P/FILIPINOLOHIYA ni Covar Ito ay “sistematikong pag-aaral ng Pilipinong kaisipan, Pilipinong kultura, at Pilipinong lipunan upang palitawin ang

pagkaPilipino.” Lahat ng tao ay may kaisipan, kultura, at lipunan: mga ugat na basihan ng pagkatao. Ang laman ng 3 malalaking antas ng karunungan ng Pilipinolohiya ay bunga ng Pilipinong pag-iisip at karanasan.

Larangan ng kaisipan

Tao ay isang banga. Ito may labas, loob, at lalim. Binubuo ng katawang lupa at kaluluwa. Kapag namatay ang tao, katawang lupa ay nagiging alabok; kaluluwa ay yumayao at pumapanaw. Sa Pilipino, tanda ng pagkamatay ay paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan; sa Amerikano, ang ”brain dead” ay tanda ng pagkamatay.

Larangan ng kultura e.g., Wika

Imbentaryo ng mga tunog ng isang wika ay ayon sa tambalan ng mga tunog. Halimbawa, kung may P malamang may B may T malamang may D may K malamang may G iba’t ibang kalidad ang bawat tunog (Tag-Vis)

. 10 ay manugang ng 3 / 4 1 / 2 ay biyenan ng 8. Sambahayan Figura 1. Konsepto ng istruktura ng Pilipinong sambahayan ay extended family 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 / 2 at 3 / 4 ay magbalae 8 ay manugang ng 1 / 2. 10 at 8 ay maghipag 5 at 8 ay magbilas.g. 10 at 7 ay magbilas . 8 at 6 ay maghipag 7 at 9 ay10 magbayaw.• Larangan ng lipunan e. 3 / 4 ay biyenan ng 10 5 at 7 ay magbayaw.

at pelikula Para kay Salazar – Maaaring isama ang larangan ng agham. . politika. drama. pagguhit. at Pilipinong lipunan upang palitawin ang pagkaPilipino.. relihiyon. komersyo. sayaw. teknolohiya. Pilipinong kultura. pagkaPilipino at mga anyo’t paraan ng pagpapakaPilipino. ekonomiya at iba pa basta ito ay may kinalaman sa mga Pilipino. pamamahala. pagkaPilipino at mga anyo’t paraan ng pagpapakaPilipino.” Mga larangan ng P/Filipinolohiya Para kay Covar – Wika. panitikan. arkitektura.P/FILIPINOLOHIYA … ayon kay Covar Ito ay “sistematikong pag-aaral ng Pilipinong kaisipan. eskultura. sikolohiya. pilosopiya.” P/FILIPINOLOHIYA .. ayon kay Salazar Ito ay ang ”pag-aaral ng Kapilipinuhan. musika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful