Sejarah Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah

Syekh Muhammad Bahauddin An Naqsabandiy Ra. Adalah seorang Wali Qutub yang masyhur hidup pada tahun 717-791 H di desa Qoshrul µArifan,Bukhara, Rusia. Beliau adalah pendiri Thoriqoh Naqsyabandiyah sebuahthoriqoh yang sangat terkenal dengan pengikut sampai jutaan jama¶ah dantersebar sampai ke Indonesia hingga saat ini. Nama lengkap beliau adalah Syaikh Bahauddin Muhammad bin Muhammad binMuhammad Asy Syarif Al Husaini Al Hasani Al Uwaisi Al Bukhari QS (Syech Naqsyabandy) Dilahirkan di Qashrul µArifan, Bukhara, Uzbekistan tanggal15 Muharram tahun tahun 717 H atau tahun 1317 M. Syekh Naqsyabandi lahir dari lingkungan keluarga sosial yang baik dan kelahirannya disertai oleh kejadian yang aneh. Menurut satu riwayat, jauh sebelumtiba waktu kelahirannya sudah ada tanda- tanda aneh yaitu bau harumsemerbak di desa kelahirannya itu. Bau harum itu tercium ketika rombongan Syekh Muhammad Baba As Samasi q.s. (silsilah ke- 13), seorangwali besar dari Sammas (sekitar 4 km dari Bukharah), bersama pengikutnya melewati desa tersebut. Ketika itu As Samasi berkata, ³Bauharum yang kita cium sekarang ini datang dari seorang laki- laki yangakan lahir di desa ini´. Sekitar tiga hari sebelum Naqsyabandi lahir,wali besar ini kembali menegaskan bahwa bau harum itu semakin semerbak. Dari awal, ia memiliki kaitan erat dengan Khwajagan, yaitu para guru dalam mata rantai Tariqat Naqsyabandi. Sejak masih bayi, ia di adopsi sebagai anak spiritual oleh salah seorang dari mereka, yaitu BabaMuhammad Sammasi. Sammasi merupakan pemandu pertamanya dalam jalur ini,dan yang lebih penting lagi adalah hubungannya dengan penerus (khalifah) Sammasi, yaitu Amir Kulal, yang merupakan rantai terakhir dalam silsilah sebelum Baha-ud-Din. Baha-ud-Din mendapat latihan dasardalam jalur ini dari Amir Kulal, yang juga merupakan sahabat dekatnyaselama bertahun-tahun. Pada suatu saat, Baha-ud-Din mendapat instruksi secara "ruhani" oleh Abdul Khaliq Gajadwani (yang telah meninggal secara jasmani) untuk melakukan dzikir secara hening (tanpa suara). Meskipun Amir Kulaladalah keturunan spiritual dari Abdul Khaliq, Amir Kulal mempraktekkan dzikir yang dilakukan dengan bersuara. Setelah mendapat petunjukmengenai dzikir diam

dan menjadi saksilah kamu bahwa aku menerimanya´. Karena kebesaran namanya. Aku hanya bisa memberi ancar ancar carilah guru dari tanah Tajik dan dari tanah Turki´. Al Qutub. kebetulan sekali pada waktu inisaudara saudara kita terutama para Khalifahku sedang berkumpul. beliau mengangkat Naqsyabandi sebagai khalifahnya. Syekh Naqsyabandi pernah bertemu secara rohani dengan Syekh Abdul Khaliq Fadjuani dan di ajarkan zikir khafi serta suluk. Sejak masa Syaikh Arif Ar Riwikari sampai Syekh Amir Kulal zikir/tawajuh bersama dilakukan secara zahar akan tetapi kalau zikir sendiri secara khafi. dan beliau meletakkan kemurnianibadat semata-mata lillahi ta¶ala. yaitu Syekh As Sayyid Amir Kulal q. yangajarannya didapat dari Abdul Khaliq. ³ Duuh putraku Bahauddin. Dia belajar tasawuf kepada Muhammad Baba as Samasi ketika beliau berusia 18 tahun. Akan tetapi Syekh Amir Kullal justru bertambah sayang dan cinta kepada Syekh Naqsyabandi. Setelah Naqsyabandi lahir. akuakan berkata kepadamu. Untuk itu beliau bermukim di Sammas dan belajar di situ sampai gurunya (Syekh As Samasi) wafat. Syekh Naqsyabandi telah melaksanakan titah gurunya (Syekh Amir Khulal) demikian juga fatwa-fatwa dari Syekh Abdul Khaliq Fadjuani untuk memperdalam ilmu-ilmu syariat secara mendalam sehingga sempurnalah ilmuyang Beliau peroleh. Alhamdulillah aku telah melaksanakan wasiat guruku alhmarhum Syekh Muhammad Baba (lalu Syekh Amir Kullal memberi isyarat pada susunya). dia segera dibawa oleh ayahnya kepada Syekh Muhammad Baba As Samasi yang menerimanya dengan gembira. Auliya Allah. dia pergi ke Samarkand.Setelah gurunya wafat.fatwa-fatwanya menjadi rujukan Hakim-Hakim Agung dalam memutuskanperkara. Baha-ud-Din lantas absen dari kelompok ketika mereka mengadakan dzikir bersuara. As Samasiberkata. yang ujungnya berasal dariKhalifah Abu Bakar diperoleh dari Nabi Muhammad. supaya disaksikan oleh para hadirin: Bahauddin!Supaya engkau tahu. Setelah meminta izin dari Syekh Amir Kulal selanjutnya Syekh Naqsyabandi berguru kepada Syekh µArifuddin Karoni selama tujuh tahun. tetapiwadahmu terlalu besar dan persiapanmu sangat kuat. dan berkata kepadanya:Engkau telah meneteki susu pendidikanku ini sampai kering. Setelahbelajar dengan Syekh Baba As Samasi (silsilah ke 13). Penasehat Utama Sultan Khalil di Samarqan. bersamaan hidmahmu disini. Pisahnya Baha-ud-Din dari kelompok Amir Kulal ini mungkin bisa dianggap sebagai penanda terwujudnya tariqat Naqsyabandi. maka itu aku telah mengizinkan kepadamu supaya meninggalkan tempat ini untuk mencari beberapa guru supaya kamu menambah beberapa faedah yang perlu darimereka dan faidan nur (Keluberan Nur Ilahi) yang selaras dengan citacitamu yang agung itu. Sebelum SyekhAs Samasi wafat.tersebut. Beliau meletakkan dasar-dasar zikir qalbi yang sirri. Naqsyabandi belajar ilmu tarikat kepada seorang wali quthub di Nasyaf.14).s.kemudian berguru kepada Maulana Qatsam selama dua tahun terkahir kepada Syekh Darwisy Khalil dari Turki selama dua belas tahun. hal ini menimbulkan prasangka buruk pada murid murid gurunya yang tidak mengerti duduk persoalan. Syekh Bahauddin pernah menyanjung ilmu tarekatnya dengan ucapan ³Permulaan pelajaran Tarikatku akhir dari pelajaran semua tarekat´. Tarekat yang di pimpinnya tersebardengan cepat dan termashur serta memiliki pengikut yang sangat banyakdan tersebar ke seluruh dunia. Suatu hari Syekh Bahauddin di panggil oleh Gurunya danberkata.Syekh Naqsyabandi tidak pernah ikut bertawajuh dengan Syekh Amir Kullal yang zikir bersama secara zahar. zikir batin qalbiyang tidak berbunyi dan tidak bergerak. kemudian pulang ke Bukhara. setelah itu pulang ke desa tempat kelahirannya. ³Ini adalah anakku. Naqsyabandi rajin menuntut ilmu dan dengan senang hati menekuni tasawuf. (silsilah ke. tergambar dalam do¶a beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya ³Ilahi anta makshuudi .

maupun dihadapan sesama manusia di desa Qoshrul Arifan yang tidak lain adalah Syekh Bahauddin. sampai Syekh Muhammad Baba menganugerahinya sebuah ³kopiah wasiat al Azizan´ yang membuat cita-citanya untuk lebihdekat dan wusul kepada Allah Swt. ³Ya Allah berilah aku kekuatan untuk menerima bala¶ dan cobaanya mahabbbah (cinta kepadaAllah)´. Ketika beliau berkholwat dengan beberapa sahabatnya. Setelah subuh. Setelah mendengar suara tersebut. secara murni meneruskan ibadat Tratiwatus Sirriyah zaman Rasulullah. Beliau pulalah yang mengatur pelaksanaan iktikaf atau suluk dari 40 (empat puluh) hari menjadi 10(sepuluh) hari.hati Syekh Bahauddin langsung bergetar dengan kencangnya. yang amat tinggi hakikat dan marifatnya. yang mulia dan agung baik disisi Allah Swt. Syekh Naqsyabandi meninggalkan banyak penerus. Syekh Naqsyabandi wafat pada malam Senin Tanggal 3 Rabi¶ul Awal tahun 791 H dalam usia 74 tahun. ³Ya Allahberilah aku apa saja yang Engkau ridloi´. Melaksanakan sholat lail di Masjid. Sejak saat ituSyekh Bahauddin seringkali berdo¶a sesuai dengan apa yang diperintahkanoleh Syekh Muhammad baba. Kepada yang pertamalah Syekh Naqsyabdi meneruskan Ilmunya dan menjadi Ahli Silsilah ke-16 Syekh Muhammmad Baba as Samasiy adalah guru pertama kali dari Syekh Muhammad Bahauddin Ra. yang dikenal sebagai Muhammad Parsa.Hingga pada suatu saat. yang telah mengetahui sebelumnya tentang akan lahirnya seseorang yang akan menjadi orang besar. Setelah merasa cukup tenang. penulis Risalah Qudsiyyah.s. Syekh Muhammad Bahauddin Ra. ³He. Dalam salah satu sujudnya hati beliau bergetar dengan getaran yang sangat menyejukkan sampai terasa hadir dihadapan Allah (tadhoru¶). sekarang kamu sudah waktunya untuk berpaling dari sesuatu selain Aku (Allah)´. Di dalam asuhan. banyak melahirkan wali-wali besar di Timur maupun di Barat. maka juga memberikekuatan dan memberikan kepahaman terhadap hikmahnya´. Syekh Bahauddin sering kali berkholwat menyepikan hatinya dari keramaian dan kesibukan dunia. semakin meningkat dan bertambah kuat. Syekh Muhammad Baba yang memang seorang waliyullah yangkasyaf (mengetahui yang ghoib dan yang akan terjadi) berkata kepadaSyekh Bahauddin. sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali quthub yang afdal. Untuk lebih berhasil dalam pendekatan diri kepada Sang Kholiq. tubuhnyamenggigil. Saat itulah secara tiba-tiba ada suara yang tertuju pada beliau. yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Karena Allah tidak ridlo jikahamba-Nya terkena bala¶ dan kalau memberi cobaan. Saat itu beliau berdo¶a. dengan disiplin dan ada suluk yang teguh. didikan dan gemblengan dari Syekh Muhammad Baba inilah Syekh Muhammad Bahauddin mencapai keberhasilan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.waridlaakamathluubi´.waktu itu ada keinginan yang cukup kuat dalam diri Syekh Bahauddin untuk bercakap-cakap. perasaannya tidak menentu hingga beliau berjalan kesana kemari seperti orang bingung. Beliau amat masyhur dengankeramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya. Dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang. Syekh Bahauddin menyiram tubuhnya lalu wudlu .s dan Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Mahmoudal-Hafizi q. yang paling terhormat diantara mereka adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Alauddin al-Khwarazmial-Bukhari al-Attar q. Thariqatul Ubudiyyah zaman Abu Bakar Siddiq dan Thariqatus Siddiqiyah zaman Salman alFarisi. ³Sebaiknya kamu dalam berdo¶a begini.

Terus terdengar lagi suara.mulailah terlihat sebuah kursi yang cukup tinggi sedang diduduki oleh seseorang yang sangat berwibawa dimana wajahnya terpancar nur yangn berkilau. jawab Syekh Muhammad Bahauddin.di sana nanti haturkanlah kejadian pertemuan ini. Syekh Auliya¶ Kabir. Menetapi azimah (kesungguhan) dengan arti menjalankan agama dengan mantap tanpa memilih yang ringan-ringan apalagi yang bid¶ah dan berpedoman pada perilaku Rasulullah Saw. sekarang apa yang ingin kamu tuju ? Syekh Bahauddin menjawab. Terdengarlagi suara. akan tetapi masih membutuhkan dan harus menambah kesungguhan sehingga betul-betul siap. ini Syekh Mahmud al Anjir dan ini Syekh Muhammad Baba yang ketika kamu hidup telah menjadi gurumu. Saat Syekh Bahauddin mengalami jadzab1 yang pertama kali beliau mendengar suara. 3. Syekh Muhammad Baba. Beramar Ma¶ruf Nahi mungkar. Salah satu dari mereka berkata.sampai tak terasa hati Syekh Bahauddin berkata. ini Syekh Ahmad Shodiq. ³Aku ingin thoriqoh yang setiap orang bisa menjalankan dan bisa mudah wushul ilallah´. Terus Syekh Bahauddin diajak oleh dua orang ke makam Syekh Muzdakhin. ³Sesunguhnya lampu yang kamu lihat tadi merupakan perlambang bahwa keadaanmu itu sebetulnya terlihat kuat untuk menerima thoriqoh ini. Dalam sholat inilah beliau merasakan kekhusukan yang luarbiasa. disini lampunya juga sama seperti tadi. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Kholiq alGhojdawaniy memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dialami Syekh Muhammad Bahauddin. ³Mengapa kamu menjalankan thoriq yang seperti itu ?³Biar tercapai tujuanku¶. ³Orang mulia ini adalah Syekh Muhammad Abdul Kholiq al Ghojdawaniy dan yang lain adalah kholifahnya. Istiqomah mengukuhkan syariat.beliau melihat lampunya kurang terang padahal minyaknya masih banyak dan sumbunya juga masih panjang. duduk menghadap kiblat sambil bertawajuh dantanpa sadar beliau melihat pagar tembok terkuak secara perlahan-lahan. Kemudian untuk membuktikan kebenaran pertemuan kasyaf ini. aku akan melaksanakan semampuku dan ternyata sampai 15 hari lamanya beliau masih merasakeberatan. Disamping kanan dan kirinya terdapat beberapa jamaah termasuk guru beliau yang telah wafat. Tak lama kemudian ada isyarat untuk pindah berziarah ke makam Syekh Ahmad al Ahfar Buli. Kemudian besoknya lagi. dan para sahabat Ra. Hingga pada suatu malam saat berziarah di makam Syekh Muhammad Wasi¶. tetapi disini lampunya juga seperti tadi. berangkatlah lagi ke Sayyid Amir Kilal di desa Nasaf dan bawalah kopiah wasiat al Azizan dan letakkanlah dihadapan beliau dan kamu tidak perlu . ³Isyarat apakah ini ?´ Kemudian Syekh Bahauddin.dan mengerjakan sholat sunah duarokaat. ³Jika demikian maka semua perintah-Ku harus dijalankan.Syekh Muhammad Bahauddin berkata ³Ya Allah. Untuk itu kamu harus betul-betulmenjalankan 3 perkara : 1. Lalu ada yang menunjuk. 2. seolah-olah beliau berkomunikasi langsung dengan Allah Swt. ³Ya sudah. besok pagi berangkatlah kamu untuk sowan ke Syekh Maulana Syamsudin al An-Yakutiy.

³matilah kamu!. berkatalah ahyi (hiduplahkamu).apalagi melihat mayat temannya yang telah berubah terkena panasnya matahari. Akhirnya yang memberi pelajaranlangsung adalah nabi Khidhir as. Tiba-tiba ada ilham ³He. Syekh Yusuf al Hamadaniy ini kalau berkata mati kepada seseorang maka mati seketika. Setelah semua dijalankan dengan kesungguhan dan berhasil. Ini adalah pengalaman pertama kali Syekh Muhammad Bahauddin Ra.kemudian beliau disuruh memantapkannnya lagi dengan tambahan pelajaran beberapa ilmu seperti. itu ilmu laduni dan insyaAllah kamu akan diajari dzikir khofiy. Kemudian Syekh Muhammad Bahauddin Ra.³Ketika aku disuruh . Syekh Bahauddin setelah bertemu dengan Sayyid Amir Kilal segera meletakkan ³kopiah wasiat al Azizan´ pemberian dari gurunya.Seketika itu Muhammad Zahid mati dari pagi sampai waktu dhuhur. Jadi toriqoh An Naqsyabandiy itu jalur ke atas dari Syekh Muhammad Abdul Kholiq al Ghojdawaniy ke atasnya lagi dari Syekh Yusuf al Hamadaniy seorang Wali Qutub masyhur sebelum Syekh Abdul Qodir alJailaniy. bersama salah seorang sahabat karib yang bernama Muhammad Zahid pergi ke Padang pasir dengan membawa cangkul. matilah.berkata apa-apa. ³Berdo¶alah kepadaTuhanmu dengan cara tadhorru¶ dan menyamarkan diri´« Lalu beliau berkata bagaimana haqiqatnya dzikir khofiy /dzikir sirridan kaifiyahnya itu ? jawab sang guru : o. Adapun dzikir sirri itu asalnya dari Syekh Muhammad Abdul Kholiq al ghojdawaniy yang mengaji tafsir dihadapan Syekh Sodruddin. ilmu syariat. hadist-hadist dan akhlaqnya Rasulullah Saw. Sayyid Amir Kilal mengetahui bahwa orang yang ada didepannya adalah syekh Bahauddin yang telah diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Baba sebelum wafat untuk meneruskan mendidiknya. Pada saat sampai ayat. saat itulah terlihat mayat Muhammad Zahid mulai bergerak sedikit demi sedikit hingga kembali seperti semula. Syekh Bahauddiin di didik pertama kali oleh Sayyid Amir Kilal dengan kholwat selama sepuluh hari. Lalu tanpa sengaja Syekh Muhammad Bahauddin berkata kepada Muhammad Zahid. Muhammad. Saat melihat kopiah wasiat al Azizan. Lalu berbicara tentang ma¶rifat sampai datang dalam pembicaraan tentang ubudiyah ³Lha kalau sekarang pembicaraan kita sampai begini kan berarti sudah sampai derajat yang kalau mengatakan kepada teman. nanti beliau sudah tahu sendiri´. selanjutnya dzikir nafi itsbat dengan sirri. dan yang menunjukkan bahwabeliau adalah seorang Wali yang sangat mustajab do¶anya. Melihat hal tersebut Syekh Muhammad Bahauddin Ra. dan para sahabat. Syekh Tajuddin salah satu santri Syekh Muhammad Bahauddin Ra berkata. Pada suatu hari Syekh Muhammad Bahauddin Ra. berkata ahyi sebanyak 3kali.lalu naiknya lagi melalui Syekh Abu Yazid al Busthomi naik sampaisahabat Abu Bakar Shiddiq Ra. Setelah semua perintah dari SyekhAbdul Kholiq di dalam alam kasyaf itu benar±benar dijalankan dengan kesungguhan oleh Syekh Bahauddin mulai jelas itu adalah hal yang nyata dan semua sukses bahkan beliau mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemudian ada hal yang mengharuskannya untuk membuang cangkul tersebut. menjadi kebingungan. berkata hidup ya langsung hidup kembali. maka akan mati seketika´.

warnanya hijau. dan asalnya adalah api. warnanya adalah merah. dan jangan kurang tata kramanya kepada kekasih Allah. bahwa thoriqoh Naqsabandiyyah ini adalah thoriqohnya para sahabat yang mulia radlallahu anhum sesuai aslinya. mulai rambut kepala sampai kaki .warnanya adalah putih. Suatu ketika saat aku terbang ke Bukhara. Lathifah al-akhfa bertempat di tengah dada. kamu jangan berkata jelek terhadap Syekh Muhammad Bahauddin Ra. berjarak sekitardua jari.. Berkata Afif ad Dikaroniy. asalnya adalah tanah. Dia meratap kesakitan lalu bertaubat. SYECH MUHAMMAD BAHAU¶UDDIN NAQSYABANDI DENGAN TAREKATNYA Peletak dasar Thoriqoh Naqsyabandiyah ini adalah Al-Arif Billah AsySyaikh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhori radliyallahu anhu (717-865 H) . dan dia adalah tempat kekuasaan Nabi Adam as.guruku. ³Pada suatu hari aku berziarah ke SyekhMuhammad Bahauddin Ra. udara dan tanah. tempat kekuasaan Nabi Isa.Alloh´ pada 7 tempat lathaif. mengikuti Nabi Muhammad Shollallahu 'alaihi wa sallam dengansegala yang beliau sabdakan dan memperbanyak dzikir qalbi . Adapun 7 macam lathaif tersebut adalah : Lathifah al-qalb ada di bawah dada kiri.Aku peringatkan. Ini merupakan untaian ungkapan dari langgengnya (terus menerus) ibadah lahir bathin dengan kesempurnaan mengikuti sunnah yang utama dan µazimah yang agung serta kesempurnaan dalam menjauhi bid¶ah dan rukh shah dalam segala keadaan gerak dan diam.dan asalnya adalah air. warnanya adalah hitam. Lathifah al-khafi bertempat di atas susu kanan. karena aku berjalan sambil terbang di udara. Lathifah al-sirr bertempat di atas susu kiri berjarak sekitar dua jari. Lalu ada orang yang menjelek-jelekkan beliau. Dijelaskan oleh Syaikh Abdul Majid bin Muhammad Al Khaniy dalam bukunyaAl-Hada¶iq AlWardiyyah . Dia tidak mau tunduk dengan peringatanku. tempat kekuasaan Nabi Muhammad saw. Lathifatul al-Nafsi bertempat di anatara kedua mata kepala Lathifatul Qolab (Jasad) bertempat di seluruh dan sekujur anggota badan. tempat kekuasaan Nabi Musa dan asalnya adalahair. dan asalnyaadalah udara. dan seketika itu aku tidak bisa terbang sampai saat ini´.. serta langgengnya rasa khudlur bersama Allah Subhanahuwa ta'ala. dan mereka tidak mengatakan suatu perkataan dan tidakmembaca suatu wirid kecuali dengan dalil atau sanad dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala atau sunnah Nabi Muhammad Shollallahu 'alaihi wasallam.Semenjak itu kekuatanku untuk terbang di cabut oleh Syekh Muhammad Bahauddin Ra. lalu seketika itu ada seranggadatang dan menyengat dia terus menerus. dalam perjalanan terbang tersebut aku bertemu dengan guruku. berjarak sekitar duajari. dan merupakan tempat kewenangan Nabi Ibrahhim dan Nuh. dengan membaca lafadz ³Alloh. dua jari di bawah payudara «warnanya adalah kuning.tidak menambah dan tidak mengurangi. Dzikirnya para guru Naqsyabandiyah adalah qalbiyah (menggunakan Hati). Lathifah al-ruh bertempat di sisi bawah susu kanan. dari Qoshrul µArifan menuju Bukhara yang jaraknya hanya satu pos aku jalankan dengan sangat cepat. Dengan itu mereka bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dengan tanpa riya¶ . kemudian sembuh dengan seketika.

berarti menghambat jalan menuju kepada. 3). kepada sifat-sifat kemalaikatan yang bersih dan sucilagi utama. Ingat kepada Allah setiap keluar masuknya nafas. baik waktusunyi maupun di tempat orang banyak. sampai yang disebut dalam zikir itu hadir. yaitu orang yang melaksanakan suluk dengan mengasingkan diri di tempat yang sunyi dari masyarakat ramai. karena dikhawatirkan dapat membuat hatinya bimbang atau terhambat untuk berzikir atau mengingat Allah SWT. ³Bar Kasyat´ yaitu orang yang berzikir nafi isbat setelah melepaskan nafasnya. yaitu hati sanubari si murid atau salik senantiasa musyahadah. yakni : 1). . Karena itu wajiblah bagi si murid atau salik mengontrol hatinya. 7).Nya. 4).). ³Khalwat Dar jaman´ yaitu setiap murid atau salik harus selalu menghadirkan hati kepada Allah SWT dalam segala keadaan. ³Nazhar Bar qadlam´ yaitu setiap murid atau salik dalam iktikaf/suluk bila berjalan harus menundukkan kepala. Khalwat batin . ³Huwasy Dardam´ . Berkhalwat lahir .rahasia kebesaran Allah walaupun berada di tengah. dan sebaliknya lalai atau lupa mengingat Allah. baikzikir ismus zat (menyebut Allah.. karena yangbersangkutan belum mampu memelihara hatinya. Dalam Tarikat Naqsyabandiyah adadua bentuk khalwat : a. ³Ya Dakrad´ yaitu selalu berkekalan zikir kepada Allah SWT. berarti memudahkan jalan untuk dekat kepada Allah SWT. 2). melihat ke arahkaki dan apabila dia duduk dia melihat pada kedua tangannya. zikir nafi isbat (menyebutla ilaha ilallah). yang tidak boleh terjadi dalam ajaran dasar tarikatini. ³Safar Dar wathan´ yaitu perpindahan dari sifat kemanusiaan yang kotor dan rendah. Karena godaan yang mengganggu itu adalah masalah yang besar. menyaksikan rahasia. Allah. agar dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada makhluk. supaya hati tidak lupa kepada Allah SWT atau tetap hadirnya Allah SWT padawaktu masuk dan keluarnya nafas. Engkaulah yang aku maksud (dalam perjalananrohaniku ini) dan keridlaanMulah yang aku tuntut´ . Setiap murid atau salik menarikkan dan menghembuskan nafasnya.tengah orang ramai. Nazhar Barqadlam ini lebih ditekankan lagi bagi pengamal tarikat yang baru suluk. 6). hendaklah selalu ingat atau hadir bersama Allahdi dalam hati sanubarinya.³Nakah Dasyat´ yaitu setiap murid atau salik harus memelihara hatinya dari kemasukan sesuatu yang dapat menggoda dan mengganggunya. Dia tidakboleh memperluas pandangannya ke kiri atau ke kanan.Dalam tarekat Naqsyabandi ini telah di ajarkan 11 asas dasar ajaran. yaitu pemeliharaan keluar masuknya nafas. kembali munajat kepada Allah dengan mengucap kankalimat yang mullia ³Wahai Tuhan Allah. b. dan semua makhluk ini lenyapdari pemandangannya.walaupun hanya sebentar. 5). Sehingga terasadalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki.

untuk menyelami makrifat Tuhannya. danterlepas dari pengertian zikir. dapat saja 3 (tiga) atau 5(lima) sampai dengan 21 (duapuluh satu).³Wuquf Zamani´ yaitu kontrol yang dilakukan oleh seorang murid atausalik tentang ingat atau tidaknya ia kepada Allah SWT setiap dua atau tiga jam. dalam tarekat ini juga dikenalkan akan tehnik muroqobah.Syekh Abu Bakar Al Kattani berkata. kebesaran. sehingga tidak ada peluang sedikitpun dalam hati yang ditujukan kepada selain Allah SWT. ³Keadaan hati seorang murid atau salik yangselalu hadir bersama Allah SWT´.³Wuquf µAdadi´ yaitu memelihara bilangan ganjil dalam menyelesaikan zikir nafi isbat.´ . 10). Keadaan ³Bad Dasyat´ ini baru dapat dicapai oleh seorang murid atau salik. setelah dia mengalami fana dan baka yang sempurna.Ahrar.³Wuquf Qalbi´ yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ubaidullah Al.´ Sebagian ulama tasawuf berkata ³Aku menjaga hatiku 10 (sepuluh) malam. aku tiada membukakannya selain kepada AllahSWT. ³Saya menjaga pintu hatiku selama40 (empat puluh) tahun. 11).Adapun tiga ajaran dasar yang berasal dari Bahauddin Naqsyabandi adalah. Rodiyallah µanhu wa a¶aada aµlainaa min barokaatihiwa anwaarihi wa asroorihii wa µuluumihii wa akhlaaqihi allahuma amiin. dan seterusnya. Selain itu. menyaksikan keindahan. iaharus meminta ampun kepada Allah SWT dan kembali mengingat.kata. sehingga setiap zikir nafi isbat tidak diakhiri dengan bilangan genap. sebanyak 20 macam muroqobah Demikian kisah keramatnya Syekh Muhammad Bahauddin Ra dan ajaran-ajarannya. sehingga menjadilah hatiku itu tidak mengenal seseorang pun selaindaripada Allah SWT. Jika ternyata dia berada dalam keadaan ingat kepada Allah SWTpada waktu tersebut. kemudian dikumpulkan segenap tenagadan panca indera untuk melakukan tawajuh dengan mata hati yang hakiki. 9). Bilangan ganjil itu.maka dengan itu hatiku menjaga aku selama 20 (duapuluh) tahun.Nya. .³Bad Dasyat´ yaitu tawajuh atau pemusatan perhatian sepenuhnya pada musyahadah. ia harus bersyukur dan jika ternyata tidak. Pikiran yang ada terlebih dahulu dihilangkan dari segala perasaan. dan kemuliaan Allah SWT terhadap Nur Zat Ahadiyah (Cahaya Yang Maha Esa) tanpa disertai dengankata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful