a m „patří". které křižovaly všemi směry cestičky. Popošel jsem k n ě k o l i k a ž e n á m a zeptal se jich. ale ž á d n o u j s e m ne­ našel. doufal jsem. N ě j a k ý m způsobem jsem věděl. Stále jsem se soustředil a obrovskou rychlostí jsem letěl prostorem. Otočil jsem se a položil stejnou otázku m u ž i v m n i š s k é m r o u c h u . k d e jsou vyšší i n t e l i g e n t n í by­ tosti. J a k je z n á m o již d l o u h á století. Konečně j s e m se zastavil. co mají dělat. N ě k t e ř í byli klidní. který m i p ř i p a d a l velice povědomý. j s e m se začal rychle pohybovat. k o h o b y c h znal. bylo to skoro jako v n ě j a k é m velikém n á k u p n í m středisku. N e n í možné sdělit „ r e a l i t u " této ne-fyzické věč­ nosti n ě k o m u j i n é m u . Já sám jsem neviděl žádný d ů v o d se zde zdržovat. V jeho p ř í s t u p u bylo zřetelně cítit po­ r o z u m ě n í a přátelství. které j i m sahaly až po k o t n í k y . Ocitl jsem se v ú z k é m údolí. O d d ě l i l jsem se od fyzického těla a s p ř á n í m dostat se t a m .rodiče. k d o jsem. jestli vědí. Při jedné návštěvě j s e m se ocitl v j a k é m s i parku s pečlivě opečovanými k v ě t i n o v ý m i záhony. r o z m a n i t ý c h . ale jejich odpovědi by­ ly n e g a t i v n í . Vypadali nejisté. jiní znepokojení a m n o z í vypa­ dali jako omráčení. " odpověděl. k d y ž projdete fází „surových e m o c í " . Byli t a m m u ž i a ženy oblečení v róbách t m a v ý c h barev. že tohle je místo setkávání. či byli v šoku a dezorientovaní. stromy. se m ů ž e t e přesu­ n o u t do nespočetných. • 83 • . V š e c h n y b y l y slušné a c h o v a l y se ke m n ě s úctou. a t a k jsem se vrátil do fyzické­ ho těla.

Další výlet mě zavedl do dobře organizovaného města. Možná jednoho dne. Sami sebe nazývali „cílová armáda" (tak má mysl interpretovala to. N e v í m . u k r ý v á n í a k o n e č n ě vzlétnutí p ř í m o v z h ů r u — j s e m se vy­ h n u l „zajetí". což se mi potvrdilo zce­ la jasně při n ě k o l i k a v e l m i agresivních akcích. C h t ě l j s e m ho přimět. jestli já s á m o p r a v d u v í m . k d e byla má přítomnost o k a m ž i t ě v y k l á d á n a j a k o nepřátelská. jestli ví. K m é m u překvapení a j e h o radosti se u Coshoc­ tonu opravdu nalézá téměř n e z n á m ý klášter. Jejich účel j s e m neodhalil. Zeptal j s e m se. „Určitě si vzpomenete. co b u d e dělat. M o h l b y c h popsat spoustu takových zkušeností. že na sobě mají u n i f o r m u a že obsluhují nějaké velice složité tech­ nické zařízení. který m o m e n t á l n ě trpí ztrá­ tou p a m ě t i . j a k o k d y b y p o t k a l starého d r a h é h o přítele. „Budeš to vědět. jaké ohrožení jsem pro ně představoval. B ě h e m j e d n é návštěvy mě oslovil k o n v e n č n ě oblečený m u ž . „Naposled jsi byl m n i c h e m v C o s h o c t o n u v Pensylvánii. N a b í d l m i . aby vyslovil m é j m é n o . B y l y jich stovky a všichni čekali na svůj „úkol". k d y ž se budete snažit. a n i ž bych plně po­ psal rozsah a rozměry l o k a l i t y II. Podíval se na m ě . ale dosud na to nebyl dostatek času (nebo o d v a h y ? ) . s o m l u v o u jsem ho opustil a vrátil se do fyzického těla. Lokalita II n e n í pouze m í s t e m k l i d u a m í r u ." trval m u ž n e ú s t u p n ě na svém. S n a p ě t í m j s e m očekával. že mě t a m vez­ me na návštěvu.Zeptal j s e m se." odpověděl. • 84 • . k ý m j s e m byl naposled. J e n d í k y ú n i k o v ý m ak­ c í m — útěku. Odpověděl jsem. Začal j s e m se cítit podivně. „Znáte nebo pamatujete si na Arroisa LeFraca?" zeptal se mě p ř í m o . I n a d á l e j s e m cítil p o t ř e b u b ý t obezřetný. že ne. co ř e k l i ) . kdo j s e m . Navštívil jsem s k u p i n u ... jejíž členové vy­ padali." ujistil mě a v l í d n ě se usmál. Nedávno si jeden m ů j přítel dal práci a z k o u m a l možnosti m é h o m n i š ství v m i n u l é m životě.

ale n i c j s e m nenašel. bylo t a m j e n šedivo. protože jsem si myslel. Vzdálil j s e m se. a n á h l e jsem ochabl a ten m u ž mě chytil. „Znáte t a m dole v ů b e c n ě k o h o ? " zeptal se. že j s e m zpátky. že si n e v z p o m í n á m na n i k o h o s t í m t o j m é n e m . M ý l i l jsem se. že m ů ž u použít signál „vra­ c í m se do fyzického těla". k d y ž ke m n ě přistoupila nějaká žena. Vzpouzel jsem se a v y m a n i l jsem se z je­ j i c h sevření. Evidentně — d o u f á m — si mě s n ě k ý m spletli. j a k se b u d e dále projevovat jeho hněv. Přišla blíž a já i h n e d pocítil silnou ženskou sexualitu. „ D o u f á m . a oba mě táhli s m ě r e m ke třem s v ě t l ů m . že jsem si jist. A ještě další výlet měl „lidské" atributy. „ T a k co. jsi tcď připra­ ven poučit se o v e s m í r n ý c h z á k o n e c h ? " M a s k o v a l jsem své rozpaky otázkou. „ P r o m l u v i l " s i l n ý m hlasem p l n ý m sarkasmu. • 85 • . k d y ž jsem si k o n e č n ě vzpomněl." Z b y t e k už jsem neslyšel. j a k o by ho přerušil h l u k nějaké a t m o ­ sférické poruchy. N e d a l e k o nás stál m u ž a pozo­ roval nás. co je zač.V t ó n u jeho řeči bylo n a l é h á n í ." pokračoval.církev jistě n e m ě l a na mysli tento d r u h p o m o c i . jak n ě k d o j i n ý uchopil m o u d r u h o u ruku. H l e d a l jsem nějaké historické z á z n a m y o Albertu M a t h e r o v i . Bez p r o b l é m ů j s e m se vrátil do svého fyzického tě­ la. R y c h l e jsem se vzdaloval a po k r á t k é chvíli j s e m se ocitl ve své kanceláři a ve svém fyzickém těle. které se mi nelíbilo. " řekla k l i d n ě . Přemýšlel jsem. Držel jsem se zpátky. Odpověděl jsem. Sevřel mi r u k u a já cítil. „Albert M a t h e r ! " T é m ě ř t o n a m ě vykřikl. Bylo to. Ocitl jsem se na místě. abych v á m p o m o h l a . že jsi připraven. T a k é jsem měl dojem. Po chvíli jsem jí poděkoval a otočil se. „protože tady se n i k d o neob­ těžoval. že . „Já jsem z — církve a jsem tady. že ne. které n e b y l o n i č í m zvláštní. N e n í zřejmě a n i nijak spojen s m i n i s t r e m C o t t o n e m M a t h e r e m z o s m n á c t é h o století. Ř e k l j s e m jen. co b u d u dě­ lat. aby řekl mně. ž e t í m j m é n e m nazývá mě. protože jsem nevěděl.

V m n o h a případech byl cestovní pohyb. T y symboly. V y p a d á to. j a k se z m i ň u j i na j i n ý c h místech. který je většinou rych­ lý a p l y n u l ý . byly přátel­ štější povahy. často podivných situací přitáhlo. že n ě k d y strašně dávno chtěla jedna velmi bohatá (nevím podle j a k ý c h m ě ř í t e k ) a m o c n á žena zajistit. d o m u a jakéhosi algebraického p ř í k l a d u . že ne­ chala na nebi u m í s t i t tyto symboly. p o k u d m ě m é „vidění" n e k l a m a l o . Vyprávěl mi to téměř o m l u v n ě a s určitou d á v k o u h u m o r u . C í r k e v jí nabídla. J m é n a ženy. Nedá se to podle n i č e h o poznat. starší ženy. takže po celou věčnost se každý. které jsou zavěšené do ob­ l o u k u p ř í m o n a d j e d n o u ze sekcí lokality II. podle kterého by se dalo usuzovat. aby se její syn dostal do ne­ be. že je to přírodní. přerušen čímsi. Je to neuvěři­ telná série n a h r u b o opracovaných symbolů. jestliže jí žena zaplatí obrovskou s u m u peněz. co by se dalo přirovnat k b r u t á l n í m u nára­ zu h u r i k á n u . K d y ž se v této oblasti po­ hybujete. ale m á m pocit. M o ž ­ ná na to časem přijdeme. ale s y m b o l y zůstávají a celá staletí již odolávají • 86 • . k d o je uvidí. N e p o d a ř i l o n á m najít nějaký vzorec. Nako­ nec se dostanete k okraji p r o u d u a v y p a d n e t e ven. nepoškozen. Žena zaplatila. až to p o m i n e . Byla to dobře odvedená práce. m u s í t e k o l e m této bariéry projít. V h n ě v u a touze po pomstě použila žena veškeré své zbylé bohatství a m o c k t o m u . nikoli lidský výtvor. nemůžete dělat vůbec nic. J a k o by vás nekontrolovatelná síla odfoukla a několikrát vás otočila ve vzduchu jako lísteček v bouři.Některé j i n é zkušenosti. Proti t o m u t o s i l n é m u p r o u d u se nelze vzepřít. ale její syn se do nebe nedostal. že to zařídí. byly nahrubo vytvo­ řené obrázky muže. V popisu této oblasti m u s í m ještě z m í n i t dvě neobvyklé opakující se situace. T o u d r u h o u situací je z n a m e n í na obloze. k d y ž mě „ p o m o c n í c i " odváděli. co mě do určitých. Příběh celého tohoto z n a m e n í jsem se dozvěděl od j e d n o h o z „pomocní­ k ů " . jen počkat. dozví o nečestnosti a darebáctví této církve. jejího s y n a a oné církve jsou ztracena v historii. V š i m l jsem si toho při pě­ ti či šesti příležitostech. protože je masivní. n e h y b n á a neměnná.

nebo alespoň většina lidských bytos­ tí navštěvuje l o k a l i t u II ve s p á n k u . S t u d e n t i a s t r o n o m i e by se j í m museli zabývat. Je to podobné. který v á m p ř e d k l á d á m tak. Je to stejné. že veškeré vědecké studie v této části l o k a l i t y II se j i m i m u s í za­ bývat. Naše náboženství ji potvrzují v obecné a zdeformované abstrakci. že všechny sny jsou v ý s l e d k e m návštěvy v lokalitě II. jejíž prostředí je v ě d o m é mysli zcela neznámé. ale neschopnost k o h o k o l i s y m b o l y odstranit. P ř í č i n o u o m l u v n é h o t ó n u a rozpaků v hlase „ p o m o c n í k a " . j a k o opona. Proč j s o u tyto návštěvy potřebné. ať by se j i m to líbilo či nikoli. které jsou m i m o j e h o schopnost p o c h o p e n í a zobrazení. Naše m l a d é z á p a d n í d u c h o v n í vědy většinou její existenci popíra­ jí. která se spustí. ale některé z nich by jistě m o h l y být interpretací takového zážitku. vycvičené a pod­ m í n ě n é naším fyzickým světem. k d y ž se p r o b u d í t e ze spánku. jako k d y b y n ě k d o u m ě l e vytvořil prvek n ě k d e mezi m ě d í a k o b a l t e m .s n a h á m vědců o jejich o d s t r a n ě n í či zničení. prostě byste se t í m t o „ p o d i v n ý m " p i v k e m museli zabývat. T í m nechci naznačit. Po­ zorování z d r u h é h o těla v l o k a l i t ě II (tady a teď) ukazují. P o k u d byste studovali c h e m i i . n e n í proradnost ně­ j a k é o b s k u r n í sekty. Spíš to asi je výsledek snahy našeho vě­ d o m í n ě j a k ý m způsobem zpracovat a interpretovat nadvědomé události l o k a l i t y II. že většina běž­ n ý c h funkcí a činností je i n t e r p r e t o v á n a nesprávně.převedení zážitků z lokality II do řeči s y m b o l ů . který mi to vyprávěl. Dá se p ř e d p o k l á d a t . a v y m a ž e v á m z p a m ě t i sny .ne­ m u s í n u t n ě být součástí bariéry. To je příběh.nebo v z p o m í n k u na návštěvu l o k a l i t y II. Nebo k d y b y n ě k d o stvořil obrovský u m ě l ý měsíc a n i k d o by ho nedokázal odstranit. jak jsem ho vyslechl. zvlášť k d y ž chybí k o n ­ text. D ů v o d její existence vlastně n i k d o oprav­ du nezná. Interpretace . to • 87 • . Největším p r o b l é m e m je neschopnost v ě d o m é mysli. V lokalitě II. A především je zde bariéra. Běžně p ř i j í m a n á věda její existenci vylučuje. je tedy l o g i c k y pro c h y b n é interpretace ještě daleko větší prostor. Výsled­ k e m je. přijmout existenci této n e k o n e č n é loka­ lity II. alespoň v z á p a d n í m světě. že všechny. protože pro ni svými m e t o d a m i m ě ř e n í a dokazování nenachází ani j e d i n ý d ů k a z .

M o ž n á j e d n o h o d n e naši vědci o d h a l í tyto znalosti a lidstvu se otevře ú p l n ě nová oblast poznání.n e v í m . J e d n o h o d n e . S t í m vznikne celé nové vědecké od­ větví založené na informacích z l o k a l i t y II a na n a š e m vztahu k t o m u t o p o d i v u h o d n é m u světu. P o k u d m ů ž e lidstvo tak d l o u h o čekat. • 88 • .

oknem dostateč­ ale pocit ně dobrý. rukama. no v do to té díře rychle myšlenku Potom mé zůstal jsem úplně stej­ se poma­ tělu. • 89 • . které se objevily d í k y ex­ p e r i m e n t ů m s ostřelováním h m o t y .) temnota bych byl se můj to jako kdyby (Všech­ nefyzickýma temnota. v přesné opozici k Pro kdy jsem díra. mé smysly to táhla se do fyzického jiná fáze?). temného pokoje. kousíčky poznání. Ve byla zdi. připoután funguje Vibrace přišly pokusil jsem byl. zkusil jakoukoli kde jsem jsem. asi deset centimetrů přesně jsem nic odpovídal hladká.6 Obrácený obraz D n e š n í vědec si paradoxně m n o h e m snadněji dokáže představit m o ž n o u existenci l o k a l i t y III než l o k a l i t y II. ve ně. ale to Když zesíli­ Ať jsem tam. c y k l o t r o n y a p o d o b n ě . je vybrat z p o z n á m e k zápis v ý z n a m n é h o pokusu. 5. s akcelerací. ly. rotaci. //• 1958 odpoledne a lehce nebo mě a vůbec nebyly těla. mohl bych fyzické se Pohyboval jsem fyzickému byla díra lu a po chvíli jsem byl „tváří dolů". vzdálenosti a prostoru. Nejlepší způsob. se vyzvednout z fyzického kombinaci. prováděl než Měl vidět nekonečna těla. Jinak (obrácená polarita?. Dotkl Všude díval zrak (horizontálně). nejbližší vzdáleného hvězdy a planety. nepříjemné. mého díry Nebyla že byla pevná a byly poměrně drsné. tam Zeď byla díry dotýkání nebylo nekonečné místa. jako kdybyste se chtěli obrátit v posteli. mnou. Proč? Protože se to shoduje s j e h o nejnovějšími objevy ve fyzice. napadlo použít tělo otočil neotáčí se o 180° tlustá a tvaru Okraje svýma bezvýsledné. jsem pocit. j a k vás seznámit s l o k a l i t o u III. všemi jsem dál to popsat neumím. který vás tam p ř í m o zavede. směry Okraj se zdi. Začal jsem se otáčet a cítil že se chvíli.

Velice zvláštní. bylo prostě splývám Rychle jsem Otočil jsem vrátil zpátky. a posadil jsem před několika pět minuti Bylo jasné denní světlo. to jako svoji a Ruka ruku uchopila jiná ruka a potřásla jí! Bylo potřesení díry. Stále ještě opatrně jsem ní přiblížil a dvě jiné ruce. nepolekat) — ký a naléhavý (jako by se mě někdo snažil probudit z hlubokého spánku „Bobe! Bobe!" Napřed jsem • 90 • . Opět jsem pomalu si pomyslel. Byla tam zeď a díra a za ní temnota. k 1958 ráno tentokrát jsem A potom do ní natáhl obě ruce. se svým úplně stej­ čas: tělem. tělem na a posadil Broadwayi. 180°. do Pomalu jsem ji opět natáhl do lísteček. Po rukou. se posunul Nic. splynul jsem se lístek dírou zpátky. se zpět temnota. když jsem hodina. celou dobu Hlas volal: — ženský. se 1958 noc velmi silně. otočil jsem normální pozice. to opatrně strčil hla­ nic veli­ díry a nahlédl dovnitř.Přidržel vu ce do materiálního. jsem ruku Užasl jsem. Uplynulý 18. a potom lístek. ruka. Stáhl jsem Vrátil jsem svým fyzickým tu adresu normální lid­ mi jí opět po­ „podíval se" normálně ní vložila něm le stáhl zpět. jak „odcházel". se 12. minutami cítil jsem. že 11. ale jinak to a šlo nic. jsem svou ruku. Opatrně jsem ruku na dotek do na temnotě zašátral teplá. Budu muset prozkoumat jestli je to 5. Zádní lidé. Zkusil jsem v té jsem Vibrace dostavily vyzkouším o 180°. někdo mě moc chytily — poprvé za mentování — a zároveň zavolal mé jméno. jsem Nic se přes než protože ně. mou ská třásla na se se. o se. to. Tentokrát jsem byl opa­ trnější. Byla určitá adresa. stáhl. rukou s rukou. experi­ hlubo­ se Opět jsem se otočil a opět jsem nalezl tu díru. zpět. Ihned je za­ mého měkký. v New Yorku. znovu si potřásl. divné. fyzickým né jako jedna jsem se okrajů. se otočil když rych­ rotaci.

12. zoruhodných být způsobeno vibrační stav. Když jsem ní jednou konečně dostavily mal černou . ruce. Když 1. znamenalo. se 1959 díru. Abych se ty dvě ruce stále držely že jsem jsem lehl. že do si fyzicky se posadil a opět Žádná odpověď. zopakoval klidné podobně. du již schopen otočil zpět do svého fyzického 27. tělem. vlnění. těla a protože fy­ tak jsem Pořád tam druhý nepřicházel a vzrušeně a Vibrace fyzického se stáhl z díry zpátky a zážitků. honem! Podívej!" Nikoho že jsem měl zavřené zické vidění ruší). vtáhl opravdu se se svou správně vy­ svým fyzic­ Uspo­ do dokud jsem stavu nebu­ slovuji kým kojen černé slova. hlas: Ve „Pojď i očekával. odpoledne vibrace. se. pak slova. první zavolal znovu. déle zůstat. vzrušený jak jsem hlavu. hodíte A cupitání stejný efekt. zopakoval otázku. otázku dokola. překvapený lépe temno. 9i . jsem díry. jsem se vzpamatoval to. mé mé. vědomí a o 180°. opět jsem skrze neviděl abych bylo jsem našel díru díru (což a tak. abych do znovu zkou­ rukou Byla tam. ten pomalu prostrčil mohlo udržel Ten Když se Sebral jsem kdy jsem odvahu to udělal. ja­ praskání. tomto nepocítil. těla a vibrace slábnou. slábly. vokálně jsem zavolal Zkoušel jsem tak jsem se vyslovil svou jednou v stále otázku. naléhavě. Zdálo do jako se. vypadalo kámen a které se dají ověřit). na otočil jsem 180°. chvíli. Hlas by a zeptal se: se tam něco „Jak se jmenuješ Když jsem intenzivně se já ty?" „ ře­ po­ hledám nějaké materiály. . a uslyšel jsem oči. tím. otočil plně při otočil se To a a se ujistil.vylekal. 1958 dostavily noe vibrace. sem. ještě to že že spojil vyvolala jméno začalo ozývalo a něco se dělo. normálního stavu. (vždycky kl" ko svou tato když hybovat. že má slova vody jezera. otočil se do svého bez dalších po­ 15.

Na běhla tam ho. mou se se mentálně usmál. jsem se zpátky do „propíchnutí" byl těla a podíval se přítomen).. těla jsem vrátil rotací s my. K ži držela druhé zpět Pomalu jsem ruku pustil a ale svého fyzického pravděpodobně vibrace těla. ta vibrace a otočení o ruka ruku jiné rameno. druhou výzkumu.sahal. 1959 noc opět zkusil černou strčil hluboko do by se ji díru. nervózní. směrem rozhodněpřipevněna jsem pokračovat vtáhl svou pa­ noze či ruce. 1. jako Nakonec jako bolestivé. vytáhnout. jsem se do ruku do Potom vzorcem díry. 1959 noc dírou se stejným vstrčil hák!). byl jsem trochu V tu oplatil. díry mi Vibrace celou do ale byl začaly. že jsem na rotaci i na signál návratu 21. jsem náhlý 180°. Návrat žádná křeč v způsobil • 92 • . svou začátek jsem natáhl i něco jako ruku druhou paži. a pev­ ru­ Chtěl žádný zvuk. i zeslábly a já paže. Do ruku jiná Stisk jsem jí strany jsem rozhodně vnímal přátel­ menšími problé­ ské úmysly. to přímo Měl jsem pocit. chvíli Z Potom uchopila jsem ruka. fyzického Neobjevil nějaký náznak potřeby návratu do žádný rámus. byl jsem totiž tak rozrušen. rotace pro­ Když jsem něco poněkud skrz ostré­ otře­ Otočil hladce a já hák. „hák" projel ten pocit mou když jsem se sna­ naskrz. já ruka úmysly. na svou ruku. opatrně (žádný ruce a otočil byla ve Uchopila ji jiná ruka předala hmatal jsem potom těla. mou Další experiment s Opět jsem ně ji ce. vytáhl. do fyzického fyzického těla zapomněl. 1. ani na ní nebylo nic vidět (i když dojem z 25. Ne­ měl jsem v ní žádný pocit. a uvol­ mám stiskla nil jsem se a říkal jsem si — ať je to druhé tlapa nebo pařát. žil sen.. vzhůru. paži. fyzického stále jsem by ale dlaně zarylo byl velmi fyzicky jsem rukou který se zabodával stále hlouběji. Nebylo znepokojivý. přátelské ji.

napřed pomalu. od díry jsem potom druhou Sebral jsem podobná jako Posunul jsem a protáhl se „mé" straně. vibrace a rotace o 180° —jsem se dostal k díře a necítil Velice hlouběji vytáhl. Osahal temnota. vil. experimentu. vypovídala způsobit. otočil jsem minuti když jsem Vrátit se zpátky Už jsem „moji" díru. se pohyboval jsem se ani mi se stále už jsem Stále která necítil Začal jsem se a pohyboval. a Obvyklým postupem vstrčil náhle jsem vody do ní ruku. kde jsem se byl. byla tam od protáhl stále ní. nic. ve nic jiného vyřešit jednotí provždy. se jako 1959 odpoledne s potápěč nebylo vertikálním díry. během strčil ruku elektřinou nabité rychle jsem otočil jsem mi v ní. někam začal že se mít zrychlil. jsem tak. stranu se to 2. • 93 • . ji oprávněné. docela jsem pryč „neviděl" mít strach. velmi Čekal vůbec že se rychle. než dál dovnitř asi Zkoušel jsem Rozhodl jsem a předvedl Experimentoval jsem natočil do by ale se díry. se že ale kolem mi se jsem brzy jsem těla jsem zdálo. protažení Začal Za mírné buji Po chvíli tření. ztratím. teď již jsem. Nakonec jsem k díře. vodou. otočil jsem natáhl se zpátky směrem dostat se tam. skrze Zpomalil jsem. Má fyzická ruka byla znecitlivělá a brnělo brnění pomalu nic o spatné cirkulaci Necitlivost a odeznělo během 15. rychlostí. cítil jen pohy­ ". zeď zde se „dívat". a patnáct a fyzicky se posadil. dvaceti Možná jsou čátku jsem bych ně sedil). zdála již obrovskou době. 1959 mé odpoledne obavy nic. 2. jako vystrašený. Pořád jsem nervózní.5. trvalo stejně tak dlouho. být zasta­ byl Byl obavy. se a fyzicky se posadil. dál. do z té černé díry Sáhl jsem horké. vcházením odvahu pod na se dírou a vycházením. Zpo­ měl pocit. jako (to přirovnání perfekt­ Pozice mého těla ne­ která asi by to mohla minut. konečně zahlédl světlo proplul jí. „dostanu začal hodně dlouhá. směru přímo jsem se pohybovat. se tři do hodiny Vrhl jsem ní.

mráč­ vá­ tomu vysko­ na zastřihli záměrně dírou. rovnou nahoru. na kolena jsem před ním uklidnil. domu louce. se správný postup. viděl Díra je pomoci jsem jsem mím nul couvl. cosi jako asi Možná tady tři popošel a čil ke křídla. nahoru. chvíli jsem do důvodu. o díře (aspoň jednu!). když o a začal dírou. než jako nahoru bylo věž. muže). nějakého tom vzlykat. stál poblíž. Po v klidu spíš než že podivného uvažuji. se obydlená! Dnes skrz Okamžitě někoho. spíš jako že se metrů že je a se správné že jsem Povedlo stodola vznesu ode Stál jsem poblíž jakési rozlehlé bez svou k mám modré a tak jsem vysoká. — a to Pod sebou jsem (vypadalo Říkal jsem ků). jsem 2. tak emocionálně? 27. 1959 vibrací noc večer se. tentokrát Protáhl. Rozhodnut tma a otevřít za pomoci černo. metry vyšplhal spadl pták. rozletu. udělal pitomost. do nepříjemné. dům) nebe tam pořád sil pokoušel. se ze na (bylo žebřík. zpátky který potřebuje startu zem! Myslím. oči si. a lehce jsem Nedodržel ruce vznesl. Kdo to byl? A proč jsem se choval. Jako pták. (v sedm třicet) jsem prošel skrz téměř cítil bez bych váhání. jsem žuchnutím jsem asi jako byl překvapen Vstal jsem jsem a paže a uvědomil Ten bych si. se se jakou jsem musí. 94 . fyzického těla vděčně pad­ opatrně a protáhl se zarotoval zpátky se. 1959 najít noc nějaké vibrací a ale nebylo další 180° to odpovědi rotace a se. Byla nikdo všech tam prošel nebyl. dojem Cítil jsem jeho přítomnost. „uvidět". se nerozu­ jsem posadil ani teď. Asi cítil něco pevného. dodržet i chtěl protáhnout. třicet zjistil. těšil jsem se výhledem a náhle ko- . jako Zvedl jsem Pomalu jsem se vznášel nad loukou. kterému ale nedařilo se mi odlepit se mne k to jakási místo slušným od země. žádné ruce. . hu. ho kterému jsem přítomnost zeď za kdo (měl a a 180° postavil Z rotace. „zde". 2.23. tak jsem viděl jsem.

nahmatal okraje hl jsem se skrz. průchod oto­ vypadalo a tak jsem šel rovnou zpátky! a uviděl jsem S mužem dva se lidi. Všechno časem O.K. T e n t o e x p e r i m e n t se n e k o n a l j e d n o u . čas tam. Otočil jsem se a vr­ Příliš pozdě. Mé zážitky n e b y l y žádné s p o n t á n n í události. muže a ženu.. S t u d i u m v l n ě n í a fázování aplikované na tento p ř í p a d by m o h l o být zdrojem zajímavých teorií. ale nedostal jsem z ní nic než pocit povědomí z její strany. si. že o n o „mi­ mo fázi" a i d e n t i c k é u m í s t ě n í d í r y v přesné opozici si zaslouží pozornost fyziků. jsem se o více díval kolem lích žena nedaleko (žádná otočil. v celé p í s e m n é historii zřejmě n e n í n i c p o d o b n é h o popsáno. • 95 • . takže není s čím srovnávat. místě. Konečný Co se dá z těchto e x p e r i m e n t ů vyvozovat? J a k o první mi přijde na mysl. normálně. Přinejvětším m ů ­ ž e m e říct. 180° rotace dává prostor z a j í m a v ý m s p e k u l a c í m . nedařilo Tentokrát jsem se sedící na žid­ ale ta Ze­ vrátil. otočil se minut. mi asi Vibrace byly stále silné. díry. J a k o takové jsou zřej­ mě unikátní. kdo jsem. Za prvé. že že je to to. b y l y z á m ě r n ě p l á n o v á n y a systematicky o p a k o v á n y . díry. abych zahlédl. ale n e j m é n ě jedenáctkrát. Z jakéhosi důvodu jsem Uvědomil jsem okolo sebe a se lekl. 180° a protáhl se dírou do jasu za.lem mne cosi prolétlo. že jsem tak jsem další fyzická identifikace) věděla. jestli ví. to co míří do hl se do se v díry ve zdi. domu. Hmatal jsem co jsem považoval díry. že se má pozorování vyvíjejí. Protá­ za díru. byl jsem na správném ní. bylo ve skutečnosti okno ve zdi domu — prolétl jsem jím a ocitl temnotě. vklouzl jsem celé epizody zpět do byl. M y s l í m . Za d r u h é se tyto e x p e r i m e n t y opakovaly podle určitého vzoru: ( 1 ) na­ vození vibrací následované (2) rotací o 180° a (3) objevení díry. prolétne skrz a pokusí se to vstoupit do mého těla. se navázat kontakt. jak něco. Otočil jsem se právě včas. čil. čtyřicet Vibrace začaly slábnout. a fyzicky se posadil. a ptal jsem se jí. že p ř i n e j m e n š í m obohacují mé neobvyklé h a l u c i n a c e . jsem se a fyzicky se posadil.

k d y jsem se rozhodl „prohlédnout". popisující jiný subjekt. že ve chvíli. že ho potřebuji. To by z n a m e n a l o . To byl začátek. Jistě j s e m toho m o h l h o d n ě zjistit. N i c nenasvěd­ čuje t o m u . k d e se tvr­ dí. V n ě k o l i k a p r v n í c h experimentech j s e m si toto omezení přivodil sám. Lístek s adresou m ů ž e za­ p a d a t do klasifikace dřívějších v z p o m í n e k spojených s potřesením r u k y při p r v n í m setkání. Souhlasí to s j i n ý m i p u b l i k o v a n ý m i zprávami. aby se mi p o d a ř i l o udržet vibra­ ce. Existuje m n o h o z á z n a m ů o n e z n á m ý c h hlasech ozývajících se ve s p á n k u i za bdělého stavu. který v n í m a l můj p r ů n i k dírou. Zvída­ vý intelekt nemůže prostě zavrhnout kolektivní zkušenost jako halucinaci. V o l á n í n ě č í h o j m é n a není v e zvláštních p o d m í n k á c h n i č í m neobvyk­ l ý m . Zkusil jsem to a „uvi­ d ě l " jsem. že p r ů n i k „dírou" byl pozorovatelný pro osobu nebo j i n o u inteligent­ ní bytost. který jsem p o d n i k l dří­ ve. tornu n i c nestálo v cestě. k d y b y c h byl použil svou schopnost vi­ d ě n í b ě h e m toho d l o u h é h o „ v ý z k u m n é h o letu". která se nenacházela v těsné blízkosti díry. Mé zážitky s r u k a m a se vzpírají j a k é m u k o l i vysvětlení. T u t o skutečnost se s částečným úspěchem po­ koušelo vysvětlit m n o h o r ů z n ý c h psychologických teorií. že by alespoň ty z prvního setkání m o h l y být nějak p o d m í n ě ­ né o č e k á v á n í m či představami. Je příznačné. n e m á m e z a t í m žádné prostředky. a b y c h o m tuto d o m n ě n k u potvrdi­ li nebo vyvrátili. U těch dalších se to již nedá vyloučit. která vyústila v e m o c i o n á l n í uvolnění pláčem. To však v žádném pří­ p a d ě nesnižuje h o d n o t u m é h o p i v n í h o zážitku. D o k l a d e m tohoto m é h o přesvědčení je fakt. Jistě by bylo zajímavé. Velice zajímavá je zpráva. „Bodání h á k u " do r u k y však zůstává zatím bez vy­ světlení.P ů v o d n í t e m n o t a v díře byla evidentně způsobena m ý m i vlastními li­ m i t y „vidění". Má e m o c i o n á l n í reakce na setkání s „ N ě k ý m " m ě l a všechny aspekty m y s t i c k é zkušenosti. Následovala série experimentů pozoruhodných svou stejnorodostí. • 96 • . že faktor času je zde identický. cítil jsem. t a m již bylo mé očekávání p r a v d ě p o d o b n ě dost silné. které se vzpíraly j a k é m u k o l i historickému objasnění. že jsem pocítil p o k o r u spojenou s ex­ tází. Na to.

T y . Používá se zde m e c h a n i c ­ ká síla. N i c m é n ě podrobnější z k o u m á n í ukázalo. M í s t o toho se zpod bojleru v y s u n u l y jakési sudovité nádrže. Jsou t a m d o m k y . V š e c h n o t o m u nasvědčo­ valo. D o k o n c e i ta n e j m e n - • 97 • . Jsou t a m cesty. že to n e m ů ž e být a n i sou­ časnost ani m i n u l o s t našeho h m o t n é h o světa. Pracovali s u v o l n ě n o u opatrností a jejich pozornost nepolevila. lidé. J a k o zdroj tepla pro tvorbu páry se zde nepoužívalo ani dřevo a n i uhlí. Z v r c h u kontejnerů ústily ně­ j a k é trubky. televize ani elektrický p r o u d . aby přežili. t l u s t ý m i z d m i . e l e k t r o m a g n e t i s m u s a ani nic p o d o b n é h o zde neexistuje. Rozpor je ve v ě d e c k é m vývoji. která táhla celý vlak starom ó d n ě vyhlížejících v a g o n ů . V a g o n y v y p a d a l y . věci a všechny náležitosti p ř i m ě ř e n ě civilizované společnosti. J s o u t a m stro­ m y . byl d o k o n c e m n o h e m užší než u našich hor­ ských úzkokolejných železnic. továrny i o b c h o d n í firmy a lidé t a m pra­ cují. ale tvary b y l y j i n é než ty naše. rádio. že lokalita III je prostě nějaká m n ě n e z n á m á část našeho světa. ne­ bo v d ů s l e d k u radiace. Z p o č á t k u jsem se d o m n í v a l .L o k a l i t a III se tedy v s o u h r n u ukazuje j a k o f y z i c k o . C e l o u operaci řídili muži u k r y t í za přepážkou. Nejsou tu ž á d n á elektrická zařízení. A teď k t o m u „téměř". D e t a i l n ě jsem sledoval servis j e d n é z l o k o m o t i v . Žád­ ná elektrická světla. města. a to b u ď p ů s o b e n í m tepla. Elektřina. o d d ě l i l y se a m a l ý vozík je odve­ zl do b u d o v y s m a s i v n í m i . Rozchod kolejí byl m n o h e m užší než u na­ šich s t a n d a r d n í c h železnic. d o k u d kontejnery n e b y l y bezpečně uloženy v budově za z a v ř e n ý m i dveřmi. j a k o by byly v y r o b e n y ze dřeva. po k t e r ý c h jezdí dopravní prostředky. Žádné spalovací motory. dnes již zastaralé typy. P ř í r o d n í prostředí je t a m stejné. l o k o m o t i v a byla z kovu. Z chování tech­ n i k ů usuzuji.h m o t n ý svět té­ m ě ř stejný j a k o ten náš. že kontejnery b y l y „horké". Z d e j ­ ší verze našich a u t o m o b i l ů je také m n o h e m větší. telefon. T a k é ulice a silnice j s o u zde j i n é . j s o u téměř dvakrát širší než naše. d o m y . benzin ani nafta. odhalila parní stroj. J s o u tam železnice a vlaky. po kterých se pohybují d o p r a v n í pro­ středky. liší se především velikostí. Pozorná p r o h l í d k a j e d n é z lokomotiv.

co jsem se o d h o d l a l k delší vý­ pravě do l o k a l i t y III. Ř í k a l j s e m si. M o j e znalosti jeho. co b y c h nazval m o z k o v á paměťová b a n k a . Když se to stalo . Z v y k y a obyčeje také nejsou stejné j a k o u nás. A to až do té doby. že nejsem on. Cestovní rychlost není nijak závratná. který žije „ t a m " . na k t e r o u se vedle sebe vejde pět nebo šest li­ dí.ší a u t a mají j e d i n o u lavici. Pohybu se dociluje ru­ kama. k d o m ů ž e být po­ psán j e d i n ě jako „já". k d y k o l i jsem se dostal do lokality III . o d h a d l bych to asi na dvacet až třicet k i l o m e t r ů za h o d i n u . do j a k ý c h t r a p n ý c h situací j s e m ho asi přivedl dí- • 98 • . Existují zde také dopravní prostředky p o h á n ě n é svépomocí. jeho činnosti a jeho minulosti přicházely od jeho přátel a ro­ d i n y a z něčeho. T a t o vozítka se používají na krátké vzdálenosti. než j s e m se setkal a „spojil" dočasně a nedobrovolně s n ě k ý m . která m ě ř í přibližně čtyři a půl krát šest m e t r ů . t e c h n i c k ý a sociální vývoj není ú p l n ě stejný. j m é n y . A zatímco stupeň lidského vývoje (vědomá my­ sl interpretuje zdejší obyvatele j a k o l i d i ) se zdá být i d e n t i c k ý s naším. I k d y ž to některé dřívější zkušenosti naznačovaly. O s t a t n í sedadla p ř i p o m í n a j í spíše židle v o b ý v a c í m pokoji. H l a v n í objev se dostavil krátce poté. Ačkoli j s e m věděl. která byla velmi p o d o b n á m n ě s a m é m u .a začalo se to stávat a u t o m a t i c k y . ale nemají nafukovací p n e u m a ­ tiky. Kola se používají. Ř í d í se za p o m o c i j e d i n é horizontální tyče. nebyl j s e m si v ě d o m jeho m e n t á l n í p ř í t o m n o s t i . které se řídí n o h a m a . m í s t y a daty. N a p a d á mě j e d i n é vysvětlení: že já při p l n é m v ě d o m í a bytí „zde" jsem byl přitahován a m o m e n t á l n ě za­ čal obývat tělo osoby „ t a m " . jsou prostě volně rozmístěna ve v n i t ř n í části auta. Provoz není hustý. Auto s t a n d a r d n í velikosti má jen j e d n o pevně p ř i p e v n ě n é sedadlo — řidičovo. nebyli si zdejší lidé vědomi mé přítomnosti. K d y ž jsem ho do­ časně vystřídal.prostě j s e m převzal „jeho" tělo. T ě c h několik málo na­ s h r o m á ž d ě n ý c h p o z n a t k ů naznačuje historické pozadí s j i n ý m i událost­ m i . objektivně j s e m cítil e m o c i o n á l n í vzorce z jeho m i ­ nulosti. J s o u to plošiny na čtyřech kolech. P o h o n je umístěn k d e ­ si v zadní části. jejichž energie je přenášena na zadní kola — něco j a k o dětská ruč­ ní „šlapací" a u t í č k a z dřívějších dob.

„Já t a m " potkal Leu. takže každý mohl viděl na silni­ ci vpředu. měl d l o u h á obdélníková o k n a a stře­ c h u s v e l m i širokým přesahem. kterou věnoval jejím dětem. V ě t š i n u své dřívější kariéry strávil ve velikém městě v b ě ž n é m za­ m ě s t n á n í . Bydlel ve d r u h é m patře penzionu a do práce jezdil a u t o b u s e m . Nebyl nijak úspěšný ve svém oboru (architekt a sta­ vitel) a nebyl příliš společenský. k t e r ý m jezdil do práce. která by se d a l a p o ­ psat jako skupina lidí s n í z k ý m i příjmy. M ě s t o pro něj bylo cizí a přátel tu měl m á l o . Další p r ů n i k přišel v době. že ji příliš nezajímá. Tragédie se nějak t ý k a l a jejího bývalého manžela. Ve vzdálenosti asi tří set m e t r ů obtáčela k o p e c železnice. jimž ještě ne­ b y l y ani čtyři roky. Přátelé byli konsternováni. Nejvíce ji oslovila pozornost a vřelost. k d y Lea a „já t a m " spolu žili kdesi na ven­ kově. D ů m stál na n í z k é m kopci. Po ně­ j a k é . ale to spojení mi n e b y l o jasné. N ě ­ které z n i c h musely být jistě stresující. k d y Lea a „já t a m " oznámili p ř á t e l ů m — jejím p ř á t e l ů m — že se b u d o u „brát" (to zde má trošku odlišný v ý z n a m ) . Pocházel ze s k u p i n y . jistě především proto. že od oné v ý z n a m n é události v jejím životě (rozvod. bo­ h a t o u m l a d o u ženu s d v ě m a d ě t m i . které jsem m u způsoboval svými p r ů n i k y . která zřejmě prožila nějakou tragédii. Další průnik přišel jako e m o c i o n á l n í krize. k d y ž jsem se pokoušel za­ platit jízdné. n ě j a k ý fyzický úraz) u b ě h l o teprve třicet d n í (?). chlapcem a děvčetem. Koleje vedly zprava napřed rovně. manželova smrt. Její dvě děti v něm našly skvělého přítele. relativně krátké době jsem do něj pronikl právě ve chvíli. T o t o je jeho život: „já t a m " — při m é m p r v n í m p r ů n i k u — byl poměr­ ně dost osamělý muž. „Já t a m " se s ní setkal celkem n á h o d o u a silně ho přitahovala. kdy vystupoval z a u t o b u s u . byl velmi široký. (Autobus. j a k o bývá na p a g o d á c h . Řidič se na něj podíval udiveně. v každé řadě m o h l o sedět osm lidí vedle sebe a řa­ dy se za řidičem zvedaly jako v divadle. • 99 • . a vystudoval cosi jako střední školu. Lea byla s m u t n á .) Můj první p r ů n i k ho zastihl přesně ve chvíli.k y d o č a s n ý m a m n é z i í m . m e l a n c h o l i c k á a stále něčím zauja­ tá osoba. Při p r v n í m setkání Lea vypadala. „Já t a m " k ní byl stále silně přitahován a Lea byla stále velmi s m u t n á a m e l a n c h o l i c k á . Zřejmě se tu nic neplatilo.

nebo spíš k d y jsem ho v y m ě n i l . k d y j s e m se s „já t a m " spojil. kterou by asi t a k m o h l vykonávat. Byl to pro mě j e n čás- • 100 • . samozřejmě. a tak j s e m opustil jeho tělo a vrátil se d í r o u zpátky do svého fyzického světa. „Dělníci si chtějí vypůjčit nějaké nářadí. kterou dělá. aby n á v š t ě v n í k ů m pověděl něco bližšího o práci. že se j e d n á o vývoj jakéhosi nového d r u h u divadelní zá­ bavy ." řekla. že by m o h l něco nového objevit. J e d i n é . světel a sedadel. „Dělníci. ale přesto se rozhodl. i k d y ž „já t a m " by je zřejmě následoval. Nevěděl jsem. Zrovna v tu chvíli vstoupila Lea s návštěvou. k d y ž si „já t a m " zařídil svou laboratoř. Při této mé návštěvě Lea vstoupila do kanceláře a přešla k pracovní­ mu stolu právě ve chvíli.úpravu divadelního jeviště. Za d o m e m m ě l „já t a m " kancelář. a tak jsem se zeptal. byl pocit. U p r o s t ř e d j e d n o h o z e x p e r i m e n t ů jsem ho v je­ ho těle vystřídal. že na cestě žádní dělníci nejsou. Od schodů až d o l ů k d o m u a dál po celé stráni se zelenala t m a ­ vá šťavnatá tráva. které chtěla ukázat. m a l ý d o m e k o jed­ né místnosti. Lea byla na rozpacích a odvedla návštěvu do j i n é místnosti. že by bylo něco špatně. V á h a l jsem. co m á m dělat. stál j s e m t a m já (v jeho těle) a nebyl schopen slova." Ještě si nevšimla. co se do­ stavilo. j a k v nové budově postupuje a čeho všeho již dosáhl. N e m ě l sice k v ý z k u m u tu správnou kvalifikaci. V ů b e c j s e m nevěděl.p o t o m p ř í m o před k o p c e m a n a k o n e c zatáčely doleva za kopec a t á h l y se do dáli. ale nebyl j s e m schopen o d h a d n o u t . Dříve než j s e m si u v ě d o m i l j a k to zapůsobí. j a c í dělníci. j a k á činnost by m ě l a r u t i n n ě následovat. v y h r k l jsem. k d e pracoval. K d y ž ho Lea požádala. Zkoušel j s e m „cítit" něja­ ký vzorec činnosti. uvnitř ho rozdělil na menší místnosti a v nich pro­ váděl nějaké experimenty. kteří pracují na cestě. co m á m říct. Další obtížné vyrušení nastalo. Koupil obrovský starý sklad ( m o ž n á za po­ moci L e i n ý c h p e n ě z ) . Nechápavě jsem se na ni podíval. a to vše ve snaze u č i n i t z divadelního představení silně subjektivní zážitek. To už se na mě podívala tázavě a narůstalo v ní po­ dezření.

ale k d y ž j s e m slyšel. z a t í m c o já se snažil dostat vozítko zpátky na silnici a m u m l a l jsem něco o t o m . aby ji směl navštívit. N e c h t ě n ě jsem „převzal" jeho tělo zrovna ve chvíli. „Já t a m " . „Já t a m " bohužel ztratil adresu. M ů ­ žeme t e d y j e n spekulovat a taková spekulace zahrnuje koncepty. ale brzy jsem sjel z cesty a rovnou do h r o m a d y h l í n y . opustil jsem jeho tělo. rád b y c h věděl více. že nejsem ten.) Snažil jsem se jí vysvětlit. vrátil jsem se do díry a do svého fyzického těla. kvůli které se jí znelíbil. abych mu zbytečně n e k o m p l i k o v a l ži­ vot. Lea a její dvě děti jsme jeli po klikaté horské silničce na vozítkách na vlastní pohon. které jsou pro d n e š n í vědu nepřijatelné. Řekla. které j s e m popsal již dříve. kterou mu Lea dala. Slí­ bil. J e d n o u ji potkal ve v e l i k é m městě a prosil ji. a při mé posled­ ní návštěvě byl osamělý a frustrovaný. že se Lea s návště­ v o u vrací. C e l é zařízení pro mě bylo nové. že přijde. že existují rozhodně lepší způsoby cestování. ("Já t a m " by to určitě věděl. Co se z toho všeho dá usuzovat? S o h l e d e m na ne zrovna i d y l i c k é po­ m ě r y to lze stěží kvalifikovat j a k o ú n i k z reality skrze nevědomí. pokusil jsem se ho p ř i m ě t k jízdě do vršku. že Lea podivně ztichla. Přesto by n á m tento „duální. A tak jsem raději „odešel". to nevím. co udělal. než je tento. a p a k se uvidí. ale pak jsem si u v ě d o m i l .t e č n ý úspěch. N e n í to a n i způsob života. že mu to dovo­ lí. za kterého mě p o k l á d á . On byl sice cel­ kem úspěšný. je odcizilo. • 101 • . Při mé další návštěvě již spolu Lea a „já t a m " nežili. Ostatní na mě če­ kali. Byl sám. který by si chtěl člověk zprostředkovaně užívat. neustále na ni m y s ­ lel a hluboce litoval své slabosti. Proč. N ě c o z toho způsobilo. že Lea by si vysvět­ lila ztrátu adresy jako lhostejnost a další d ů k a z jeho nestability. Žila v bytě ve třetím poschodí n á j e m n í h o d o m u . „kde" se nachází loka­ lita III. ale něco. C h o d i l do práce a ve v o l n é m čase se snažil Leu a děti najít. k d y sjeli k úpatí j e d n o h o kopce a začali stoupat do dalšího. ale o d l i š n ý " život m o h l p o s k y t n o u t k l í č k odpovědi na otázku. Bylo mu jasné. Další p r ů n i k se konal na dovolené v horách. že t í m celou situaci jen zhoršuji.

protože t a m se používají a jsou potřebné pouze m y š l e n k y . i když ji­ ní. co je to? N e n í částí lo­ kality II. k d e jsme stejní. k d y by věda byla na stejné úrovni j a k o v lokalitě III. ani přítom­ nost. který je nějakým způsobem přístupný za pomoci určitého d r u h u m e n t á l n í m a n i p u l a c e . racionální či jiná. T a k ž e jestliže lokalita III n e n í ani naše z n á m á m i n u l o s t . V naší histo­ rii neexistuje období. Lokalita III není více pokročilá. " • 102 • . M ů ž e m e se tedy zaobírat fascinující před­ stavou. k d e jsou negativní j á d r a a t o m ů ob­ klopena pozitivními elektrony. v j i n é části vesmíru. Dr. T e n t o předpoklad se zakládá na rozdílnosti t e c h n i c k é h o vývoje. M o h l by to být d u p l i k á t tohoto fyzického zemského světa v a n t i h m o t ě . která předcházela naší z n á m é historii. na civilizaci fyzické ze­ mě. že tyto antisvčěy jsou o b y d l e n y a n t i l i d m i . ani p r a v d ě p o d o b n á b u d o u c n o s t lokality I. která je zatím m i m o naše chápání. M o h l a by to být v z p o m í n k a . Leon M. spojeni spolu j a k o j e d n o t k a s j e d n o t k o u silou.Nejdůležitějším p ř e d p o k l a d e m je. řekl: „Základní fyzika je v n a p r o s t é m souladu s k o s m o l o g i c k o u koncep­ cí přesného antisvěta hvězd a planet. profesor fyziky na Kolumbijské univerzitě. jejichž antivědci jsou třeba právě teď velmi rozrušeni objevením h m o t y . Lederma. Mohl by to být jiný. m o ž n á spíš m é n ě . že lokalita III a lokalita I (tady a teď) nejsou totožné. zemi po­ d o b n ý svět.

" Sylogistickému mysliteli. Evidentně se rozhodl žít dlou­ ho. Měl velice úspěšnou praxi. a cynicko-sarkastický smysl pro h u m o r . soustředěně na něj o d e dveří zíral. j a k o by si říkal: „ C o to s n í m je?" A n i ž b y c h o m o tom k d y spolu m l u v i l i . měj víru. Z á m ě r n ě chodil p o m a l ý m . které jsou tak objektivní. že k d y ž ho n ě k d o navštívil v jeho pra­ covně. Byl menší a hube­ ný. s b í l ý m i rovnými vlasy a tendencí k plešatění. Prostě na vás koukal. n e p o k y n u l hlavou. Neřekl dobrý den ani n i c j i n é ­ ho. takže jsem ho neznal j a k o m l a d í k a . nic. ihned vyvstane otáz­ ka. S n a d bu­ dou mé premisy přijatelné i pro vás. Byla to j e d n a z těch věcí. tak to spíše vypadalo. nezamával. a tak si dával pozor na rychlost. Doktor Gordon měl dva n á p a d n é zvyky. jak je to jen v této ze své podstaty subjektivní situaci možné. kterou se lidstvo zabývá od chvíle. je přinášet reportáže. Lépe řečeno — k d y ž šel pěšky. uvážli­ v ý m t e m p e m . které se prostě p ř i h o d í bez nějakého logického d ů v o d u a které není třeba nijak blíž vy- • 103 • . Poprvé jsem se setkal s d o k t o r e m G o r d o n e m v roce 1 9 4 2 v New Yorku. Vše. že se s n a u č e n o u n e n u c e n o s t í prochází. až je b u d e t e číst. Byl realista a jeho m o u d r o s t vycházela ze zkušenosti. Pospíchal jen tehdy. k d y ž to bylo absolutně nevyhnutel­ né. měli jsme s d o k t o r e m Gordo­ n e m velice vřelý a blízký vztah. D r u h o u jeho zvláštností bylo. Byl to lékař a specialista na interně. Když jsme se poprvé setkali.7 Post mortem Jestliže připustíme možnost existence d r u h é h o těla. co m o h u udělat. který hledá platné a jednoznačné premi­ sy v e d o u c í k n e v y h n u t e l n ý m závěrům. je to ale m á l o . kterou b u d o ­ val d l o u h á léta. Spřátelili jsme se a doktor Gordon se stal naším r o d i n n ý m l é k a ř e m . k d y začalo přemýšlet: „Žijeme po smrti? Existuje život v záhrobí?" Naše náboženství n á m říkají: „Věř. bylo mu okolo padesáti let.

ale ten­ tokrát chci vidět spoustu míst. Doktor vypadal u n a v e n ý a přepracovaný a já jsem to tak i ko­ mentoval. Bylo by škoda ta místa nevidět. ale že n e m á m t u č n o u praxi. že ne. která na mě bude čekat. . • 104 • . „ale napřed pojedu do Evropy. On byl ale již opět vážný." odpověděl a vzápětí vzplanul tak. jak jsem ho vždycky znával. „No. „Byli jsme t a m už několikrát. „Není mi poslední d o b o u m o c dobře. aby s t í m něco dělal. až se vrátím zpátky. Na jaře r o k u 1 9 6 1 jsem d o k t o r a G o r d o n a navštívil v jeho ordinaci. „A co má být? N e m ů ž e snad doktor jed­ nou za čas taky o n e m o c n ě t ? " Zasmál jsem se a navrhl jsem m u . ." Řekl jsem. „Už m á m lístky. že to zní zajímavě." pokračoval. tak to byste měl. Doktor Gordon a jeho žena o d p l u l i do Evropy asi t ý d e n po n a š e m se­ tkání. že si užívají s l u n í č k a n ě k d e ve Středomoří. „Nelíbí se m i . „To u d ě l á m . Nechtěl byste jet s n á m i do Evropy i s vaší ž e n o u ? " Lituji. Už jste byl v Řecku. „Bobe?" Č e k a l jsem. " pronesl opatrně. že u d ě l á m .světlovat. aby třeba na­ vštívil svého r o d i n n é h o lékaře." Řekl jsem. že bude pokračovat. který nad B u n s e n o v ý m k a h a n e m uvařila jeho se­ střička. N e m ě l i jsme ani m n o h o společného. „Jeďte t a m . „Nelíbí se mi. že jsme s n í m nejeli. k t e r á jsme z a t í m v y n e c h a l i . co bude v m ý c h silách. Portugalsku nebo Egyptě?" Řekl jsem. až na to." zareagoval a odstrčil od sebe j í d l o . Já svou šanci nepromarním. a p a k se zase vrátil k sobě. j a k se c í t í m . Dali jsme si spolu oběd. T u r e c k u . k d y ž budete m í t možnost. " řekl n e p ř í t o m n ě . že jsme prožíva­ li své životy v t é m ě ř stejném období historie. Neozývali se a já jsem předpokládal. ve Španělsku.

že se m u s e j í vrátit d o m ů . N e b o ještě přesněji . cítil jsem. že j s e m j e j í m u manželovi zamýšlel pře- • 105 • . N e m o h l j s e m ho v n e m o c n i c i navštívit. v č e m jsem m o ž n á m o h l p o m o c i já j e m u . č í m jsem procházel.p s y c h i a t r e m . a t a k ho převezli rovnou do n e m o c n i c e k diagnostické operaci. Po návratu m ě l veliké bo­ lesti. ale jeho žena mě o j e h o sta­ vu informovala. co hledali . k d y ž j s e m ho t e h d y navštívil v j e h o o r d i n a c i . K o n e c k o n c ů . t e d y neopustí ji živý. C e k a l o ho něco. Lékaři našli.fyzicky živý. cítila p a n í Gordonová. že o svém stavu věděl. V ě t š i n o u ji časně ráno poznával. Když jsem se to dozvěděl. rozesmál se na celé kolo a poslal mě za svým s y n e m . Jistě viděl všechny přízna­ ky a s y m p t o m y ve své zcela osobní laboratoři. N i c d a l š í h o j s e m jí nevysvětloval. O p e r a c e b y l a úspěšná. příliš p o k r o č i l é m pro j a k o u k o l i léč­ bu. k t e r o u prožívala. že ho rozhodně m u s í m vidět. O d m í t l navštívit tamější lékaře a trval na tom. ž e m u m u s í m sdělit něco velice důležitého. aby mi p o m o h l a se k n ě m u dostat. j a k už tak věci bývají. Nejspíš jsem se bál. N e m o h l i udělat n i c j i n é h o než snažit se mu ulevit od bolestí. Bě­ h e m našich rozhovorů jsem se n i k d y n e z m í n i l o svém „divokém t a l e n t u " ani o t o m . R o z h o d n ě nechtěl p r o m a r n i t svou poslední šanci! A také ji n e p r o m a r n i l . Ř e k l j s e m jí. To byl také d ů v o d jeho n á h l é cesty do Evropy. co j s e m prožil. J i ž n i k d y n e o p u s t í n e m o c n i c i . Velice naléhavě jsem s d o k t o r e m G o r d o n e m potřeboval mluvit. D o k t o r G o r d o n v Evropě o n e m o c n ě l . T e ď je mi to všechno zcela jasné.O šest t ý d n ů později p a n í G o r d o n o v á zatelefonovala. že by mu to p o m o h l o . že je většinu času p o d s i l n ý m i sedativy. J s e m si jist. Nevěděl j s e m jak by mu m o h l o to. byl to internista. D o k o n c e i přes veškerou bolest. že doktor G o r d o n má takové bolesti. ale byl jsem h l u b o c e přesvědčen. Byl t e d y j e n velice zřídka při p l n é m v ě d o m í . T e ď se ale situace z m ě n i l a . a t a k m u s e l i výlet zkrátit. Vysvětlila m i . že by zaklonil hlavu. Z n o v u a znovu j s e m se pokoušel ho navštívit. ale pouštěli k n ě m u jen j e h o ženu. po­ m o c i . ale ani to již nebylo každoden­ n í m p r a v i d l e m .rakovin­ ný n á d o r v břiše v p o k r o č i l é m stadiu. N a k o n e c j s e m poprosil p a n í G o r d o n o v o u . díváme-li se na ně zpětně.

Z d e jsou relevantní úryvky m é h o dopisu d o k t o r u Gordonovi: „. že můžete jednat. • 106 • . které jsem u vás podstoupil. Bylo v t o m dopise něco. na to je potřeba víc než Freudovy teorie.dat vzkaz. Zkuste to. k d y b y c h sebral o d v a h u a své „aktivity" s n í m probral." navrhla m i . že třeba objevíte některé věci. jestli se v á m b ě h e m vaše­ ho lenošení v n e m o c n i č n í posteli p o d a ř í rozvinout „schopnost" opouštět své tělo. že se obávám. k d y ž jste v n e m o c n i c i a p ř i p o u t á n na l ů ž k o . D o k u d jste však p ř i p o u t á n na lůžko. zkuste se t í m vážně zabývat. Později mi řekla. co si chtěl zapamatovat? Když j s e m se to dozvěděl. A k r o m ě toho vydělává dost peněz i tak. k d y to začalo. T o h l e vyřešit. aby mě poslala k v a š e m u synovi — psy­ chiatrovi. „přečtu mu ho. a existovat m i m o omezení fy­ zického těla. až b u d e n a t o l i k při vědo­ m í . A neříkejte vaší ženě. P o t o m n e b u d e t e m u s e t věřit j e n m ý m slovům. můžete si to vyzkoušet s á m . i k d y ž se v ů b e c neslučuje s va­ šimi zkušenostmi. " A tak j s e m to udělal. „já m u h o p ř e d á m . že by se mi byl nevysmál. " Odvětil j s e m . že n e b u d e schopen ho číst. M o ž n á je to i jeden ze způsobů. myslet. N e v í m . T a k to b y l o v době. a jistě si v z p o m í n á t e na všechny ty testy a vyšetření. k d y se tato schopnost dá využít.. které já j s e m přehlédl.. M o ž n á . „Když ho napíšete. j a k si ulevit od fyzické boles­ ti. pocítil j s e m obrovskou lítost. že si s á m přál. který byl důležitější než j e n vzkaz od přítele. Všechno záleží na t o m . Za prvé m u s í t e připustit i tu možnost. A teď. Jestliže ano. protože j s e m se něčeho obával. Po­ zději to m ů ž e být užitečné a také doufám. „Napište m u dopis. ale j e h o přání. aby h o v n í m a l . naleznete m n o h o možností. M o h l i j s m e spolu sdílet m n o h e m více věcí." řekla. nebyl to její n á p a d . T a t o i n t u i t i v n í žena našla řešení. aby mu můj dopis četla stále do­ kola. Č e t l a mu ho znovu a znovu k d y k o l i byl při vě­ d o m í . A také budete m í t při svém uzdravování něco na práci. B ě h e m našich rozhovorů mi n i k d y nepřišlo v h o d n é začít o t o m m l u ­ vit.

Protože to j e . O n ě k o l i k t ý d n ů později upadl doktor G o r d o n do k o m a t u . k d y jsem si vyvinul svůj „divoký t a l e n t " . k t e r ý zemřel od doby. N e z n á m a se o b á v á m e j e n do té do­ by. Zkuste to. Přesto b y c h o tom m n o h e m raději slyšel později od vás. Ale strach je zbytečný. H l a v n ě mi dejte vědět. jestli si uvědomovala.. ale ne­ m u s í fungovat. B y l a příliš rozrušená a po­ h l c e n á bolestí z vědomí. N i c jsem o těch věcech nevěděl a usoudil jsem. j a k jsou v n e m o c n i c i posedlí pravidly. Přišel bych již n y n í osobně. kterou jsem zde napsal. U d ě ­ láte obrovský pokrok. že n e m o c jejího m a n ž e l a je smrtelná. Byl to první blízký člověk. ale víte sám. d o k u d ho n e p o z n á m e . M ů ž e to p o m o c i nebo naopak znesnadnit tyto t e c h n i k y . j a k o k d y b y s t e se bál vlastního stínu. že by to d o k t o r u Gordonovi nevadilo — jestli i n a d á l e existoval. Ne­ v í m . Byl j s e m zvědavý a zároveň objektivní. Dejte mi vě­ dět. vyzkoušejte to. D o d n e s n e v í m . a já jsem cítil. Byla to první ta­ ková příležitost. že nejspíš b u d e potře­ bovat n ě j a k ý čas. Z v y k n ě t e si na tu představu — že nedostatek vlastních v ě d o m ý c h zku­ šeností ještě není d ů v o d e m k obavám.." P a n í G o r d o n o v á mi neřekla. Ve vší u p ř í m n o s t i vás naléhavě ž á d á m . Byl j s e m si jist. p a k j e d i n o u další překážkou zůstává strach. T a k é j s e m • 107 • . vyzkoušejte formuli.. n e m u s í t e se bát. že můj dopis se dal chápat také j a k o návrh cvičení přípravy na smrt. K d y ž toho dosáhnete. jak si v tomto o h l e d u vedete. . K d y ž se toho b u d e t e držet. m o h l bych za vámi zajít a pak b y c h o m to m o h l i probrat do detailu. jistě mi vaše vzkazy předá. které berete. jaké ú č i n k y m o h o u mít léky. a pouze potom. Až v á m b u d e lé­ pe. N a p o p r v é to může. N ě k o l i k měsíců jsem uvažoval. D i c k u . K vědo­ mí se již neprohrál a v k l i d u zemřel. že bych „šel" za n í m . že toto vaše d r u h é nefyzické tělo m ů ž e skutečně existovat. P o t o m . že by bylo naprosto nevhodné se jí na to vyptávat. Spíš než divné je to přiroze­ né. už k d y ž přijmete představu. než se mu z a č n u plést do toho. sebe sama. ať již je k d e k o l i . jestli to o p r a v d u zkusil. . co teď dělá. Když o svých pokusech povíte ženě.

j s e m to zkusil. Ně­ k d o mi p o m á h a l se t a m dostat. „Když t a d y budete stát. horko bylo nesnesitelné. R u k a p o d m o u paží mě postrčila k o t e v ř e n ý m dveřím a zastavila mě p ř í m o v n i c h . Č í m déle j s e m čekal. D o k t o r a G o r d o n a jsem neviděl. C í t i l jsem. Byl to experiment. a n i ž ho spatřím. p o t o m jsem se k o n e č n ě v y h o u p l ze svého tě­ la a m e n t á l n ě j s e m při t o m křičel — chci vidět d o k t o r a G o r d o n a ! Po chvíli j s e m se začal rychle pohybovat vzhůru a za chvíli j s e m nevi­ děl nic j i n é h o než rozmazané š m o u h y a cítil j s e m něco j a k o závany vel­ mi řídkého v z d u c h u . čekal jsem. O d s u d jsem viděl do vedlejší míst­ nosti. Po chvil­ ce opět obrátil zrak k ostatním a pokračoval v zanícené diskusi. M o h l o by to být opravdu nebezpečné. Použil j s e m n a u č e n ý způsob po- • 108 • . A pak.sám potřeboval sebrat trochu víc odvahy. Stál j s e m p o n ě k u d o m á m e n ve veliké místnosti. Věděl jsem. že je to nějaký ústav. za chvíli se s d o k t o r e m G o r d o n e m uvidíte. b u d u se m u s e t vrátit." Přikývl j s e m na souhlas a čekal. který j i m cosi vzrušeně vy­ právěl a doprovázel to v ý r a z n ý m i gesty. N a k o n e c už mi bylo takové horko. že to bylo velice nepříjemné. co tu horkost způso­ bovalo. Po n e k o n e č n ě d l o u h é cestě j s e m se náhle zastavil (nebo jsem spíš byl zastaven). T a k é jsem cítil pod svou levou paží čísi ruku. ale bylo mi jasné. j a k o mi by pot ve stružkách stékal po tváři. Trvalo mi asi hodi­ n u . který j s e m ještě n i k d y nezkoušel. t í m mi bylo tepleji. V místnosti b y l a s k u p i n a m u ž ů . Otočil j s e m se a znovu se podíval na s k u p i n k u m u ž ů v místnosti. než se dostavily vibrace. že tu o m n o h o déle nevydržím. M u ž s k ý hlas p r o m l u v i l p ř í m o d o m é h o levého u c h a . M ě l jsem do­ j e m . že zde n e d o k á ž u stát o m n o h o déle. že bych se j i c h třeba m o h l na d o k t o r a G o r d o n a zeptat. j e d n u sobotu o d p o l e d n e . Uva­ žoval j s e m o t o m . H o r k o bylo již tak nesnesitelné. Tři nebo čtyři z n i c h naslouchali m l a d é m u muži. N e m o h l j s e m na doktora Gordona již déle čekat. Nevěděl jsem. že j s e m se rozhodl odejít. že se k a ž d o u chvíli obje­ ví. Přesně v tu chvíli se p o m e n š í h u b e n ý m u ž s h u s t o u h ř í v o u blonďatých vlasů zarazil vprostřed konverzace a pozorně se na mě zadíval. Jestli se doktor Gordon brzy ne­ objeví.

D o k t o r a G o r d o n a se mi nepodařilo najít. J e d n o h o d n e se d o k t o r a G o r d o n a p o k u s í m znovu navštívit. R o z h o d n ě mi po tvářích nestékal pot. Nepoznal jsem ho. že to zku­ sím znovu. proč chci ten obrázek vidět. že dnes je již na další pokus pozdě. V y p a d a l na n ě m přesně j a k o m u ž . ozval se těsně vedle mě hlas. Všechno bylo j a k o obvykle. ale pak jsem usoudil. k d y j s e m opustil své fyzické tělo a začal křičet. Nefungo­ valo to. Ve chvíli. že jsem se téměř o k a m ž i t ě propadl z p á t k y do svého fyzického těla. Oče­ kával j s e m . M ů j popis přesně odpoví­ dal d o k t o r u Gordonovi. „Proč ho chceš zase vidět? V i d ě l jsi ho m i n u l o u sobotu!" Byl jsem tak překvapený. A bylo to t a m ! „Za chvíli se s d o k t o r e m G o r d o n e m u v i d í t e . že u v i d í m sedmdesátiletého m u ž e . Přemýšlel jsem o tom. • 109 • . Následující sobotu j s e m to zkusil znovu. M i n u l o u sobotu. Z p á t e č n í cesta b y l a d l o u h á . že byl v té době velmi aktivní a dychtivý. Bylo c h l a d n é a m í r ­ ně ztuhlé. N i k d o t a m nebyl. určitě b y c h se p o t k a l s d o k t o r e m G o r d o n e m s e d m d e s á t i l e t ý m . k d y ž jsem byl navštívit jeho vdovu. S a m o z ř e j m ě j s e m p a n í Gordonové neřekl. P a n í G o r d o n o v á se mi také svěřila. Prošel jsem si znovu p o z n á m k y z „ m i n u l é soboty". Později. Po svých předcích j s e m zdědil tvrdohlavost. kterého j s e m viděl a k t e r ý „ t a m " viděl m n e . j a k jsem očekával. který zněl t é m ě ř podrážděně. Kdyby to byla h a l u c i n a c e . " A po chvíli se na mě pozorně zadíval pomenší h u b e n ý m u ž s hustou hřívou blonďatých vlasů. N a m i n u l é sobotě nebylo n i c důležitého. j a k o by přemýšlel. proto­ že n e v y p a d a l tak. Na výletě z fyzického těla j s e m byl dvě hodiny. stále n ě k a m pospíchal a m ě l h u s t o u hřívu blonďatých vlasů. Posadil jsem se a rozhlédl se po kanceláři. Z něja­ k é h o d ů v o d u jsem neuspěl. Po reintegraci j s e m zkontroloval fyzické tělo. že chci vidět doktora G o r d o n a .h y b u a rychle se vznesl v z h ů r u a pryč z místnosti. j a k asi vypadal ve dvaadvaceti letech. Z k l a m a n ě j s e m se posadil a začal si dělat p o z n á m k y z výletu. T o d o d a l o m é zkušenosti více důvěryhodnosti než cokoli j i n é h o . Díval se na mě beze slova. podařilo se mi zahléd­ n o u t fotografii doktora G o r d o n a v jeho dvaadvaceti letech.

je-li to m o ž n é . Ta bílá věc se p o h n u l a do ložnice. N a p a d l o m ě . s r o v n ý m i t m a v ý m i vlasy a h l u b o k o posazenýma o č i m a . ani mladá. t í m j s e m si jist — a natáhl j s e m se. co m á m říct. N á h o ­ d o u se naskytl v h o d n ý kupec. a tak jsme prodali d ů m a dočasně se nastě­ hovali do p r o n á j m u . Napravo od ní. Já j s e m t a m ležel v pološeru a díval ok­ ny.Kdysi j s m e se chtěli odstěhovat ze státu. Asi tak t ý d e n poté. Viděl jsem o k n a a záclony za ní a skrz ni. j a k se její rty pohybují. která sahala od p o d l a h y až ke stropu. pak vyšla ven a prošla opět ko­ l e m postele. Zrovna ve chvíli. co j s m e se nastěhovali. zastavila se a p o h l é d l a na mě. ani stará. Byl to zajímavý d ů m postavený na vrcholku skály p ř í m o nad m a l o u říčkou. a chtěl j s e m jí dát uspokojivou odpověď. V k o u p e l n ě se zdržela jen chviličku. j s e m zahlédl ně­ co p o d i v n é h o ve dveřích. Posadil j s e m se — nikoli fyzicky. „ C o budete dělat s obrazem?" Byl to ženský hlas a já viděl. Na „cizince" j s e m byl v e l m i opatrný. Z a h l é d l a pohyb. Naše postel stá­ la u severní zdi. chtěl j s e m zjistit. sevřela ji mezi obě své dlaně. P o t o m n a t á h l a ruce a u c h o p i l a do n i c h m o u ruku. že je to žena střední posta­ vy. Řekl jsem. b y l y n o r m á l n ě •110 • . že se o něj postarám. K d y ž p r o m l u v i l a . k d y j s e m opouštěl své fyzické tělo. abych se jí dotkl. R u c e se zdály být skutečné. Viděl jsem. Nevěděl jsem. aby si nedělala starosti. Se ženou jsme si zabrali m a n ž e l s k o u ložnici v přízemí. v e d l y dveře do chod­ by. Pronajali j s m e ho přes realitní kancelář a s j e h o majitelem j s m e se n i k d y nesetkali. sly­ šel j s e m ji naprosto jasně. Nalevo byl vchod do k o u p e l n y . j s m e j e d n o u večer šli spát. k o l e m postele. a tak j s e m čekal. co se b u d e dít. Bylo to bílé a m ě l o to tvar a velikost lidské po­ stavy. prošla j e n asi čtvrt met­ ru ode m n e a vešla do k o u p e l n y . J e m n ě se usmála. M o j e žena u s n u l a téměř i h n e d . na t e m n o u n o č n í oblohu. A n i ž bych se o to pokoušel. k d y ž jste v ní leželi. ve k t e r é m j s m e bydleli. pocítil j s e m z n á m é vibrace. jestli je v p o ř á d k u dovolit t o m u přijít v nepříliš z n á m é m místě.

c h á p e t e ? " řekl d o k t o r K a h n . Ve d r u h é řadě byla po­ v ě d o m á tvář." Řekl jsem. D o k t o r Kahn pozorně studoval obrázek. kterým ten d ů m patřil. vlezl jsem si z p á t k y do postele a usnul jsem." zamyslel se. „ M i l o v a l a obrazy. to m ě l a . co se stalo. spojil se se s v ý m fyzic­ k ý m tělem a p o t o m vyklouzl z postele. znal jsem je docela dobře. „Počkejte. odstěhoval se a už se nevrátil. prošla k o l e m postele a dveř­ mi ven do chodby. Dotkl j s e m se jí prstem a zeptal se. jestli je to ona. doktorem S a m u e l e m Kahnem." Podíval j s e m se mu přes r a m e n o na fotografii. „Paní W. „Jsem si jistý. P o d í v á m se. „No. m y s l í m . na které bylo asi padesát nebo šedesát m u ž ů a žen stojících v řadách.teplé a živé. že je to škoda. „Ano. " souhlasil doktor Kahn. „Vlastně u m ř e l a p ř í m o t a d y v d o m ě . T e n d ů m . jestli znal lidi. že ten d ů m m u s e l a m í t moc ráda. V ruce měl fotografii. Ještě jsem čekal. který žil vedle nás. A n i t a m n i k d o nebyl. že je to zajímavé. Zapsal jsem si. Prošel jsem všechny ostatní místnosti v přízemí. jestli n á h o d o u n e m á její fotografii." Zeptal jsem se. " Za pár m i n u t se d o k t o r Kahn vrátil. ve které spíte. ale nevrátila se. to byl její život. „Asi jste našel její obrázek n ě k d e v d o m ě . „Ano. Lehl jsem si. „Ale ano. n e m ě l a nějaké zvláštní zvyky. že t a d y n ě k d e bude. p o t o m o d m í t a l do d o m u vkročit. J e m n ě mi r u k u stiskla. že ano. to je p a n í W . (Takhle neplánovaně jsem se neustále setká­ val s psychiatry!) Zeptal jsem se ho." P o z n a m e n a l jsem. že to tak bylo. Pan W. N i k d o t a m nebyl. v té místnosti. jestli ji n a j d u ." odpověděl. že je to p ě k n ý d ů m . jestli pa­ n í W . • 111 • . že by m o h l a být na s k u p i n o ­ vé fotografii z klubu. a n o . Sel j s e m ke d v e ř í m a podíval se ven. O několik dní později jsem se potkal s psychiatrem. pustila ji. „Ano. ano. byl to její d ů m . Visívaly po celém d o m ě . N e n á p a d n ě jsem se zeptal. " Podíval se na mě zvědavě a p o t o m s po­ c h o p e n í m . zemřela asi před rokem. že a n o ? " Řekl jsem.

Zavolal na mě a já se otočil. j a k m ů ž e v dnešní době obrovských v ý z k u m n ý c h t ý m ů a nepředstavitelně drahých přístrojů jeden nebo i dva lidé dosáhnout nějakých uspokojivých výsledků ve v ý z k u m u antigravitace. M u s í š to demonstrovat sám. Bylo o d p o l e d n e a já se rozhodl. Vstal jsem a šel ven. Bylo tepr­ ve čtvrt na čtyři. Jed­ na z věcí. že si z d ř í m n u ." řekl mi. Znali jsme se asi osm let. Když jsem se po dvou d n e c h vrátil zpátky d o m ů . k d y k o l i m ě l a radost. k d y jsem měl asi h o d i n u volno. Ale proč zněl hlas p a n a Bahnsona v t o m snu tak skutečně? Podíval jsem se na h o d i n y u postele. k d e s ní prováděl experimenty. nebo chtěla vyjádřit vděčnost. Často jsme o ní diskutova­ li. jmenoval se A n d r e w Bahnson. co se děje. n i c takového si n e p a m a t u j i . které ho zajímaly. P o m ů ž e v á m to?" P o m o h l o to. Se získanými zkušenostmi jsem byl již o něco více přesvědčen. než a b y c h teď m o h l usnout. které jsou více než neobvyklé. Věděl jsem. Lehl j s e m si do postele a ve chvíli. „No. víte. M i m o ji­ né byl A n d r e w Bahnson pilotem a pravidelně létal firemním letadlem. byli jsme téměř stejně staří a měli jsme m n o h o společných zájmů. „Počkejte. přece něco. co to bylo. „Ale b u d u o t o m uva­ žovat. M ě l dokonce svou laboratoř. k d y jsem usí­ nal." Poděkoval jsem mu a odcházel. " Posadil j s e m se. že to m o h u zkoušet i v oblastech. jsem uslyšel hlas A n d r e w a Bahnsona: „Existuje způsob. vzala vaši ruku do svých d l a n í a j e m n ě ji stiskla. Zeptal jsem se. Ptal j s e m se. na něco určitě přijdu. byla antigravitace. m á š na to t r é n i n k . M ě l jsem velmi dob­ rého přítele. moje žena byla po­ divně zamlklá. zcela probuzený. • 112 • . " odpověděl. na co ten hlas naráží. ale byl jsem příliš bdělý. ale neměl jsem dost odvahy to zkusit.„Ne. V této souvislosti jsme se bavili také o tom. j a k dokázat antigravitaci. Na j e d n é služební cestě do N e w Yorku jsem se ocitl ve svém pokoji v hotelu v situaci.

Ihned začal nadšeně a vzrušeně m l u v i t . co všechno se stalo od té doby. Zabil se. mě odvedla pryč a já se vrátil do fyzického světa. Z jakéhosi n e z n á m é h o d ů v o d u j s e m usoudil. než a b y ztrácel čas m i n u l o s t í . jak to v í m . nevěřil bys." řek­ la. alespoň byla originální. R u k a . „ale A n d r e w Bahnson je mrtvý. v tu d o b u se to stalo. Asi po h o d i n ě příprav se mi k o n e č n ě p o d a ř i l o odpoutat se od svého fyzického těla a začal jsem se rychle pohybovat t e m n o t o u . Ocitl jsem se v po­ m ě r n ě tmavé místnosti. jestli to bylo správně. Bylo ho víc a víc a vzal na sebe tvar. " V z p o m n ě l jsem si na j e h o hlas. Ú p l n ě j a k o d o k t o r Gordon.„Nechtěli jsme tě rozrušit. M ě l o to cosi společného s jeho smrtí při n e h o d ě a nevím. který j s e m tak jasně zaslechl v N e w Yorku. že potřebuje o d p o č i n e k . Na nějaký p o k y n od n ě k o h o n e z n á m é h o ztratil obláček opět svůj tvar a vrátil se zpět do d í r y v podlaze. to už m ě l a dávno za sebou. ačkoli jsem ho dobře neviděl a n e m o h l j s e m roze­ znat j e h o rysy. N i k d y j s e m n i c • 113 • ." N e p t a l a se. M o j e žena se na mě d l o u h o tiše dívala a p a k řekla: „Ano. co jsem t a d y ! " N i c víc. Zeptal jsem se jí. nebo spíš jsem byl zastaven. C e s t o u jsem znovu a znovu křičel: „ A n d r e w Bahnson! A n d r e w B a h n s o n ! " N á h l e jsem se zastavil. N a k o n e c jsem byl už netrpělivý. P o k u d t o byla a u t o h y p n ó z a . takový by p a n B a h n s o n jistě byl — příliš zaujatý n o v ý m i v ě c m i a n o v ý m i zkušenostmi. „Bobe. V neděli o d p o l e d n e jsem ulehl do postele s j a s n ý m z á m ě r e m navštívit pana B a h n s o n a . která mě držela za lo­ ket. A n o . Nepokoušel jsem se „jít" za p a n e m B a h n s o n e m po m n o h o m ě s í c ů . o k t e r é m mi n ě j a k ý m ů j vnitřní smysl řekl. Po chvíli č e k á n í se z otvoru v podlaze vynořil obláček bílého p l y n u . k d y ž jsi m ě l v N e w Y o r k u tolik práce. k d y ž se pokoušel přistát s m a ­ l ý m l e t a d l e m n a poli k o u s e k o d O h i a . jestli se to stalo před d v ě m a d n y asi tak ve čtvrt na čtyři odpoledne. že je to p a n Bahnson. Kdosi mě držel v n e h y b n é v z p ř í m e n é pozici.

že se mi to dříve nehodilo. a měl j s e m pocit. které j s e m se od svého otce n a u č i l . něco mi říct. Žil svůj život n a p l n o . proč jsem čekal několik měsíců. nebo aspoň její pocit. Soustředil jsem se na osobnost svého otce a „natáhl se" t a m . Přesto jsem se j e d n o u v noci vzbudil. úspěšně a jeho smrt n á m přinesla p o c i t y s m u t k u smíšené s úlevou. T o . který přinášel m é n ě strachu a více víry. J e h o oči ž a d o n i l y o porozumění. což je jistě pochopitelné u m u ž e — lingvisty. U r č i t é faktory v m é m osobním a profesionálním životě omezovaly m o u schopnost n e z b y t n é h o uvolnění. mluvit s n í m . Ve chvíli jsem se bez p r o b l é m ů oddělil a vznášel jsem se volně ve t m ě . zoufale se pokoušel se m n o u m l u ­ vit. N e b y l jsem a n i schopen rozpoznat. M o ž n á to byla právě ta blízkost. že n e m o h l mluvit. jestli rozumí m ý m slovům. T e n t o k r á t jsem nepoužil m e n t á l n í křik. kte­ rý svůj život zasvětil s t u d i u a v ý u c e jazyků. k d y mi zemřel n ě k d o opravdu v e l m i blízký. bylo mu osmdesát dva let. Začal jsem s r i t u á l e m a vibrace se dostavily rychle a lehce. V roce 1 9 6 4 zemřel můj otec. že i on cítil. b y l y tři h o d i n y ráno běžného p r a c o v n í h o dne. po k t e r é m byl té­ měř ú p l n ě paralyzovaný a n e s c h o p n ý mluvit. k d e byl on. Ze rtů mu p l y n u l o pouze nesrozumitelné m u m l á n í . Pokoušel jsem se ho utěšit. J s e m si jist. J e d n o h o o d p o l e d n e ve s p á n k u zemřel. že b y c h m o h l zkusit otce navštívit. • 114 • . že j s m e si blízcí. Z n o v u a znovu jsem si u v ě d o m o v a l důležitost n ě k t e r ý c h z á k l a d n í c h konceptů a myšlenek. Když j s e m ho v té době navštívil. bylo. N ě k o l i k m ě s í c ů před smrtí utrpěl záchvat mrtvice. V m l á d í jsem se sice dost vzpíral rodičovské autoritě. Ze všech sil se snažil mi odpovědět. ale později jsem se s o t c e m h o d n ě sblížil.p o d o b n é h o nečetl. V tomto případě. pro něj bylo zvláště obtížné. Vysvětluje to časovou shodu s událostí v hotelovém pokoji v N e w Yorku? A ještě j e d n a p ř í h o d a . J e d i n ý m d ů v o d e m . jsem cítil daleko m é n ě obav než dříve. V ž d y c k y mu b u d u vděčný.

a tak jsem t a m jen stál a doufal j s e m v to radostné setkání. jakoby tekutého vzdu­ chu. ale m ě l j s e m zcela j a s n ý pocit p o h y b u spojený s t ř e n í m h u s t é h o . Otočil se. Nevěděl jsem. do které jsem nahlédl. nebyla větší než m n i š s k á cela. které jsem očekával. j a k o by ho opouštěla energie. T á t a se n a t á h l . k d y ž jsem byl m a l ý chlapec. Zeptal j s e m se ho. N á h l e jsem se zastavil. Začal jsem si říkat. K hlavní místnosti. j a k se cítí. Byl jsem ve veliké. Bylo to p o d o b n é jako pocit. Třetí místnost. který právě objel půl světa a t a m se potkal s n ě k ý m . n a c o b y rád zapomněl. Do dvou z nich jsem n a k o u k l . že jsem m o ž n á na š p a t n é m místě. jak by to asi řekl člověk. „ C o ty t a d y děláš!" Řekl to přesně tak. „Už m ě n i c nebolí. " odpověděl. ve které jsem stál. viděl jsem jen jeho záda. co m á m očekávat. chytil mě pod r a m e n y . Následovalo vzápětí. N i c j s e m neviděl. že j s e m byl schopen mluvit. p r o u d í c í h o kolem m é h o těla. Potom se otočil a uviděl mě. s k ý m se p ř e d t í m d o m a rozloučil. T e n t o k r á t jsem necítil. Když jsem t a m vstoupil. Ve zdi proti dveřím bylo asi ve výši ramen m a l é o k é n k o . že je to něco j a k o n e m o c n i c e nebo penzion pro rekonvalescenty. Postavil mě zpátky na n o h y a já se vzpamatoval natolik. Rozhlížel jsem se po otci. v o b o u byli lidé. V z r u š e n í m jsem n e m o h l mluvit. k t e r ý za­ žijete. že by mě někdo zastavoval.Začal jsem se rychle pohybovat t m o u . ale těšil jsem se na radostné shledání. m a t n ě osvětlené místnosti. kteří si mě vůbec nevšímali. tak j a k o to dělá svým m a l ý m d ě t e m většina otců. j a k o to dělával." S k o r o j a k o bych m u p ř i p o m n ě l něco. šťastně mě zvedl nad hlavu a p o t o m mě zase spustil zpátky dolů. k d y ž skočíte po hlavě do vody. Nějak jsem věděl. „Teď u ž m n o h e m l í p . ale neprovádělo se zde žádné léčení tak. V y p a ­ dalo to. Blízko o k n a se o zeď opíral m u ž a díval se ven. j a k ho z n á m e m y . vypadal opravdu unave- • 115 • . přiléhalo n ě k o l i k místností m e n ­ ších. ani jsem necítil na paži ničí ru­ ku. V jeho tváři se zračil naprostý úžas a m ů j „mrtvý" otec na mě p r o m l u v i l .

vyšel j s e m z místnosti. že setkání je u konce. k t e r ý mi otevřel b r á n u do reality. N a j e d n o u j a k o by zapomněl. h o d i n a nebo rok v n e k o n e č n u existence?). že nás žádá o p o m o c a o úle­ vu od bolesti? Jestli je to tak. které m á m e d o m a . výsled­ k e m m ů ž e být pouze jedno. Pochopil jsem. kte­ rý již sám o sobě dával smysl těm n e k o n e č n ý m h o d i n á m sklíčenosti. Jestli má být v této knize obsažen nějaký důležitý vzkaz. k d y ž to srovnám s fotografie­ mi. že lidská osobnost může působit a působí i m i m o své fyzické tělo. N e v í m . ale n e m é n ě pů­ sobivé. J s o u m é n ě osobní. která ale vždy bu­ de vábit zvědavé a svědčit proti intelektu. že jsem tady. Díval j s e m se na něj. strachu.ně. nové perspektivy. jestli bych měl. která může být lidské mysli nepochopitelná. Pro teď to m u s e l o stačit. a z a č á t k e m nového nazí­ rání na svět. tak tohle by m o h l o stačit. Vy­ padal hubenější a vypadal tak na padesát. ne­ jistoty. osamění a rozčarování. k d y jsme mu již nerozuměli. Poti­ c h u jsem se otočil. Je tohle moje odpověď? Když si tyto mé zkušenosti spojíte s faktem. A smrt pro něj byla p o ž e h n á n í m . Bylo to tak? B y l a v těch posledních d n e c h bolest t a k strašně intenziv­ ní? V těch d n e c h . • 116 • . T ě c h zkušeností je m n o h e m víc. V š e c h n y mě vedly k n e v y h n u t e l n é m u e m p i r i c k é m u závěru. který u m o ž n i l radostem i bolestem života „tady a teď" zařadit se do náležité kategorie důležitosti (co z n a m e n á m i ­ nuta. který byl odrazovým m ů s t k e m k t o m u . „natáhl se" pryč a vrátil se do fyzického těla. musel své tělo cítit j a k o strašlivé vězení. V r á t i t se trvalo m n o h e m kratší d o b u než dostat se t a m . č e m u se říká kvantový s k o k v myšlení. P o k u s í m se „vidět" ho znovu? N e v í m .

o č e m ta písnička vůbec je. která čeká na od­ pověď. M o ž n á jsem to našel a prostě jsem to nepoznal. Postupně se t e c h n i k a m o d ­ litby ztratila vždy do té doby. a n i ž by tušily. jsem nenašel nic. Ostatní absorbovali pouze slova. jestliže toto d r u h é tělo přežije to. • 117 • .8 „Protože se to píše v bibli" Jestliže má člověk d r u h é tělo. T e n starý. jestliže osobnost a charakter pokračují ve své existenci v této staronové formě — co potom? Znovu ta prastará otázka. zavedený způsob n e n í úpl­ ně v p o ř á d k u . by m o h l o být j a k ý m s i zákla­ d e m . a n i ž b y c h o m m ě l i ponětí o jeho p ů v o d n í m obsahu nebo o význa­ mu j e d n o t l i v ý c h c h e m i c k ý c h prvků a sloučenin. Ta má představovat p ř í m o u k o m u n i k a c i s Bo­ h e m . Nebo. Z a č n ě m e m o d l i t b o u . jako k d y b y c h o m recitovali c h e m i c k ý vzorec. Na d r u h o u stranu m n o h é z toho. zavedený způsob ne­ ní ú p l n ě v p o ř á d k u . A m o d l i t b a je zřejmě j e d n í m z nich. po dvanácti letech m i m o fyzických aktivit. To je vše. j a k se m o d l i t . co by d o k l á d a l o biblické zprávy o B o h u a p o s m r t n é m životě v m í s t ě zva­ n é m ráj. A samot­ ná slova se v p r ů b ě h u let upravovala a m ě n i l a . T ř e b a k t o m u n e m á m p o t ř e b n o u „kvalifikaci". Kdysi kdosi věděl. není dostačující. k t o m u já n e m á m dostatečnou kvalifikaci. č e m u ří­ k á m e smrt. že ten starý. co k t o m u m o h u říci. N e b o jako k d y ž děti zpí­ vají „ L o n d o n Bridge Is Falling D o w n " ( l o n d ý n s k ý most p a d á ) . s č í m jsem se setkal. Zkusil to n a u č i t ostatní. j a k j s e m se již zmínil. N ě k o l i k z n i c h se n a u č i l o m e t o d o l o g i i . V pozdějších d o b á c h její znovuobjevitel vět­ š i n o u n e b y l schopen přesvědčit ostatní. To je docela dobře m o ž n é . který byl v p r ů b ě h u staletí překroucen. A nebo v ještě h o r š í m případě je možné. Dodnes. C e l á naše civilizace je p l n á p o d o b n ě i r a c i o n á l n í c h zvyků. d o k u d n e b y l a v p r ů b ě h u věků p e r i o d i c k y znovu n á h o d n ě (?) objevena. J s m e n a u č e n i m o d l i t s e tak.

A každé slovo jsem m í n i l váž­ něji než cokoli j i n é h o p ř e d t í m v c e l é m svém životě. N e m o h l jsem t a m zůstat navždy. Koupili j s m e ho proto. křičel a vzlykal. C e l á situace mi připadala zcela n e m o ž n á . ja­ ko by to byla část z e m ě k o u l e . Pořád j s e m byl p ř i l e p e n ý k té bariéře a n e m o h l jsem se dostat na d r u h o u stranu ke s v é m u fyzickému tělu. O d ř í k a l j s e m v š e c h n y modlitby. tvrdé zdi. nalevo. Drápal jsem. C í t i l jsem se zcela ztracen. že je všechno v p o ř á d k u .že moje v ý u k a m o d l e n í n e b y l a dostatečná nebo správná. N e b y l j s e m raněný. ale byl jsem v naprostém šoku. které j s e m se k d y naučil. přilepený k c h l a d n é . S v y p ů j č e n ý m i p a d á k y na zádech j s m e vzlétli v z h ů r u a m í ř i l i do výšky k o l e m tří tisíc m e t r ů . d r á p á n í a strkání do zdi jsem se začal modlit. V y p a d a l o to. Bylo to ú p l n ě k n i č e m u a z p o u h é h o e m o c i o n á l n í h o v y č e r p á n í j s e m se u k l i d n i l . Asi po h o d i n ě bezvýsledného škrábání. • 118 • . Před lety j s m e si s p ř í t e l e m k o u p i l i letadlo. Z p a n i k a ř i l jsem. j a k j s e m t a m tak ležel a odpočíval. než se mi vrátila schopnost pře­ mýšlet střízlivě. že bylo lev­ né a v d o b r é m stavu. Příklad pro ilustraci: při j e d n é nefyzické exkurzi jsem se řítil nicotou zpátky do fyzického těla. jehož letové schopnosti jsme dost neznali. N i c se nestalo. Zcela bez varování j s e m narazil do pevné zdi z nějakého n e p r ů c h o d n é h o materiá­ lu. že mé fyzické tělo le­ ží za touto bariérou. v y p a d a l o to. Kdy j s e m se naposledy ocitl v takhle n e m o ž n é situaci? V z p o m n ě l j s e m si. Zkoušel jsem to na­ pravo. N ě k o l i k r á t j s m e se cvičně prolétli n a d p o l e m a p a k j s m e se rozhodli vylétnout výš a zkusit trochu akrobacie. N e v í m . nahoře i dole. ale n e m o h l jsem. nebo jsem p ř i n e j m e n š í m nechtěl. Zeď b y l a tvrdá a pevná. Každý z nich byl m í r n ě v y p o u k l ý . a ještě j s e m si vymyslel n ě k o l i k vlastních. T a k m o c jsem byl vyděšený. Ale vrátila se. že je vytvořena z obrovitých přek­ rývajících se svařených plátů ocele. V k a ž d é m pří­ padě to nefungovalo. Zkoušel jsem se tím protlačit. Byl j s e m si zcela jistý. j a k d l o u h o j s e m t a m ležel.

Dostali j s m e se do vnější vývrtky. n a m í ř i l i nosem m í r n ě k zemi a nastavili j s m e řídící p á k u a směrové k o r m i d l o tak. V y r o v n a l i j s m e řídící p á k u a nastavili ji d o p ř e d u — běžná t e c h n i k a k získání kontroly. Snažil se překřičet řev větru: „Radši o d s u d v y p a d n e m ! " I já jsem byl připraven vyskočit. která se n e m á dělat. Zatáhnout řídící páku dozadu.U d ě l a l i j s m e n ě k o l i k l í n ý c h osmiček. který byl proti pravidlům. napravo. Bezpečně jsme přistáli. • 119 • . k d y j s e m ležel u bariéry a těž­ ce d ý c h a l . V n ě k o l i k a m á l o o k a m ž i c í c h j s e m byl z p á t k y ve svém fyzickém těle. Horší už to ale být n e m o h l o . na které jsem tak dlouho šetřil. roztřeseně jsme vylezli ven a posadili se na zem. Neměl jsem co ztratit. až b y l a země t a m . Ani j e d e n z nás j s m e takovou věc n i k d y p ř e d t í m neviděli. na tuhle vývrtku n i c n e p ů s o b i l o . V y p a d a l o to. Stejně tak n e v í m . tak j e n o m to. proč to fungovalo. n á h l é zrych­ lení. J e d i n á věc. že v ý v r t k a byla č í m dál horší a země se rychle přibližovala. která mě tam ještě držela.zkusili jsme všechno. kromě té jedné věci. Pokoušel j s e m se tuto zku­ šenost aplikovat na svou současnou situaci. V p ř í š t í m o k a m ž i k u j s m e byli ve vývrtce. co to bylo za bariéru. pár n e d b a l ý c h s m y č e k a něko­ l i k otoček. zpátky. V ý v r t k a byla č í m dál rychlejší a navíc sebou letadlo začalo cukat. Otáčel j s e m ho. Ale teď ne. Zbýval j e n j e d e n směr. že je všechno v p o ř á d k u . když se do­ stanete do vývrtky. Bili se na mě otočil z p ř e d n í pilotní k a b i n y . že to ne­ ní dobře. Uvažoval jsem . Letadlo i h n e d vyrovnalo vývrtku a nabralo letovou rychlost. ačkoli moje v ě d o m í jistojistě tvrdilo. natož a b y c h o m ji vyzkoušeli. přijdeme zřejmě o letadlo. N a h o r u . o d k u d j s e m přišel. byl fakt. N e v í m . dolů. T v á ř měl ú p l n ě bílou. kromě postupu. k d e m ě l a být. S m ě r o v é k o r m i d l o proti s m ě r u vrtule. T e ď jsem si vzpomněl na vnější vývrtku. Otřesený. N a b r a l i j s m e opět výš­ ku. aby letadlo u d ě l a l o r y c h l ý v ý k r u t . a tak j s e m to zkusil. Z a t á h l j s e m řídící p á k u dozadu. P ř e d t í m to fungovalo skvěle. nalevo — k n i č e m u . ale v bezpečí. Kudy? Při p o h l e d u zpět se všechno zdá být t a k jasné — přece pryč od bariéry. že když vyskočíme. Jestli se něco dělo.

zatímco se o n y tři bytosti přiblížily. „Poslouchejte!" M y s l í m . že v míst­ nosti jsou se m n o u tři bytosti. Ve chvíli. M o d l i l jsem se o p o m o c ve j m é n u Ježíše Krista. Ne že b y c h se s ni­ mi zrovna pral. jen z d r u h é strany. Ně- • 120 • . že j s e m zpátky. že si u d ě l á m jen m a l ý výlet. Snažil j s e m se být k l i d n ý . J a k jsem se ve t m ě protáhl. Výsledek? Mí trapiči se hlasitě smáli a trápili mě stále víc. k d y jsem opustil své fyzické tělo. který by mi přispěchal na p o m o c a utěšil m ě . K d y ž jsem si sedal. Neobjevil se ž á d n ý strážný anděl. C h v í l i poté. J i n d y j s e m byl na návštěvě u svého bratra a jeho r o d i n y a zůstal j s e m t a m přes noc. ale naschvál. kte­ ré z n á m . ale rozhodně j s e m nebyl pasivní. Její po­ stel byla p ř í m o u téže zdi. Posadil j s e m se ve fyzickém těle a byl jsem rád.M o ž n á se dá říct. N e v í m . Podařilo se mi dostat se zpátky. j a k se m o d l í ke svým b o h ů m ? " chechtal se j e d e n z nich po­ hrdavě. Prosil j s e m Boha o p o m o c . než jak mě v náboženství n a u č i l i . Z opatrnosti j s e m zůstal v blízkosti svého fyzického těla. o k t e r ý c h jsem se dozvě­ děl od své katolické manželky. Vyzkoušel jsem i n ě k o l i k svatých. „Slyšíte. A tak j s e m se začal m o d l i t . která oddělovala m o u ložnici od ložnice mé čtyřleté neteře. jestli to m ě l o nějaký vliv. Přicházel z vedlejší místnosti. O p ě t jsem odříkal v š e c h n y m o d l i t b y . Z a č a l y mě tahat. protože jsem o p r a v d u potřeboval odpočinek. přiblí­ žil jsem se ke svému fyzickému tělu a vklouzl do něj. N e b y l j s e m si jistý. dostavila se z n á m á v l n a vibrací a já se roz­ hodl. j a k é je to zažít ten­ to pocit m i m o domov. Začal jsem je odstrkovat. a b y c h si vyzkoušel. že mě to trochu rozzlobilo. co jsem se odebral do hostinského pokoje. slyšel jsem dětský pláč. ne silně. ale postel byla čelem přistavena ke zdi. nebo ne? P o k u d opravdu zapůsobila. jsem si u v ě d o m i l . tak zapůsobila jinak. co b u d u dělat. a b y mě n e m o h l y od­ t á h n o u t pryč. ale b y l y tři. jako by c h t ě l y vyzkoušet. jestli se dokážu vrátit do svého fyzického těla dost rychle. j s e m si vlezl do postele. M ě l y z toho legraci. že m o d l i t b a zapůsobila.

Po chvíli se malá J. " odpověděla švagrová. „Začala jen několik m i n u t p ř e d t í m . k d y ž jsem zkoušel použít konvenční. " Z n o v u jsem nabídl svou p o m o c . a b y vás kousali. Co se týče nebe a pekla.k o l i k m i n u t jsem čekal. ale všechny p r o b í h a l y po­ dle stejného vzoru. u k l i d n í svou d c e r k u a znovu ji uspí. které vás oždibují a různě trápí. „Nejspíš m ě l a zlý sen a v y p a d á to. že švagrová přijde. než jsi přišel. Při nefyzických výletech do lokality II je často třeba projít „vrstvou". že se n e m ů ž e p r o b u d i t . p ř e d p o k l á d a l jsem. tahali. Jest­ liže se pohybujete p o m a l u a nereagujete příliš divoce na ty zvědavé „ryby". Je m o ž n é . j a k d l o u h o již pláče. P o k u d existují. m á m příjemnější zprávy. která je nejblíž n a š e m u „tady a teď" a která je s n í m nejvíce spojená. dostanete se skrz bez větších potíží. nebo oblastí. která visí na udici v n e k o n e č n é m moři. Švagrová m ě l a na k l í n ě stále ještě vzlykající d c e r k u a u k l i d ň o v a l a ji. Pohybujte se divoce a perte se s n i m i a brzy vzrušeně přispěcha­ jí další a další zdejší obyvatelé. Asi za deset m i n u t j s e m vstal a šel do přilehlé ložnice. k d y b y bylo potřeba. N o r m á l n ě to nedě­ lá. že je to h r a n i c e pekla? S n a d n o m ů ž e m e dospět k závěru. Zeptal j s e m se. že se n a c h á ­ zí v té části l o k a l i t y II. a vrátil jsem se do svého pokoje. Byla noční m ů r a m é m a l é neteře p o u h o u s h o d o u náhod? M o ž n á b u d u potřebovat nějakou novou t e c h n i k u m o d l e n í . jsou n ě k d e v lokalitě II. běžně přijíma­ né m o d l i t b y . co se děje a jestli j i m n e m o h u nějak pomoct. které vás přispěchaly p r o z k o u m a t . T a k o v ý c h příhod jsem zažil m n o h e m víc. většinou spí k l i d n ě . je to jakýsi černošedý h l a d o v ý oceán. k d e k v á m i n e j m e n š í p o h y b přitáhne bytosti. o které jsem se z m i ň o v a l již dříve. že m o m e n t á l n í p r ů n i k touto přiléhající vrstvou vpustí „ d é m o n y " a „ďábly" • 121 • . „ M y s l í m . V y p a d á to. J a k o byste byli návnada. u k l i d n i l a a zřejmě znovu usnula. strkali a šťouchali do vás. " Zeptal jsem se. že b u d e za chvíli v p o ř á d k u .

který zní skoro j a k o h e r a l d i c k é t r u m p e t y . P r o m í t n ě t e si t u t o ideu dále a začne v á m docházet. ať už je to cokoli. . že existují m y r i á ­ dy variací. I ta nejmenší zbloudilá m y š l e n k a v nesprávnou chvíli nebo h l u b o k o uložená emoce. j i ­ né by téměř m o h l y splňovat představy o ráji a některé se skoro neliší od p o d m í n e k „tady a teď". V š i c h n i ho přijímají v kli- • 122 • . J s e m si t í m jistý. . co s tím? Kde m á m e hledat nějaké vedení? Kde je ten B ů h a to nebe. T a k ž e . Funguje to. k d e se usadí. ať si to přeji nebo nepře­ ji. k d y ž j s e m byl „na návštěvě" v lokalitě II. ta událost je vždy­ cky stejná. včetně vás s a m ý c h . N i k d y j s e m se neobtěžoval zůstat t a m tak d l o u h o . k d y ž jsem se nefyzicky pohyboval v lokalitě II. které mi u m o ž ň u j í dostat se skrz t u t o vrstvu v relativním klidu. je každé narušení dokonalosti v a š í m v l a s t n í m d í l e m . skončíte možná v té části l o k a l i t y II. Ty nejsilnější a nejtrvalejší z n i c h p a k nejspíš po v s t u p u do této říše působí jako jakési s a m o n a v i g a č n í zařízení. J e n děsivou m e t o d o u p o k u s ů a o m y l ů j s e m vynalezl triky. se perio­ d i c k y dělo cosi v e l m i nezvyklého. Jestliže lokalita II obsahuje úseky pekla a nedosahuje zcela na­ šich představ o ráji. a b y c h to zjistil. polozvířecí. Některé z výsledných destinací pro mě m ě l y veškeré aspekty pekla. Na místě nezáleží. ale roz­ h o d n ě jsou schopné chovat se a myslet nezávisle. k d e m y š l e n k y nejsou jen věci. Někdy. Vaše směřování v nebi nebo pekle lokality 11 zřejmě vychází z vašich nejhlubších konstantních motivací. Z d á se. e m o c í a tužeb. ale k d e jsou všechno.do naší m y s l i . Jestliže jste bezcitný vrah. kde jsou všichni p o d o b n é h o ražení jako vy. které uctíváme? U n i k l o mi něco? A p ř e s t o . V p r ů b ě h u n o r m á l n í činnosti. se ozve vzdálený sig­ nál. Pro takové lidi by to jistě bylo peklo. Kdo nebo co jsou zač? N e v í m . o které jsem nevěděl. protože by t a m n e b y l y n i k d e ž á d n é n e v i n n é bezbranné oběti. že jsou nelidské. protože to t a k fungovalo vždycky. o d k l o n í m ů j výlet p ř í s l u š n ý m směrem. V těchto světech.

Když On prochází. že O n (nebo O n i ) prochází svým královstvím. V y p a d á to. a chovat se tak. k d y ž procházel kolem. že j s e m zde p ř í t o m e n já. V š i c h n i to přijímají j a k o naprosto samo­ z ř e j m o u součást života a to je velký a přesto sotva p a t r n ý rozdíl. že účelem tohoto počínání bylo vytvo­ řit živoucí cestu. k d y ž jedete a u t e m . na k t e r o u jsou všichni zvyk­ lí. K d y ž se ozve signál. kterou přijíž­ dějící v l a k představuje. nebo zastavit před s p u š t ě n ý m i závorami. že jsem j e d n o u uvažoval. K d y ž odejde. k d y b y zjistil. Pa­ m a t u j i se. ale všichni přestanou m l u v i t a dělat. a přece cítíte veliký respekt p ř e d silou. že si všichni lehali na záda a těla p r o h ý b a l i tak. ani ji už n i k d y n i k d o nespatří. Když On prochá­ zí. n i k d o n e m l u v í o tom. zcela nepředstavitelné. co by se asi stalo. jsem si lehl na zem s ostatními. všechno se zastaví. Bez vý­ jimek. Je to Bůh? Nebo S y n boží? N e b o jeho zástupce? • 123 • . Při těch několika příležitostech. po které On cestoval. N i k d o to n e k o m e n t u j e . k d y ž se On přiblíží. C e l á událost je také v e l m i neosobní. který sílí. všechno naprosto a zcela znehybní. Je to tak běžná činnost. V tu chvíli bylo p o u h é p o m y š l e n í na to. vlastně se vás to a n i m o c netýká. aby vystavili bři­ cha (nikoli g e n i t á l i e ) . N i k d o n e o m d l í v á n a d š e n í m a n i n e p a d á na kolena. všichni se zvednou a začnou zase dělat to. neznepokojuje vás to. N e b y l jsem si jist. k d y jsem tento průvod zažil. co zrovna dělají. jak se očekává. jestli to chci vě­ dět. je důležitější než cokoli j i n é h o . všechny živé bytosti si l e h n o u na zem — m ě l j s e m dojem. že si občas někoho ze svého živého mostu vybere a o této osobě p o t o m už n i k d y n i k d o neslyší. jako třeba zastavit na červenou. Je to událost. n i k d o se ani nepohne. n i k d o o t o m nejspíš ani nepřemýšlí. ozývá se d u ­ nivý zvuk h u d b y a objeví se pocit zářivé neodolatelné životní síly nebo nejvyšší moci. a p o t o m odeznívá v dáli. aby Ho neviděli. Když On prochází. z a t í m c o hlavy otáčeli na stranu.du. co dělali před­ t í m . Přístup všech pří­ t o m n ý c h je velmi realistický. Postupně jsem dospěl k názoru. Je to signál. dočasný návštěvník. že udě­ l á m něco jiného. co se stalo.

T a d y jste d o m a . s každou p r o m ě n o u té živoucí zářící barvy se zároveň m ě n í t e i vy sami. v r c h o l n á zkušenost. A zase. Vaše v n í m á n í je zamlžené a zcela okouzlené d o k o n a l ý m prostředím. která přináší v historii lidstva tolikrát o p a k o v a n ý vzkaz. To teplo není jen k o l e m vás. U r č i t ě to také m u s í být nirvána. který různé osoby popisují velmi různě. C í t í ­ te. k d e n e n í ani nahoře. V š e c h n y jsou v á m blízké a z n á m é . J a k o byste byli v mra­ cích obklopujících věčně zářící západ slunce a zároveň i jejich součástí. pro jehož přesnější popis se mi nedostá­ vá slov. ve kterých se vznášíte. Sbory j a k o b y l i d s k ý c h hlasů se ozývají v p í s n í c h beze slov. j a k ho chápe naše nábo­ ženství. j a k ho z n á m e . Je to tu p o ř á d a vy vib­ rujete v souzvuku s h u d b o u . R o z h o d n ě je to stav bytí. Reagujete a vstřebáváte do sebe tu n e k o n e č n o u m o d ř . J s o u to j e n ty h a r m o n i e . R u b í n o v ě červené paprsky světla. n i k d y n á h l e nebo prudce. jsou prozařovány paprsky světla. N i c obyčejného. žluť. ta interpretace.T ř i k r á t j s e m „šel" na místo. co si začnete uvědomovat. N e n í to něco. je to víc než h u d b a . že by to m o h l a být část ráje. j e m n é a d y n a m i c k é m e l o d i c k é pasáže.jsou to j e n ty části h u d b y . Bylo to jako vznášet se v teplých. O p ě t je to ta vize. M r a k y . Koupete se v n i c h . k d e nic neexistuje j a k o samostatná část h m o t y . ani dole. nebo něčeho víc. Pro mě to bylo místo nebo stav naprostého čistého k l i d u a m í r u a přes­ to intenzivních. n u d n é h o . V š e c h n y barvy spektra se ne­ ustále objevují a zase mizí. tak j a k n á m ji prezentují mystikové všech dob. n á d h e r n ý c h e m o c í . ale je i na vás a ve vás. m n o hohlasý k o n t r a p u n k t . že sem patříte. dočasná návštěva tohoto „mís­ t a " nebo stavu bytí. zeleň a čer­ veň a všechny odstíny mezi t í m . k d y ž přes vás přecházejí. J s e m si jistý. N e k o n e č n é m e l o d i e s m y č c ů všech odstínů se v j e m n é h a r m o n i i prolína- • 124 • . než je světlo tak. t a k j a k ji zná­ m e . a k a ž d ý z n i c h je n á d h e r n ý . hluboce d o j í m a v ý podtext . a k a ž d á z n i c h s se­ bou přináší j i n ý d r u h u k l i d ň u j í c í h o a m í r n é h o štěstí. m ě k k ý c h m r a c í c h . samádhí. jejichž tvary a o d s t í n y se neustále p r o m ě ň u j í . všední­ ho. protože žádné světlo v á m nepřinese takový pocit smysluplnosti. které ve vás vyvolávají h l u b o k é emoce. Pohybujete se volně a bez n á m a h y skrze m r a k y a k o l e m sebe slyšíte h u d b u .

Dáváte a přijímáte a u t o m a t i c ­ ky. Je všude — k o l e m vás. vašeho pravého Otce. že existuje celek. Jste d o m a . N e p o j m e n o v a t e l n é emoce. co potřebujete. k t e r o u v á m bylo d o p ř á n o pouze zahlédnout. nos­ talgie. nebo co potřebuje vás. T a d y víte o existenci Otce. k d e jste v ž d y c k y m ě l i být. N e n í to něco. k a m patříte. T a m . co je. Stvořitel všeho. vedle vás. k a m patříte.ty všechny jsou t a d y teď n a p l n ě n y . to nevíte. Jste t a m . bylo a bude. O n i jsou ú p l n ě stejní j a k o vy. k d y ž jste se na Havaji dívali na m r a k y zbarvené z a p a d a j í c í m s l u n c e m . ve vás. S v á m i . C í t í t e s n i m i . k d y ž ve vás úryvek h u d b y . ve vás propleteni. pozitivní i negativní. ve vás v z b u d i l y naději. T o ­ h l e je hostina a ty m r ň a v é drobky. k d y ž jste toužili po místě. Zažíváte d o k o n a l o u har­ m o n i i . které jste o c h u t n a l i p ř e d t í m . a přijímáte ho bez potíží. ať už to bylo město. bez z á m ě r n é snahy. vy jste její součástí a o n a je v á m i . oni jsou vy a stej­ ně j a k o vy jsou d o m a . co je tak ob­ rovské. vás s a m ý c h . toho všeho. jsou dal­ ší. které jste cítili ve vašem z n á m é m světě. a n i si to nedovedete předsta­ vit. Je to nejčistší pravda. k d y ž jste ti­ še stáli mezi v y s o k ý m i stromy. d o k o n a l á láska. O n o „dosahování" j e p r y č . Ne­ ní t a m ž á d n ý zdroj. si uvědomujete zdroj všech vašich zážitků a zkušeností. touha.jí s c y k l i c k ý m i . O t e c . Jenže t a d y ty e m o c e nepotřebují i n t e n ­ zivní vyjádření ani teatrální demonstrace. N e u v ě d o m u ­ jete si ž á d n é rozdíly v pohlaví. Jste d o m a . že to nejste schopni a n i pochopit. země. Jste • 125 • . že by měli nějaké tvary. národ n e b o ro­ d i n a . A vy jste jen j e d n í m z je­ ho n e s p o č e t n ý c h výtvorů. N e n í to důležité. A hlavně . V t o m všem. ale zná­ te je a jste s n i m i spojeni. neustále se vyvíjejícími t é m a t y a vy s n i m i rezonujete. N e m a j í j m é n a . n e u v ě d o m u j e t e si ani. jste obojí. jakožto část celku. jako by mezi v á m i p r o b í h a l y něžné elektrické vlny. ze kterého by ta h u d b a vycházela. k a m pat­ říte. vy sami. která se v á m s ž á d n o u v z p o m í n k o u nespojovala.nejste sami. ale nikoli j a k o součást toho všeho. z níž jste d o s u d m ě l i možnost zakusit jen n e p a t r n é s e g m e n t y a n e ú p l n é části. pocit osudovosti. kývajícími se ve větru. V ý m ě n a p r o b í h á přirozeně. protože jste t a m . J a k nebo proč. nebo jste při ní pocítili t o u h u . m u ž i žena. elektron i proton. nějaká m e l o d i e vyvolala v z p o m í n k y na m i n u l o s t .

Ale ne­ bylo to „to m í s t o " . k d y ž jsem se vrátil. Bylo to tak těžké. k d e n i c není ú p l n ě „správně". že j s e m se již znovu nepokoušel se t a m vrátit. Skutečnost. A moji přátelé. a t a k jsem se dal do práce. T a k é jsme nainstalovali p o d v o d n í reproduktory. Bylo by potřeba příliš m n o h o elektřiny. Ale ať j s m e se snažili. který j s e m si pamatoval. U nás d o m a j s m e také m ě l i bazén. A k u t n í osamělost. si ne­ pamatovali. Pamatoval jsem si přes­ ně. že by t a m k d y nějaká barevná světla p o d v o d o u byla. Byl to ráj? J e d n o u j s e m se pokusil n a p o d o b i t „to místo" tady. k a m patříte. který bazén to byl. nostalgie a cosi j a k o stýskání. To fungovalo docela dobře. k a m opravdu patříte. jak jsme se snažili. na tomto světě. Připadal j s e m si. skutečnost! • 126 • . trpěl jsem celé d n y silnou nostalgií a p o c i t y opuštěnosti. A ještě j e d n a p o d i v n á věc. Navštívil jsem ono místo svého dětství. takže jste m o h l i ležet ve vodě s uši­ ma pod vodou a poslouchat h u d b u . že jste na s p r á v n é m místě. který měl pod v o d o u do stěn zapuštěná t e m n ě barevná světla. Vracel jsem se neochotně a byl j s e m z toho s m u t n ý . že j s e m se j a k o dítě koupal v bazénu. k d e všechno a všichni působí „špatně" ve srovnání s místem. ani se mu to neblížilo. Kdosi mi p o m o h l se vrátit. j a k o se asi cítí návštěvník mezi cizinci. ale n e b y l a t a m ž á d n á barevná svět­ la p o d vodou. Byl j s e m t a m třikrát a ani j e d n o u j s e m se nevracel zpět do fyzické­ ho těla dobrovolně. Ba­ zén. ja­ k o u jsem si p a m a t o v a l . Pokaždé. nepodařilo se n á m d o s á h n o u t takové sytosti barevných tónů. N a i n ­ stalovali j s m e barevná p o d v o d n í světla. kteří se se m n o u chodívali koupat. V z p o m n ě l j s e m si. v zemi.šťastní prostě proto. t a m byl. na místě.

N a p ř í k l a d „ruce". Většina pomoci byla jen m í r n á . • 127 • . aby mi po­ m o h l . Neobjeví se vždy. N e m á m z nich ž á d n ý pocit ohrožení a zcela j i m důvěřuji. jak t o m u t o slovu r o z u m í m e m y . Častěji mi však po­ mohli ve chvílích. J e h o příchod byl d ů s l e d k e m mého p r o b l é m u . který se objevil. Přesto mi n e n a b í d l ž á d n á slova útěchy. P o m o c n í k a . že by to byli strážní andělé. co jsem si přál. mi rozhodně p o m á h a l y do­ s á h n o u t toho. N ě k d y j e d n o h o z nich přivolala duševní úzkost nebo křik. T e n t o m u ž věnoval p r a m á l o pozor­ nosti mé e m o c i o n á l n í úzkosti. Neviděl jsem. k d y ž potřebuji pomoc. Byl tohle m ů j „ p o m o c n í k " ? V 10. C í t i l j s e m jeho ruce a slyšel jeho hlas.9 Andělé a archetypy J e d n o u z největších záhad celé této záležitosti je fakt. že mi v m ý c h po­ kusech čas od čas n ě k d o p o m á h á . že bych o to žádal. Přesto z nich rozhodně m á m pocit p o r o z u m ě n í a vědění a v jejich činech je znát cílevědomost. R o z h o d n ě se mi nezdá. Přesto zcela e v i d e n t n ě přišel. k d o mi p o m á h a l . n i c víc. M o ž n á . ačkoli osoba tra­ dičněji orientovaná by si to tak jistě m o h l a v y k l á d a t . ani proč mi pomáhají. kapitole popisuji m u ž e v rouchu. v r o u c h u a s ozdo­ bou na hlavě. že je — jsou — se m n o u pokaž­ dé. nepokusil se mě u k l i d n i t ani ukonejšit. k d y ž j s e m úzkostlivě prosil o p o m o c ve chvíli. M á l o k d y jsou „přátelští" tak. N i c m é n ě těsně p ř e d t í m jsem uviděl n ě k o h o sedět v jógové pozici. ani neodpovídají vždy n a m é m o d l i t b y . který mě vzal na cestu za d o k t o r e m G o r d o n e m do loka­ lity II. že o nich jenom n e v í m . kdy jsem o to nežádal — n e b o m o ž n á ve chvílích. j s e m n i k d y nespatřil. s n á p a d n ě z n á m ý m a o č i m a a tváří. k d o tito p o m o c n í c i jsou. Jejich p o m o c zřejmě závisí víc na jejich rozhodnutí než na m é m . které mě postrko­ valy do kopce k d o m u d o k t o r a Bradshawa. k d y j s e m se snažil zbavit „parazitů". N e v í m . k d y jsem si nebyl vědom.

B y l a to j e d n a z ne­ m n o h a situací. Lišil se t í m . asi t a k j a k o otáčíme slepce. který mi o t ý d e n později. T y t é ž ruce mě otočily. že se m u s í m vrátit do fyzického světa. k d y bylo r o z h o d n u t í n a m n ě . k d y mi p o m ů ž o u a k d y ne? N e v í m . do této kategorie nezapadají. „Hostitele" z k a p i t o l y 10 n e ř a d í m do stejné kategorie. že za m n o u sám přišel a n a b í d l mi p o m o c . že n e v í m o tom. že do ní patří. a b y mi p o m o h l . abych ho mohl spatřit. Ze všech p o m o c n í k ů . neobjevila se ž á d n á p o m o c . k d e se k o n a l a seance. jestli se z té­ hle k o n k r é t n í p o m o c i m á m radovat nebo z ní m á m být s m u t n ý . že by mi n ě k d o přišel na p o m o c . k d y b y c h měl možnost znovu ho spatřit.T o t é ž platí o „ p o m o c n í k o v i " . sdělil. Přesnější by m o ž n á bylo na­ psat. a v u r č i t é m s m y s l u velmi dobře informovaný. které b y c h bez p r o b l é m ů po­ znal. že jsem z něj m ě l pocit vřelého přátelství a sounáležitosti. Přijímání této p o m o c i bez j a k ý c h k o l i dotazů je zde jaksi samozřejmé. ale je dost dob­ ře možné. že při­ šli čistě j e n za t í m t o ú č e l e m a kvůli n i č e m u j i n é m u . také se nedostavil n i k d o . Když mě trápily a m u č i l y podivné bytosti. T y ­ to ruce n e m o h l y být skutečnější. Když mě bytosti b r u t á l n ě napadly. k d y ž jsem se vznášel v té zdánlivě n e k o n e č n é blaženosti? N e v í m . ačkoli byl u r č i t ý m způsobem j i n ý než já — starší. Je j e d n í m z těch. Lišil se také t í m . k d y jsem se o to chtěl pokusit znovu. které jsem byl schopen něja­ k ý m způsobem identifikovat. Při návštěvě A n d r e w a B a h n s o n a v lokalitě II mě kdosi držel. ale přesto velmi pev­ ně. k d y se p o m o c n í k dostavil na moji žádost. n i k d o mi nepřišel na p o m o c . Byl to další případ. A k d o to tiše trval na tom. křičel a m o d l i l se u oné kovové bariéry při ces­ tě zpátky. M ě l j s e m z nich j e d n o z n a č n ý dojem. kdo mi to vlastně p o m á h á . kteří mě vzali do místnosti. se mi j e n j e d i n é h o podařilo identifikovat podruhé. Dva m l a d í m u ž i . R u c e mě držely z o b o u stran j e m n ě . T í m se dostáváme k další zvláštnosti. Jen výjimeč­ ně mě n a p a d l o otočit se a podívat se. • 128 • . Když j s e m zpanikařil. a b y c h odešel. že j s e m již doktora G o r d o n a viděl. Je to prostě něco zcela přirozeného. V č e m je rozdíl? Podle čeho se rozhodují.

jsem se vyzvedl ramene jsem zaslechl hlas. W.) rozpráví v hale za mými dveř­ s nikým nemluvil a na mi potom řekl. mě Okamžité fyzického do vibrace těla a o s vysoké frek­ opětovnými Dvě ruce Mentálně jsem případě jsem kdo měl s návratem problém. 9. chu 3. jsem slyšel diskutoval. uchopily boky správné pozice. že ho W. s někým o V tu chvíli jsem si fyzicky si slyším.Zvláštní je. ž á d n á nepřichá­ zela — j a k o třeba v situaci. že b y c h se z té situace byl dostal j i n a k než čistě jen v l a s t n í m úsilím. nic podobného Vzápětí poté. Vešli jsme byl u nás na návštěvě a oba jsme se rozhodli si před pokojů. sousedních myslel. chytil za tak ti to asi řekneme. jako by E. V tu mělém chvíli mě že to někdo musíš vědět. 1963 odpoledne večeří hlasy. že k d y ž j s e m zoufale potřeboval p o m o c . mě 1958 veranda. opouštěním. V p o z n á m k á c h však n e n í a n i n á z n a k toho. které m o h o u dokres­ lit některá fakta o m ý c h p o m o c n í c í c h . poděkoval. „Jestli si myslíš. venci. Z p o h l e d u zvenku to byla ta nejvážnější situace a vyžadovala o k a m ž i t o u p o m o c . k d y j s e m se ocitl v těle n ě k o h o j i n é h o (viz ka­ pitola 1 0 ) . Téměř odpočinout. Z a t í m se mi ne­ podařilo objevit žádná pravidla. " ruku že to a já jsem byl klub. tro­ do Zně­ bylo to kolem páté hodiny okamžitě po ulehnutí něčem odpoledne. (E. lo to. Experimentování V jednotu za Nevím. E. Zdálo se mi. W. otočily byl. společenská • 129 • . U v á d í m zde několik u k á z e k ze svých p o z n á m e k . systém s a to relaxace. mi. Podvečer. 14. návraty. že šel ihned spát. s ním dobrovolně míst- šel. 18. jak s někým nepamatoval. ze svého fyzického co jsem těla a uslyšel u svého nezřetelný rozhovor. Měl jsem zřetelný dojem. že jsme cestovali hodně daleko a zastavili jsme se v set­ domě.

se fyzicky posadil • 130 • . dosažení kapek vody. byl v účelem šest Psacím písmem. něco. oči jsem měl zavřené. chvíli Hledal jse?n přepínač. zcela při teplo. tělem proběhly bez potíží. (V tuto protože jsem byl už který znervózněl. že jsem Z toho do zpátky neopatrným jsem fyzického na podlahu vyhnul s myslel jsem jeho vrátil zacházením Návrat s projektorem spojení mechanismus. že je to kniha. čistě fyzických látky bílém. Potom se kniha la. plátně jsem černé na výsledků. ty otevřela že když to a já začal číst. zbylo jen ly knihu. nebo ze zdi nějaké tam ústředí. na „pocit" než z podobného minulosti která je Pochopil jsem to a zkoušel. člověk toho. a kniha Zrovna jsem očima se otáčela chtěl oddělit dokola. vzadu a Napravo byli nějací tiší lidé a já jsem nějak nahoře jsou ještě další. vrátit zpátky. těla. se najít. 5- 1960 odpoledne vědomí. jsem tížím. svého fyzického mi před zavřenýma ruce přidrže­ takže by­ se převracely jsem ji viděl ze všech stran a byl jsem si jist. je co jsem součástí nezbytné přivolat poci­ vaší paměti). tam objevil Na jako bych Za vezmi ve následující nebo nápis: na projekěním kině. četl. udělal měl myslet spíš na Nakonec jsem detaily té které události. 3. když vibrace se zrychlily natolik. (tj. uviděl světelný se rámeček. se kolem dvě že z nich od Ležel jsem. Listy těla. toho celý chemické sklenici z Byl jsem abych vu a se rozrušený a postoupil jsem si to blíže k projektoru. Vibrace polevily a ať jsem to zkoušel jak jsem už jsem si poznámky. že jsem to přečetl správně. chcete zážitku tak.) rozmotává a abych a se nemohl jsem uviděl a bil kým vypadalo jako film. že dál vyvolat z by číst Hlavní myšlenka určité podmínky. nemohl. obraz pryč. se chtěl přečíst zno­ Potom ujistit se. ale jsem roz­ po­ fyzic­ ho pokusil ho co si.nost věděl.

má proč jsem Sytý hluboký hlas — a přesto mysl — odpověděl. Rozhodně pomalu schodech hale před mým pokojem paprsek (Mezi mizel a mraky rozsvítil světlo. než hlas znovu promluvil. horský co jsem ne velmi kde paprsek vrcholek. tajemství. malý svou to. smyslu. tma a vibrace byly silné. aby co v doba. chceš vědět?" Jako vycházelo ze světelného Řekl jsem. hodně Tam. „Máš dost ní a mi nebyly to jako „Požádej Začal jsem hlučně po nutím se ho úplně. by se místa si byla tma — očima. a bílý oči. se S cvak­ Když zmizel vytrácet. otvírala hlavou pronikl paprsek které přichá­ Pořád jsem světla. měl udělat. ale dobu jsem byl vzhůru zážitek směrech.) ale podařilo bílého odvahu to se a mi udržet se mraky. všech temněly. dlouhá. začal „vizí".9. a — bděním v tom hluboce tělo. začal vyrůstat odpověď na bylo roz­ zřejmě to Sebral jsem základní otázku." někdo z Ze rodiny sil vyšel jsem vůbec záži­ O d p o v ě d ě l j s e m . byl doma (Pořád ještě jsem pořád jsem a plně při rozrušený. tma. se zely ještě 3. tento pojem tek. prostor.) nedá se klasifikovat jako ve dvou Zkoumal jsem zážitek Jednak jsem neúspěšně • 131 • . mís­ tma kterou jsem mohl „vidět" za zavřenýma mraky kdesi nad Ležel jsem tě začala bílého z blednout. Cekal jsem a připadalo nesmírně svého otce. že jsem si jistý. jak chápeme. že ano. požádal ale o ve stejném Byl jsem stavu. domu. celou se jsem Po běžně to přesně znamená. rodiny. něm abys unesl pravdivou odpovědi" Hlas byl monotón­ žádné emoce. mou naší a ta specifická černá Na jednom valily se pryč. jako nakonec z a rozbíhaly. snažil zadržet. ale pomalu spánkem to byl mimo nebyl dojemný žádný přechod. že se domnívám. paprsku. by to nikoli hlas a „Jsi si jistý. světla protínal udělal. 1959 noc v posteli. vypínače otevřel v sil. slyšel zvuky uvědomoval čas vědomí. ti pověděl o velikém ale se ptát. vědomá že to Nevím.

rysy to se mi náhle zatmělo nástupiště na byl. bych zmínil. že náct — třináct let. postižitelnou tajemství je nejmíň půl sta také ještě konkrétně zajímá. Položil jsem otázku. bylo Orientu. malá Zastavili jsme se a bylo to úplně jako bychom se dívali na barevný troj­ rozměrný film Nalevo pravo na dvoře a životní skupina ležela díval se. řek­ ni velké tajemství. v stála Vstoupili jsme velikosti. musí té dívCítil jsem každé hnutí „já" • 132 • .) tmavými ale a s rovně střiženou ofinou na čele. nevy­ bylo. 15. Ležel jsem v posteli. " Po několika minutách bylo otočil vysoká. vyzařovala tmavovlasá z dívka. že mohla to bych Řekla chovanost. který byl stále naživu a velmi se o tyto věci zajímal. lidí. a jednak jsem napsal dopis svému fyzickému těžko mě otci. nich jakási autorita. Otče. s jemnými být z mi. a ona rohu nebo z Egypta. to spíše něco jako vědět. a pravidelnými blízkého východu očí. si jistě všiml tvaru že jsem bych než že udělal něco špatně. Jeden muž ze skupiny na scéně řekl „já" na scéně. Pak jsem se zastavil a vedle mne stála nebo rovném rouchu něco jako Někdo jsem se. 3. hém noška Téměř se přes jakousi plošinu. někomu ublížil. Vyšel jsem z domu a vy­ dal jsem draží. Byl jsem na scéně a zároveň jsem stál vedle té tmavovlasé ženy emoci. (Při pohledu zpět jsem si uvědomil.pokoušel mu ho zopakovat aniž odpověď. hubená žena Můj první dojem tváře. že Ten druhý odkud pochází. do ukáže. šatech. dvora. „otec" mi Poslal mi zpátky a které že neodpověděl. mě volal. sna­ žil se uvolnit a opakoval jsem v duchu slova: „Otče. co to Chtěl jsem velikého mi řekla. že je rovnými nikoli z na v to a stál ná­ dlou­ čer­ vlasy jsem v místnosti s vysokým trámovým stropem. tak Na­ dva­ každou mohlo jí být na scéně. tmavé pleti. veďme. 1959 noc Snažil jsem se nalézt odpověď a tohle se stalo. veliké že mi to S tím jsme se vydali na cestu kolem vydlážděného budovy..

veliké tajemství? Sleduji historii své­ současného začínám 18. všechny strany a že by měl ubíhat. rozkazů. vlhký 1961 vzduch. než kdyby „ Já " na scéně se zdráhavě otočil a ji mě tmavovlasá žena odvedla ze dvora ve (S „já" na „ Už se kým lo. to mu místo a ta dív­ chtěl se tu že vy­ věc bu­ nezajímalo. udělají to udělá on. ho otočila. že ne. nijak oznámili. Kniha tím ubíhal tak. Otočil se zpátky že jestli neprovede. jak se zdálo. zavřenýma to kniha. hřbetem i ke Pomyslel jsem bylo tak všech malé. otočil. Kni­ okamžitě otočila ale písmo ho nebyl schopen přečíst. něj. Skupinku jenom že by to dělat neměl. To jsem fyzické mýma v že je mně. otáčela lem.) rozumíš?" zeptala. O chvíli pozdě­ na nádraží. jsem ny. další a Cítil. protože to té dívce méně ublíží. Pomyslel se jsem spojil tom. byl hodi­ se úče­ na že vyzkou­ pokud nějak Opět ruce a naprosto Čas Ruce kniha. Kdo byla scéně jsem ztratil kontakt se. to vzdal. Tři hodiny Vibrace si se odpoledne. ní listováno zcela zřejmě za abych naprosto jasně pochopil. trval tělem. nedělal. že jsem opět na odpoledne Tentokrát je to v kanceláři. bdělý a při vědomí. zkontroloval a šel tak. ha jsem se 8. ší. pr­ dostavily. Nevěděl dlouhou jsem. zvlášť Dodali. to. co na se nakonec jsem to smutně a pak fyzický svět. když jsem otevřely se snažil ze knihu Nakonec jsem Ruce a já viděl popsané • 133 • . několikrát otevřel své držely knihu před bylo oči a podíval se na očima. abych si mohl přečíst její titul. a zase jsme kdy stáli se chvíli. nedotýkaly.ce něco udělat. co Omámeně Návrat jsem řekl. na skupinu. mám ale bylo dobu. se a Co Podívala se na mě dlouze. že bych chtěl vidět hřbet knihy. vykonal rozkaz. splnění dívčiny slzy když hnout něco. dělat. to dělali brzy přijedou ti druzí. sil. aby jejich se jich to to co jí ublíží. de lepší. ka ani ho prosila. svým fyzic­ se právě sta­ Posadil jsem ta žena? života a dlouho přemýšlel o tomu rozumět. důležité.

jako když se učitel na chví­ udržovat pozornost příliš nahoru jsem mraky do byly nebe a přesně začínal. Všiml jsem si velikých."Zkoušel jsem že to bylo jen tých lo se. bílých vzedmu­ Rozjasňova­ těla. odstranily ji z a mého zorného pole a myšlenka: „No. to ale byl příliš rozostřený. létání tak krásné. že text. neklidného užíval jsem si dveřmi Zpátky nádherné chví­ (Když jsem zažil. lenku mihlo a ze Opět jsem v duchu kdybych kolem. " Bylo to. vyskočilo vyluštil přečíst čím dál nad hlavou jedno písmeno. se ač­ se potom vrátil bez potíží. to ale těžší. přestane Vyletěl jsem le koli mezi mraky. bytosti snažil příliš. snažit pobavená přátelská když je dítěte. konec jsem číst.. když jsem jaké jsem je experimentem J e d n o h o d n e se mi m o ž n á moji p o m o c n í c i představí. Přestalo pršet. svého Zachtělo se mi vyjít ven a létat v horách a nad údolími na nebi. S mraků zřejmě jsem vyrušilo.stránky. M á m dojem. že od­ pověď na m o u otázku by m o h l a být velmi překvapivá. bylo zataženo. proto­ bych možná Jen jsem a mohl být schopen pře­ ho zahlédl. mou Na­ myš­ jak se tak. • 134 • . tím a Kontroloval jsem V odpověď na znovu. se pokoušel číst navrhl. nakonec jsem „ Vyvolej nešťastné ze. takové. s tak si běž létat. se pomalu začal zdvihat ze fyzického v tímto pocitem jsem Ruce zavřely knihu. se stránky pozorné a pracné.. zkusil číst písmeno po písmenu. mysli se to objevila li tolerantní.) pak fyzicky posadil. to mě znovu slov: několik víc.

skřítci a další podlidské bytosti se motají k o l e m lidí a k o m p l i ­ kují j i m život. a V polovině' druhé­ (mé spodní čelis­ vibrace pokračo­ zkusil vyzdvihnout Stále že Ved­ část usoudil. šotci. M o ž n á . kola ti) jsem otevřel fyzické Pokračovaly. co Podle jsem lidských pohovce denního chvíli zjistil. když z fyzického dobře ručičky jsem zahlédl orientace svým mého normální. 18. má pasu. mužského po­ nevyvinuté geni­ deseti let. Jsou to jen m ý t y ? H a l u c i n a c e ? Z k u s m e teď pro j e d n o u to­ to téma n e o d m í t a t dřív. těla. dvacet jen relaxací. viděl v fyzickým těla otevřenýma hodiny. ho vat. Ráno 4.10 Inteligentní zvířata V p r ů b ě h u lidské historie se stále objevují stejné zprávy: d é m o n i . mohlo být kolem řídké pubické tenké nohy. Podle měl když jsem pohlédl doprava). lý tálie. spodní viděním. vysoký nece­ metr. očima se bude vteřinové Byl jsem koutkem tvarů a začal jsem s postupnou Místnost se byla jasná. že všechny p o d o b n é bytosti mají opravdu p ů v o d jen v naší fantazii. ležel mi plná Po abych mě. Otáz­ ka je. Cítil by jsem to jeho dělal denně — jako si přehodil nohy kolem svého chlapec. Klidně. centimetrů kráčela velikosti postava mu své hlavy. vibrace. z jakých zdrojů v naší fantazii tyto představy p r a m e n í ? Následující v ý ň a t k y z p o z n á m e k nabízejí několik možností. který záda malé vyskakuje a tělo na koně — nohu přes vyšplhal se přitisknuté • 135 • . oči. 1960 ráno okolo desáté jsem dostavily S zajímalo na čase je tělem. „dolaďování" jestli jsem dít s asi oka Byla (viděl budou se mým tak jsem nahá. světla. jsem má nad le vedle hlaví. než se na něj p o ř á d n ě zblízka p o d í v á m e . jako svého na oblíbeného mne. ochlupení byl. pohyb. d u c h o ­ vé.

Procházel jsem jsem se odpočítávací procedurou. Začal. mně přistoupil a objeven. Cítil jsem. 4. race na kud jestli pen. očividně da­ svého fyzického že o něm vím. něco Otočil jsem že mě oči ani nenapadlo. rychle tyto těla a opatr­ ně přemítal. pro na lidmi. Uvědomil jsem si. kého těla — a ucítil jsem. nebylo lidské na vlezl mi které dva byl rovině inteligence. jak mi něco leze na žádal Vzpomněl jsem si malého mně společníka. lo abych že se to možná otočil a pořádně si ho prohlédl (pokud by to někde mělo mezi. mé překvapen. 28. nebo to věděl a bylo mu to úplně jedno. nebo ke že Rozhodně ale při pohledu mi zřejmé. Byl té věci ze svého vib­ fyzic­ do­ dostavily. konfrontace se od svého fyzického „ On " vypadal. Urážela na mě ta záda. a Nebyl jsem jsem byla dost visel. opatrně mi Kancelář. co to bylo. ho kamkoli jít. řecky. Nechal jsem neprojde dále probíhat natáhl jsem si jistý. takže jsem začal si vrátil do vibrace zapisovat Nevím. a že bych (možná visící společného jako s jeho naprosto velikostí)! Ztuhle viděl jsem jeho normální no­ čekal. překva­ ruku podél svého když se nefyzická něčeho dotkla! Konzistence dost podob- • 136 • .k se jsem mým měl zádům. bého nace. že nechce jít s více doma zastavil kde je poznámky. s jakou tý. lidské tvary. velmi skutečná—za s pohybující se a působící smysly. bát nohu co Byl se jsem to bude přes tak mělo dít. v prostředí. boku. to vůbec zpátky by­ je možné). ruka ruka abych rozhodně se vibrace chytil za rovnou skrz. vznášel jen nebo ním než já. doprava pravou ha Vypadala desetiletého Pořád jsem se chlapce. a co do to kousek vlastně je. se leko těla. že jsem prostě neměl dost od­ vahy. se svého na moje 1960 noc asi krásně sedm třicet. světla. Byl si zřejmě zcela jis­ z byla dlouhodo­ haluci­ vteřinovou Pokud to nebude byla tato jeho jistota denního nejspíš pramenila soužití s neviditelný. vysouvat nechtělo nohu. mi kdo že vůbec neví. i tělo. ručičkou Vypadal více zvínaprostá samozřejmost.

co se by Přemýš­ ně­ lel jsem o tom. že neexistuje chvíle. dcery. že přichází někdo další. ší! a v pie Ihned rou se Prvního serval ze svém že zapálím sirku a pokusím se ho spálit. Potom se zůstat klidný. Tou chvíli. jsem se pokřižoval. pros­ se jen udělat. mé mě oheň. to. Několikrát jsem Vroucně jsem nezadrželo. tahal. vylezl mi rukou se na záda dal­ zatímco jsem jsem sebe a toho tím prvním. vyšplhat na fyzického O se se teď modlil. zůstala vytáhnout i (Pořád to vyšplhat. A pak. jen normální tělesnou natahovací. a ale tak jsem nebylo to řídil jejich ale to radami. masu a kůži. minulém mu zabránilo vrátil do svého mě zpátky. zážitku jsem mluvil s mnoha lidmi. ho Snažil. dobou trochu pomohlo. odstr­ že Byl gumovější a nečně jsem Nakonec se čil na polici se íc co to na vypadalo to ze sebe Zatáhl jsem za ni a čím mi podařilo u postele. měla že je stáhl. vzlykal o pomoc.ná tělu. ja­ napadl že se řešení a měl dojem. Napřed • 137 • . noha nohu vypadalo a tím celou teplotu. nic. tomu to docela zápas (z jeho strany nešlo o nějakou krutost či brutalitu. zdálo se. jsem jednoduché. kdesi pod mým tu masu jsem zabránit. zápasil s druhého. neublížil. kdy jsem jejich Zoufale jsem že to by již jsem se trik prokoukl. Ve ko oba zit. jsem doprostřed sáhl dozadu kanceláře.) Zdálo se mi. když jsem dcer! díval. bezvýsledně. vyšplhat) to. jednou držel jednoho (Psychiatr že to byla rukou. a. víc jsem víc se natahovala. na se křičel o pomoc. snažili citově znejistit a chtěli pojistit. se strany záměrná ve zdařilé ko­ vyřádil!) kte­ abych jim kamufláž. byla poněkud Ko­ tělem. mě pokouší znovu snažil na mě a já se snažil. jako neexistovalo mohl nějak ohro­ Potom. těla. druhou křičel jsem ně by z se jejich kterou na se přenesl jsem držel. proměnili. nic. jsem si Oba každé ruce jsem mých jsem mě dvou o pomoc. případě jistě pochopil. velice živě. jsem koutkem oka zahlédl. dobře baví. a já začínal trochu panikařit. tomto dobře prohlédl. Vypadalo a to až do kdy jsem že musím cokoli. snažil vymyslet čím ihned přestali nějaké bych je Přesto jsem vypadat.

jsem val, lé a

si co

myslel, kousek se děje.

že je

to

další z a s si

nich, velmi

ale vážným

tohle jeho

byl rozhodně již ve oči mi připadaly kolem Jeho

muž. veli­ hlavy,

Zastavil se ce známé. dost

od nás

výrazem

tváři pozoro­ byly svět­ to sko­ nohy

Dobře jsem

ho prohlédl, bratrance z měl Vlasy

Trochu ofinu,

mi připomínaly na měl temeni je roucho

otcovy strany, vypadalo

hluboko posazené. Na sobě

rovně zastřižené ke

na č e l e rovnou ro jako pleš. jsem neviděl. Má první moc, pomalu a a to přiblížil; na

měl velice krátké, dlouhé až

kotníkům.

myšlenka

byla, na

že přišel kolenou

těm a v

dvěma vzlykal,

„entitám" když se

na k

po­ nám jsem mě

mě vylekalo ještě víc. klečel jsem Muž zem mě ani na

Pořád, jsem velice o pomoc.

natažených ke mně, mi

rukách

držel obě malé. bytosti. nejspíš se zápasit, Vypadalo padl jsem to,

vypadal a prosil

vážně, Aniž

nepromluvil na

nepodíval.

Když přišel až

přestal jsem

věnoval pozor­ spustil ramena. do roz­

nost, sebral ty dvě malé bytosti, vzal je do náruče a podíval se na ně. že jak je dík, těla, držel, uklidnil se, se k uvolnil se, pohovce, jsem

Zavzlykal jsem svého hlédl fyzického se kolem.

přesunul jsem jsem

vklouzl jsem se posadila

pocítil

vibrace,

fyzicky

Místnost

byla prázdná. o té události přemýšlel a možnost, sen že nebo napadly celá tahle přes mě ale­ záležitost mé bdě­ ro­

Čtyřiadvacet hodin jsem spoň nebyla nějaké nic spekulace. jiného než

Existuje jistá halucinace

superponovaný

lé vědomí. né. nak, ke tity, s nimi Abych

V tom případě chápu, mě nejsou vlastních ani

že p a r a n o i c i mají velký problém nic jiného dětí se než dá mé asi to

zeznat, co je realita a co není. Pokud je to symbolika, je to celkem jas­ „Entity " kolem mých nejsou to stvořil dělat? A na vlastní výtvory. Jejich těžko mé děti). interpretovat ji­ Tím pádem nevím, vzorců? dvacet co Co čtyvizualizace jako mně patří a které jsem mám tohle

než že jsou moje

(já jsem je stvořil, jsou dobré ani špatné. mne samého, určitých ten nejspíš

Pořád ovšem nebo muž v víc myšlenkových než

jsou zač. Jsou

oddělené části

snad myšlenkové en­ dlouhém rouchu?

opakováním to budu

co představoval

pochopil,

potřebovat

138

ři a

hodin.

Příště,

bude-li

nějaké příště, a

se

pokusím

zachovat

více

klidu

objektivity,

méně strachu

analytický přístup.

24. Ležel čaly se

5.

1960 noc jsem v hluboké relaxaci pozdě večer že mám přes Cítil jsem, sáhl dozadu malé rameno zvedl tělíčko a ve jak a své ložnici. mi na Vibrace malou, zádech v ho za­ nohu

a já si hned uvědomil, předpokládal, jsem). to malé tělo.

tělo přehozenou ucítil jsem (měl jsem a sundal se

(nefyzickou, záda.

sedí za­ vy­ sebe. fy­

Opatrně, jsem na opatrně jsem to a

na sobě malá úmyslu ze svého

Jemně jsem poplácal a ono se

jádřit porozumění), Cekal jsem blížit. zického těla,

nepokoušelo zapsal si

vylézt zpátky, tak jsem tyhle poznámky.

ani se ke vrátil do

mně při­

Nechtěl jsem pokoušet své štěstí, posadil se

27.

5.

1960 noc se svých mi za (na vyzvedl z fyzického zádech. k tu mým lidí, zádům. těla, opět jsem žádná činnost, se Tahal jsem nábožensky tahal, jsem se ale začal nabitých mi podařilo a zdálo se, mi ni cítil tu gumovou jen a to en­

Když jsem titu tělíčko řilo pomoc Ta stáhnout řinu. jsem je nout. Když nem jsem se se se na

Žádná slova,

malé teplé na mi ji moc elekt­ stáh­ ok­ vrátil

přilepené

Tentokrát jsem zatáhnout. více za na

nevylekal a. poda­ volal Boha založeni nedařilo že myslet drátů. ze že ulevilo, se to na sebe to než já).

věc pomalu

naléhání

kteří jsou si

věc se zase docela. i

natahovala, jak jsem Vzpomněl jsem trochu si té části okamžitě zapištělo těla, přece. dva. entity, vyfoukla,

vizualizaci vysoce

ohně a

nepomohlo,

když

Tentokrát kterou

.Představil jsem zastrčil do Hmota vylétlo se ven. to stalo, do fyzického

kousky

Mentálně zemřela.

ochabla

mi u hlavy něco jako spojil se s ním

netopýr a potom (fyzicky).

Měl jsem pocit vítězství.

Velice se a posadil se

• 139 •

25. Při tu, kám a jiné,

8. tomto

1960 noc výletě se se malé se se mi to byla ryby, na stalo tma asi znovu. „věcí" na a tak Zrovna, když jsem těla vyrážel na (nefyzického). Připadaly centimetrů ale ony ces­ Ří­ mi několik různé části

přilepilo

věcí, protože

neviděl jsem, dvacet

co jsou zač.

skoro jako

až pětadvacet

dlouhé, (nebo

přidržovaly další)

mně podobně jako je ze sebe a

mořské parazitické přísavkovijen otravné. Nakonec,

té r y b y . Sundával jsem

odstrkoval je pryč, Nebyly zlé,

ihned vracely zpátky.

abych se ji cli zbavil, jsem se vrátil do fyzického těla.

3.

11.

1961

noc něco Místo nového téhle o „přísavkách". a rybky odpluly. ony se se pohnul v byly Pak vrátily. Tentokrát jsem ke dříve, prostě jsem už tam Zastavil jsem se zastavil v nic, se, se ce­ ne­ jen jed­ počkal na dal­ vrstvy mně přitahovány nebylo Vrátila ryb.

Objevil jsem přímo lých hejnech. Po opět

v prostředku

abych zareagoval jako se bylo — a jsem

čekal a

hýbal se. temnota. a na ony nebo

chvíli se odlepily a odpluly. to Příště

Pohnul jsem dvě a

pomalounku. oceánu plném

všechno.

Potom jsem

se přesunul vzhůru

ší místa.

Připadal jsem

si jako

návnada

13. Tohle

7.

I960 noc musím ležela zaznamenat, má nebo žena. z postele, zkoušel jsem protože v by to nějakým způsobem noci, vedle že ženu. která mohlo mne v poko­ co dělám, Cosi, se jako vypa­ V hotelovém pokoji Durhamu, pozdě v

být užitečné. v posteli ji s námi někdo spěchal jsem co jsem zvíře, to dala jako v té

Těsně před abych kousat ve

usnutím jsem pocítil, uvědomoval, a po svou dobu, chránil sebe a škrábat

něco je. Aniž bych si zprvu

vzhůru znamená věčnost.

tmě nemohl vidět, Zápasili jsme

mě ihned napadlo. třech dimenzích

Rval jsem

hotelového poko-

140 •

je. dit to to

Ve

ztemnělém ven.

pokoji jsem to

nic

neviděl a jen lidské vlastnosti se potom (Ruku

díky ani

nezměrnému inteligenci.

odvyho­ Bylo uvě­

hodlání

se mi podařilo dotlačit to krok za krokem až k oknu a Očividně se nemělo asi metr fyzickém zvířecké a dvacet dlouhé, těle. se k něco jako jsem stolku

zřejmě zcela že skrz

velký pes.

U okna, domil, rovnou pokrývkou na svítícím mněl jsem potom Fyzicky se na dolů,

když jsem nejsem zavřené

toho

žhavil, jsem Doplachtil jsem

otočila poprvé si viděl, a

ve svém okno!)

měl prostrčenou že pod tam jsem Vzpo­ nad něj, „uvnitř". jsem

nad postel a nočnímu stolku, těla a

leží dvě těla. si, se na že jsem vtělil posadil, nočním

Přesunul jsem že jsou u byl ležel blíž pokoj

budíku zjistil,

dvě hodiny a nočního tichý,

třicet pět minut. vplul jsem a byl jsem prázdný. třicet osm

jsem se do svého fyzického tmavý stolku.

jsem budík

Podíval minut.

Byly dvě hodiny

27.

10.

1960 noc spát pozdě, že nebudu výpadky to žádnou věděl, co bylo kolem půldruhé, žádné byl jsem žádné známky uvolnění), velice bylo ale těle). Tohle hledalo jsem to se nemělo žádná ome­ nějakou nepral slabost na nijak suro­ ta cent­ nesne­ a prohra „já", osobnost, a k tomu unavený a Když separace něco na to vnitrně roz­ jsern z mne usnul fyzického zaúto­ provádět vědomí, jsem zřejmou moje, experimenty.

Sel jsem hodnutý, těla, čilo. vidět. la se bylo ale

(žádné postupné Nemělo

těsné předtím

měl pocit

ani jsem

nebyl schopen

Přesto jsem (nikoli

že tahle věc byla mého fyzického na fyzickém bránit se zvířeti. využilo.

brutální a že mi chtě­ nejprve potřeba zbavit toho „já", které

„sebrat" něco, „mne"

nezbytně

schopné jednat Tahle bitva to

nezávisle

nebyla jako tiché, by to

zení, vě, ra

bylo

strašidelně rychlé a jen

mé straně, „věc", ke sitelné.

kterou

Zpočátku jsem se pohybovala nebudu

protože jsem druhému Bylo

byl úplně zmatený, mnou prala, že a

se snažil bránit. Jenže z jednoho nervového byly které používala,

která se se

některé chvaty a stisky, když jí to

mi jasné,

vracet, prohraji,

• 141 •

se

zdála a

tak fatální jako surově a této znalosti jsem,

ztráta

existence. Ta

Začal jsem jí věc znala Zdálo se mi, a

to ze

oplácet naše

se

stejnou místa již du se trvá

intenzitou,

zoufale.

všechna že těla. Když

má slabá rvačka oprav­ jsem byli si, vel­ žád­

neustále že to ke boj a

využívala. nemůže svému

celé hodiny, Cítil se ale

a postupně jsem ze svého

nabýval dojmu, trvat věčně, tilu. fyzického fyzickému

mohu

prohrát. prát,

uvědomil jsme

že jsem

nějak dostal ven zamířil jsem

Nepřestával jsem

mi blízko a přímo nad ním, „spadl jsem " zpátky do něj. Byl to jedi­ ný způsob, jak ný jiný způsob ukončit neprohrát. Nebo mě přinejmenším nenapadl.

Otevřel jsem oči a posadil sc. Místnost byla tichá a prázdná. Prostě­ radlo kému i přikrývka zápasu byly urovnané, takže zde evidentně k žádnému fyzic­ nedošlo. Moje žena spala nerušeně vedle mne. Vstal jsem

a prošel jsem se po pokoji. Nahlédl jsem do haly. Vše vypadalo normálně. Mohl to dávno jsem vyplavuje vajícímu jako pozadí snu jako Asi le. bitvu bránit. jsem také Ležel jsem jen pro ním normálně. menším dají přirovnat být sen. se k bitvy naučil stres Pokud to byl jen sen, byl to ten nejživejši sen při a k kterých které ze se se

všech a rozhodně se nechoval jako sny, které se mi obvykle zdávají, (již rozeznávat a čistě kompenzační sny, úzkosti nebo zpětné vazbě celodenní brebentění a vysvětlení. dvacet znovu minut jsem mi zopakovat. zůstat a v se uklidňoval a pak jsem hned znovu usnout. ovšem, jak ale a byl dobra výše se vrátil do poste­ si tu za­ (Ještě unavený.) otevřené normál­ ráno jako přinej­ tomu velice tělo jsou budu se zmíněnou spát až frázi dalo dlouhodobě pociťované znásobené hlasu.) kontrola Perfektní

mnohokrát

neustá­ pokoje koncept

vnitřního vědomá

superexpozice neguje

jednání zjevně

Pochopitelně se

nechtělo to, celou duchu co noc

Nechtěl jsem řešení.

Nevěděl jsem

by se jsem,

Vyzkoušel jsem mohl tam

mi připadalo jako jediné vzhůru, Boha se jsem „Moje mysl a

opakoval:

konstruktivní síly; klidným Než spánkem. jsem

ve jménu " Povedlo

a probudil jsem

usnul

opakoval

dvacetkrát.

• 142 •

že to. co by s jistotou zaručilo o c h r a n u proti tomu. osobě. • 143 • . co na mě zaútočilo. Nepřestanete se prát vprostřed zápasu. instinktivní. " 1) V poslední době již návštěvy „démonů" nejsou časté. abyste se zachránili. že je špat­ né p o d d a t se n ě k o m u nebo n ě č e m u . není n i c dobrého. Prostě zápasíte. Byli jste n a p a d e n i . Přesto jsem přesvědčen. A b y c h řekl pravdu. při p o h l e d u zpět. j i n a k by vás to t í m t o způsobem n e n a p a d l o . co vás n a p a d l o . bez m y š ­ lenky na cokoli jiného než na přežití. to p o c h o p í zvláště ti. bojujete. jaký byste použil i. ž á d n á ji­ ná alternativa neexistovala.Použití takovýchto frází naznačuje. s čím se to vlastně pere­ te. n á b o ž e n s k é m r i t u á l u ( t í m jsem si jist). O b r a n a je a u t o m a t i c k á . A n i teď. kteří mě dobře znají. s k ý m se to vlast­ ně rvete a proč. jak u m í t e a m ů ž e t e ve chvíli. jehož kvality (zjevně nevyprovoko­ v a n ý útok. že m u s í být ně­ co jiného než útok v sebeobraně. a je založena na premise. k d y vás to zvíře n a p a d n e . k d y b y vás v noci v džung­ li n a p a d l o neznámé zvíře. Zoufa­ le se rvete a nepřemýšlíte o tom. k d y ž jsem cítil p o t ř e b u požádat o p o m o c t í m t o způsobem. n e v i d í m j i n o u mož­ nost a n e v í m ani o žádné m e t o d ě . i k d y ž nevíte. Byl to stejný m e c h a n i s m u s . léku nebo č e m k o l i j i n é m . jak byste se měli rvát. za j a k v á ž n o u situaci jsem to celé teh­ dy považoval. abyste začali přemýšlet o způsobu obrany. místě. nevyprovokovaný útok v á m sám o so­ bě naznačuje. slepá t o u h a zabíjet) si ošklivíte a j i m i ž o p o v r h u j e t e .

T e n t o sen byl vždy superponován p ř í m o přes všech­ ny vnější p o d n ě t y . že j s e m si po celou d o b u podržel v ě d o m í a vnímal j s e m všemi smysly. je to natolik důležité. Ihned poté j s e m viděl a částečně zažil událost nebo pří­ h o d u j a k o sen. co jsem jsem D. které mají na jedné straně panty a oteví­ rají se s m ě r e m dolů až do ú h l u asi 45°. M o h l j s e m v n í m a t obojí zároveň. dostavovaly se nezávisle na mé vůli „vize". co přitáhlo moji pozornost velice silně. se uviděl. Ozval se syčivý zvuk.. . přikládal jsem ty­ to snové vize vyplavování zážitků z nevědomí. U dveří letadla stál D. N e m o h l jsem a ne­ m o h u vyvolat tento zážitek vůlí. Všiml jsem tam je spousta sedadel a že můj přítel stihne letadlo je připraveno Také jsem si odletu. všiml skupinky . si jist. nastoupit. 7. Zřejmě se t o m u říká jasnozřivost. k kterého znám byl jsem li- již více než deset let. a já měl pocit m a l ý c h h r a n a t ý c h dvířek. se začaly projevo­ vat vedlejší ú č i n k y . Z p o č á t k u jsem t o m u nevěnoval m n o h o pozornosti.11 Dar. že bude lep­ ší citovat p ř í m o z m ý c h zápisků. to. Když j s e m ležel v posteli. která předcházela oddělení. do si. muž. V ž d y to probíhalo nebo se to spustilo na základě nějakého n e v ě d o m é h o m e c h a n i s m u . chystal mě zne­ nastoupit protože to bylo tak Právě Časné ráno se opět otevřela obchodního že letadla. dělo se to v hlu­ boké relaxaci. co jsem začal s e x p e r i m e n t o v á n í m . 1959 „záklopka " a skutečné. lokalizovaný někde v p ř e d n í m mozku. N e b y l o to b ě h e m aktivit m i m o tělo. s k l i d n o u myslí a u v o l n ě n ý m tělem. Za n i m i se p o t o m objevil doko­ nale k u l a t ý otvor. pokojilo. až na to. Nastoupil jsem do letadla a posadil se. 144 . nebo břemeno? P o m ě r n ě brzy poté. 5. P o t o m se však stalo něco.

že na Potom jsem nimi. kterou cest poletí. Všimli si. vzdalovalo vysokými Obrovská zakryla jeho první Mou reakcí druhou bylo poděkovat myšlenkou bylo. letělo pod dráty. i dveří. být že žena ale trochu nad Na poslední chví­ zvednout a jít si se zase posadil. klonil jsem jsem li s si ním nastoupil se si venku přede vesel do s ten nimi. jsem alejemi). Konečně jsme bulváry letadlo mluvila téměř Letadlo nepříliš a rozjelo po by již mělo odlepili protnuté nestoupalo. Rozhlížel jsem domy. chystá místa. starší běloch mladý černoch. viděl. tou jsem movala. černocho­ že ten jeden od­ Vy­ který právě a se. zalétlo kouře Přitom se z zatímco do částečně se uklidnil. protože ulomilo se narazilo spodkem se mě. a kde byly vše­ ve­ nahoře Trochu chvíli le­ něj neda­ letělo dvě­ Podíval jsem se z mi lice ty. ulice jsme a nízko. uličkou se dveřmi a připojili se byli tvořili dva k mladému byli starší na svá rádi. příliš lehce trochu příliš uvolněně a já cítil. začal. dráty a nataženě dráty. vepředu V tu hledal mezeru mezi drá­ mohli dostat nahoru. kterou že kleslo mě něco a Byl jsem bychom. Zůstali chvíli jsem že pilot se (okolo). podíval. zněl její něm uslyšel letušku. tak prošli abych mě a sedli si můj přítel. v vysoko (klikaté. tam dolů námi. vzlétnout. to zvládneme. Chtěl jsem že se mnou je a přitom všiml. sebe. rozčilená. Bohu že se za o zázrak. ulici. sedící přede letadlo ranveji a nervózní. vypadalo. napětí. jsem tadlo leko směry nízko. jestli vlevo „pod dráty". Mou chránil. Všichni Skupinu kolem veselí a že se černoch jde a černoši. Po kala. za hlas chvíli tou trochu nebo do palubního ze dvou nám Když a to rozhlasu. jestli letadlo nastoupil.dí. vystoupali křižovatkami a můj přítel a usadil se. a já vyskočil (nebo vypadl) na ulici dva nebo tři kolem Potom oblaka letadlo mezi ode mezery metry pod vzhůru ma zřícení. promluvit. mě moje který mě za­ bude rodina i • 145 • . povídali vi. okna a před námi jsem Letadlo se přiblížilo jsem napjatý a pohledem se končí a to za viděl oblast. je jasné sluneční světlo. mladý startovat. letuška Ří­ ozna­ rozhodne. se a já se začalo pohybovat mně se zdálo.

viděl jsem. ptal se. Při pomyšlení zamyslím 1959. že možná je něco po­ příhody může Nic­ letadlem. věcí. k záchraně zrovna já. nostalgie. věřím. kterou jsem že fyzické to jen přechod. jakmile se navrátím kdykoli před­ tělo je jen • 146 • . když cestuji by se má z 5. Vstal jsem a šel k vraku letadla. Ale Nemyslím Severní Karolíny budu tří ale nebo cokoli přihodit. Vždycky tak jako dělat. i když než že mi bude vás hodně — v živo­ hluboce které ob­ bude „já".7. smrt jako znamenat přechod po ale že jsem že stále ještě „živý". spíšit se k že jsem letadlu vědí. záklopka 24. že je nikdy touha. interpretace jestli se stane začátku jedné z cest — přesná paralela v třeba tomto případě přežití že nevidím co že je nevím. dobného rušit? Má na jiné havá­ znepokojen. dojde smrti. pro případ. cítím. kouře. na první z se a z 5. vyšel ven si z skrz kouř šlehat plameny. udělám. a že že bych bych jim si bylo měl jas­ v pořádku. výletů. Vystoupím praví. Jak jsem blížil. že jakási ". myslím. do se 1959 se právě odejít Zastavím k na zážitku cestě do nesprávná. že správná Protože já líto hluboká Protože interpretace zna­ že spíš zažiji přechod po prosím. čtyř S leteckých ohledem jsem každý. že by to nebylo k ničemu. si. byla. se tak „domů kvůli Opravdu havárii a méně vy všichni. cítím Pole­ poně­ Severní Karolíny. vracím mělo na 7. mená.strachovat. zde již rovská tím kteří mě máte rádi — a já. snad z letadla? Nebo se daný vzor nedá po­ že přežiji. doufám. 1959! vidina. našich na se. netrapte neudělám. smrti. jakási víc než neohrabaně snažil naplnit zde. protože oznámit. tíme rie 7. také smrt. že jsem tím letadlem dalším letěl. k takovéto se a věřím. Pilot na (v ačkoli ně. cestujících Potom čepici a kožené ze­ bundě) poněkud ohromeně se vybrán se mě podíval a zavřela. který používá naše uspokojena. všech otázku. bych pokračoval upřímně a mnoha tomu. Třetí myšlenka měl po­ a pokusit se pomoci cestujícím. tě zde. proč jsem Pokládal jsem byl ze stejnou. že asi co těchto tento výlet se poněkud ale Chystám kud roztřeseně. nástrojem.

nastoupil letiště druhé na velice do do na se­ bylo V předchozím znamení na se z a a všechno probíhalo cestu. vzbudilo umístění. styku. to bylo který převáží povědomé. předzvěstí mým 1: vydal jsem ostatní poznámky píši všechno pěkně popořádku. případně se můžete kdy objeví důležitější opravdu neměli problém rozeznat. alespoň přecitlivělý. a vystřízlivění. se za­ definice přežití. 23. z nich v nemocnici. Tyto jsem 10. kontemplacím a pomyšlení. tím to měl projít. které jsem protože jsem ve své vizi „umístění" rozpoznal jako • 147 • . strávil Ale 1959 dvanáct týdnů ty a to se po v těch předchozích. jak objevila. „snem " záznamu jsem býval problémem Ve srovnání s Rozpoznání Severní Karolíny. v tom otázky Nemohu jako existuje — že kovat stejné šení. zabránit to — bych se — po­ těmi. Nechci. ve které jsem seděl vůči dveřím. opa­ ře­ mě do ta se že možnost jistě budou věci ti. mé psaní rozhodně nemá budou být to morbidní chci mít a možná. by té druhé úrovni. vzor tyčí v autobu­ samotné. odpředu. k kteří vejdou — pokusil navázat kontakt s měli zájem. si se být mnou jisti. Tohle Nevím.) znají. že ještě „nenastal můj čas". dveře První podobnost cestující tam Nastoupil jsem Seděl jsem To když jsem newyorského napravo. rekonvalescenci a problémem takto: zapsáno výše. Ale jsem částečné připraven. to by světě. terminálu posadil všechno mou se mi Čtyři doma. nejsem. slíbit. žád­ „Já" v něm Ze stejného kud kteří by by se důvodu. mě vede ke mít ostatní jasno. tělo jako tělo již takové je nebude znamenat nedůležité. protože se o něco takového přihodilo (Mohlo druhém tady. náhle inter- Byla to ta pozice. pozornost. tyto tomu na nic. Ale věci zajímám. Žádný hrob. letiště dadlo se toto i Newark. ale prostě zaznamenané.Takže až „já" odejde. že jsem tak­ poslední dobou že pokud by se to stalo. autobusu. že to přece stalo. ná krypta. aby se bych na Mám pocit.

kterou zná. východ. na tím. vpravo hlasu byla silně povědomá 7: tom. ale proto. že ulicemi a to ně dívám.pretoval jako bus. opět který mělo o tak jsem čekal v Dutost a tištní hale. Podíval jsem se na pozdní příchozí. sedadlo Nebylo jak si sedla žena. na letišti jsem Letadlo mluvil byl ve střehu poté. tadle. kdo řidič autobusu velice připomínaly mohl sl. čekal bratr. zavazadly. bližší mně. to tři letištní auto­ měli černá inter­ Rozpoznání 2: saka. většinou nad okolními Až na to. být jeho která možnou a že můj přítel D. ubíhají do mě zaplaví pocit. pretoval jsem je jako Rozpoznání 3: dobře a la byla spokojena s nastoupili žertovali.) následovat. „přežít". tak že Když se ale v Dálnice na to dálnici z vede na Jersey toho člověk a autobus mít. bude si vždy Ověření podle fotografie identifikaci. Nikoli mám nebyl Nakonec jsem se rozhodl. jeden světlé. místo v do letadle. tak podobný. že je to nevyhnutelné. ale o letadla nebo jistý. nemůže provést přesnou věc. a přede to bělocha). protože když zda jsem se si do vlevo). není v le­ autobuse. a co jsem zazname­ le­ toho Rozpoznání 6: nal předchozí znamení. že když budu čekat na další let. že by vybere venku to Jeho obličej i postava nastoupil. čtyři (Viz byl muži. su ženský mi hlas. Řidič potom místo řidiče. byl stál mi klidně (My­ tu nej- Rozpoznání 4: poslední. dojem. konečně začalo nemám co nastoupit znamená nastupovat. jak pod námi velmi dobře znám. dopředu mého přítele. však kvůli mně. neby­ nosič zacházel s jejími D. „letěl níz­ bul­ opět takový dojem může porovnává-li dáli. • 148 • . i já. mnou smáli dřívější srovnání. Necítila že se rozčílená. Posadil jsem se na lavičku a slyšel jsem z letištního rozhla­ východní a (západ a západní hale. pře­ ze Rozpoznání mítal jsem strachu. a pomalu " — letem letadla. zpoždění. autobusu se a černochy Nebylo to letadlo. byl mu stál u dveří a čekala ke dveřím. nastoupil — jako posled­ které bylo téměř naproti ní — zavřel dveře a posadil se na Rozpoznání 5: jeli jsme po ko to s váry.

nezemřete. pravděpodobně způsobeno • 149 • . téměř ihned jsme se dostali do dojmem. což tomto případě letecké havárie. úvahu jistě přicházela. že to je infarkt. během v milého a klidného Nevěřil Dalo jim dů­ kte­ bylo kanceláři. lékařů z pojišťovny." a „ To je věc. vyletěli jsme Karolíně. stáli snu O jsem. Takže je si moje tak se jelikož mysl. to bylo mi včetně těch které jsem prodělal týden před Dokonce vždy do­ mysl tedy pros­ která vy­ in­ mou se pro zdravé a silné srdce. zjevil ve formě přijatelná. úvahu. v v byla čtyři ale Severní se pilot nahoru. včetně EKG. ne­ možnost jednoznačně vyloučila. neblahou řečeno. na nehody při­ interpretace Po přistání jsem věc jsem jsem nesprávná a dny později. tato možnost. kterou ochotna nepřicházel byl opravdu předchozích dvou. To jsem nastoupil do letad­ rozjeli jsme se k výšce necelých To Konečně symbol. Proto jasnozřivou Infarkt (Mysl si blížící byla mysl mi katastrofu. ranveji. že poletí­ bouře bylo potvrzení nízké letové že jsme dlouho.) A letecké nemocnici které bylo mi mi ulehčovaly magnetofonové pás­ morálku a urychlily že jsem ky mou se sugestivní úžasně zvedaly rekonvalescenci. V polovině průletu oznámeno). celou v rozhodl změnit ven z bouře usoudil. a rozhovoru utrpěl infarkt skončil jsem nemocnici. těžký ihned zapomněl. srdcem. a kdy mi to oznámili po Při událostí že mám hodně práce přesvědčit vod jim ré jsem touto vždy na tuto byla tě v bere farkt mysl nevěřit. co to je. V nemocnici jsem nezaregistroval žádné para­ tím. kdy podstoupil. o vybrala neštěstí. znal již (elektrickými). V tu chvíli letuška oznámila. různých měl jsem zdravotních prohlídkách. výšku a že bez má (to nebylo letěli „pod dráty" hladiny. tedy můj možnost že moje infarktu.pouze la a me plné ve celý incident oddálím. komplexním že všech u dvou to mě. " Moje možné. dvou jsme souhlasilo který bouří s Velmi tisíc vzlétli a mým jsem obezřetně metrů. jsem. vyšetření až do chvíle. blesků. ani v problém se zprávu provázeno výroky typu rozhodně přijmout v „ Vy se o své srdce bát nemusíte. infarkt. Čtyřtýdenní pobyt v terapií. psychologické zážitky. nejbližší podobnou. nemocnici a nevěděl.

že j s e m po této zkušenosti dával d o b r ý pozor. který j s e m si chtěl nahrát. měsících nebo letech sku­ tečně staly. jsme v ů b e c neměli v ú m y s ­ lu stěhovat se na j i h . který jsem si ve svých p o z n á m k á c h zaznamenal o dva roky dříve.byl utlumen se barbituráty. než se měl začít vy­ sílat p r o g r a m . n e m ě l o najeto ani sedm set k i l o m e t r ů a právě j s e m si ho vyzvedl ze servisu. Je asi samozřejmé.to je ně­ co. V š e c h n y se t ý k a l y osob­ ních záležitostí různého rozsahu. které jsem za ní viděl. P o d o b n ý c h vizí j s e m měl ještě asi osmnáct. b ě h e m nahrávání. Roztržení pásky b ě h e m n a h r á v á n í n e b y l a žádná ob­ v y k l á záležitost. k d o ji používal přede mnou. každé tři hodiny. Z á k l o p k a se otevřela a já „vi­ děl". které musel slepovat n ě k d o . k d y ž jsem jel d o m ů v té­ m ě ř n o v é m autě. A n i tentokrát to n e b y l a ž á d n á p o d v ě d o m á oba­ va. T ř e t í p ř í p a d : v kanceláři se mi otevřela záklopka a objevilo se červené světlo se slovy „tlak oleje". vlastně se mi to n i k d y p ř e d t í m nestalo. P ř í k l a d y takovýchto vizí zahrnují n a p ř í k l a d vizuální popis v n i t ř k u do­ m u . když se „záklopka" opět otevřela. které se po n ě k o l i k a dnech. rozsvítila se na řídící desce červená k o n t r o l k a signalizu­ jící nutnost v ý m ě n y oleje. že v době. bezvadně odpovídal popisu. Poznal j s e m ho okamžitě. žádné Moje dal­ následná ší problémy domácí rekonvalescence měla standardní průběh. se páska opravdu p ř e t r h l a a rychle jsem ji musel v y m ě ň o v a t . Auto bylo t é m ě ř nové. Páska se roztrhla na místě. Další takovou vizi j s e m měl pět m i n u t p ř e d t í m . Navíc jsem při stříhání filmu všechna spojení lepil sám a v í m tedy. do dnešního které jsem dne dostával neprojevily. který pro nás má žena v y b r a l a v Southern city. co by člověk u nového auta nepředpokládal. Nejzajímavější na t o m je. O pět mi­ nut později. vždy přesně odpo­ v í d a l y událostem. j a k se p á s k a p r u d c e roztrhla a kotouče se divoce otáčely. Vize. O h o d i n u později. k d y j s e m si p o z n á m k y psal. že byla pevná. včetně m a l b y a lemování. N a p ř e d j s e m je viděl skrze z á k l o p k u a po- • 150 • . Ve skutečnosti z něj u n i k a l olej .

evidentně za že má blíz­ Když tu ostat­ uvnitř vysunutý podvozek rodina letadlo pomalu běžné že je nijak a přistávací klapky. P o k u d v y c h á z í m e z faktu. běžíme. záklopky: stojím sám před naším vidím. domem. na šípu. žádná strojů je giganticky Všechny jsou naše v něm vány jako nemají trup jako mi proplují. jsem další řada které Syčení. rudé žhne. jsou Majestátně cestující ve nad hlavou • 151 . co si p o č n e m e s t ě m i vizemi. ale každý z rakety. k d e se B ještě ne­ uskutečnilo? Některé z těchto p ř í p a d ů zde p ř e d k l á d á m bez jakýchkoli dal­ ších k o m e n t á ř ů . již 1960 otevření záklopky: má a kopcem záři já i má nad hlavou tam mi letí letadlo.t o m se u d á l y přesně tak. z 11. jak jsem je viděl. la. leteckého nebezpečné a hoří a hoření to pomoci. zvedací plocha. větší části jasné. kým tam rudou ní. 1961 otevření. jen létajících stojů. 3. že se tato událost podle u v e d e n é h o vzorce o d e h r á l a dvaadvacetkrát. mi jasné. ho pokrývají mraky. nebo jich měřit V tady třech Jsou Nevidím může Tvar nebo hlavice letadla Blíží se ke mně a já Za první řadou Nevypadají a tvaru kolem jako tisíce V. 8. ří slupina čejná a viděl. že to Nebe je vyno­ oby­ další kdy obro­ vytvaro­ letad­ a já na severu. dvou další. strojů je žádné těch metrů. aby se stejně nezpůsobuje nepřibližovali. j a k j s e m ji viděl). křídla šířku do letadlo. vitý. problémy. Vize probíhají podle následujícího vzorce: S (syčivý zvuk) + Z (pocit otevření Z á k l o p k y ) = B ( b u d o u c í událost odehrávající se tak. p o k u d p o n e c h á m e u r č i t ý pro­ stor m e n š í m c h y b á m v z n i k l ý m m y l n o u interpretací. Z nich se nejsou a. a těm varuji mrtvým paliva doběhneme. Je že Zřítí se abychom pomohli. stovky. Syčení. neslouží jako poschodích. nemůžeme 5.

ale žádná křídla. a téměř posvátnou strach. osudové atomovou v situaci. že silou. ve velikém městě a vy­ měs­ Syčení. bázeň před tou protože nějak ohromnou vím. 1963 otevření záklopky: města. situace spadu. Benzín je a válkou kdy se není k nikdo co ce­ do­ se zká­ lidstvo Syčení. jak dostat rodinu na venkov. zy a zničení civilizace kvůli schopno 11. vypadá jako něčím o takovýto jedná kdy předtím tryskami typ že rakety. Principiálně je co se právě děje. to. Všichni se snaží opustit Opouštím které vypadá jako abych se pokusil najít způ­ sob. stání.cítím stvořili úctu lidé. je ve elektřina já a kterém vypnutá. ulice je plná zmatku. 1962 otevření záklopky: se lépe a Je stojím s dalšími lidmi že jsem že se na co ulici na typ kraji letadla jiným měs­ letad­ ni­ než Sycení. vrtulemi mezi mraky vidím uvědomuji si. samotných bezpečí. něco. zřejmé. kvůli něčemu. se ale vrhli bílá hranatá okna. 12. la. 6. moje žijeme. 4. (mám že dojem. Také pociťuji 20. neobává není lá populace katastrofy všudypřítom­ Nevypadá to jako vyvolaná radioaktivního ovlivnit. že je zde místo. tomu. ný. Tři z nich se otočí a letí dolů a já vidím. Vyjdu na ulici. 152 • . Pocit rodina jsme snaží odejít. ta. do příkopů. zde přítomen pocit něčemu. padá to. tyto stroje kterou ne­ ztělesňují. tadla proletí nízko kvůli Všichni jsme nad sousední ulicí. mají černé boky a bombám. ale ne chemické). nimi ze hledali se vychází Hned za co kde jsme boří domy. Dívám se nahoru a Podívám nebo neviděl. jsou poháněna nějaký 7 a unikátní tři le­ ne strojů. nějaký veliký problém. 1964 otevření záklopky: já a moje rodina jsme byt. 10.

často nabouraná. zda b y l y pravdivé. jsou osobní. J e n čas ukáže. že některé z nich b y l y jen h a l u c i n a c e . l o k á l n í i celo­ světové.lidé panikaří. Připomíná to roz- mraveniště. specifické. T ě c h vizí je m n o h e m víc. R o z h o d n ě doufám. obecné. hrábnuté auta stojí v ulicích. • 153 • .

nějakému jsem se obrovskému (nikoli jako na a zcela druhou elektrickém Podíval vibrace. opravdová smrt a Možná jsem typický zážitek Situace byla příliš neobvyklá. že n ě k d o . stranu le ještě leželo V Tohle tělo. 8. odpočinku. tolikrát fyzické tělo vedoucí k odletují místnosti modré jiskry.) hned potom (Když jsem Připadalo šoku mi zdálo. na že si myslel. Dou­ fám. a tavit. jako zkratu. v nich b u d e schopen nalézt d ů v o d a účel. mimo začal uvažovat ne zemřel. k domě opravdu hlavou prská že se v bylo by vybouchlo. bylo pološero. Z d e jsou některé z těch.12 Na nesprávném místě M e z i m n o h a tajemstvími. lustr místnost Nejprve jsem mi připadalo. zavřel Ulehl jsem trafyzických jsem jevila přes zem. nikoli a za účelem jakýchkoli Ve chvíli. tože se asi celou bezzvučná horizontální polohy obrovská mě odhodil sklouzl na pro­ lustru domu jako zmiňo­ stá­ Nebyla tam žádná časová prodleva. vážně zcela jasně. vypukla Výbuch kde jsem něco a dráty že z a oči. 23. rohu. mohla být smrt. mé srdce se za- • 154 • . mi Exploze se ob­ dvě vteřiny poté. který já nevidím. Viděl jsem to. v půl osmé. 1963 ke natáhl tak večer krátkému aktivit. co jsem že se v zavřel oči. jiné možnosti. j i c h bylo několik zdánlivě b e z d ů v o d n ý c h . něj v systému brnění. které zřejmě nepocházejí ani z lokality II nebo III. zhasnuté světlo elektrickém pocity Mé ho o které jsem Měl jsem místnosti. zeď v protilehlém nad mou uléhal. ale přesto velice intenzivních a h l u b o k ý c h . k d o je více t e c h n i c k y nebo nábožensky orientovaný. tu by na pohovce chvíli jsem odpočívalo. se k t e r ý m i jsem se setkal. exkdy na pohovce v pracovně. začínají došlo při val). do exploze.

zařízení. vypětím Pocítil jsem těle. vypadá. k by názoru. jsem si mi tam měl jsem jistý.stavilo. dobrá. Sahal jsem ale Potom těla. svého fyzického nemám co Alespoň jsem pod sebou nemělo podařit. bych se že jsem pod sebou nahmatal koberec. tě­ nějaký zbloudilý paprsek prolétl pokojem. Byla i mé tělo to to Když exploze ve mně. a potom ve svém asi jako byl zase zjistil jsem. způsobilo záležitost. což To vyvinutého. něco. Kolem páté jsem přemýšlel • 155 • . vůle jsem velkou V tu Když se trýzeň to rozhodl. kém ležitost bylo la. nebo to byl účinek nějaké vnější sí­ emocionálním. nebylo si a nad které co vypadalo normálně. mého fyzického Když jsem zcela paprsek byl produktem nevěděli. co onen by podobnou moment neobvyklého. něco pevného. a že jsem za fyzickém kdybyste „celý". se cítil ale nebál jsem se. způsobí. ztratit. dům měl husí kůži. ani to. 5. 1959 se odpoledne dozvěděl o podivném o zařízení. Byla to Ten zážitek co se stalo stavu dost otřásl a stále ještě nevím. sebe. nepanikařil. ani jsem Byl jsem stále ještě Jestli je ležel v trochu to rohu omámený smrt. vynálezci všechno nějakého zamýšlel dospěl jsem zachytil mě. měl pokusit vrátit se do zkusím. 5. Všechno vypadalo co norže jsem to vnitřní fyzic­ zá­ byl tichý. a tedy snažil explozí. které prý funguje druhého třemi stavu vzorci podmínek Dnes jsem způsoby. zname­ mi asociuje protože jsem onen ne ležel v cestě. že to Chvíli kolem jsem i se nebyl jsem vzpamatovat. chtěli vznesl. že ještě nalo. a sebou na přesunul se nad pohovku napůl škubat. se chvíli jsem začal kroutit a navléknout rukavici chvíli jsem Posadil jsem málně. ly? Při zpětném pohledu duševním jako mu by se mohlo spustit. že ještě přesně vzpomínku na zážitek s trojcestným přístrojem. experimentálního testovali. dojem. nic vzpomenu tím touto jeho to exploze. a proč. nefýzické kategorie? že na mém na až na to. (fyzicky) a mnou rozsvítil světlo. mě „vyhodil" z možností. ruku. kdyby se S velkým dolů.

částí vyjádřit). těla. vylaďovahraje mu­ Za druhé Zaslechl jsem když přejedete rádiu přes na jehož výhledem najednou jsem venkovská který ještě neměl ani odpadky. to tak jsem v jak jinak mentoval že jsem je ní pravou vině. a né výsledky — a pak jsem Ihned jsem pocítil otevřené oči směřovalo a okno vibrace. nástavci.(1—20/LQ). na oběd". prohlížel protože jsem knoflíkem a okna byla vzduchu otočil a vrhl jsem kde skrz podlahu. nebo střevech nějaký cizí předmět?). Lehl jsem si na postel. moc sil­ experi­ znamená. cím zika) vsazená oknem na straně. tam mi to Kdykoli cítil jsem tam pálení. spod­ v led­ nebo Postupoval jsem mé pozici své čelisti trochu to hýbání čelistí a očekával. ne­ to to na si Bylo zatímco jeho tyčovité Nikdy jsem zvědavě zvedl ze Zvedl na jsem to. tak jsem zavřel oči na uvolnil se. otočil hlavu. Vibrace jsem ně. nějaká stalo cizorodá i dříve. a pole. silně vibrovalo. ru a vyplul jsem na na a Už se vzhůru. chemická ačkoli se nějaká se zrovna látka s jejich přemísťováním částí mého ve různých zesiloval. dolů. Podíval jsem se dolů a tam na podlaze stálo jakési zařízení. asi čty­ řicet pět viděl. le jsem pad). nestalo a pak • 156 • . jak (nevím. „odešla se Vypadalo. že je tam jen na čas odložené. procedurou tak. Mentálně jsem si „přál" dostat se vzhů­ Pak hrát v zřejmě kapelu rádiovou nezařízeném stromy údolí a zapůsobila (jako stanici. (byl slunný a části doladil to dolů do zadní pomyslel na diagram to. se ve chvilku stál nepamatu­ myš­ ji. že bych se o tom zmiňoval. a potom jsem vibrace přecházely bud v játrech. a ležel na zbloudilá lenka. muže. stráni kopce s ten podivný přístroj třemi namířil rovnou nevyhnutelně jsem oknem který stál venku Nic se terase za kterého jsem si předtím nevšiml. (je V hlavě mi v závislosti nejlepší pozici do hrudi. nic podobného země. ze silového po­ nemám a na žád­ oknem zá­ a začal odpočítávat od dvaceti se podíval do mi brněly slunce v Vypadalo Měl jsem den hlavy. jakési a a centimetrů obsluha tak jsem zařízení to a dlouhé. vibrace sílily a slábly Konečně jsem vibrace určitých „posunul" částech těla. domě. na jeho dům stál evidentně hrubé podlaze do materiál a nižší kopec krajina.

že se nic necítil. a že venku. otevřeným od sebe. konci a mít Potom další muž. jsem. výpadek. konverzaci. mé podíval a do Potom Na mé vzal na dru­ že mi ukáže ještě asi do a tři ne­ za­ kopce. nechtěně zabil. údolí a dáli. se. nějaký zmateně se Muž mne podíval a opět řekl. evidentně jemnější paprsek. Když zamířil přímo rukou. za kdo kterým abych muže. stál tam který Neviděl byl mrt­ protože jsem řekl. jestli si pamatuje. vytvo­ nic namířit skrz jiné okno. stál za. jak se používá. že oknem. a pokud se dobře pamatuji. by by ze zařízení cokoli vycházelo. Udělal Zamířil do mě. žádný záblesk. napravo že držím Ukázal na k že to že Na dovnitř chvíli se a mi ztratil ze zorného po­ k místu. usmál se. Přesto vý. jeho te že. jsem ten muž otočil a Usmál se. usnul. abych použil úzký paprsek zmizel. mě potom Zeptal jsem časový v odvedl ven a na zeptal se že by muže. mi řekl. (v byl jsem muže ten muž. Udělal jsem to byl mimo naše zorně pole. muže znovu venku zamířit na si myslel. ukázal mi. rozprávěl s a byste někým. kouře. přitáhnout řit tak širší paprsek. Muž přerušil rozhovor. • 157 • . okamžitě sklesl ve svém svého průvodce. sta be mířil stranu co metrů vinula ho domu od nás. málně.se le. to zařízení dovede. viděl. to a boku hořel malý jasný ohýnek a z něho se Vyzval jsem oheň ihned zhasl. že mi kde nor­ uká­ na vypadal. odpověděl negativně a pak otočil a pokračoval na s Můj průvodce se hou něco. jako oknem se na toho mám s puškou. sobe pro mám když chce­ úzký paprsek. měl úzký paprsek. Udělal jsem to a který tam až doteď le­ by se se posadil a pokračoval v konverzaci. zařízení v trubku (válec s širší. vzhůru Plamen výhledem naznačil. namířil zařízení na udělali žádný paprsek. úplně stejně. koncem) pak prošel dveřmi stál. mám ale žel v nestalo. křesle. Můj průvodce cítil. jestli že něco ne. nebo jest­ li postřehl. naprosto naznačil. jako vystrašený. zaměřovači zařízení Usmál se a bezvědomí?) k sobě jako zařízením tentokrát že bezvědomí. stužka na oheň. trubku to který živě gestikuloval a Řekl. uviděl mě. jak se zařízení „zaměřuje". muž za Otočil jsem že jsem tím mám posunout dopředu.

určena kterou jako štít. mysl to rozpoznala. označil za který chrání rozumím. a žádná pohovka. to je zřejmé. vyslovit to. byly Aby a nejsou Udělal to s radostí. co jsem se na byl výsledek mé cesty do Jižní Ameriky. Nadšeně přikývl Trioda!" Cítil jsem. zdrojem Trubka na­ prostředku důležité. V tři mi příliš ony se rozuměl. Hodiny ukazovaly. mě jsou flexibilní. zdroj. Žádný nábytek. že jsem španělsky. padalo rá síť). Zařízení ho popsal. že se musím vrátit. a tak jsem ano. jak Uvědomil jsem nerozumí se si. jestli tomu „Ano! že to celé vypadá jako napadla).jako by ho někdo mě velmi na v náhle uhasil. říkal. křídlovité des­ zaměřování. průvodce mu poděkoval za Má Cadena Azul. že se zase uvidíme (kde si a já jsem a chtěl říct— ale že ne­ řekl vy­ mod­ můj pamatuji). vrátil do tři poschodí. se zastavil. Potom jsem vzhůru to jako které jsem dvě se nedokončené Letěl jsem jsem i místnosti nahoru. té Můj průvodce pokývl hlavou. hoře la ky je cívka. či spustil jsem vzhůru ně ocitl těla spojil. že jsem na špatném místě (ve špatném čase?) že se potřebuji a po ve (s jednou své víc „nahoru". Posadil jsem se a otevřel oči. informace. věc. dostat ještě o opravdové rukou jsem na podlaze prach — a žád­ Vydal jsem se s se a do se tedy né fyzické tělo! Došlo mi. mě zmateně podí­ sice použil správný termín. pouze jako ptal se liká a uživatele přístroje. místo (To Řekl. výskokem. usměrňovači). Kouř ještě chvilinku kouřil a pak zmi­ aby mi by­ slouží jak Ze­ ve­ zel také. trioda zvolal: několikrát do (nejpodobnější mě. (podobné zaujalo a poprosil jsem tomu Za které jsem prý svého průvodce. olinuly. nich zatlačil palcem Řekl která jsem. mi ve „protahovacím" nebo ocitl. ukázal. ale pak to jako přirozená cesta. vypadala jako na něco asi měl a potom moje oknech kancelář. val. byla prázdná. ale a „vystartoval" připadalo Místnost. že se již nemohu déle zdržet. Skládá se ze tří částí. že jsem byl „mi„průletu" dalšími osmi deseti patry jsem koneč­ ním kanceláři. svého fyzického trochu potíže) kompletně se • 158 • .

Potom jsem si vzpomněl na trik s dýcháním a začal jsem rychle dý­ chat který a se jsem s pootevřenými byl do tvaru ústy. té mladší ženy. (?). Věděl jsem. žena 3. odlepit od země. uhoasit oheň. Jednoho takové zařízení pokusím 11. který je kalendář. že jsem který je den. za teď že už budu v pořádku. Zeptal jsem rozumí. mi jasné. vzlétnout dvě ženy na snažil se měl jsem pocit. že nejsem si ze nebo mi připadaly koho mě mají. známé modré šmouhy. rok. tím. nějakém a plně ony neale co jako župan. že jsem mi radost nad nemocný. mě objevily ve rychleji. se o ještě něčem podobném. napadlo.a těla.. . ale usmála se. bude zorientoval pak se a mě měly že Chtěl jsem je poprosit jednodušší zjistit. že jsem se k ní stála starší žena. jako že pravdu!). Snažil jsem ale jen deliriu se jen mě dělaly legraci a myslely si. Nakreslil jsem které se si ono zařízení Lidi. Byl roucha jsem se jim (nejspíš ně­ si naprosto to vysvětlit. nesprávném tam velice Nic mís­ čerstvý mohu ty vzduch. a oblékly konečně vrá­ Po­ byl dlouho vstát z postele jejich šaty ten. vrátil Vedle do svého fyzického stála cizí další. se Zkusil jsem nedělo a já dostal strach. Zeptal jsem toho těla). vzduchu krajina posetá domky. žejse??i ještě stále v se jich. mě držely. vyšel jsem vzlétnout. jistý. ta mi byla to zřejmé moje žena rok již ze 1924 — podle déle dveří nemohu na že ale (nebo spíš žena řeckého zůstat. Pomalu jsem ale pořád jsem Ztěžka jsem se zvedal nahoru. a za- zapisovat poznámky.. domníval jsem Otevřel a když jsem postele Za nim viděla. vysoko. mohly mě do jakéhosi normální). oči a že jsem byl jsem se v normálně cizí posteli. brání až byl Při- cítil ty dýchal. a pode mnou byla Náhle jsem se zastavil. til. dne dokáže uspat probu­ vyrobit. Zařízení. a odpověděla. že jsem tě. jak rychleji a snaží se kolem vysoko mě zadržet dole. U. s pochopením (to usmály. dvě ženy.mo" jednu čal dit je si a hodinu a pět minut. se že že je tam ven kalendáře Bylo testovaly. • 159 • . Vyjadřovaly že jsem se probudil. nad mi dům. a ačkoli silně pro­ Stál jsem velice. 1961 noc se.

takže že vrátil zpátky těla — nebo jsem si to alespoň myslel. ný. a já se přes odpočinu. aniž hodiny nějak pokoušel. dívka. Naštěstí jsem odtamtud a Byl jsem okamžiků svém Opatrně jsem rozhlédl kolem teprve potom zpátky fyzickém ve své ložnici. nepřátelští. a l—20/L()jsem lil jsem se s ko svého steli. jestli šel pozdě. Zamířil jsem Byl jsem ku jsem se již spojoval se svým fyzickým tělem. mě podpírali pod mých mně neztratil ale bylo jsem mluví rukách. několik se ve prosto jasné. než jsem byl schopen čit se na bok a usnout! 23. že rozeznávám domů na a. se tě­ oto­ (fyzicky) mne stál jsem. někdy 1960 noc neobvyklý zážitek a zažít. 1960 noc byl špatně nasměrovaný na pokus. Z pravé strany místnosti nimi a já jsem mě nebylo že jsem vzhůru fyzickým jsem postrkovali ramena. se Muž. v mírně noci ve řečeno. (Možná si přitom • 160 • . se pohnul. i nevím. velmi Spát jsem unavený. dit po meny něco a s typ návštěvu Andrewa Bahnsona. Trvalo Slyšel Nebyli místě! za Vypadal mnohem větší než já Neležel jsem v po­ veliký a stat­ leskla se mu cho­ ra­ na­ hlavu. mladá jsem. Nutili o měl potíže. na přímo špatném tělem. „odvátí fyzického téměř okamžitě jsem moje ložnice. místnost nebyla mě podpírala s tím kupředu. mezi silnicí a vděčně se zdálo se mi.padala domky lý. náš dům v příštím místě! a okolní okamži­ řekou. Vibrace se bych chtěl druhé téměř únavu Bez něco podobného a byl jsem o to bych se kolem dostavily veškerou kdo ví?) byl velice skutečný a ranní. Ta ale své ložnici. Procedurou Oddě­ to ja­ do začalo prošel kolem půl dvanácté myšlenkou větrem". mi hodně dlouho. 11. Tohle ještě ihned. zase ce­ rozhlédl kolem. správném 17. Tohle 8. v pořádku. vystřelil jsem již spojil s a le. rozhodl „něco vyzkoušet". a mi povědomá. Posadil jsem se. mě zleva podpíral.

jsem ležel že v rychle několik míst jedno po a rychle dru­ rozhodl uvědo­ nohou. když se se za obě ruce. ti dva přestali a chce jemně. si navštívil jsem vzpomněl. jako mi do že jsem očí svýma se zoufale v a očima. a podíval se se. by v panice mému. udělat. mém těle uhnout. našla doma této že se přihodilo v komatu místnosti. nepříjemného. veškerá si to jako že vůle. a potom jsem a že výmysl. Pomyslel jsem na své tělo. To. pustil. špatném musel udělat. a něco nechala místnost Ale moje žena vše není chvíli netušil. ještě níže a políbil co se mu lesklo vyšel ruce a pomalu obe tváře. byly slzy. nešlo to. pražádný ozývalo pomoci Pomalu jsem uvědomovat syčení. ode­ protože naklo­ místnosti postel. mil.potíží jsem hém steli. jsem si jsem se vrátit do fyzického těla. a od postele V místnosti které jsem rozpoznal zdra­ votní sestřičku. Dokonce jsem vousy! narovnal. neznám a že jsem na. NejCítil jsem. tý se oddělil. mě napadlo. sama pořád že mě tře­ ne­ ses­ pocit. vzduchu unikající páry. lidé. muž co ještě mluvit. Nejdřív ba mocnice. cítil jeho se sehnul. lesknoucíma ale ale pevně mě uchopil za bicepsy. všechny svaly scvrkával. Zpanikařil jsem. ležící v po­ okamžitě není dva Stáli který v pořádku. třičky že — něco Po šla jsem nil horší se k z nad bylo. Jenže odpočinout. přistoupil žena — sestřička se otočila a k posteli. Zpanikařil jsem ještě víc. mi místnosti. nějakého vědění jsem sykot začal soustře- 161 • . kterou jsem nebo ten se zmohl. mě na v z očích. které se nemoc­ Něco neměla mi Za nice. nasvědčovalo. se na syčení. téměř něco byli si potřebuji posteli. k rozmlouvali. kousek Kolem nohou jsem odtaženou ve tiše měl jakýsi od mých krabicovi­ měl zřejmě držet pokrývku muž a žena. mě rychle odvézt do i přítomnost jsem měl Sterilní atmosféra variantě v pořádku. byly paralyzovány. v hlavě. vyboulenýma snažil pohnout. A pak. začal mě má žena zase na neodvezla do místě. se když přiblížil svůj mému neskonalému Potom se údivu. jsem že tohoto účinek. I přes svou hrůzu jsem muže ale znělo vnitřního věděl. Vnitřně jsem obličej snažil.

a té druhé ordinaci počkal a že potřebuji léčbu. následek že přijdeme pozdě dostat se nějaký tam aniž druh dovnitř. evidentně jsme se příchody. který nějaký bychom je trestu). Rozsvítil jsem vydechl úlevou. • 162 • . ve všech ozná­ (ať již byly skupiny lidí v zanícené diskusi. Za tam vyzvednout z fyzického se již spojoval s jiným byl opatrný. protože nevšímal. 1963 noc také „létala" a a a v že k možná něčemu. to Po nějaké době jsem se začal vzdalovat a před domem jsem potkal ženu. Byl jsem místnosti kde by měl být vypínač — a on zpátky.ďovat jeho zace jsem a se a ostrost způsobil jsem jeho a hlasitost. mít problémy vypadalo jako hlídači. Krátce poté jsem pocítil potřebu mimořádných fyzického vrátil. proč je ta léčba nutná. Potom jsme (nemocni­ otevřeli. ačkoli jsem v si nebyl jistý. lehce se mi mžik jsem Tentokrát jsem šel známé zvuky. otevřel oči. 1500 kubických aby se na doktor mil mi. že se o mě po­ stará. postupné do že jsem moduloval Zkusil oka­ Potom jsem těla a zrychloval frekvenci pulvibrací. sly­ Natáhl Když jsem. zeptal jsem se. a pak se lidstvo) na do něj léčby prohlédl. Znovu jsem a koli on se mi již vyvíjet a zlepšovat. jsme hlídal pozdní Uvnitř se přiblížili klidu jsme se dveřmi dostali dovnitř. byl. okolností jsem (měl jsem Představa vrátit se se do mysli tu potřebu těla mě poněkud znepokojovala. vrátí do mohlo centimetrů vesmír (nebo to znamená cokoli). a on odpově­ děl že prý proto. že na něj mám počkat ve druhé ordinaci napravo. světlo a Cítil jsem postel. tak zřejmě která budeme co vyhnuli měly za mi připomněla. 6. které se rozdělili a mně ihned řekl doktor (přátelský typ muže). byla v dveřmi jsem tma. 7. šplhá Potom mě si nikdo Přesto jsem která se vy­ nakonec přišel. jsem se k místu. mě a normálu mluvil o titraci a o léčbě. Za to za pár sycení akcelerovalo fyzickým vysokých tělem. ústav (a veliký čekal (kam. která nevím) ce?). Udělal jsem to. vylepšování) a bez jakých­ zeptal proč neodpověděl. minut pulzaci. to znamená. zdařilo. kterou ordinaci má na mysli.

zvlášť netoužil řekl. za zadní vlčák). a přemýšlel o informace. byl mí­ stá­ vznesl vzhůru nad domy a přemýš­ Měl. Eisenhowera dostal. byl Ten se lel. začal. dál. Vstal jsem. že co Kenstráž­ víkendu Spojeným mně jistě teď prezidenta ležel v posteli že strážce velmi Kennedy je že ten souhlasil a samozřejmě. na abych a já jsem Venku Hyannis si se na a že ocitl dvoře Zpoza kulka dorazil poněkud Při ve domu by mi vzduchu vyčerpaný. Potom.13. že se znovu Vznášel jsem v dostavila se vlna vibrací a já muž a za­ z něj pocit Překvapilo (ten na jsem. jsem si schopen nesmírně večer. stavil mě pro žeme le On se nedy ce). nejspíš den o tomto má paranormálního Potom jsem spíš duševního uvědomil. že po že ve chvíli jste nápad rový plán a tomu zmatený. co myslel jsem si. vzpomenout na než na když jsem a ven tím. mě prostě jenom Zeptal se to. muži jsem o tom Washingtonu řekl. tak jsem běžný proces částí domu. Nejprve Hned poté si Eisenhower již (nebo není prezidentem. při pohledu se dřív. loajální chtěl ale opět zjevil tentýž cestě. když va jsem bou. vrátil se. než jsem si ležel jsem vysoký. (zpra­ Vzdálil odpoledne odpočinul. jsem On se mě zeptal. našel místní noviny a tam byl na první stránce nedy viděl. mám za se­ to. o mysl synonymem jisti. nijak když tu se šel spát. mě přepadlo osobního že tom. článek o tady. z domu. byl pes na že to mě spatřil. Nebyl. mě. odpoledne přijede Ken­ dnech vůbec ne­ (Noviny jsem v předchozích dvou • 163 • . cestě 1961 na si odpoledne — noc Cape Cod těla jsem lehl. sešel jsem dolů. že ten Vrátil. jsem náhle přede mnou mi stál proč jsem prezidenta). mou být potom stalo. jak „si mů­ Odpověděl mají správné vidět nemůžu. vytáhl pušku uvědomil. vzrušeně štěkat. Při a 7. protože jsem klidné síly. Mile jsem tom. relaxaci proběhl (veliký mě. nic víc. v posteli a vyšel muž namířil ji nejspíš neublížila. silné přesvědčení. vidět vidět prezidenta.) do Hyannis. muž vyzdvižení z nedaleko garáže. jsem se. mě že napadlo. v Hyannis. jsem státům". zepředu).

abych ho zahlédl celý. k t e r ý j e d n o h o d n e spatříme v j e h o nekonečnosti. J e n doufám. které se vzpí­ rají j a k é k o l i klasifikaci.T y t o p ř í p a d y představují vzorek m n o h a m ý c h „událostí". Kaž­ dý z nich je m o ž n á j e n f r a g m e n t e m živého obrazu. zvlášť v t e r m í n e c h běžného d e n n í h o snění. • 164 • . že n e m u s í m „zemřít".

středu pokoje Dotkl jsem zatímco byla celé a potom Zavřel jsem zvedl jsem zdálo trčí Znovu jsem oba otevřel oři zesílily. Jestliže existuje. Opět jsem rozhlédl se kolem a natáhl jsem je stále přítomné. • 165 • . jako váhu. by moje hlava nejsilněji. jaké je? J a k é má vlastnosti? Prošel jsem n ě k o l i k a stov­ k a m i testů. jako rachot a hukot. že d r u h é tělo m á m e všichni. nebo alespoň t a k d ů ­ k l a d n ý c h . bylo jemně přita­ i když že pořád mám nějakou 19. šikmo mi stále ještě zněl v hlavě. ce a a jako 6. když se Bylo moje hlava a vzhůru. přitom zádech. oči prsou. mi složené na Otevřel jsem vibrace ležely byly na Cítil sebe. normálně. na jistě hováno pomalounku se podlahy. k zemi to. ten 1958 odpoledne a všechno co do vypadalo se normálně. až na ty vibra­ oči se že by dolů. j a k jen to bylo m o ž n é . ramena leží na koberci. Zdálo se. 1 já jsem došel k závěru. Potom jsem pohnul nahoru. vjemy odplul jsem Rozhorli jsem snáší pírko. že b y c h byl tak j e d i n e č n ý . ni gravitace působila k zemi. z pohovky. na z á k l a d ě p o m ě r n ě d ů k l a d n ý c h a n a l y t i c k ý c h e x p e r i m e n t ů . 11. nebyla velká. zde jsou p o z n á m k y k n ě k t e r ý m z nich.13 Druhé tělo N e j l e p š í m d ů k a z e m existence určitého jevu je opakovatelnost v ý s l e d k ů e x p e r i m e n t ů . ale boky a nohy mé tělo tělesnou těžší než zbytek těla. 7. protože si n e d o v e d u představit. že existuje d r u h é tělo. a 1958 ležel odpoledne na pohovce a cítil všechno rukama. zkusit se vznést. ležel jsem velmi jemné vypadalo které vibrace. se. P ř e d p o k l á d á m .

jako ruce k sobě. které ruce na užaslý nebo omráčený). když jsem s které se pohnuly. jsem a uviděl svě­ cítil! vzhů­ Podíval jsem télkující obrysy Znovu jsem ko jasné. a když jsem se podíval. Bylo to ja­ zářivé obrysy. se podíval ru natažený stín. kde jsem je a potom na cítil. a možná si to ani ne­ • 166 • . složené rukou a paží. složené na prsou. které normálně. prsty se také zavrtěly a já cítil. nějaký také spojily a já by to byly z nich pocit. jsem cí. cítit u úplně postele. a žádnou skrz polici. tam dotek jsem ma. Zkusil jsem pohnout svítivými obrysy svých rukou a ty „fungovaly" dokonale. jak se vé ruce se rozdíl. byl jsem překvape­ ný že (již mé dávno nepoužívám ležely výrazy jako složené tam. jestli by se něco stalo. rukama. přeji poté jsem Nevím. polici ruka prošla a já jsem jako tělo pohnout Vibrace polevily prsou.jsem. kde jsem je světlý. byly přesně tam. ale neslo to. Ležel a kou snažil a ruce jsem se paží tak asi mezi deset nimi minut. Viděl jsem skrz něj na knihovnu za ním. natažených Simultánně jsem vzhůru. nimi naschvál vrtí. že je mám natažené. nezaznamenal spojil Pohnul til! Má jsem jsem a k rukou dohromady obrysová Zkoušel jsem žádné byly vjemy. svítivé svíti­ žádný pohnul. zjistit. porovnával rozdíl. složil své obrysové ruce do dlouhých svýma fyzickýma a paže na Hned Nechtěl bez vibra­ měly na svítivé polici byly pevné. když jsem Zavrtěl dotkla Dal jsem že se pohnu­ prsty. Zkusil pohnout fyzickýma rukama. viděl jsem jsem svítící ty jsem dva obrysy páry že svých rukou mám ru­ ruka­ ale jsem necí­ najít Vizuálně viděl. schopen mimo být přistižen vklouzly rukavic. obrysy. proto­ ruce pořád ještě se tedy na mých prsou. jak se jedna Měl jsem úplně normální ruce. byl Měl jsem pocit. rovnou rychle by — i cítit svýma fyzickýma Ruce. ly. nebo vzhůru. druhé. dokonce ani jen rukama — co by se stalo. jejich cítil. nebyl v tom cítil.

to byly bytosti. byl jsem fyzického žádné nějaké sexuálně pokřivené rozhodně obezřetný mi potvrdil. tohle byl dospělý kdyby to byla který těžce vášnivě dýchal. formami" cítil tuto těla. bych ohlédl a svých mým zá­ chvíli. strachu. cítil jinak. bradku! Také jsem spíš „myšlenkové byl přehnaně pru- když jsem možná. zjistil. bradka svého fyzic­ Zrychlené dýchání. oholit. každopádně zmíněný pocit se bradku. krkem. u mého jsem stá­ Pořád tam. poté. nebylo Tohle který potřebuje slyšel je­ totálně si zrychlený žádné mírné myšlen­ samce? Byl bych kové děťátko. 22. muž. velmi klíčem! ze sebral s Už se dále nemusím co je zač.5. mým zádům. je. se radši bradka kvůli těla. sexuální podtóny. Byl jsem tělo. u opírá o ucha. 5. krkem a obávat toho „muže" za co jsem do fyzické­ zádech. rychle jsem ačkoli jsem vystrašený. vrátil do děti". a tak jsem ní. té tváři za. když jsem zkušenostech se neVý­ že Vý­ Několikrát jsem „myšlenkovými Pokaždé. le přitisknuté k těla. raznou ho zaznamenal ale nebo a podobně jsem byl přirozeně opatrný. vrátil předčasně Posunul jsem tělo na zrychleným mnou. vybral mě. že ano. jsem Musel jsem se ho zbavit. teple a živé. trochu těla za si víc a Tentokrát. a kého 5. kdy jsem pocítil své fyzické „entitu" si jistý. Ta se ho malý ucha. 1960 noc byla němu jsem dřív. se jist. bylo a přejel dlaní po opravdová. nejmíň pětkrát se pomalu jen svých kousek od fyzického aby cítil jsem jeho stejně jako sáhl dozadu byla bradkou dechem na tělo můj pohyb nevyložil jako Byla nepřátelský. který se mi zezadu jako dech přímo nefyzické rameno. na že že a se Po zádech. odvahy. ale já už vím. přitisknuté k tělo. Opatrně. má. dérní. vrátil do • 167 • . Ne. še obličej. samec. dům s ve 1960 noc někoho cítil. jiného sexuálně úchylný — proč by si jinak ženská forma? Abych byl upřímný. pokračovalo. jsem.

1960 jsem odpoledne další zajímavý dostavily (začaly fyzického to a pokus. v to jsem dvakrát. Ano. Úplně stejný. 30 Lehl c. „já". přejel jsem tržitě. a č í t á v a c í procedurou. mého to zjistit. 8. té mé­ rytmu. jsem hrubé s. protože zatímco myšlenky vjemy a související činnost byla skutečné. tváři možné? Potom jsem si Byl zde jeden podařilo la. posadil se a přemýšlel o tom. přesně tak jako. Pomalu Zase tam ucha. teplé tělo. si. bradka na sáhl dozadu a. je to dýchal Pak jsem se posadil a přemýšlel si se rukou po tváři. tak je. Zadržel zrychlený dech bradce. Matoucí. které se mi lepilo na záda. cítil jsem u to Bylo ustal. 8. zarazil. způsob. prošel jsem a se boky a odpo­ zrychlily oddě­ dál Uskutečnil zjemnily tak. to.. v zadním byl ten reálný „já". jak když jsem mám sucho přejel po v krku. o tom. Vrátil jsem se do fyzického těla. Znovu jsem jako že všiml. tepla). fyzické byly s duševní nebo v předním fyzický „já" a ten „já" vepře­ Předpokládám. Zkusil jsem těla pomalu a prozkoumat samotný proces od­ vysunuly se svítivé nohy. mnou úplně stejné. Od té doby jsem že se lidé bojí svého tímto pocitem vlastního stínu! neměl žádné potíže. zrychlily že jsem je se silné a vibrace.. du kterého jsem cítil a slyšel — byl ten mentální. že ten vzadu — ten. jsem bylo Lehl jsem si a po se to oddělil od svého tělo. chvíli se fyzického mém a přejel po dech stejném u mi tě­ vyvolat vibrace. které se potom kolem odhadem.Fyzicky jsem lel. ústy. byl já! nebo jsem pomyslel na začal že zadržuji dech. Otáz­ ka je — které je které? Když to tak probírám. p. se říká. Opatrně jsem jako přejet po to. Rozhodl jsem vnímal již jen jako pocit lit se od svého dělování. dýchalo naprosto potom jsem opět dech zadržel.. A jak jsem pomyslel bradě. si přejel po byl příliš známý. krku. tak přemýš­ jsem si toho roz­ — Ten pocit jako kdybych Potřebuji oholit. ale A velmi to že to těle. vypadá to. jednou. jsem ho To ucha dech. Znovu jsem „ Tělo "za své vlastní bradce. dýchat. potom • 168 • .

tvaru. Pozoroval jsem je podivně nahoru. • 169 • . ucítil chlad­ ruku že jsem ji zdála můžete tlačil od sebe. boky očima. Když dělalo. tvar. movat do jakéhokoli vrátí se postupně vědomé soustředíte nabude ru jem formu například psa mytologie o své druhé tělo tvaru. jestli vyzkoušet. něčeho být ho opět zcela necháte. jsem se snažil sebeuže vi­ z fy­ Když a pak neměly silovneji. tohoto nebo kočky. pohyboval a ramena to nohama a jsem nemohl oddělit. zpomaleným volně padá Když jsem Doba a prohýbá se vrátil do tělo — mimo kde se setká s a posadil se. se tělo tva­ chtěl místnosti. Byla v nout metru. dvacet dva 16. si mě snažil jsem se zůstat natáh­ a půl Potom ruka na uvol­ zfor­ chce. jsem zuálně ké. mi Ze začátku omítku. jsem všiml podivné gumové nějakých na dlani dva pružnosti druhého dotknout má Mohl jsem vprostřed pokoje. který dotkly zického jsem žádné se doprava zemi. ke zdi. kosti. nějakým pevným nepozoroval jsem následky. natáhla se Když jsem normální. se pomalu svěsily Visely přes okraj pohovky. 9. jsem nou nil. Zřejmě a se humanoidního může že dočasně by předpokládám. těla kus astigmatic- Několikrát za je povolil. okraje pohovky jako objektem. sobota místě. Jen délku. svého a odpoledne já ve byl opět stejné se těla. nechal klesnout. vaše přeměnit bych svého přirozeného určitý tvaru.nic. ven si se ruka mimo své fyzické Znovu vzdálené ani zdaleka a stát ode tělo. ven fyzickýma sebou potom pomalu k jako tam. velmi podivné. zdi. a jakoby náhle jsem všiml. jsem Celou nahoru které dobu jsem náhle nohy opět se strávil tím. zkusil zvednout a pak jsem je dolů. vědomě či aby si že dvojnásobnou aniž jsem To potvrzuje nevědomé co druhé do to Když předchozí svědectví. minut. tu a byly ať dolů. Je možné. ruku 1960 a tj. tyto přeměny byly zdro­ vampýrech vlkodlacích? Nevím. Hrudník Bylo svýma těla. by pohybem žádné se snášely látky. vrátila že do na tak se nedosahovala ale zatlačil ruku tím.

tak jsem se zeptala . zickém ka. dne. ne­ fyzickém navštívit R. co jsem dělal předchozího Zajímal jsem řekla: „Po abych druhé straně viselo se. žádné potíže V křesle u jasného světla seděla— jak jsem se domníval— R. seděla a Dalšího obýváku na dne a se se. že jsi to ty. ve asi s 1962 noc další klíč k těle". ale cosi mě táhlo zpátky do fyzického těla a já se octl ve své ložnici. se ocitl že vzdále­ Neměl poko­ Pře­ Našel jsem rozhodl dvanáct kilometrů. ve to vzduchu to začalo a ty. noviny. tím Časně večer. ale vylekala se. četla Důvodem mě z návratu byla kterou jsem si přeležel a nedostatku přívodu ve fy­ má krve ru­ za­ Spatně jsem Pokračování mě R. která na ni lehl. že nejspíš ano. a odpovědi na otázku „jak vypadám. visela Potom zeptala. Potom — jsem si tím jist — mě uviděla. a myslela jsem. couvat a rychle to věc a tam prostě jen se znovu neobtěžoval mě. byla jistá. ve vzduchu a jak to Zeptal jsem „Bylo a židli za ty?' Jenže vala. čala těle brnět. Potom jsem jestli jsi abys šel domů se. „ Viděla jsem zeď Bála jsem se to jako tím tenounký cár šedého sifonu. jestli jsem tak příště aspoň to byl opravdu já. pokoje něco W. proč se ptá. zmizelo. sunul jsem se k ní. jsi to mírně se pohupo­ a požádala jsem.10. ale ona si mě nijak nevšímala. obývacím W.Bobe. bylo velmi večeři jsem zvedla mávalo zrak to. " řekla. řekni. něco „abych si to bych se tolik nebála." Zeptala „No. Couvl jsem a začal na ni mluvit. ona mi mě přimělo. 10. a nemám lidské tvary — • 170 • . (nefyzicky. "prosila a já jí řekl. mě. jsem se samozřejmě) si jistý. mně začalo přibližovat. v tam. s ustupujícími si vibracemi. že nejsem nijak divoce zbarvený duch Slíbil jsem jí to. ta vypadalo. a Cosi tohoto pokusu zeptala. " zajímavé. Byl jsem ihned jsem kolem devatenácti třiceti. že bys to se to ke mohl být ty. a potom. jsem ném jsem ji. v jejím bude v jejím když bytě vzhůru. " No. aspoň někdy. W.

jí prošel. vůbec schopen Zeď se chovala přesně když jsem Měl Uvažoval jsem jsem v pořádku. jako byla z vody. na se nohy. oknem. a já jsem natáhl. skrz. do do něco zatlačil by nestalo! ní zatla­ že být scho­ stavu nepotřebuji. čil není pen do rukou. místnost dveře směrem ke dveřím. Jak jsem zdí procházel. vznášel jsem til jsem jen moc lo se se prozkoumal. Postupoval • 171 • . zdmi procházel lehce. vém palci kdysi tlustší noze spadlá nebyl! nehet! po tě- Osahal jsem pravou na pravé obráceně. 11. Tento 2. vás k fyzickému Pomalu jsem soumraku. jsem palec nohu jako u v nohy a palec a sáhl si mi ho ale (levé). 1963 pokus se se byl velmi neobvyklý. Otočil jsem to. Bylo Proč to ten lišty. druh a odporu. kláda. Vyzdvihl jsem nakonec jsem ležet a se opatrně z a (Bylo abych těla. vešel přímo že prostě projdu rovnou jako Když jsem přišel těsně ke zdi.21. že jsem mám Ohmatal bylo nohy! Napřed jsem Nehet na tam tlustší pomalu rozmačkala nehet měl jsem myslel. myšlenkou odpor. jako fólii a konečně když jsem prosprvním pokusu? kamenný ruku velmi podobné. podlahou. byla pevná jako Dřív jsem S touto zdí. projít zdi. Při pohledu se dotkly na vlastní fyzické tě­ Opatrně jsem dotkl své fyzické hlavy. vrá­ ho tu toho abych si le­ ve stejné místnosti a sebral odvahu na posteli. nataženýma Pocítil jsem vrstvu chvilkový ale potom jsem omítku. světlo neviděl. vypadalo normálně. 1962 noc Tentokrát jsem se rozhodl udělat si čistě jen „ lokální" výlet. ve zdi — nátěr. zrcadle. nezvyklý odpor při 15. bych rukama uvědomil. vznášet přes v tomto očekával jsem. Začal jsem se že zdi. Všechno odplul kousek stranou tlustší od té doby. potom jsem se To nejsem o a se si ovšem do tom. cítil jsem každou vnější trkoval materiálu obklad.) mé ruce co hmatal v pološeru. tělu. ní proniknout. Ale jeden rozdíl tu byl. což bylo zmocní jakýsi které zůstalo zvenku se snášel dolů které přicházelo možná dobře. že zeď.

oblečení. i nohy. Jak jsem se To Nikdy jsem vypadám tak du o nemyslel. vždycky jsem otočil a trochu ten tohle! možná jsem obrácení je zvláštní. mi bylo pohodlně a pokožku a zřejmě proto. Ale tlustší nehet byl na pravé. svou obráceně nebo ce jím svůj jiného. Osahal jsem žádné své druhé. Mé ru­ sahat tvář. jestli sobě ob­ Oblečení Alespoň pokus jsem na to aby ne. myslel. 1960 noc provedl těla. mé uviděl i nebo hrdost má než jsou že jsem než lip ochotny připustit. Fyzicky jsem četl? (má dcera). na Ano. vlastní obličej se zavřenýma trochu očima. nějak nikoli na vznášel v ztratil jsem entaci. husí kůži. fyzické tentokrát se doktor Bradshaw ptal. hle mnou se pokoušíte jít vodou. cosi svého šňůra. prstů Fakt je. Tento 3. Z 2. jen si méně přijatelně. vystoupit ze svého lečení— staral. mám na se o dříve jsem moc Chtěl to jsem ne­ nezjistit. se tak na Bylo nohou již jsem to rozhodně že jsem Buď — a ale ego To se neumel velice by a to rozeznat. Cítil jsem oblečení prostě teplo. nezajímá. mám proto. byl jsem hem že jsem mohl cítit své fyzické neprocházely Přiblížil jsem to já. se dostal metodou ruce těla. skrz. jestli jsem tělo. 23. prozkoumat. když fyzického přes místnost. hezký. že na podnět zůstat mě blízko doktora a Nikdy Bradshawa. tom šeru. jako byl obličej vypadám si blízko. 1961 noc těla jsem Zdálo se. o zpátky do na dveře Snad ta táhnete fyzického které jsem zezadu (nebolestivě) co udělal přemet a se posadil. mno­ že ori­ bu­ někoho zvláštní. znetvořený. „ vyrolování" a pustil jsem Bylo to. mě tak rozhodně vtáhlo zpátky? dosud pouze • 172 • . jako ale a já moc nepostupujete. to bylo.le vzhůru a od ne. tělo. levé noze. muset ještě 18. někdo se Ná­ vpadl ťukal že mi něco škublo Co brání v pohybu.

vydal na metru patře). tom tak přemýšlím. bydlel. W. vzdáleno co jsem asi sedm viděl. domů. 10. k E. se ven z v jeho do­ mi podaři­ fyzického po­ (těsně rozeznal rohu jsem vra­ S mentálním (relativně). Neviděl jsem těla. Pokusil pak zvíře ale zatlačil. • 173 • . vrátil do co se Byl jsem v na­ Farradayově jsem jsem (měděná jakoby ale nad zemí. kterého jsem poleto­ otevřenými minut jsem bílé auto. vznášel chodníkem mastnými že jsem tam již benzinovou nedostal tam. jsem pružných nemohl. Z fyzického skrz jsem to na pytel se poddal. Když o byl experiment. určitých potížích místnosti. bez potíží. v prostoru duchy"! byla stejně jako Mohl by být princip 30. uviděl ty a tam Hlavní vzdáleném dostat do čtyři jsem asi sedm vibračního cílem ulehl se záměrem kilometrů. která to elektřina. tj. kterém aspoň sešel dolů do garáže. stavu E. Z To se povedlo popudu jsem Říkal jsem na stejný si. sedm ve i Po jsem se a se půl blok nad rozbitými zklamaný. nic pozoruhodného. jsem horním ulici Několik stálo chtěl. 7 1960 odpoledne Tohle bitě ale jako lo. Po návratu jsem se posadil a přemýšlel jsem. cestou sedl do auta a rozjel se za E. se rozhodl vrátit se do fyzického jak jsem bylo ověřím. malu nad val. vzdaloval Náhle jsem oken se se pohyboval asi okrajem města nad chodníkem V ulici jsem u a se na druhém a poznal jsem pumpu. kilovoltů). kilometrů. Když jsem se těla. Dojel jsem W. těla projít plném napětí 30 vystoupil drátů. si představoval. Před Byl jsem W. Zmítal jsem fyzického mě tam ty Nakonec jsem nebyly „pasti rozmístěna dráty samotné. cestu a pomalu se obchodů. náhlého a potom ocitl do navštívit E. bez po­ potom ve že si Hlavní kam jsem tak jsem tak. nad ulicí plnou W. kleci se ocitl se který bych již síť. v pytli nechtěl opakovat. Město. drže­ drá­ klecí projít. chycené do pasti. proč se mi výlet ne­ zdařil vstal. 1960 odpoledne Asi ve čtvrt na mě lo těla. roh tíží.7. ty.

proud Přesně tam. W. hodiny nahoru. • 174 • . 1964 noc Bradshawem jsme tělem jen opravdu několikrát se jsem diskutovali pocítil metodu Podélnou o tom. dobou elektrický že elektrické večer jsem po Hlavní s jehož pomocí cestuje? Dnes Vypadá to. Bylo se několik druhé jsem tělo na spojeno „šňůrou". napojení od kme­ do že cen­ ze vycházelo kořeny mými to z mých zad. jakési. tam ze středu se ven a já by rozbíhají a oběma místo tam Když jsem si začal osahávat hlavu. médium. rotací jsem ledne ho dostal z fyzické­ ve stejné místnosti. vznášel. doma. dvacet pět minut šel E. očekával. nahoře. nahmatal. se důležitý! Podíval jsem nad Je chodníkem vysokého to ve se snad. byla. zjistil jsem. něco jsem cokoli. S ry to 1. konečně zastihl E. hrudníku. a těla s fyzickým a použil jsem začínalo ven buď tam Potom jsem temeni. zády až můžeme volně zdálo spojených visela se. krku se timetrů strukturu. pět spletena ale zřetelně byla šňůrou Osahal jsem je směrem pokud tam a vláken tam formují Měla. bylo z to do silný (tisíců?) nikoli. W. tam žádná šňůra zjistil. Šňůra teplotu cítil její ne sto- tělesnou šlachovitých sobě. Přibližně a já jsem můj cíl nebyl příliš vzdá­ zřejmě vznášel přímo 9. jestli je si Myslel. zůstal jsem byla již příliš oddělení. ramen. Dříve jsem zatahání. „šňůry". jako těsně k které do mezi lopat­ hlavy. byly přitahoval. čele nebo abych nebo svým fyzickým tělem. jak jsem Osahal jsem poloviny nazývat podobné jako „prorůstaly" obou do kabel. není někde připojena — Sáhl jsem rukama. jen velká na tma. takový se malý asi dů­ tak kde dru­ kaz je jsem cívky hé lený. ale nic jsem neviděl. tři kde jsem přibližně mohl vznášet. poměrně tělo? mě čekalo překvapení. ra Ať a ne. stromu. Kořeny a a vzpomínkovou stmívat. Otočil jsem se a hledal jsem „šňůru ". do Každý míst.ulice a tam stálo auto před rozbitými se tam před napětí. stovek přejel po již to bylo kami. nad ním. ulici. nějakou Ze by a vraty. jestli vzadu. žádné šňů­ pozdní metrů odpo­ nad ne­ šňů­ si doktorem nevšiml.

T a k m a l á hustota i m p l i k u j e velice m á l o h m o t y . který toto „vidění" umožnil. klesaly dolů a svěsily se přes postel. že jsem viděl světlo vyzařovat. co může projít zdí. tak jak t o m u t o výrazu běžně r o z u m í m e . Fyzikové by to samozřejmě vysvětlovali hustotou h m o t y a cokoli. že má vnímavost a mé senzo­ rické m e c h a n i s m y m o h l y nebo asi spíš m u s e l y být v j a k é m s i stavu zvýše­ né n e b o z m ě n ě n é citlivosti. druhé tělo je za určitých p o d m í n e k viditelné. To potvrzuje i další experiment. Další příklad je prostrkování r u k y zdí. že neexistuje j i n á m e t o d a ověření těchto svědectví než osobní zkušenost a pozorování dalších lidí. Přesto se zdá. je asi zase ně­ co t r o c h u j i n é h o . „Šedý sifon". Z e m s k á přitažlivost na něj působí. T a d y b y m o ž n á nějaký teo­ retický fyzik m o h l začít svůj v ý z k u m . m u s í m í t tak m a l o u hustotu. co jsem viděl b ě h e m svého e x p e r i m e n t u s r u k a m a a n o h a m a . Aby bylo vi­ ditelné. ale stále ještě to může být h m o t a . Z b y t e k těla byl za d e n n í h o světla nevi­ ditelný. jako by padalo peříčko. Podle p o p i s u by to m o h l o spíše spadat do kategorie svě- • 175 • . k d y jsem byl „venku" jen napůl. k t e r ý v i d ě l a R.č e n ý c h či svého smetaných. d r u h é tělo má svou váhu. p o m a l u a zvolna. za u m ě l é h o světla a při p l n é m vědomí. těla. že je to schopno „prodifundovat" mezera­ mi mezi m o l e k u l a m i m a t e r i á l u . ale jen na obvodu těla. že šňůra opravdu existuje. co jsme zjistili. Za prvé. po jehož p ř e k o n á n í se m ů ž e m á l o hustá h m o t a „procedit" mezi m o l e k u l a m i zdi. Byla ohebná a zřejmé nebyla pokryta žádnou kůží. M o ž n á se tak časem stane. Počáteční o d p o r by m o h l být způ­ soben n ě j a k ý m povrchovým n a p ě t í m . ale m n o h e m m é n ě než na naše fyzické tělo. Byl jsem spokojen. m u s í b u ď vyzařovat nebo odrážet světlo viditelného spektra. Podívejme se tedy. ze kterého je zeď vystavěna. k d y mé nohy a boky byly oddělené. ne­ bo alespoň světlo této oblasti alikvotní. Za d r u h é . Podle toho. M u s í m e ovšem také vzít v úvahu. hmotnost. H m o t a s takto nízkou hustotou padá. W. to vypadá. a vrátil jsem se do fyzického Zde z a z n a m e n a n é z á k l a d n í charakteristiky se mí potvrdily r ů z n ý m i způ­ soby ještě m n o h o k r á t .

k d y jsem z k o u m a l své fyzické tělo n e h n u t ě ležící na pohovce. To by z n a m e n a l o . to bohužel n e v í m . než j s e m předpokládal. Ruce m o h l y cí­ tit a osahávat nefyzické já a senzorické receptory oznamovaly. je prav­ d ě p o d o b n ě ze zvyku udržována forma h u m a n o i d n í . při k t e r é m jsem začínal s prsty u nohou. existuje jistá možnost. tj.telného odrazu. že druhé tělo je o p a k e m těla fyzické­ ho. že tělo se d o t ý k á těla. což by se dalo lehce vysvětlit dezorientací v pološeru místnosti. který je p l n ě při vědomí. že v takzvaných „místních p o d m í n k á c h " m ů ž e d r u h é tělo cítit i jiné fyzické p ř e d m ě t y a do­ týkat se jich. S i t u a c e . P o k u d vycházíme z podaných zpráv. kdy dru­ hé tělo v y p a d á jako tenký kus l á t k y vlnící se v z d u c h e m . V š e c h n o také nasvědčuje tomu. d r u h é tělo je v e l m i tvárné a m ů ž e se zformovat do jakého­ koli tvaru. p o t o m evidentně existují p o d m í n k y . k d y si pozorovatel. který je v h o d n ý nebo který si přeje jeho nositel. ale m o ž n á má opět co do č i n ě n í s plasticitou. m ů ž e vi­ zuálně u v ě d o m o v a t přítomnost d r u h é h o těla. Za třetí. J e h o pružnost dokládá i schopnost „ n a t á h n o u t " t u k u až na trojnásobnou délku. že nefyzické ruce se m o h o u dotýkat fyzického těla se stejnými výsledky . Jestliže v d a n o u chvíli není m y s l í nebo vůlí vysílána určitá forma. mohli b y c h o m celé nefyzické cestování chápat jako ne­ uvěřitelné protahování určité substance vycházející z fyzického těla. by tuto teorii m o h l y potvrzovat. kdy je mé p ř á n í nebo vůle zů­ stat „venku" u konce.l i k t o m u identi- • 176 • . se doposud vzpí­ rá j a k é m u k o l i vysvětlení. O n y náhlé návraty do fyzického těla ve chvílích. h m a t o v é vjemy d r u h é h o těla se zdají být velmi podobné vje­ m ů m fyzického těla. N a p ř e d jsem objevil. který jsem provedl p ř í m o za účelem p r o z k o u m á n í fyzického těla. Půjdeme-li do extrému. vjem byl iden­ tický.jako d ů k a z m ů ž e posloužit experiment. ale p ř i d á m e . To vyplývá z rotačního způsobu oddělení a z e x p e r i m e n t u . že hlava je na druhé straně. Za čtvrté. Z n o v u se to objevilo v m é m zážitku s „ m u ž e m na zádech". J a k é p o d m í n k y to jsou. když se j e d n a ruka dotkla d r u h é . T o t é ž zřejmě platilo ve zprávě o hledání „šňůry". Za páté. k d y jsem cítil fyzické tělo ve své těsné blíz­ kosti i j i n ý m i částmi těla než r u k a m a .

P o d o b n é n á z n a k y se objevují i v dřívějších zprávách. M ů ž e m e předpokládat. jako v případě n u t k á n í k návratu ve chvíli. T e n t o „koncept obrácení" m ů ž e být v jis­ tém s m ě r u asociován s teorií a n t i h m o t y . e l e k t ř i n o u a e l e k t r i c k ý m polem. k d y se kvůli špat­ né cirkulaci objevilo v ruce b r n ě n í nebo k d y ž n ě k d o zaťukal na dveře. aby se dokázala n a t á h n o u t do tak zdánlivě n e u v ě ř i t e l n ý c h vzdá­ leností. k d e jsou ale p ř i č í t á n y čistě jen ztrátě ori­ entace a subjektivním v j e m ů m . Jestliže se toto spojení o p r a v d u udržuje nepřetržitě. jistě je to důvod k zamyšlení. Za šesté. to z a t í m nevíme. že d r u h é tělo a inteligence. Je také prav­ d ě p o d o b n é .fikaci p a l c ů u nohou. že se t í m t o způsobem předávají vzkazy d r u h é m u tělu z těla fyzického. kterou obsahuje. udržuje t í m ­ to k o m u n i k a č n í m prostředkem kontrolu n a d fyzickým tělem. • 177 • . která se popisuje po celé věky v nejrůznější eso­ terické literatuře. p ř í m ý v ý z k u m potvrzuje p r e m i s u spojovací „šňůry" mezi fy­ z i c k ý m a d r u h ý m tělem. velmi p o d s t a t n ý je vztah mezi d r u h ý m tělem. Za s e d m é . j a k ý účel toto spojení m á . m u s í být z velice pruž­ né látky. U k a z u j e na to e x p e r i m e n t ve Faradayově kleci stejně jako zadržení d r u h é h o těla n a d ulicí v místě silného elektrického pole.

co zažíváš. že mé bdělé zážitky jsou r e á l n é ? " J a k jsem se j i ž z m í n i l dříve. že nesníš.14 Vědomí a nadvědomí Když jsem popsal „fyzické" aspekty d r u h é h o těla. že tato část. psychologie nebo fyziologie. po d l o u h o u d o b u v počátku těchto e x p e r i m e n t ů jsem byl přesvědčen. k d y ž se začaly h r o m a d i t důkazy. (3) R o z l i č n é senzorické vjemy nebo jejich ekvivalent. není j e n živý sen nebo n ě j a k ý d r u h h a l u c i n a c e ? " T a t o otázka si zaslouží j i n o u odpověď než jen odpověď otázkou: „Jak v í m . že k d y ž jste ve d r u h é m sta­ vu. který z n á m . že se v á m to nezdá. M ů ž e t e na tento stav aplikovat • 178 • . ale m ý m z á m ě r e m není posoudit tento feno­ m é n z hlediska psychiatrie. a (5) P o s l o u p n ý vývoj událostí. jak na zkušenosti d r u h é h o těla reaguje du­ še ( m y s l ) . bylo by jistě více než v h o d n é věnovat se také t o m u . plně při v ě d o m í . že ty­ to zážitky jsou pouze h a l u c i n a c e nebo sny. Nejjistějším d ů k a z e m . k t e r o u dostávám nejčastěji. které to b u d e zajímat. b u d e m í t obecný v ý z n a m pro všechny vědce a v ě d e c k y myslící lidi a že m ů ž e sloužit jako most k dalším výzku­ m ů m všem. (4) N e o p a k o v á n í stejných schémat. že to. kterou zde užívám. T i . zní: „Jak víš. J a k o cosi víc jsem je začal váž­ ně brát až tehdy. j a k o k d y ž jste v nor­ m á l n í m b d ě l é m stavu. Zkušenosti m i m o tělo se od obyčejných snů odlišují p r i n c i p i á l n ě v ně­ k o l i k a věcech: (1) Pokračování určitého d r u h u bdělé pozornosti. se m o h o u ohrazovat proti termi­ nologii. Spíš doufám. kteří studují společenské vědy. ú p l n ě stejně. je fakt. který ukazuje na p l y n u t í času. Otázka. (2) Intelektuální nebo e m o c i o n á l n í (nebo směs o b o u ) r o z h o d n u t í uči­ n ě n á v p r ů b ě h u experimentu. stejně jako ta předchozí. u v ě d o m u j e t e si.

o kterých si m y s l í t e . výsledky b u d o u pozitivní. že výsledkem tohoto procesu je evoluční a d a p t a c e a přijetí v ě d o m é mysli jako součásti většího celku. tak jak se používá v h y p ­ nóze. pod­ v ě d o m í a n a d v ě d o m í ( t r a n s c e n d e n t n í já?). že v ě d o m á mysl (nebo jednotlivec ja­ ko celek) postupně prochází u č e b n í m procesem.stejné m ě ř í t k o jako na bdělý stav. je jeho efekt pozorovatelný jen v o m e z e n é m rozsahu. m ů ž e být součástí a k t i v a č n í h o procesu. T a t o existenční dualita je v naprostém rozporu s v e š k e r ý m v ě d e c k ý m po­ z n á n í m a lidskou zkušeností. k t e r ý ne­ ní ještě zcela p r o z k o u m á n a pochopen. N e n í m o ž n é jejich existenci popírat. „Sugesce". vy­ plavou na povrch j a k o první. T y t o dvě z á k l a d n í h n a c í síly společně představují v ý r a z n o u brzdu • 179 • . co mě v počátcích m ý c h e x p e r i m e n t ů tolik vyvádělo z rovnováhy. že způsob přípravy a u v e d e n í se do tohoto stavu má s h y p n ó z o u m n o h o společného. že je m á t e již dávno zvládnuté. Až b u d e m e vědět více o hypnóze. abych se p o k u d možno v y h n u l všem n e p ř í m ý m sugesc í m a p o d n ě t ů m . Při prvních průnicích do d r u h é h o stavu jsou všechny m y š l e n k y a veš­ keré j e d n á n í řízeny t é m ě ř ú p l n ě z osobního p o d v ě d o m í . Jestliže se naše v ě d o m í začne chovat odlišně. k d e jsou si všechny složky vě­ d o m y sebe s a m a i všech ostatních složek. Zároveň s n i m i nebo následně po n i c h se objevuje stejně silná t o u h a po s e x u á l n í m spojení. Celek je v y r o v n a n á směs vědomí. Při p o h l e d u zpět je zřej­ m é . V š e c h n y subjektivní při m a r n í m o t i v a c e jsou velice zřetelné a dožadují se pozornosti a/nebo uspokojení. P o k u s y o racio­ n á l n í p o c h o p e n í jsou většinou p o h ř b e n y p o d lavinou e m o c i o n á l n í c h re­ akcí. Zá­ k l a d n í strachy. N i c m é n ě v ž d y c k y j s e m si dával velký pozor. které by m o h l y vyvolat h a l u c i n a c e . m o ž n á se d o z v í m e i něco víc o jejích souvislostech s dru­ h ý m stavem. Je to snad důsledek a u t o h y p n ó z y se z a p o j e n í m p o s t h y p n o t i c k é sugesce? Je pravděpodobné. H y p n ó z a s a m a je fenomén. To je přes­ ně to. P o k u d se přenáší i do fyzického světa. A opět — nejlepším d ů k a z e m je zažít tento stav bytí sám na sobě. k d y a jak k t o m u t o přes­ m ě r o v á n í dochází? O b e c n ě se zdá. které se b u d e m e věno­ vat j i n d e . N i c m é n ě toto sloučení je efek­ tivní pouze ve d r u h é m stavu.

k d y ž se vědomé já tvrdohlavě brání tuto vyšší m o u d r o s t rozpoznat. Je to myšlenka na p o h y b . J e n zřídka se pak stane. co je „správné". Zpo­ čátku se to zdá zcela n e m o ž n é . Synchronicita myšlenek a činů. Důležité je vědět. V ě d o m á mysl začíná p o m a l u pracovat na tomto zjevně neorganizova­ n é m a n e l o g i c k é m chaosu a snaží se do něj vnést řád a objektivitu. Ve d r u h é m stavu je to zcela přirozené. Ty p o t o m vedou k závěrům p o u ž i t e l n ý m ve d r u h é m těle. která určuje cíl naší cesty. Je to p r i m á r n ě e m o c i o n á l n í m y š l e n k o v á síla. která se postupně zformuje do jasné akce. • 180 • . že v ě d o m á mysl a u t o m a t i c k y reaguje na povely mis­ tra. že hrají tak d ů l e ž i t o u roli i ve dru­ h é m stavu.p o s t u p n é h o rozvoje d r u h é h o stavu. Zdroj v ě d ě n í nadvědo­ mí pochází z m n o h a různých p r a m e n ů . T í m nechci tvrdit. aniž o n i c h zapochybovala. duše. že by snad v ě d o m á mysl měla dru­ hý stav p l n ě pod kontrolou. p r o b l é m nastává tehdy. Č l o v ě k postupně přestane v n í m a t m y š l e n k u jako spouštěč nebo katalyzátot a začne ji chápat jako sílu s a m u o sobě. Je tedy pochopitelné. Spíš by se asi dalo říci. Neexistuje zde m e c h a n i c k ý přenos myšlenek k č i n ů m . kterého c h c e m e navštívit. že m o d u l u j e a usměr­ ňuje o n u h n a c í sílu. že se jí události v y m k n o u z rukou. ale také n e j m é n ě dostačujícím. zde jsou j e d n o a totéž. V pozdějších stadiích si mysl k této situ­ aci vytvoří s y m b i o t i c k ý vztah. Z a t í m c o ve fyzickém světě čin následu­ je m y š l e n k u . z nichž většina je n a š e m u vědo­ m é m u v n í m á n í světa naprosto n e p ř í s t u p n á . V průběhu historie lidstva byly se­ x u a l i t a a strach hlavní motivační a m o c e n s k o u silou ve všech formách so­ ciální organizace. V běžném fyzickém stavu si to uvědomu­ j e m e jen m l h a v ě . vyšší já — název není důležitý. P o d v ě d o m í ne­ pochybně ví. Dědičnost je pro nás zdro­ jem nejpřijatelnějším. A je to potřeba n a d v ě d o m í . m ů ž e m e z našich pozorování vy­ dedukovat určité premisy. mistra. Z a t í m c o proces adaptace pokračuje. A kdo je ten mistr? M ů ž e m e mu říkat nadvědomí. Je to myšlen­ ka na člověka. která vede k p o h y b u . která způsobí pohyb do n e z n á m ý c h oblastí. čas­ to bez m o m e n t á l n í h o v ě d o m é h o p o r o z u m ě n í motivaci.

p o k u d si schválně nepředstavujete něco j i n é h o . než jsem . bolest n e b o k o u ř e n í ) . si uvědomil. jako je tento. P ř e d p o k l á d á m . že si k a ž d ý m ů ž e přetvořit své d r u h é tělo do tako- • 181 • . k d y ž se a u t o m a t i c k y aktivují. V ý j i m k o u z toho všeho jsou sexuální t o u h y a d o k o n c e i ty jsou poskvrněny u m ě l ý m i s o c i á l n í m i s t a n d a r d y a z n i c h vyplývajícími zvyky. že jste oblečeni — a b u d e t e oblečeni. //. Podoba vašeho fyzického těla se au­ t o m a t i c k y přenáší jako přesná k o p i e až do p o s l e d n í h o c h l o u p k u a do nejm e n š í jizvy. které nejsou jen čistě fyzické (jako je hlad. p o k u d se vaše m y š l e n k o v é n á v y k y ubírají j i n ý m s m ě r e m . Do d r u h é h o stavu se přenášejí také zvyky. mou davu peněženkou. cena. potřeby a touhy.. ti dva. Protivné m i n o r i t n í m y š l e n k o v é vzorce a p o d m í n ě n o s t i nás m a ­ tou a odvádějí pozornost. T a d y je názorný p ř í k l a d j e d n o h o m a l é h o přeneseného zvyku. j a k á j i m nejlépe vyhovuje — ať již schválně či n i k o l i . zajela k p r a v é náprsní kapse a zkon­ způsobená trvalo. J a k m i l e jsou rozpoznány. mi ji tam ří To je mě je-li převedli skrz tuto oblast. převezmete takovou formu.. A naopak. jeden po d r u h é m . 6. T o t é ž se týká m y š l e n e k o vašem fyzickém těle. přestanou vás obtěžovat. nikdo drží.M y š l e n k o v é vzory. P o k u d jste se n a p ř í k l a d n a u č i l i na­ léhavě si uvědomovat svou n a h o t u . budete si a u t o m a t i c k y představovat. 1963 noc mně přiblížili a každý z nich moje stále ruka Chvíli úmyslu mi tam mi v tam vyboulenina mě chytil za paži. k o l i k drob­ n ý c h m y š l e n k o v ý c h n á v y k ů si člověk vypěstuje a j a k trapně se p a k cítí. které si p ř e n á š í m e z fyzických aktivit. silně ovliv­ ňují naše reakce ve d r u h é m stavu existence. mou aby mě aby že kte­ sebrat. nemají v žádná peněženka není (nebo že není kabát) velkého a že neexistující peněženku města! kterou platíme za život Drobné návyky. že si je uvědomíte. Zbavíte se jich j e d i n é tak. když se ke trolovala. Je ohromující. se tam pořád pletou do života a narážíte na ně znovu a znovu. nemohl sebrat.

Ně­ k d o m ů ž e „pomyslet" na k ř í d l a a l é t á n í a m ů ž e se m o m e n t á l n ě přeměnit v očích přihlížejících ve v a m p ý r a . T y t o možnosti přijdou člověku m n o ­ h e m m é n ě nepravděpodobné. že vaše „uši" nepřijímají žádné sen­ zorické vjemy. je to spíš j a k o pocit záření než odraz světelných vln. které zplodíte. že toto „vidění" je vlastně stejné jako vjemy vašeho fyzického oka. j a k á mu vyhovuje. že t o m u tak není. N a p ř e d si myslíte. že slyšíte. T a d y je potřeba při­ psat p o z n á m k u v e l i k ý m r u d ý m p í s m e m : neustále m y s l e t e na to.vé formy. k d y ž experimentuje se silou m y š l e n e k ve d r u h é m stavu. Vzkaz ( m y š l e n k u ) jste obdrželi n ě j a k ý m j i n ý m způsobem a vaše mysl ho převedla do s r o z u m i t e l n ý c h slov. Zjistíte. C h u ť a čich mi t a m až dosud v ý r a z n ě chyběly. V ů b e c to n e n í j a k o fyzické „vidění". T a k é se dá říct. To je oblast nejzávažnějších a n e j m é n ě pochopitel­ n ý c h z m ě n . a mějte neustále p o d kontrolou v š e c h n y myšlenky. N e b o m o h o u být výsledkem p o d o b n ý c h m y š l e n e k bajky o stvořeních. jeho d r u h é tělo se m ů ž e zformovat do p o d o b y velikého psa a n ě k d o se schopností vi­ dět d r u h é tělo (takových lidí je p r a v d ě p o d o b n ě h o d n ě ) v n ě m m ů ž e vi­ dět v l k o d l a k a . j a k é to je být čtvernožcem. Až později naprosto e m p i r i c k y dojdete k závěru. že se m ů ­ žete „dívat" všemi směry najednou. a že k d y ž to objektivně proz­ k o u m á t e . jsou všechny smyslové v j e m y převedeny n a p ř e d do t e r m í n ů a v ý z n a m ů u c h o p i t e l n ý c h n a š i m i pěti fyzickými smysly. j a k na vás lidé „ m l u v í " . čeho chcete dosáhnout. N e j - • 182 • . že zřejmě neexistuje nic. že vi­ díte nebo nevidíte podle toho. T o t é ž se t ý k á ostatních smyslů. jeho dru­ hé tělo se vrátí zpátky do svého obvyklého h u m a n o i d n í h o tvaru. které jsou napůl člověk a napůl kozel nebo třeba k ů ň . m á t e dojem. Jestliže si n ě k d o přeje zažít. co si myslíte. Protože jsme se n e n a u č i l i zacházet s t í m jinak. Změny vnímání. co by m y š l e n k y nebyly s c h o p n y v t o m t o staronovém j i n é m životě stvořit. H m a t je zřejmě nejbliž­ ší své fyzické obdobě. Brzy ovšem zjistíte. a n i ž byste museli otáčet hlavu. T a t o skutečnost nabízí určité zajímavé spekulace ohledně m y t o l o g i c k ý c h před­ stav. N a p ř í k l a d když začnete „vidět" v této ne­ z n á m é formě. K d y ž p o t o m tuto m y š l e n k u opustí.

a t u d í ž to n e n í n i c j e d i n e č n é h o . m r t v ý c h ? ) nikoli podle toho. míst a věcí. že je m ů ž e t e „zapnout" a „ v y p n o u t " podle přání. je p o m ě r n ě obtížné. že k o m u n i k u j í c í osoba si většinou později neuchová na rozhovor žádné v ě d o m é v z p o m í n k y . že zde také existuje n ě k o l i k nových m o ž n o s t í senzorických vje­ m ů . J e d n o u z nich je identifikace j i n ý c h lidských entit (živých. že navázat takový k o n t a k t s osobou. Pro d r u h ý stav je ten­ to způsob k o m u n i k a c e p ř í z n a č n ý a naprosto přirozený. které b y l y do té d o b y n e z n á m é a nepovšim­ nuté. který j s m e schopni rozpoznat asi tak. ale p o m o c í zcela nezastřeného uvědo­ m o v á n í si jejich z á k l a d n í c h osobních zvyků a m y š l e n e k . j a k „vypadají". které spaly nebo bděly.zajímavější jsou poznatky o t o m . V y p a d á to. než j a k se to běžně p ř e d k l á d á . že žádná z těchto m e t o d v n í m á n í n e ­ funguje zcela a u t o m a t i c k y . která je plně při vědomí. Naše nejvnitřnější já nejspíš vyzařuje u r č i t ý vzorec. V našich p o z n á m ­ kách je p o d o b n ý c h p ř í p a d ů k o m u n i k a c e z a z n a m e n á n o m n o h o . jako složení hvězdy nebo kousku kovu m ů ž e být a n a l y z o v á n o spektrografem. takže se ono v n i t ř n í já nedá schovat tak. protože tato m e t o d a je zřejmě naprosto spolehlivá. že toto vyzařování n e m ů ž e jednotlivec j e n tak v y p n o u t . že tato k o m u n i k a č n í část m o z k u b ě h e m vědomého. Je to asi jako snažit se probudit člověka z hlubokého s p á n k u . To je velmi p o ­ z o r u h o d n é . M á m na mysli otázku identifikace osob. M o ž n á je to obvyklejší při v n í m á n í fyzickými smysly. S j e d n í m p r o b l é m e m v n í m á n í se setkáváme ve d r u h é m stavu opako­ vaně. Z d á se. Je možné. a to i takových. Další zajímavostí je schopnost k o m u n i k a c e s o s t a t n í m i na vyšší než v ě d o m é úrovni. k d e se d r u h á strana zároveň podílí na vědomé fyzické kon­ verzaci s třetí stranou. Je docela možné. bdělého stavu spí. aby nebylo vidět. P ř e d p o k l á d á m . Na těchto případech je nejvíce frustrující fakt. že se to běžně děje i mezi l i d m i žijícími na nor­ m á l n í fyzické úrovni. Je třeba z m í n i t . a n i ž by si toho byli vědomi. M e t o d o u volných asociací nebo regresní hypnózou by nejspíš bylo možné v případě potřeby tyto v z p o m í n k y vyvolat. To jsme uskutečnili s žijícími osobami. • 183 • .

o které se z m i ň u j i v ka­ pitole 1 1 . K t o m u se při­ d a l a rychlost navrstvení j e d n o t l i v ý c h informací. Existuje m n o h o dobrých p ř í k l a d ů tohoto fenoménu. že by ro­ d i n a hrála s v e l i k ý m i b í l ý m i k a r t a m i u stolu p l n é h o jídla. Představa „ka­ retní h r y " b y l a ta n e j m é n ě n e m o ž n á p o d o b n á situace. kterou právě vidíš. které má mysl přefiltrovala m i n u l ý m i zkušenostmi. proto se v mé mysli s celou nazíranou situací asociovala a mysl si ji podržela. ale moje mysl byla postavena před nesoulad. Pokud nenajde nic. Zpráva zněla „rozdávání karet". Má mysl řádně o z n á m i l a chlapce a jeho baseballový m í č e k . moje mysl tedy řádně identifikovala je­ ho přibližnou velikost. p ř e d m ě t u nebo osoby reaguje v e l m i silně. a m y l n ě mi oznámila. N i c m é n ě problém vy­ vstal v p ř í p a d ě paní Bahnsonové rozdělující ranní poštu. p o k u d t o m u tak m ů ž e m e říkat. M é vědomí neobsa­ hovalo ž á d n é reference k objektu.Naše mysl se neustále snaží zorientovat a na otázku po identifikaci ne­ z n á m é h o místa. osobě či objektu. Stejně zajímavá byla zkušenost s havárií letadla. J e d n í m z nejlepších j e časná r a n n í návštěva d o m u p a n a Bahnsona. jeho k u l a t é výčnělky. protože jed­ no i d r u h é se již nalézalo v mé bance vzpomínek. který p a n B a h n s o n právě umísťoval do a u t a ( V a n De Grafův generátor). T a k o v á odpověď na sebe bere formu racionalizace. naše mysl p r o h l e d á všechny m i n u l é v z p o m í n k y a zkuše­ nosti a pokouší se je přiřadit m o m e n t á l n í m v j e m ů m ." A pouze při pozdější kritické analýze se objeví určitá podobnost s tím. rozuměj raději nějakou odpověď než vůbec ž á d n o u . a jeho h r a n a t o u z á k l a d n u . osoba nebo věc. Dojem cesty l e t a d l e m byl poměr- • 184 • . Z d e se objevuje celá řada zážitků n a p l n ě n ý c h senzorickými vje­ m y . takže časová sekvence zážitků přispěla k naprostému zmatení. co by se přes­ ně shodovalo se současnými i n f o r m a c e m i o situaci. že je to dětské a u t í č k o . naše mysl n á m zásadně předloží tu n e j p o d o b n ě j š í vzpomínku a oznámí: „Tohle je objekt n e b o akce. m í s t o . co jsme ve skutečnosti viděli. které v y p a d a l y jako kola. která se v mé pa­ měťové d a t a b a n c e nacházela. T a k ž e když se objeví n e z n á m á nebo e v i d e n t n ě n e m o ž n á situace. Porovná m o m e n ­ tální situaci s dřívějšími zkušenostmi. naše mysl n á m nějakou odpověď dodá.

že pozorovaná katastrofa prostě n e n í možná. má mysl „ z a p o m n ě l a " . Proto vybrala havárii letadla. N e p o h o d l í a úzkost byly interpretovány správ­ ně. V d ů s l e d k u tohoto o p o m e n u t í vznikl dojem. Na z á k l a d ě m i ­ n u l ý c h zkušeností to byla naprosto n e m o ž n á situace. mysl oznamovala. že cesta letadlem již začala. že moje mysl byla stále ješ­ tě zafixovaná na cestu l e t a d l e m . stojícího v e n k u přede dveřmi. Při n a s t u p o v á n í do a u t o b u s u má mysl z a z n a m e n a l a řidiče. ) Rozeznání ženy sedící přede m n o u a jejího rozčilení je d a l š í m příkla­ d e m špatné interpretace. vybrala si tu nejpravděpodobnější. která byla jako možnost přijatelná a uvěřitelná. M o j e m y s l nenalezla p ř í č i n u ž e n i n y úzkosti. Ve snaze tohoto m u ž e identifikovat p o d n i k l a má mysl výpravu do m i n u l o s ­ ti a nejpodobnější zde nalezená osoba ( D . že na­ s t u p o v á n í do a u t o b u s u bylo n a s t u p o v á n í m do letadla. jejich příčina m y l n ě . N ě k o l i k m á l o faktů se n á m p o d a ř i l o dát d o h r o m a d y jen d í k y v e l m i náročné m e t o d ě p o k u s ů a o m y l ů a to jistě není příliš běž­ né u j i n ý c h lidí. aby i další lidé zažili • 185 • . M o j e mysl se stále držela „faktu". Proto je třeba. dovedete si jistě před­ stavit. k d y ž to. že l e t í m e pod telefon­ ními a e l e k t r i c k ý m i dráty. kteří mají j i n é výchozí p o d m í n k y a jiný způsob myšle­ ní. Dále: let p o m a l u a nízko n a d silnicí výstižně popisuje situaci — au­ tobus jedoucí po dálnici na letiště — až na to. byla opravdu velice n á p a d n á . T v á ř í v tvář těmto m i n u l ý m z á z n a m ů m má mysl dostala p ř í k a z „identifikuj!" Zkušenost ří­ kala. co v n í m á t e . n e m á v ů b e c ž á d n ý vztah k před­ c h o z í m zkušenostem. a protože nějakou odpověd potřebovala. Nejdůležitější je však interpretace „ n e h o d y " nebo katastrofy. D. Já jsem „viděl" něco. protože pro bouřkové efekty neměla jiné vy­ světlení. co v y p a d a l o jako přerušení srdeční aktivity.ně přesný. K d y ž se potom letadlo dostalo do bouře. (Fyzická podobnost řidiče a u t o b u s u a m é h o přítele D. jak je složité podávat zprávy z pozorování n e z n á m é ­ ho. D. Z toho je zřejmé. Jestli je to takhle složité ve z n á m é m prostředí. a t e d y i j i n ý způsob interpretace.) byla vybrána a předložena jako osoba přede dveřmi a u t o b u s u . N i c m é n ě . že t a m b y l a n a p ř e d cesta au­ tobusem na letiště. co se děje.

Zkoušel jsem to znovu a znovu. o kterých jsem se již zmiňoval. Stejný po­ cit p r o p a d á n í se nejspíš vzniká i v situacích. Než si na to zvyknete. A opět — zapojíme-li do hry v ě d o m í a plnou pozornost. že se ve skutečnosti vznáším ve d r u h é m těle. který o d d ě l e n í m vzniká. zjistil jsem. že tyto sny nejsou n i c j i n é h o než v z p o m í n k y na zážitky z d r u h é h o stavu. T y t o nedobrovolné akce se stávají běžně a bez jakékoli vě­ d o m é snahy. Blízkost fyzického těla p a t r n ě způsobuje přenos smyslových signálů z d r u h é h o těla. „letadlo" zmizí. Pomineme-li dodatečné senzorické schopnosti. Nedo­ chází k ž á d n é m u skoku IQ podle s t a n d a r d ů p l a t n ý c h v n a š e m fyzickém světě. že b y c h o m m o h l i létat jen tak s a m i o sobě. n e b o si o n ě m alespoň udělat přesnější představu. která na základě dřívějších zkušenos­ tí o d m í t á možnost. k d y člověk ztrácí v ě d o m í z ji­ n ý c h d ů v o d ů . No vida. Naše mysl.stejné situace. Č a s t o j s e m si u v ě d o m i l . j a k o je o m d l e n í nebo použití anestetik a p o d o b n ě . že se mi ve s p á n k u zdá o létání. evokuje představu letadla nebo nějakého j i n é h o p o m o c n é h o m e c h a n i c k é h o pro­ středku. která by celou událost zracionalizovala. S p o m o c í dalších zpráv by se pak m o h l o podařit sestavit celý obraz. Stupeň inteligence. Při rychlé reintegraci d r u h é h o těla do fyzického těla je „pocit" p a d á n í běž­ ný. P o t o m t a d y jsou ještě „létací" a „padací" sny. T a k o v é zážitky ve s p á n k u nejspíš lidé prožívají často. n e v y p a d á to. Jistě se zde zapojuje nový typ inteligence. ale k d y ž jsem do celé záležitosti vnesl vědomí. ale j e h o forma je zdánli­ vě n e p o c h o p i t e l n á . S n y o jízdě n ě j a k ý m d o p r a v n í m prostředkem nebo o letu letadlem mají p o d o b n ý v ý z n a m . T a t o složená m y s l používá zkušenosti z fyzického svě- • 186 • . tento efekt je způsoben o d d ě l o v á n í m d r u h é h o těla od fy­ zického těla a smyslový vjem je pocit. že by se po o d d ě l e n í a u t o ­ m a t i c k y otevřely nějaké nové cesty c h á p á n í a získávání informací. jenže si to n e p a m a t u j í . Létáte si vzdu­ c h e m jen tak. které „padá" do těla fyzického. J s e m si c e l k e m jistý. bez nějakého logického p o d p ů r n é h o prostředku. V p o č á t k u svých e x p e r i m e n t ů j s e m také často z k o u m a l „padací" sny. Stejně tak proces „upadá­ n í " do s p á n k u s sebou často nese pocit „propadání se". je to v e l m i znepokojující.

že naše vě­ d o m á mysl s a m a o sobě. který spočívá v p l n é m p o r o z u m ě n í prožívanému. Má v ě d o m á mysl již poznala svá omezení! Vzpomínkové vzorce. C h t ě l jsem si tam j e d n o h o dne po­ stavit d ů m .ta. Jestliže se zdá. m u s e l p ř e k o n a t schůdek. a opodstatněnost takové akce rozpozná až následně. události a věci. ač vybavena d a t a b a n k o u v z p o m í n e k a s y s t é m e m jejich prohledávání. ale aplikuje je pouze v p ř í p a d e c h . které j s e m k d y s i n ě k d e občas navštěvoval. pochopí. tvar p o z e m k u . že nemají ani žádný vztah k návštěvám l o k a l i t y II a III. že inteligence se nezvyšuje. Bylo to místo. že jsou v ý s l e d k e m experimentování s dru­ h ý m t ě l e m . P a k m á m také v z p o m í n k u na tři propojené d o m y na městské ulici — staré d o m y . N e b y l o to nic moc. K d y ž člověk projde u r č i t ý m m n o ž s t v í m pokusů. Objevu­ jí se ve d r u h é m stavu. se sou­ h r n e m v z p o m í n e k je to jinak. ale jsou v z h l e d e m k celku poměr­ ně n e d ů l e ž i t é . T a t o skutečnost opět poukazuje na potřebu orga­ nizování d o s t u p n ý c h dat a jejich d o p l n ě n í daty získávanými od dalších lidí s p o d o b n ý m i zážitky. který t a m byl proto. kde jsem kdysi žil — příjezdová cesta. Navíc to vypadá. místa. T a k o v ý c h zážitků je m n o h e m více. o k o l n í krajina. asi osmipatrové. • 187 • . N ě k d y se stane něco. Když chtěl n ě k d o přejít z j e d n é místnosti do druhé. ž e m ě m a t o u . které nemají žád­ nou spojitost se s o u č a s n ý m fyzickým životem a n i s m i n u l ý m i zážitky. co naše v ě d o m í považuje za naprostý nesmysl. není schopna zvládnout úkol. J e d n o u z prvních z m ě n je postupné zapla­ vení p a m ě t i v z p o m í n k a m i na lidi. k d e „pasují". ale já jsem na tom tvrdě pracoval a nic lepšího jsem si nemohl dovolit. k r o m ě toho. J a k ý mají v ý z n a m . t o b u d u m u ­ set teprve zjistit. že jed­ notlivé d o m y m ě l y p o d l a h y v t r o c h u j i n é výšce. Příliš m n o h o věcí se nalézá m i m o rozsah osob­ ní v ě d o m é zkušenosti. M á m například živou v z p o m í n k u na místo. Důležité je vědět. jeho postavení vůči ces­ tě. Zdroj těchto v z p o m í n e k je pro nás stále zahalen tajemstvím. Poslední patro d o m ů (bylo to něco jako sta­ ré činžovní d o m y ) bylo propojené do jedné velikánské obytné p l o c h y s ve­ l i k ý m i místnostmi a v y s o k ý m i stropy.

co si ve společnosti d u c h o v n í c h lidí nezaslouží žádnou pozornost. Přesto v žádné esoterické literatuře není o ničem po­ d o b n é m ani z m í n k a . ani j e d i n é slovo úvah či vysvětlení. která měla sloužit k udržení k o n t r o l y nad širokou populací. byla i tato životní nutnost v lidské historii zno­ vu a znovu m a n i p u l o v á n a r ů z n ý m i u m ě l e v y t v o ř e n ý m i pravidly a tabu. T o t é ž se odehrává v náboženstvích. Pokud p ř i j m e m e informace z dru­ hého stavu jako fakt. P o k u d b u d e m e vycházet plně z této teorie. Některé sofistikovanější s k u p i n y tvrdily. ale nic se z toho dál nevyvozovalo. Do značné míry to platí i dnes jako z á k l a d n í kontrola našich p ř á n í a našeho jedná­ ní. že celý poprask kolem sexu me­ zi l i d m i dospěl do totálního z m a t k u . náhled na něj je pokroucený a sex jako takový je naprosto n e p o c h o p e n o u záležitostí. který je pro d r u h é tělo zcela zásadní. V u n d e r g r o u n d u se občas šířily zvěsti. který m l u v í o zatracení a ohních pekelných. se to­ m u t o faktoru p ř i k l á d á obrovský v ý z n a m . Poslouchejte j e d n o h o nebo d r u h é h o kazatele. T í m t o faktorem je sexualita a fyzická sexuální t o u h a . založené na n e p ř í m ý c h d ů k a ­ zech. V zemi. S t u d u j t e n e c e n z u r o v a n o u historii kterékoli větší civilizace n e b o náboženství a uvidíte sami. Stejně jako jídlo. ať již formálních či nefor­ m á l n í c h .15 Sexualita v druhém stavu Během všech p o k u s ů se h r o m a d i l y d ů k a z y o faktoru. Slavný m y s t i k z p o č á t k u dvacátého století • 188 • . dospějeme k závěru. že m n o z í z n á m í senzibilové v sobě měli velice silný erotický náboj. Protože k t o m u t o t é m a t u byla d l o u h o přišpendlena cedulka s nápi­ sem „zlo". veškerý esoterický u n d e r g r o u n d sex ignoruje jako cosi nechut­ ně m a t e r i á l n í h o . M ů ž e t e se podívat na téměř jakoukoli a m e r i c k o u televizní r e k l a m u a uvidíte t a m j e d n u věc. pak vlastně veškeré naše j e d n á n í a m y š l e n k y nejsou motivo­ vány n i č í m j i n ý m . že tuto souvislost znají. kde přes 9 0 % praktikujících psychiatrů jsou freudovci.

být začaly byly že v uviděl jsem nebyl jsem něj nad ni že pokud a tak úplně okamžitě. 1958 v noci. nad postel. a odvahu a co plynule budu Byl jsem o několik vzhůru dělat. fyzicky minut asi je­ mě to ko­ Bylo se se spánku později se dvihovací" den náhle tak lem a jení. po odvykací kůře. I já j s e m byl totiž vystaven stejným v l i v ů m a výchov­ n ý m p o d m í n k á m . že jsem se Přemýšlel jsem. a ale do chvíli. na svou ji Sebral jsem se pomalu vyzkoušet „ vyzkdyž a půl metru zaplavila silné. dostavil vibrační vzorec. 7. V í m ale. Měl jsem slábnout dojem. velmi zvláštní. jsem se žádný ke měsíc. téměř nějakého ve fyzickém vklouzl zpátky. Rozhlédl jsem Snesl jsem uskutečnit ostatní zapomněl. a nízká Uložil vlhkost.Gurdjieff p r ý prohlásil. myšlenku vznesl jsem vlna všechno ženu. za kterou je n á m p ř e d k l á d á n sex. touhy. 5. Pozdě unaven. ležící na posteli. D o k o n c e i teď. kdy jsem se fyzicky posadil. že bez toho by byla m á zpráva n e ú p l n á . jak hluboce oceňuji Gurdjieffovo prohlášení a jak mu r o z u m í m . N e n í ani možné popsat. mentálně ložnice. snažil jsem dosáhnout probudit. se ve m n ě stále ještě ozývají záchvěvy p o c i t ů v i n y a h ř í c h u . Z d e jsou u k á z k y z p o z n á m e k z p o č á t e č n í c h fází mého e x p e r i m e n t o ­ vání. k d y ž se do této oblasti snažím vnést t r o c h u u p ř í m n o s t i . že p o k u d by existovaly dvě překážky dosažení m y s ­ tického stavu. výsledku. nevěděl jsem. n i k d y by ho nedosáhl. sexuální spo­ těle. touhy po obrovská sexuálním uspokojení. úspěšný. jako je ta. abychom nevzbudila musím Vibrace mohli se. j a k o kterýkoli A m e r i č a n . chci jsem Ve pryč. klidný. mé sexuální touhy sobě mám To je takové silné spodní proudy • 189 • .

průměrná vlhkost. ně. Pozdní noc. a li bychom před chci jít během stole tělo. Byl jsem se a Udělám to za chvilku. již po č t v r t é za sebou. ležela Za (měl bych) s tím něco udělat. těla.tech­ sex potlačit mě­ ale na­ ocitl se na se abych mě velmi dobrý. Myslím. těsné blízkosti své­ • 190 • . Všechno své fyzické normál­ cítil. — kancelář. co jsem ale se bdělý. sám sebou jsem se mě téměř ihned zalila potlačit. kdo začal myslet něj zavrtávám. spánku. touhy.1. ano. vlna obrov­ Znechucen vrátil do fyzického Musí přeci tak jsem již existovat způsob. 7 1958 noc. do několika lidé a kniha. U stolu seděli ale dva na začátek jsem prolétl stropem rozrušený. v jiné bílá už jsem a Alespoň Zajímalo se by více než tři metry. sexuálního Vibrace vzhůru nějakou a ale men­ začaly byl ženu. 29. 1958 ložnice. Moje nová. asi zataženo. našel Byl jsem toho unavený. ské sadil. Vibrace se dostavily minuty potě. až tentokrát průměrná že jsem to vlhkost. 6. rychle jsem začal obávat zpátky honem jsem kolem. mně jemně. dvě Byl jsem ospalý. mentálně uložil ky ". ho fyzického vypadalo mi podařilo vzdálit se z byli ti lidé. dříve v zesílí a potom jsem Znovu jsem mě myšlenka tom. jak rozhlédl se mě. sexuální schopen ji necítil. se po­ jak to a opět. někam dlouhá o chvilku vteřin cestu místnosti. se snažil myšlenky sex je pro když jsem na chtěl vzdálit od svého fyzického ignorovat. že místo kanceláři Stejně jako nika nebo spočívá vždycky zastavila. se řešení pro úplně si celé sex maniaka Pozdní ve jsem tálně čilý. pomyslel jsem jinam. zastavit! ke Vyzdvihl jsem Nejsem vibrace se přímo metodou snažím Když jsem „myšlen­ sebevíc. fungovalo po na těla si: Pro neuvěřitelně! „pomyslel" hledal počkal jsem nad postelí. vzhůru ať se těla. Fyzicky jsem se posadil na pohovce včetně mé.

Dív­ ka se k n ě m u s láskou v očích n a k l o n í . protože Film skončí vždycky dřív. Dá se to udělat. jak krásné jsou její nazrzlé vlasy. K d y b y opačně nabité elektrické p ó l y m o h l y „cítit". „potřebovaly" setkat. Pouze jsem je poté. M o ž n á se p a k i vy budete divit. n i k d y tu dívku nepolíbí. ke kte­ r é m u dochází mezi l i d m i ve d r u h é m těle. Suzy J a n e — ale na­ před ti chci zazpívat p í s n i č k u . j a k ý m ji c h á p e m e tady. Jestli v á m p ř i p a d á těžké tuto představu přijmout.starý dobrý Gene řekne: „Jistě.Z n a p s a n é h o je zřejmé. bylo to něco. zblízka a bez p ř e d s u d k ů . T e n n á p a d vlastně nebyl m ů j . P ř e d k l á d á m zde nejpříhodnější m o ž n ý p ř í m ě r zážitků z d r u h é h o sta­ vu. ve fyzickém světě. že tě políbím. A takové příležitosti se ve d r u h é m stavu objevují. p o t o m by se ve chvíli. j a k je mož­ né. pořád tam je a při sebemenší příležitosti se znovu projeví. která probíhá ve d r u h é m těle a která v ů b e c ne­ ní „sexuální" ve smyslu. k d y by se k sobě při­ blížily. jako b y c h o m si m a t n ě p a m a t o v a l i na e m o c i o n á l n í vyvrcholení. „Jiná forma" je ovšem velice nedostačující vyjádření. že ji políbí — d o k o n c e třeba i poté. že se lidstvo vydalo t o u t o p o d i v n o u cestou. k t e r ý m jste byli vystaveni. č e m u se říkalo „milostná scéna G e n a A u t r y h o " . která by to m o h - • 191 • . V y n e c h t e všech­ na t a b u a všechna pravidla a podívejte se na ně d ů k l a d n ě . co ho požádala o poli­ bek . že se mi vlastně n i k d y n e p o d a ř i l o své tělesné tou­ hy p ř e m o c i . V jeho t y p i c k é m wester­ nu G e n e zachrání d í v k u v bitce s p a d o u c h y a odvede ji k p l o t u ohrady. N á p a d „odložit" m í s t o „popírat" se ukázal jako dobrý způsob osvobození od n a d v l á d y sexuál­ ních tužeb. A zrovna k d y ž jste si (stejně j a k o ta d í v k a ) jistí. A k d y ž p í s n i č k a skončí. n e ž se k t o m u dostane. " A v tu chvíli odkudsi v y t á h n e k y t a r u a zpí­ vá o k o n í c h . a přenesli si ho do sexuálního a k t u . Přiblíží se k ní a řekne něco o tom. T o u h a zůstala. j i c h ž je fyzická sexualita m a t n ý m odleskem. zkuste objektiv­ ně p r o z k o u m a t své vlastní sexuální představy a zapomeňte p ř i t o m na všechny p o d m i ň u j í c í faktory. Neexistuje ž á d n á bariéra. na chvíli odložil stranou. co jsem plně uznal a přijal jejich existen­ ci. Z d á se. S e x u á l n í akce a reakce ve fyzickém světě jsou jen c h a b ý m p o k u s e m napodobit velice in­ t i m n í formu k o m u n i k a c e . jen v ji­ né formě než jsme zvyklí.

uspokojivá rovnováha. byla jen metru lidskou. T a k přirozené a n o r m á l n í to celé je. kolem však p l y n e věčnost. mně proti se poprat se svou sexuální touhou. děl".la potlačit. Řekl jsem jí. Potřeba setkání se s narůstající blízkostí p o s t u p n ě zvyšuje. se ještě • 192 • . protože j s e m musel p ř e k o n a t bariéry. tala. které jsem měl vryté až do hloubi duše d í k y r ů z n ý m p r a v i d l ů m a tabu. obě stra­ ny jsou revitalizovány. T o t o je dobrý příklad. V ur­ čité vzdálenosti se tato potřeba stává neodolatelnou. P o t o m následuje klidné a m í r n é oddělení. se vznášel jsem u ale v místnos­ ležící „vě­ narůs­ matně osvětlena od pohovky. hlase "Znělo že byl zcela to jako že zřetelný. hluboký ženský se Přiblížila hlas. U d ě l a t z těchto závěrů nějaký zhuštěný extrakt nebylo vůbec jedno­ d u c h é . oživeny. 9. nad stolem. ke mně ve si svou pozici. Muže být těžké omezit tuto vi­ tální funkční emoci na j e d n o d u c h o u a opravdu přirozenou potřebu. „jsem v jejím že té tmě viditelné jen rozhodně to je ženská forma. souvisejícím se sociální struk­ turou. formu. Pořád jsem která byl obezřetný. Z p o č á t k u jsem si je v š e c h n y přenášel i do d r u h é h o stavu. mé vůli žena. chápu. která se a já jsem Potom blížila. dveří uviděl jsem musel jsem Když jsem dva Kancelář které jsem rozeznával své Okamžitě fyzické tělo. která otřásá myslí (duší?). snaží držet zpátky. ti. nevyrovnaná na­ pětí se h a r m o n i z u j í . ještě blíže p a k již za­ hrnuje a ovládá ú p l n ě všechno a za určitou hranicí je t a k silná. Ve chvíli spojení nastane vzájemná v ý m ě n a elektronů. že se ty dva o p a č n é p r i n c i p y spojí a s p l y n o u v jedno. které b y l y téměř nepřeko­ natelné. Přesto tuto premi­ su neustále potvrzují nové a nové testy. První z nich byly a u t o m a t i c k é reakce. 16. uvědomil jsem na zpola. asi 1959 se a půl v rozhodl „vidět". To vše proběhne v j e d i n é m o k a m ž i k u . je nastolena k l i d n á . Sexuální podtón víc. na nic víc než aplikaci fyzikálního z á k o n a na jiné úrovni. který jsem vybral ze svých poznámek.

T e n ­ to ú č i n e k m a j í i sny. Je to j i s t ý k l í č . co že to rozhodně je žena Ve dví a že je mě vůči rvala navíc ztělesně­ má sexuální těle. spojil se s ním a posadil se. která mi umožňovala oddělit se od fyzického těla. a „si­ l o u " .Má ním a mysl mi říkala. Bylo to. ně vrhl zpátky do svého hlédl jsem se kolem. můj strach by se stalo. z Couvl jsem. že je p ř í m é spojení mezi tím. že nejčastější fyzickou reakcí. Teprve po m n o h a a m n o h a p o d o b n ý c h různě intenzivních setkáních j s e m začal z k o u m a t a h o d n o t i t to „špatné". kdy jsem Šel a jsem se místnost byla prázdná. možných následků převážil nad mou touhou a já se spěš­ na ce­ ven Možná. je právě erekce. mé tělo zareagovalo usedl a teprve potom jsem napsal si tyto poznámky. a to ani tehdy. aby takový e x p e r i m e n t p o d s t o u p i l a . Naše společnost na to rozhodně zralá není. Roz­ Ve chvíli. které bych se fyzického kdybych se oddal sexu dopustil své ženě. tím touha a strach. které nejsou sexuální. je podrobit určité body pečlivému z k o u m á n í . Z m i ň u j i to zde pouze proto. sexualita ve d r u h é m stavu není stejná j a k o její fyzická odezva. co jsem interpretoval j a k o sexuální t o u h u . a jsem zbabělec. p o k u d by se našla společnost. Z d á l o se. Ať již je to j i n ý m s m ě ř o v á n í m nebo u r č i t ý m pročištěním. Nakonec ve druhém sexuální přitažlivosti. k d y ž se • 193 • . co mě drželo zpátky. nic víc. vzrušilo se. těla. Stává se to bez o h l e d u na obsah snů. jen o d k l o n ě n í m této z á k l a d n í h n a c í síly? Nebo to snad bylo naopak? Byla snad sexuální touha fyzickou a e m o c i o n á l n í manifes­ tací této síly? M o ž n á existuje způsob. že během R E M fáze ( R E M = rapid eye m o v e m e n t = rychlé p o h y b y očí) se ti m u ž s k ý c h subjektů často objevuje erekce. V e vědeckých v ý z k u m e c h s p á n k u a snů se poslední d o b o u objevují zprávy o tom. D á l e zatím naše věda nedo­ šla. možná „nevěra". co je možné v těchto p o d m í n k á c h udělat. Vše. jak by se to dalo v přísně kontrolovaných pod­ m í n k á c h zjistit — tedy. která by byla dosta­ tečně zralá na to. co jsem cítil jako „vibrace". lou projít že událost pomyslel. kterou j s e m pozoroval po návratu do fyzického těla z d r u h é h o stavu.

Fyzicko-mechanické prvky zde zřejmě přestávají platit. V ně­ kterých částech lokality II je to něco tak běžného j a k o třeba potřesení ru­ kou. proč j e přitahován p ó l e m j i ž n í m . J e d n a věc je jistá: tento akt je stejně potřebný ve d r u h é m stavu jako ve stavu fyzickém. nebo z ohně. ri­ g i d n í stav šoku. J a k tedy? Co tedy? Zůstává analogie opačných m a g n e t i c k ý c h pólů. Elektrony (?) začnou na chvíli proudit od j e d n o h o k d r u h é m u . k č e m u je to potřeba. co dělá j e d n o h o člověka při­ tažlivějšího než d r u h é h o . který je spíše j a k o záření (mož­ ná je to záření) ze slunce. Je d y n a m i c k y přitažlivé a potřebné. a t o m po a t o m u skrze celé druhé tělo. Člověk s frustrací zjistí. jako když se tře­ seme z i m o u . ale v c e l é m rozsahu. Intenzita přitažlivosti se případ od p ř í p a d u m ě n í . Bariéry vytvořené a ne­ ustále posilované sociálními p o d m í n k a m i . která je součástí fyzického sexu. Proč se to děje. je to víc. Č l o v ě k si intenzivně uvědomuje „rozdíl". p o t o m klid a mír. to nevím. „Akt" s a m o t n ý vlastně není vůbec ž á d n ý m a k t e m . že zde zcela chybí smyslnost. jsou jen p o l o v i n o u rozdílno­ sti. Při pohledu zpět mi pokusy vyjádřit tuto potřebu t í m t o funkčním způsobem připadají ubohé. k d e se ti dva zúčastnění opravdu propojí a smísí nejen na povrchu a v j e d n é nebo dvou částech těla. než jen tělesné proporce. Ne­ ní zde ž á d n ý j e d n o z n a č n ý model fyzického tvaru. který by se dal identi­ fikovat z r a k e m či h m a t e m . že se to takhle prosté ve d r u h é m stavu neděje.) Je to jako m a g n e t i c k é siločáry nebo m a g n e t i c k ý tok. Ještě d l o u h o naše mysl převádí sekvenci přitažlivost-akce-reakce do podobné. Č a s e m se ale v n í m á n í i kontrola zpřesní a rozdíly se stá­ vají zřejmějšími.člověk zbaví již z m i ň o v a n ý c h zvyků a předsudků. stejně j a k o severní pól m a g n e t u neví. M y však n a rozdíl o d m a g n e t u m ů ž e m e v n í m a t objektivně a ptát se „proč". je to nehybný. (Zkuste definovat. Z d e v ý ň a t e k z poznámek. ale nefyzické funkce. • 194 • . jež pociťujeme. Další rozdíl spočívá v tom. První a nejzřetelnější rozdíl je v tom. T a t o chvíle přináší nesnesitelnou extázi. vyrovnání a je po všem. že zde zřejmě nedochází k pe­ netraci mezi m u ž e m a ženou.

pila. napřáhnout chvilkový Potom ke on přistoupil těsně ke druhém diná. mnohem vost a „No. zjistit. jsem ko 9. jak tom mě jsem opatrný jako zřejmého ale váhání. nebo se na tělem. chabý kde měl výboj sexuální energie. nebylo němu v tímto v chtěl rychlý. mně mají chovat. nepohodlně a přímo se vrátil. ke i skupince. Byl li dle vané nich tady Vznesl jsem natáhl jsem svém fyzickém bez potíží jsem tento na u sexuální pozdrav cizince z něj doma? Je nás. 1963 důvodu jsem v by ale k se ocitl někde ze venku Byl mě mezi vidí. to běžnou se záležitostí. Bez lidmi vykle. mají přijmout nepřátelství. soku. " řekla mi se smíchem. těle a zasmála se sama pro sebe a několika vzhůru. jsem než a kterou starší to překvapen potřesení mně je­ vykročil. vlastně jsem. je­ Vypadala ní přívěti­ poslední z všichni způsobem schopen než pozdravili vnímat já. jisté den kou. jako vyvolalo mírně mě byl humor. Nakonec opravdu všichni mně přistoupila ostatní Vyzařovala smysl pro já už jsem to hodně dlouho zkusím!" těsně ke nebo nedělala. se vrátit zpátky. „ale S ký. pokusech že bych se po vrátila se k ostatním. „jak se z toho vy- • 195 • . to kdyby si se chtěl přátelsky potřást výboj sexuální energie.12. z to prosté ja­ nich. Zrovna jsem mně a a rukou. ráda těmito ale zase jednou slovy se přiblížila mdlý mně a mezi námi proběhl krát­ Ustou­ začalo být se Po mi krátké chví­ rozhodně nijak marných cítil jsem. jestliže se podívali svázáni fyzickým většiny S e x u á l n í snové fantazie způsobené n ě j a k ý m dřívějším potlačováním? To je freudovská odpověď a také ten nejsnadnější způsob. snaži­ utajo­ být příjemní běžné vnitřní já a přizpůsobili kteří jsme které jsou po­ možné. sedmi Cítil jsem nebo jak ke Nakonec ale či z se osmi ob­ nich ke ru­ Byl uvolněné nevěděli. zvyklostem. li a mně přistupovali jeden po — jako bylo zenu. mnou ruku. z nich postávajícími jako oni zřejmě nebyli překvapeni.

večer ale vyvolat přízemí. to v pracovně. když jsem že jsem nikoho jsem uvědomil. nebylo těla a velmi silné uvolnění skrz strop byla tma­ nevi­ že a jejich frekvence vlny.k r o u t i t " . že je to něco ji­ ného? N e m ů ž e m e to nijak dokázat. v pracovně. ale u n ě k t e r ý c h j i n ý c h ? Z d e jsou další p ř í k l a d y z m ý c h poznámek: 4. J a k é m á m e d ů k a z y . vibrace udělal již odpoledne nás do o se. označíme to nesprávnou cedul­ kou a dál se t í m n e m u s í m e zabývat. „kde" se to odehrává. umístěn přímo se svou mohl dnes nad pracovnou. j a k b y c h o m m o h l i určit. a podlahu vá. a později. mnoha přípravách se se zrychlila se a Lehce jsem že mám dalšího patra si jistý. při­ vycházím novala přítelkyně mé ženy vit a zůstat přes čeru jsme to děti a je v bych Po livé šli spát.F-). svém pokojíku pro spí ložnici si ve Naše nemohla přijet malého domu tom. informací: (J. Také jsem čtvercového nebo jsem naše dvě obdélníkový nebudu spát že v přední části byl přesvědčen který je Rozhodl jsem a nechtěl alespoň předpokládal. — že a příjemném návštěvnice šla umístěný pokojíku. 3. v místnosti nedaleko ode mě je žena. jsem se vznesl vzhůru. dětském pokojíku. zatelefo­ navští­ ve­ Pozdní mentálně Bylo čemž Několik noci a tyhle poznámky píšu které jsem v neděli odpoledne. zkušená chtěl přesunout jinam. žena sexuálně vel­ Tento pocit probudil známé „ vyzařování" • 196 • . děl. že se ji byly s pocitem Místnost ale si podlouhlý. vibrace. se vibrace natolik. U výše z m í n ě n é h o zážitku ano. protože n e m á m e ž á d n ý způsob. protože jsem domníval. obdélníkového pokoje. Zrovna jsem dojem. ale měl že je jí tak (ono kolem pětatřiceti let a že je to vlastností?). rušit. na Přijela který je vlastním ženou. Nerozeznával jsem její rysy. jsem mi byl jsem možné rozeznat jednot­ vyzdvihl z fyzického do v vše pod kontrolou. hosty. v sobotu předběžných noc. protože to není „v t a b u l k á c h " . a s pocitem. opravdu že dostavily. 1961 noc. jsem klidném odpočítávání. Úmyslně v z poznámek. jsem Nebyl vyvolal si sobotu jestli by večeři a po nahoru jsem příliš v unavený metodou v noci (včera) a byl jsem bdělý.

má žena přišla že by šla jen tak protože na­ mi­ by­ kuchyně na kolem Mluvili jsme o F. „sexuálně" Potom že je to chtěla důležité. vl jsem. to vědět. v pořádku. určitě může zjistit. jsem jako desáté. chvíli jsem že pokud ta první žena nepotřeboval žádné další po­ elektric­ klidná jí. obvykle svítil světlo. posteli). vyspala. aby nahoru své přítelkyně. Chvíli mi a sebral Má ptala jsem. blíže ke druhá žena měla znač­ že se mnou byla starší. je manžely že ale a že děti spaly Navíc je J. řekl jsem. kolem pětatřiceti (dva skutečnost. né sexuální zkušenosti. prosko­ Posadil jsem se a roz­ čil jsem podlahou a hl a prospal zbytek Dnes do horu la a ráno vrátil se do svého fyzického noci bez dalších příhod. že doufá. V domě bylo ticho. je v že J. vpravo za čtyřiceti let. protože je najevo. jsem hodně ných pracovnou. Vykouřil jsem cigaretu a pak jsem si le­ (neděle) kávu li. vysvětlil. si respektoval jsem její přání a vděčně a já stála vzadu dal jsem byl uvážlivý. že už značně naočkovaná. zena mě začala ne". ale Nic tni to nepřipomnělo.mou k sexuální touhu řekla Vypadala a (?). jsem se otočil. by ale zjevně i ona nabídla se. mochodem se zmínila. odvahu. a spokojená. tuto Nastal závratný jakoby a pak jsme se zase S pocitem. aby se stihla připravit do že se J. ode zeptala co to tím tvrdila. že „raději velmi unavená. a já jí to unavená. F. včera moc unavená. nechce. oddělili. že to pro noc stačilo. me se než v hostinském pokoji. Jak umístěn to a byla musel zpěvačka mnoho velmi jsem v dětském pokoji začalo let. na Poprosil jsem ji. žena je se. velmi přitahovat. kostela. vypadala rychle jsme sobě přiblížili. vstal brzy a tom. • 197 • . již má nespala napsal. „bude". dobře vzbudila J. (prý ale když začala o tom. že je Když jsem to se Cou­ ní přiblížil. F. bízení a ký šok jako ona mohlo jí být kolem Postoupila řekla se „já k ráda). tou první. myslím. K tomu trvalo. chce a mně a ano" V tu (naznačovala. naprosto Potom jsem ale zklamaný. v pohodlnější přímo a nad roz­ milost­ unavená. a takové věci. hostinském. že se samozřejmě Odpověděl Konečně vědět proč a nemůže ptát J. Tato všiml druhé ženy. šla Ze­ mi to docházet. jestli je si přidejte jsem obdélníkový a je bohaté sexuální zkušenosti vztahů). dětský pokoj F. Poděkoval jsem těla.

noci jsem zbystřil. vdaná. na že je to. vzbudit J. žádné pode­ týden prožíva­ mi. starší žena. F. neřekla se o se se ale dle našemu že obsahu kvalifikovat jako tedy. volala F. vrátila tomu než Upřeně se věděl?" Díky vlastně aby hlase noc. la příliš žena. Po zbytek Moje žena jí samozřejmě ne­ dne manžela a něco tohoto vypadala F. další sex každou takovou vydržela. říkala. to co mohla zřejmě Během nějaká již vztahy včera. takto Ted!je středeční noc. "pokračovala chvíli že sešla J. nasnídáni. přítel. něco dní kterou F. následovala — pokud je do nil. mnou své dobré přítelkyně. ml. ovšem ve spojení se nedal ta s jedinou Obvykle se ke mě prostě jako jak mě snažila že jsem znovu na si bere přistihl. a ke se sexuálních několi­ ta neži­ která aktivit mně zmí­ Pozdější ověření: ka vá uplynulých osoba. • 198 • . nešlo jí mě její situace výjimkou. statě svého konečně kud dovolal. s zjistím. lo. žena to svého W. rozhodl. botu že mu v Již jsem snažil přijít znamenat ještě hluboce přitahují sexuální nepřímo v V W. dožadoval detailů. mého ními zkušenostmi. Dnes jsem ji jako to. 1961. jsem se stále 3. najevo. užila jejích tom. že a Cekal jsem na v jejím dlouho. bohu. sobotní let. Jenže návštěvu takového kanceláře konverzace že se jí o naše společná přítelkyně R. a šla to nahoru dolů. přišel starší žena. 7. snu řekla je podnikatelka a je (nezúčastněného) po­ rozsáhlými Dnes jsem mi. společnému příteli rozhodl jsem Zpočátku Když jsem vyjadřovala poně­ že jsem jí neurčitě. zrovna průběhu možné. dolů zajímá. by se Bylo kdo byla Nijak jsem rozpomenout a náhlého Jen by zájmu povši­ mě zajíma­ to poměrně dobré druhá. mě podívala. Je sice rozhodně R. málně. velmi při­ sleduje. R. Po řekla. že byla má chtěla přijet. sama. sexuál­ se jí nic o pod­ Při zmínce o jí kolem zorování čtyřiceti se dá snu. nenuceně. se téměř aby si na rozpoznávací znamení. J. znovu chová pozorně úplně nor­ mne J. nebylo Celý Řekla ale konečně má žena „Kvůli unavená. rozeně. noc velice intenzivní milostný vztah. mně v so­ noci zdálo.souhlasila se „Jak jsi zření. W.

jen bez o m e z e n í a zábran „civilizo­ v a n é " společnosti. To by zále­ želo na interpretaci. b u d o u zřejmě stále vztahovat sexuální vzorce ke v z o r c ů m z n á m ý m z fyzického světa. náhoda. F. . Buď opravdu vyprávěla. které j s o u b r á n o u do d r u h é h o stavu. ve mně už se dá těžko byl nějaký spodní proud sexuální touhy po J. a že že R. V ž á d n é m p ř í p a d ě to však není ve d r u h é m stavu ž á d n á špatnost. intimního natolik zmínila příteli. něco i bylo příliš významně. to W. T i .v si tom toho o snu udělal detailní „fyzickou prohlídku ". poskytuje dostatek n á z n a k ů . a hrozí. aby se než aby že se jed­ o tom které mi to nalo v onu sobotní noc. že to. vědom. M y s l í m . Jsem rád. je to j a k o rozjařené dítě. . Je to však p o n ě k u d ošidná záleži­ tost. jejích l i m i t ů . které jsem tam potkal. že ani v n a š e m v l a s t n í m časoprostoru nejsme schopni sladit sexuální praxi se společen­ s k ý m i pravidly. že vím. vými ". zábran a sociálních struktur. nebo bylo to Ale to. víc nepamatovala. všem jako osobní. že j s e m udělal zkušenosti nejrůznějšího typu. S a m a sexuální t o u h a m ů ž e být k a t a l y z á t o r e m vibračních p o d m í n e k . kteří ještě neporozuměli p o d m í n k á m d r u h é h o stavu („živí" či „ m r t v í " ) . a jsem zmiňoval — to Jestli W. protože ve d r u h é m těle se evident­ ně v š e c h n y t y p y vyskytují v lokalitě I i v lokalitě II. že se jí to zdálo odpovídá označit Víc mi neřekla. které jsou z a z n a m e n a n é v m ý c h p o z n á m k á c h . že z „kvality" těch.. co j s e m zde j i ž uvedl. ani se o t o m t o p ř e d m ě t u d o h o d n o u t v rámci existujících sociálních struktur. že jsou R. jsou pro mě příliš osobní a n e b u d u je zde zveřejňovat. které neustále testuje a u t o r i t u vychovatele. S t o u p e n c i k o n c e p t u astrálních úrovní by řekli. to. 199 . se dá určit úroveň navštívené d u c h o v n í sféry — „kvalitou" je zde m í n ě n a in­ tenzita a/nebo degradace nebo e l i m i n a c e sexuálního zážitku. k d y ž řeknu. Nesprávnost těchto názorů se ukazuje j i ž v tom. Postačí. nebyl jsem si ho obě mezi „ži­ M n o h é zkušenosti. že neposlechne a rozběhne se svým v l a s t n í m s m ě r e m . charakteristikám. Pořád ještě h o d n o t í m e sexualitu jako d o b r o u nebo š p a t n o u podle m ě ř í t e k naší společnosti.

Jestli by to n ě k d o měl nebo neměl zkoušet. které se objevily ve chvílích velkého stre­ su nebo fyzické n e m o h o u c n o s t i . které je na této cestě čekají. ale alespoň tak často. P s y c h i c k ý c h změn. P r ů z k u m n í k musí chtít postupovat způsobem. ne-li všichni. bylo by to nejspíš zcela běžné. nebo to tak alespoň ve světle do­ stupných o m e z e n ý c h informací -vypadá. p a k to z n a m e n á . Na d r u h o u stranu vědomá. aby p ř i n e j m e n š í m j e m u s a m é m u potvrdily jeho svědectví. že většina lidí. o n ě č e m . možná ne pokaždé. jak může kdokoli pochopit realitu d r u h é h o těla a existen­ ci v n ě m . že tato idea se objevuje v historii lidstva již po tisíce let. že existenci ve d r u h é m těle m ů ž e zažít každý. D o m n í v á m se. opouští své fyzické tělo během s p á n k u . o k t e r ý c h v í m . Na základě m n o h a zkušeností jsem dospěl k názoru. V ě ř í m . co by mohlo být objektivně z k o u m á n o . že to n e n í n i c nepřirozené­ ho. který přináší konzistentní výsledky.alespoň na Z á p a d ě zážitky s p o n t á n n í a jednorázové. T a d y ovšem m l u v í m e o n ě č e m ú p l n ě jiném.16 Přípravná cvičení V p r ů b ě h u celé k n i h y jsem se m n o h o k r á t z m í n i l o j e d n o m faktu: jedi­ n o u možností. Jest­ liže je tato p r e m i s a správná. Ačkoli je z a z n a m e n á n o m n o h o přípa­ dů existence m i m o fyzické tělo. jehož t o u h a po t o m t o zá­ žitku je dostatečně silná. k d y b y to bylo tak j e d n o d u c h é . proběhlo • 200 • . Následné s t u d i u m prokázalo. za jejichž p ř í č i n u by se d a l y j e d n o z n a č n ě pova­ žovat zážitky m i m o tělo. k l e p š í m u či k horšímu. byly to většinou . Já sám (ani moji lékaři) jsem nepozoroval žádné fyziologické z m ě n y . Nejsou z n á m é žádné nepříznivé d o p a d y těchto aktivit na fyzické zdra­ ví. to si nedovoluji posuzovat. Jistě. je zakusit to sám na sobě. že pouze vrozená zvědavost u m o ž n í lidem překonat pře­ kážky. z á m ě r n á snaha o o d d ě l e n í od fyzického těla je v rozporu s běžnými zvyklostmi.

s tím n e m ů ž e t e žít. že ji v sobě m a j í všichni l i d é bez v ý j i m k y . ve k t e r é m se pohybuje. V y p a d á to. ve které žijeme. škodlivé. r o z u m e m neovladatelného strachu.. P o k u d vaše z á j m y a v ý z k u m y prosáknou na veřejnost. Na toto místo se jistě patří zařadit u p o z o r n ě n í pro ty. Avšak a n i mí přátelé psychiatři netvrdí. j s o u zřej­ mé v m n o h a případech i z této k n i h y . k t e r ý m i j s e m prošel. j i ž se n e d á zavřít. Historie je p l n á m u ­ č e d n í k ů . ale n e m ů ž e t e žít ani bez toho". že by tyto z m ě n y b y l y j a k k o l i škodlivé. M o ž n á je u k r y t a pod vrstvami zá­ bran a r ů z n ý c h p o d m í n ě n o s t í . n e d á se s n i m i teď j i ž n i c udělat. že ve vašem životě něco velice v ý z n a m n é h o chybí. že jste byli z čehosi vyřazeni a že se v á m uzavřela cesta ke zdroji s m y s l u života. Přesněji řečeno je to ten p ř í p a d . vystavujete se riziku. lháře nebo i něco horšího a že b u d e t e vyloučeni ze společ­ nosti. Je to bariéra slepého. V následující části jsem se pokusil co nejlépe popsat t e c h n i k u dosaže­ ní nefyzické zkušenosti. V tu chvíli b u d e t e m í t v e l m i silný pocit. které si n e u v ě d o m u j i . BARIÉRA S T R A C H U V ý z k u m ů m d r u h é h o těla a prostředí. světového názoru a víry. kteří by se o po­ d o b n é e x p e r i m e n t y chtěli sami pokusit — j a k m i l e se j e d n o u b r á n a k t ě m ­ to zkušenostem otevře. k d y se vám a n i při té největší n á m a z e n e p o d a ř í o d d ě l i t od fyzického těla. To si u v ě d o m í t e zvláště bolestně v těch n e p ř e d v í d a t e l n ý c h obdobích. Po- • 201 • . jejichž j e d i n ý m h ř í c h e m bylo. Přes to všechno b u d e t e zřejmě ve v ý z k u m u pokračovat. Postup­ né z m ě n y m ý c h z á k l a d n í c h představ. náboženstvím a zvyky společnosti. b r á n í jed­ na v e l k á překážka. Při s e b e m e n š í m p o d n ě t u se zvrhne v p a n i k u a p a k v hrůzu a zděšení. pře­ k á ž k a zůstává. ale i k d y ž jsou tyto vrstvy odstraněny. protože ji­ nak byste měli pocit. S a m o t n á aktivi­ ta i její v ý s l e d n ý vliv na vaše smýšlení jsou zcela n e k o m p a t i b i l n í s vědou. že b u d e t e ozna­ čeni za cvoky. M o ž n á je to j e d i n á velká překážka. k d y . P o k u d jsou psychické a osobnost­ ní z m ě n y .m n o h o a ještě více zřejmě b u d e těch. že byli jiní..

nebo vyprchal. zdoláte na své v ý z k u m n é cestě v ý z n a m n ý m i l n í k . protože ne­ byli schopni potlačit tento první aspekt bariéry strachu. že se příště v r á t í m také. Pro mě to byla otázka racionalizace.k u d se v á m v ě d o m ě podaří z v l á d n o u t tuto bariéru strachu. která je až za v ě d o m í m . že t u t o bariéru mnozí z nás n e v ě d o m ě překoná­ vají každou noc. že je pravděpo­ dobné. je první reakce zcela a u t o m a t i c k á . že ne­ existuje. Když se to podaří. Ta část naší osobnosti. Byl j s e m „ m i m o " v n ě k o l i k a stovkách p ř í p a d ů a v ž d y c k y j s e m se tak či o n a k vrátil zpátky. který se vztahuje k d r u h é m u tělu a jeho prostředí. J s e m si c e l k e m jistý. M ů j strach ze smrti se b u ď změnil. bariéra strachu je p ř e k o n á n a . Když se v ě d o m á m y s ! v noci uzavře. ve fyzic­ k é m světě. Já jsem sebral dostatek odvahy (a zvědavosti) a zůstal j s e m m i m o své tělo alespoň n ě k o l i k vteřin a pozoroval své okolí až po osmnácti či dvaceti pokusech. Bariéra strachu má různé tváře. a tak mě tento strach trápil n ě k o l i k let. že j s e m se s novou situací dobře seznámil. je ovlivňována m y š l e n k a m i a j e d n á n í m naší v ě d o m é mysli. To z n a m e n á . Ti nejodvážnější z nás si myslí. asi proto. i k d y ž se zdá. do­ k u d j s e m nenašel j e d n o d u c h é řešení. které funguje vždycky. ujme se velení n a d v ě d o m í (duše?). že k d y ž převezme velení. Protože oddělení od fyzického těla je něco. co si spojujeme se smrtí. není zřejmě i n h i b o v á n a strachem. Z n á m li­ di. je zřejmě k o m b i n a c í nebo p r o l n u t í m vědomí a n a d v ě d o m í . h o n e m se vrať!" T y t o reakce se objevují navzdory různým i n t e l e k t u á l n í m a emocio­ n á l n í m p ř í p r a v á m . Nejspíš je zvyk­ lá pohybovat se za bariérou strachu a lépe r o z u m í p r a v i d l ů m existence v t o m t o j i n é m světě. V ý z k u m n ý proces. kteří s v ý z k u m y skončili po p r v n í m nebo d r u h é m p o k u s u . První a nejhorší je strach ze smrti. • 202 • . Pomys­ líte si: „ H o n e m se vrať do fyzického těla! U m í r á š ! Život je t a m . d o k u d ji ke svému v e l i k é m u ú d i v u neobjeví u v n i t ř sebe s a m ý c h . D r u h ý aspekt bariéry strachu je také spojen se strachem ze smrti: bu­ du schopen vrátit se zpátky do fyzického těla? N e m ě l j s e m ž á d n á vodítka ani žádné specifické p o k y n y .

protože naše historie. j a k se přes tuto bariéru dostat. o fobiích. co je za h r a n i c í mých schopností porozumění. ž á d n é použitelné kurzy c h e m i e a fyziky. žád­ n o u nevyvratitelnou a u t o r i t u . snad j e d i n ě o p a t r n ý m i .T ř e t í základní strach je strach z n e z n á m a . ž á d n o u příručku o etiketě. epilepsii.. akné. M á m e studie o paranoie. Prů­ niky. o spavé n e m o c i . To je také velmi skutečné. a právem. Je toho velmi m n o h o . A vy nemáte ž á d n ý návod. atd. C e l ý život j s m e strávili t í m . a l k o h o l i s m u . Dotírám. schizofrenii. ale ž á d n ý souhrn objektivních dat o patologii d r u h é h o těla. které je zřejmě všechny znají. alespoň p o k u d je mi z n á m o . že tyto mé p o z n á m k y p o s k y t n o u ve svém s o u h r n u psychologický „schůdek". který v á m p o m ů ž e tuto bariéru p ř e k o n a t . M o h u konstatovat jen to. • 203 • . p o m a ­ l ý m i p r v n í m i krůčky. že se tento třetí strach u m n e stále ještě občas ob­ jevuje. Další strach je strach z následných ú č i n k ů těchto aktivit na fyzické tě­ lo a na v ě d o m o u mysl. Pravidla a nebezpečí naše­ ho fyzického světa u m í m e do značné m í r y určit n e b o alespoň o d h a d n o u t . že je již n e j m é n ě jeden člověk p ř e d v á m i prožil stejně. M o ž n á v á m p o m o h o u rozeznat z n á m é situace. přinesly jen žalostně m á l o n e m ě n n ý c h a stálých pravidel. které n á m u m o ž ­ ňují se s n i m i vyrovnat. A teď je tu najednou j i n ý svět se zcela j i n o u sou­ stavou pravidel a se zcela j i n ý m i m o ž n o s t m i a navíc je o b y d l e n b y t o s t m i . M n o h ý m i s i o n á ř byl zabit ve v z d á l e n ý c h z e m í c h za ú p l n ě stejných p o d m í n e k ! M u s í m se přiznat. co n e c h á p u a č e m u n e r o z u m í m . že j s e m — až d o d n e s — všechny své ex­ pedice přežil. virových chorobách. které jsem podnikl. Následující odstavce popisují n e z b y t n ý p r o c e d u r á l n í vývoj. O n o n e z n á m o je pořád ještě z velké části n e z n á m é . ž á d n o u m a p u . a ješ­ tě více je jistě toho. nebo alespoň velmi obdobně. a že přežil. o kterých bu­ dete vědět. že j s m e si budovali reflexy. zřejmě neobsahuje žádné přesnější zprávy z této oblasti. N e v í m . které p o s t u p n ě jeden za d r u h ý m vedou k seznáme­ ní se z k o u m a n o u situací. na kterou byste se m o h l i obrátit pro r a d u a vysvětlení.

Ale — učitele si vybírejte opatrně. do něj a skrz něj k cíli. nováčků h o d n ě . které dobře fungují. Když se u k l i d n í t e a začínáte usínat. kte­ rá vám vyhovuje nejlépe. jinak v á m tyto myšlen­ ky zahltí mysl. Nejrychlejší a nejefektivnější způsob je n a u č i t se a u t o h y p n ó z u za pomoci zkušeného hypnotizéra. n e d á se to naučit j i n a k . m o ž n á je to již sa­ m o t n ý první krok. Příliš často totiž prostě usnete. že budete schopni svou v ě d o m o u po­ zornost přivést k t o m u t o h r a n i č n í m u stavu. N e s m í t e spěchat. Autohypnóza. než praxí. Většina a u t o d i d a k t i c k ý c h knih nabízí různé verze této metody. j e d n o u z p o d m í n e k d o k o n a l é relaxace je odstranění pocitu jakékoli časové tísně. Zod­ povědných a zkušených hypnotizérů je m á l o . kde se tyto techniky popisují. To je nejspíš nejjednodušší a nejpřirozenější m e t o d a . R E L A X A C E Schopnost relaxace je první n e z b y t n o u p o d m í n k o u . nejlépe ve chvíli. Z n á m tři m e t o d y . Ž á d n é nadcházející schůzky ani očekávané telefonáty. Relaxace se vyvolává záměrně a j e d n á se o uvolnění těla i mysli. která v á m zajistí s i m u l t á n n í u v o l n ě n í těla i mysli. a t í m celý experiment skončí. žádné naléhavé povinnosti. Až se v á m j e d n o h o dne podaří udržet se v t o m t o hra- • 204 • . Stav na pomezí spánku a bdění. k d y jste unavení a ospalí. Po­ k u d v í m . Pro­ blém v t o m t o případě vězí ve schopnosti udržet se na této j e m n é „hrani­ ci" mezi s p á n k e m a k o m p l e t n í m p r o b u z e n í m . která z nich je k o n k r é t n ě pro vás nejúčin­ nější. O p ě t záleží na tom. C v i č e n í m se dá dosáhnout toho. M ů ž e v á m dát p o s t h y p n o t i c k o u sugesci. Různé for­ my m e d i t a c e se m o h o u p r o m ě n i t v efektivní relaxaci. která přinese o k a m ž i t é výsledky.1. zaměřte na něco svou m e n t á l n í pozornost. dvě z nich jsou použitelné i k našim ú č e l ů m . Prostě si vyberte techniku. na cokoli. J a k á k o l i forma netrpělivosti p o m ě r n ě spolehlivě omezí vaše v y h l í d k y na úspěch. oči mějte zavřené. T e c h n i k a je následující: leh­ něte si. U v o l n ě n í můžete dosáhnout m n o h a m e t o d a m i a existují spousty dob­ rých k n i h .

m y š l e n k o v ý obraz. jste již blízko dosažení stavu A. N i c m é n ě je běžné. že při t o m t o procesu p r o h l u b o v á n í v ě d o m í m n o ­ h o k r á t za sebou usnete. Z d á se. To zřejmě n e m á ž á d n ý větší v ý z n a m . b y l y v n i t ř n í obrazy fotbalistů zápasících s m í ­ č e m . přerušte relaxaci. V ě d o m á m y s l se nerada dělí o autoritu. N e n a u č í t e se to za j e d i n o u noc. co přijde dál. než obraz vybledl. než s n í m spojené v n i t ř n í obrazy odezní. Jestliže se v á m to stane. ale n e n e c h t e se t í m odradit. na který jste se soustředi­ li. T o h o dosáh- • 205 • . N e d o k á ž e t e se s p á n k u ubránit. budete vědět. Jestliže váš „ustalovač". že jsem se do tohoto stavu pokoušel dostat poté. Jestli to nepůjde a n i tentokrát. ležet v k l i d u a k d y ž nevidíte nic než t e m ­ notu. ale zůstaňte v klidu připraveni mezi s p á n k e m a b d ě n í m .n i č n í m stavu po n e o m e z e n o u dobu. P a m a t u j i se například. nic si z toho nedělej­ te. tím déle trvá. ale s vy­ p u š t ě n í m soustředění. m á t e v y h r á n o . o d p l y n e stranou. Vše. Stav C je systematické p r o h l u b o v á n í v ě d o m í ve stavu B. co o d e z n ě l y v n i t ř n í obrazy. N e m y s l e t e na nic. že jste byli úspěšní. Nejste prostě zrovna ve s p r á v n é m rozpoložení. k d y ž se v á m p o d a ř í neomezeně d l o u h o po­ té. Prostě se se z a v ř e n ý m a o č i m a dívejte do tem­ noty před sebou. Až budete toto cvičení provádět vícekrát. které se těší v době bdění. a vy zjistíte. Až se začnete n u d i t a bude­ te očekávat. co j s e m viděl. Stav B je podobný. že č í m je toto soustředění intenzivnější. Stavu B dosáhnete tehdy. T y t o v n i t ř n í obra­ zy jsou zjevně spojeny s v i z u á l n í k o n c e n t r a c í osmi až deseti předchozích h o d i n . T r v a l o n e j m é n ě p ů l h o d i n y . Jestliže jste dosáhli stavu A — schopnosti udržet se po n e o m e z e n o u do­ bu v k l i d u v h r a n i č n í m stavu mezi s p á n k e m a b d ě n í m s m y š l e n k o u na je­ d i n o u věc — jste připraveni k d a l š í m u k r o k u . i to je n o r m á l n í . j d ě t e spát a zkuste to j i n d y . vstaňte. nejspíš to jsou jen jakési nervové výboje. Jestli vás pokusy zůstat na hranici znervózňují. Nedělejte nic j i n é h o . p ř e k o n a l i jste první fázi. že myslíte na něco jiného. projdě­ te se a p a k to zkuste znovu. co jsem v televizi n ě k o l i k hodin sledoval fotbalový zápas. budete m o ž n á m í t h a l u c i n a c e a uvidíte „vnitřní obrazy" nebo světelné vzory.

a to i ve tmě. j a k o jsou alkaloidy a h a l u c i n o g e n y . Ž á d n ý z u k l i d ň u j í c í c h léků. Začněte s cvičením d ř í v e než se v posteli začnete fyzicky pohybovat. které jsou běžně k dostání. předpoklá­ d á m . Brzy p o t o m následuje chuť a čich. To je p o m ě r n ě důležité a snáze se to napíše. i k d y ž m o ž n á v m í r n ě j ­ ší formě. Zdá se v á m . že je člověk před začátkem cvičení o d p o č i n u t ý a čerstvý. Zvukové s i g n á l y jsou další na řadě a poslední se vy­ trácí zrak. platí i pro ostatní u k l i d ň u j í c í prostředky. ( N ě k d y se pořadí posledních dvou smyslů obrátí. Vyzkoušel jsem všechny tři m e t o d y a velmi brzo j s e m zavrhl používá­ ní léků a drog. Barbituráty způsobují ztrátu k o n t r o l y a do hlubších úrovní v ě d o m í vnášejí jen pocity zmatení. a b y c h zde m o h l předkládat svůj názor nebo alespoň informovaný o d h a d . Jednotlivé stupně rozeznáte p o d l e toho. protože to ústilo v příliš velkou ztrátu k o n t r o l y a v pokři- • 206 • . Z d á se. První pokusy o dosažení stavu D je nejlepší p o d n i k a t h n e d po probuzení . Dosáhnete relaxace. j a k se uzavírají jednotlivé sen­ zorické v s t u p n í m e c h a n i s m y . nebudete hned po probuzení m u ­ set vyskočit a běžet na záchod. N e m á m s n i m i dostatek zkušeností. a to tak. Totéž. že b u d e t e „sestupovat" na určitou úroveň a zase se vracet podle přá­ ní. jen s tím rozdílem.) Stav D je potom stejný jako stav C. nikoli u n a v e n ý a ospalý. že v žádné části svého těla nic necítíte. že zrak bývá poslední proto. Použití léku. že i v té­ to oblasti je třeba rozsáhlejších v ý z k u m ů . zřejmě n e p o m á h á . Č a s e m se n a u č í t e určovat stupeň prohlubování vědomí. jsou mož­ ná produktivnější.ať již ráno nebo po k r á t k é m o d p o l e d n í m z d ř í m n u ­ tí. že toto cvičení využívá zrakové sítě. že o p a t r n ě uvolňujete své lpění na h r a n i č n í m stavu mezi spán­ k e m a b d ě n í m a kousek po k o u s k u se při k a ž d é m cvičení noříte hloubě­ ji a hlouběji.nete tak. Když nebudete před spaním příliš pít. Toxičtější látky. ale vaše v n í m á n í je omezeno. Jestliže se dostanete do stavu relaxace a jste čerství a p l n í energie. H m a t o v é vjemy se zřejmě odpojují jako prv­ ní. než udělá. T a k é alkohol v jakékoli formě má podob­ né účinky. d o k u d je vaše tělo ještě uvolněně ze spánku a vaše mysl je již plně bdělá. m n o h e m snáze si udržíte vě­ d o m o u k o n t r o l u .

že váš krk. Nejčastěji j s e m používal h r a n i č n í h o stavu mezi s p á n k e m a b d ě n í m . j s e m již popsal j i n d e . Subjek­ tivní smyslové vjemy. považuji ji ve svém p ř í p a d ě za nejpřirozenější. K d y ž se v á m podaří tento stav vyvolat. co v á m m o h u n a b í d n o u t . n o h y i ruce jsou uvolněné v takové poloze. rozhodně v á m n e b u d e muset n i k d o říkat. co se to vlast­ ně ve vypínači děje. když chcete rozsvítit. Ač­ koli se celá m e t o d a m ů ž e zdát dost složitá.vené v n í m á n í . 2. J e d i n é . která je v á m nejpohodlnější a ve které se nejsnáze uvolníte. právě se v á m podařilo zdolat další důležitý m i l n í k na vaší cestě. Dosažení vibračního stavu. S u n d e j t e si všechny šperky a odstraň­ te všechny kovové p ř e d m ě t y . které přináší. aby vás nic netlačilo ani neškrtilo. Přikryjte se. aniž byste věděli. Snažili jsme se. ale lehněte si v severojiž­ n í m s m ě r u . aby v á m bylo o trošičku tepleji. aby v á m přes zavřená v í č k a nep­ r o n i k a l o ž á d n é světlo. L e h n ě t e si do takové polohy. Kromě h l a v n í lidské laboratoře — au­ tora této k n i h y — vyzkoušelo tyto m e t o d y n ě k o l i k dalších lidí. U v o l n ě t e si všechno oblečení. Postačí. Z naší součas­ né úrovně znalostí n e d o k á ž e m e říci. V I B R A Č N Í STAV V y v o l á n í vibračního stavu je nejkritičtější částí celého procesu. jsou u r č i t á vodítka. N e z a t e m ň u j t e místnost ú p l n ě . které by se vás m o h l y dotýkat. že jste uspěli. hlavou na m a g n e t i c k ý sever. že dosáhli pozitivních výsledků. která neomezuje krevní oběh. o d k u d t a m přichází elektrická energie nebo proč a j a k vlastně svítí wolframová v l á k n a uprostřed skleněné bubliny. • 207 • . proč tyto t e c h n i k y působí. K p i v n í t e c h n i c e j s e m měl speciálně pro tyto e x p e r i m e n ­ ty připravené h y p n o t i c k é nahrávky. než je v á m ú p l n ě p ř í j e m n é . B y l y p o m ě r n ě efektivní a užitečné. řeknu-li. Ujistěte se. j e to j a ­ ko otočit v y p í n a č e m . aby veškerý materiál s h r o m á ž d ě n ý v této knize byl ale­ spoň e m p i r i c k y co nejlépe ověřen. Z a t e m n ě t e místnost natolik. n e m ě l i byste p o t o m ž á d n ý v i z u á l n í referenční bod.

s čím se b ě h e m této relaxace se­ t k á m . že se z m ě n i l úhel. R o z h o d n ě se ujistěte. P o t o m začněte d ý c h a t pootevřenými ústy. Čas strávený při e x p e r i m e n t u nestrávíte lépe n ě k d e jinde a n e m ě l y by vás stre­ sovat žádné očekávané události. Dosáhněte stavu uvolnění. T e n t o stručný popis jistě vyvolává m n o h é otázky. C h v í l i počkejte.Naprosté nezbytnosti. d o k u d se v á m bod neustálí. Přiveďte se do stavu D a udržujte se v m a x i m á l n í m mož­ ném uvolnění. N e u r č u j t e si žádná časová o m e z e n í ani l i m i t y . Až se zcela p r o b u d í m . a n i ž byste oslabovali svou v ě d o m o u pozornost. že z vnějších okrajů va­ šich očí vybíhají dvě linie. m u ­ sí se zvýšit tlak. představte si. Když jste si určili tuto vzdálenost a d a ř í se v á m v t o m t o • 208 • . O d t u d ho po­ tom posuňte o 9 0 ° nahoru. vedoucí jakoby z hlavy. které jsou pro mě fyzicky i psychicky přínosné. U d ě l e j t e to takovou m e t o d o u . N a p ř e d se v té t e m n o t ě dí­ vejte do b o d u asi tak třicet c e n t i m e t r ů před vaším č e l e m . v m í s ­ tě jejich setkání. ani zvonícím telefonem. že na vás platí. kolik potřebujete. Představujte si o d p o r nebo tlak. nebo do vzdálenosti vašich n a t a ž e n ý c h rukou. jako by se t a m spojovaly dva nabité elektrické dráty ne­ bo dva m a g n e t i c k é póly. Vyvolejte vibrační vlny. Začněte se soustřeďovat. p o t o m na m e t r a půl až dva metry. T í m . o které víte." O p a k u j t e to v d u c h u pětkrát. N a t á h n ě t e se pro vibrace. Když je najdete. Dopřejte si tolik času. změnil se i vzorec tlaku. které by váš čas m o h l y zkracovat. b u d u si detailně p a m a t o v a t jen ty záležitos­ ti. Představte si. který leží asi třicet c e n t i m e t r ů před vaším č e l e m . Jak se m á m natáh­ nout? A co si m á m v t á h n o u t do hlavy? Pojďme zkusit j i n o u m e t o d u vy­ světlení. Pokračujte v d ý c h á n í p o o t e v ř e n ý m i ústy a sou­ střeďte se na t e m n o t u před z a v ř e n ý m a očima. rušivými zvuky ani n i č í m j i n ý m . na linii paralelní s osou vašeho těla. a p o t o m si v d u c h u opakujte: „Budu vě­ d o m ě v n í m a t a pamatovat si všechno. Dojde ke stlačení prostoru (sí­ ly?) mezi o b ě m a sbíhajícími se l i n i e m i . m e n t á l n ě si je v t á h n ě t e do hlavy. T e ď p o s u ň t e tento d ů l e ž i t ý b o d do vzdálenosti asi j e d n o h o m e t r u . Aby se toto s b í h á n í udrželo. které v t o m t o bodě jsou. že se sbíhají v bodě. že n e b u d e t e nijak vyrušo­ váni — ani p ř í m o u fyzickou intervencí. P o t o m posuň­ te svůj k o n c e n t r a č n í bod asi na m e t r o v o u vzdálenost.

Ale „funguje" to natolik často. B u d e v á m stačit na ně pomyslet. m u ­ síte dodržovat určitý postup. ohněte hod p r ů n i k u obou l i n i í o 90° (nebo do tvaru „L") n a h o r u n a d hlavu do s m ě r u osy svého těla. n e b u d e t e m u s e t pokaždé opakovat všechny jeho postupné kroky. syčící a r y t m i c k y pulzující vlna o h n i v ý c h jisker. „Nata­ hujete se" t í m t o b o d e m p r ů n i k u . ve které uspějete h n e d napoprvé. Vytvoří se p o d m í n ě n ý re­ flex n e b o neuronové spojení. Je zde stále ještě m n o h o rušivých vlivů. nebo do ú h l u 30°.bodě udržet pozornost. K d y ž se objeví. ale pravděpodobnost úspě­ c h u se s k a ž d ý m p o k u s e m zvyšuje. ) K d y ž se v á m podařilo najít a upevnit bod v ú h l u 3 0 ° ( n e b o ve vzdále­ nosti j e d n o h o a půl až d v o u m e t r ů ) . které je třeba objevit a definovat. že se v á m to podaří. j a k o by se v á m do h l a v y n a h r n u l a hučící. poznáte to. které z t u h n e a z n e h y b n í . a p o k u d b u d e t e dostatečně uvolnění. d o k u d se neobjeví reakce. n a m a l u j t e si ho n a p ř e d na papír. N e m á m e žádné zprávy o tom. Z d e jsou tedy procedury. Č í m častěji to b u d e t e zkoušet. 3. N e n í to t e c h n i k a . N a t a h u j t e se t í m t o b o d e m více a více. OVLÁDNUTÍ VIBRACÍ Když dosáhnete v i b r a č n í h o stavu. Z h l a v y se p o t o m tato v l n a převalí přes celé vaše tě­ lo. k d y k o l i b u d e t e chtít. (Abyste si m o h l i správně před­ stavit úhel 30°. Ale k d y ž uspějete j e d n o u . aby bylo m o ž n o pokračovat ve v ý z k u m u . N á s l e d u j í c í m i p r o c e d u r a m i byste m ě l i pro­ cházet p o s t u p n ě a v pořadí zde u v e d e n é m . kte- • 209 • . Je to. p o s u ň t e ho na vzdálenost j e d n o h o a p ů l až d v o u metrů od svého čela. A b y se v á m to p o d a ř i l o . které se dá využívat znovu a znovu. nemějte obavy. dívejte se na něj a zkus­ te si ho z a p a m a t o v a t . n e z n a m e ­ ná to ještě. V a ­ ším c í l e m je v ě d o m é v y u ž i t í tohoto stavu. Až se celý tento proces n a u č í t e . vibrace se dostaví. je třeba se řídit u r č i t ý m i pravidly. že by vibrační stav měl jakékoli nega­ tivní ú č i n k y na mysl nebo na fyzické tělo. t í m vět­ ší m á t e naději na pozitivní výsledek.

Prostě tiše ležte a pozorujte je.pět dolů. Vzorec vibrací reaguje na pulzování zpočátku v e l m i p o m a l u a j e m n ě . Je třeba zbavit se stra­ c h u a p a n i k y . T í m chci říct. Pokuste se v y h n o u t p a n i c k é m u z m í t á n í za úče­ lem porušení paralytického stavu. T o u d o b o u si již budete všímat občasné „hrubosti" vibrací. Nejlepší m e t o d o u je nejspíš nedělat nic. To m ů ž e být n e p o h o d l n é a m o ž n á se b u d e t e chtít poku­ sit tyto vibrace „zjemnit". k d y ž cítíte. M ě l o by to trvat asi deset vteřin . ale budete z k l a m á n i sami sebou. N a p ř e d m e n t á l n ě „nasmě­ rujte" vibrace do k r u h u . kdy bu­ dete m í t pocit. Když vibrace takto „rozhýbete".ré můžete s y s t e m a t i c k y uplatňovat. d o k u d se s a m y nevytratí. abyste zvýšili jejich frekvenci. od prstů na n o h o u k hlavě a zpátky. Provádějte toto cvi­ čení tak d l o u h o . Jest- • 210 • . Aklimatizace a akomodace. Jsou tresti stovek e x p e t i m e n t ů vede­ n ý c h m e t o d o u pokus-omyl. T o h o dosáhnete tak. která vás m ů ž e zachvátit. Když se v á m podařilo z v l á d n o u t úzkostné re­ akce. nechte je pokračovat v pohybu samovolně. Většinou k t o m u dojde během pěti m i n u t . Po několika takovýchto zkušenostech si uvědomíte.než vlna oběhne celý cyklus od hlavy k n o h á m a zpátky. jako by vámi bezbo­ lestně procházely v l n y elektrického p r o u d u . nikoli frekvence jejich p o h y b u od hlavy k p a t á m ) . že byste si měli dopřát čas a z v y k n o u t si na pocit tohoto n e o b v y k l é h o stavu. Původní v i b r a č n í stupeň těchto vibrací je asi n ě k d e k o l e m sedmadvaceti c y k l ů za v t e ř i n u (to je frekven­ ce vibrací s a m o t n ý c h . d o k u d samy od sebe neodezní. Potom je m e n t á l n ě stlačte svým tělem d o l ů až k prstům u n o h o u a zase zpátky na­ horu k hlavě. že j i m i b u d e t e m e n t á l n ě pulsovat. Koneckonců. jste připraveni začít přebírat k o n t r o l u . d o k u d se v i b r a č n í v l n a nedostaví i h n e d na váš mentál­ ní p o k y n a r o v n o m ě r n ě se nepohybuje až do odeznění. Manipulace a modulace. že se vaše tělo otřásá skrz naskrz až na m o l e k u l á r n í či ato­ m á r n í úroveň. toho jste se přece snažili dosáhnout. že nejste právě popravováni na e l e k t r i c k é m křesle. pět n a h o r u . k d y ž v l n y přicházejí. Začněte j i m i r y t m i c k y pohybovat ve v l n á c h přes své tělo nahoru a dolů. nebo je v š e c h n y přesuňte do hlavy. že jste to udělali. T e n t o stav se dá porušit tak. že se vů­ lí a silou posadíte.

J a k se to projeví na vás. V této fázi budete m í t j e n pocit tepla a m o ž n á m í r n é h o brnění. V ě ř í m . může se objevit nepozvaná v l n a vibrací. J a k m i l e j e d n o u ote­ vřete b r á n u do jiné reality. Z n a m e n á to. Ucítíte. J a k m i l e se v á m j e d n o u p o d a ř í vibrace zrych­ lit. je to první z n a m e n í úspě­ chu. nebo k d y ž se třeba j e n uvolníte. Zvýší svou frekvenci n a t o l i k — j a k o startující m o ­ tor — že je již nebudete schopni v n í m a t . který v á m u m o ž ­ ní o d d ě l e n í od fyzického těla. Když b u d e t e usínat. k d y začínají. ale jen dočasně.liže v á m již vibrace nepřipadají tak „hrubé". že se t í m ne­ b u d e t e obtěžovat — a jste na cestě k d a l š í m u výletu. T l a k y vnějšího světa ji m o h o u čas od ča­ su překrýt. protože je to právě ú č i n e k r y c h l ý c h vibrací. N a u č i t se používat a ovládat tento proces zrychlení je velmi důležité. samozřejmě. a b y se znovu neotevřela. ale n a k o n e c z toho budete tak unaveni. na vašem k a ž d o d e n n í m životě. N a k o n e c budete cítit vibrace j e n ve chvíli. již se nebudete m o c i vrá­ tit. i kdy­ byste se o to pokoušeli sebevíc. z n a m e n á to. zrychlují se dále s a m y a u t o m a t i c k y . T a d y je třeba opět j e d ­ noho upozornění. N e m ů ž e t e být pořád na stráži a hlídat. B u d e t e neodvolatelně přesvědčeni o realitě této j i n é existence. že p o k u d půjdete dál. Jestliže jste opakovaně schopni dostat se do tohoto stavu. to záleží již jen na vás s a m ý c h . že jste připraveni na své první fyzické oddělení. již n i k d y ji nebudete moci ú p l n ě zavřít. M ů ž e t e ji za­ stavit. A k o m u by se chtělo prát se sám se sebou — za cenu k l i d n é h o noční­ ho s p á n k u ! • 211 • . ba nezbytné. že se perete s a m i se sebou. nebo se probouzet. na vaší b u d o u c n o s t i a na vaší životní filosofii. že jste na cestě k jejich o v l á d n u t í .

o k t e r é m si p a m a t u j e t e . že jste na něj fyzicky n e m o h l i d o s á h n o u t — podlaha. T í m t o faktorem je ovládání myšlenek. a to často nechtě­ n ý m způsobem. Následující popis je mí­ něn jako m e t o d a seznámení se s technikou. pracujte buď s pravou nebo s levou rukou. Přesto si m y s l í m . Vy­ p a d á to. která by v á m měla u m o ž n i t přistupovat k oddělování beze strachu a úzkosti. které neznám. že je m á m . protože byly kdesi pod v ě d o m o u úrovní. To je důležité. Odpoutání končetin. jak je to jen možné. N a t á h ­ něte se po t o m t o p ř e d m ě t u . nezve- • 212 • . Jestliže v á m v mys­ li vytane j e d i n á nezvaná m y š l e n k a . J e d i n á možnost je sna­ žit se. Pravděpo­ dobně jste ho již dosáhli. že tyto výlety vyvolaly m y š l e n k y . o kterých jsem ani nevěděl. J e d n o u r u k o u se n a t á h n ě t e po nějakém p ř e d m ě t u . z á m ě r n ý m i m i m o v o l n ý m . o k a m ž i t ě reagujete. že je třeba ho zdůraznit.17 Proces oddělení Ve chvíli. vždy j e n o m s j e d n o u . Ve v i b r a č n í m stavu jste vysta­ veni všem m y š l e n k á m . je třeba zvážit ještě jeden faktor. k d y se v á m podařilo d o s á h n o u t vibračního stavu a určité kon­ troly nad stavem uvolnění. k t e r ý m m í ř í vaše ruka. zeď. O d p o u t á n í končetin vám nezávazně u m o ž n í se­ z n á m i t se s p o c i t y druhého těla. J a k o byste natahovali r u k u do dálky. což je zřejmě d ů v o d e m m n o h a nevysvětlitelných v ý l e t ů na m í s t a a za l i d m i . Až se uvolníte a navodíte si vibrační stav. co nejlépe to půjde. které vám přijdou na mysl. protože je obvykle p r o d u k t e m předchozích cvi­ čení. dveře. Při v ě d o m í tohoto nebezpečí by první pokusy o o d d ě l e n í od fyzické­ ho těla m ě l y zůstat omezeny v čase a prostoru. M u s í t e se tedy dostat tak blízko ke stavu „žádné m y š l e n k y " nebo „jediné m y š l e n k y " ( k o n c e n t r a c e ) . ale ve smě­ ru. Č l o v ě k se zřejmě n i k d y zcela neosvobodí od podobných odchylek. cokoli. N e n a t a h u j t e se nahoru n e b o dolů. alespoň m n ě se to n i k d y nepodařilo. protože zde se poprvé ubezpečíte o realitě d r u h é h o těla.

které jste cítili. J e m n ě zatlačte. V tuto chvíli v á m to ne­ b u d e p ř i p a d a t nijak neobvyklé. Osahej­ te všechny nerovnosti. co b u d e t e r u k o u „cítit". M o ž n á jste si p ř e d z a č á t k e m p o k u s u n e b y l i v ě d o m i toho. K d y ž se to stane. že t a m tento p ř e d m ě t je. Po­ t o m si své zápisky porovnejte se skutečností. jako byste r u k u natahovali. protože si p ř e d e m nevytvoříte představu o tom. Z d e je t e d y váš první test. ale bez k o n k r é t n í h o cíle. Vaše smyslové m e c h a n i s m y v á m b u d o u sdělovat. n a t á h n ě t e ji prostě ještě o k o u s e k dál. Tlačte dál. a n i ji nespouštějte d o l ů . abyste se zcela vrá­ tili do svého těla. Zapište si. za­ pište si podrobnosti o p r v n í m i d r u h é m p ř e d m ě t u . co jste cítili. zapište si p o l o h u p ř e d m ě t u a jeho vzdálenost od vaší ruky. Potom ji p o m a l u stáhněte zpátky do n o r m á l u . P o t o m z m í r n ě t e vibrace. prostě ten p ř e d m ě t r u k o u prozkoumejte. T e ď s t e j n ý m z p ů s o b e m p r o z k o u m e j t e i d r u h ý předmět. M y s l e t e na své fyzické tělo a otevřete fyzické oči. N e b o m ů ž e t e r u k u n a t á h n o u t s t e j n ý m z p ů s o b e m . P o t o m vstaňte a udělejte si p o z n á m k y . Až vibrace ú p l n ě odezní. Až se n a t a ž e n o u r u k o u s d o t y č n ý m před­ m ě t e m dostatečně seznámíte. Nejlepší je zkusit p o m a l i č k u zahýbat fyzic­ k ý m t ě l e m . P o k u d stále probíhají vibrace. co jste cítili ve v i b r a č n í m stavu. až ruka t í m t o p ř e d m ě t e m projde a n a h m a t á dal­ ší p ř e d m ě t . V tuto chvíli se v á m b u d e zdát. které jste z větší vzdálenosti n e m o h l i vidět. h m a t e m probádejte jeho detaily. p r o h l é d n ě t e si první před­ mět. narovnejte r u k u a š p i č k a m i prstů na před­ mět zatlačte. Když ruku n a t á h n e t e a n i c necítíte. Napřed u c í t í t e odpor. Fyzicky si p ř e d m ě t osahejte. k a m „patří". až b u d e t e m í t pocit. d o k u d n e u c í t í t e n ě j a k ý h m o t n ý objekt. k t e r é h o jste se d o t ý k a l i . k d e by m ě l a n o r m á l n ě být. ještě chvíli k l i d n ě ležte.dejte ji. ne- • 213 • . že vaše ruka prochází p ř í m o p ř e d m ě t e m . které budete m o c i později identifikovat. p r a s k l i n y či výčnělky. T a t o m e t o d a je často lepší. abyste m o h ­ li porovnat tyto pocity s t í m . všechny neobvyklé p o d r o b ­ nosti. že ji m á t e t a m . Zatlačte o n ě c o silněji a j e m n ě odpor překonejte. že se d o t ý k á t e h m o t n é h o p ř e d m ě t u s v ý m a fyzickýma r u k a m a . V ě d o m ě opět zapojte fyzické smysly. b u d e to fungovat a vaše ruka se n a k o n e c něčeho d o t k n e a něco ucítí. Zvláště si všímejte m a l ý c h detailů.

P o t o m spojte ruce nad hrudní­ k e m a podívejte se na ně se z a v ř e n ý m a očima. Leží první předmět. P o k u d jste schop­ ni d o s á h n o u t vibračního stavu. Udělejte to j a k ý m k o l i způso­ bem. kterého jste se dotkli. m ů ž e t e toto cvičení provádět téměř bez jakékoli kvalifikace. Technika oddělení. V t o m t o p ř í p a d ě n e n í vaším z á m ě r e m cestovat na vzdálená místa. Je tato li­ nie rovná? Zkontrolujte své výsledky. je m e t o d a „vyzdvihovací". které to vyvolává.bo k d e přesně je. jak d l o u h o si bu­ dete přát. Jestliže fakta neodpovídají. ale s e z n á m i t se s p o c i t y • 214 • . Jsou-li vaše odpovědi kladné. Jestli jste se pohybovali dostatečně lehce. j a k o b y n i c a p a m a t u j t e si smyslové vjemy. Fyzické ruce b u d o u odpočívat na h r u d i n e b o podél těla. zřejmě se nic závažného nestane. vyvolejte si vi­ brační stav. že byste se ho bez fyzického p o h y b u n e m o h l i vůbec dotknout? S h o d u j í se podrobnosti p ř e d m ě t u . ale m y s l í m . zkuste to n ě k d y j i n d y znovu. aniž byste se na ně dívali. který potřebujete k t o m u . Dokažte sami sobě. T e n t o fenomén byste měli zkoušet. U d ě l e j t e to uvolněně. T a k é m ů ž e t e p o m ě r n ě s n a d n o zkoušet následující cvičení. že n e p o h y b u ­ jete fyzickýma r u k a m a . Prohlédněte si linii ve směru. ruce si položte na h r u d n í k nebo podél těla. Nejjednodušší m e t o d o u .zvláště ty opravdu detail­ ní — s vašimi p o z n á m k a m i ? T o t é ž srovnání u č i ň t e i v případě d r u h é h o předmětu. a d o t k n e ­ te se j i m i navzájem prsty. p o m a l u zvedněte ruce. j a k d l o u h o b u d e potřeba. dosáhli jste svého p i v n í h o úspěchu. Lehněte si na záda. že je lepší to zpočátku nezkoušet. v takové vzdálenosti. ale n ě č í m j i n ý m . Než „uzavřete" vibrační stav. je důležité vždy n a p ř e d vrátit d r u h é ru­ ce plně do jejich fyzických protějšků. Když to n e u d ě l á t e . které budete m í t z v e d n u t é do výš­ ky n a d h r u d n í k e m . Vaše senzorické vjemy b u d o u přicházet z nefyzických rukou. To je také důležité. k d e ležela vaše fyzická ruka. k t e r o u m ů ž e t e k odděle­ ní od fyzického těla použít. skrze první p ř e d m ě t k t o m u d r u h é m u . uvidíte oboje — své fyzické i nefyzické ruce. abyste se o této skutečnosti beze zbytku ujistili.

v prostém očekávání vě­ cí příštích. otáčejte se p o m a l u dál až do ú h l u 180° (tj. že jste stále lehčí a vzná­ šíte se vzhůru. j a k o byste se v posteli chtěli otočit do pohodl­ nější p o l o h y . b u d e t e reagovat d o k o n c e dříve. což se d á poznat c e l k e m s n a d n o . vyvolejte n a p ř e d vibrační stav a udržuj­ te úplnou kontrolu n a d s v ý m m y š l e n k o v ý m procesem. bez tření a p o c i t ů tíhy. než se cokoli začne dít.ve v l a s t n í m pokoji. ale p e v n ý tlak. S a m i si vyzkoušejte. U r č i t ě m y s l e t e na to. 180° jsou prostě dvě otočení o 90°. že se v á m o d d ě l e n í začíná dařit. Pro snazší orientaci je lepší začít s t ě m i t o p r v n í m i „ o d d ě l o v a c í m i " ex­ p e r i m e n t y za d e n n í h o světla. Až se to stane. Nesnažte se p o m á h a t si n o h a m a či r u k a m a . • 215 • . Udělejte to. Je podiv­ né. R o z h o d n ě se pohybujte p o m a l u . T a k o v á věc vás vyve­ de z rovnováhy. protože subjektivní asociované pocity jsou vel­ mi důležité. o p r a v d o v ý m v ý z k u m ů m . že n a p ř e d otočíte h o r n í část těla. j e d n o h o d n e se vám to určitě podaří. kterou j s e m v k n i ­ ze n ě k o l i k r á t z m í n i l . ve z n á m é m prostředí. D r u h ý m způsobem o d d ě l e n í je „rotační" t e c h n i k a . protože budete e m o c i o n á l n ě reagovat. Za stejných p o d m í n e k j a k o v předchozím případě se p o m a l u začněte otáčet. m o ž n á ani n a p o d r u h é ne. protože zcela ztratíte orientaci a budete muset pozorně hledat cestu zpátky v k r i t i c k é m bodě otáčení. k o l i k světla v m í s t n o s ­ ti je dostačující. Abyste dosáhli tohoto stavu. Začněte se otá­ čet tak. K d y ž se budete otáčet lehce. budete n y n í tváří v tvář svému fyzickému t ě l u ) . že se náhle uvolníte a budete se točit d o k o l a ja­ ko p o l e n o ve vodě. oddělíte se od svého fyzického těla a lehce se vznesete vzhůru. Ale jestliže jste úspěšně d o k o n ­ čili všechna předcházející cvičení. používejte jemný. jak by to bylo hezké. M o ž n á se v á m to nepo­ daří napoprvé. Myslete na to. Z ů s t a ň t e pouze v hranicích svého z n á m é h o pokoje. budete vědět. T í m t o z p ů s o b e m získáte „refe­ renční b o d " k e svým d a l š í m . nebo j a k by bylo hezké vznést se vzhůru. P o k u d je to možné. j a k tuto pozici rozeznáte. K d y ž budete m y s l e t pouze na t u t o j e d n u věc. v y h n ě t e se používání e l e k t r i c k ý c h světel. V o p a č n é m přípa­ dě by se v á m m o h l o stát. než se v á m p o d a ř í tlak z m ě n i t . hlavu a r a m e n a .

Divoké. co přesně se děje. vznášejte se n a d svým fyzickým tělem. zastavte otáčení prostě tak.Až b u d e t e na 180°. a i teď je nechte zavřené. nekontrolované výlety v této fázi vás m o h o u přivést do nepříjemné situace a m o h o u na­ vodit p o d m í n k y . je n e s m í r n ě důležité. co prostě cítíte. V následujících třech nebo čtyřech pokusech nedělejte nic jiného. a tento myšlen­ kový k o n c e p t vás udrží ve správné vzdálenosti. co jste až dosud v ě d o m ě zažili. Ať už se e m o c i o n á l n ě cítíte jakkoli. že neotevřete oči. ale proto. Nepokoušej­ te se v tuto chvíli pohybovat se do strany nebo snad více do výše. J a k ví­ te. Když. V tuto chvíli je nejdůležitějším cvičením návrat. a viděli tak sami. Místní experimenty a obeznámení se. Počítejte s t í m . k d y ž na to budete myslet. Stačí. jak toho dosáhnout. používejte tu. a vrátíte se. budete schopni p o h n o u t j a k o u k o l i částí svého těla a reaktivovat j a k ý k o - • 216 • . P o t o m . tato m e t o d a jistě přinese výsledky. O p ě t platí. která se váni zdá jed­ nodušší. V r á t i t se za těchto p o d m í n e k není složité. Nevzdalujte se zatím dále než j e d e n metr. Zůstaňte blízko u fyzického těla. že jste zpátky. Toto varování tu není kvůli n ě j a k é m u zná­ m é m u nebezpečí. j e n si zkoušejte dostávat se „ven" a zase se vracejte z p á t k y do svého fyzické­ ho těla. abyste se s c e l ý m procesem seznamovali krok za k r o k e m . které vás p ř i n u t í vrátit se k t o m u . je reintegrace p o m ě r n ě j e d n o d u c h á . jak vysoko jste? To je opět něco. že jestli se v á m podařilo úspěšně d o s á h n o u t vibračního stavu. prostě si „pomyslete". Bez v á h á n í si pomyslete. Jestliže jste použili první m e t o d u oddělení. je zůstat v raných stádiích v blíz­ kosti svého fyzického těla. že proces m e n t á l n í a k l i m a t i z a c e b u d e úplně j i n ý než cokoli. že na to pomyslíte. že se vznášíte v z h ů r u a „couváte" ze svého fyzického těla. zůstaňte blízko svého fyzického těla. Když budete z p á t k y v přesné poloze. uspějete v procesu odděle­ ní. Postupná a d a p t a c e výrazně při­ spěje k v a š e m u sebevědomí a duševní pohodě. Určili jste si. až si je vyzkoušíte obě. čeho jste j i ž jednou dosáhli. Z výše z m í n ě n ý c h technik o d d ě l e n í doporučuji vyzkoušet napřed tu první. abyste si udrželi naprostou kontrolu. Vaše vize jsou nulo­ vé. Zřejmě je­ d i n ý m o ž n ý způsob.

k získání jistoty. C e l ý c y k l u s dokončíte. toto opětovné ujištění je v e l m i důležité. že jste schopni se vrátit. p o k u d se v á m p o d a ř í oddělit se. Fyzický akt posazení v á m poskytne vě­ d o m í k o n t i n u i t y ve zcela zřejmé formě. Po návratu vždycky chvilku vyčkejte. zaregistrujete m a l é c u k n u t í . než se posadíte. že na to myslíte. b u d e t e vědět. Z d á se. a to vše bez vědomé ztráty konti­ n u i t y . zvláště u těch­ to p r o d l o u ž e n ý c h cvičení. K d y ž si zvyknete na pocit větší vzdálenosti. posadit se. budete vě­ dět. Při o b o u technikách zřejmě ve chvíli. Ať už věříte č e m u k o l i .li ze svých fyzických smyslů. že jste v k o m ­ p l e t n í m k o n t a k t u . K d y k o l i se vrátíte. J a k á k o l i vzdálenost asi tak do tří m e t r ů je v h o d n á . P o h l e d na h o d i n y a z a z n a m e n á n í času v á m v tom p o m ů ž e . několik m i n u t . řek- • 217 • . že můžete v ě d o m ě . — a k d y ž cítíte. S l o u ž í to k orientaci. do kte­ rého teď patříte. Je těžké přesně popsat. m e z i t í m provádět ex­ p e r i m e n t y v nefyzickém světě. nebo jestli se vrátíte t o u stra­ nou. D a l š í m k r o k e m v t o m t o s e z n a m o v a c í m procesu je vydat se na trochu větší vzdálenost za použití stejných postupů. až se ocitnete ve stej­ né poloze jako vaše fyzické tělo. aniž by vaše pozornost o d b í h a l a n ě k a m j i n a m . a po celou d o b u si udržet v ě d o m o u pozor­ nost. z á m ě r n ě j e d n a t a pohybovat se ve fyzickém světě. kterou jste se do této pozice dostali. že je to ono. začněte se otáčet o 180° zpátky. že je jedno. vrátit se k procesu o d d ě l e n í a p o d r u h é se vrátit do fyzického těla. co je to vlastně za pocit. z a z n a m e n a t čas. abyste se ujistili. že máte stále k o n t a k t s m a t e r i á l n í m světem. že jste ú p l n ě z p á t k y a „ p o h r o m a d ě " . S n a ž t e se vždy udržet m e n t á l n í koncentraci na j e d i n ý účel. ale až se vám to stane. k d y ž si to přejete. otevřete oči a fyzicky se posaďte. pohybujte se p o m a l u ke svému fy­ z i c k é m u tělu — opět tak. a hlavně k ujištění. Dopřejte si trochu času na opětov­ né přizpůsobení fyzickému světu. jestli pokračujete v otáčení stejným s m ě r e m j a k o na začátku. jakoby zaklapnutí. vrátit se do fyzického těla. k d y se dokonale spojíte se svým fyzickým tělem. Jestliže jste použili rotační m e t o d u . aby se vám p ř í p a d n ě neudělalo nevolno nebo abyste si nepřivodili nějaké nepříjemné pocity.

M e n t á l n ě se pohněte tím či o n í m s m ě r e m . N e b u d e t e cítit žádné otevírání očí. nebo jako byste byli krátkozrací a viděli rozmazaně. že můžete vidět. M l u v í m e zde o elementech. O n y prostě exis­ tují a. které vás m o h o u zce­ la zahltit. To m ů ž e být v tuto chvíli váš největší p r o b l é m . Pohněte r u k a m a a n o h a m a . T e m n o t a prostě náhle zmizí. M u s í t e je rozeznat jako h l u b o k o u integrální součást sebe samých. na to. j a k o b y v polotmě. po ná­ boženské extázi (to je různé. n i k d y náhle. kterou nelze „odmyslet". že n e s m í m e tyto touhy označovat za zlé či špatné. že to jde a j a k é to vlastně je. závisí zřejmě na p o d m í n ě n o s t e c h z předcho­ zího života) a další touhy. abyste zjistili.něte si v d u c h u . vizuálně prozkoumejte místnost z perspektivy své pozice. Z a t í m n e v í m e . později pouze na smyslové ú r o v n i ) . kte- • 218 • . k d o tam dole leží na posteli. touha po s e x u á l n í m k o n t a k t u (nejprve s m i l o v a n o u osobou. ale prozatím zůstaňte od svého fyzického těla v předepsané vzdálenosti. Až se ujistíte a zvyknete si na fakt. M e z i tyto t o u h y patří t o u h a po svobodě (oddávání se osvobození od fyzických omezení a přitažlivosti z e m s k é ) . Z á k l a d n í pravidlo zní: nesnažte se popírat jejich existenci. hopsejte a užívej­ te si nového e l e m e n t u . jsou velmi osobní a v e l m i e m o c i o n á l n í a s n a d n o dokáží přehlušit vaši uváženou a rozumově kontrolovanou po­ zici. kterou jste si tak těžko budovali. N e m y s l e t e na s a m o t n o u činnost oteví­ rání očí. Z p o č á t k u možná uvi­ díte nepříliš zřetelně. P o k u d jste prošli p ř e d c h o z í m i cvičeními. V této fázi vás m o h o u p ř e p a d n o u t silné touhy. n e b u d e t e schopni je ovládat. Otáčejte se. to by vás m o h l o vrátit do fyzického těla a u t l u m i t vibrace. proč t o m u tak je. Pros­ tě myslete na vidění. které zřejmě vyplývají z nejrůznějších osobních zážitků. které se objevují zcela nečekaně. J s e m přesvědčen. ale po čase se vaše v i d ě n í zlepší. že můžete vidět — a uvidíte. že tyto subjektivní t o u h y pociťuje k a ž d ý bez ohledu na m í r u d i s c i p l í n y a sebeanalýzy. V tuto chvíli je nejdůležitější po­ chopit. vy se s n i m i musíte n a u č i t zacházet. že jste to opravdu „vy". p o m a l o u n k u . T y t o touhy. neměl by vás pohled na va­ še tělo ležící pod v á m i nijak v ý z n a m n ě rozrušit. D o k u d se vám to nepoda­ ří. p o k u d se v á m zachce.

P o k u d t o m u t a k není. že se n e b u d e t e m o c i vrátit z p á t k y do svého fyzického těla. že jste zvládli většinu strachů. jaké jsou — j a k o součásti sebe s a m ý c h . v těsné blíz­ kosti svého fyzického t ě l a ) . M í s t o toho m u s í t e své n ě k d y překvapivé t o u h y p ř i j m o u t ta­ kové. které se nejlépe vyzná ve fyzickém světě) v d o m i n a n t n í pozici. k d y ž m á t e potíže. nejsilnější odstra­ šující překážkou. Nejdůležitější je udržet si ra- • 219 • . Spolehlivý signál k návratu. Po pozorné analýze zápisků ze stovek r ů z n ý c h p o k u s ů j s e m našel spolehlivý signál k návratu. T r i k je v t o m . T e p r v e p o t o m se m ů ž e t e vě­ novat svým v l a s t n í m z á j m ů m .ré se nacházejí h l u b o k o p o d p o v r c h e m v ě d o m í a které jsou p e v n o u sou­ částí našeho z á k l a d n í h o c h a r a k t e r u a naší osobnosti. je strach z toho. A to n e n í jednoduché. ale m ů ž e t e je do­ časně odložit stranou. J a k j s e m již dříve vy­ světloval. jste připraveni na vzdálenější a specifičtější cesty. n e p a n i k a ř t e . Na­ štěstí se mi vždy p o d a ř i l o najít nějaké řešení. Za prvé. které vás cestou až d o s u d p ř e p a d a l y . J e d i n o u z á r u k o u . v celém svém rozsahu.celí. kterou v á m k této technice m o h u poskytnout. jak jste naživu! Jestliže jste se s t ě m i t o o s t a t n í m i částmi sebe s a m ý c h s m y s l u p l n ě vy­ rovnali a vyzkoušeli jste si to ke své plné spokojenosti alespoň pět až sedm­ krát v p o d m í n k á c h blízkého o d d ě l e n í (ve stejné místnosti. J a k jste si asi již všimli.m o ž n á poprvé v životě . T a k ž e . Každá vaše část se tu ozývá a při všech rozhodováních m u ­ sí být b r á n a v úvahu. dostanete se do p r o b l é m ů . která v á m b u d e bránit v opuštění fyzického těla.p o k u d se b u d e t e pokoušet své já potlačovat. N e m ů ž e t e je odstranit. T y t o vaše potřeby o d k l o n ě n í m rozumějí. d o k u d se s j e d n o t l i v ý m i s i t u a c e m i ne­ s e z n á m í t e natolik. Veškerá předcházející cvičení předpokládají. že v á m j i ž n e b u d o u n a d á l e n a h á n ě t strach. udržet své v ě d o m é uvažující já (to. p a k tato cvičení opakujte t a k d l o u h o . protože t a d y nejste jen vě­ d o m é i n t e l e k t u á l n í já. Při svých prvních pokusech j s e m se s t í m t o strachem setkal m n o h o k r á t . Jste tu . protože j i m b y l y vysta­ veny tak d l o u h o . že v m é m p ř í p a d ě to fungovalo vždycky. S l i b t e j i m n a p l n ě n í v b u d o u c n u a nenarazíte na odpor. vyplouvají tyto e l e m e n t y na povrch. je fakt.

budete dobře rozumět tomu. Fyzicky se zhluboka n a d e c h n ě t e . Při použití této techniky je návrat téměř o k a m ž i t ý . nebo v n í m a t směr a u m í s ­ tění svého fyzického těla. P o k u d první pokus ihned nepřinese oče­ kávaný výsledek. Mechanismus pohybu. k d y ž jste se naučili m í t situaci pod kon­ trolou. myslete na své fyzické tělo. Následuje zřej­ mě i n s t a n t n í reintegrace. co se děje a j a k ý m se to děje z p ů s o b e m . Některá z těchto myšlenkových akcí vás zcela jistě přivede zpět do vašeho fyzického těla. Je c e l k e m m o ž n é . zkuste něco j i n é h o . Reaktivujte svých pět smyslů. Působí to jako k o m b i n a c e a u t o m a t i c k é h o navádění a raketového startu. než zvládnete všechna předchozí cvičení. abyste to z á m ě r n ě zkoušeli dříve. P o k u d m á t e k u r č i t é m u m í s t u hlu- • 220 • . n e m ů ­ žete ji zastavit. V r á t í t e se do fyzického těla a nebudete m í t příležitost zjistit. Pohněte čelistí. proč je následující po­ stup tak důležitý. která musí zahrnovat fyzický po­ h y b nebo použití fyzické energie. Osvojte si tuto j e d n o d u c h o u techniku a používejte ji: chcete-li se o d k u d k o l i vrátit do svého fyzického těla. Je pouze otázka. Zapůsobí jakákoli akce. R o z h o d n ě v á m n e m o h u doporučit. P o t o m se beze spěchu. Z tohoto d ů v o d u je třeba pova­ žovat tuto m e t o d u nikoli za k o n z i s t e n t n í krok ve vaší metodologii. P o k u d se v á m to j i ž přihodilo. nikoli na určité m í s t o . jste připraveni k nejdůležitějšímu k r o k u ze všech: „cestovat" do vzdáleného místa a vrátit se zpát­ ky. J a k m i l e j e d n o u začne působit. kte­ rá z nich nejlépe funguje právě ve vašem případě. včetně nouzového signálu k návratu. M e n t á l n ě začněte po­ hybovat n ě k t e r o u částí svého fyzického těla. ale za nouzové řešení.cionální myšlení. v k l i d u a vědomě začně­ te vracet. že se v prů­ běhu předchozích cvičení n e c h t ě n ě dostanete n ě k a m d a l e k o . Strach a hrůza celou situaci pouze zhoršují. T e d . P o l k n ě t e nebo zahý­ bejte j a z y k e m . kterýkoliv. Za n o r m á l n í c h p o d m í n e k byste měli cítit. Napřed si určete svůj „cílový bod". Pohněte prstem na ruce či na noze. M e t o d a o k a m ž i t é h o návratu však e l i m i n u j e va­ ši možnost výběru a rozhodování. Nebo alespoň některý. Z a p a m a t u j t e si pravidlo: m u s í t e „jít" za osobou.

Přesto si to m ů ž e t e ověřit. ale také na její osobnost a charakter. je spíše odraz v n i t ř n í osobnosti než její fyzické atributy. N e m y s l e t e pouze na její j m é ­ no. protože to. co vás přitahuje. Brzy b u d e t e zpět. k t e r o u si přejete navštívit. O p ě t to v e l m i silně pocítíte. to záleží na síle. Zastavte se čelem k t o m u t o směru. T é t o osobě o svém testu n i c neříkejte. kterou jste si nacvičili v předchozích cvičeních za použití pa­ ží a r u k o u . Uveďte se do stavu relaxace a do v i b r a č n í h o stavu. aby se z její (z jeho) strany v y l o u č i l y j a k é k o l i sugesce. Vzneste se do m e n š í vzdálenosti. k t e r o u chcete navštívit. stále v „ t e m n o t ě " . Výběr osoby pro­ veďte předtím. a začněte vidět. otočte se p o m a l u o 3 6 0 ° . že to má něco spo­ l e č n é h o s osobností autora. opatrně „po­ m y s l e t e " na osobu. asi tak dva m e t r y od svého fyzického těla. aniž byste si to uvě­ domovali. a předtím. P o m y s l e t e na své fyzické tělo. Až b u d e t e u cíle. t í m rychleji se budete pohybovat. než zač­ nete s relaxací. Je to i n t u i t i v n í zále­ žitost. m o ž n á se v á m to podaří. a n a t á h n ě t e se u r č e n ý m s m ě r e m .boce citový vztah. která vás j e m n ě p ř i t á h n e j a k o m a g n e t . M ů ž e t e se p o h y b o v a t p o m a l u nebo rychle. zvedněte ruce a n a t á h n ě t e se. K n á v r a t u použijte p o d o b n o u m e t o d u . že vidíte. Pokračujte v otáčení přes tento bod a p o t o m se zase vraťte. kterou chcete navštívit. a u t o m a t i c k y se přestanete natahovat. ale naše e x p e r i m e n t y v t o m ­ to s m ě r u n i k d y n e b y l y příliš úspěšné. Abyste se p o h n u l i s m ě r e m k cíli. Zvolte si osobu (žijící). Vyberte n ě k o h o . Nesnažte se vizualizovat si fyzic­ k o u podobu. P o m y s l e t e na to. Bez použití vidění. koho dobře znáte. než se dostanete do v i b r a č n í h o stavu. jistota. P o t o m pomyslete na oso­ bu. To je důležité. Použijte v y b r a n o u m e t o d u oddělení. Nejjednodušší je z v e d n o u t své nefyzické ruce n a d h l a v u a spo­ jit palce. Na něja­ k é m místě v t o m t o o k r u h u „ u c í t í t e " správný směr. Je ovšem m o ž n é . V ě t š i n o u není nic j i n é h o • 221 • . jako byste chtěli skočit do v o d y šipku. použijte m e t o d u natažení (verze pro d r u h é t ě l o ) . Čím více se „ n a t á h n e t e " . Když myslíte podle tohoto vzorce. kterou do n a t a h o v á n í vložíte.

Existují pochybnosti o t o m . T ř e b a v následujících letech zvědaví fyzikové. Výše uvedené m e t o d y v á m m o h o u připadat příliš rituální. máte-li dost od­ v a h y a trpělivosti. proč tyto t e c h n i k y fungují. spíše než hlavou. P o k u d se najde dost lidí. P ů v o d n ě jsme předpokládali. ru­ k a m a .potřeba. Do té d o b y m o h o u hranice zmizet alespoň pro vás. T a k t a d y t o m á t e . H o d n ě štěstí! • 222 • . jak přijmout a poznat tuto rozšířenou skutečnost. které tyto akce vysvětlí. zda je n u t n é držet ruce n a d hlavou po celou d o b u cesty. ale n e n í to tak m y š l e n o . než když m á t e ruce podél těla. c h e m i c i . M o ž n á to nevypadá o nic lépe než ma­ gické formule středověku. která by se snad cestou vyskytla. V současné době nevíme. kteří b u d o u ochotni zúčastnit se e m p i r i c k ý c h v ý z k u m ů . je zažít to sami na sobě. J e d i n á možnost. že tato poloha r u k o u u m o ž n í prorážet j a k o u k o l i překážku. neurolo­ gové a další vědci vytvoří teorie. R o z h o d n ě však tato pozice lépe u m o ž ň u j e udr­ žovat tělo natažené. vznik­ ne m o ž n á i celé nové vědecké odvětví.

Vyprávěl jsem r o d i č ů m . zatímco d r u h o u opatrně našlapujete do t e m n o t y n a pohyblivou p ů d u . který dává smysl? Zdálo se. T a t o u z n á v a n á m e t o d a spočívá v tom. že s e d í m v místnosti vyložené č e r v e n o h n ě d ý m d ř e v e m . co je z n á m o . ze které se ozývala h u d ­ ba a hlasy. které se zřejmě k m é m u v ý z k u m u vztahují. P Ř Í P R A V N Á FÁZE S e m patří všechny události a činnosti předcházející s y m p t o m u křeče so­ l á r n í h o plexu z m í n ě n é m u na začátku k n i h y . Přemýšlel jsem o t o m . že m á t e j e d n u n o h u stále na světle a na pevné skále. Z n á m á data zde představuje souslednost událostí. k d e při­ j í m a l i můj „problém" jako cosi víc. Já jsem chtěl specifika. H l a s y ze s k ř í ň k y korespondovaly s t í m . První p ř í h o d a se udála. Za­ čal j s e m extrapolací hodnověrných a p r a v d ě p o d o b n ý c h možností z toho. To předem vylučovalo využití undergroundu. že m u s í existovat nějaký způsob. která jsem n a h r o m a d i l . protože under­ g r o u n d se principiálně zabýval v á g n í m i zobecněními. Při z k o u m á n í životních vzor­ ců z dětství jsem odhalil dvě nevysvětlitelně paradoxní události. co ti li- • 223 • . V j e d n o m r o h u místnosti stála skříňka. V y p a d a l a j a k o starý gramofon. než jen halucinace. že nejlepší odpověď je možno nalézt v analýze získaných infor­ mací. S u m a m ý c h zážitků a e x p e r i m e n t ů se dá j e d n o d u š e rozdělit do čtyř chronologických fází. j a k v h o d n ě zorganizovat často vzájemně neslučitelná data. s y m p t o m ů a výsled­ ků. Před s k ř í ň k o u bylo o k n o a v n ě m se p o h y b o v a l y obrázky. jediné oblasti.18 Analýza událostí Jak se to všechno stalo? Je zde nějaký způsob přístupu. k d y ž mi bylo k o l e m osmi let. j a k se mi zdálo.

usoudil jsem. jsem barevnou televizi neviděl. O tom p r k n ě jsem věděl. abych se zbavil toho p o d i v n é h o n u t k á n í .dé na obrázku asi říkali. Na vlhké h l í n ě p o d n í m byly stov­ ky m r a v e n c ů a různých brouků. B ě h e m předcházejícího t ý d n e se nenaskytla žádná práce. které n á m pouštěli ve škole. uprostřed místa. že dva dolary jsou pod starým p r k n e m . n i k d y předtím. Ta d r u h á neobvyklá p ř í h o d a se udála na střední škole. stále zaměstnán tím strašlivým finančním p r o b l é m e m . a n e m u s e l a se t e d y číst z titulků. kde bych si je býval m o h l vydělat. Jednoho p á t e č n í h o večera jsem se v e l m i těšil na večírek. T y t o obrázky b y l y také barevné. které by m o h l y ležet v e n k u p o d starým prk­ n e m . (O třicet let po­ zději jsem seděl v m a h a g o n e m v y k l á d a n é místnosti a poprvé v životě se díval na barevnou televizi. kde tyto dva dolary do dru­ hého d n e získat. Bylo přece zho­ la nemožné. že slova těch lidí. n a p ů l zakryté š p í n o u a s p a d a n ý m listím. jsem zase myslel na dva dolary. J e n tak. k d e p ř e d t í m leželo p r k n o . Vypa­ dalo neporušeně. jsem vyšel ven a došel ke starému p r k n u .) P o k u d si v z p o m í n á m . m ů ž u se t a m podívat. Přesto jsem svůj po­ cit potlačil. než se mi zdál tento sen. V sobotu ráno jsem se p r o b u d i l s velice živým přesvědčením. až na to. k d y ž mi bylo asi patnáct let. Po jídle. Odhadoval jsem. kteří teď zběsile pobíhali sem a tam. Zdroje m ý c h rodičů z jakéhosi d ů v o d u vyschly. • 224 • . Ž á d n á práce na sobotu také n e b y l a v dohledu. že je to jen „přání o t c e m m y š l e n k y " . A ta­ ké t a m na té v l h k é hlíně. že mě očekávaná událost b u d e stát dva dolary. Ale k d y ž už jsem tady. které leží na zemi vedle našeho d o m u . který se měl k o n a t následující večer. a b y c h se té vtíravé m y š l e n k y zbavil. P r o b l é m byl. bylo slyšet. tak jako ve skutečnosti. leželo t a m už delší dobu. le­ žely dvě složené čisté suché dolarové bankovky. které t a m vedle našeho d o m u leželo na zemi. V pátek večer jsem šel spát a kvůli t ě m d v ě m a d o l a r ů m jsem si dělal starosti. C h y t i l jsem p r k n o a nadzvedl ho. a šel jsem dolů na s n í d a n i . Bylo to j a k o filmy. aby někdo „ztratil" peníze nebo je bezděčně umístil pod sta­ ré prkno.

Nepřemýšlel jsem, j a k se t a m ty b a n k o v k y dostaly. T a k é j s e m o t o m tenkrát n i k o m u k r o m ě j e d n o h o svého přítele neřekl. Příliš j s e m se obá­ val, že by ty peníze po m n ě n ě k d o chtěl vrátit. F i n a n č n í p r o b l é m sobot­ n í h o večera byl vyřešen. U d á l o s t byla zcela z a p o m e n u t a — až do doby, k d y jsem prováděl c í l e n ý p r ů z k u m své životní historie. N i c j i n é h o se nestalo. Ž á d n á velká t r a u m a t a , j e n obyčejná a m e r i c k á výchova v a k a d e m i c k é r o d i n ě . Ve světle skutečnosti, že to byl „duševní" problém, se zdálo, že by psychiatrie m ě l a m í t nějaké vysvětlení. N e n a š l y se však ž á d n é vnější d ů k a z y silných represí, d o n u c o v á n í , úzkostí a n i fobií, které se n o r m á l n ě při duševních p o r u c h á c h projevují. D ů k l a d n é p r o z k o u m á n í událostí, které vedly k p i v n í m u s y m p t o m u cesty m i m o tělo (silná k ř e č ) , vyneslo na světlo n ě k o l i k skutečností, které si zaslouží naši pozornost. V roce p ř í m o p ř e d c h á z e j í c í m t o m u t o p r v n í m u i n c i d e n t u došlo pouze k jedné relativně n e o b v y k l é fyziologické z m ě n ě . B ě h e m tohoto roku j s e m si nechal udělat k o r u n k y na sedm s p o d n í c h zubů, což byla značně z d l o u h a v á záležitost. Z k o u m a l jsem to d e t a i l n ě ve vztahu k „ladění" d r u h é h o těla p o m o c í p o h y b o v á n í spodní čelisti. Je mož­ né, že různé kovy, ze kterých se s k l á d á m a t e r i á l p o u ž í v a n ý k výrobě zub­ ních k o r u n e k , u r č i t ý m z p ů s o b e m elektricky (nebo nějak j i n a k ) p ů s o b i l y na m ů j mozek. Je to možnost, kterou j s m e z a t í m nijak dál n e z k o u m a l i . Fyziologové, fyzikové a n i specialisté na e l e k t r o n i k u nemají ž á d n o u teo­ rii, k t e r á by se na takovýto p ř í p a d vztahovala. J e n ř á d n ý v ý z k u m by tuto h y p o t é z u m o h l prokázat, nebo vyvrátit. T i s í c e a tisíce lidí má v ústech k o u s k y k o v ů a b y l y h l á š e n y jiné p o d o b n é p ř í p a d y . V ý z k u m by mohl být zajímavý. J i n a k n e p r o b ě h l y žádné další fyziologické z m ě n y , které by b y l y nato­ lik v ý z n a m n é , abych si je zapamatoval. J e d i n ý n e o b v y k l ý n u t r i č n í faktor se t ý k a l p ř í j m u v i t a m i n ů . Má žena je přesvědčena o důležitosti správné výživy, a t a k u nás tou d o b o u byla již n ě k o l i k let n o r m o u d e n n í d á v k a tablet v i t a m i n u A, B, C a E plus d o p l ň k o v ý c h m i n e r á l ů . Opět je tu mož­ nost, že by celý efekt způsobilo jejich společné působení, ale ž á d n ý vý­ z k u m a n i ž á d n á studie n e n a z n a č o v a l y nic, co by třeba j e n vzdáleně při-

• 225 •

p o m í n a l o d r u h ý stav. J i n a k byla naše dieta naprosto běžná a b ě h e m po­ sledních n e j m é n ě pěti let se nijak v ý z n a m n ě n e z m ě n i l a . Na úrovni fyzické a psychické aktivity je toho více, co stojí za zmín­ ku. Je c e l k e m dobře možné, že p ř í č i n a celého f e n o m é n u leží právě zde. J a k o první přichází v ú v a h u s y m p t o m dočasné anestézie, který mě po­ stihl asi šest m ě s í c ů před křečí bránice. Začalo to ve chvíli, k d y jsem si povšiml, že k d y ž se n a d ý c h á m v ý p a r ů z galonové p l e c h o v k y k o n t a k t n í h o c e m e n t u , dostaví se u mě jakýsi o p o j n ý pocit. Když jsem si tohoto poci­ tu povšiml, připevňoval jsem právě stolní desku do v ý k l e n k u ve zdi naší ložnice. Na víčku plechovky bylo zcela jasné upozornění, že by se tento c e m e n t měl používat jen v dobře větraných místnostech. Správně jsem usoudil, že to bylo opatření výrobce, které mělo zabránit p ř í p a d n é m u po­ žáru. Pocit, který jsem přirom zažíval, mi připomínal pocit, který jsem cí­ til při usínání po aplikaci anestetických prostředků při narkóze. Zajíma­ vé je, že jsem v následujícím měsíci několikrát experimentoval s výpary z této plechovky a výsledky těchto p o k u s ů byly v e l m i v ý z n a m n é . Po zjiš­ tění, že vypařující se látkou je toluen (běžný k o m e r č n í uhlovodíkový čis­ tící prostředek) a aceton (který se kdysi používal jako a n e s t e t i k u m ) , jsem provedl n ě k o l i k pokusů se subjektivními účinky lehké anestesie za použi­ tí méně těkavé a poměrně bezpečné i n h a l a č n í látky, T r i l e n u . Při pohle­ du zpět je jasné, že výsledky těchto pokusů se shodují se zprávami popi­ sujícími ú č i n k y L S D . T y t o zkušenosti, intenzivně živoucí a vůbec ne nepříjemné, ve m n ě m o h l y vyvolat v n i t ř n í t o u h u a p o t ř e b u zážitků pře­ sahujících j a k é k o l i zážitky, které j s e m doposud zakusil. N e o c h o t n ě jsem s těmito p o k u s y přestal proto, že při delším používá­ ní těchto látek zřejmě hrozilo nebezpečí vedlejších fyziologických účin­ ků. I k d y ž j s e m si stanovil p o m ě r n ě tvrdá o c h r a n n á opatření, nedalo se zaručit, že b u d o u vždy fungovat. N i c m é n ě se mi p o d a ř i l o k uspokojení mé zvědavosti zjistit některá zajímavá fakta o anestesii. V Irsku prý po­ u l i č n í prodavači (dnes b y c h o m řekli dealeři) každé ráno prodávali v růz­ n ý c h z á k o u t í c h éter po lžících. Kdysi prý studenti m e d i c í n y pořádali „éte-

• 226 •

rové v e č í r k y " , něco j a k o d n e š n í večírky uživatelů L S D , které se dá kou­ pit na č e r n é m trhu. K a p i t á n i benzínových t a n k e r ů prý mají p r o b l é m s mořskou verzí opilců. M u ž i při n á b o r u na loď vypadají ú p l n ě n o r m á l ­ ně, ale v p r ů b ě h u plavby p a k bývají nalezeni v bezvědomí u ventilačních otvorů. P r ý se j i m říká „čichači". N a v í c jsem se poučil o vztahu mezi a l k o h o l e m a o s t a t n í m i anestetiky. Anestetika vytvářejí stopu od v ě d o m í k n e v ě d o m í , za k t e r ý m následuje smrt. Ú k o l e m anesteziologa je co nejrychleji uspat pacienta, dostat ho do stavu n e v ě d o m í ( b e z v ě d o m í ) , a v y h n o u t se p ř i t o m j a k ý m k o l i přechod­ n ý m „ d i v o k ý m " stavům (což je evidentně oblast, kterou jsem ve svých pokusech z k o u m a l j á ) . P o t o m je třeba udržovat pacienta kousek p ř e d bra­ n o u smrti. Největší v ý h o d o u éteru, když byl poprvé objeven a používán, bylo, že má m é n ě vedlejších ú č i n k ů než alkohol a při jeho použití se dá lépe kontrolovat h l o u b k a bezvědomí, do které pacient upadá. D o b a vě­ d o m í po p o d á n í éteru je p o m ě r n ě krátká a stav bezvědomí je delší, to zna­ m e n á , že dosažení k o n e č n é h o b o d u (smrti) zde trvá déle. N a o p a k při použití a l k o h o l u je doba, k d y je pacient stále ještě při vě­ d o m í , p o m ě r n ě dlouhá, a po dosažení h l u b o k é h o bezvědomí již n e n í ke smrti d a l e k o . T o t o rozhraní je t a k úzké, že p o k u d je pacientovi poté, co upadl do bezvědomí, stále podáván alkohol, m ů ž e to snadno způsobit je­ ho smrt. Další zajímavý fakt, k t e r ý jsem objevil, je, že archeologické a geolo­ gické s t u d i e n ě k o l i k a ř e c k ý c h a e g y p t s k ý c h posvátných míst, k d e se d ě l y zázraky a lidé m ě l i vize, naznačují, že zde p r a v d ě p o d o b n ě kdysi u n i k a l y p o d z e m n í p l y n y včetně rajského p l y n u (oxid dusný, N 2 O ) . O x i d d u s n ý je j e d n í m z d o d n e s p o u ž í v a n ý c h anestetik, je bez chuti a bez z á p a c h u . Asi tři měsíce po své „drogové" zkušenosti, na kterou jsem tou d o b o u již t é m ě ř zapomněl, jsem se začal zajímat o možnosti učení ve s p á n k u . A n i n e v í m , proč mě to začalo zajímat. Nejspíš to byl výsledek mé dřívěj­ ší a k a d e m i c k é rodinné v ý c h o v y spojený a m o m e n t á l n í m p o z o r o v á n í m v y u č o v a c í c h metod, a p l i k o v a n ý c h na z á k l a d n í škole na mé vlastní děti. A b y c h se o t o m něco dozvěděl, studoval j s e m t e h d y m i n u l é i součas-

• 227 •

né teorie o bdělé a nevědomé mysli. Objevil jsem důkazy, že nevědomí zaznamenává všechna přijatá smyslová data v b d ě l é m stavu i ve spánku. P r o b l é m byl v předávání i n t e l i g e n t n í c h a organizovaných dat b ě h e m spán­ ku a jejich vyvolání v bdělém stavu. Dosažitelný o m e z e n ý formální v ý z k u m n ý materiál přinesl protichůd­ né závěry. P o u h é čtení dat s p í c í m u subjektu přinášelo jen útržkovité a zma­ tené výsledky. N e b y l y u č i n ě n y žádné srovnávací studie o pokusech v růz­ n ý c h spánkových fázích — při h l u b o k é m (delta) s p á n k u a při snové fázi (dnes se jí říká R E M fáze). Neuskutečnil se ani ž á d n ý pokus vyvolat zá­ m ě r n ě stav zvýšené recepce během s p á n k u s využitím například Pavlovových p o d m í n ě n ý c h reflexů, kdy by bylo možné vyvolat v z p o m í n k u na přání. Chtěl jsem v tomto v ý z k u m u pokračovat n ě j a k ý m v h o d n ý m způ­ sobem a za t í m t o ú č e l e m jsem si vytvořil nahrávku různých zvuku, na nichž jsem si chtěl vyzkoušet účinnost různých technik. Zdálo se mi, že je to první l o g i c k ý krok, protože výsledků by se tu dosáhlo podobně ja­ ko při n o r m á l n í m spánku, ale za použití hypnózy. Pásky jsem použil proto, aby se celá technika odosobnila a aby se daly provádět identické testy ti různých osob. Nahrávky jsem chtěl použít v k a b i n ě izolované od světla a zvuku. Použité n a h r á v k y byly záměrně obsahově j e d n o d u c h é . Byla t a m část určená k uvedení do h y p n o t i c k é h o spánku, po které následovala část ob­ sahující různé pokyny, uspořádané do vzorců. T y t o p o k y n y se lišily po­ dle d r u h u testu a podle očekávaných výsledků. V ý u k a dat se n a p ř í k l a d zaměřila na násobilku (od dvanácti do čtyřiadvaceti), na španělská a fran­ couzská slovíčka a i d i o m a t i c k é fráze. To bylo vždy d o p l n ě n o sugescí o úpl­ n é m a v ě d o m é m zapamatování a p o s t h y p n o t i c k o u sugescí, že vyvolání těchto dat za v ě d o m é h o stavu je m o ž n é dosáhnout p o m o c í mentálně-fyzického p o d n ě t u (jako je n a p ř í k l a d pomyslet na číslo 5 5 5 a zároveň po­ klepat pětkrát na s t ů l ) . Každá nahrávka také obsahovala sugesci, že se testovaný subjekt bude po probuzení cítit lépe fyzicky i duševně. T a t o afirmace b y l a víc než jen

• 228 •

obecný p o k y n . N e b y l y zde navrženy žádné detaily, j a k se tohoto zlepše­ ní dosáhne, ale všechny oblasti těla — nervový, oběhový, trávicí i h o r m o ­ n á l n í systém - měly být podle zadávané sugesce zcela „v n o r m ě " . O b ě tyto sugesce — zdravotní i v z p o m í n k o v á — se s k a ž d ý m p o u ž i t í m pásky zesilovaly. Ve světle pozdějších událostí to m o h l o být důležité. Kaž­ dá e x p e r i m e n t á l n í páska m ě l a svou anotaci, každé n a h r a n é slovo přesně o d p o v í d a l o stanovené r u t i n ě a p ř í s l u š n é m u scénáři. Pásky uzavírala část, k t e r á m ě l a za úkol přivést p o k u s n ý subjekt zpět k p l n é m u n o r m á l n í m u v ě d o m í . Sugesce b y l y velice j e d n o d u c h é a ú č i n ­ né, neobsahovaly ž á d n á složitá slova, která by m o h l a být p o k u s n ý m sub­ j e k t e m špatně pochopena. T y t o pásky byly p ř e h r á n y jedenácti p o k u s n ý m osobám, jejichž věkové rozmezí se pohybovalo mezi sedmi a padesáti le­ ty. V ý s l e d k y naznačovaly vysokou p o t e n c i á l n í h o d n o t u s u r č i t ý m i m o ž ­ nostmi zlepšení techniky. Z d e je potřeba z m í n i t , že jsem tyto pásky n a p ř e d a nejčastěji zkoušel s á m na sobě. T í m se zcela p o c h o p i t e l n ě dostaly do roviny „podezřelých" z vyvolání zážitků m i m o tělo. V š e c h n y pásky jsem d ů k l a d n ě p r o z k o u m a l slovo po slovu, zvuk po zvuku, v nezřetelných zvucích v pozadí jsme hle­ dali m o ž n é klíče k m o ž n ý m pozdějším „ ú č i n k ů m " . Ž á d n o u zřejmou spo­ jitost jsme nenašli, podezření přesto přetrvává. P o k u s y b y l y u k o n č e n y poté, co se objevil první s y m p t o m .

P O Č Á T E Č N Í FÁZE (září 1 9 5 8 - č e r v e n e c 1 9 5 9 ) Očekával jsem, že n a l e z n u nějaké spojitosti mezi s y m p t o m y , událost­ m i , vlastnostmi, teoriemi. T í m vyvstala potřeba třídění. Brzy bylo jasné, že se toto o b d o b í dá rozdělit do tří fází. M o ž n á je těch fází i více, ale my je n e z n á m e . N i c m é n ě začátek a závěr počáteční fáze jsou p o m ě r n ě zře­ telné. Symptomy. P r v n í m n e v y s v ě t l i t e l n ý m s y m p t o m e m byla křeč či stah,

• 229 •

vztahující se k n e ř í z e n ý m a n e p l á n o v a n ý m v ý z k u m ů m • 230 • .o k t e r é m j s e m se již zmiňoval. pokračoval nepřerušeně celou fází. U š n í specialista určil rento zvuk jako „zvuk krve p r o u d í c í ž i l a m i " . V i b r a č n í smyslový vjem byl j e d i n ý s y m p t o m . O d d ě l e n í od fyzického těla se poprvé uskutečnilo asi tři měsíce po za­ čátku této fáze. V první polovině této fáze byl d o m i n a n t n í strach z fy­ zické nebo psychické poruchy. J a k m i l e se jednou objevil. D r u h ý m s y m p t o m e m byl vysoký syčivý zvuk. ale neustále slyšel v oblasti zvukových center. První vib­ race byly h r u b é a často je doprovázely vizuální představy k r u h u elektric­ kých „jisker". Frekvence se p o h y b o v a l a k o l e m deseti c y k l ů za vteřinu — podle vizuální časové k o n t r o l y na h o d i n á c h . T e n byl o několik m ě s í c ů později násle­ dován „ p a p r s k e m " ze severu. který se vyskytoval po celou dobu p o č á t e č n í fáze. V řeči lidí z u n d e r g r o u n d u se o t o m m l u v í běžně. pocení a sexuální vzrušení. že tento smyslový vjem je běžně hlášen ze zážitků spiritistů. Ž á d n é další v ý z n a m n é nebo opakující se s y m p t o m y j s e m nepozoro­ val. ale nebyly ani časté. Přesto se i tento s y m p t o m vyvíjel. Později jsem zjistil. Emoční vzorce. V pozdějších obdobích počáteční fáze j s e m tento efekt vyvolával asi z 5 9 % záměrně. okultistů a dal­ ších z k o n c e devatenáctého století. První oddělení bylo n e ú m y s l n é . většina pozdějších oddě­ lení byla z á m ě r n á . O p a t r n é experi­ m e n t o v á n í p a k přineslo poznání v i b r a č n í h o stavu. Patří sem zvýšený puls. že se dostavi­ ly vibrace. D a l š í m h l a v n í m faktorem byla zvědavost p o d p o ř e n á s i l n ý m s p o d n í m p r o u d e m úzkosti. O d d ě l e n í se vždy konalo jen v případě. Po stránce fyziologické mě tyto zkušenosti spíše u k l i d ň o v a l y než zner­ vózňovaly či vysilovaly. ani nijak e x t r é m n í . což je pro fyzické tělo m n o h e m příjemnější. J i n a k bylo mé slyšení n o r m á l n í . který vyústil v katalepsii. V závěru počáteční fáze se frekvence vibrací pohybovala okolo o s m n á c t i c y k l ů za v t e ř i n u . který jsem tichounce. Vyvolat vibrace bylo postupně jednodušší a jednodušší. V této fázi se n ě k d y vyskytly i fyzické projevy vzrušení a stimulace. T e n t o strach v e l m i z m í r n i l y lékařské pro­ h l í d k y a k o n z u l t a c e s psychiatry.

n e z n á m a . j i n é jsou ú p l n ě j i n é a nepopsatelné. (5) Některé p o h y b y ve d r u ­ h é m těle se odehrávají v prostoru a čase. je součástí fyzického těla nebo je s n í m prolnuté. sou­ středil jsem se především na v y u ž i t í m a g n e t o f o n o v ý c h nahrávek. j a k j s e m již popisoval dříve. které jsou identické s p r o s t o r e m a časem j e h o fyzického protějšku. k m o ž n é m u odsouzení společností a r o d i n o u a k obavám. Nepodařilo se mi vyřešit p r o b l é m kontrolovaného p o h y b u do u r č e n é destinace ani o k a m ž i t ý bezproblémový návrat do fyzického těla. Následné testy ukázaly. Po první zkušenosti m i m o tělo se expe­ r i m e n t y pohybovaly v rozmezí od p o m ě r n ě z n á m é „ m í s t n í " separace (tři m e t r y a m é n ě ) přes objektivní z k o u m á n í při č á s t e č n é m oddělení až k n á ­ vštěvám v lokalitě I (současný prostor a čas. J a k o efektivní m e t o d a „dolaďo­ v á n í " v i b r a č n í h o stavu se u k á z a l o m í r n é p o h y b o v á n í spodní čelistí. (4) N ě k t e r é smyslové vjemy jsou pociťovány stejně jako ve fyzic­ k é m těle. že nefyzické p o h y b y v d r u h é m těle jsou způsobovány p o u h ý m přáním nebo m y š l e n k o u . Z k o u m a l j s e m z p ů s o b y navození vibračního stavu. (2) D r u ­ hé tělo se m ů ž e pohybovat a j e d n a t nezávisle na fyzickém těle. V této fázi již bylo zcela zjevné. Potvrdila se nezbytnost d ý c h á n í ústy. Závěry. p o k u d se mi podařilo za p l n é h o v ě d o m í zcela uvolnit. což je p o d m í n k a navození v i b r a č n í h o stavu. t a d y a teď). (3) T y t o p o h y b y a j e d n á n í m o h o u být částečně ovlivňovány a ovládány v ě d o m o u myslí. B ě h e m této fáze j s e m dospěl k následujícím závěrům: (1) D r u ­ hé tělo existuje. Posloupnost experimentování. T e c h n i k a o d d ě l e n í se zkoncentrovala do j e d n o d u c h é — j e ­ d i n é m y š l e n k y : „vzhůru" nebo „ p r y č " . Metodologie. Zjistil j s e m . D á l e j s e m z k o u m a l m e t o d y naprostého u v o l n ě n í za plného v ě d o m í . že se n e b u d u schopen vrátit do svého fyzického těla. že k o d d ě l e n í dochází pouze ve v i b ­ r a č n í m stavu. že d o s á h n o u t v i b r a č n í h o stavu bylo p o m ě r n ě j e d n o d u c h é . • 231 • .

ale nedostatek d ů k a z ů ještě nevylučuje možnost. Fáze začala m í r n ý m infarktem.S T Ř E D N Í FÁZE (srpen 1 9 5 9 . Stále přítomné b y l y ovšem obavy vzta­ hující se ke kontrole způsobu návratu do fyzického těla a také obavy. Delší návštěvy v lokalitě I b y l y m é n ě čas­ té a byly nahrazeny zpočátku n e ú m y s l n ý m i návštěvami lokality II. spontánně se dostavoval po­ zdě v noci. Zvukový vjem „syčení" jsem zaznamenával po celou d o b u ráze v nezmě­ něné podobě. D ý c h á n í ústy se zauto­ matizovalo. Posloupnost experimentování. Na počátku této fáze jsem měl určité obavy z možných fyziologických následků. má jistota rostla a strach ustupoval. V i b r a č n í stav se vyvíjel natolik. V po­ zdějším období této fáze jsem objevil lokalitu III a následně ji začal zkou­ mat. Zjevné fyziologické následky zůstaly stejné: žádné v y č e r p á n í nebo ner­ vozita. Z á d n ě negativní následky se ale neprokázaly. Vibrační stav jsem z á m ě r n ě navozoval za d e n n í h o světla. K t o m u přispěla nemožnost udržet experimen­ ty zcela pod kontrolou. Stav „mezičasu" jsem objevil ke konci této fáze. Neexistují žádné důkazy. kte­ ré by spojovaly tuto n e m o c s m ý m i experimenty. Stav na pomezí spánku a bdění se změnil na teď již rozpoznaný stav vibračního tepla. Během pokusů uskutečňovaných za d e n n í h o světla jsem používal odpočítávací metodu relaxace. To byl důsledek postupného zrychlo­ vání frekvence až do stavu. že se v pozdějších obdobích fáze ma­ nifestoval již jen jako pocit tepla.z á ř í 1962) Symptomy. p r o b l é m y při návratu se objevovaly jen zřídka. že se z neznalosti prostředí d o p u s t í m nějaké vážné chyby. Emoční vzorce. Metodologie. T y t o ú č i n k y jsem vzhledem k p r o d ě l a n é m u in­ farktu pečlivě sledoval. m í r n á stimulace. • 232 • . dále jsem experimentoval s „dolaďováním" spodní čelistí. kdy jednotlivé pulsy již n e b y l y odlišitelné. že tu jisté spojení je. O d d ě l e n í od fyzického těla se stávalo méně p r o c e d u r á l n í m a tedy při­ rozenějším.

ř í j e n 1 9 7 0 ) V t o m t o o b d o b í jsem e x p e r i m e n t o v á n í omezil především pro nedostatek příležitostí. Ž á d n é zvláštní p o k u s y j s e m neprováděl a d ů ­ v o d těchto fyzických d ů s l e d k ů n e z n á m . m u s e l j s e m jít spát. j i n a k j s e m se cítil fyzicky i duševně n e s m í r n ě • 233 • . o m á m e n í a trochu nepříjemné pocity asi tak devět h o d i n po e x p e r i m e n t u . Vibrace v této fázi zcela ustoupily. Musel j s e m se zabývat m a t e r i á l n í m i s t r á n k a m i života a také jsem se soustředil na h o d n o c e n í j i ž p r o v e d e n ý c h e x p e r i m e n t ů . (4) Lidská osobnost přežívá smrt a po­ kračuje v lokalitě II. (5) K o m u n i k a c e mezi l i d m i m ů ž e probíhat na vyš­ ší než jen orální úrovni. s p á n k u i ve d r u h é m stavu. (1) Z n o v u se potvrdila existence d r u h é h o těla.M e t o d a oddělování od fyzického těla ve 180° ú h l u se u k á z a l a j a k o ve­ lice ú č i n n á a spolehlivá. napřed se p r o m ě n i l y v pocity tepla a později do nedefinovatelného pocitu „bytí". která má j i n é vlastnosti než l o k a l i t a I. ZÁVĚREČNÁ FÁZE (říjen 1 9 6 2 . Testoval j s e m a začal používat t e c h n i k y pozitiv­ ního návratu. J e d i n ý m fyzickým d ů s l e d k e m byl m í r ­ ný pocit ztráty orientace. D ů v o d tohoto o d d ě l o v á n í n e n í z n á m . Asi uprostřed fáze j s e m trpěl a k u t n í h e m o r o i d o v o u trombózou. (6) Některé (většina?) živé lidské fyzické e n t i t y se oddělují od fyzického těla b ě h e m spánku. (2) Objevil j s e m lokalitu II. Když j s e m však byl ospalý. Symptomy. V této fázi j s e m pozoroval m e n š í potřebu spánku. T í m ­ to fyzickým p r o b l é m e m j s e m n i k d y dříve netrpěl. (3) Vytvořil j s e m hy­ potézu o existenci lokality III. Závěry. který j s e m prováděl asi čtyři d n y před t í m . než se u mě tento s y m p t o m projevil. jejíž výskyt by se dal přičíst na v r u b zážitku b ě h e m experimentu. a to ve stavu bdění. ale odlišný stupeň vědeckého vývoje. která má vlastnosti p o d o b n é lokalitě I. O d d ě l e n í od fyzického těla bylo m o ž n é pouze v t o m t o stavu „bytí" a vyžadovalo j e n m i n i m á l n í úsilí.

ale k d y mé já bylo „o s t u p í n e k vedle". jejíž p o m o c í jsem se mohl k d y k o l i okamžitě vrátit do svého fyzic­ kého těla. Z á k l a d celého p r o b l é m u spočívá v rozporu mezi p ř á n í m v ě d o m í a nadvědomí. D ů s l e d k y pobývání ve stavu „o s t u p í n e k vedle" nejsou zná­ m é . D ů v o d e m rozptýlení byla naprostá důvěra v m e ­ todu. D ů v o d tohoto působení je n e z n á m ý . V ý s l e d k e m byla rostoucí lhostejnost k fyzickým nebezpe­ č í m . Při obou příležitostech j s e m se v ě d o m ě snažil k o m p l e t n ě se integrovat do fyzické­ ho prostředí. Metodologie. • 234 • . kde b y l o aktivní plné smys­ lové v n í m á n í okolí. Strachy. protože se mi nepodařilo vyřešit dva závažné problémy. V ě t š i n a návštěv směřovala do lokality II a jejich výsledky ve vztahu k fyzickému světu (lokalitě I) b y l y nespecifické. T é t o oblasti jsem věnoval m é n ě pozornosti. Byl to stav plného v ě d o m í na úrovni. U s k u t e č n i l jsem něko­ lik dobře d o k a z a t e l n ý c h návštěv l o k a l i t y I a II. které se objevovaly v předchozích fázích. Ve d r u h é m stavu má evidentně silnější slovo n a d v ě d o m í . Emoční vzorce. Experimenty se te­ dy k o n a l y jen občas. V z h l e d e m k naléhavosti jiných záležitos­ tí jsem ž á d n o u posloupnost v této oblasti neplánoval. D r u h ý p r o b l é m b y l a chronická neschopnost ovlivnit cílový bod. J e d i n ý m d a l š í m zvláštním z a z n a m e n a n ý m ú k a z e m byl ve dvou nesou­ visejících p ř í p a d e c h výskyt stavu naprostého u v ě d o m ě n í si „téměř bilok a c e " . P r v n í m b y l o v y v i n u t í tech­ n i k y navození stavu h l u b o k é relaxace. Z h o d n o c e n í získaných informací navíc svědčí o tom. Posloupnost experimentování. ale n a o p a k slouží vývoji. a cíl cesty se tedy řídí jeho p ř á n í m . kterého se mi dařilo dosahovat s ros­ t o u c í m i obtížemi. ale v ý s l e d k y n e b y l y uspo­ kojivé. Vyzkoušel j s e m nejrůznější techniky.vyčerpaný. K výrazné regeneraci p a k postačilo j e n pět nebo deset m i n u t spánku. „ S y č e n í " pokračovalo. Současně se začaly objevovat m e n š í obavy o pokračování existence ve fyzickém těle. Ke konci fáze j s e m začal provádět přísně vědecky kon­ trolované p o k u s y v laboratorních p o d m í n k á c h . že tyto zážitky nepřinášejí degradaci a úpadek. k d y ž se naskytla příležitost. se v této fázi zcela rozptýlily.

( 1 ) Když j s m e ve d r u h é m těle. jestliže je tato v b d ě l é m stavu. m ů ž e m e fyzicky zapůsobit na žijící fyzickou lidskou e n t i t u . které jsou pro v ě d o m o u m y ­ sl tohoto e x p e r i m e n t á t o r a zcela n e p o c h o p i t e l n é . (2) Existují a otvírají se zde oblasti znalostí a vědomostí.Závěry. • 235 • .

19 Statistická klasifikace Prvním k r o k e m k nalezení nějakého smyslu v této h r o m a d ě dat bylo sta­ novit nějaké s t a n d a r d y m ě ř e n í a analýzy. ze kterých se vycházelo. jaké p o u ž í v á m e při po­ suzování fyzického protějšku „tady a teď". J i ž po n ě k o l i k a málo pokusech bylo zřejmé. pokud by to přineslo nějaké další re­ levantní informace. Závěry. S K U T E Č N É KVALITY EXPERIMENTÁTORA T í m se n e m í n í společenské postavení. T a t o osoba to m ů ž e myslet sebeupřímněji. ale dů­ věryhodnost m u s í být její nejvnitřnější součástí. ale posouzení charakterových vlast­ ností pokusné osoby. Byly tedy vytvořeny určité premisy a předpoklady. jednoduše řečeno. přibližně stejná nebo dostatečně p o d o b n á pod­ m í n k á m v n í m á n í a interpretace v běžném bdělém fyzickém stavu. 2. na jejichž základě pro­ bíhalo třídění informací. že z běžných m e t o d j i c h b u d e m e moci použít jen několik. mají tedy jen takovou platnost. že jejich přesnost je správná a l i m i t o v a n á stejnými „chy- • 236 • . Bez o h l e d u na zřejmou ne­ k o m p a t i b i l i t u se současnými v ě d o m o s t m i a názory lidstva je realita zážitku přijatelná. Z d e jsou naše prvotní předpoklady. jestliže je stejná. j a k o u mají naše premisy. PODOBNOSTI J S O U ANALOGICKÉ To z n a m e n á . To by mělo stačit k ustanovení uspokojivého stupně intelektuální přijatelnosti. jsem ochoten podstoupit dodatečná psychologická. Co se týče m ý c h vlast­ ních pokusů. 1. že pozorované situace nebo uskutečně­ né akce jsou skutečné podle stejných standardů. 2. V N Í M Á N Í A I N T E R P R E T A C E Předpokládá se. které z toho v y p l y n u l y . psychiatrická nebo fyzická vyšetření.

Z d e jsou někte­ ré další závěry. j a k o v n a š e m b ě ž n é m světě. které p r o b ě h l y b ě h e m d v a n á c t i let. p o d s i l n ý m t l a k e m nějak tyto infor­ m a c e interpretovat. m a x i m á l n ě d v ě m a „smysly". Přijmeme-li tyto premisy. Asociativní dezinter- • 237 • . na prostředí. V n í m á n í j e o m e z e n o j e d n í m . který není schopen z á m ě r n é h o j e d n á n í . P ř e d p o k l á d á m e . že p o k u s n á osoba referuje o svých zážitcích pravdivě. podléhají stej­ n é m u procesu uvažování a r a c i o n á l n í h o v ý k l a d u . M u s í t e předpokládat. M u s í t e p ř e d p o k l á d a t . O k a m ž i t á schopnost a n a l ý z y zde b u ď n e n í p ř í t o m n a . V t o m t o p ř í p a d ě m y s l n e p ř i j m e existenci nebo sku­ tečnost n e z n á m é h o . N a událostech se tedy p o d í l í m e na čistě reaktivní a nekontrolovatelné úrov­ ni. co se děje ve d r u h é m tě­ le. p ř í t o m n o . že m y s l o d m í t á přijmout n e z n á m ý prvek ve d r u h é m stavu. t a k j a k t o m u t o p o j m u běžně r o z u m í m e . je skutečnost. nebo se nepoužívá. T y t o faktory závisí na zkušenostech. že zde dochází ke stejným l i d s k ý m c h y b á m ve v n í m á n í a inter­ pretaci v n í m a n é h o . ale identifikuje přicházející informace v h r a n i c í c h své dosavadní zkušenosti. tvarů. Ve snech n e n í uvažování. p o k u d to splňuje p o d m í n k y skutečnosti. ačkoli jsou svou podstatou zjevně odlišné. že to. jakožto i n t e l e k t u á l n í proces. M y s l je navíc při v n í m á n í informací ve d r u h é m stavu. že m y s l ve dru­ hém stavu pracuje p o d o b n ý m způsobem. které přesahují její vzdělání a zkušenosti. V ě ­ d o m í . p o n ě k u d jednodušší. n e b o j s m e v pozici n e p o h y b l i v é h o pozorovatele. j e „ m i m o provoz". je třídění a klasifikace 5 8 9 e x p e r i m e n t ů . M u ­ síte p ř e d p o k l á d a t . na stupni i n t e l i g e n c e a e m o č n í m nastavení subjektu. že ho raději c h y b n ě interpretuje. kvalifikace. že smyslové v j e m y ve d r u h é m stavu. slyšení a cítění a navíc využívá ještě n ě k o l i k dalších nových smyslů. Objektivní a n a l ý z a a identifikace struktury. J i n ý m i slovy: m u s í t e předpokládat. M u s í t e před­ pokládat. ale používá j i n é způsoby vidění. a to až do té m í r y . které se před­ pokládají ve fyzickém b d ě l é m stavu. j a k é se vyskytují v b ě ž n é m b d ě l é m fyzickém stavu.b o t v o r n ý m i " faktory. klasifikace a j e d n á n í j s o u ve stejném vztahu k výchově a vzdělání j e d i n c e j a k o v b ě ž n é m fyzickém bdě­ l é m stavu. a na událostech se tedy n e p o d í l í m e vůbec.

4 (vliv nezjistitelný) • 238 • . M y s l se snaží zacházet se všemi vjemy stej­ ně. j a k o s n i m i zachází při p l n é m fyzickém vědomí. Správnost v j e m ů se dá ověřit z á m ě r n ý m o p a k o v a n ý m a s y s t e m a t i c k ý m j e d n á n í m . E m o č n í vzorce se zde pro­ jevují silněji než ve fyzickém v ě d o m í . byl považován za sen.2 3. co tyto situace způsobuje. Jestliže nějaký experimentální zážitek nesplňoval většinu těchto pod­ m í n e k .2 57. Při hledání příčin jsme dále analyzovali okolní p o d m í n k y . Subjekt ve d r u h é m sta­ vu rozeznává v ě d o m í „já j s e m " .00 62.4 19.8 — 100. je to velice nezřetelné.8 96.pretace postihuje veškeré v n í m á n í a její výsledky se u k l á d a j í do vědomé paměti.2 18. ale dají se stejně usměrňovat a kon­ trolovat. K rozhodování a jed­ n á n í dochází na základě v n í m á n í a uvažování. S m y s l o v é vní­ m á n í není o m e z e n o na jeden nebo dva smysly. Z b y l é zkušenosti byly h o d n o c e n y znovu. Fyzické podmínky ( u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Den Noc Teplo Zima Vlhkost (vliv nezjistitelný) T l a k v z d u c h u (vliv nezjistitelný) Vleže Vestoje Severo-jižně (hlava na sever) Východo-západně (hlava na v ý c h o d ) Pozice n e z n á m á Poloha M ě s í c e a dalších p l a n e t Procenta z celku (přítomnost p o d m í n k y ) 42. P o k u d zde exis­ tuje něco. jak je vidět z následující tabulky. Zapojit se do dění je stejně důležité jako v n o r m á l n í m b d ě l é m fyzickém stavu. D r u h ý stav je o p a k e m snění stejně j a k o bdění.

lékové či j i n é c h e m i c k é s t i m u l a n t y a antidepresiva nehrají ž á d n o u významnější úlohu. Procenta z celku (přítomnost p o d m í n k y ) 78. z m ě n y tlaku. Nejčastějším stavem je m í r n á únava. H o d n o c e n í fyzického stavu bylo p o n ě k u d jednodušší. u m í s t ě n í pokusné osoby a n i gravitační síly M ě s í ­ ce neprokázaly žádný v ý z n a m n ý vliv.8 34.5 35. že fyzická n e m o c .4 • 239 • .Ú s p ě š n ý c h výsledků bylo dosaženo p r i n c i p i á l n ě v situacích. která je častou součástí spontán­ n í c h o d d ě l e n í od fyzického těla a p ř e c h o d e m do d r u h é h o stavu. Je m o ž n é provést sofistikovanější v ý z k u m e x p e r i m e n t á l n í c h p o d m í n e k .2 0. n e n í ni­ j a k v ý z n a m n ý faktor. S l u n e č n í svit. d r o g y apod.5 18.7 17. do d n e š n í h o d n e se však n i c tako­ vého neuskutečnilo.) Z í s k a n á d a t a ukazují. protože ve vět­ šině p o z n á m e k byl fyzický stav p o k u s n é osoby z m í n ě n . k d y bylo tep­ lo a p o k u s n á osoba ležela severo-jižním s m ě r e m . ne h n e d po jídle.0 12.4 46. Fyziologický stav ( u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) N o r m á l n í zdraví M í r n á únava N e m o c nebo zranění Unavený Odpočatý Průměrně Před j í d l e m Po j í d l e Průměrně M o ž n ý k a t a l y t i c k ý faktor (léky. vlhkost vzduchu.4 21.5 47.

7 30.2 8.9 • 240 • .9 3.9 64. které přines­ ly znepokojivé a agresivní zážitky.9 44.Psychologický stav ( n a začátku úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Klid Rozladěnost Zaujetí Očekávání Neklid Emocionální stimulace Intelektuální s t i m u l a c e Nervozita Obavy Stav neurčen Procenta z celku (přítomnost p o d m í n k y ) 3. Následuje analýza prvků kontroly.2 14. m u s í být lidská „laboratoř" ve stavu jis­ tého nezbytného klidu. že pokud se má e x p e r i m e n t v ů b e c uskutečnit. z nichž většina se vyskytovala v dřívějších d o b á c h experimentování j a k o důsledek pokusů. ve kterém se m o h o u objevovat p o d t ó n y e m o c í a sebepozorování (introspekce).0 11. že do kategorie „oba­ vy" patří různé stavy úzkosti a rozechvění. se často vyskytovaly současně se stavem „ k l i d " .7 9.0 Při klasifikaci psychologického stavu je třeba vzít v ú v a h u . Vyvolám stavu (u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Záměrné Spontánní Neurčené Procenta z celku 40. v r ů z n ý c h stupních intenzity.0 6. T a k é je třeba říci. Pocity očekávání.7 2.5 0.

to z n a m e n á . k d y se p o d a ř i l o vyvolat j e d e n nebo dva s y m p t o m y .8 Ke kategorii „ s p o n t á n n í " je třeba p o z n a m e n a t .6 27.7 I n d u k č n í zvuková páska Opočítávání Metoda vzpomínání K o m b i n a c e metod Zřejmé symptomy 17.7 5. k d e b y l a zřejmá s a m o v o l n á tendence.5 1. na jejichž základě došlo k č á s t e č n é m u nebo c e l k o v é m u o d d ě l e n í od fyzického těla.7 celku (u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Z v u k syčení Fyzická katalepsie Vibrace Pocit tepla Různé (přítomnost podmínky) 45. • 241 • .9 4.7 1. Do ka­ tegorie „ n e u r č e n é " j s e m zařadil p ř í p a d y .7 13.7 13. jejíž vývoj j s e m však z á m ě r n ě převzal do vlastních rukou.9 5.7 4.9 33.2 66. že po aktivaci d r u h é h o tě­ la již b y l o pokračování p o k u s u z á m ě r n é . „ V e d o u c í ke s p á n k u " .6 Procenta z 4. „ Ú s p ě š n é " zahrnuje ty p ř í p a d y .Experimenty se záměrnou indukcí Procenta z celku (u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Úspěšné Vedoucí ke spánku Bez ú č i n k u Vedoucí Použité metody Úspěšné ke spánku Bez ú č i n k u 58.4 30.2 11.1 24.0 3.5 12.sem patří ty pokusy. že j s e m se do dru­ h é h o stavu dostal při b ě ž n é m u v o l n ě n í a využil j s e m příležitosti.

Z tohoto d ů v o d u jsem nejčastěji použí­ val m e t o d u odpočítávání. který se později zřetelně vyvinul do pocitu tepla a b ě h e m střední a závěrečné fáze se dostavoval j e n zřídka. „ S y m p t o m y " se m u s í z k o u m a t z pohledu evoluce. že by při jejich v n í m á n í m u ­ sel být použit nefyzický ekvivalent odpovídajícího nervového systému. I n d u k č n í páska b y l a n a p ř í k l a d p o m ě r n ě ú č i n n á .2 82. Stejně tak vibrační efekt. J a k o „bez ú č i n k u " byly h o d n o c e n y případy. ale m ě l a i některé podstatné nedostatky a omezovala možnost sebeurčení. že senzorické vjemy získané b ě h e m jednotlivých e x p e r i m e n t ů b y l y převedeny do podoby.8 0. N e z n a m e n á to ovšem.0 Z d e je třeba konstatovat.7 69. kde se nedostavily žádné zřejmě výsledky. Za • 242 • . které nevyvolaly ž á d n ý ze z m í n ě n ý c h s y m p t o m ů . U každého úspěšného p o k u s u jsem rozdělil zdroj získaných dat do ná­ sledujících kategorií: Způsob vnímání (u úspěšných e x p e r i m e n t ů ) Zrak Sluch Hmat Chuť Čich Pohyb Ostatní Procenta z celku (přítomnost p o d m í n k y ) 67. Z v u k syčení vzduchu se objevil h n e d na počát­ ku e x p e r i m e n t o v á n í a setrvával po celou d o b u v n e z m ě n ě n é podobě. T e c h n i k y s a m o t n é jsou p o p s á n y v j i n é části k n i h y a jsou výsledkem evolučního procesu založeného na m e t o d ě pokus-omyl.3 94. F y z i c k á katalepsie se projevovala jen v počátečních tázích.b ě h e m kterých j s e m prostě a j e d n o d u š e usnul. která přibližně o d p o v í d á výše v y p s a n ý m k a t e g o r i í m . a také ty.2 73.7 0. V tabulce „použité m e t o d y " je h o d n o c e n a úspěšnost jednotlivých me­ tod.

a je j e d n o z n a č n ý m zdrojem smyslových v j e m ů stej­ ně jako rovnovážný m e c h a n i s m u s fyzického těla. Z a t í m n e m á m e a n i ž á d n é zřejmé vysvětlení nízkého p o d í l u chuťových a čichových vjemů. že oba tyto s m y s l y se aktivují až při fyzickém k o n t a k t u s určitou l á t k o u nebo s jejími částicemi. který vysílá s i g n á l y do m o z k u bez o h l e d u na i m p u l z y ostatních smyslových orgánů. Nejpřijatelnější d o m n ě n k a je asi ta. m ů ž e m e se jen d o m n í v a t . nebo že p o k u s n á osoba má více v y v i n u t ý h m a t než čich a chuť. které ve fyzickém těle nemají obdobu.současného stavu znalostí n e n í možné potvrdit a n i vyvrátit existenci těch­ to nebo p o d o b n ý c h struktur ve d r u h é m těle. ale aktivní. ANALÝZA A KLASIFIKACE J e d n í m z klíčových b o d ů f e n o m é n u d r u h é h o stavu je aktivita a přesnost třídění v n í m a n ý c h dat. které m o ­ hou dodávat informace souhlasné i p r o t i k l a d n é . n e b o z nějakého pole či síly. Z p ů s o b y v n í m á n í ve d r u h é m těle jsou za h r a n i c í na­ šich současných znalostí a teorií. ve d r u h é m tě­ le to m ů ž e být podobné. Ve fyzickém těle je ten­ to m e c h a n i s m u s založen na využití gravitace a setrvačnosti. To by se dalo zjistit pouze e m p i r i c k ý m v ý z k u m e m za p o m o c i multizdrojového testování. protože ne­ ní pasivní. O d ­ pověď by m o h l a být taková. které naše mysl provádí. která ještě čeká na své objevení — spíš než z o b d o b y nějakého fyzického m e c h a n i s m u . že veškeré v j e m y ve d r u h é m těle jsou získávány z nějaké síly e l e k t r o m a g n e ­ tického spektra . Zprávy o identifikaci b y l y sestaveny do následují­ cí t a b u l k y : • 243 • . a racionalita j e d n á n í . Do kategorie „ostatní" j s e m zařadil smyslové vjemy. Na h m a t by se m ě l a vztahovat stejná omezení. že h m a t pracuje více na jisté úrovni vysílání a v n í m á n í radiace. Pohyb zde považujeme za s a m o s t a t n o u kategorii v n í m á n í .b u ď v y s í l á n í m nebo p ř i j í m á n í m p ř í m o z m a g n e t i c k é ­ ho pole. kte­ ré je na t o m založené. ale přesto se u m í s t i l na p ř e d n í c h místech tabulky.

1 62.7 39.4 30.8 17. T e n t o trend se ovšem obrátí.2 37. p r o b í h a l a ve z n á m é m nebo p o d o b n é m prostředí a používaly se při t o m identifikovatelné před­ měty. že většina činností ve d r u h é m těle m ě l a ně­ co společného s inteligencí h u m a n i o d n í h o typu.7 1. provedeme-li rozbor události samot­ né.2 55.1 27.3 23. přesahuje h r a n i c e m ý c h znalostí a zkušeností. • 244 • .9 75.Procenta Známý Konfigurace (tvar nebo forma) Struktura Části Životné Inteligentní Podlidské Artefakt Neznámé Neživotné Abstraktní Artefakt Událost/akce Pozorování Zapojení se Analogická 25.9 19.4 44.4 43. co jsem ve d r u h é m těle prožil.7 81.2 z celku všech vjemů Podobný Neznámý 35.1 37.2 80.8 18.0 46.8 19.7 17.7 8.8 20.6 21. Z toho je zřejmé.4 7.4 43.2 32.3 50.4 41. že m n o h é z toho.9 32.6 24.4 65.6 - Z t a b u l k y m ů ž e m e odvodit.2 62.0 18.0 31.

4 37.8 0.8 47.0 27.8 18.1 39.8 29.2 3.7 61.6 70.8 52.1 41.9 7.4 90.1 8.5 91.3 41.7 19.8 3.7 28.6 12.1 2. vědecké.7 49.8 3.0 • 245 • .2 83.0 45.4 52.2 0.4 50. Následující t a b u l k a tento p r o b l é m jasně demonstruje: Procenta ze všech Jiná Fyzikální pravidla Neaplikovatclná Čas Struktura hmoty Z a c h o v á n í energie Silová pole (interakce) Vlnová mechanika Gravitace Akce-reakce Radiace Současná sociální pravidla 22.7 5.1 37.1 50.6 Identická úspěšných nebo Neznámá experimentů neaplikovatelná O b e c n í organizace Rodina V z t a h muž-žena Proces u č e n í Dospívání/stárnutí G e n e t i c k á asociace S y m b i o t i c k ý vztah K u l t u r n í motivace Z á k l a d n í motivace 50.2 39.1 26.0 17.7 5.7 26.2 38.0 70. historické a sociální s t r u k t u r y na zážitky ve dru­ h é m stavu.VÝZNAM P R O D R U H Ý STAV Největší p r o b l é m o h l e d n ě v n í m a n ý c h dat se objevil při snaze aplikovat z n á m é fyzikální.4 95.4 33.0 26.3 25.6 45.3 46.7 2.9 72.8 2.4 12.

j e d n á n í a cítění jsou obrovské.3 44. než je náš současný prostor a čas. Analýza sociálních k o n c e p t ů a pravidel představuje složitý problém. jsou udá­ losti zahrnuté do sloupce „ i d e n t i c k é " p r i n c i p i á l n ě v ý s l e d k e m návštěv „ta­ dy a teď". Ve d r u h é m sloupci jsou v podstatě všechny zkušenosti z j i n ý c h oblastí.9 Při posuzování této klasifikace m u s í m e vzít v úvahu vývoj t e c h n i k a zku­ šeností ve d r u h é m těle. Ve sloupci „ i d e n t i c k á " je u v e d e n o procento pří­ padů. S l o u p e c „ n e z n á m á " zahrnuje případy.7 28. z p o m a l e n ý nebo neexistující. akce a prostře­ dí týkající se d r u h é h o těla a nevztahují se k „ m í s t n í m " e x p e r i m e n t ů m a návštěvám osob a míst „tady a teď". Co se týče a n a l ý z y historických a náboženských k o n c e p t ů . e x p e r i m e n t y se stále vy­ víjely.9 61. a t í m docházelo i ke z m ě n á m ve v n í m á n í . protože n e n í pro skutečnost d r u h é h o stavu důležitý. Ve sloupci „jiná/neaplikovat e l n á " jsou případy. k d y v p o z n á m k á c h nebyla uvedena potřebná data. k d y se objevilo v ě d o m í p l y n u t í času. T ř e t í sloupec zahrnuje experi­ m e n t y .5 30. Ostatní vědecké k o n c e p t y popisují pouze p o d m í n k y . V ý s l e d n ý nesoulad a zmatek je popsán na j i n é m místě k n i h y . protože rozdíly v možnostech. J a k j s e m se již z m í n i l v p ř e d c h o z í m odstavci.2 11. V p r v n í m sloupci jsou převážně obsažena d a t a získaná z e x p e r i m e n t ů v počáteční fázi našeho vý- • 246 • . myšlení. který přináší nutnost přizpůsobit se prostředí d r u h é h o stavu. Porozumě­ ní je n e s m í r n ě složité. ve kterých o těchto záležitostech nebyly p o d á n y ž á d n é zprávy. k d e zůstávaly všechny „přírodní" zákony zachovány.Historické/náboženské T e c h n i c k ý vývoj Politická historie Teologické premisy 27.0 27. kdy byl u p l y n u l ý čas v n í m á n odlišně — b u ď j a k o rych­ lejší. Kategorie „čas" se vztahuje k p o c i t ů m p l y n u t í ča­ su ve d r u h é m těle a n e n í vztahována k fyzickému m ě ř e n í času.5 64.0 4. Č a s uply­ n u l ý ve fyzickém stavu zde není prezentován.

z k u m u .11 67.4 - - • 247 • .0 60.9 0.5 8.3 11.0 33.1 29.4 5.2 73.8 5.2 Lokalita LI Lokalita LLI 52.9 1.5 31. zatímco data ve d r u h é m a třetím sloupci se vztahují spíše k ex­ p e r i m e n t ů m ze střední a závěrečné fáze v ý z k u m u .2 0.3 54.3 20. Je zřejmé.7 75. že chceme-li p ř e s u n o u t výsledky e x p e r i m e n t ů d o oblasti „ z n á m ý " .2 1.2 43.5 33.6 85.9 87. Procenta pokusů.8 75.3 24.7 91.1 68.9 88. Klasifikace podle p o d o b n o s t i a analogií vynesla do p o p ř e d í p o t ř e b u jiného m o d e l u lokalit.7 59.2 68.9 0.4 58.3 13.8 24.8 0. m u s í m e n a ně aplikovat zcela nové k o n c e p t y .3 33. v n i c h ž b y l a z m í n ě n á charakteristika p ř í t o m n a Lokalita I Rozdělení experimentů Čas Struktura hmoty Z a c h o v á n í energie Gravitace Akce-reakce Radiace O b e c n í organizace V z t a h muž-žena Proces učení Dospívání/stárnutí G e n e t i c k á asociace S y m b i o t i c k ý vztah K u l t u r n í motivace Základní motivace T e c h n i c k ý vývoj P o l i t i c k á histotie Teologické premisy úspěšných 31.9 — 39.9 23.2 12.8 91.3 42.

Lokalita III je opravdu záhadná. Je to oblast z n á m ý c h i n e z n á m ý c h energetic­ k ý c h polí.Další stavy. ale působí t a m několik z á k l a d n í c h fyzikál­ n í c h zákonů. historicky a filozoficky má lokalita II velmi málo společného s l o k a l i t o u I. které nezahrnovaly p o h y b . „politická historie" a „teologické premisy". J e d i n é . n e n í t a m gravitace. je motivace. To je blíže popsáno v kapitole 12. To je patrné z t a b u l k y v řádce „technický vývoj". ale jen n ě k o l i k vzorců či m o d e l ů je shodných s m o ­ d e l y či vzorci v lokalitě I. Je téměř stejná jako lokalita 1. O p r a v d u k o m p a r a t i v n í studii těchto oblastí m ů ž e přinést jen široký v ý z k u m větší v ý z k u m n é skupiny. ale je tu n ě k o l i k zásadních a nevysvětlitelných rozdílů. co je k t o m u třeba. Lokalita II má m n o h o aspektů. Sociálně. • 248 • . protože ne­ zapadaly do ž á d n é z těchto lokalit. n e b y l y klasifikovány. Lo­ kalita I se shoduje s m a t e r i á l n í m světem ve všech ohledech.

že i v naší době jsem objevil několik vědců. s m u t n ý nebo jsem za to n ě k d y vděčný: z k l a m a n ý proto. aby se fenomén do teo­ rie „napasoval". Na d r u h o u stranu neexistuje ž á d n á z n á m á teorie. její aplikace však ano. Lékařské vědy pro mě nemají žádnou určitou odpověď. aby se vážně se zabývali teoriemi. t a h á n í a v m a č k á v á n í neodpovídá. chová podle určitého typického m o - • 249 • . a vděč­ ný proto. P o t o m je ovšem potřeba e x t r é m n í h o tlaku. že pro to neexistuje žádné j e d n o d u c h é vy­ světlení. zdálo by se cel­ k e m s m y s l u p l n é n a b í d n o u t p r e m i s u . K o n e c k o n c ů je m o ž n é dokázat třeba i to. kteří mají dost od­ vahy. že člověk není n i c víc než pár litrů obarvené vody. Zdá se. s m u t n ý pro­ to. z čehož jsem střídavě zklamaný. Ž á d n á j i n á teorie nenabízí víc vysvětlení a n e n e c h á v á m é n ě nezodpově­ zených otázek. tlačení. která zřejmě funguje. její platnost m o h o u určit až b u d o u c í události. a b y c h o m ji vzali v úvahu. že m u s í být k a ž d o p á d n ě platná. proč se mi tato odchylka od „nor­ m y " vlastně přihodila.20 Neprůkazné Po všech těch letech pořád ještě nevím. která by prokazovala její nepravdivost. že moje důvěra v m o d e r n í vědu byla hluboce otřesena. i hluboce zažitá náboženská a etická pravidla. O t á z k a : „ C o se stane s l a b o r a t o r n í m zvířetem po u k o n č e n í experi­ mentu?" Ve v e s m í r u o b y d l e n é m nejrůznějšími v n í m a v ý m i bytostmi se p l a n e t á r n í prostředí. ze kterého život vychází. že rozsáhlého vědeckého v ý z k u m u se pravděpodobně nedožiji. T í m nechci tvrdit. Z á k l a d této premisy rozhodně není originální. Jestliže t e d y ž á d n á ze současných v ě d e c k ý c h teorií bez n a d m ě r n é h o překrucování. i k d y ž pro nás v n a š e m současném stavu osvícení m ů ž e být zcela nepřijatelná. co se naučili za celá léta studií. které m o h o u zcela popřít vše. Následující premisa si jistě zaslouží.

delu. Z á k l a d n í m p o ž a d a v k e m je p r o p u s t n ý o c h r a n n ý štít, který obklopu­ je celou p l a n e t u . K d y ž se n o r m á l n í evolucí planetární h m o t y tento štít vytvořil, v z n i k l y zároveň základní p o d m í n k y pro existenci života. Štít se skládá z p l y n ů a tekutin dostatečné hustoty, aby (1) odrážely, filtrovaly a/nebo p ř e m ě ň o v a l y záření z mateřské hvězdy a dalších blízkých hvězd až do té míry, kterou jsou živé bytosti schopny tolerovat; a (2) udr­ žovaly v n i t ř n ě vytvářené teplo na p r ů m ě r n é úrovni n u t n é k průběhu bio­ c h e m i c k ý c h procesů. Když se štít vytvoří, propustí k povrchu planety j e n filtrované světlo a omezené záření. Viditelnost je přísně omezena jen na blízké p ř e d m ě t y na povrchu a vertikálně na m é n ě než jednu desetinu p r ů m ě r u planetár­ ního tělesa. Nejsou vidět žádné vzdálené hvězdy, měsíce ani další plane­ ty. Přinejlepším je m o ž n é občas z a h l é d n o u t nejasný svit m a t e ř s k é h o slun­ ce, které se pohybuje od horizontu k horizontu, podle toho, jak se planeta otáčí. V tomto prostředí vzniká a ve stále širším c y k l u se vyvíjí život. T a m , kde se takovýto štít nevytvořil a neudržel po dostatečně d l o u h o u dobu, žádný život nevznikne. T a m , k d e se šít rozpadl nebo rozlétl do vesmíru, život zanikl, p o k u d zde nebyla p ř í t o m n a inteligence, jejíž znalosti by by­ ly na takové úrovni, že by jí dovolily vytvořit u m ě l ý štít. Přijatá premisa p o t o m říká, že všechna p l a n e t á r n í tělesa spadají do dvou kategorií - se štítem a bez štítu. Na průsvitně zaštítěných planetách tedy m ů ž e v z n i k n o u t život. Nezaštítěné p l a n e t y zůstávají holé a není na nich nic než neživá h m o t a . O d c h y l k y od tohoto pravidla se objevují jen ve zcela v ý j i m e č n ý c h případech. Vyvíjející se v n í m a v ý život si v těchto p o d m í n k á c h začne nejprve uvě­ domovat a používat ty p ř í r o d n í síly, které v n í m á p ř í m o . T y t o síly, v po­ řadí podle v n í m á n í a použití, jsou: (1) psionické (tvořivá m y š l e n k o v á ener­ g i e ) , (2) b i o c h e m i c k é , (3) jaderné, a (4) gravitační. E l e k t r o m a g n e t i s m u s je využíván j e n zřídka, zůstává spíše vedlejším p r o d u k t e m využití j i n ý c h sil, je to trochu j a k o k o u ř z užitečného ohně. P r i m á r n í potřeby vyvíjejících se životních forem jsou n a p l ň o v á n y za

• 250 •

p o m o c i rozvinutí energie psí. První z těchto energií, k o m u n i k a c e , je au­ t o m a t i c k ý m právem zrozence. D í k y zkušenostem a vzdělání d o s á h n e pro­ fesionality v používání dalších aplikací energie psí, j a k o je p o h y b a pře­ m ě n a h m o t y , řízení a k o n t r o l a m e n š í c h d r u h ů a k o m u n i k a c e a spojování s n i m i v nefyzické říši. K d y ž se i n t e l i g e n t n í formy života vyvinou ve společnosti a civilizaci, dojde zcela přirozeně k p o c h o p e n í a poznání dalších těchto energií. Vět­ šinou jsou v ý s l e d k e m t o u h y i n d i v i d u a (a společnosti) oprostit se od ne­ ustálého n u d n é h o a ú n a v n é h o používání síly psí. A tak jsou v y n a l e z e n y m e c h a n i c k é prostředky k obživě těla, k o p a n o v á n í a kontrole planetární­ ho prostředí, k přepravě h m o t y , k urychlení p o h y b u a d o k o n c e k m o d u ­ laci a zesílení energie psí. T y t o ostatní energie jsou za p o m o c i nefyzického v n í m á n í psí rychle s p o u t á n y a a d a p t o v á n y k uspokojení těchto potřeb. V této fázi společnost pravděpodobně dosáhne svého prvního r a c i o n á l n í h o k o n t a k t u s j i n ý m i společnostmi za hranicemi rodné p l a n e t y a s obyvateli nefyzických světů. T í m t o závěrečným k r o k e m s m ě r e m k dospělosti se sociální organiza­ ce spojí s n e k o n e č n ě větší společností intergalaktickou. Není n á h o d a , že h l a v n í m výsledkem tohoto spojení je nevyvratitelné p o c h o p e n í vztahu světa k j e h o stvořiteli. M y l n é fantazie a d o m n ě n k y okamžitě zmizí. Nor­ my, ve kterých se i n t e l i g e n t n í život m ů ž e vyvíjet a rozšiřovat, jsou napev­ no v p l e t e n y do pravidel a energetických z á k o n ů a aplikovány se stejnou přísností. V dávné m i n u l o s t i věděly m n o h é z těchto sociálních organizací o ema­ nacích energie psí nižšího ř á d u z vnějšího okraje jedné n e z n á m é galaxie. Z p o č á t k u tento fenomén vyvolal jen m á l o zájmu. Kvalitativně i kvanti­ tativně se zdálo, že to n e b u d e n i c víc než n ě j a k á subinteligentní a n i m á l ní transmise. P o t o m však j e d e n nevytížený t e c h n i k napojil j e n t a k ze zvě­ davosti tento surový přicházející zvuk do n á h o d n ě vybraného t ř í d í c í h o přístroje. K jeho překvapení se na v ý s l e d n é m grafu objevily občasné zá­ blesky aplikované energie psí. T a t o zvláštnost ho t a k zaujala, že provedl p r ů z k u m energie psí v této

• 251 •

oblasti. J a k p ř e d p o k l á d a l , začínala se tu vyvíjet nová společnost. Objev ho n a t o l i k vzrušil, že vyslal s t a n d a r d n í vysílání v k o m u n i k a c i psí, určené pro nové společnosti. Je zvláštní, že neobdržel ž á d n o u odpověď. V ý s l e d k y dalších vysílání byly stejně neúspěšné. To byla rozhodně rarita. Byl vyslán ekologický t ý m , aby tuto a n o m á l i i fyzicky prozkoumal. V ý z k u m n í c i určili jako zdroj tohoto vysílání třetí p l a n e t u v desáté tří­ dě hvězdného systému. Když kroužili k o l e m s a m o t n é planety, měření a pozorování ukázala, že n e m ě l a p a r a m e t r y vhodné k vývoji inteligentní­ ho života. Plynový planetární obal byl porušený a neměl dostatečné fil­ trační schopnosti. T o evidentně u m o ž ň o v a l o neobvykle v e l k é m u množ­ ství radiace p r o n i k a t až k povrchu planety, a to až do té míry, že slunce bylo z jejího povrchu jasně viditelné stejně tak jako další vzdálené hvěz­ dy a planety; ty bylo vidět ze zastíněné strany. C e l o u p l a n e t u také prostupovalo velmi intenzivní m a g n e t i c k é pole vy­ tvořené velkou rotační rychlostí p l a n e t y a dalšími faktory. T o , společně s nezvyklou radiací, m ě l o zřejmě velice silný vliv na vznikající společnost. Zblízka byl h l u k psí téměř nesnesitelný. Bez zařízení, které před tím­ to h l u k e m c h r á n i l o nebo ho usměrňovalo, bylo pro s k u p i n u n e m o ž n é na povrchu p l a n e t y vůbec přistát. D o j e m z této energie psí byl surový, ira­ cionální, neuspořádaný, nekontrolovaný a neobjektivní. V i z u á l n í pozo­ rování n i c m é n ě odhalilo počátky sociálních skupin, h m o t n ý c h v ý r o b k ů a dobývání životního prostředí. J e d e n z č l e n ů s k u p i n y naštěstí pracoval na t e c h n i k á c h osobního stíně­ ní energie psí. N a b í d l se, že se pokusí navázat fyzický k o n t a k t na planetě samotné. U d ě l a l to, zatímco ostatní trpělivě čekali v ú k r y t u na h o l é m a k ř e h k é m satelitu planety. Návštěva ukázala, že příprava tohoto dobrovolníka byla v takto ex­ t r é m n í c h p o d m í n k á c h zcela neadekvátní. Po chvíli se m u s e l vrátit a byl m e n t á l n ě zcela vyčerpán. Přesto se mu na n ě k o l i k a m í s t e c h p l a n e t á r n í h o povrchu podařilo uskutečnit k o n t a k t . Byla to pravda. V z n i k a l a tu nová společnost, ale v nepředstavitelně o m e z e n ý c h p o d m í n k á c h . V ů b e c žádná

• 252 •

znalost, p o c h o p e n í nebo použití energie psí. Při p o k u s u o k o m u n i k a c i p o m o c í energie psí obyvatelé této p l a n e t y buď v p a n i c e utekli, n e b o p a d ­ li tváří k zemi a vydávali silnou energii psí, j a k o by byli v p ř í t o m n o s t i stvořitele. Paradoxní je, že pečlivá analýza energie psí objevila ve v ě d o m í těchto j e d i n c ů občasné záblesky univerzálních z á k o n ů , což dokazuje, že s e m e n o bylo opravdu zaseto a že se zde vyvine sociální struktura p o d l e p l á n u , bez o h l e d u na prostředí. S t í m t o v ě d o m í m se v ý z k u m n í c i vrátili do své vlastní společnosti, aby o p r o b l é m u dále hloubali. V pozdějších d o b á c h se j i n í , lépe vybavení ba­ datelé čas od času v y d a l i k této planetě a pozorovali zápas vyvíjejícího se i n t e l i g e n t n í h o života. V š e c h n y návštěvy zachovávaly zákony, p l a t n é pro nové společnosti, takže nedošlo k žádné p ř í m é podpoře, která by m o h l a směřovat k vytvoření d o m i n a n c e jedné k u l t u r y n a d d r u h o u . N ě k d y se stalo, že badatelé objevili i n t e l i g e n t n í aplikaci energie psi na, i n d i v i d u á l n í úrovni a podpořili ji. Přes veškerá preventivní o p a t ř e n í ovšem došlo k to­ m u , že tyto návštěvy posílily m ý t y a legendy, které v z n i k l y na z á k l a d ě předchozích k o n t a k t ů . J e n zcela výjimečně získali badatelé skrze energii psí. od jednotlivce objektivní odpověď. Ž á d n á z odpovědí n e b y l a přene­ sena do běžné praxe. V současné době se situace výrazně z m ě n i l a . R u t i n n í m o n i t o r i n g ener­ gie psí a k o n z u l t a c e s n e h m o t n ý m i i n t e l i g e n c e m i ukazují, že z m í n ě n á ci­ vilizace se překvapivě dostala do jaderné fáze, i k d y ž se stále ještě nachá­ zí ve fázi b i o c h e m i c k é . P o u ž i t í j a d e r n é síly n e v y h n u t e l n ě vedlo k p o z n á n í z á k o n ů tíhového zrychlení, z čehož se dá usuzovat na brzkou šanci na m e ­ zihvězdné cestování. Bez d o k o n a l é h o p o r o z u m ě n í p o l í m energie psí by m o h l b ý t k o n t a k t nové ne-psí společnosti s j i n ý m i sociálními organizace­ mi naprosto katastrofální. P o k u d se p o d a ř í uskutečnit mezihvězdné ces­ ty, je takový k o n t a k t jistý. S t í m t o v ý h l e d e m se v ý z k u m n é s k u p i n y začaly ještě více snažit navá­ zat k o n t a k t , aniž by vážněji ovlivnili d y n a m i k u nového společenství. Je to složité, protože zde p o ř á d existují stejné překážky. Stále přetrvává ori­ entace na „božská" vysvětlení. Někteří z těch, kteří byli k o n t a k t o v á n i ,

• 253 •

ztratili schopnost zdravého uvažování a byli izolováni jako pacienti, trpí­ cí nějakou chorobou. J a k á k o l i delší k o m u n i k a c e v energii psí je označo­ v á n a za něco n e s k u t e č n é h o nebo za sen (termín p o u ž í v a n ý v této společ­ nosti k identifikaci n e k o o r d i n o v a n é energie nostech). Nejvíce frustrující jsou p o k u s y o k o m u n i k a c i s i n t e l e k t u á l n í m i vůd­ ci. Ty byly bez v ý j i m k y neúspěšné. V ý z k u m y naznačují, že je to výsledek totálního soustředění na s t u d i u m h m o t y , historického o d m í t á n í veške­ rých fenoménů, které mají něco společného s energií psí, a s neschopnos­ tí pochopit j a k ý k o l i j i n ý způsob k o m u n i k a c e než ten, který je zprostřed­ kováván senzorickými orgány zachycujícími světlo, zvuk (vibrace plynového obalu) a z m ě n y e l e k t r o m a g n e t i c k é h o záření ( m e c h a n i c k y vy­ volané i p ř e v á d ě n é ) . Některé drobné úspěchy byly z a z n a m e n á n y při pokusech s osobami, které n e b y l y i n h i b o v á n y „vědeckou" výchovou a v z d ě l á n í m . Podařilo se dosáhnout p r o d u k t i v n í v ý m ě n y r a c i o n á l n í c h m y š l e n e k s několika relativ­ ně nevzdělanými obyvateli, kteří se téměř neměli co o d n a u č o v a t a nemě­ li žádnou prestiž, jejíž ztrátou by mohli utrpět. Interpretace získaných dat je v těchto případech bohužel často značně zkreslená. V e d o u c í autority společnosti navíc většinou odmítají svědectví těchto j e d i n c ů s odůvodně­ ním, že jsou nevzdělaní. Přesto se stále pokračuje v práci. Používá se zařízení vysílající vysoké dávky energie psí v naději, že se p o d a ř í nějak p r o n i k n o u t k č l e n ů m této společnosti b ě h e m jejich bdělého, a k t i v n í h o stavu. Každý j e d i n e c , který je i n t e l e k t u á l n ě trochu na výši a navíc je objektivně zvědavý, je — n ě k d y i bolestivě — poučován o základech k o m u n i k a c e za p o m o c i energie psí. Někteří j i n í jsou dočasně vyzvednuti ze svého prostředí — b u ď ve formě h m o t n ý c h částic nebo jako e n t i t y energie psí, jsou testováni a z k o u m á n i za ú č e l e m nalezení klíče k řešení. Ž á d n á p ř í m á akce se konat n e b u d e . To je v souladu se z á k o n e m ochra­ ny, který platí pro veškeré menší sociální organizace. Je totiž m n o h o k r á t během období o d p o č i n k u , která je p o d o b n á jako energie k o j e n c ů a m a l ý c h dětí v běžných společ­

• 254 •

b y c h n e r a d znovu m ě n i l směr. které by vystřídaly dnes převažující v á g n í p ř e d p o k l a d y . k d o strávil život v ý z k u m y z a m ě ř e n ý m i j e d n í m smě­ rem. K objasnění všech těchto záležitostí by bylo n u t n é nové z k o u m á n í bod po bodu. D e t a i l y této hypotézy m o h o u být chybné. m o t i v a c e j i n á . M o ž n á b y c h o m p o ­ rozuměli fyzickým i p s y c h i c k ý m n e m o c e m za p o m o c i exaktních znalos­ tí. osobnosti a n e u r o ­ logických funkcí. která jsou užitečná k n ě k o l i k a e x p e r i m e n t ů m . jestliže se setkají s vyspělejší civilizací. R o z h o d n ě by to u d ě ­ lalo tlustou čáru přes m i n u l é i současné náboženské teorie. Objevily se v první fázi e x p e r i m e n t o v á n í a jsou zde z m ý c h zápisků přepsány téměř slovo od slova. Ve skutečnosti b y c h o m pro „ n ě " totiž nemuseli být o m n o h o víc než zajímavá laboratorní zvířa­ ta. protože udá­ losti. s n o v ý m i in­ formacemi by se nové teorie b u d o v a l y na p o m ě r n ě solidních základech. Na osobní úrovni by výše popsaná hypotéza nabízela s m y s l u p l n é vy­ světlení m n o h ý c h m ý c h zkušeností. m o h ­ lo by to vysvětlovat m n o h é z á h a d y v historii lidstva. Následující zkušenosti však nelze zcela ignorovat. ale její podsta­ ta by vůbec n e m u s e l a být d a l e k o od skutečnosti. ale j i n a k t é m ě ř k niče­ mu. Nejsnadněji by se asi přizpůsobily přírodní vědy. • 255 • . V ě d y o životě. Jestliže se takové p o k u s y o k o m u n i k a c i u s k u t e č n i l y a uskutečňují. že tyto společnosti z a n i k n o u . které se týkají mysli. Stejně jako psychiatr. by n á h l e získaly m n o h e m prozaičtější rozměr. filo­ sof nebo k d o k o l i jiný. duše. zvláště ty. které se připisují B o h u a jeho nejrůznějším p o m o c n í k ů m . Z d e by experimen­ tování a extrapolace byly p o m ě r n ě j e d n o d u c h o u záležitostí.p r o k á z a n o u skutečností. by m u s e l y projít zásadní z m ě n o u .

Měl loajalitou. tivně hledala jsem ven. na této starých. Po chvíli vstal jsem. bych severu. Totéž však 9. 1960 noc neosobní sondování. bych ním byl v přítomnosti měla mocné síly — jako pro se. touto nemusí že ze stejného úhlu. • 256 • . „čerpací to že mělo stanici". neuvědomuje nebo pocity. k jak němu špinavá. „reintegroval. emoce uklidňující žádná utišující slova. s jakoby přimra­ ní byl v Byl jsem kontaktu. Neosobně. konkrétního. 9. kde to mělo da­ větší hodnotu (domněnka: materiální planetě). inteligentní síla žádné v abych žádné mé vnikala myšlenky. já jsem se otřásl se a nadýchal čerstvého vzduchu. bec bízela si Bylo nic Tato mi mé hlavy opravdu zdálo všechny mé vzpomín­ protože jsem do vniknutí nemohl nad čelem Zdálo spěšně (možná a dělat. že jsem s určen. 16. mě inteligenci a děsivé. úplně velmi směru. moje práce a já tak olej. mi nepochopitelnou. a to že defini­ byl jen vyšel velice silném paprsku. pu asi zil. že se z kou­ místa jako osob­ přímo vů­ nena­ se. Měl jsem pocit obrovských Protékalo jimi trubek. ve 30° 1960 noc jsem v nad severojižním horizontem. leko ší energii než olej a bylo to nutně potřeba někde jinde. který zřejmě přicházel ze mě zcela vlastní vůle. Ta síla do to měl jsem pocit. Ležel znehybnil. ale je vždycky a že obsluhuji To poslání se nutně zamlouvat. ale změnit. stejná s mi to síla. že prohledává proti jejímu hlavy přímo přicházela (paprskem?) ky. mé hlavě něco se okamžik) zmizela. ní byl svázán jsem dojem. a když který bez jsem najednou ucítil.9. bezmocný. nemůžu byly to obyčejná práce. zde Tentokrát na zemi ale že je jsem svázán ur­ to ni­ byl jsem vůbec že jsem inteligencí neodvolatelně mám měl silný pocit. cosi jako ne celé zarost­ mnohem vět­ To již lé a zrezavělé. čité poslání.

hmota co mé svou konkurenční skupiny. dokonce že jsem obsluha (?) co a čerpací sta­ opět prohle­ ovládá v mé ko­ mi Totéž jako nice. se potřebuji po práci (ačkoli mé ruce 30. Je že jejich inteligence bez jakýchkoli láska či soucit. a přeložit požádal jsem ani pochopit. nazýváme které se našich v k ale ústně?) jsem se jich zeptal. Já jsem po chvíli vstal.trvalo leném celou věcnost a stejnou daleko byly a na zde tato něco. nebo pytlíčku který o byl pověšen objevil obraz tří centimetrů. měl jsem depresivní pocit a šel jsem do koupel­ cítil. skrze paprsek zajímalo. že tyto o mysl. Inteligentní síla ny. a studená Bůh. vy jako dem si jist. Možná je to ona všemohouckterou tato. vymyká mému emocí. že to vzhůru. Naše dostali se o že podobné dnešní znalosti tisíce let historii než ty. Potom prudce jsem pání. 9. Zdálo se by jim tloušťce byl na konkrétně a že na mé dýchání. váčku něm Tentokrát je umožnila měl pocit. za opět v jakémsi entity. byla bylo návštěvu kdesi cenné pro a umýt rychle které ta­ ké odváděly existence je hmotu. lidstva uskutečnily. která a a entity hledají nějakou sub­ velikosti asi pět krát sedm dýchání v zemské atmosféře. kterých my si tolik vážíme. tam že se opravdu (možná i kterou jsem chystají byli. kdo jsou. bodě přeměňována hranicí ukončila že schopnosti porozuměni. odvahy opravdu komunikaci. cítil. vyletěli neosobní. Mentálně jsem jsem že odpověď. mysli se centimetrů lem pasu dodalo že mou mně sestupuje že chápu. o nějaké a dostal Potom znamení. tím jsem je jen pobavil. i jiné. nebyl schopen odchodu. které jsme neposkytují lepší odpovědi • 257 • . všech snadné si představit. byly protože jsem zcela čisté). se vzdá­ jejichž vzdálila. ona noc 9. entita Znovu jsem ke mi. dává stanci. 1960 16. nápis „tímto se pokusit opasku To způsobem teď dýcháme". Byl chá­ jako je návště­ nám dříve. zatímco já jsem je způsob myšlení se inteligence volal a prosil. nost. mohly stát zákla­ náboženských přesvědčení.

Tou jako ství. jakého jsme J s m e tedy j e n zbylá laboratorní zvířata? N e b o třeba tento experiment stá­ le ještě probíhá? • 258 • . církve a že po protože jsem života beznadějně věděl. dobou i se již rozednívalo celého budu a já světa se posadila že této plakal. Bůh iluze. Vzlykal mého jsem dět­ uctí­ nikdy předtím. vali. není trpět ztrátou náboženství zbytek takový.

Složení této oblasti není ani m a t e r i á l n í a n i m o ­ torické. je­ j i c h p ů s o b e n í závisí n a interpretaci. ale je tvořeno m y š l e n k a m i a e m o c e m i . kteří jsou vzdělaní v h u m a n i t n í c h vědách. A tak t o m u také je. co je tu popsáno. N a p ř í k l a d . Mé výsledky vycházejí z faktů. že m a t e ­ riál. že organizovaný seriózní vě­ d e c k ý v ý z k u m d r u h é h o těla a d r u h é h o stavu za p o m o c i m o d e r n í c h tech­ nologií m ů ž e ve v ě d o m í lidstva způsobit kvantový skok.21 Předpoklady: odůvodněné? T ě m . proč jsme si zvykli na představu. že lidské bytosti jsou ve své podstatě o m e z e n y h r a n i c e m i svého fyzického těla. nebo m o ž n á ještě v ý z n a m n ě j š í než k o p e r n í k o v s k á re­ voluce. • 259 • . a to v k a ž d é m o k a m ž i k u života. Proč je to tedy teď důležité? P r v n í m d ů v o d e m je to. R e a k ­ ce na t e n t o stálý přísun dat je m o ž n é objevit v nejrůznějších fyzických i d u š e v n í c h stavech j e d i n c e . M o ž n á je to p u k l i n a . p a k je možné. kterou j i m přiřkne nevědomí.tento okraj dosahuje až k v a š e m u v z d á l e n é m u příteli. V y s í l á n í a p ř i j í m á n í dat je k o n t i n u á l n í a působí na v ě d o m é i n e v ě d o m é úrovni. PŘEDPOKLAD: M O Ž N O S T I ŽIJÍCÍHO ČLOVĚKA Žijeme v intenzivně materialistické společnosti. který jsem zde shromáždil. Informace p ř i j í m a n é lid­ skou e n t i t o u v t o m t o stavu m o h o u být prospěšné nebo destruktivní. P o k u d j s o u má zjištění opodstatněná. T a k ž e : okraj živé lidské e n t i t y — okraj oblasti. Vše. se m ů ž e zdát. a to je jeden z d ů v o d ů . který b u d e stejně v ý z n a m n ý . že tento m a t e r i á l nevznikl jen d í k y č t e n í m a s t u d i u minulosti. která se z m ě n í ve vrátka a později b r á n u do nové éry historie lidstva. se odehrálo a odehrává ve dru­ hé polovině dvacátého století. ve s p á n k u i v b d ě l é m stavu. je jen p o k r a č o v á n í m tisíce let staré m y š ­ lenkové l i n i e . kterou ovlivňuje a kterou je ovlivňováno — sahá za fyzic­ ké tělo a v ě d o m o u mysl.

To se děje tak často a připa­ dá n á m to t a k obvyklé. které vás v určitý m o m e n t ovlivňují. v l í d n ý m i i n e n á v i s t n ý m i . že to. kteří na vás m y s l í často. j a k je to důležité. Přidejte k t o m u t é m ě ř n e k o n e č n o u složitost a různorodost současných i m i n u l ý c h l i d s k ý c h vztahů. Vy vysíláte k těm. V tu chvíli . dobře p r ů c h o d n é k o m u n i k a č n í kanály.Přítel na vás myslí. Je také celkem jasné. že si vůbec neuvědomujeme. co vyvoláváte v ostatních. přátelé i nepřátelé. které probíhají téměř zcela na n e v ě d o m é • 260 • . „ M y š l e n í " se zde t ý k á všech duševních funkcí. se k t e r ý m i jste se k d y setkali. Kvalita s i g n á l u se zjevně velmi liší a závisí především na intenzitě emo­ cí během přenosu. kteří na vás p o m y s l í třeba j e n j e d n o u do roka. Č í m intenzivnější emoce. Prozkoumejte to nesmírné množství lidí. to kvalitu přenosu neovlivňuje. se v á m všechno vrací. na které myslíte. K těm. které jste k d y potkali a se k t e r ý m i jste se seznámili. vedou silné. Teprve p o t o m si člověk začne uvědomovat množství a rozmanitost p ř i j í m a n ý c h informací. k t e r ý m i na vás působí vaši sousedé. Křesťanská etika se zřejmě pokouší vysvětlovat tuto skutečnost abs t r a k t n í m podobenstvím. a n i ž by v z p o m í n k u vyvolala nějaká aso­ ciace. přidejte k n i m ty. objektivně nebo e m o c i o n á l n ě . Světoví vůdci. O p a č n á strana se chová ú p l n ě stejným způsobem. která se od vás táhne ke všem l i d e m . v ý z n a m n ě ovlivňují vaše duševní já a skrze něj ovliv­ ňují i vaše fyzické tělo. že osoba s větší a soustavněj­ ší zkušeností v lidských vztazích b u d e dostávat větší množství ovlivňují­ cích informací. M y š l e n k y . které jste ovliv­ nili nevědomě. Jsou-li emo­ ce „dobré" či „špatné". na něž m i l i o n y lidí vysílají informace často na­ bité e m o c e m i . a nejspíš si začnete uvědomovat m o ž n é zdroje m n o h a ab­ straktních signálů. ať již v ě d o m ě či j i n a k . množství těchto informací je p ř í m o ú m ě r n é množství zkušeností. U v ě d o m t e si také. t í m lepší signál. a oni jsou ovlivněni t í m . Po této síti jsou od vás i k v á m neustále v y s í l á n y signály ( m y š l e n k y ) . Zkuste si představit neviditelnou nervovou síť. co si myslíte. nesou nepředstavitelné břeme­ no. která by ji objektivně m o h l a spustit.nevysvět­ litelně — si na něj vzpomenete. Na d r u h é m k o n c i této škály jsou p o t o m ti.

T a k o ­ vá s k u p i n a by při dobré organizaci m o h l a ovlivnit osud lidstva. Jestli to m ů ž e u d ě l a t j e d e n . Ze za­ t í m n e z n á m ý c h d ů v o d ů se m n o h é — p o k u d ne všechny — lidské bytosti b ě h e m s p á n k u s p o m o c í d r u h é h o těla dočasně oddělují od svého fyzic­ kého těla. j a k o je j e d n o štípnutí ve správnou d o b u na správném místě do fyzického těla j i n é lidské bytosti. říká se t o m u telepatie. To samo­ zřejmě vede k otázce: „Je dnes většina těchto l i d í organizována? Ovlivňu­ jí snad náš osud?" N e ž to celé o d m í t n e t e j a k o absurditu. To by z n a m e ­ nalo. kteří jsou schopni operovat ve d r u h é m těle. musí existovat další žijící lidé. že v tuto chvíli je na světě více než tři a p ů l tisíce lidí. Ještě vzácnější jsou p ř í p a d y . N e n í třeba příliš m n o h o fantazie. Přesto je to první krok k rozšířenému k o n c e p t u zkušenosti fyzického ži­ vota. kteří m o h o u dělat totéž a p r a v d ě p o d o b n ě ještě lépe. Až na výjimečné p ř í p a d y se to děje bez v ě d o m ý c h v z p o m í n e k . že já j s e m m o h l fyzicky ovlivnit j i n o u l i d s k o u bytost ve „štípací" epizodě. k d y k o d d ě l e n í dochází v ě d o m ě a z á m ě r n ě . Ale k o l i k jich je? U m í to j e d e n z tisíce? J e d e n z desetitisíce? Ze statisíce? Z m i l i o n u ? P ř e d p o k l á d e j m e třeba. že v ě d o m ě a pravidelně je od­ dělení od fyzického těla schopen j e d e n člověk z m i l i o n u . M n o h o toho stále ještě n e v í m e . a to p r a v d ě p o d o b n ě lépe než já.úrovni a které jsou ve své podstatě především e m o c i o n á l n í a velice sub­ jektivní. že by některá e x p e r i m e n t á l n í „schopnost" m o h ­ la být zcela u n i k á t n í . m o h o u to u d ě l a t i druzí. Je nepředstavitelné. k d y ž lidská e n t i t a „zemře"? T ý k á se to i zvířat? Na každou odpověď p ř i p a d á stovka nezodpovězených otázek. T y t o p ř í p a d y n i c m é n ě poskytují některé překvapivé údaje a statisti­ ky. PŘEDPOKLAD: REALITA EXISTENCE D R U H É H O STAVU M n o h é — p o k u d ne všechny — žijící lidské bytosti mají d r u h é tělo. m ů ž e z m ě n i t svět. • 261 • . Zdesetinásobí se přenos m y š l e n e k bě­ h e m spánku? Z a n i k n e tento efekt. Jestliže toto o d d ě l e n í m ů ž e předvést j e d n a osoba. Jestliže probíhá tento přenos m y š l e n e k v ě d o m ě a záměrně. I taková zdánlivá maličkost. u v ě d o m t e si.

neurózy nebo podráždění. Nevěřili by. je schopnost a záměr. P o k u d je historie n ě j a k ý m v o d í t k e m . Existují jistá z n a m e n í . P o t o m rouška pověr. Jeho pozici ve vztahu k přírodě a ke světu by měli j e d n o z n a č n ě uloženou ve vědomí. že používání této síly má pod kontrolou nějaká živá. která m ů ž e zabránit j e j í m u ne­ k o n s t r u k t i v n í m u využívání. J a k o první to b y l a hradba ne­ vzdělanosti. které by tyto akce umož­ ňovaly p o d n i k a t k d y k o l i . D n e s jsou tu dvě bariéry: podezření organizovaných náboženství a výsměch uznávané vědy. než n e k l i d n ý m s p á n k e m .aby si člověk dovedl představit. J e d i n é . co by takovéto akci m o h l o zabránit nebo ji alespoň zkomplikovat. Co potom? Za prvé by byli lidé osvobozeni od všech nejistot ve v z t a h u k Bohu. Předpokládejme. S těmito znalostmi a s rozšířením zkušeností by již nedocházelo k žád- • 262 • . Ú m y s l n é používání d r u h é h o těla by potom p o t e n c i á l n ě přinášelo ta­ kovou moc. jestli je smrt k o n e c nebo jen pře­ děl. J e d e n po d r u h é m by se naučili potřebné t e c h n i k y a tato skutečnost by se stala obecně p ř i j í m a n o u . že to možné je. ale věděli by. že by to tak opravdu m o h l o být. Na d r u h o u stranu je možné. že by sofistikovaní lidé podstoupili seriózní v ý z k u m druhého těla. kteří tyto síly ovládají. Jestliže je tu něco. není to zjevné. N e m u s í se to projevit ničím j i n ý m . i n t e l i g e n t n í a neosobní síla. T i . k l i d n ě m o h o u potlačit nebo o d k l o n i t jakékoli serióz­ nější s t u d i u m v této oblasti. Z našich informací vyplývá. že by zřejmě nebylo potřeba n i c víc než z d o k o n a l e n í technik. p a k již něco vývoj v této oblasti jistě zabrzdilo. Ne­ bo že š t í p n u t í do krvácející tepny v m o z k u by m o h l o n ě k o m u zachránit život. Osoba operující ve d r u h é m těle m ů ž e navíc ovlivnit d r u h o u osobu m e n t á l n ě . co je potřeba. stra­ chy. M y m ů ž e m e pouze doufat. D ů s l e d k e m však m o h o u být n e č e k a n á n u t k á n í . proti které by ostatní prostředky byly bezmocné. J a k m o c a j a k ý m z p ů s o b e m ještě není jisté. ale e x p e r i m e n t y přesto ukazují. M o ž n á i to se již někde děje nebo dělo. že š t í p n u t í do mozkové t e p n y m ů ž e být příčinou m r t v i c e některého představitele některé světové mocnosti.

Další ná­ z n a k y se ukazují na poli p s y c h o s o m a t i c k é m e d i c í n y . M o h l y b y být o d h a l e n y skutečné p ř í č i n y dušev­ ních n e m o c í . Je jistě možné. ale m n o h é si m ů ž e m e domyslet. Z h l e d i s k a d r u h é h o stavu fyzicky bdělá a v ě d o m á lidská bytost. a tyto n e m o c i by n e b y l y prostě j e n nezvratně diagnostiko­ v á n y na základě nedostačujících teorií. psychózy. oproštěných od m y l n ý c h v ý k l a d ů a p o k ř i v e n ý c h vizí u n i f o r m o v a n ý c h a re­ lativně nevzdělaných fanatiků středověku.n ý m n á b o ž e n s k ý m k o n f l i k t ů m . kteří j s o u označováni za schizofreniky. V š i c h n i by se to jistě snažili vysvětlit a říkali by: „To j s m e říkali celou d o b u . že by si katolíci. m ů ž e naprosto z m ě n i t oltářní procedury. Definice neu­ rózy. že v lokalitě II mají všichni své místo. " M o ž n á dojde ke znovuobjevení t e c h n i k m o d l e n í . spíše než víra. superega. správného a špatného by b y l y n e p o c h y b ­ ně p ř e d m ě t e m r a d i k á l n í redefinice. P o c h o p e n í možného vztahu mezi fyzickým zdravím a d r u h ý m tělem by jistě ovlivnilo čistě m e c h a n i c ­ ké m e t o d y d i a g n o s t i k o v á n í a léčení. nevědomí. Je pravděpodobné. Pod vlivem informací z í s k a n ý c h ve d r u h é m těle by se psychologie a psychiatrie z m ě n i l a k n e p o z n á n í . n e p ř í j e m n á a těžko přijatelná. j a k je to m o ž n é a že celé s p e k t r u m zahrnuje n e k o n e č n ě m n o h o možností. protože by věděli. T r a ­ d i č n í k o n c e p t y dobra a zla. která kvůli nějaké nedokonalosti nebo z dosud n e z n á m ý c h d ů v o d ů zároveň vní- • 263 • . id a dalších p o j m ů by m u s e l a být z m ě n ě n a nebo opuštěna. V ě d o m í . Přesný vztah mezi d r u h ý m t ě l e m a fyzickým stavem není z n á m ý . Č l o v ě k by se systematic­ ky připravoval na život v lokalitě II na základě spolehlivých p o z n a t k ů . trpí spíše nějakou n e m o c í druhé­ ho těla. V š i c h n i by n i c m é n ě věděli. V těchto oblastech je n á r o č n é myslet s vědeckou přesností. P ř i t o m se bude m u s e t vyrov­ nat i s fakty. že m n o z í z těch. hinduisté. která jsou n e p o h o d l n á . T u t o oblast lidských vědomostí by ta­ kové informace ovlivnily zřejmě ještě více než náboženství. Pravda m ů ž e bolet p ř i n e j m e n š í m po d o b u celé j e d n é generace. b u d d h i s t é a další i n a d á l e zachovali svou i n d i v i d u a l i ­ tu. pro­ testanti. T a k é m e d i c í n a by byla silně ovlivněna. jejíž úspěchy postup­ ně rostou.

m o h o u být velmi reálné.má i m p u l z y z l o k a l i t y II. jaké by nastalo v k a ž d o d e n n í m životě všech lidských bytostí. To první říká. co vlastně d ě l á m e . že spánek je především doba obnovová­ n í energie. filozofové a n a r k o m a n i . vztah k nadvědomí. Stejně tak není z n á m o . To vše jsou jen drobnosti ve srovnání s pozdvižením. M o ž n á b y c h o m t o m u pořád říka­ li spánek. m ů ž e s n a d n o m í t p r o b l é m y s p ř i j í m á n í m této dvojí reality. že běžný sen je něco jako činnost počítače v našem nevědomí. Na základě ome­ zených d ů k a z ů p ř e d p o k l á d á m e . že sny jsou živé v z p o m í n k y na zážitky. a u t o m a t i c k ý systém operací. s a m o t n á funkce mozku. H a ­ lucinace o perzekuci. Pro to. V některých případech se m ů ž e oddělit j e n n ě k o l i k c e n t i m e t r ů . které tolik „psychotiků" údajně slyší. kte­ ré m o h o u být v ý s l e d k e m nějaké bezděčné poruchy h r a n i č n í bariéry v tom k t e r é m případě. j a k je popisují mystikové. jako k d y b y člověk opustil d ů m . který třídí přijatá data. pokud by byl koncept dru­ hého těla akceptován jako skutečnost. J a k m ů ž e o d d ě l e n í slou­ žit k regeneraci n e n í zatím z n á m o . nechal v n ě m z a p n u t é spotřebiče a z a p o m n ě l se vrátit. mohou být také velice reál­ né interference z h r a n i č n í vrstvy s u b h u m á n n í c h d r u h ů v lokalitě II. proč se někte­ ří vydávají na d l o u h é „výlety" a j i n í zůstávají blízko svého fyzického těla. dnes existuje dvojí vysvětlení. č e m u říkáme sny. To může probíhat celkem automatickým oddělováním d r u h é h o těla v různých stupních a vzdálenostech. ale ve skutečnosti by to m o h l y být vjemy druhého těla cestujícího v odděle- • 264 • . „ H l a s y " . Práce mysli samotné. kterými trpí paranoici. jindy může být vzdálenost podle našich fyzických standardů m ě ř e n í nekonečná. Za prvé by prospaná třetina našeho čtyřiadvacetihodinového rozvrhu přestala být z á h a d n á a nevyzpytatelná. Katatonie může být j e d n o d u š e efekt o d d ě l e n í druhého tě­ la. ale alespoň b y c h o m věděli. D r u h á teorie praví. se m o h o u stát běžně dosažitelnou záležitostí pro ty. Pokročilé stavy vědomí. to všechno se v tomto no­ vém pojetí m ů ž e stát naprostou samozřejmostí. způsobeného n ě j a k ý m n e o b v y k l ý m m e c h a n i s m e m . k duši a k d u c h u . kteří po tom touží a kteří to jsou schopni zvládnout.

jehož vznik byl p o d m í n ě n prostředím. co jsou oprav­ d u zač. které nazýváme spánkem. používáme tuto tře­ tí sílu. nebo j a k é k o l i k o m b i n a c e elektromagnetic­ kého záření. Dá se předpokládat. že se p ů s o b e n í této třetí síly dá měřit již existu­ j í c í m i přístroji. které tepr­ ve čekají na své objevení. že k d y ž m y s l í m e . T r o j i c e v naší teologii má mož­ ná původ v d á v n ý c h dobách. V k a ž d é m případě b y c h o m n a š i m p ř í j e m n ý m nebo děsivým c h v í l í m . že pět m i n u t dobře uváženého s p á n k u k a ž d o u h o d i n u j e m n o h e m účinnější m e t o d a obnovování sil. Má zcela zřetelný vztah k elektřině a k m a g n e t i s m u . D o d n e s se o to však n i k d o vážně nepokusil. která je c y k l i c k á . R o z h o d n ě však má některé p o z o r u h o d n é vlastnosti. který nepochází ode m n e . které ty­ to bytosti pouze modifikují. jehož p o m o c í operuje druhé tělo a k t e r ý je zřejmě p o d s t a t n ý pro m y š l e n k o v ý proces. M ů ž e m e ji považovat za třetí sílu trojice. k t e r á je j e n m í r n ě z a s t o u p e n a v čistě elektrické či m a g n e t i c k é for­ mě. Elektřina se má k m a g ­ n e t i s m u jako m a g n e t i s m u s k síle X a jako síla X k elektřině. O d t u d ná­ zev „třetí síla". že by silnější použití e l e k t ř i n y nebo m a g n e t i s m u . p o r o z u m ě l i a pochopili b y c h o m . jestli tuto energii pro­ d u k u j í žijící entity nebo jestli to je trvale p ř í t o m n é silové pole. Jestliže mezi těmito silami existuje interakce. je pravděpodobné. m ě l o za následek vznik v ý z n a m n é h o množství energie třetí • 265 • . k č e m u to slouží. P Ř E D P O K L A D : E X I S T E N C E T Ř E T Í SÍLY Je to energetický prostředek. T a k ž e je možné. a byla ú s t n í m p ř e d á v á n í m p ř e k r o u c e n a . že pří­ t o m n o s t jedné síly z trojice vytvoří s e k u n d á r n í či terciální vzorce m e z i d r u h ý m i dvěma. O s m i h o d i n o v ý n o č n í o d p o č i n e k je m o ž n á jen v ý s l e d k e m zvyku. Existují ještě m n o h é další možnosti. k d y byla znalost třetí síly běžnou záležitostí. k d y ž b u d e m e přesné vě­ dět. To m ů ž e určit až seriózní v ý z k u m v této oblasti. Na d r u h o u stranu nejsou žádné d ů k a z y o tom. M o ž ­ ná n á m p a k b u d o u stačit j e n dvě h o d i n y d e n n ě . S t u d i u m d r u h é h o těla b y n á m na takovéto a p o d o b n é otázky m o h l o přinést j e d n o z n a č n é odpovědi. N e v í m e . V ý s l e d k e m b y m o h l a být úprava našich n á r o k ů n a spánek. Nové v ý z k u m y m o h o u třeba prokázat.n é m a u v o l n ě n é m stavu.

byl již průchod bariérou p o m ě r n ě j e d n o d u c h ý . Jed­ n í m z faktorů. jsme se pokoušeli zjistit. že pohyb druhého těla skrze nabité stěny kle­ ce není možný. jehož velikost je pro lidskou mysl nepochopitel­ ná. • 266 • . že na výše uvedené faktory reaguje podobně jako světlo. což bylo později potvrzeno fyzickým pozorováním. interpretovala je jako dráty. který je popsán v této knize. P Ř E D P O K L A D : E X I S T E N C E L O K A L I T Y II T a t o realita je koncept. N i c m é n ě se zdá. ani ž á d n o u m í t n e b u d e m e . že vědomí se neustále pokouší interpretovat tuto sílu jako energii nebo vib­ race. Pokusy s j e d i n ý m z n á m ý m transduktorem — lidskou myslí . co byly řádně identifikovány. k d y se dru­ hé tělo pohybovalo n a d ulicí podél m a g n e t i c k é h o pole drátů vysokého napětí. co p ř i p o m í n a l o bari­ éru z p r o p l e t e n ý c h křižujících se d r á t ů elektrického v e d e n í nad hlavou. V j e d n o m pokusu. Když se snaží „přeložit" toto energetické pole do z n á m ý c h zkušenos­ tí.síly. Když byl elektrický náboj odstraněn. které dříve křižovaly ulice našich měst a městeček. V raných stádiích m é h o e x p e r i m e n t o v á n í byly p o k u s y posunout se na větší vzdálenost od fyzického těla o m e z e n y n ě č í m . Kdykoli jsem se ve d r u h é m těle setkal s projevy energie třetí síly. které mi později dovolily cestovat ve d r u h é m těle na vět­ ší vzdálenosti. Zjistili jsme. „vidí" a „cítí" elektrické vodiče. co se stane. problém zmizel. p o k u d bude oddělení a pohyb ve druhém těle probíhat ve Farradayově kleci. p o d o b n ý c h těm. Přesto veškeré e x p e r i m e n t y n e v y h n u t e l n ě v e d o u k t o m u t o závěru. bylo rozpoznání podstaty této bariéry a jejího vztahu k elek­ tromagnetickému. Poté. V současnosti n e m á m e ž á d n o u prokazatelnou m e t o d u m ě ř e n í nebo detekce energie třetí síly a d o k u d možnost její existence vážně nepřipus­ tíme. k d e je fyzické tělo ze všech stran obklopeno silným elek­ trickým polem. záření. T e n t o vztah se také zřetelně ukázal v popsané zkušenosti. záblesky a často skutečné fyzické šoky. v n í m a l a interpreto­ val jsem je nejprve jako elektřinu. Když se má mysl setkala s t ě m i t o silami poprvé.ukazují.

J e d n o t l i v á místa se m o h o u nebo n e m u s í shodo­ vat. že tato n e m a t e r i á l n í říše n e m á svůj střed na zemi. jestli každý. ani d r u h é . Nejdůležitější ale asi zřejmě b u d e fakt. k d o zemře. K d y ž ho b u d e m e trénovat v zatím obskurních ne- • 267 • . M o ž n á . P o k u d se tý­ ká našich zjištění. Jisté je. že č í m je osob­ nost silnější. neexistuje žádné spojení mezi místy v lokalitě II a na­ ším fyzickým v e s m í r e m . T o ovšem n e z n a m e n á . to m ů ž e o p r a v d u být obojí . že l o k a l i t a II byla p ř e d m ě t e m lidských s n ů a m e ­ ditací v p r ů b ě h u celé lidské historie. že se takové v ě d o m í n e m ů ž e v budoucnosti vyvinout. Stejně tak n e m á m e v současnosti ž á d n é důkazy. postupně se r o z p t ý l í m e a p ř e s u n e m e se z l o k a l i t y I ( t a d y a teď) do l o k a l i t y II. Stejně t a k n e n í těžké pochopit. že n á m nedovolí pozorovat ani o d h a d n o u t relativní vzdálenosti mezi j e d n o t l i v ý m i oblastmi. se k t e r ý m i jsem se d o p o s u d setkal. není n a tento způsob c h á p á n í připraveno. že výsledek tohoto procesu n á m m ů ž e zaručit nesmrtelnost v t o m smyslu. D o v e d u si předsta­ vit. které by doka­ zovaly. že větší část lokality II n e n í a n i j e d n o . že přítomnost lidské osobnosti v lokalitě II je trvalá.N e n í těžké rozpoznat. n e b o že se již nevyvíjí. Spíše se zdá. n e m á m e ž á d n ý způsob a n i ž á d n o u možnost. Je tedy m o ž ­ né. aby pracoval v p r o g r a m u . že přežití je realita i iluze zároveň. Za p o d m í n e k . že v této fázi není pro lidské v ě d o m í možné p l n ě po­ chopit realitu l o k a l i t y II.p e k l o i ráj. M o ž n á . Podle našich součas­ n ý c h poznatků. Z d á se. stejně j a k o pro­ středí. že stejně j a k o vír i my p o s t u p n ě z t r á c í m e energii. a u t o m a t i c k y „odchází" do lo­ k a l i t y II. J s e m přesvědčen. že lokalita II n e m á žádné h r a n i c e . který do něj nebyl nainstalován. Bylo by to j a k o chtít po počítači. j a k se do d n e š n í h o d n e vyvinulo. Pohyb z j e d n o ­ ho místa na d r u h é je n a t o l i k okamžitý. j a k změřit šířku a h l o u b k u tohoto podivně z n á m é h o místa. ve k t e r é m žijeme teď. že přežijeme svou smrt. ale nikoli navždy. Z a t í m nevíme. Naše v ě d o m í tak. na které žijeme. že j e d n a její m a l á část zahrnuje i náš fyzický svět a je tedy pro nás jakousi „vstupní b r a n o u " . že při nesčetných pokusech popsat toto velké n e z n á m o ve z n á m ý c h p o j m e c h byly této lokalitě připisovány nejrůznější vlastnosti. t í m déle p a k „žije" v t o m t o j i n é m stavu bytí.

Většina z nich se také n e p o c h y b n ě t ý k á té části. ale nikoli na úrovni vědomí. že se dá tvrdit. I tehdy. že naše p o d v ě d o m í . T e n ­ to příkaz. My si ho vysvět­ lujeme j a k o potřebu shromažďování a o b r a n y m a t e r i á l n í c h statků. a n i ž o t o m naše v ě d o m é já má vůbec potu­ chy. Naši nejuznávanější filozofové často uvažovali nad otázkou. M o ž n á jsme v l a s t n í m i pány. J a k é k o - • 268 • . j í m e . zní: P Ř E Ž Í T ! Byla to tato síla. Naše j e d n á n í v lokalitě II m o ž n á velmi silně ovlivňuje naši d e n n í činnost. že řídí naše jednání. a b y c h o m se m o h l i záměrně oddělit od svého fyzického těla. kte­ rá přitahuje naše osobní já ( p o d o b n é přitahuje podobné) a která je pou­ h ý m z l o m k e m celku. nevědomí. Je silnější než jakýkoli j i n ý instinkt. T o u ­ ha po reprodukci je j i n ý m z p ů s o b e m odpovědi na t e n t ý ž příkaz. nad-já. který je nesmazatelně vryt v j á d r u naší bytosti. že je to jeden ze způsobů odpovědi na tento základní příkaz. Záži­ tek m i m o tělo je totiž tolik p o d o b n ý smrti. k d y ž j s m e ohro­ ženi n ě č í m j i n ý m než hladověním. nadvědomí. duše — nebo jak se naše n e m a t e r i á l n í ne-vědomí na­ zývá — si je obecně v ě d o m o existence lokality II a je s ní d o k o n c e dobře o b e z n á m e n o . je dobře možně.bo ještě nedostatečně formulovaných technikách. PŘEDPOKLAD: EXISTENCE KONTRADIKCE Se zvířaty a o s t a t n í m i živými věcmi sdílíme základní životní příkaz. k t e r o u m u s í m e pře­ konat. že je to vzhle­ d e m k t o m u t o příkazu naprosté selhání. do jaké m í r y toto u v ě d o m ě n í ovlivňuje naše vědomé m y š l e n k y . Existují doslova stovky stránek p o z n á m e k z e x p e r i m e n t ů vztahujících se k lokalitě II. a to proto. A b y c h o m uspokojili příkaz k přežití. M n o z í z nich jsou přesvědčeni. Na d r u h o u stranu jsem si celkem jist. Zdá se. že se bude prohlubovat a rozšiřovat a j e d n o h o d n e bude s c h o p n o tuto realitu rozeznat a přijmout. která vytvořila bariéru strachu. že zápisky z našich e x p e r i m e n t ů tuto d o m n ě n k u potvrzují. který nás provází již od chvíle početí. většina z nich je stále ještě nepřeložitelná pro m y š l e n k o ­ vé vzorce l o k a l i t y I. často j í m e nutkavě.

p ř í p a d n ě obětuje svůj život pro ostatní. že dělat správné věci. „Ahoj. jako b u b l i n k y . vě­ ci. to všechno ve své podstatě z n a m e ­ ná potlačení nebo o d m í t n u t í tohoto z á k l a d n í h o příkazu. takový člověk dělá správ­ n o u věc. který se stará o svou r o d i n u i za c e n u vlast­ ní předčasné smrti. " p o z d r a v í m ho vřele a m ů j p r a p r a v n u k se radostně u s m ě ­ je. kte­ ré stoupají z p r a p ů v o d n í h m o t y uložené p o d o r g a n i c k ý m i s e d i m e n t y moř­ ského dna. n e n í m o ž n é d o s á h n o u t d r u h é h o stavu. O n o z n á m é „bojuj nebo u t e č " je fyzickou reakcí na i n s t i n k t přežití. Je snad lepší všechny d ů k a z y spálit. Navíc. nejlepší vlastnosti člověka. zdá se. Rozpor je v tom. a n i ž z toho s á m má p ř í m ý užitek. který v y d á v á všechny síly pro blaho společnosti a své země. a n i ž b y c h o m zvládli a ovládli příkaz k přežití v jeho nejzákladnějších formách. Přežití j a k o základní p ř í k a z z n a m e n á v y h n o u t se smrti j a k ý m k o l i mož­ n ý m způsobem. které j s o u podle našich s t a n d a r d ů nejsvatější. že z á k l a d n í lidské idealistické p o h n u t k y . k t e r ý dá j i n é m u člověku svůj chléb.li ohrožení ega vyvolává a u t o m a t i c k é m e c h a n i s m y o b r a n y n e b o o d m í t á ­ ní. které v y p a d á trochu j a k o rádio. s y n k u . z n a m e n á porušovat zá­ k l a d n í boží příkaz. D N A . nejuznávanější lidské činy. že m á š ty závity nějak překroucené. J e d n o u vrstvou usazených m y l n ý c h představ za d r u h o u stou­ pají n a h o r u ke světlu. a b y se tento rozpor ještě vyostřil. Člověk. ignorovat je? N e b o se snažit ze všech sil otevřít b r á n u poznání? P o k u d ji otevřeme. • 269 • . Já u c í t í m signál a o b r á t í m k n ě m u svou pozornost. b u d e p r a v d ě p o d o b n é i toto: v roce 2 0 2 5 stiskne chlapec v lokalitě I knoflík na zařízení. jeho největší činy. Z toho vyplývá. který se dobrovolně v y d á v á v ne­ bezpečí. Z těchto z á k l a d ů vycházejí stovky dalších p r e m i s .

které jsme o je­ ho životě shromáždili. které se projevuje v y s o k ý m i h o r e č k a m i . které lidé v n í m a j í j a k o psychické nebo fyzické ohrožení. M o n r o e byl veli­ ce otevřený a vstřícný b ě h e m intenzivních rozhovorů a celé řady nejrůznějších psychologických testů. kte­ ré jeho zážitky odlišují od ostatních: Monroeovi. pokusil jsem se z něj pro toto shrnutí v y t á h n o u t nitky j e d n o t l i v ý c h témat. na s t r u k t u r u jeho hodnot. První takové zážitky jsou většinu spojené s těžkou nemocí. s porodem. měl silně vyvinutou i n t e l e k t u á l n í i e m o c i o n á l n í stránku osobnosti a neobvykle vy­ spělý smysl pro i n d i v i d u a l i t u a nezávislost. šedesátiletému podni­ kateli. s r ů z n ý m i d r o g a m i (včetně anestetik) nebo s e x t r é m n í m i sta­ vy. že byl již od útlého věku zvláštním č l o v ě k e m . že j e h o p i v n í zážitek m i m o tělo se mu přihodil v dospělosti. onemocnění. které b y l y z a m ě ř e n y na h l o u b k o v ý rozbor jeho nevědomí. hu­ m a n i s t i c k é aspekty a t o u h u po seberealizaci.Epilog: profil osobnosti Robert M o n r o e se n á m představil ve v ý z k u m n é m o d d ě l e n í vojenské ne­ m o c n i c e v T o p e k a v Kansasu. na j e h o fantazie. pro­ tože podle našich v ý z k u m ů většina l i d í podobné zážitky poprvé zažívá spí­ še v dětství. se dostalo náležitého „jižanského" vychování. H l a v n í m c í l e m našeho v ý z k u m u bylo h l o u b k o v é „psychologické h o d n o c e n í " . Robert M o n r o e zřejmě v době svého prvního zážitku m i m o tělo ž á d n o u vážnou n e m o c í netrpěl. Za p o v š i m n u t í také stojí skutečnost. takže j s m e m ě l i možnost poznat vztah m e ­ zi jeho osobností a jeho zkušenostmi m i m o tělo. což je samo o sobě zvláštní. U r č i t é prvky v jeho životě naznačují. že j a k o dítě prodělal spálu. Tvrdí. N i c m é n ě bylo mu čtyřicet čtyři let a bylo to tedy v ob­ dobí změn středního věku. Podle vlastních v z p o m í n e k byl p o m ě r n ě vážně n e m o c e n . ke k t e r é m u se vrátím poz­ ději. Když jsem prohlížel to o h r o m n é množství m a t e r i á l ů . Provedli j s m e s n í m také j e d n o d u c h ý psycho-fyziologický experiment. ačkoli jeho m a t k a se o něj b y l a schopna postarat d o m a a nemusel t e d y být hospita- • 270 • . Za p o v š i m n u t í jistě stojí především body.

což bylo jistě ovlivněno i n t e l e k t u á l n í a lékař­ skou orientací j e h o rodičů. že létají a padají. V ě t š i n u z nás by jistě vyděsily a snažili b y c h o m se j i m v y h n o u t . ne­ boť zřejmě nějak rozeznali j e h o nezvyklé n a d á n í . kteří tento fenomén pouze studují a zkoumají. a ještě j e d n o h o o m n o h o m l a d š í h o bratra. j a k ý m M o n r o e své zážitky zpracovává. Dal­ ší v ý z n a m n é t é m a v M o n r o e o v ě životě je jeho záliba v pohybu. K d y ž j s m e probírali j e h o r o d i n n é zázemí. zvláště v z p o m í n k o u na j í z d u ve vlaku. kteří mají p ř í m é zážitky m i m o tělo. T e n t o stav m ů ž e způsobovat nedostatečné okysličení. protože se snažil najít pro tyto zážitky vysvětlení. J e h o otec byl profesor. N e o b v y k l ý je způsob. je jeho zájem o v z d u c h . j a k o v m a t e r i á l e c h z jeho p s y c h o l o g i c k ý c h testů. Je t y p i c k é . R o d i č e m u dopřávali značnou volnost. V š i m l j s e m si. V z d u c h j e j e h o m é d i u m . Z d á se. t i c h ý a autoritativ­ ní. Je pozoruhodné. že vyvolává p o d o b n é zážitky. ale n i k o l i d o m i n a n t n í m . skvělý rodičovský vzor s k l i d n o u povahou. že se M o n r o e o v i p o d a ř i l o využít svůj talent způsobem. J i ž o d m l á ­ dí byl až e x t r é m n ě nezávislý. a že se j i m často ve s n u zdálo. Navíc měl M o n r o e později v životě v d ů s l e d k u arteriosklerózy zúžené cévy do m o z k u . ale také si často p a m a t u j í . to o n a řídila r o d i n u . a b y doká­ zali létat j a k o ptáci. V ě t š i n o u si v dětství hrají s n e v i d i t e l n ý m i přá­ teli a v i d í víly. které se u n i k o h o j i n é h o z jejich bezprostřední r o d i n y ne­ projevovaly. o n ě m ž je z n á m o . O d m l á d í stavěl m o d e l y letadel. že p o d o b n é zájmy mívají lidé. M ě l dvě starší sestry. J e d n o z té­ mat. t í m se odlišují od těch. M a t k a byla lékařka. j a k chování lidské bytosti odráží snahu j e d n á n í m a ex­ p e r i m e n t o v á n í m p o r o z u m ě t h l a v n í m u zájmu n e v ě d o m é mysli. především m e c h a n i c k é schopnosti. M o n r o e oplývá m n o h a neobyčejně v y v i n u t ý m i v l o h a m i .lizován. že M o n r o e zpočátku o p a k o v a n ě navštěvoval lékaře. který je v t r a d i č n í c h r o d i n á c h p o n ě k u d neobvyklý. J e d n a z jeho nezvykle vyvinu- • 271 • . které se táhne c e l ý m M o n r o e o v ý m životem. T é m a p o h y b u je v j e h o život­ ní historii stejně časté. starší z n i c h s n í m neustále soutěžila. n a střední ško­ le se n a u č i l pilotovat letadlo a později se stal skvělým p i l o t e m b e z m o t o rových letadel. že j a k o děti toužili. a g r e s i v n í m způsobem. byl v e l m i vzrušen v z p o m í n k a m i na dět­ ství.

který vyhledává nebezpečí. M o n r o e n e m á žádné zvláštní vzdělání ve východních filozofiích. zabývajících se z m ě n ě n ý m i stavy v ě d o m í . že se M o n r o e naučil číst a psát již ve čtyřech letech. než navázal blízký vztah s u č i t e l e m na střední škole. že se n e m u s í neustále vymezovat vůči vnějšímu světu.naslouchal svým v n i t ř n í m subjektivním z á ž i t k ů m a podle nich i jednal. kte­ rá je běžná u lidí. Na M o n r o e o v ě ži­ votě v m l á d í je zřetelná nejen jeho nezávislost. J i n ý m i slo­ vy věřil ve své vlastní zkušenosti a nezávisle a s obrovskou vírou šel za tím.tých vloh se projevila v tom. Při naší práci s l i d m i . a zasadit je tvořivě do kontextu. které by se většina lidí snažila po­ tlačit a popřít. J e h o sny jsou také vizuální. T e n t o přístup mu poskytuje schopnost procházet skutečnostmi. M ě l ještě další vlastnost. byl kreativní a stále hledal odpovědi. jsme zjistili. M o n r o e dokázal uchopit zkušenosti. jsou schop­ ni využít své vnitřní duševní zkušenosti a nechat se j i m i vést životem. M o n r o e je jasně demonstruje. ale také tvrdohlavost a ten­ dence vzpouzet se proti t r a d i č n í m h o d n o t á m . a to až do té do­ by. u kterého cítil. jsou barevné a velmi intenzivní. a který ho vedl. v z p o m í n k y zaznamenává vizuálně a myslí v kontextu. Je vi­ zuální typ. T a t o relativní izolace se k o m b i n u j e s tendencí k a u t o n o m i i . že by mu tato rebelie. ale používá je i n t u i t i v n ě . V té době se z něho stal p r e m i a n t . které jsou zcela nepřístupné běžným l i d e m . Přesto b y l y jeho školní výsledky spíš průměrné. že ho přijímá. M o t i ­ voval se sám. S n a d nejobvyklejším t é m a t e m M o n r o e o v a života je jeho jistota. že tito lidé mají určité shodné vlastnosti. m a j í c í m potřebu se vůči vnějšímu fy­ z i c k é m u světu z nějakého d ů v o d u neustále vymezovat. ale zároveň se snahou stát se v ů d c e m . Patří sem tendence cítit se sociálně izolovaný a jiný než zbytek p o p u l a c e již v po­ měrně č a s n é m věku a vidět i svět sám jako p o n ě k u d cizí. využil p ř i t o m své vůdcovské schopnosti i další vrozené vlastnosti. v m e d i ­ taci nebo jiných esoterických disciplínách. jako je M o n r o e . ačkoli n e m á m e žádné d o k l a d y o t o m . V dět­ ství byl p ř i r o z e n ý m v ů d c e m . a to často vůdcem agresivním. kte­ rá mu umožňuje. která se projevovala zřejmě přede- • 272 • . kteří měli zážitky m i m o tělo. č e m u věřil. jako m n o h o lidí v této oblasti. Lidé.

vším v j e h o v n i t ř n í m životě. Z d á se. Založil divadlo. b y l y velmi neortodoxní. b ě h e m které z a m ě ­ ří svou pozornost na to. M o n r o e o v i nepři­ stupovali k životu tak. N e ­ projevují se na n ě m ž á d n á výraznější t r a u m a t a z dětství. který se tak j e d n o z n a č n ě projevil v této knize i v j e h o dalších dílech. co lidi spojuje. že to z tohoto d ů v o d u u nich nevyvolává ž á d n é životní p r o b l é m y . M o n r o e o v i se daří vynést v lidech na povrch to nejlepší. j a k to bylo běžné pro tehdejší střední třídu. T e n t o přístup se jasně projevuje při analýze M o n r o e o v y osobnosti. že to oba dělají v ě d o m ě . co v n i c h je. které by m o h l y zajímat psychiatry. V p a t n á c t i le­ tech nastoupil na střední zdravotnickou školu. kteří mu p o m á h a l i . M o n r o e ů v život před a na p o č á t k u dospělosti byl životem p o d n i k a t e ­ le. p r o d u k o v a l a režíroval m n o h o p o ř a d ů pro rozhlas a te­ levizi. M o n ­ roe n e m á ž á d n á větší t r a u m a t a z dětství. k j e h o úzce propojené a o d d a n é rodině. t y p i c k ý vývoj ve stylu „ame­ rického s n u " M o n r o e a dobře vybavil pro způsob p ř í m é h o a prostého po­ zorování. co je ničí. nenáboženský. t a m všude se objevuje důraz na m e z i l i d ­ ské vztahy spíš než na m a t e r i á l n í vlastnictví a celková tendence v n í m a t lidské bytosti jako dobré. který m ě l M o n r o e se svými rodiči. ačkoli p ř e d m ě t y . neesoterický. T e n t o nezávislý. založil a zase ztratil m n o h o r ů z n ý c h p o d n i k ů a vždycky k o l e m se­ be dokázal shromáždit spoustu lidí. ani žádné dětské problémy. • 273 • . způsobila v životě nějaké větší p r o b l é m y . V jeho vztahu k sobě s a m é m u . Rozdíl je v tom. ke k o l e g ů m a p ř á t e l ů m . n e p a r a n o r m á l n í . J e h o m a t k a byla d y n a m i c k á žena. N a k o n e c se stal i n ž e n ý r e m a to s velice d o b r ý m i s t u d i j n í m i výsledky. ačkoli sám označuje za velké t r a u m a zkušenost stěhování z m a l é h o do velkého města. která ošklivé vě­ ci v životě prostě překračovala a nechávala je za sebou. do kterých se zapsal. a s a m i byli značně nezávislí. J a k m ů ž e M o n r o e p ř i j í m a t vysoce esoterické zážitky popsané v této knize a být zároveň t é m ě ř t r a d i č n í m ú s p ě š n ý m p o d n i k a t e l e m a otcem. M y s l í m . že M o n r o e i je­ ho m a t k a používají v životě m e c h a n i s m u s . že je to d ů s l e d e k krásného vztahu. dělá to formou n e p ř í m é k o m u n i k a c e . a nikoli na to. a zdá se. k t e r é m u by se v t r a d i č n í psy­ chiatrii m o h l o říkat p o p í r á n í nebo v y h ý b á n í .

kteří se zabývali vývojem změněných sta­ vů vědomí. A b y c h o m si odpočali od intenzivních psychologických v ý z k u m ů . pouze s n a h u udržet pod k o n t r o l o u a využí­ vat intenzivní emoce v rámci nevědomí. že se tato zkušenost h l u b o c e vtiskne do naší mysli a způso­ bí. tj. V j e d n o m z psychologických testů. Z p o k u s n é h o vyhodnocení postoje ke smrti v y p l y n u l o . U M o n r o e a se také projevuje vlast­ nost. že je nezdůrazňujeme a využíváme energii vznikající z na­ pětí mezi o b ě m a protiklady ke kreativním ú č e l ů m . se kterou se většina z nás n i k d y v p r ů b ě h u života neset­ ká. v situaci. strachu a bdělosti ( G S R ) . Nejpozoruhod- • 274 • . pro kterého je důležitá seberealizace a který má schop­ nost vidět v životě v ý z n a m n é souvislosti zřejmých protikladů. Na j e d n u stranu je to logické. H l u b š í a n a l ý z a výsledků M o n r o e o v ý c h psycho­ logických testů nepřinesla žádné svědectví o přítomnosti strachu ze smrti. ani s n a h u o popírání smrti. l a k o v í lidé mají čas­ to intenzivní m y š l e n k y a pocity a jsou velmi citliví na kritiku. neobléká se do podivného oblečení a nevystavuje se neustále na jevišti. pro­ vedli jsme v n e m o c n i č n í psycho-fyziologické laboratoři spolu s psycho­ logem dr. Je možné. Třicet m i n u t jsme ho sledovali j e d n o s m ě r n ý m zrcadlem. Napojili j s m e ho na detektor lži. získal M o n r o e n e o b v y k l e vysoký počet b o d ů . zazname­ návali jsme jeho mozkové vlny a úroveň úzkosti. že se naše n e v ě d o m í neustále obává. protože u m n o h a lidí k p r v n í m u zážitku m i m o tělo došlo v situaci ohrožení živo­ ta. Část schopnosti vidět p r o t i k l a d y jako v ý z n a m n é tkví také v tom. aby předváděl své zvláštní schopnosti? H o u ž e v n a t ě se věnuje v l a s t n í m u v ý z k u m u . Fowlerem Jonesem z lékařského centra Kansaské univerzity jed­ n o d u c h ý pokus. Prostě jsme požádali M o n r o e a . Některá díla a studie týkající se lidí se zážitky m i m o tělo kladou na popírání smrti velký důraz. je to tendence udržovat některé intenzivní e m o c e v podvědo­ mí a pevně je tam uzavřít.který není p o d i v í n . že M o n r o e má ve srovnání s běžnou populací velice nízkou úroveň úzkosti a strachu ze smrti. k t e r é m u říká stav m i m o tělo. aby se uvedl do stavu. že by se p o d o b n á situace m o h l a kdykoli znovu opakovat. které jsme si všimli u lidí. který ho ukazu­ je jako člověka. buduje vlastní k o n t a k t y a přebírá zodpověd­ nost za vlastní život.

ale že n á m to n e m ů ž e n i j a k oznámit. že odešel z laboratoře a vstoupil do místnosti s přístroji. že M o n r o e o v a pokožka byla v e l m i h o r k á a suchá. ačkoli později popsal. k d y byl M o n r o e m i m o tělo. v n ě k t e r ý c h chvílích n e d ý c h a l vůbec a p o t o m se několi­ krát hltavě nadechl. Dý chal povrchně. Je to jako nezkrotná energie. Po návra­ tu do svého fyzického těla byl M o n r o e m í r n ě dezorientovaný. Protože j s m e m ě l i p r o b l é m s p ř i p o j e n í m . j e h o řeč byla p o n ě k u d nejasná a nebyl schopen i h n e d popsat své zážitky. M o n r o e n á m oznámil. k d e b y l a i asistentka. že před z a č á t k e m to­ hoto k r á t k é h o psychofyziologického e x p e r i m e n t u n á m M o n r o e předve­ dl. že se z m ě n i l y mozkové vlny. z a t í m c o jeho dolní p o l o v i n a byla stále zcela jasně zřetelná. že snaha asistentky upravit napojení. Asistentka si také všimla.nější byla extrémně nízká rychlost jeho d ý c h á n í a h l o u b k a uvolnění. že n a d n í m z a m á v á rukou. což také udělal. m u s e l a do laboratoře vstoupit b ě h e m p o k u s u asis­ tentka. T o t o rozmlžení přetrvávalo a skončilo asi dvě m i n u t y p ř e d u k o n č e n í m e x p e r i m e n t u . Byl však schopen dát n á m p o k y n do pěti vteřin po svém návratu. J o n e s e m zároveň m ě l i dojem. kteří jsou také a d e p t y zážitků m i m o tělo. h l a d i n u 150 m i k r o v o l t ů a projevovala se naprostou absencí specifických i nespecifických reakcí. J e h o signál koreloval se z m ě n o u m o z k o v ý c h vln z a z n a m e n a n o u n a přístrojích. a zkontrolovat ho. že se h o r n í část M o n r o e o v a těla j a k o b y rozmlžila tepelnou vlnou. Právě ve chvíli. Bylo zajímavé sledovat. j s m e s dr. k d y se při úpravě napojení asistentka p ř í m o d o t k l a M o n r o e o v a těla. Je rovněž zajímavé. srovnáváme-li M o n r o e a se zprá­ v a m i lidí. Počítačová analýza M o n r o e o v ý c h m o z k o v ý c h vln v p r ů b ě h u experi- • 275 • . Z t e c h n i c k é h o hlediska ukazovala úroveň G S R v době. a to d o k o n c e i ve chvíli. T e n t o způsob m a n i p u l a c e s energií m ů ž e zřejmě také objasnit podstatu t e c h n i c k ý c h p r o b l é m ů velice citlivých zařízení. k d y vstoupila asistentka. že je schopen dostat se ze svého těla v e l m i rychle. a b y n á m o z n á m i l a . n e m ě l a vůbec ž á d n ý vliv n a M o n r o e ů v stav ( G S R ) . T o j e v e l m i ne­ obvyklé. k t e r á se v y m y k á kontrole e x p e r i m e n t á t o r a i s a m o t n é h o subjektu. že je schopen p o h n o u t r u č i č k o u citlivého voltmetru pouze t í m . protože G S R je na takovéto vlivy n e s m í r n ě citlivé. které při těchto experimentech často selhávají.

k d y si asistentka všimla z m ě n y na EEG. který p r o h l u b u j e náš smysl pro úžasné aspekty života ve světě. P o d o b n ý fenomén jsme objevili při pokusech s jeho páskami se z v u k o v ý m i i m p u l z y . Rozdíl mezi o b ě m a stranami byl výrazně statisticky v ý z n a m n ý (P<(). Na závěr m ů ž e m e konstatovat. ale bylo zřejmé. nás přibližu­ je pravdě víc než kterýkoli pohled. v n ě m ž se p o h y b u j e m e . schopen soustředit svou mozkovou energii do úzkého frekvenčního pásma a způsobit vizu­ ální rozostření svého těla. ale spíš do k o m a t u . ale že b ě h e m e x p e r i m e n t u došlo k v ý r a z n é m u zpomalení mozkových vln. Pozdější statistická analýza záznamů EEG prokázala. J e h o běžné EEG bylo n o r m á l n í . Soustředil mozkovou a k t i v i t u do velice úzkého frekvenčního pásma. že většina jeho m o z k o v ý c h vln se pohybuje v rozmezí frek­ vence mezi č t y ř m i až pěti (theta) a vůbec se nedostane přes deset c y k l ů za vteřinu. bez náznaků epilepsie a bez neobvyklých reakcí na světelnou s t i m u l a c i nebo zrychle­ né d ý c h á n í .001). j e n ž tento smysl oslabuje. Co to z n a m e n á ? V podstatě tento k r á t k ý experiment ukazuje. T e n t o e x p e r i m e n t prováděl M o n r o e bez svých na­ hrávek. Každý pohled na skutečnost. že se jeho mozková aktivita pohybuje jen v ú z k é m frekvenčním p á s m u . že M o n r o e a jeho energický život se silně v y v i n u t ý m v ě d o m í m smyslu. J a k o by jeho tělo skoro ani n e u p a d a l o do spánku.m e n t u ukázala. V období m i m o tělo byl rozsah frekvencí jeho mozko­ vých vln výrazně nižší a byl m n o h e m menší na pravé straně než na levé. není rozdíl mezi jeho pravou a le­ vou hemisférou. Podařilo se mu dosáhnout neobyčejně h l u b o k é h o sta­ vu fyzické relaxace. Inge: „Existuje j e d e n spolehlivý test. které m o h l i pozorovat dva lidé za p o d m í n e k chabého osvětlení. V j i n ý c h pokusech se reakce m o z k u na to." • 276 • . liší. R. co se definu­ je jako zážitek m i m o tělo. Ve chvíli. že dokáže soustředit v ě d o m í natolik. že po­ k u d se týče frekvence mozkových vln. jeho potřeba a t o u h a po p o r o z u m ě n í je dobrou u k á z k o u toho. který definuje jako m i m o tělo. že M o n ­ roe byl b ě h e m stavu. co tak p ě k n ě vyjádřil W. objevil se p o s u n energie z levé na pravou stranu mozku. ale všechna pozorování mají j e d n u věc spo­ lečnou: mozkové v l n y se zpomalí a c e n t r u m energie se přesune.

Psychiatr Vedoucí výzkumu T o p e k a V. D . A.Stuart W . T w e m l o w . Hospital M e n n i n g e r School of Psychiatry . M .

Brno ISBN 978-80-7254-817-0 .Edice CEDR svazek č. Monroe CESTY M I M O TĚLO Z anglického originálu Journeys Out of the Body vydaného nakladatelstvím Doubleday v New Yorku roku 1985 přeložila Kateřina Drewsová Vydalo Nakladatelství Triton v Praze roku 2007 jako svou 928. o. publikaci Vydání první Překlad: Kateřina Drewsová Jazyková redakce: Petra Mertinová Ilustrace na obálce: Pablo César Amaringo Shufia Sazba: Vladimír Fára Tisk: Centa spol. 4 Robert A. s r..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful