You are on page 1of 137

UCHWAA Nr XCIV/2817/2010 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z pn. zm.)2, w zwizku z uchwa nr XII/361/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan, stwierdzajc zgodno z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjtym uchwa nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 padziernika 2006r., zmienionym uchwaami nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009r., nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. i nr XCII/2689/2010 z dnia 7 padziernika 2010r., Rada m.st. Warszawy uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1 Ustalenia oglne 1.1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan zwany dalej planem, obejmujcy obszar, ktrego granice wyznaczaj: od pnocnego-wschodu: od pn. naronika dz. ew. 19 z obr. 7-05-01 pd.-zach. granica dz. ew. 7 z obr. 705-01, pd.-zach. granica dz. ew. 2 z obr. 7-05-04, pd.-zach. granica dz. ew. 97/1 z obr. 7-05-05, pd.- zach. granica dz. ew. 97/2 i 97/3 z obr. 7-05-05, pd.-zach. granica dz. ew. 91/1 z obr. 7-05-05, pd.-zach. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-09 do pd.-wsch. granicy zdz. ew. 154 z obr. 7-05-09; od wschodu: pd.-wsch. granica dz. ew. 154 z obr. 7-05-09, przeduenie tej granicy do wsch. granicy dz. ew. 37 z obr. 7-05-10 i wsch. granica dziaki 37 z obr. 7-05-10, przeduenie tej granicy dz. ew. 37 z obr. 705-10 do pd. granicy dz. ew. 1 z obr. 7-05-13; od poudnia: pd. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-13, pd. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-12 do wsch. granicy dz. ew. 6 z obr. 7-05-12, pd. granica dz. ew. 6, 5, 4 z obr. 7-05-12, przeduenie tej granicy do pd. granicy dz. ew. 2 z obr. 7-05-12, pd. granica dz. ew. 2 i 130 z obr. 7-05-12 i przeduenie tej granicy do pn.-wsch. naronika dz. ew. 7 z obr. 7-05-12, pn. granica dz. ew. 7 z obr. 7-05-12, pd. granica dz. ew. 196 z obr. 705-11 do zach. granicy dz. ew. 193 z obr. 7-05-11, zach. granica dz. ew. 193 z obr. 7-05-11 do wsch. naronika dz. ew. 190/5 z obr. 7-05-11, pn. granica tej dziaki, wsch. granica dz. ew. 194 z obr. 7-05-11 do przeduenia pd. granicy dz. ew. 9 z obr. 7-05-11, przeduenie granicy dz. ew. 9 z obr. 7-05-11 do pn. granicy dz. ew. 1 z obr. 7-05-11, pn. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-11; od zachodu: wsch. granica dz. ew. 195/1 z obr. 7-05-11, wsch. granica dz. ew. 92/1 z obr. 7-05-06 do pd. granicy dz. ew. 52 z obr. 7-05-06, wsch. granica dz. ew. 52 z obr. 7-05-06, przeduenie tej granicy do wsch. granicy dz. ew. 17 z obr. 7-05-06, wsch. granica dz. ew. 17 z obr. 7-05-06, wsch. granica dz. ew. 92/1, 92/2, 92/3 z obr. 7-05-06, wsch. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-06, wsch. granica dz. ew. 1 z obr. 7-0502 do pd. granicy dz. ew. 22 z obr. 7-05-02, wsch. granica dz. ew. 22 z obr. 7-05-02 i dalej wsch. granica dz. ew. 1 z obr. 7-05-02., przeduenie tej granicy do pd.-zach. naronika dz. ew. 10 z obrbu 7-05-01, pnzach. i pn.-wsch. granica dz. ew. 10 z obr. 7-05-01, pn.-wsch. granica dz. ew. 17 z obr. 7-05-01 do pn.zach. granicy dz. ew. 29 z obr. 7-05-01, pn.-wsch. i pn.-zach. granica dz. ew. 29 do pd. naronika dz. ew. 8 z obr. 7-05-01, pn.-zach. granica dz. ew. 31 z obr. 7-05-01 do pd.-zach. naronika dz. ew. 24 z obr. 7-0501, zach., pd.-zach. i pn.-zach. granica dz. ew. 24 z obr. 7-05-01, pd. i pn.-zach. granica dz. ew. 20 z obr. 7-05-01, pn.-zach. granica dz. ew. 19 z obr. 7-05-01. 2. Granice obszaru planu, o ktrych mowa w ust. 1, pokazano na rysunku planu sporzdzonym w skali 1:1000 stanowicym zacznik graficzny nr 1 do niniejszej uchway. 3. Zacznikami do uchway s: 1) rozstrzygnicie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowice zacznik nr 2; 2) rozstrzygnicie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowice zacznik nr 3. 4. Przedmiotem planu s ustalenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

2. Ilekro w dalszych przepisach uchway jest mowa o: 1) 2) 3) 4) planie - naley przez to rozumie ustalenia planu, o ktrym mowa w 1 uchway, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; rysunku planu - naley przez to rozumie rysunek planu na mapach w skali 1:1000, stanowicy zacznik graficzny nr 1 do niniejszej uchway; przepisach szczeglnych lub odrbnych - naley przez to rozumie inne przepisy poza ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; jednostce terenowej - naley przez to rozumie teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, rnicy si od terenw ssiednich przeznaczeniem lub ustalonymi zasadami zagospodarowania; dziace - naley przez to rozumie dziak budowlan - zgodnie z ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; obecnym stanie - naley przez to rozumie stan zabudowy i sposb zagospodarowania terenu z dnia uchwalenia planu, z uwzgldnieniem przesdze wynikajcych z ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budow; przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie ustalony w planie gwny sposb uytkowania terenu jednostki, ktremu powinny by podporzdkowane ewentualne inne sposoby uytkowania okrelone jako dopuszczalne, zgodnie z dalszymi przepisami planu; przeznaczeniu dopuszczalnym - naley przez to rozumie sposb uytkowania terenu jednostki podporzdkowany jej przeznaczeniu podstawowemu, tj. ktry moe by realizowany na tym terenie pod okrelonymi warunkami sformuowanymi w ustaleniach szczegowych planu; maksymalnym wskaniku intensywnoci zabudowy - naley przez to rozumie najwiksz dopuszczaln wielko ilorazu sumy powierzchni cakowitych (liczonych wedug normy PN-ISO 9836) wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkw istniejcych i projektowanych na danym terenie (na dziace lub w jednostce terenowej) do powierzchni tego terenu;

5) 6)

7)

8)

9)

10) maksymalnym wskaniku powierzchni zabudowanej - naley przez to rozumie, najwiksz dopuszczaln wielko sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkw istniejcych i projektowanych na danym terenie wyraon w stosunku procentowym (na dziace lub w jednostce terenowej) do powierzchni tego terenu; 11) maksymalnej powierzchni zabudowanej - naley przez to rozumie najwiksz dopuszczaln wielko powierzchni zabudowy wszystkich budynkw istniejcych i projektowanych na danym terenie (na dziace lub w jednostce terenowej); 12) minimalnym wskaniku powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie najmniejsz dopuszczaln powierzchni terenu biologicznie czynnego (zdefiniowanego w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie) na dziace lub w jednostce terenowej, wyraon w stosunku procentowym odpowiednio do powierzchni tej dziaki lub powierzchni tej jednostki terenowej; 13) maksymalnej wysokoci zabudowy - naley przez to rozumie nieprzekraczaln w danej jednostce terenowej wysoko budynkw, mierzon w metrach od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku (nie bdcym wycznie wejciem do pomieszcze gospodarczych lub technicznych) do najwyej pooonej krawdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu poaci dachowych; dodatkowo ta wysoko zabudowy moe te by okrelona nieprzekraczaln liczb kondygnacji nadziemnych budynkw; 14) liniach zabudowy obowizujcych - naley przez to rozumie wyznaczone na rysunku planu linie okrelajce obowizujce usytuowanie najbliszej zewntrznej ciany realizowanego budynku wzgldem ulicy, cigu pieszego, terenu zieleni publicznej lub innych obiektw, z pominiciem elementw wejcia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepenosprawnych) oraz balkonw, loggii i wykuszy (nie stanowicych wicej ni 30% powierzchni caej elewacji), wysunitych poza obrys budynku o nie wicej ni 1 metr; przy czym w przypadku realizacji ocieplenia budynku istniejcego dopuszcza si wysunicie warstwy docieplenia poza wyznaczon lini zabudowy; dla dopuszczalnej nadbudowy budynku co najmniej jednopitrowego, objtego ochron ustalon w planie, tak wyznaczon lini zabudowy naley traktowa jako nieprzekraczaln; 15) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - naley przez to rozumie obowizek zachowania co najmniej wyznaczonej tymi liniami odlegoci najbliszej zewntrznej ciany realizowanego budynku od ulicy,

cigu pieszego, terenu zieleni publicznej lub innych obiektw, z pominiciem elementw wejcia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepenosprawnych) oraz balkonw, loggii i wykuszy (nie stanowicych wicej ni 30% powierzchni caej elewacji), wysunitych poza obrys budynku o nie wicej ni 1 metr; przy czym w przypadku realizacji ocieplenia budynku istniejcego dopuszcza si wysunicie warstwy docieplenia poza wyznaczon lini zabudowy; 16) przestrzeniach publicznych - naley przez to rozumie przestrzenie miejskie wsplnego uytkowania i powszechnego korzystania, takie jak tereny ulic, zieleni publicznej oraz inne okrelone w planie; 17) inwestycji celu publicznego - naley przez to rozumie inwestycje o znaczeniu lokalnym (gminnym i powiatowym) i ponadlokalnym (wojewdzkim i krajowym), stanowice realizacj celw publicznych, okrelonych w przepisach szczeglnych; 18) jednym zespole urbanistyczno - architektonicznym - naley przez to rozumie zagospodarowanie okrelonego terenu w formie jednego budynku, w tym rwnie skadajcego si z kilku segmentw, wraz z caociowym urzdzeniem tego terenu lub w formie zespou kilku budynkw powizanych funkcjonalnie i przestrzennie, wraz ze wsplnym urzdzeniem terenu; 19) sugach - bez przesdzania ich profilu - naley przez to rozumie jednostki gospodarcze funkcjonujce w odrbnych budynkach lub lokalach wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu dominujcym, prowadzce szeroko rozumian dziaalno usugow nie zwizan z wytwarzaniem dbr materialnych metodami przemysowymi - z wykluczeniem inwestycji, ktre zalicza si do przedsiwzi wymagajcych sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko i obiektw handlowych o powierzchni sprzeday wikszej ni 2000m2, a take: a) zakadw usug produkcyjnych oraz obsugi technicznej i naprawy pojazdw mechanicznych, o ile powierzchnia uytkowa pomieszcze takiego zakadu przekracza 120m 2, a zakad obsugujcy pojazdy ma wicej ni 2 stanowiska obsugowo-naprawcze lub obsuguje nie tylko pojazdy osobowe; b) zakadw sprzeday detalicznej paliw do pojazdw; c) obiektw handlu hurtowego wymagajcych magazynw o powierzchni uytkowej wikszej ni 120m2; d) obiektw handlu hurtowego i detalicznego wymagajcych placw skadowych; e) obiektw wymagajcych bazy pojazdw transportu towarowego; 20) usugach towarzyszcych - naley przez to rozumie usugi, o jakich mowa w pkt 19, funkcjonujce lub moliwe do realizacji w ramach przeznaczenia dopuszczalnego w jednostkach terenowych, ktrych przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa; dopuszczalny zakres takich usug - w stosunku do zakresu okrelonego w pkt 19 - dodatkowo wyklucza wszystkie zakady mogce znaczco oddziaywa na rodowisko, a take hurtownie, myjnie samochodowe i zakady pogrzebowe; 21) akcencie architektoniczno-urbanistycznym - naley przez to rozumie element wyrniajcy si w przestrzeni (form, kolorem, materiaem wykoczeniowym), bdcy samodzielnym obiektem budowlanym, fragmentem budynku, budowli lub obiektem maej architektury; 22) lokalnych koncentracjach zieleni oglnodostpnej towarzyszcej - naley przez to rozumie czci terenu jednostek terenowych przeznaczonych pod zabudow wielorodzinn, usugi oraz ulice publiczne, ktre jako przestrzenie zielone penice rol kompozycyjn w obrbie poszczeglnych blokw zabudowy lub wntrz ulicznych musz by utrzymane i urzdzone w postaci zielecw i skwerw z placami zabaw dla dzieci i elementami maej architektury oraz z przejciami pieszymi i podjazdami do budynkw, bd w formie cigw zieleni ulicznej obejmujcej trawniki oraz szpalery i grupy drzew i krzeww, przy czym oglnodostpno tej zieleni oznacza moliwo korzystania z niej przez co najmniej og mieszkacw lub uytkownikw jednostki terenowej, w obrbie ktrej wyznaczono tak koncentracje zieleni; 23) maym obiekcie handlowym i gastronomicznym - naley przez to rozumie obiekt budowlany o funkcji handlowo - usugowej, posiadajcy maksymalnie jedn kondygnacj naziemn, o wysokoci nie wikszej ni 4m oraz powierzchni uytkowej nie przekraczajcej 12m2; mae obiekty handlowe i gastronomiczne musz by dopasowane stylem architektonicznym do zabudowy bezporednio z nimi ssiadujcej; 24) reklamie (tablicy reklamowej) - naley przez to rozumie grafik na materialnym podou, umieszczan na cianach budynkw lub nieaurowych czciach ogrodze tj. bez wolnostojcej konstrukcji nonej;

25) noniku reklamowym - naley przez to rozumie obiekt skadajcy si z samononej konstrukcji oraz paszczyzny ekspozycyjnej (np. w formie tablicy), ktrego wiodc funkcj jest prezentacja reklam; 26) szyldzie - naley przez to rozumie zewntrzne oznaczenie staego miejsca prowadzenia dziaalnoci, zawierajce oznaczenie przedsibiorcy - firm lub nazw przedsibiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imi i nazwisko przedsibiorcy oraz nazw, pod ktr prowadzi dziaalno oraz zwize okrelenie przedmiotu prowadzonej dziaalnoci; 27) szyldzie reklamowym - naley przez to rozumie rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryn lub wejciem do lokalu/miejsca prowadzenia dziaalnoci, zawierajcego grafik informacyjno-reklamow, okrelajc nazw i charakter prowadzonej dziaalnoci; 28) zwiastunie szyldu - naley przez to rozumie zewntrzne oznaczenie staego miejsca prowadzenia dziaalnoci, umieszczane poza obiektem, w ktrym ta dziaalno jest prowadzona, a zawierajce informacj kierujc do siedziby firmy; 29) bannerze - naley przez to rozumie grafik reklamow na noniku tekstylnym lub pcv, nie mocowan trwale do powierzchni, na ktrej jest umieszczana; 30) reklamie wietlnej - naley przez to rozumie reklam, o jakiej mowa w pkt 24, czyteln w nocy dziki wewntrznemu rdu wiata; 31) reklamie podwietlanej - naley przez to rozumie reklam, o jakiej mowa w pkt 24, czyteln w nocy poprzez podwietlenie wasnym zewntrznym rdem wiata,; 32) reklamie remontowej - naley przez to rozumie reklam na siatce okrywajcej rusztowanie budowlane; 33) supie ogoszeniowym - naley przez to rozumie sup informacyjno-reklamowy w formie walca lub graniastosupa; 34) budynku jednotraktowym - naley przez to rozumie budynek, w ktrym belki stropowe wspieraj si wycznie na cianach zewntrznych - bez podpr (cian lub supw) wewntrznych; 35) facjacie - naley przez to rozumie cz pomieszczenia poddasznego z oknem, wystawion ponad powierzchni dachu budynku, ograniczon powyej dachu ciankami bocznymi i kryt wasnym daszkiem; 36) rejonie skrzyowania ulic oraz rejonie duego skrzyowania ulic - naley przez to rozumie teren w promieniu 15m od zbiegu linii rozgraniczajcych dwch ulic lub ulicy i cigu pieszo-jezdnego, z tym e za due skrzyowania ulic uznaje si nastpujce skrzyowania: ulicy gwnej z ulicami zbiorczymi, dwch ulic zbiorczych i ulic zbiorczych z al. Zjednoczenia (KD-L); 37) odtworzeniu budynku - naley przez to rozumie odbudow budynku z zachowaniem wszystkich charakterystycznych parametrw i cech odtwarzanego obiektu, takich jak powierzchnia zabudowy, szerokoci, wysokoci i kompozycje elewacji, geometri dachu i jego kompozycj, detal architektoniczny oraz z zachowaniem miejsca usytuowania na dziace odtwarzanego budynku; 38) wymianie budynku - naley przez to rozumie budow nowego budynku na zasadzie zastpienia nim istniejcego na dziace budynku o tej samej funkcji - parametry oraz lokalizacj budynku, stanowicego wymian istniejcego obiektu, ustala si w przepisach dla konkretnej jednostki terenowej, poniewa cechy i usytuowanie tak realizowanego budynku nie musz by tosame z cechami i usytuowaniem budynku istniejcego; 39) zakazie budowy nowych budynkw - naley przez to rozumie rwnie zakaz wymiany budynku na nowy, na innych parametrach ni budynek istniejcy; zakaz nie dotyczy jedynie odtworzenia istniejcego budynku; 40) dachu spadzistym - naley przez to rozumie dach o kcie nachylenia poaci dachowych nie mniejszym ni 25; 41) dachu paskim - naley przez to rozumie dach o kcie nachylenia poaci dachowych nie wikszy ni 10, za dach paski uznaje si rwnie dach o kcie nachylenia do 15 o ile ma on ciank zasaniajc spadek poaci; 42) systemie NCS - naley przez to rozumie midzynarodowy system kodyfikacji barw, opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy w Sztokholmie, powszechnie stosowany w budownictwie do okrelania kolorw elewacji i ich elementw.

43) urzdzeniach infrastruktury technicznej - naley przez to rozumie zlokalizowane pod ziemi, na ziemi lub nad ziemi przewody, obiekty i urzdzenia sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, z wyczeniem przyczy do budynkw. 3.1. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowizujcymi jego ustaleniami: 1) 2) 3) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania - granice jednostek terenowych, o ktrych mowa w 4 ust. 1; oznaczenia literowe rodzajw podstawowego przeznaczenia terenu, o ktrych mowa w 4 ust. 2; oznaczenia elementw ochrony dziedzictwa kulturowego: a) zasig strefy ochrony konserwatorskiej - zgodnie z 7 ust. 3; b) obiekty zabytkowe objte ochron ustalon planem - zgodnie z 7 ust. 4; c) zespoy zabudowy objte ochron ustalon planem - zgodnie z 7 ust. 5 i 8; 4) 5) 6) 7) 8) 9) szpalery drzew w ulicach - do zachowania i uzupenienia; cigi i lokalne koncentracje towarzyszcej zieleni oglnodostpnej; linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne; usytuowanie akcentw architektoniczno urbanistycznych; posadzki oglnodostpnych placw pieszych do zaaranowania; oglnodostpne przejcia piesze w poziomie parterw budynkw;

10) trasy cieek rowerowych; 11) cigi usugowe w parterach budynkw mieszkalnych; 12) oznaczenia wymiarw szerokoci ulic; 13) oznaczenia wcze ulic do ulic wyszej klasy, dopuszczonych tylko w formie wjazdu bramowego. 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 maj charakter informacyjny. 4.1. W zakresie przeznaczenia terenw w planie: 1) wyznacza si tereny o takim samym rodzaju przeznaczenia i jednakowych zasadach zagospodarowania, zwane dalej jednostkami terenowymi, ktrych zasigi wyznaczone sana rysunku planu liniami rozgraniczajcymi; 2) dla poszczeglnych jednostek terenowych okrela si przeznaczenie podstawowe oraz w miar potrzeby - przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia. 2. Ustala si nastpujce rodzaje podstawowego przeznaczenia terenw: 1) UA - usugi administracji i sub publicznych - obejmujce wydzielone tereny obiektw administracji pastwowej i samorzdowej oraz sub publicznych: policji, stray poarnej itp. wraz z dojciami, podjazdami, miejscami postojowymi, dziedzicami, budynkami gospodarczymi i garaowymi oraz z zieleni towarzyszc i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; UO - usugi owiaty - obejmujce wydzielone tereny obiektw owiaty, wraz z dojciami, podjazdami, miejscami postojowymi, dziedzicami, boiskami, placami zabaw, budynkami gospodarczymi i garaowymi oraz z zieleni towarzyszc i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; UZ - usugi zdrowia i opieki spoecznej - obejmujce wydzielone tereny obiektw o takiej funkcji, wraz z dojciami, podjazdami, miejscami postojowymi, dziedzicami, budynkami gospodarczymi i garaowymi oraz z zieleni towarzyszc i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; UU - usugi - bez przesdzania ich profilu - obejmujce tereny obiektw usugowych speniajcych warunki okrelone w 2 pkt 19, wydzielone lub funkcjonalnie zwizane z tymi obiektami, wraz z dojciami, podjazdami, miejscami postojowymi, podwrzami, zieleni towarzyszc i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; UKK - usugi kultu religijnego - obejmujce tereny obiektu kocielnego oraz zwizanych z nim budynkw towarzyszcych (w tym sucych zamieszkaniu zbiorowemu), wraz z ich zapleczem, zieleni ozdobn, ogrodami i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obejmujca tereny zagospodarowane w formie osiedli lub zespow budynkw wielorodzinnych, wraz z ich zapleczami, do ktrych zalicza si: doj-

2)

3)

4)

5)

6)

cia, podjazdy, podwrza i ziele osiedlow oraz urzdzenia infrastruktury technicznej, drogi wewntrzne, garae i miejsca postojowe; 7) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - obejmujca tereny dziaek z budynkami jednorodzinnymi, wraz z ich zapleczami, do ktrych nale: dojcia, podjazdy, podwrza, garae, budynki gospodarcze, wraz z ogrodami przydomowymi i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; MNM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 3-5 lokali mieszkalnych - obejmujca tereny dziaek z budynkami jednorodzinnymi lub maymi budynkami wielorodzinnymi zawierajcymi maksymalnie 5 lokali mieszkalnych, wraz z ich zapleczami, do ktrych nale: dojcia, podjazdy, podwrza, garae, budynki gospodarcze, wraz z ogrodami przydomowymi i zewntrznymi urzdzeniami infrastruktury technicznej; IN - obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej - obejmujce tereny obiektw i urzdze technicznych zwizanych z funkcjonowaniem miejskich systemw infrastruktury technicznej, wraz z podjazdami i zieleni towarzyszc;

8)

9)

10) KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-PJ - drogi publiczne - ulice - obejmujce wyodrbnione liniami rozgraniczajcymi pasy terenu przeznaczone dla ulic, z okreleniem ich klasy: KD-G - ulica gwna, KD-Z ulica zbiorcza, KD-L - ulica lokalna, KD-D - ulica dojazdowa, KD-PJ - ulica dojazdowa o obnionych parametrach urzdzona jako cig pieszo-jezdny (bez wyodrbnionej jezdni, wzgldnie z jednokierunkow jezdni i jednym chodnikiem); 11) KP - oglnodostpne cigi piesze wydzielone liniami rozgraniczajcymi. 3. Ustala si, e przeznaczenia terenw oznaczone na rysunku planu symbolami UA, UO, UZ, IN, KDG, KD-Z, KD-L, KD-D i KD-PJ, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 10-12, stanowi przeznaczenie pod inwestycje celu publicznego. 5.1. Ustala si zachowanie podstawowych elementw ukadu przestrzennego obszaru objtego planem, ktrymi s: 1) ukad gwnych ulic utworzonego na podstawie koncepcji z lat 20-tych ubiegego wieku: ul. Marymonckiej, Kasprowicza, Schroegera i eromskiego - w formie promieni wachlarza, z przecznicami w formie odcinkw kolejnych piercieni: ulicami Duracza, Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia, Przybyszewskiego, Reymonta - Oczapowskiego; 2) ukad gwnych cigw zieleni publicznej - w ulicach Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia i Kasprowicza; 3) struktura zabudowy, ktr tworz ograniczone gwnymi ulicami kwartay z obrzen zabudow wielorodzinn, gwnie pierzejow, wypenione regularnymi zespoami zabudowy jednorodzinnej, wzgldnie kwartay o uksztatowanej formie sektorw zabudowy wielorodzinnej osiedlowej; 4) uksztatowanie zmiennego przekroju i wntrza ulicznego ulicy Schroegera jako gwnej osi kompozycyjnej poudniowej czci osiedla Stare Bielany; 5) uformowanie pasa terenw midzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany jako cigu wolnostojcych obiektw usugowych z zieleni towarzyszc, utrzymujcego niski wskanik powierzchni zabudowanej. 2. Ustala si generaln zasad utrzymania dotychczasowych gabarytw zabudowy w poszczeglnych kwartaach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3; dopuszczalne wyjtki od tej zasady s okrelone w przepisach dla konkretnych jednostek terenowych. 3. Ustala si obowizek utrzymania oraz uzupenienia cigw zieleni towarzyszcej podstawowemu ukadowi ulicznemu, w tym zieleni wysokiej w formie szpalerw drzew - wyznaczonych na rysunku planu. 4. Ustala si rozmieszczenie projektowanych akcentw architektoniczno - urbanistycznych w miejscach oznaczonych na rysunku planu. 5. Ustala si warunki rozmieszczania reklam i znakw informacyjno - plastycznych: 1) na obszarze objtym planem zakazuje si realizacji reklam i znakw informacyjno-plastycznych o powierzchni wikszej ni 3m2, przy czym wycznie wzdu ulic Marymonckiej, eromskiego, Reymonta, Podczaszyskiego i Duracza dopuszcza si powierzchnie wiksze, tj. do 8m2; 2) powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje si, traktujc je jak reklamy jednostronne; zakaz ten nie dotyczy reklam remontowych;

3) na obszarze objtym planem zakazuje si realizacji reklam w formie nonikw reklamowych i bannerw, o jakich mowa w 2 pkt 25 i 29; 4) realizacj reklam i znakw informacyjno-plastycznych w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, zwiastuna szyldu, reklamy wietlnej, reklamy podwietlanej i supa ogoszeniowego dopuszcza si przy zachowaniu przepisw odrbnych oraz gdy nie jest to sprzeczne z ustaleniami dla konkretnej jednostki terenowej, przy czym ustala si, e: a) sposb umieszczenia reklam i znakw informacyjno - plastycznych musi nawizywa do elementw istniejcego zagospodarowania: osi jezdni, paszczyzn fasad zabudowy, itp.; b) odlego reklam i znakw od: znakw drogowych nie moe by mniejsza ni 20m; od innych reklam i znakw nie moe by mniejsza ni 20m; od krawdzi jezdni nie moe by mniejsza ni 3m; od skrzyowa ulic nie moe by mniejsza ni 50m;

c) w odlegoci mniejszej ni 50m od krawdzi jezdni oraz 200m od skrzyowania ulic nie dopuszcza si stosowania reklam ze zmienn ekspozycj obrazu, ktrych czas ekspozycji pojedynczego obrazu byby krtszy ni 10 sekund; d) reklamy wietlne i podwietlane nie mog by uciliwe dla uytkownikw budynku oraz powodowa olnienia przechodniw i uytkownikw jezdni; e) stosowanie reklamy remontowej jest moliwe tylko w trakcie formalnie prowadzonych robt budowlanych; 5) nie dopuszcza si sytuowania reklam i znakw informacyjno - plastycznych: a) na pomnikach i miejscach pamici narodowej oraz w promieniu 20m od nich; b) na obiektach wpisanych do rejestrw zabytkw oraz w promieniu 10m od nich;, c) na obiektach bdcych zabytkami, objtymi ochrona ustalon planem, o ktrych mowa w 7 ust. 4 oraz w promieniu 10m od nich; d) a pomniku przyrody i w obrbie jego strefy ochronnej; e) na pozostaych drzewach i w odlegoci mniejszej ni 5m od nich; f) na obiektach maej architektury stanowicych ozdob przestrzeni publicznych (fontanny, rzeby itp.); g) w pasach dzielcych jezdnie;, h) na balustradach balkonw i tarasw;, i) na latarniach ulicznych;, j) na urzdzeniach infrastruktury technicznej. 6. Ustala si nastpujce zasady stosowania kolorystyki na elewacjach budynkw: 1) przy okrelaniu kolorystyki w projektach budowlanych materiaw budowlanych takich jak tynki, beton barwiony, materiay ceramiczne, materiay kamienne, materiay bitumiczne, materiay z drewna barwionego, ustala si obowizek stosowania barw z systemu NCS, o ktrych mowa w pkt 2 - obowizek nie dotyczy materiaw w kolorach dla nich naturalnych np. materiaw z aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, nie barwionego szka, drewna, betonu itp.; 2) na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego obowizuje stosowanie kolorw o odcieniach wg systemu NCS, mieszczcych si w przedziale od 0000 do 2020, czyli maksymalnie do 20% czerni i 20% chromatycznoci; dopuszcza si stosowanie: czystego koloru biaego (oznaczenie NCS: S 0500-N), odcieni szaroci do 20%) sczernienia (od S 0100-N do S 2000-N), czystego koloru chromatycznego tego (oznaczenie Y w kole barw NCS) oraz kolorw z koa barw NCS w zakresie wiartki Y-R (barwa ta z udziaem od 10 do 90% czerwienie, czyli od poziomu Y10R do Y90R) i czci wiartki G-Y w przedziale od G50Y do G90Y (barwa zielona z udziaem ci od 50 do 90%); zakazuje si stosowania kolorw z wiartki koa barw NCS: R-B (przedzia barw midzy kolorami czerwonym i niebieskim), B-G (przedzia barw miedzy niebieskim a zielonym) oraz czci wiartki G-Y (przedzia barw midzy zielonym a tym, od G10Y do G50Y, czyli w zakresie od 10 do 50% udziau barwy -

tej w kolorze zielonym), a take podstawowych czystych kolorw chromatycznych: czerwonego (R), niebieskiego (B) i zielonego (G); 3) dopuszcza si stosowanie odcieni z przedziau powyej 2020, lecz wycznie na fragmentach cian budynku, takich jak pasy cokoowe, gzymsy oraz inne ozdobne elementy i detale architektoniczne, nie przekraczajcych 20% powierzchni caej elewacji. 7. Ustala si, e cay obszar objty planem nie zalicza si do obszaru zabudowy rdmiejskiej. 6.1. Ustala si utrzymanie cigw zieleni ulicznej na obszarze objtym planem poprzez: 1) ochron i rewitalizacj istniejcych cigw zieleni w al. Zjednoczenia i ul. Podczaszyskiego, penicych rol gwnych powiza przyrodniczych midzy obszarami systemu przyrodniczego Warszawy; 2) odtworzenie pasa zieleni midzyjezdniowej w ul. Kasprowicza; 3) rewitalizacj lokalnych koncentracji zieleni wzdu ul. Schroegera; 4) uzupenienie istniejcych szpalerw nowymi nasadzeniami drzew z gatunku, ktry przewaajcego w danym szpalerze lub z gatunkw podobnych; 5) uzupenienie istniejcych pasw zieleni ulicznej o nowe nasadzenia rolinnoci niskiej, tj. krzeww i bylin, szczeglnie gatunkw majcych zdolno absorpcji zanieczyszcze. 2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznacza si na rysunku planu fragmenty terenu funkcjonujce, jako lokalne koncentracje zieleni osiedlowej urzdzonej, ktrych zagospodarowanie ma by realizowane zgodnie z rozumieniem 2 pkt 22. 3. Ustala si dla poszczeglnych jednostek terenowych minimalny procentowy wskanik powierzchni biologicznie czynnej, obowizujcy w przypadku nowej inwestycji na kadej pojedynczej dziace lub jednostce terenowej - wskanik ten jest okrelony w ramach ustale szczegowych w rozdziale 2. 4. Na rysunku planu oznacza si istniejcy pomnik przyrody - db szypukowy - wraz z jego stref ochronn w promieniu 15m od pnia, podlegajcy ochronie na podstawie uchway nr 489/XIII/97 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 13 czerwca 1997r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektrych drzew, w ktrej okrelono warunki jego ochrony. 5. W zakresie ochrony przed haasem i okrelenia standardu akustycznego terenw ustala si, e w rozumieniu przepisw ochrony rodowiska: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z budynkami zawierajcymi 3-5 lokali mieszkalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami MN i MNM naley traktowa jako tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn"; 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW naley traktowa jako tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn"; 3) tereny usug owiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO naley traktowa jako tereny przeznaczone pod budynki zwizane ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey. 6. Wzdu podstawowych szlakw komunikacyjnych: ulicy gwnej - ul. Marymonckiej - oraz ulic zbiorczych: eromskiego, Reymonta i Podczaszyskiego wskazuje si na rysunku planu orientacyjne zasigi stref, w ktrych mog wystpi przekroczenia dopuszczalnych standardw akustycznych i jakoci powietrza. 7. Ustala si, e uciliwo powodowana emisj gazw i pyw oraz uciliwo akustyczna bdca skutkiem dziaalnoci obiektw usugowych i usugowo produkcyjnych musi zamyka si w granicach dziaek tych obiektw. 7.1. Nastpujce obiekty s wpisane do rejestru zabytkw: 1) budynek mieszkalny - willa przy ul. Daniowskiego 45, zrealizowany ok. 1937r. wg projektu arch. Macieja Nowickiego w stylu skrajnego funkcjonalizmu (nr rej. 998 z 31.05.1981r.); 2) budynek Domu Dziecka Nasz Dom im. Maryny Falskiej, al. Zjednoczenia 34, wzniesiony w latach 1927-30 wg projektu Zygmunta Tarasina, wraz z terenem posesji (decyzja nr 351/2008 z dnia 28.03.2008r.); 3) latarnie gazowe z pocztkw XX-wieku, znajdujce si ulicach: Cegowskiej, Patniczej, Granowskiej i Szaflarskiej (wpisane do rejestru zabytkw ruchomych nr B-1209 z dn. 16.12.1982r., ktrym objto wszystkie wczenie dziaajce warszawskie latarnie gazowe);

4) dwa drobne obiekty kultu religijnego: figura Matki Boskiej znajdujca si w ssiedztwie nieruchomoci przy ul. Patniczej 49 i 51 oraz figura Chrystusa Zmartwychwstaego przy skrzyowaniu ul. eromskiego i ul. Patniczej (wpisane do rejestru zabytkw ruchomych w 2002 roku). 2. Zabytki, o ktrych mowa w ust. 1, podlegaj ochronie na podstawie przepisw odrbnych o ochronie zabytkw, a wszelkie prace i dziaania przy zabytku i w jego otoczeniu wymagaj pozwolenia waciwego Konserwatora Zabytkw. 3. Ustala si stref ochrony konserwatorskiej ukadu urbanistycznego, powstaego na podstawie opracowanej w 1924r. koncepcji nowej dzielnicy mieszkaniowej Bielany opartej na idei miasta-ogrodu, oznaczon na rysunku planu; elementami tego ukadu, ktre podlegaj ochronie wykluczajcej ich istotne zmiany s: ukad gwnych cigw ulicznych: ul. Marymonckiej, Kasprowicza, Schroegera i eromskiego - w formie promieni wachlarza, z przecznicami w formie odcinkw kolejnych piercieni: ulicami Duracza, Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia, Przybyszewskiego i Reymonta - Oczapowskiego; ukad gwnych cigw zieleni towarzyszcej ulicom: Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia i Kasprowicza oraz Przybyszewskiego i Schroegera; struktura zespow zabudowy tworzcych ograniczone ulicami kwartay z obrzen zabudow wielorodzinn, gwnie pierzejow, wypenione regularnymi zespoami zabudowy jednorodzinnej oraz kwartay o uksztatowanej formie sektorw zabudowy wielorodzinnej osiedlowej. 4. Ustala si ochron budynkw zabytkowych nie wpisanych do rejestru, dla ktrych obowizuje: 1) ochrona budynkw o wartoci historycznej i kulturowej, oznaczonych na rysunku planu, obejmujca ich funkcj, form architektoniczn, stref wysokoci zabudowy, ksztat dachw, lini zabudowy od ulicy i ukad budynkw na dziace, nastpuje poprzez ustalenia planu stanowice odpowiednie przepisy szczegowe dla poszczeglnych jednostek terenowych; 2) wszelkie prace przy budynkach, o ktrych mowa w pkt 1, zwizane z przebudow, modernizacj, w tym dociepleniem oraz remontami, musz by przeprowadzane w taki sposb, aby obiekt nie zatraci cech wiadczcych o jego wartociach zabytkowych, tj. przy zachowaniu podobnych do oryginalnych (pierwotnych) zasad i proporcji podziau bryy budynku, kompozycji elewacji, podobnych detali oraz przy uyciu tradycyjnych materiaw dostosowanych do elementw oryginalnych obiektu; 3) w zakresie dziaa, o ktrych mowa w pkt 2, jeli wymagaj pozwolenia na budow, organ administracji architektomczno - budowlanej podejmuje decyzj w uzgodnieniu z waciwym Konserwatorem Zabytkw; 4) jeeli ze wzgldu na stan techniczny konieczna jest rozbirka obiektu objtego ochron, decyzja o rozbirce wymaga uzgodnienia z waciwym Konserwatorem Zabytkw, z tym e warunkiem rozbirki moe by uprzednie wykonanie karty ewidencyjnej lub inwentaryzacji zabytku, przekazywanej do archiwum Konserwatora Zabytkw. 5. Ustala si ochron konserwatorsk historycznych zespow zabudowy wyrniajcych si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu ich powstania, grupujcych budynki objte ochron, o ktrych mowa w ust. 4; s to: 1) cztery zespoy zabudowy jednorodzinnej szeregowej spdzielni mieszkaniowych z lat 1927-30, zrealizowane w formie zamknitych cigw segmentw: a) zesp spdzielni Zdobycz Robotnicza skadajcy si z piciu cigw podwjnych (bliniaczych) przy ul. Patniczej i ul. Kleczewskiej midzy ulicami Schroegera i Kasprowicza oraz dwch cigw pojedynczych przy ul. Kasprowicza i przy PI. Konfederacji; b) zesp spdzielni Zdobycz Robotnicza obejmujcy jeden cig segmentw przy ul. Kasprowicza midzy ul. Przybyszewskiego i ul. Oczapowskiego; c) zesp spdzielni Siedziba Robotnicza skadajcy si z jednego cigu podwjnego przy ul. Patniczej i dwch cigw pojedynczych przy ul. Daniowskiego i ul. eromskiego; 2) 3) zesp czterech budynkw wielorodzinnych spdzielni Zdobycz Robotnicza z pocztku lat 30-tych XX-wieku przy ul. Przybyszewskiego (przedzielonych budynkami powojennymi); zgrupowanie szeciu budynkw wolnostojcych o podwyszonym standardzie spdzielni Zdobycz Robotnicza z koca lat 20-tych XX-wieku: trzech podobnych zrealizowanych w formie dworkw dwch przy ul. Kasprowicza i jednego przy ul. Lipiskiej oraz trzech podobnych w formie duych

willi - dwch przy ul. Lipiskiej i jednego osobnego przy ul. Patniczej; budynki te tworz jeden zesp wraz z trzema innymi budynkami z lat 30-tych XX-wieku, take objtymi ewidencj zabytkw; 4) zesp zabudowy jednorodzinnej bliniaczej spdzielni Zakadw Amunicyjnych Pocisk przy ul. Patniczej midzy ulicami Schroegera i eromskiego z koca lat 20-tych XX-wieku, zrealizowany w formie dwusegmentowych dworkw; zesp zabudowy wielorodzinnej szeregowej przy ul. Schroegera z pocztku lat 30-tych XX-wieku, rozpoczty przez spdzielni Zdobycz Robotnicza", pniej przeksztacony w domy czynszowe, zaprojektowany na rzucie w ksztacie litery C" z rozbudowanymi segmentami skrajnymi; zesp zabudowy jednorodzinnej szeregowej spdzielni Tanie Wasne Domki", z pocztku lat 30tych XX-wieku, zrealizowane w formie zamknitego cigu segmentw przy ul. Kleczewskiej na poudnie od ul. eromskiego; zesp zabudowy jednorodzinnej szeregowej Spdzielni STOR" przy ul. Daniowskiego z pocztku lat 30-tych XX-wieku, zrealizowany w formie cigu segmentw; dwa zespoy budynkw jednorodzinnych wolnostojcych spdzielni ZZK Zwizkowiec, zrealizowanych z materiaw drewnopochodnych wg projektu arch. Romualda Millera z wystawy Tani Dom Wasny" w pierwszej poowie lat 30-tych XX-wieku: rzd piciu domw na regularnych dziakach wzdu ul. Grbaowskiej; grupa szeciu domw na regularnych dziakach midzy ul. Barcicki ul. Szaflarsk; zesp budynkw jednorodzinnych wolnostojcych na regularnych dziakach wzdu ul. Cegowskiej, realizowanych wg tego samego prototypu w drugiej poowie lat 30-tych XX-wieku;

5)

6)

7) 8)

a) b) 9)

10) Osiedle Bankowe" I midzy ul. Marymonck, ul. Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza - zesp zabudowy jednorodzinnej bliniaczej i wolnostojcej realizowanej przy pomocy kredytw BGK na terenach rozparcelowanych przez wadze miejskie w drugiej poowie lat 30-tych XXwieku; 11) Osiedle Bankowe" II midzy ul. Kasprowicza, ul. Podczaszyskiego, ul. eromskiego, ul. Lisowsk, ul. Schroegera i ul. Fontany - zesp zabudowy jednorodzinnej gwnie szeregowej i bliniaczej, realizowanej przy pomocy kredytw BGK na terenach rozparcelowanych przez wadze miejskie w drugiej poowie lat 30-tych XX-wieku wedug jednolitego planu zagospodarowania. 6. Wymagania szczeglne dotyczce form i zakresu ochrony zespow, o ktrych mowa w ust 5, s zawarte w przepisach szczegowych dla poszczeglnych jednostek terenowych. 7. Ustala si ochron uksztatowania wntrz przestrzeni ulicznych: 1) al. Zjednoczenia, ul. Kasprowicza, ul. Podczaszyskiego i ul. Przybyszewskiego - z towarzyszcymi pasami zieleni; 2) ul. Schroegera, jako wewntrznej osi kompozycyjnej poudniowej czci historycznej dzielnicy Bielany, z PI. Konfederacji utworzonym, jako lokalne forum oraz szeregiem naoonych na t o mniejszych placykw i skwerw; 3) lokalnych cigw ulicznych z zabytkowymi latarniami gazowymi: ul. Patniczej, ul. Szaflarskiej, ul. Cegowskiej i ul. Granowskiej oraz odcinka ul. Zuga - od ul. Granowskiej do al. Zjednoczenia; 4) ustala si e ochrona uksztatowania wntrza ulicy ma polega na: a) utrzymaniu dotychczasowej linii zabudowy, b) zachowaniu uksztatowania istniejcych skwerkw przyulicznych oraz ich rewitalizacji, c) zachowaniu i uzupenieniu, wzgldnie odtworzeniu szpalerw drzew, d) dostosowaniu owietlenia ulicznego do skali i charakteru zabudowy, w tym utrzymaniu lub instalowaniu nowych latarni wycznie o formach tradycyjnych, e) wprowadzeniu ogranicze dla reklam naciennych - tylko do kondygnacji parterowej budynkw, a dla innych ograniczenie powierzchni ekspozycyjnej do 3m2. 8. Ustala si ochron zespow zabudowy wielorodzinnej stanowicych dobro kultury wspczesnej, wchodzcych w skad osiedli Bielany I i Bielany II: 1) zespoy zabudowy midzy ulicami eromskiego, Reymonta, Schroegera i Przybyszewskiego; 2) zespou zabudowy midzy ulicami Schroegera, Oczapowskiego, Kasprowicza i Przybyszewskiego;

3) cigu zabudowy wzdu al. Zjednoczenia po stronie nieparzystej midzy ulicami eromskiego i Cegowsk; 4) cigu zabudowy wzdu ul. Kasprowicza midzy ulic Podczaszyskiego i al. Zjednoczenia; 5) kwartau zabudowy midzy ulicami eromskiego, Podczaszyskiego, Kasprowicza i istniejcym parkingiem przy ul. Duracza; 6) kwartau zabudowy midzy ulicami Kasprowicza, Podczaszyskiego, Marymonck i Duracza; przy czym zasady ochrony tych zespow s okrelone w ustaleniach szczegowych dla odpowiednich jednostek terenowych. 8.1. Ustala si, e na obszarze objtym planem przestrzeniami publicznymi s: 1) tereny znajdujce si w liniach rozgraniczajcych ulic i cigw pieszo - jezdnych oraz cigw pieszych; 2) za przestrzenie publiczne uznaje si rwnie niewydzielone czci dziaek przed niektrymi innymi obiektami usugowymi, jeli prowadzona w nich dziaalno usugowa ma charakter oglnodostpny oraz wntrza osiedlowe z lokalnymi koncentracjami zieleni oglnodostpnej towarzyszcej. 2. W przestrzeniach publicznych: 1) dopuszcza si sytuowanie maych obiektw handlowych i gastronomicznych odpowiadajcych warunkom, o jakich mowa w 2 pkt 23 oraz obiektw maej architektury; 2) w rejonie skrzyowania ulic (odpowiadajcym definicji z 2 pkt 36) nie moe by wicej ni dwa mae obiekty handlowe i gastronomiczne, a w rejonie duego skrzyowania (odpowiadajcym definicji j.w.) - nie wicej ni cztery w/w obiekty, przy czym w przypadku nowej realizacji lub wymiany takiego obiektu konieczne jest dostosowanie jego formy i wystroju architektonicznego do istniejcych ju obiektw w tym samym rejonie skrzyowania; 3) istniejce obiekty usugowe i handlowe nie odpowiadajce warunkom, o jakich mowa w 2 pkt 23 lub warunkom, o ktrych mowa w pkt 2, naley traktowa jako formy tymczasowe, tj. obiekty nie nadajce si do trwaej adaptacji; 4) dopuszcza si sytuowanie niezbdnych naziemnych urzdze i obiektw infrastruktury technicznej, nie bdcych budynkami, jeli powierzchnia zajmowana przez ten obiekt nie przekracza 5m2; 5) lokalizacja obiektw, o ktrych mowa w pkt 1 i urzdze infrastruktury technicznej nie moe spowodowa utrudnie w komunikacji pieszej i rowerowej oraz ograniczenia widocznoci na skrzyowaniach i przesaniania znakw i sygnalizatorw drogowych; 6) warunki realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych w przestrzeniach publicznych s okrelone w 5 ust. 5. 3. Ustala si obowizek kompleksowej aranacji posadzek, maej architektury oraz kompozycji zieleni towarzyszcej w miejscach, w ktrych bdzie koncentrowa si ruch pieszy. 4. Ustala si nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osb niepenosprawnych poprzez: 1) obnienie do poziomu jezdni lub poziomu terenu krawnika jezdni i obrzea chodnika na szerokoci min. 1,5m, w sposb umoliwiajcy zjazd i wjazd osobie poruszajcej si na wzku; 2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypolizgowej w rejonach przej dla pieszych; 3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrniajcej si fakturze, wyczuwalnej dla osb z dysfunkcj wzroku na chodnikach przed krawnikami opuszczonymi do poziomu jezdni; 4) wyposaenie w sygnalizacj dwikow przej z sygnalizacj wietln; 5) dostosowanie mebli ulicznych: awek, kioskw, wiat, tablic i supw informacyjnych do potrzeb osb niepenosprawnych, przy czym lokalizacja tych urzdze nie powinna kolidowa z pasami dla ruchu pieszego; miejsca do wypoczynku (awki) naley lokalizowa przy przystankach autobusowych oraz przy chodnikach, obok awki naley przewidzie miejsce do zatrzymania si osoby poruszajcej si na wzku; 6) lokalizowanie maej architektury: latarni, awek, wiat, tablic, supw informacyjnych i reklamowych, ewentualnie tymczasowych ogrdkw kawiarnianych i ich ogrodze oraz znakw drogowych nie moe kolidowa z ruchem pieszym i ma zapewni przejazd dla wzka inwalidzkiego;

7) wyrane oznakowanie przystankw komunikacji publicznej i wyposaenie ich w informacj o rozkadzie jazdy dostosowan do osb sabo widzcych oraz umieszczon na wysokoci dostpnej dla osb poruszajcych si na wzkach; 8) stosowanie krawnikw opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osb niepenosprawnych w liniach rozgraniczajcych ulic. 5. Ustala si nastpujce zasady realizacji ogrodze od strony przestrzeni publicznych: 1) ogrodzenie naley realizowa w liniach rozgraniczajcych ustalonych w planie, przy czym dopuszcza si miejscowe wycofanie ogrodzenia w gb terenu dziaki w przypadku koniecznoci ominicia istniejcych przeszkd w postaci drzew, urzdze infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych; 2) zasad, e w przypadku koniecznoci wymiany lub zamiaru remontu kapitalnego istniejcych ogrodze murowanych bd one zastpowane ogrodzeniami aurowymi; 3) ustala si nastpujce warunki, ktre musz by zachowane przy realizacji ogrodze: a) maksymalna wysoko ogrodzenia nie moe przekracza 1,6m od poziomu terenu, przy czym dopuszcza si zachowanie istniejcych wyszych ogrodze, o ile nie zagraa to bezpieczestwu ruchu, b) dopuszcza si realizacj ogrodze wyszych ni w/w 1,6m od poziomu terenu, ale wycznie na zasadzie dostosowania wysokoci do wysokoci ogrodzenia bezporednio ssiadujcej posesji, o ile nie zagraa to bezpieczestwu ruchu, c) powyej 0,5m od poziomu terenu dopuszcza si wycznie ogrodzenie aurowe z siatki lub innych elementw metalowych, ktrego co najmniej 25% powierzchni stanowi przewity lub otwory; d) odlego ogrodzenia od istniejcego gazocigu nie moe by mniejsza ni 0,5m. 6. Na jezdniach, chodnikach i osiedlowych wjazdach bramowych ustala si zakaz stosowania drobnogabarytowych kostek betonowych, poza imitujcymi kamie naturalny. 7. W przypadku realizacji posadzki cigu pieszo-jezdnego z wyodrbnionym pasem dla pieszych naley zrnicowa nawierzchni piesz i jezdn pod wzgldem kolorystyki i wielkoci elementw posadzki. 9.1. Ustala si, e w niniejszym planie zasady ksztatowania zabudowy i sposb zagospodarowania terenu s okrelone przede wszystkim poprzez nastpujce parametry i wskaniki: 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne,; 2) maksymalna wysoko zabudowy,; 3) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej lub maksymalna powierzchnia zabudowana - dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej zawierajcej nie wicej ni 5 lokali mieszkalnych; 4) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy i minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i dla terenw usug. 2. Przyjmuje si nastpujce zasady dotyczce ustalania obowizujcej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy dla budynkw nowo wznoszonych, rozbudowywanych lub odtwarzanych: 1) obowizujc lini zabudowy ustala si i wyznacza na rysunku planu w celu utrzymania wyranej pierzei zabudowy na okrelonych odcinkach ulic; 2) poza sytuacjami, o ktrych mowa w pkt. 1, od strony ulic ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznaczon na rysunku planu; 3) nieprzekraczaln lini zabudowy wyznacza si na rysunku planu rwnie w przypadkach uzasadnionych potrzeb odpowiedniego odsunicia zabudowy od okrelonego elementu przestrzennego, ustalenia zasigu moliwej rozbudowy istniejcych budynkw lub podkrelenia - w przypadku obiektw zabytkowych - braku moliwoci takiej rozbudowy; 4) od strony ulic urzdzonych jako pieszo-jezdne, przy ktrych linia zabudowy nie zostaa wyznaczona na rysunku planu, nieprzekraczaln lini zabudowy ustala si w odlegoci 4m od granicy dziaki z danym cigiem; 5) linie zabudowy wyznacza si na rysunku planu z pominiciem rnic wynikajcych z gruboci warstw nowego ocieplenia budynkw;

6) linie zabudowy nie odnosz si do: a) podziemnych czci budynkw, b) innych budowli podziemnych, ktre nie wystaj ponad poziom terenu, np. stacji metra, parkingw podziemnych, przej i pasay podziemnych; 7) dopuszcza si moliwo zachowania i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, o ile przepisy dla konkretnej jednostki terenowej nie stanowi inaczej. 3. W obrbie jednostek terenowych przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow: 1) ustala si zakaz realizacji nowych budynkw mieszkalnych sytuowanych w drugim rzdzie od ulicy, tj. oddzielonych od ulicy innym budynkiem mieszkalnym; 2) ustala si, e w przypadku wymiany istniejcego budynku dopuszcza si realizacj nowego budynku o powierzchni zabudowy stanowicej nie wicej ni 160% powierzchni zabudowy budynku podlegajcego wymianie, chyba e w przepisach szczegowych w rozdziale 2 dla konkretnej jednostki terenowej ustalono inaczej; 3) ustala si zakaz zmiany istniejcego ukadu dziaek prowadzcej do wydzielania, nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; zakazy nie dotycz jedynie sytuacji, gdy przeksztacenia stanowi odtworzenie historycznych parceli. 4. W przypadku niezbdnej ze wzgldw technicznych przebudowy budynku istniejcego, ktrego wysoko przekracza ustalon w planie wysoko zabudowy lub w wyniku tej przebudowy musiaa by j przekroczy, dopuszcza si moliwo podwyszenia tego budynku o nie wicej ni 0,5m. 5. Dopuszcza si przebudow i nadbudow istniejcych budynkw mieszkalnych i usugowych usytuowanych bezporednio przy granicy dziaki lub w odlegoci mniejszej ni 3 m od tej granicy niezgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, o ile przepisy dla konkretnej jednostki terenowej nie stanowi inaczej. 6. Ustala si zasad, e zakazy rozbudowy budynkw dla poszczeglnych jednostek terenowych nie odnosz si do podziemnych czci tych budynkw. 7. Ustala si zasad, e prace remontowe i modernizacyjne, szczeglnie docieplenia, przy budynkach nie bdcych wycznie budynkami gospodarczymi, garaowymi lub technicznymi, musz by prowadzone w sposb moliwe najbardziej zachowujcy pierwotne proporcje bryy oraz kompozycje elewacji, w tym jej rysunek zaakcentowany rnicami uytych materiaw elewacyjnych (np. rnymi rodzajami cegie w budynkach wielorodzinnych osiedli Bielany I i II). 8. W stosunku do obiektw budowlanych sytuowanych w odlegoci do 40m od skrajnej ciany tunelu i stacji metra ustala si obowizek ich realizacji w sposb minimalizujcy wpyw drga mechanicznych wywoywanych przez metro na te obiekty. 10.1. Nastpujce ulice peni funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objtego planem oraz stanowi rwnoczenie podstawowe elementy ukadu ulicznego tego obszaru: 1) ul. Marymoncka, o klasie ulicy gwnej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-G, przebiegajca po obrzeu obszaru objtego planem (poudniowo-zachodnia linia rozgraniczajca ulicy stanowi jego granic pnocno-wschodni); 2) ul. Kasprowicza, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KD-Z; 3) ul. eromskiego, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KD-Z; 4) ul. Podczaszyskiego, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KD-Z,; 5) ul. Reymonta, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-Z, przebiegajca po obrzeu obszaru objtego planem (wschodnia linia rozgraniczajca ulicy stanowi cz jego granicy zachodniej),; 6) ul. Duracza, o klasie ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-Z przebiegajca po obrzeu obszaru objtego planem (wiksza cz zachodniej linii rozgraniczajcej ulicy stanowi jego granic wschodni). 2. Dla ulic, o ktrych mowa w ust. 1:

1) ustala si powizania gwnego cigu ponadlokalnego - ul. Marymonckiej (KD-G) z ukadem obsugujcym obszar objty planem wycznie poprzez skrzyowania z ulicami: Duracza (poza obszarem planu), Podczaszyskiego, al. Zjednoczenia i Twardowsk; 2) ustala si zakaz realizacji nowych zjazdw na tereny przylegego zainwestowania z ulic: gwnej Marymonckiej oraz zbiorczych - Kasprowicza, eromskiego, Podczaszyskiego i Reymonta. 3. Ukad uliczny dla obsugi obszaru objtego planem, oprcz ulic, o ktrych mowa w ust. 1, opiera si na nastpujcych waniejszych ulicach: 1) ul. Schroegera, o klasie ulicy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 4 KD-L; 2) al. Zjednoczenia, o klasie ulicy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 5 KD-L, zapewniajca rwnie niektre powizania ponadlokalne; 3) ul. Przybyszewskiego, o klasie ulicy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 6 KD-L; 4) ul. Makuszyskiego, o klasie ulicy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 7 KD-L. 4. Dla obsugi zainwestowania na obszarze objtym planem ustala si ukad ulic dojazdowych, wyznaczonych na rysunku planu. 5. Ustala si zachowanie tunelu metra wzdu ul. Kasprowicza pod pasem dzielcym jezdnie oraz stacji metra Sodowiec przy ul. Duracza i stacji Stare Bielany midzy skrzyowaniami z al. Zjednoczenia i ul. Kleczewsk. 6. W zakresie urzdzania parkingw ustala si nastpujce warunki realizacji i wskaniki miejsc parkingowych dla obiektw nowo wznoszonych (z wyczeniem takich ktre stanowi odtworzenie w tych samych gabarytach budynkw likwidowanych), rozbudowywanych oraz obiektw, w ktrych nastpuje zmiana sposobu uytkowania: 1) ustala si obowizek zapewnienia realizacji odpowiedniej iloci miejsc parkingowych na terenie objtym inwestycj, lub na innym terenie, ktrym dysponuje inwestor, o ile odlego od ternu inwestycji wynosi nie wicej ni 100m; 2) ilo miejsc do parkowania dla poszczeglnych rodzajw obiektw nie moe by mniejsza od niej podanych wielkoci wskanika miejsc parkingowych: dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko / 1 lokal mieszkalny, z tym e w budynkach wielorodzinnych - 1 stanowisko / 80m2 powierzchni uytkowej mieszkania; dla obiektw i lokali handlowych (sklepw): o powierzchni sprzeday do 400m2 - 30 stanowisk / 1000m2, ale nie mniej ni 2 stanowiska /1 lokal, o powierzchni sprzeday 4001000m2 - 30 stanowisk / 1000m2; o powierzchni sprzeday ponad 1000m2 - 40 stanowisk / 1000m2; dla lokali gastronomicznych - 10 stanowisk / 100m2 powierzchni sal konsumpcyjnych; dla obiektw biurowych - 25 stanowisk / 1000m2 powierzchni uytkowej; dla obiektw owiaty - 45 stanowisk / 100 zatrudnionych; dla obiektw suby zdrowia - 20 stanowisk / 1000m2 powierzchni uytkowej oraz 3 stanowiska / gabinet dla obiektw kultury - 20 stanowisk / 100 uytkownikw jednoczesnych; 3) dopuszcza si realizacj grupowych parkingw podziemnych na terenach, na ktrych nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu; 4) inwestorzy obiektw i zakadw usugowych maj obowizek uwzgldnia potrzeby parkingowe rowerzystw na terenie objtym inwestycj - w proporcji 1 miejsce dla roweru na 5 wymaganych miejsc parkingowych dla samochodw. 7. Ustala si dostosowanie nastpujcych ulic do publicznego transportu ulicznego: Kasprowicza, eromskiego, Podczaszyskiego, Przybyszewskiego i al. Zjednoczenia. 8. W zakresie komunikacji rowerowej:

1) ustala si prowadzenie cieek rowerowych dwukierunkowych, wyznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, w liniach rozgraniczajcych ulic: Podczaszyskiego, Kasprowicza, al. Zjednoczenia i eromskiego.; 2) ustala si minimaln szeroko cieki rowerowej - 2m.; 3) w przypadku przecicia cieek rowerowych przez wjazdy bramowe ustala si prymat nawierzchni cieki nad nawierzchni wjazdu bramowego. 11.1. Ustala si zasad obsugi istniejcego i nowego zainwestowania z miejskich systemw infrastruktury technicznej. 2. Ustala si: 1) utrzymanie zasady prowadzenia przewodw i sytuowania urzdze podstawowej sieci infrastruktury technicznej w terenach ulic; 2) dopuszcza si odstpstwo od zasady, o ktrej mowa w pkt 1, w przypadku braku warunkw dla realizacji danego przewodu lub urzdzenia zgodnej z przepisami odrbnymi; 3) dopuszcza si, bez koniecznoci zmiany planu, przebudow istniejcych urzdze i sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu. 3. W zakresie zaopatrzenia w wod: 1) ustala si zaopatrzenie w wod z miejskiej sieci, zasilanej z wodocigu pnocnego, poprzez magistrale wodocigowe i gwne przewody uliczne tworzce lokalne ukady piercieniowe; 2) ustala si, e zaopatrzenie w wod obszaru objtego planem zapewniaj istniejce gwne przewody wodocigowe w ul. Podczaszyskiego, ul. Marymonckiej i w cigu ulic Kasprowicza - Oczapowskiego; 3) istniejca sie wodocigowa zapewnia pene pokrycie zaopatrzenia wody dla zabudowy istniejcej i nowej moliwej do realizacji zgodnie z warunkami ustalonymi w planie; 4) dopuszcza si, wycznie na potrzeby oglnodostpnych punktw czerpalnych, wykorzystywanie uj wd podziemnych z utworw oligoceskich. 4. W zakresie odprowadzania ciekw: 1) ustala si skanalizowanie obszaru objtego planem do miejskiej sieci kanalizacyjnej oglnospawnej; 2) ustala si odprowadzanie ciekw w systemie grawitacyjno-pompowym; 3) ustala si, e odbiornikiem ciekw z obszaru objtego planem jest kolektor centralny w ul. Marymonckiej, za porednictwem kolektora JPW kI. IV biegncego w ul. Podczaszyskiego po jej stronie zachodniej na odcinku od ul. Schroegera do ul. Marymonckiej, z ktrym poczony jest ukad kolektorw JPW klas III, II i I; 4) istniejca sie kanalizacyjna jest w stanie zapewni odprowadzenie ciekw sanitarnych i wd opadowych ze wszystkich terenw zabudowy istniejcej i nowej moliwej do realizacji zgodnie z warunkami ustalonymi w planie; 5) na obszarze objtym planem zakazuje si realizacji zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke (szamb szczelnych) oraz innych indywidualnych urzdze odprowadzania ciekw sanitarnych; 6) wody opadowe i roztopowe pochodzce z dachw, tarasw, terenw zieleni i doj pieszych naley w pierwszej kolejnoci zagospodarowa w miejscu ich powstania w obrbie wasnej dziaki, z odprowadzeniem na wasny teren nieutwardzony - do gruntu; 7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i zanieczyszczonych mog by odprowadzane do sieci kanalizacji oglnospawnej z zachowaniem przepisw odrbnych dotyczcych czystoci wd odprowadzanych, po uzgodnieniu z eksploatatorem sieci. 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) ustala si zaopatrzenie zainwestowania na obszarze objtym planem w gaz przewodowy redniego cinienia CN do 0,5 MPa i niskiego cinienia CN do 0,01 MPa; 2) ustala si zasad dostarczania gazu do celw przygotowania posikw i podgrzewania wody, a take do ogrzewania pomieszcze w budynkach, zwaszcza nie podczonych do miejskiej sieci cieplnej; 3) ustala si pene pokrycie zapotrzebowania na gaz zainwestowania na obszarze objtym planem ze stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia Daniowskiego" (na terenie jednostki zaopatrujcej zachod-

ni cz obszaru objtego planem i Duracza, zaopatrujcej jego cz wschodni, znajdujcej si poza granicami obszaru objtego planem; 4) ustala si zasad rozprowadzania gazu gazocigami redniego i niskiego cinienia przebiegajcymi w kadej ulicy wyznaczonej w planie; 5) ustala si zachowanie istniejcej sieci gazowej i przeprowadzanie modernizacji, w tym wymiany rur stalowych na polietylenowe sukcesywnie w miar potrzeb. 6. W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn: 1) ustala si, e w energi elektryczn z sieci elektroenergetycznej zaopatrywani bd wszyscy potencjalni odbiorcy; 2) ustala si, e rdem zasilania w energi elektryczn zainwestowania na obszarze objtym planem jest kablowa sie zasilajco-rozdzielcza redniego napicia wyprowadzona z rozdzielni sieciowej miejskiej RSM Przybyszewskiego oraz ze stacji 110/15 kV Marymont znajdujcej si poza obszarem objtym planem; 3) ustala si zachowanie istniejcej sieci elektroenergetycznej redniego napicia skadajcej si z linii kablowych podziemnych i wntrzowych stacji transformatorowych, oraz ich przebudow i wymian w miar potrzeb; 4) ustala si, e w przypadku koniecznoci rozbudowy systemu zaopatrywania w energi elektryczn, wynikajcej zarwno ze wzrostu zapotrzebowania mocy, jak i modernizacji istniejcej sieci: a) nowe linie elektroenergetyczne oraz przycza budowane bd wycznie jako kablowe podziemne, b) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV budowane bd wycznie jako wntrzowe typu miejskiego, c) stacje transformatorowe lokalizowane bd na terenach dziaek nowych inwestycji; d) realizacja stacji transformatorowej wolnostojcej bdzie wymaga terenu o powierzchni do 20m2 i wymiarach ok. 5m x 4m, z zapewnionym dojazdem z ulicy publicznej i jest moliwa bez koniecznoci zmiany ustale niniejszego planu; e) ustala si zakaz przebudowy i remontu istniejcych linii napowietrznych, ktre naley zastpowa liniami kablowymi podziemnymi; 5) Dopuszcza si uzyskanie energii elektrycznej z kogeneracji rozproszonej, alternatywnych niskoemisyjnych oraz odnawialnych rde energii OZE, jak panele fotowoltaiczne lub ogniwa paliwowe. 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepo: 1) ustala si zaopatrzenie w ciepo zainwestowania na obszarze objtym planem z miejskiej sieci cieplnej, pooonej w zasigu obsugi EC era, za porednictwem magistrali cieplnej w ul. Kasprowicza, a take ze rde indywidualnych; ustala si zachowanie istniejcych miejskich przewodw cieplnych, z moliwoci ich przebudowy, oraz dopuszcza si realizacj nowych odcinkw drugorzdnej sieci cieplnej stosownie do potrzeb.; nie dopuszcza si budowy nowych kotowni lokalnych stanowicych odrbny budynek; ustala si zasad, e w budynkach nowo wznoszonych lub przebudowywanych indywidualnymi rdami ciepa mog by wycznie paliwa najmniej szkodliwe dla rodowiska, przede wszystkim: gaz ziemny przewodowy, gaz pynny, olej niskosiarkowy i biomasa, a take niekonwencjonalne rda energii, w tym odnawialne, takie jak kolektory soneczne i pompy ciepa. 8. W zakresie obsugi telekomunikacyjnej: 1) ustala si zachowanie istniejcej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz moliwo jej rozbudowy stosownie do potrzeb; 2) ustala si, e nowe linie oraz przycza telekomunikacyjne budowane bd wycznie, jako kablowe podziemne; 3) ustala si zakaz przebudowy i remontu istniejcych linii napowietrznych, ktre naley zastpowa liniami kablowymi podziemnymi; 4) na obszarze objtym planem dopuszcza si lokalizowanie inwestycji telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-

2) 3) 4)

chomociami, jeeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrbnymi, w szczeglnoci z zakresu ochrony zabytkw i ochrony rodowiska. 9. W zakresie usuwania odpadw staych: 1) ustala si zasad wywozu sposobem zorganizowanym wszystkich odpadw staych wytwarzanych na obszarze objtym planem na wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skadowania, przerbki lub spalania odpadw; 2) ustala si obowizek wyposaenia kadej zabudowanej nieruchomoci w urzdzenia i miejsca umoliwiajce selektywn zbirk odpadw, przy czym na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si wyznaczanie takich miejsc jako wsplnych dla kilku budynkw mieszkalnych. 12.1. Na obszarze objtym planem nie ustala si oglnych zasad dotyczcych sposobu i terminw tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw. 2. Na obszarze objtym planem nie istnieje potrzeba scalania nieruchomoci, w zwizku z czym szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci nie ustala si. 13. Wysoko stawki procentowej, sucej naliczaniu jednorazowej opaty od wzrostu wartoci nieruchomoci zwizanego z uchwaleniem planu, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si na 30%, a dla terenw komunikacji - na 0%. Rozdzia 2 Ustalenia szczegowe dla jednostek terenowych 14.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UA 1 ustala si: 1) Podstawowe: usugi administracji i sub publicznych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) warunki realizacji nowych budynkw oraz rozbudowy i przebudowy budynkw istniejcych: a) maksymalna wysoko budynkw do najwyej pooonej krawdzi dachu - 16m, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 5, c) obowizuj dachy wycznie paskie; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,0; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 25% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 15.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UA 2 ustala si: 1) Podstawowe: usugi administracji i sub publicznych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) warunki realizacji nowych budynkw oraz rozbudowy i przebudowy budynku istniejcego:

a) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu 10m, ale wzdu ul. Marymonckiej wysoko minimalna - 7,5m, b) od strony ul. Marymonckiej moliwa realizacja wycznie budynkw o charakterze biurowym, c) obowizuj dachy wycznie paskie; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,75; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 20% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 16.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UA 3 i UA 4 ustala si: 1) Podstawowe: usugi administracji i sub publicznych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej i segmentw stanowicych odrbny lokal; 3) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, pomieszcze technicznych oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; 4) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 10%; 5) zakaz nadbudowy budynku i zmiany dachu paskiego na spadzisty; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 40% caoci jednostki terenowej; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6, przy czym dopuszcza si realizacj grupowego parkingu podziemnego na terenie jednostek UA3, UA4 oraz czci jednostki 17b KD-D. 17.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UA 5 ustala si: 1) Podstawowe: usugi administracji i sub publicznych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 2) zakaz rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej istniejcego budynku;

3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 20% caoci jednostki terenowej; 5) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 18.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UA 6 ustala si: 1) Podstawowe: usugi administracji i sub publicznych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku, b) zakaz nadbudowy budynku, ktra prowadziaby do utworzenia pomieszcze uytkowych na kondygnacji poddasznej, c) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 13 m; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 19.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 1 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 20%, b) zakaz nadbudowy budynku; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 0,6;

6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 50% caoci jednostki terenowej; 7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 20.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 2 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: usugi biurowe oraz funkcja mieszkalnictwa zbiorowego - dziaajcego w lokalach wbudowanych w budynek funkcji podstawowej; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku funkcji podstawowej: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 15%, b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany geometrii dachu z zastrzeeniem lit. d, d) dopuszczenie realizacji nowych lukarn w ksztacie identycznym jak lukarn istniejcych pod warunkiem zachowania charakteru elewacji, e) zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,8; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 25% caoci jednostki terenowej; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m, od strony ulic Schroegera i Przybyszewskiego; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 21.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 3 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1) istniejcy obiekt jako wpisany do rejestru zabytkw jest objty ochron na podstawie przepisw odrbnych o ochronie zabytkw - wszelkie prace i dziaania przy zabytku i w jego obrbie wymagaj pozwolenia waciwego Konserwatora Zabytkw; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) zakaz nadbudowy budynku, zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zakaz zmian wystroju elewacji; 4) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 70% caoci jednostki terenowej; 7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) wjazd tylko od ul. Fontany; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 22.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 4 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw: a) dopuszcza si rozbudow, stanowic powikszenie rzutu budynku, tylko w postaci dobudowy wyodrbnionego bryowo aneksu, ewentualnie powizanego cznikiem z budynkiem istniejcym, b) maksymalna powierzchnia zabudowy - dla obiektu bliszego ulicy eromskiego - 3200m2, dla obiektu bliszego ul. Schroegera - 2000m, c) maksymalna wysoko czci rozbudowywanych do najwyej pooonej krawdzi dachu -11m, d) zakaz nadbudowy istniejcych budynkw, e) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, f) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe, z moliwoci realizacji wycznie okien poaciowych, g) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej

1) wjazd dla obiektu bliszego ul. eromskiego tylko od al. Zjednoczenia, jako pomocniczy, dopuszcza si wjazd od ul. Fontany, dla obiektu bliszego ul. Schroegera wjazd tylko od ul. Fontany; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 23.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 5 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zagospodarowanie terenu jednostki w formie placu zabaw przedszkola, wbudowanego w budynek mieszkalny na terenie jednostki MW 41; 2) zakaz budowy budynkw funkcji podstawowej oraz budynkw gospodarczych i garaowych; 3) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 70% caoci jednostki terenowej; 4) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 5) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w energi elektryczn, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 24.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 6 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy funkcji podstawowej: a) dopuszcza si rozbudow stanowica powikszenie rzutu budynku do 20% powierzchni zabudowy budynku istniejcego, b) zakaz nadbudowy istniejcego budynku, c) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, d) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe, z moliwoci realizacji facjat pod warunkiem zachowania charakteru elewacji, e) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 50% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 25.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 7 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty;

2) Dopuszczalne: funkcja mieszkalnictwa zbiorowego (hotel pracowniczy suby zdrowia) w budynku od strony ul. Cegowskiej; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, pomieszcze technicznych oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie, b) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 5%, c) dopuszcza si nadbudow tylko budynkw jednokondygnacyjnych, d) maksymalna wysoko zabudowy do najwyej pooonej krawdzi dachu - 10m, e) zakaz zmiany dachu paskiego na spadzisty, przy czym w przypadku przebudowy dachu nad aul ustala si obowizek przywrcenia pierwotnego ksztatu dachu pilastego, f) zakaz zmian wystroju elewacji prowadzcych do jego dysharmonii; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 10% caoci jednostki terenowej; 5) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) wjazd tylko od ul. Cegowskiej; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 26.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 8 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 20%, b) zakaz nadbudowy budynku; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej

1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 27.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 9 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 20%, b) zakaz nadbudowy budynku; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 28.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 10 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) cao jednostki terenowej stanowi cz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 10; 2) budynek przedszkola jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 3) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 4) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejcego budynku, b) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, c) dopuszczenie adaptacji strychu na poddasze uytkowe; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 70% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by urzdzona jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) obowizek ochrony pomnika przyrody, o ktrym mowa 6 ust. 4; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 29.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UO 11 ustala si: 1) Podstawowe: usugi owiaty; 2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa w wolnostojcym domu nauczycielskim. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) cao jednostki terenowej stanowi cz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 10; budynki istniejce - szkoa i nauczycielski dom mieszkalny s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; zakaz budowy nowych budynkw; warunki rozbudowy i przebudowy budynku funkcji podstawnej: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku powikszon o nie wicej ni 20%, b) zakaz nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, c) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); d) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 6) warunki rozbudowy i przebudowy budynku domu nauczycielskiego: a) zakaz rozbudowy stanowicej powikszenie rzutu budynku, b) dopuszcza si urzdzenie poddasza jako uytkowego, ale bez zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; moliwe s wycznie okna poaciowe lub lukarny rozmieszczone symetrycznie, c) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), d) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 7) 8) 9) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

2) 3) 4) 5)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 30.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UZ 1 ustala si: 1) Podstawowe: usugi zdrowia i opieki spoecznej; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

1) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku, b) zakaz nadbudowy budynku o wicej ni 1 kondygnacj, pod warunkiem zachowania stylu i zasady kompozycji caej elewacji, c) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, d) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 15m, e) wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej - dostosowana do analogicznej wysokoci budynku ssiedniego od strony ul. Schroegera; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 10% caoci jednostki terenowej; 6) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 31.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UZ 2 ustala si: 1) Podstawowe: usugi zdrowia i opieki spoecznej; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 3) warunki rozbudowy i przebudowy istniejcego budynku: a) dopuszcza si rozbudow stanowica powikszenie rzutu budynku do 20% powierzchni zabudowy budynku istniejcego, b) zakaz nadbudowy istniejcego budynku, c) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, d) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe, z moliwoci realizacji facjat pod warunkiem zachowania charakteru elewacji, e) nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 50% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej:

1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 32.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UZ 3 ustala si: 1) Podstawowe: usugi zdrowia i opieki spoecznej; 2) Dopuszczalne: inne usugi celu publicznego; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) dopuszcza si rozbudow stanowic powikszenie rzutu budynku do 20% powierzchni zabudowy budynku istniejcego, b) zakaz nadbudowy istniejcego budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 5) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 33.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UZ 4 ustala si: 1) Podstawowe: usugi zdrowia i opieki spoecznej; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku funkcji podstawowej: a) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy, b) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy istniejcego budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, przy czym dopuszcza si moliwo realizacji facjat; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) moliwo zachowania i przebudowy, ale bez rozbudowy, istniejcego budynku garaowego przy poudniowym naroniku terenu; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 20% caoci jednostki terenowej; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11.

4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 34.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 1 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Zakaz wprowadzania jako towarzyszcej funkcji mieszkaniowej w lokalach wbudowanych. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej i segmentw stanowicych odrbny lokal usugowy; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku, jeli jej celem stworzenie nowych pomieszcze dla usug, b) zakaz podwyszania cian zewntrznych ale dopuszczanie urzdzania poddasza uytkowego, z moliwoci realizacji otworw okiennych, c) zakaz zmiany dachu paskiego na spadzisty, d) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 10m; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,4; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 20% caoci jednostki terenowej; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 35.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 2 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej i segmentw stanowicych odrbny lokal; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku, jeli jej celem stworzenie nowych pomieszcze dla usug, b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany dachu spadzistego na paski, d) dopuszczenie realizacji okien poaciowych lub facjat pod warunkiem zachowania osiowego charakteru elewacji; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,2; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 40% caoci jednostki terenowej;

7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6.

36.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 3 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku: a) zakaz rozbudowy stanowicej powikszenie rzutu budynku, b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany dachu paskiego na spadzisty; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 20% caoci jednostki terenowej; 5) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 37.1. Przeznaczenie terenu -dla jednostki terenowej UU 4 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wycznie na dwch najwyszych kondygnacjach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy wedug rysunku planu, przy czym od strony ul. Kasprowicza obowizuje cofnicie ciany parteru o minimum 3m w celu urzdzenia oglnodostpnego pasau pieszego w podcieniach budynkw; maksymalna wysoko zabudowy do najwyej pooonej krawdzi dachu - 26m; maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 6; dachy paskie; maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy: dla dziaki nr ewid. 204 - 4,0; dla posesji, ktr mog tworzy wsplnie zagospodarowywane czci dziaek nr ewid. 85/4 i 85/3 - 5,5; dla dziaki nr ewid. 85/5 - 4,0; w przypadku wymiany zabudowy na dziace nr ewid. 204 obowizek odtworzenia w dolnych kondygnacjach budynku powierzchni handlowej o wielkoci nie mniejszej ni istniejca w stanie obecnym; obowizek realizacji akcentu architektoniczno-urbanistycznego przy skrzyowaniu ul. Kasprowicza z al. Zjednoczenia;

2) 3) 4) 5)

6)

7)

8) 9)

minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 5% caoci jednostki terenowej; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

10) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 11) zakaz realizacji ogrodze; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) wjazd na teren zespou urbanistyczno-architektonicznego od strony ul. Fontany oraz istniejcy od al. Zjednoczenia; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 38.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 5 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) warunki realizacji dla nowego budynku: a) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 15m, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 4, c) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, d) obowizek realizacji dachw paskich, e) obowizek odtworzenia w dolnych kondygnacjach budynku powierzchni handlowej o wielkoci nie mniejszej ni istniejca w stanie obecnym; 3) ograniczenia dotyczce rozbudowy i przebudowy budynkw istniejcych w stanie obecnym: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku, z wyjtkiem parteru od ul. Kasprowicza, b) zakaz nadbudowy budynkw, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy dla kadej dziaki lub zespou dziaek, ktre maj stanowi jedn posesj - 1,7; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 15% dla kadej dziaki lub zespou dziaek, ktre maj stanowi jedn posesj 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) wjazd tylko od ul. Lemiana;

2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 39.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 6 i UU 7 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wycznie na najwyszej kondygnacji. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu, przy czym dopuszcza si czne zagospodarowanie obu terenw jednostek UU 6 i UU 7 jednym obiektem, tj. budynkiem realizowanym rwnie nad czci jednostki 21 KD-D - wlotem ul. Lemiana do ul. Kasprowicza - z zachowanym przejazdem i przejciami w poziomie terenu; szeroko w/w przejazdu i przej wlotu ul. Lemiana w poziomie parteru budynku ma odpowiada liniom rozgraniczajcym wyznaczajcym granice tej czci jednostki 21 KD-D; w sytuacji cznego zagospodarowywania obu jednostek UU 6 i UU 7 linie zabudowy dla tych jednostek od strony wlotu ul. Lemiana do ul. Kasprowicza ustala si wycznie dla parterowej kondygnacji budynku; 2) warunki rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejcych budynkw oraz realizacji nowych, dopuszczanych wycznie na zasadzie wymiany istniejcych budynkw: a) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym dla budynku, o ktrym mowa w pkt 1 i zgodnie z ustalonymi w pkt 1 warunkami dla tego budynku, dopuszcza si jego realizacj nad wlotem ul. Lemiana, na zasadzie przeduenia linii zabudowy od strony ul. Kasprowicza i ul. Lemiana, z pominiciem przejazdu i przej wlotu ul. Lemiana w poziomie parteru; b) maksymalna wysoko budynkw do najwyej pooonej krawdzi dachu - 12 m oraz obowizujca ilo kondygnacji nadziemnych - 3, przy czym na nie wicej ni poowie budynku dopuszcza si maksymaln wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu - 16 m oraz 4 kondygnacje nadziemne; w/w dopuszczenie oznacza rwnie moliwo wycofania najwyszych czci budynku (czwartej kondygnacji) w stosunku do wyznaczonych linii zabudowy od strony ul. Kasprowicza i Lemiana; c) dachy paskie - wykluczenie poaci krzywoliniowych; d) wysoko parterowej kondygnacji budynku, o ktrym mowa w pkt 1, ma umoliwia przejazd wszystkim pojazdom uprawnionym do korzystania z ul. Lemiana i ul. Pruszyskiego, zgodnie z obowizujc dla nich organizacj ruchu; e) dla budynku, o ktrym mowa w pkt 1 - obowizek zastosowania na elewacjach wyranych, gstych podziaw pionowych i poziomych, nawizujcych do podziaw elewacji budynkw przy ul. Kasprowicza Nr 3CH48; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 5) zakaz realizacji ogrodze; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) wjazd tylko od ul. Lemiana; 2) urzdzanie miejsc parkingowych w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejcych budynkw oraz wymiany istniejcych budynkw na zasadzie odrbnego zagospodarowania jednostek UU 6 i UU 7 - obowizek zapewnienia na terenie objtym inwestycj co najmniej 1 miejsca parkingowego dla kadego zakadu usugowego (lokalu handlowego) o powierzchni uytkowej do 250 m, 2 miejsc - dla zakadu o powierzchni uytkowej 250 - 500m2 i 3 miejsc - dla zakadu o powierzchni uytkowej wikszej ni 500m2;

3) urzdzanie miejsc parkingowych w przypadku wymiany istniejcych budynkw na zasadzie cznego zagospodarowania jednostek UU 6 i UU 7 jednym obiektem, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 - zgodnie z 10 ust. 6. 40.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 8 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 2) zakaz budowy nowych budynkw funkcji podstawowej poza moliwoci dobudowy aneksu od strony pnocnej z rwnoczesn likwidacj istniejcego pawilonu handlowego; 3) warunki realizacji dla dobudowy aneksu: a) maksymalna wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu - 14m, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 4, c) obowizek realizacji dachu paskiego; 4) warunki przebudowy istniejcego budynku biurowego: a) zakaz nadbudowy budynku, b) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, c) zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 1,9; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 15% caoci jednostki terenowej; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 41.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UU 9 ustala si: 1) Podstawowe: usugi - bez przesdzania ich profilu - w rozumieniu 2 pkt 19, 2) Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa - wycznie na dwch najwyszych kondygnacjach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) 2) obowizek zagospodarowania caego terenu jednostki jako jednego zespou urbanistyczno - architektonicznego; linie zabudowy wedug rysunku planu, przy czym od strony ul. Duracza i ul. eromskiego obowizuje cofnicie ciany parteru o minimum 3m w celu urzdzenia oglnodostpnego pasau pieszego w podcieniach budynku; maksymalna wysoko zabudowy do najwyej pooonej krawdzi dachu - 28m; maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 8; dach paski; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; obowizek urzdzenia pasa wysokiej zieleni wzdu granicy z terenem jednostki MW;

3) 4) 5) 6) 7)

8) 9)

maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 4,5; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 15% caoci jednostki terenowej;

10) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) wjazd tylko od ul. Duracza; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6, z tym e ustala si obowizek zapewnienia co najmniej 100 miejsc parkingowych ponad ilo obliczon wedug wskanikw ustalonych w 10 ust. 6. 42.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UKK 1 ustala si: 1) Podstawowe: usugi kultu religijnego - koci parafialny rzymsko-katolicki; 2) Dopuszczalne: usugi z zakresu kultury ochrony zdrowia i opieki spoecznej oraz usugi biurowe - dziaajce w lokalach wbudowanych; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) istniejcy obiekt stanowicy dobro kultury wspczesnej jest objty ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 2) zachowanie istniejcego obiektu, zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon liniami zabudowy budynku istniejcego; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) zakaz zmniejszania istniejcej powierzchni biologicznie czynnej; 6) zachowanie istniejcego ogrodzenia kocioa; 7) zakaz realizacji reklam. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) wjazd tylko od ul. Patniczej; gwne wejcie do kocioa i miejsca parkingowe od Placu Konfederacji. 43.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej UKK 2 ustala si: 1) Podstawowe: usugi kultu religijnego - dom parafialny; 2) Dopuszczalne: usugi kultury i biurowe oraz funkcja mieszkaniowa - dziaajce w lokalach wbudowanych; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) budynek domu parafialnego jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw; 3) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy budynku istniejcego; 4) zakaz nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej;

5) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe, z moliwoci realizacji wycznie okien poaciowych; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 44.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 1 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku usytuowanego przy ul. Przybyszewskiego rg eromskiego jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 40m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach paski, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu;

6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) zakaz realizacji nowych wjazdw od ul. eromskiego i Reymonta; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 45.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 2 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynkw, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe - wycznie dla budynkw przy ul. Reymonta nr 28, 30, 32 i 34 oraz przy ul. Schroegera 93 - z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach paski, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrzenie, ktre musz by utrzymane jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m;

8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) zakaz realizacji nowych wjazdw od ul. Reymonta; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 46.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 3 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku przy ul. Schroegera 91 jako pierzei usugowej; g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziace nr ewid. 23 (ul. Skalbmierska nr 8A): a) dopuszczenie zmiany funkcji caego budynku na usugow, b) zakaz rozbudowy (w tym nadbudowy) budynku mieszkalnego, przy czym na potrzeby funkcji usugowej, o ktrej mowa w lit. a, dopuszcza si nadbudow budynku do penych 3 kondygnacji nadziemnych, pod warunkiem zastosowania dachu paskiego i zachowania maksymalnej wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 14m; c) przy nadbudowie, o ktrej mowa w lit. b, przynajmniej cz wymaganych miejsc parkingowych naley zrealizowa w formie garau podziemnego; d) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 20% dziaki; e) przy wymianie ogrodzenia - obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 5; 4) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m, minimalna - 35m, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach paski,

e) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; wskanik nie dotyczy posesji przy ul. Skalbmierska nr 8A, dla ktrej warunki okrelono w pkt 3; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m - zakaz nie dotyczy budynku, o ktrym mowa w pkt 4 (ul. Skalbmierska nr 8A); 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 47.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 4 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku jako pierzei usugowej; f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11.

4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 48.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 5 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji i przebudowy budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 3; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 49.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 6 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe - wycznie dla budynkw przy ul. Skalbmierskiej nr 15 i 17 - z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4 m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji i przebudowy budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 3; 4) zachowanie obiektu infrastruktury technicznej, z moliwoci jego przebudowy i wymiany; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 50.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 7 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24;

2)

cz jednostki terenowej stanowi cz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 2; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie - dopuszczenie nie dotyczy budynkw, o ktrych mowa w pkt 1, b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dla budynkw przy ul. Skalbmierskiej nr 14, 16 i 18: dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) dla budynkw przy ul. Przybyszewskiego, o ktrych mowa w pkt 1: dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe niemieszkalne zwizane z istniejcymi mieszkaniami, z tym e obowizuje zakaz wykonywania jakichkolwiek zmian w kompozycji dachu (zmiany ukadu facjat oraz ukadu i ksztatu okien powiekowych, realizacji nowych facjat i wietlikw); f) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. h, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), g) dla budynkw, o ktrych mowa w pkt 1, nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym, h) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem dopuszczenie nie dotyczy budynkw, o ktrych mowa w pkt 1;

3) 4)

5) 6) 7) 8)

zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; zakaz realizacji ogrodze;

9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 51.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 8 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji i przebudowy budynkw usug towarzyszcych: a) moliwo realizacji budynkw usugowych wycznie w naroniku ulic Kasprowicza i Oczapowskiego, b) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 60m2, minimalna - 35m2, c) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, d) dach paski, e) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 25% caoci jednostki terenowej; 6) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) zakaz wjazdu na teren jednostki od ul. Kasprowicza; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 52.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 9 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego:

a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 53.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 10 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) 2) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; cao jednostki terenowej stanowi cz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 2; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe niemieszkalne zwizane z istniejcymi mieszkaniami, z tym e obowizuje zakaz wykonywania zmian w kompozycji dachu poza moliwoci symetrycznego uzupenienia ukadu facjat, pod warunkiem cisego nawizania do wielkoci, formy i linii facjat istniejcych; zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu);

3) 4) 5)

6)

7) 8) 9)

nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

10) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 11) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 12) zakaz realizacji ogrodze od strony ulicy o wysokoci wikszej ni 1,0m oraz zakaz realizacji ogrodze nie aurowych; 13) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 54.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 11 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) 2) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; cao jednostki terenowej stanowi cz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 2; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe niemieszkalne zwizane z istniejcymi mieszkaniami, z tym e obowizuje zakaz wykonywania zmian w kompozycji dachu poza moliwoci realizacji facjat od strony podwrza, pod warunkiem e bd one wykonywane symetrycznie, rwnoczenie i w jednym stylu architektonicznym (wielkoci, formie i liniach); zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien) oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

3) 4) 5)

6) 7) 8) 9)

10) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 11) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 12) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 13) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6.

55.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 12 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz adaptacji strychw na poddasza uytkowe, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dla budynkw z dachami spadzistymi nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okien nad tym wejciem; 4) 5) 6) 7) zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5; zakaz realizacji reklam;

8) 9)

10) zasady realizacji znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 56.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 13 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) w budynku z dachem spadzistym dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe z moliwoci realizacji okien poaciowych, wzgldnie facjat zharmonizowanych z elewacj budynku, f) dla budynku, o ktrym mowa w lit. e, nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych, 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, 6) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu, 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki, 8) zakaz realizacji ogrodze, o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 57.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 14 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz adaptacji strychw na poddasza uytkowe, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych;

4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 58.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 15 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz adaptacji strychw na poddasza uytkowe, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku, jako pierzei usugowej; g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej

1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 59.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 16 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 60.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 17 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu: 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku o wicej ni 1/2 kondygnacji, tj. podwyszenia cian zewntrznych o wicej ni 2m, pod warunkiem kompleksowej realizacji inwestycji, tj. dla caego budynku, a nie fragmentu, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej,

d) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe pod warunkiem, e nie spowoduje ona zmiany w elewacji poniej grnej linii gwnego gzymsu lub dysharmoni elewacji powyej tej linii, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 61.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 18 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; cz jednostki terenowej stanowi stref ochrony konserwatorskiej historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 5; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz wysokoci do kalenicy i uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej facjat, o ktrych mowa w pkt 6 oraz z moliwoci przebudowy lokali w parterach budynkw na lokale usugowe, pod warunkiem dostosowania do stylu i zasady kompozycji elewacji; w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe dopuszczenie realizacji facjat pod warunkiem dostosowania do stylu i zasady kompozycji dachu, w tym dostosowania formy facjaty do jednej z najbliszej istniejcych facjat w tym samym zespole budynkw; utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw wzdu ul. Schroegera (od nr 72 do nr 80), jako pierzei usugowej; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; dopuszcza si rozbudow dwch budynkw usug towarzyszcych istniejcych w pnocnej czci jednostki terenowej oraz ich wymian na nowe budynki, z zachowaniem nastpujcych warunkw: a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku - 200m2, b) maksymalna wysoko budynkw - do najwyej pooonej krawdzi dachu - 4,5m, c) dach paski z obowizkiem realizacji gzymsu i cianki zasaniajcej spadek poaci;

3) 4) 5)

6)

7) 8) 9)

d) kompozycja elewacji z podziaami o proporcjach nawizujcych do elewacji zespou frontowych budynkw mieszkalnych; 10) zakaz realizacji nowych wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 11) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 12) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 13) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 14) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 62.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 19 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); dla budynkw z dachami spadzistymi nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki;

10) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 63.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 20 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 64.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 21 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej

1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 65.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 22 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw wzdu ulic eromskiego i Schroegera jako pierzei usugowych; f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 66.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 23 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu;

2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku wzdu ulicy Schroegera jako pierzei usugowej; f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6 m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 67.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 24 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynek, oznaczony na rysunku planu (ul. Kasprowicza 55), jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu),

e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku al. Zjednoczenia nr 21/23, jako pierzei usugowej, f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych przy ul. Kasprowicza nr 53 i 55 na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m;

4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 68.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 25 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku poprzez podwyszanie cian zewntrznych, c) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulicy Kasprowicza, al. Zjednoczenia i ul. Przybyszewskiego, jako pierzei usugowych, f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach paski; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrzenie, ktre musz by utrzymane jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 69.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 26 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach.. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku poprzez podwyszanie cian zewntrznych, c) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulic Kasprowicza i Przybyszewskiego, jako pierzei usugowych, f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach paski, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m;

9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 70.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 27 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza moliwoci wymiany istniejcego obiektu na dziace nr ewid. 29; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), 3) warunki realizacji nowego budynku jako wymiany istniejcego: a) wysoko zabudowy - 11m (3 kondygnacje nadziemne) dla frontowej czci budynku, z tym e dopuszcza si podwyszenie tylnej czci budynku o dodatkow kondygnacj pod warunkiem nieprzekraczania maksymalnej wysokoci zabudowy - 13m; b) obowizek realizacji dachu paskiego; c) maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej na dziace - 0,4; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 30% caoci jednostki terenowej; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 71.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 28 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe pod warunkiem, e nie spowoduje ona zmiany w elewacji poniej grnej linii gwnego gzymsu lub dysharmoni elewacji powyej tej linii, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 72.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 29 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych

do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) zakaz wjazdu na teren jednostki od al. Zjednoczenia; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 73.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 30 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku poprzez podwyszanie cian zewntrznych, c) dopuszczenie nadbudowy przewitw, analogicznie do ju zrealizowanych, pod warunkiem rwnoczesnej zabudowy obydwu ssiadujcych przewitw, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulic Kasprowicza, al. Zjednoczenia i Podczaszyskiego jako pierzei usugowych, h) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki;

7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zasady realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 74.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 31 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3 m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej; okienka w cianie poddasze dopuszczalne tylko zgodnie z rytmem okien elewacji; e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 75.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 32 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukam, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 8) zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 76.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 33 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, po-

mieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba, e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku ul. Podczaszyskiego nr 31, jako pierzei usugowej, f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 77.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 34 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci realizacji budynku plombowego miedzy budynkami ul. Marymoncka nr 75 i 77; warunki realizacji dla budynku plombowego: a) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - dostosowana do analogicznej wysokoci jednego z budynkw ssiednich, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 4, c) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, d) maksymalna szeroko elewacji frontowej budynku jest rwnoznaczna z odlegoci midzy budynkami ul. Marymoncka nr 75 i 77, e) wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej - dostosowana do analogicznej wysokoci jednego z budynkw ssiednich, f) obowizek realizacji usug w parterze budynku; 4) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami,

pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz zmiany dachu paskiego na spadzisty, c) dopuszczenie adaptacji strychw na poddasza uytkowe pod warunkiem, e nie spowoduje ona zmiany w elewacji poniej grnej linii gwnego gzymsu lub dysharmoni elewacji powyej tej linii, d) zakaz nadbudowy budynku poza niezbdnym podwyszeniem zwizanym z adaptacj strychu, o ktrej mowa w lit. c, pod warunkiem, e nadbudowa bdzie wycofana w stosunku do paszczyzny elewacji frontowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw jako pierzei usugowych od strony ul. Marymonckiej i al. Zjednoczenia, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 5) dla budynku usugowego ul. Marymoncka nr 75A: a) dopuszczenie wycznie czasowego zachowania, b) zakaz przebudowy i rozbudowy, w tym nadbudowy; 6) 7) 8) 9) zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki;

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) ze wzgldu na stan zainwestowania terenu jednostki przepisy 10 ust. 6 nie maj zastosowania. 78.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 35 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku,

c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw, jako pierzei usugowych od strony ul. Marymonckiej i ul. Podczaszyskiego, f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 79.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 36 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulicy Kasprowicza, jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych;

5) 6) 7) 8) 9)

zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 80.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 37 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3 m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4 m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulicy Kasprowicza, jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 4) 5) 6) 7) 8) 9) zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5.

3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 81.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 38 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 4) 5) 6) 7) 8) 9) zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; zasady realizacji ogrodze, zgodnie z 8 ust. 5;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 82.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 39 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. f, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 4) 5) 6) 7) 8) 9) zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 83.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 40 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych:

a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ul. eromskiego i naronika ulic eromskiego i Podczaszyskiego jako pierzei usugowych, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 3) zakaz realizacji budynkw usugowych; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 6) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 84.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 41 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu),

e) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce i nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 85.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 42 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkami, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. g, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterach budynkw od strony ulicy eromskiego, jako pierzei usugowej, g) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterach budynkw mieszkalnych na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki;

8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 86.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 43 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 3) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 4) zakaz realizacji budynkw usugowych; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) linie zabudowy obowizujce wedug rysunku planu; 7) zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 87.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 44 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w wolnostojcych i przybudowanych budynkach.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) dopuszczenie adaptacji strychw na pomieszczenia uytkowe, z tym e obowizuje zakaz realizacji facjat i lukarn, natomiast moliwa jest realizacja wietlikw, tj. okien poaciowych, rwnolegych do poziomej krawdzi dachu w odlegoci min. 3m od tej krawdzi i nie wyszych ni 0,4m ponad paszczyzn poaci dachowej, e) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku przy ul. eromskiego 4B rg ul. Makuszyskiego, jako pierzei usugowej; 3) warunki realizacji i przebudowy budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach spadzisty o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 2; e) realizacj budynkw dopuszcza si tylko od strony ul. Makuszyskiego, 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrzenie, ktre musz by utrzymane jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 88.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 45 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych:

a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji niezbdnych pomieszcze wejciowych, szybw dwigowych, dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 1, usytuowany od strony ul. Podczaszyskiego; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 89.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 46 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynek mieszkalny. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) 2) 3) 4) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; zakaz adaptacji strychw na poddasza uytkowe; zakaz zmiany ukadu okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu pkt 6, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku jako pierzei usugowej; dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu elewacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; zakaz realizacji budynkw usugowych; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

5) 6)

7) 8)

9)

zakaz zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej na terenie jednostki;

10) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 11) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 90.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 47 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) zakaz rozbudowy, w tym nadbudowy oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; 3) zakaz adaptacji strychw na poddasza uytkowe; 4) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 5) zakaz realizacji budynkw usugowych; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrze, ktra musi by utrzymana jako lokalna koncentracja zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 91.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 48 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie;

b) zakaz nadbudowy budynkw, z wyjtkiem budynku XI - kondygnacyjnego (najbliej ul. Duracza), dla ktrego dopuszcza si nadbudow o jedn kondygnacj, pod warunkiem e maksymalna wysoko elewacji frontowej od ul. Marymonckiej nie przekroczy 36m oraz jeli spenione bdzie wymaganie, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 2, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw (drzwi i okien), balkonw i loggii oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu); 3) warunki realizacji budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 40m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 6; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrzenie, ktre musz by utrzymane jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6; 2) miejsca parkingowe dla rozbudowy, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2 b, musz by zapewnione na terenie, ktrym dysponuje inwestor tej rozbudowy. 92.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MW 49 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza ewentualn koniecznoci odtworzenia istniejcego obiektu; 2) warunki rozbudowy i przebudowy budynkw mieszkalnych: a) zakaz rozbudowy, stanowicej powikszenie rzutu budynku z wyjtkiem realizacji dodatkowych klatek schodowych, wzkarni, pomieszcze technicznych typu kotownia oraz takich czci budynku jak schody zewntrzne czy pochylnie; b) zakaz nadbudowy budynku, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, d) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, balkonw i loggii, z zastrzeeniem przepisu lit. e, oraz zakaz zmiany charakteru (stylu) elewacji, chyba e zmiana ma na celu przywrcenie pierwotnego charakteru (stylu), e) dopuszczenie zmiany sposobu uytkowania lokali w parterze budynku przy ul. eromskiego 4A na usugowe, przy czym przebudowa takiego lokalu wymaga dostosowania do charakteru i stylu ele-

wacji; w przypadku realizacji nowego wejcia do lokalu usugowego od strony ulicy musi ono by usytuowane symetrycznie wzgldem osi pionowego cigu okiem nad tym wejciem; 3) warunki realizacji i przebudowy budynkw usug towarzyszcych: a) powierzchnia zabudowy jednego obiektu: maksymalna - 80m2, minimalna - 35m2, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 6m, c) dach o kcie nachylenia poaci nie wikszym ni 30, d) maksymalna ilo budynkw na terenie caej jednostki - 4; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) linie zabudowy nieprzekraczalne wedug rysunku planu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 35% caoci jednostki terenowej, przy czym na rysunku planu wyznacza si przestrzenie, ktre musz by utrzymane jako lokalne koncentracje zieleni oglnodostpnej towarzyszcej, w rozumieniu 2 pkt 22; 7) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 93.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MN 1 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace. budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 6; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych, poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z zastrzeeniem przepisu pkt 5 i z uwzgldnieniem dopuszczenia z pkt 7; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; zakaz nadbudowy budynkw i zmiany dachw paskich na spadzisty; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej, wysokoci do kalenicy lub najwyej pooonej krawdzi dachu oraz uksztatowania konstrukcji dachowej, poza dostosowaniem do istniejcej formy budynku formy czci rozbudowywanej; zakazy nie dotycz zmian majcych na celu przywrcenie pierwotnych (najwczeniejszych) parametrw i wystroju budynku; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy;

2) 3)

4) 5) 6) 7)

8)

9)

10) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 60% dla dziaki z segmentem szeregowym skrajnym oraz 40% dla dziaki z segmentem szeregowym rodkowym; 11) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw istniejcych firm. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 94.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MN 2 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1c; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z zastrzeeniem przepisu pkt 5 i z uwzgldnieniem dopuszcze z pkt 6; dla odtwarzanego pnocnego segmentu skrajnego obowizuj gabaryty segmentu skrajnego poudniowego; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz wysokoci do kalenicy i uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej facjaty, o ktrej mowa w pkt 7 oraz z moliwoci dostosowania do istniejcej formy budynku formy czci rozbudowywanej; zakazy nie dotycz zmian majcych na celu przywrcenie pierwotnych (najwczeniejszych) parametrw i wystroju budynku; w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe dopuszczenie realizacji facjaty wycznie od strony podwrka - pod warunkiem usytuowania osiowego wzgldem szerokoci segmentu, nie przekraczania 60% powierzchni rzutu poaci dachowej oraz dostosowania jej formy do najbliszej istniejcej facjaty; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu;

2) 3)

4)

5) 6)

7)

8) 9)

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; 11) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni wikszej ni 300m2 oraz 40% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni mniejszej ni 300m2; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw istniejcych firm. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 95.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MN 3 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1c; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z zastrzeeniem przepisu pkt 5 i z uwzgldnieniem dopuszcze z pkt 6; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz wysokoci do kalenicy i uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej facjaty, o ktrej mowa w pkt 7; zakazy nie dotycz zmian majcych na celu przywrcenie pierwotnych (najwczeniejszych) parametrw i wystroju budynku; w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe dopuszczenie realizacji facjaty wycznie od strony podwrka - pod warunkiem usytuowania osiowego wzgldem szerokoci segmentu, nie przekraczania 60% powierzchni rzutu poaci dachowej oraz dostosowania jej formy do najbliszej istniejcej facjaty w tym samym zespole budynkw, a w przypadku segmentu skrajnego - do formy istniejcych facjat drugiego segmentu skrajnego; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m 2 i wysokoci do 3 m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu;

2) 3)

4) 5) 6)

7)

8) 9)

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; 11) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni wikszej ni 300m2 oraz 40% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni mniejszej ni 300m2; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw istniejcych firm. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej

1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 96.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek terenowych MN 4 i MN 5 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1a; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z uwzgldnieniem dopuszcze z pkt 5, 6 i 7; dopuszczenie rozbudowy parteru budynkw do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, pod warunkiem zachowania stylu i zasady kompozycji elewacji segmentw ssiednich; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz wysokoci do kalenicy i uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej rozbudowy, o ktrej mowa w pkt 5 oraz facjaty, o ktrej mowa w pkt 7; zakazy nie dotycz zmian majcych na celu przywrcenie pierwotnych (najwczeniejszych) parametrw i wystroju budynku; w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe dopuszczenie realizacji facjaty wycznie od strony podwrka - pod warunkiem usytuowania osiowego wzgldem szerokoci segmentu, nie przekraczania 60% powierzchni rzutu poaci dachowej oraz dostosowania jej formy do najbliszej istniejcej facjaty w tym samym zespole budynkw, a w przypadku segmentu skrajnego - do formy facjat drugiego segmentu skrajnego; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu;

2) 3)

4) 5) 6)

7)

8) 9)

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; 11) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni wikszej ni 300m2 oraz 40% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni mniejszej ni 300m2; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw istniejcych firm. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 97.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek terenowych MN 6 i MN 7 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: wyklucza si.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1a; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z uwzgldnieniem dopuszcze z pkt 5, 6 i 7; dopuszczenie rozbudowy parteru budynkw do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, pod warunkiem zachowania stylu i zasady kompozycji elewacji segmentw ssiednich; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz wysokoci do kalenicy i uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej rozbudowy, o ktrej mowa w pkt 5 oraz facjaty, o ktrej mowa w pkt 7; zakazy nie dotycz zmian majcych na celu przywrcenie pierwotnych (najwczeniejszych) parametrw i wystroju budynku; w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe dopuszczenie realizacji facjaty wycznie od strony podwrka - pod warunkiem usytuowania osiowego wzgldem szerokoci segmentu, nie przekraczania 60% powierzchni rzutu poaci dachowej oraz dostosowania jej formy do najbliszej istniejcej facjaty w tym samym zespole budynkw, a w przypadku segmentu skrajnego - do formy facjat drugiego segmentu skrajnego; ostatni warunek nie dotyczy facjat w skrajnym segmencie poudniowego zespou budynkw w jednostce MN 7, dla ktrego obowizuje przepis jak dla segmentw rodkowych; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3 m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu;

2) 3)

4) 5) 6)

7)

8) 9)

10) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; 11) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni wikszej ni 300m2 oraz 40% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni mniejszej ni 300m2; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw istniejcych firm. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 98.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MN 8 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1)

zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 8b; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci wymiany istniejcego budynku, dopuszcza si j pod warunkiem spenienia warunkw, o ktrych mowa w pkt 5; dopuszczenie przebudowy i rozbudowy budynkw pod nastpujcymi warunkami: a) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 9m, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, c) dach paski, d) maksymalna powierzchnia zabudowana - 30% powierzchni dziaki, e) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, f) obowizek zachowania istniejcego ukadu zabudowy wolnostojcej z uwzgldnieniem warunku z 9 ust. 3 pkt 1 oraz odlegoci min. 4m od bocznych granic dziaki, jeeli linie zabudowy na rysunku planu nie przebiegaj inaczej, g) obowizek zachowania gabarytu i wystroju architektonicznego istniejcego budynku - co najmniej w czci, dla ktrej ustalono obowizujc lini zabudowy - w postaci wyodrbnionego fragmentu bryy budynku rozbudowywanego lub wymienianego, h) maksymalna powierzchnia uytkowa przeznaczona dla usug towarzyszcych - 35% powierzchni uytkowej budynku;

2) 3)

4) 5)

6)

dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego, towarzyszcego budynkowi mieszkalnemu w formie przybudowanej lub wolnostojcej, o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 60m2 i maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

7) 8) 9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust 6. 99.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MN 9 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 2,4;

2)

3)

caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 8a; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku wymiany istniejcego budynku konieczne jest spenienie warunkw, o ktrych mowa w pkt 5; dopuszczenie przebudowy i rozbudowy budynkw pod nastpujcymi warunkami: a) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 9m, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, c) dach paski, d) maksymalna powierzchnia zabudowana - 30% powierzchni dziaki, e) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, f) obowizek zachowania istniejcego ukadu zabudowy wolnostojcej oraz odlegoci min. 4m od bocznych granic dziaki, jeeli linie zabudowy na rysunku planu nie przebiegaj inaczej, g) obowizek zachowania gabarytu i wystroju architektonicznego istniejcego budynku - co najmniej w czci, dla ktrej ustalono obowizujc lini zabudowy - w postaci wyodrbnionego fragmentu bryy budynku rozbudowywanego lub wymienianego, h) maksymalna powierzchnia uytkowa przeznaczona dla usug towarzyszcych - 35% powierzchni uytkowej budynku;

4) 5)

6)

dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego, towarzyszcego budynkowi mieszkalnemu w formie przybudowanej lub wolnostojcej, o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 60m2 i maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 30% dziaki; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

7) 8) 9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust 6. 100.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostek terenowych MN 10, MN 11 i MN 12 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych; 3) zakaz rozbudowy budynkw oraz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej i wysokoci do kalenicy oraz uksztatowania konstrukcji dachowej; 4) maksymalna powierzchnia uytkowa przeznaczona dla usug towarzyszcych - 35% powierzchni uytkowej budynku; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

6) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z istniejc powierzchni zabudowy; 7) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dla dziaki - z segmentem szeregowym skrajnym oraz 25% dla dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - z segmentem szeregowym rodkowym; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust 6. 101.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 1 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem-obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 3) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu z tym e na dziace nr ewid. 16 dopuszcza si przed t lini dobudow przedsionka do istniejcego budynku; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 500m2 oraz 65% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 500m2; 5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynkw funkcji podstawowej oraz realizacji nowego budynku pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 4m od bocznych granic dziaki, chyba e ustalona na rysunku planu linia zabudowy przebiega inaczej, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 11,5m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, d) maksymalna szeroko elewacji frontowej budynku -11m, e) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, f) dach paski, g) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, h) na dziakach, na ktrych znajduj si budynki oznaczone na rysunku planu jako objte ochron ustalon planem - obowizek zachowania szerokoci elewacji frontowej istniejcego budynku; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; 7) dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, z zachowaniem odlegoci min. 3 metrw od bocznych granic dziaki;

8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 102.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 2 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 3) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 30% dziaki; 4) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku jako dobudowanego do budynku ssiadujcego od strony zachodniej, b) maksymalna wysokoci budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 9m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, z obowizkiem dostosowania linii otworw okiennych do linii otworw okiennych ssiadujcego budynku od strony zachodniej, d) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, e) dach paski, f) utrzymanie zasady funkcjonowania lokali usugowych w parterze budynku od strony ul. eromskiego jako pierzei usugowej; 5) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 6) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 7) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) obsuga komunikacyjna wycznie od strony ul. Kleczewskiej; 2) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 103.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 3 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i maa wielorodzinna (do 5 lokali mieszkalnych); 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 3) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 60% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; 5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy bliniaczej, z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw, b) zachowania najwikszej istniejcej wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, d) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, e) dach paski, f) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; 7) dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 104.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 4 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 3) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 4) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki; 5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy bliniaczej z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw oraz odlegoci min. 4m od bocznej granicy dziaki niestanowicej granicy midzy istniejcymi segmentami, chyba e ustalona przy tej granicy linia zabudowy przebiega inaczej,

b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu -lim, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, d) maksymalna szeroko elewacji frontowej budynku - 12m, z pominiciem przybudowanych garay, o ktrych mowa w pkt 6, e) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, f) dach paski, g) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m 2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; 7) dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, sytuowanych nie bliej ni 10m od frontowej granicy dziaki; 8) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 105.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 5 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynek, oznaczony na rysunku planu, jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; 3) zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 4) zakaz rozbudowy istniejcego budynku oraz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej; 5) zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych oraz kompozycji caej elewacji, w tym rwnie kompozycji dachu; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% caoci terenu jednostki; 7) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 8) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 9) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej

1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 106.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 6 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne i w odrbnych budynkach. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej oraz budowy budynku usugowego pod nastpujcymi warunkami: a) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% caoci terenu jednostki, b) maksymalna powierzchnia zabudowy - cznie wszystkich budynkw na terenie jednostki -250m2, c) dla budynku mieszkalnego - maksymalna szeroko elewacji od strony ul. Oczapowskiego -14m, d) dla budynku usugowego - obowizek dostosowania linii otworw okiennych do linii otworw okiennych istniejcego budynku mieszkalnego, e) maksymalna wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu jest rwnoznaczna z wysokoci najwyej pooonej krawdzi dachu istniejcego budynku mieszkalnego, f) dach paski, g) dopuszczenie przebudowy parteru budynku mieszkalnego na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, h) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 3) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 4) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 5) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 107.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 7 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1b;

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; zakaz rozbudowy istniejcych budynkw oraz zmiany uksztatowania ich konstrukcji dachowej; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, z zastrzeeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany stylu i zasady kompozycji caej elewacji, w tym rwnie kompozycji dachu; dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 350m2 oraz 50% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 350m2;

10) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 11) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 108.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 8 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1a; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; zakaz rozbudowy istniejcych budynkw oraz zmiany uksztatowania ich konstrukcji dachowej; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, z zastrzeeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany stylu i zasady kompozycji caej elewacji, w tym rwnie kompozycji dachu; dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 300m2 oraz 50% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 300m2;

2) 3)

4) 5) 6) 7) 7) 8) 9)

10) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

11) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 12) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 13) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 109.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 9 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1a; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; zakaz rozbudowy istniejcych budynkw oraz zmiany uksztatowania ich konstrukcji dachowej; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych, z zastrzeeniem przepisu pkt 7 oraz zmiany stylu i zasady kompozycji caej elewacji, w tym rwnie kompozycji dachu; dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj;

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 11) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 110.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 10 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; zakaz czenia dziaek nie dotyczy posesji, o ktrej mowa w pkt 5; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; wikszo jednostki terenowej jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 3; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci wymiany istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu oraz konieczno zastosowania charakterystycznych parametrw (tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko, dugo, szeroko i liczby kondygnacji) oraz geometrii dachu jednego z budynkw, stanowicych element zespou, o ktrym mowa w pkt 3; zakaz rozbudowy istniejcych budynkw, przy czym dla posesji obejmujcej dziaki nr ewid. 65, 66, 67 i 136 przy ul. Kasprowicza, dopuszcza si, jako uzupenienie, dobudow do istniejcego budynku wielorodzinnego nowej czci wielorodzinnej mogcej zawiera wicej ni 5 lokali mieszkalnych, na niej podanych warunkach: linie frontowej i tylnej elewacji czci dobudowywanej maj stanowi przeduenie linii elewacji istniejcego budynku, forma i styl architektoniczny, w tym linie otworw okiennych i drzwiowych, czci dobudowywanej maj by uzupenieniem formy i stylu istniejcego budynku, prowadzcym do nadania caemu budynkowi (czci istniejcej i dobudowywanej) cech symetrii, symetria, o ktrej mowa w lit. b, nie dotyczy elewacji bocznej, tj. od strony dziaki nr ewid. 69; od granicy z w/w dziak nr ewid. 69 naley zachowa odlego min. 5m, dach czci dobudowywanej - wysoko i linia jego kalenicy oraz nachylenie poaci - maj stanowi przeduenie dachu istniejcego budynku, dla budynkw oznaczonych na rysunku planu jako objte ochron ustalon planem obowizuje zakaz zmiany uksztatowania ich konstrukcji dachowej oraz zachowanie stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji - dla budynku mieszkalnego przy ul. Lipiskiej 7 zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej nie dotyczy facjat, ktre w przypadku przebudowy poddasza na uytkowe, naley realizowa z otworami okiennymi i dachem analogicznymi do ukadu otworw okiennych i dachu frontowej facjaty budynku przy ul. Lipiskiej 5; dla budynkw mieszkalnych - poza budynkiem wielorodzinnym, o ktrym mowa w pkt 5, nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% - dla dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj o powierzchni do 1000m2 oraz dla posesji przy ul. Kasprowicza, o ktrej mowa w pkt 5; 60% - dla dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj o powierzchni powyej 1000m 2, poza w/w posesj przy ul. Kasprowicza; dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu oraz maksymalnej powierzchni zabudowy liczonej cznie dla wszystkich budynkw towarzyszcych na dziace budynkowi mieszkalnemu - 100m2 - warunkiem dopuszczenia jest usytuowanie budynkw w gbi dziaki, tj. nie bliej ni 20m od granicy dziaki z ulic;

2) 3)

4)

5)

a) b)

c) d) e) 6)

7)

8)

9)

10) w ssiedztwie linii metra obowizuje przepis 9 ust. 8; 11) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej

1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 111.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 11 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; cz jednostki terenowej jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 3; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci wymiany istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu oraz konieczno zastosowania charakterystycznych parametrw (tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko, dugo, szeroko i liczby kondygnacji) oraz geometrii dachu jednego z budynkw, stanowicych element zespou, o ktrym mowa w pkt 3 - warunek dotyczy rwnie caociowo rozumianej bryy budynku bliniaczego przy ul. Lipiskiej 4 i 4A, natomiast nie dotyczy budynku przy ul. Lipiskiej 2A, dla ktrego w przypadku wymiany obowizuje: a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 155m2, b) maksymalna wysoko do kalenicy - 12 m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, z tym e najwysza jako poddasze, d) maksymalna szeroko elewacji frontowej - 7 m, e) dach czterospadowy o kcie nachylenia poaci w przedziale 3545 z lukarnami; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 1000 m (warunek nie dotyczy posesji przy ul. Lipiskiej 4, o ktrej mowa w pkt 9) oraz 60% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 1000m2; zakaz rozbudowy istniejcych budynkw; dla budynkw oznaczonych na rysunku planu jako objtych ochron ustalon w planie obowizuje zakaz zmiany uksztatowania ich konstrukcji dachowej oraz zachowanie stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; dla posesji przy ul. Lipiskiej 4 dopuszcza si zachowanie istniejcej funkcji usugowej w przebudowanym na potrzeby usugowe budynku mieszkalnym (nawet w sytuacji wymiany budynku, o ktrej mowa w pkt 4) oraz w pawilonie znajdujcym si w gbi dziaki, a take moliwo odtworzenia w/w pawilonu pod warunkiem nie zmniejszania istniejcego wskanika powierzchni biologicznie czynnej;

2) 3)

4)

6) 7)

8) 9)

10) dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu oraz maksymalnej powierzchni zabudowy liczonej cznie dla wszystkich budynkw towarzyszcych na dziace budynkowi mieszkalnemu - 100m2 - warunkiem dopuszczenia jest usytuowanie budynkw w gbi dziaki, tj. nie bliej ni 20m od granicy dziaki z ulic; 11) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 112.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 12 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynek, oznaczony na rysunku planu, jest zabytkiem objtym ochron ustalon planem obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznych zespow zabudowy wyrniajcych si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu ich powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 3; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; zakaz rozbudowy istniejcego budynku mieszkalnego, zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej oraz zachowanie stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, w tym kompozycji dachu; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 65% caoci terenu jednostki; zakaz rozbudowy oraz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 113.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 13 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

1)

zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; cz jednostki terenowej jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 4; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dla budynkw funkcji podstawowej objtych stref ochrony konserwatorskiej historycznych zespow zabudowy, oznaczonych na rysunku planu jako objte ochron ustalon planem, obowizuje: a) zakaz rozbudowy istniejcych budynkw, b) w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku - usytuowanie zgodnie z obowizujca lini zabudowy, ustalona na rysunku planu, c) zakaz zmiany uksztatowania konstrukcji dachowej, ukadu otworw okiennych i drzwiowych oraz kompozycji caej elewacji, w tym rwnie kompozycji dachu, d) dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym;

2) 3)

4) 5) 6)

7)

dla pozostaych budynkw funkcji podstawowej dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy bliniaczej z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw - warunek nie dotyczy budynkw przy ul. Kleczewskiej 36 i 42 oraz przy ul. Patniczej 35/37 i 39/41, dla ktrych naley zachowa ukad zabudowy wolnostojcej, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 9m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, d) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, z zachowaniem odlegoci min. 3m od bocznej granicy dziaki nie stanowicej granicy midzy istniejcymi segmentami, chyba e ustalona przy tej granicy linia zabudowy przebiegaj inaczej, e) dachy paskie - dla budynkw przy ul. Kleczewskiej, a dachy dwuspadowe o kcie nachylenia poaci dachowych w przedziale 4045 z facjatami - dla budynkw przy ul. Patniczej, f) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji;

8)

zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, sytuowanych nie bliej ni 10m od frontowej granicy dziaki;

9)

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 114.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 14 ustala si:

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: wyklucza si. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku, obowizuj wymagania, o ktrych mowa w pkt 4, 5 i 6; dopuszczenie rozbudowy budynkw do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji oraz zachowania istniejcej wysokoci najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych na elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej zadaszenia czci rozbudowywanej; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m 2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

2) 3) 4)

5)

6) 7) 8)

9)

10) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 115.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 15 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynek przy ul. Daniowskiego 45, oznaczony na rysunku planu jako wpisany do rejestru zabytkw, jest objty ochron na podstawie przepisw odrbnych o ochronie zabytkw - wszelkie dziaania przy zabytku i w jego otoczeniu wymagaj pozwolenia waciwego Konserwatora Zabytkw; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 24; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;

2)

3) 4)

5) 6) a)

minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub budowy budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej dla budynkw przy ul. Daniowskiego na odcinku posesji od nr 41 do 51 oraz przy ul. Patniczej na odcinku posesji od nr 46 do 50 - warunek nie dotyczy pozostaych budynkw, dla ktrych dopuszcza si zachowanie bliniaczego lub szeregowego ukadu zabudowy, o ile nie jest to sprzeczne z ustalonymi liniami zabudowy, maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 9m, maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, dla budynkw mieszkalnych w ukadzie zabudowy wolnostojcej obowizuje zachowanie maksymalnej szeroko elewacji frontowej - 10m, z pominiciem przybudowanych garay, o ktrych mowa w pkt 8, maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeeniem 9 ust. 3 pkt 2, dachy paskie, dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji - dopuszczenie nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkw przy ul. Daniowskiego 45, o ktrym mowa w pkt 1; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych, przy czym dopuszcza si realizacj altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m2 i wysokoci do 3m, liczonej do najwyej pooonej krawdzi dachu; dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, sytuowanych nie bliej ni 10m od frontowej granicy dziaki - dopuszczenie nie dotyczy dziaki, na ktrej znajduje si budynek wpisany do rejestru zabytkw przy ul. Daniowskiego 45, o ktrym mowa w pkt 1 oraz posesji ssiednich przy ul. Daniowskiego 43 i 47; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

b) c) d)

e) f) g)

7)

8)

9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 116.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 16 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 1d;

2) 3)

4) 5) 6)

zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych - w przypadku koniecznoci odtworzenia istniejcego budynku, dopuszcza sieje pod warunkiem spenienia wymaga, o ktrych mowa w pkt 5, 6 i 7; dopuszczenie rozbudowy parterw budynkw do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej i wysokoci do kalenicy oraz uksztatowania konstrukcji dachowej, ale z moliwoci dostosowania do niej zadaszenia parterowej czci rozbudowywanej; dla budynkw mieszkalnych nakaz zastosowania pokrycia dachowego z dachwki ceramicznej lub cementowej w kolorze pomaraczowo-czerwonym; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj;

7) 8) 9)

10) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 11) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 12) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 117.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 17 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 7; zakaz budowy nowych budynkw mieszkalnych poza moliwoci odtworzenia istniejcego budynku w rozumieniu 2 pkt 37, z zastrzeeniem przepisu pkt 5, 6, 7; dopuszczenie rozbudowy budynkw do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji oraz zachowania istniejcej wysokoci najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz zmiany ukadu otworw okiennych i drzwiowych, kompozycji elewacji frontowej, istniejcej wysokoci elewacji frontowej oraz uksztatowania konstrukcji dachowej, poza dostosowaniem do istniejcej formy budynku formy czci rozbudowywanej; maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj;

2) 3)

4) 5)

6)

7) 8)

9)

zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych;

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 118.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 18, MNM 19, MNM 20, MNM 21 i MNM 22 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; 3) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej, z zachowaniem warunku z 9 ust. 3 pkt 1 oraz odlegoci min. 4m od bocznych granic dziaki, b) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj, c) maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej - 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj, d) maksymalna szeroko elewacji od strony ul. Barcickiej - 13m, e) zachowanie istniejcej maksymalnej wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu budynku mieszkalnego dotychczas znajdujcego si na dziace, f) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, g) dach paski, h) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, i) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 119.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 23 i MNM 24 ustala si:

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte 7 ust. 4 pkt 2,4; 3) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej oraz zachowania przybudowanego budynku usugowego na dziace nr ewid. 87 pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej, z zachowaniem warunku z 9 ust. 3 pkt 1 oraz odlegoci min. 4m od bocznych granic dziaki, chyba e ustalona na rysunku planu linia zabudowy przebiegaj inaczej, b) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 900m2 oraz 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 900m2, c) maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej - 35% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 900m2 oraz 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 900m2, d) zachowanie istniejcej maksymalnej wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu budynku mieszkalnego dotychczas znajdujcego si na dziace, e) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, f) dach paski, g) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji, h) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 4) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 5) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 6) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 120.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 26 i 27 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; 2) obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;

3) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; 4) maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; 5) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 3m od bocznych i tylnych granic dziaki, b) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, c) dach paski, d) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 6) zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych i garaowych; 7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 121.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 28, MNM 29 i MNM 30 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 35% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej - 40% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni do 500m2 oraz 35% dziaki - lub dziaek, stanowicych jedn posesj - o powierzchni powyej 500m2; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 4m od bocznych i tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 8,5m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji,

2) 3) 4) 5)

6)

7) 8) 9)

dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 122.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 31 i MNM 32 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 4m od bocznych i tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 8,5m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 2, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 7) 8) 9) dopuszczenie realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw garaowych o maksymalnej wysokoci 4,5 m do najwyej pooonej krawdzi dachu; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

2) 3) 4) 5) 6)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6.

123.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 33 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem - obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; cz jednostki terenowej jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 9; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku mieszkalnego w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 4m od bocznych i min. 5m od tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) zachowanie istniejcej maksymalnej wysoko do najwyej pooonej krawdzi dachu, stylu i szerokoci elewacji frontowej ktrego z budynkw mieszkalnych, wchodzcych w skad zespou, o ktrym mowa w pkt 3, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 8) dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego przybudowanego do budynku mieszkalnego na nastpujcych warunkach: maksymalna wysoko 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, odlego ciany frontowej budynku min. 10m od frontowej granicy dziaki, moliwo usytuowania budynku bliej ni 3m od bocznej granicy dziaki lub bezporednio przy granicy; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych;

2) 3)

4) 5) 6) 7)

9)

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5, przy czym dopuszcza si realizacj wycznie szyldw, szyldw reklamowych i reklam wietlnych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 124.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 34, MNM 35 i MNM 36 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 10; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy bliniaczej z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw, odlegoci min. 4m od bocznych i min. 5m od tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1 - warunek dotyczcy ukadu zabudowy nie ma zastosowania dla budynku przy ul. Cegowskiej 44, gdzie dopuszcza si budynek wolnostojcy, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 10m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje uytkowe oraz dopuszczenie strychu, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji; 8) dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego towarzyszcego budynkowi mieszkalnemu na nastpujcych warunkach: maksymalna wysoko 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, odlego ciany frontowej budynku min. 10m od frontowej granicy dziaki, moliwo usytuowania budynku bliej ni 3m od bocznej granicy dziaki lub bezporednio przy granicy; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych;

2) 3)

4) 5) 6) 7)

9)

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 125.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 37, MNM 38 i MNM 39 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace;

2) 3)

budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 10; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy wolnostojcej z zachowaniem odlegoci min. 4m od bocznych i min. 5m od tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1 -warunek dotyczcy ukadu zabudowy nie ma zastosowania dla budynkw przy ul. Cegowskiej 5 i 5 A, gdzie dopuszcza si budynek bliniaczy, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 10m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje uytkowe oraz dopuszczenie strychu, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji;

4) 5) 6) 7)

8)

dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego przybudowanego do budynku mieszkalnego na nastpujcych warunkach: maksymalna wysoko 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, odlego ciany frontowej budynku min. 10m od frontowej granicy dziaki, moliwo usytuowania budynku bliej ni 3m od bocznej granicy dziaki lub bezporednio przy granicy; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych;

9)

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 126.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 40, MNM 41, MNM 42 i MNM 43 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24;

2)

3)

caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 10; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 45% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 30% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy bliniaczej z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw, odlegoci min. 4m od bocznych i min. 5m od tylnych granic dziaki oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu - 10m, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje uytkowe oraz dopuszczenie strychu, d) dach paski, przy czym wycznie dla grupy budynkw przy ul. Zuga - na posesjach nr 19, 21, 23, 25, 27 i 29 - obowizuje dach dwuspadowy o kcie nachylenia poaci dachowych w przedziale 4045 z facjatami, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji;

4) 5) 6) 7)

8)

dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego przybudowanego do budynku mieszkalnego na nastpujcych warunkach: maksymalna wysoko 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, odlego ciany frontowej budynku min. 10m od frontowej granicy dziaki, moliwo usytuowania budynku bliej ni 3m od bocznej granicy dziaki lub bezporednio przy granicy; zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych;

9)

10) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 11) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 127.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 44, MNM 45, MNM 46, MNM 47 i MNM 48 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 11;

2) 3)

4) 5) 6) 7)

obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy - szeregowej lub bliniaczej - z zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu oraz wysokoci grnej krawdzi elewacji frontowej - dostosowana do analogicznej wysokoci co najmniej jednego z budynkw ssiednich, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje uytkowe oraz dopuszczenie strychu, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji;

8)

wycznie na dziakach z zabudow bliniacz dopuszczenie realizacji jednego budynku garaowego przybudowanego do budynku mieszkalnego na nastpujcych warunkach: maksymalna wysoko 4,5m do najwyej pooonej krawdzi dachu, odlego ciany frontowej budynku min. 10m od frontowej granicy dziaki, moliwo usytuowania budynku bliej ni 3m od bocznej granicy dziaki lub bezporednio przy granicy; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

9)

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 128.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej MNM 49 i MNM 50 ustala si: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z budynkami zawierajcymi 35 lokali mieszkalnych; 2) Dopuszczalne: usugi towarzyszce - w rozumieniu 2 pkt 20 - funkcjonujce w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zakaz zmian istniejcego ukadu dziaek, w tym przeksztace prowadzcych do wydzielania nowych dziaek z przeznaczeniem pod zabudow oraz czenia dziaek w celu budowy jednego budynku na powstaej w ten sposb dziace; budynki, oznaczone na rysunku planu, s zabytkami objtymi ochron ustalon planem -obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 4 pkt 24; caa jednostka terenowa jest objta ochron konserwatorsk historycznego zespou zabudowy wyrniajcego si jednorodnoci ukadu architektonicznego i czasu jego powstania, okrelonego w 7 ust. 5 pkt 11; obowizuj linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj; maksymalny wskanik powierzchni zabudowanej: 40% dziaki lub dziaek, stanowicych jedn posesj;

2) 3)

4) 5) 6)

7)

dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod nastpujcymi warunkami: a) usytuowanie budynku w ukadzie zabudowy szeregowej zachowaniem istniejcej zasady grupowania segmentw oraz warunku z 9 ust. 3 pkt 1, b) maksymalna wysoko budynku do najwyej pooonej krawdzi dachu oraz wysokoci grnej krawdzi elewacji frontowej - dostosowana do analogicznej wysokoci co najmniej jednego z budynkw ssiednich, c) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje uytkowe oraz dopuszczenie strychu, d) dach paski, e) dopuszczenie przebudowy parteru budynku na lokal usugowy pod warunkiem zachowania stylu i zasady pierwotnej kompozycji elewacji;

8) 9)

zakaz realizacji wolnostojcych i przybudowanych budynkw gospodarczych; zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5;

10) zasady realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych zgodnie z 5 ust. 5. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz, ciepo, dostp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 4. Zasady obsugi komunikacyjnej 1) urzdzanie miejsc parkingowych zgodnie z 10 ust. 6. 129.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej IN 1 ustala si: 1) Podstawowe: obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej. 2) Ucilenie przeznaczenia terenu jednostki: stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II-go stopnia. 2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zachowanie istniejcego budynku i urzdze stacji oraz moliwo ich rozbudowy w miar potrzeb; 2) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni wyznaczon na rysunku planu liniami zabudowy; 3) maksymalna wysoko zabudowy - 5m; 4) strefa zagroenia wybuchem musi zamyka si w granicach dziaki; 5) obowizek zagospodarowania terenu obiektu zieleni urzdzon; 6) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 75%; 7) zasady realizacji ogrodze zgodnie z 8 ust. 5; 8) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu zakresie w infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w energi elektryczn, usuwanie odpadw - zgodnie z 11; 2) odprowadzanie wd opadowych - do gruntu na terenie wasnym. 130.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej IN 2 ustala si: 1) Podstawowe: obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej. Ucilenie przeznaczenia terenu jednostki: oglnodostpny punkt czerpalny wody oligoceskiej. 2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) zachowanie istniejcego budynku i jego urzdze; 2) maksymalna powierzchnia zabudowana jest rwnoznaczna z powierzchni zabudowy budynku istniejcego; 3) maksymalna wysoko zabudowy - 6m;

4) obowizek zagospodarowania terenu jednostki zieleni urzdzon; 5) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej - 60%; 6) zakaz realizacji ogrodze o wysokoci wikszej ni 0,6m; 7) zakaz realizacji reklam i znakw informacyjno - plastycznych. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej 1) zaopatrzenie w wod, odprowadzenie ciekw, zaopatrzenie w energi elektryczn, usuwanie odpadw - zgodnie z 11. 131.1. W liniach rozgraniczajcych ulic KD-Z, KD-L, KD-D i KD-PJ: 1) ustala si prowadzenie cigw pieszych w postaci chodnikw dwustronnych w liniach rozgraniczajcych wszystkich ulic nie bdcych cigami pieszo-jezdnymi oznaczonymi symbolem KD-PJ, chyba e w ustaleniach szczegowych dla konkretnych ulic ustalono inaczej; 2) ustala si konieczno zabezpieczenia pasw terenu dla urzdze i przewodw podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej; 3) zakres i warunki sytuowania obiektw i urzdze, nie bdcych urzdzeniami drogowymi ani zwizanymi z utrzymaniem i obsug ruchu, s okrelone w 8 ust. 2 pkt 14 i 5 ust. 5; 4) ustala si, e chodniki oraz miejsca przej przez jezdnie dla pieszych musz by przystosowane do poruszania si osb niepenosprawnych, zgodnie z przepisami 8 ust. 4; 5) dopuszcza si urzdzanie zatok parkingowych oglnodostpnych w obrbie terenw ulic, ale wycznie w ulicach lokalnych KD-L i dojazdowych KD-D oraz wyjtkowo zbiorczych KD-Z za zgod zarzdcy drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrw technicznych odpowiadajcych klasie danej ulicy - w formie zespow stanowisk prostopadych lub ukonych do jezdni, bd pasw stanowisk rwnolegych do jezdni, w miejscach nie zagraajcych bezpieczestwu ruchu; 6) nie dopuszcza si realizacji obiektw tymczasowych, z wyjtkiem urzdzania sezonowych ogrdkw kawiarnianych i restauracyjnych; 7) na jezdniach, chodnikach i osiedlowych wjazdach bramowych ustala si zakaz stosowania drobnogabarytowych kostek betonowych, poza imitujcymi kamie naturalny. 2. Dla poszczeglnych ulic:
Oznaczenie na rysunku planu 1KD-Z Nazwa ulicy (cigu) Klasa ulicy Szeroko w liniach rozgraniczajcych 54,8-64,1m Zasady zagospodarowania

ul. Kasprowicza

Zbiorcza

2KD-Z

ul. eromskiego

Zbiorcza

33,7-48,5m

dwie jezdnie - obowizek wyposaenia w sygnalizacj wietln przej dla pieszych przez jezdnie przy wyjciach ze stacji metra - dostosowanie ulicy do transportu publicznego komunikacji autobusowej cieka rowerowa - zakaz realizacji nowych zjazdw na tereny przylegego zainwestowania - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej, z moliwoci sytuowania rzeb plenerowych - obowizek urzdzenia szpalerw drzew w pasie midzy jezdniowym oraz zachowania i uzupenienia szpalerw przy zabudowie - dostosowanie ulicy do transportu publicznego komunikacji autobusowej

3aKD-Z

ul. Podczaszyskiego (odc. ul. Marymonckaul. Kasprowicza)

Zbiorcza

44,3-45,6m

3bKD-Z

ul. Podczaszyskiego (odc. ul. Kasprowicza ul. eromskiego)

Zbiorcza

44,9-47,3m

4aKD-L

ul. Schroegera (odc. ul. Reymontaul. Zjednoczenia)

Lokalna

19,0-59,1m

4bKD-L

ul. Schroegera (odc. al. Zjednoczeniaul. Podczaszyskiego)

Lokalna

14,7-77.4m

5aKD-L

al. Zjednoczenia (odc. ul. Marymonckaul. Kasprowicza).

Lokalna

38,0-47,0m

- cieka rowerowa - zakaz realizacji nowych zjazdw na tereny przylegego zainwestowania - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - moliwo realizacji drugiej jezdni - cieka rowerowa - dostosowanie ulicy do transportu publicznego -komunikacji autobusowej - zakaz realizacji nowych zjazdw na tereny przylegego zainwestowania - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - moliwo realizacji drugiej jezdni - cieka rowerowa - dostosowanie ulicy do transportu publicznego komunikacji autobusowej - zakaz realizacji nowych zjazdw na tereny przylegego zainwestowania - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - przejcia dla pieszych przez jezdnie przy wyjciach ze stacji metra obowizkowo z sygnalizacj wietln - dostosowanie ulicy do transportu publicznego komunikacji autobusowej - cieka rowerowa - ochrona konserwatorska ksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni

5bKD-L

al. Zjednoczenia (odc. ul. Kasprowiczaul. eromskiego).

Lokalna

58,2-63,5m

6aKD-L

ul. Przybyszewskiego (odc. ul. Kasprowiczaul. Schroegera).

Lokalna

18,1-20,8m

6bKD-L

ul. Przybyszewskiego (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego).

Lokalna

24,7-25.2m

urzdzonej, z moliwoci sytuowania rzeb plenerowych - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - dopuszcza si zachowanie istniejcych parkingw publicznych w postaci zespow stanowisk midzy ulicami Kasprowicza i Barcick, ale ustala si zakaz ich rozbudowy oraz urzdzania nowych parkingw podobnie usytuowanych - przejcia dla pieszych przez jezdnie przy wyjciach ze stacji metra obowizkowo z sygnalizacj wietln - dostosowanie ulicy do transportu publicznego - komunikacji autobusowej - cieka rowerowa - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - lokalna koncentracja zieleni towarzyszcej w formie cigu zieleni urzdzonej, z moliwoci sytuowania rzeb plenerowych - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - dopuszcza si zachowanie istniejcych parkingw publicznych w postaci zespow stanowisk w pasie pozajezdniowym przy budynku poczty, ale ustala si zakaz ich rozbudowy oraz urzdzania nowych parkingw podobnie usytuowanych - nie dopuszcza si trwaego zachowania istniejcego pawilonu usugowego przy skrzyowaniu z ul. Schroegera - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - dopuszcza si zachowanie istniejcych parkingw publicznych w postaci zespow stanowisk w pasie pozajezdniowym - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - obowizek zachowania i uzupenienia szpalerw drzew - dopuszcza si zachowanie istniejcych parkingw publicznych w postaci zespow stanowisk w pasie pozajezdniowym

7KD-L 8aKD-D

8bKD-D

9KD-D

ul. Makuszyskiego ul. Lisowska (odc. ul. Kasprowiczaul. Schroegera). ul. Lisowska (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego). ul. Jasnorzewskiej

Lokalna Dojazdowa

11,0-14,5m 10,0-10,3m

Dojazdowa

11,3-18,7m

Dojazdowa

10,8-12,5m

- chodnik jednostronny

10aKD-D

10bKD-D

11aKD-D

ul. Barcicka (odc. ul. Kasprowiczaal. Zjednoczenia). ul. Barcicka (odc. al. Zjednoczeniaul. Podczaszyszyskiego). ul. Cegowska (odc. al. Zjednoczeniawjazd do szpitala).

Dojazdowa

7,8-10,7m

Dojazdowa

7,8-34,2m

Dojazdowa

7,6-12,0m

11bKD-D

ul. Cegowska (odc. al. Zjednoczeniaul. Podczaszyszyskiego). ul. Swarzewska (odc. ul. Kasprowicza ul. Schroegera).ul. Swarzewska (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego). ul. Hajoty (odc. ul. Kasprowiczaul. Schroegera). ul. Hajoty (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego). ul. Fontany (odc. ul. Kasprowiczaul. Schroegera). ul. Fontany (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego). ul. Lipiska ul. Daniowskiego ul. Skalbmierska (odc. ul. Grdeckiegoul. Schroegera). ul. Skalbmierska (odc. ul. SchroegeraWilkoskiego). ul. Twardowska (odc. ul. Marymonckaul. Cegowska). ul. Twardowska (odc.ul. Cegowskaul. Barcicka). ul. Grbaowska ul. Zuga (odc. al. Zjednoczeniaul. Lubomelska)

Dojazdowa

7,8-18,2m

- chodnik jednostronny - zatoka parkingowa po stronie zachodniej - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej z latarniami gazowymi, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - chodnik jednostronny - ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej z latarniami gazowymi, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4

12aKD-D

Dojazdowa

9,8-10,5m

12bKD-D

Dojazdowa

9,8-10,6m

13aKD-D

Dojazdowa

9,4-10.3m

13bKD-D

Dojazdowa

9,7-10.4m

14aKD-D

Dojazdowa

14,7-15.5m

14bKD-D

Dojazdowa

14,8-18.8m

15KD-D 16KD-D 17aKD-D

Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa

9,4-10.0m 9,4-12,5m 12,0-18,3m

17bKD-D

Dojazdowa

6,9-7,8m

18aKD-D

Dojazdowa

12,8-15,0m

18bKD-D

Dojazdowa

7,7-9,9m

- chodnik jednostronny na odcinku ul. Barcicka - ul. Karska

19KD-D 20KD-D

Dojazdowa Dojazdowa

7,5-8,1m 7,9-25.0m

- ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej na odcinku ul. Granowska al. Zjednoczenia, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4

21KD-D 22KD-D 23KD-D 24KD-D 25KD-D

ul. Lemiana ul. Pruszyskiego ul. Lubomelska ul. Babicka ul. Granowska

Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa

9,7-15,8m 10,1-15,9m 7,7-8,1m 7,7-8,1m 7,8-25,1m

- ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej

z latarniami gazowymi, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 26KD-D 27KD-D 28KD-D 29KD-D 30KD-D 31KD-D 32KD-D 33KD-D 34aKD-D ul. Rytelska ul. Krotoszyska ul. Lesznowolska ul. Karska ul. Grdeckiego ul. Kulczycka ul. Wilkoskiego ul. Fukierw ul. Patnicza (odc. ul. Szepietowskacig 2KD-PJ) ul. Patnicza (odc. cig 2KD-PJ ul. eromskiego) ul. Patnicza (od. ul. eromskiegocig 3KD-PJ) ul. Kleczewska (odc. cig 1KD-PJ ul. Schroegera) ul. Kleczewska (odc. ul. Schroegeraul. eromskiego) ul. Kleczewska (odc. ul. eromskiegoul. Szepietowska) ul. Kleczewska (odc. ul. Kasprowiczaul. 35aKD-D) ul. Patnicza (odc. ul. 34aKD-Dul. 34bKD-D) ul. Patnicza (odc. ul. Schroegeraul. 34cKD-D) ul. Patnicza (odc. ul. Kasprowicza ul. Schroegera) ul. Zuga (odc. ul. Twardowskaul. Grabaowska) ul. Szaflarska Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa Dojazdowa 7,3-8,0m 7,9-8,2m 7,6-8,5m 8,0-8,5m 11,5-12,4m 10,8-11,0m 8,5-17,2m 6,3-17,8m 7,4-8,2m

- chodnik jednostronny

34bKD-D

Dojazdowa

7,1-9,1m

- ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej z latarniami gazowymi, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4 - jak dla ulicy 34aKD-D

34cKD-D

Dojazdowa

6,1

- jak dla ulicy 34aKD-D

35aKD-D

Dojazdowa

9,9-26,0m

35bKD-D

Dojazdowa

10,0-24,4m

35cKD-D

Dojazdowa

11,2-13,0m

1KD-PJ

Dojazdowa-cig pieszo -jezdny Dojazdowa-cig pieszo -jezdny Dojazdowa-cig pieszo -jezdny Dojazdowa-cig pieszo -jezdny Dojazdowa-cig pieszo -jezdny Dojazdowa-cig pieszo -jezdny

5,6-6,2m

- dopuszcza si zachowanie istniejcego jednostronnego chodnika - jak dla ulicy 34aKD-D

2KD-PJ

7,4-8,3m

3KD-PJ

6,1-10,9m

- jak dla ulicy 34aKD-D

4KD-PJ

5,6-6,3m

- jak dla ulicy 34aKD-D

5KD-PJ

4,6-5,0m

6KD-PJ

5,5-7,9m

- ochrona konserwatorska uksztatowania wntrza przestrzeni ulicznej z latarniami gazowymi, zgodnie z 7 ust. 7 pkt 4

7KD-PJ

cig bez nazwy od ul. Grbaowskiej

Dojazdowa-cig pieszo -jezdny

4,8m

132.1. Przeznaczenie terenu - dla jednostki terenowej KP 1, KP 2, KP 3, KP 4 i KP 5 ustala si: 1) Podstawowe: cig pieszy. 2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 1) ustala si urzdzenie terenu jako chodnika, czcego si z chodnikami znajdujcymi si w ramach terenw ulic, z poboczem w postaci pasa zieleni urzdzonej; 2) ustala si zakaz ograniczania dronoci cigu. 3. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej

1) odprowadzenie wd opadowych i roztopowych, zaopatrzenie w energi elektryczn oraz usuwanie odpadw - zgodnie z 11. Rozdzia 3 Przepisy kocowe 133. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszcztych przed dniem wejcia w ycie niniejszego planu, a niezakoczonych decyzj ostateczn, stosuje si ustalenia planu. 134. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 135. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996.

Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska

Zacznik nr 2 do uchway nr XCIV/2817/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. Lista uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan nieuwzgldnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz sposb rozpatrzenia tych uwag przez Rad m. st. Warszawy
l.p. Data wpywu uwagi Nazwisko imi, nazwa jednostki, adres zgaszajcej uwagi 3. Ewa Kaszycka Tre uwagi Oznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga 5. cay obszar planu Ustalenia projektu planu Rozstrzygnicia Prezydenta M. St. Warszawy Uwaga uwzgldniona 6. 12 p.2 7. Uwaga nieuwzgldniona 8. nie uwzgldniono Uwaga uwzgldniona 9. Rozstrzygnicia Rady Miasta St. Warszawy Uwaga nieuwzgldniona 10. nie uwzgldniono, scalenia i nowe podziay (po scaleniach) przeprowadza si na terenach niezabudowanych moliwych do zabudowy, po przeprowadzeniu procedury scale i podziaw (rozdz. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami) w celu stworzenia warunkw do takiej zabudowy na prawidowo uksztatowanych dziakach, na Starych Bielanach, zabudowanych prawie w 100%, taka potrzeba nie wystpuje nie uwzgldniono w czci dotyczcej sprzecznoci w dopuszczeniu nowych usug w parterze z zakazem zmiany ukadu otworw, zmiana przeznaczenia lokalu w parterze budynku nie musi si wiza ze zmian ukadu otworw na elewacji budynku nie uwzgldniono w czci - w uwadze postuluje si przesunicie linii rozgraniczajcej i linii zabudowy a do zewntrznych (zachodniej i pnocnej) granic geodezyjnych dziaki jest to propozycja wykroczenia now zabudow poza linie inwestycji realizowanej obecnie na ssiedniej dziace, co jest niezasadne, poniewa linie zarwno realizowanej obecnie, jaki i planowanej zabudowy powinny by ujednolicone nie uwzgldniono w czci dotyczcej przesunicia linii zabudowy na pn. granic dziaki nr 16 oraz przesunicia drugiej linii zabudowy na odlego 6 m od wsch. (tylnej) granicy w/w dziaki, zasad jest utrzymanie zabudowy w gabarytach zblionych do istniejcych, rozsunicie linii zabudowy pozwalaoby na realizacj nowego budynku o nieproporcjonalnie wikszej skali. uwzgldniono w czci dotyczcej oznaczenia usug 11. Uwagi

1. 1.

2. 27.01.10r.

4. 1. niezgodne z prawd twierdzenie, e nie istnieje potrzeba ustalenia zasad scale i podziaw nieruchomoci

2. brak oznaczenia usug w budynkach przy ul. Schroegera 74 i 78 koliduje z zakazem zmiany ukadu otworw budynki s zabytkami

dz. ew. nr 38 i 40 obr. 7-05-03

MW 18

nie uwzgldniono w czci

2.

02.02.10r.

Adam Drzd

1. proba o przesunicie linii rozgraniczajcej oraz linii zabudowy

dz. ew. nr 85/4 i 85/3 z obr. 7-05-08

UU4 i 5b KD-L

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo poprzez przesunicie linii zab. i linii rozgr. od al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza - zgodnie z liniami inwestycji realizowanej obecnie na ssiedniej dziace

3.

21.01.10r.

Andrzej Herman

2. propozycja przesunicia linii zabudowy od strony ulicy i od str. wschodniej oraz uwzgldnienie w planie istniejcego garau znajdujcego si poza wyznaczon lini zabudowy

dz. ew. nr 16 z obr. 7-05-11

MNM 1

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie moliwoci realizacji przedsionka od strony ulicy, zabudowy istniejcych schodw zew. oraz rozszerzenie oglnych ustale planu w celu umoliwienia zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych nie-zgodnie z ustaleniami planu uwzgldniono w czci dot. utrzymania linii zabudowy od ul. Kasprowicza i charakteru istniejcej zabudowy

4.

10.02.10r.

Jerzy Mataowski

1. ws. utrzymania istniejcej linii zabudowy i gabarytw budynkw w kontekcie zabudowy przy ul. Kasprowicza 59 m.in. postulat dot. ustalenia min. 60% pow. biolog. czynnej

dz.ew. nr 65 z obr. 7-05-3

MNM 10

nie uwzgldniono w czci

nie uwzgldniono w czci dotyczcej ustalonego wskanika powierzchni biologicznie czynnej w wys. 50%,minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej wnioskowany na 60% nie uwzgldnia koniecznoci realizacji niezbdnego zagospodarowania terenu (podjazd, chodniki, miejsca postojowe itd.), ktre w przypadku budynku wielorodzinnego zajmuje wiksz powierzchni ni w zabudowie jednorodzinnej z tego powodu w planie przyjto dla przedmiotowej posesji minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej na 50% nie uwzgldniono, zy stan techniczny oraz samowolna odbudowa budynku po zniszczeniach wojennych nie mog by jedyn przesank do wyczenia budynku o wartoci kulturowej i znajdujcego si w zespole o wart. historycznej spod ochrony konserwatorskiej nie uwzgldniono w czci dot. postulatu dostosowania przepisw dla caej jednostki terenowej do proponowanej wysokoci parametrw z projektu przewidywanej inwestycji (nowy znacznie wikszy budynek mieszkalny), chodzi o zachowanie dotychczasowego charakteru i intensywnoci zabudowy w rejonie, ktry stanowi dawny teren ekspozycji wystawy Tani Dom Wasny z lat 30 XX w. nie uwzgldniono w czci, dla wszystkich trzech wymienionych jednostek terenowych przyjto w planie bardzo wysoki wskanik pow. zabudowy na dziakach 40%, dalsze podwyszanie tego wskanika mogoby prowadzi do zmiany dotychczas. charakteru zagospodarowania tych terenw, ktrego podst. wyznacznikiem jest wolnostojcy budynek 1-3 rodzinny (willa) w otoczeniu ogrodowym, a ktry zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi naley zachowa przez zapisy planu nie uwzgldniono w czci dotyczcej wysokoci i iloci kondygnacji oraz realizacji zabudowy w odlegoci 3 m od granic dziaki, dla caego kwartau

5.

10.02.10r.

Maria Ewa Morkowska Barbara Wanda Post

1. proba o zniesienie ochrony konserwatorskiej budynku, stanowicego samowol budowlan i bdcego w b. zym stanie technicznym

dz. ew. nr 51 z ober. 7-05-04

MNM 29

nie uwzgldniono

2. proba o dostosowanie zapisw umoliwiajcych budow nowego domu zgodnie z za. projektem 2 (pow. zab. 187m , tj. ok. 41% dziaki, wysoko ok. 8,5 m, od. od boczn. granicy dz. 4m)

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej wskanika pow zabudowy wnioskowanego na 41% dziaki

3. zmiana wsk. pow. zabudowanej na 40-45% okrelonego w 121, ewent. 2 tylko dla mniejszych (do 500m ) dziaek na w/w terenie

kwarta pomidzy ul. Cegowsk, Grbaowsk, Zuga i Twardowsk

MNM 28, 29, 30

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej korekty wsk. pow. zabudowy na 40% dla dziaek mniejszych 2 ni 500 m

4. zmiana innych parametrw zabudowy: wsk. pow. biol. czynnej w przedziale 25-40%, wysoko budynkw do 10m i 3 kond. nadz. oraz dopuszczenie budowy

dz. ew. nr 51 z obr.7-05-04

MNM 29

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej pow. biol. czynnej 35%

w odlegoci 3m od bocznych i tylnych granic dziaki

przyjto w planie okrelone nieprzekraczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, umoliwiajce zachowanie charakteru tego zespou zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp; brak uzasadnienia dla indywidualnego przekraczania tych parametrw dz. ew. nr 75 w zespole dziaek 73-78 z obr. 7-05-02 MN 4 nie uwzgldniono w czci nie uwzgldniono w czci, tj. nie uwzgldniono w peni wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od str. ogrodw do linii najbardziej wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono, dla caego kwartau przyjto w planie okrelone nieprzekraczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, umoliwiajce zachowanie charakteru tego zespou zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp; brak uzasadnienia dla indywidualnego przekraczania tych parametrw nie uwzgldniono w czci dotyczcej ustalenia obowizku odtworzenia dawnego podziau na dziaki geodezyjne, czciowe uwzgldnienie uwagi polega na zapisaniu moliwoci takiego odtworzenia hist. Podziau na dziaki, plan moe ustala zasad podziau, ale nie jego przeprowadzenie nie uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji nowego budynku garaowego naziemnego, zapewniajcego miejsca dla wszystkich lokali mieszkalnych w tym zespole budynkw budynek o takich rozmiarach stanowiby dysonans w historycznie uksztatowanym otoczeniu nie uwzgldniono w czci dotyczcej uaktualnienia mapy, na ktrej sporzdzany jest rysunek planu, tj. naniesienia elementw nowo zrealizowanych, gdy wykracza to poza zakres obowizkw sporzdzajcego plan, natomiast przy sporzdzaniu planu aktualny stan zagospodarowania terenu by uwzgldniony nie uwzgldniono w czci dotyczcej ustalenia obowizku odtworzenia dawnego podziau na dziaki geodezyjne, czciowe uwzgldnienie uwagi polega na zapisaniu moliwoci odtworzenia hist. Podziau na dziaki, plan moe ustala zasady podziau, ale nie jego przeprowadzenie nie uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji nowego budynku garaowego naziemnego, zapewniajcego miejsca dla wszystkich lokali mieszkalnych w tym zespole budynkw budynek o takich rozmiarach stanowiby dysonans w historycznie uksztatowanym otoczeniu nie uwzgldniono Przepisy szczeglne i odrbne to nie s pojcia wymienne, w planie zalenie od potrzeb i od kontekstu uywa si jednego lub drugiego okrelenia, brak uzasadnienia, aby z jednego z nich zrezygnowa nie uwzgldniono zgodnie z art. 15.1.1. ustawy z dnia 23 marca o planowaniu i zagosp. przestrzennego, w miejscowych planach okrela si przeznaczenie terenw, natomiast relacje pow. uytkowej obiektw okrela si w miar potrzeb w ustaleniach szczegowych nie uwzgldniono w czci zgoszona uwaga w czci nieuwzgldnionej mylnie interpretuje zapisy planu w ustaleniach szczegowych wskanik intensywnoci ustala si dla jednostki terenowej albo dla dziaki w zalenoci od specyfiki tam gdzie wystpuje zabudowa na odrbnie uytkowanych dziakach, jest ustalany dla poszczeglnych dziaek nie uwzgldniono, w definicji chodzio o ucilenie rodzaju i zakresu tych usug, a nie o to, gdzie i jak one s lub mog by wykonywane, cho wyranie okrelono, e usugi te mog funkcjonowa w lokalach wbudowanych, bd odrbnych budynkach nie uwzgldniono s zyk zdania tej definicji nie ma istotnego znaczenia dla jej zrozumienia, a o powierzchni funkcji w ogle nie ma w niej mowy nie uwzgldniono w czci dotyczcej propozycji uproszczenia definicji, co staoby si kosztem jej jednoznacznoci. nie uwzgldniono ustalenia planu dot. odlegoci reklam innych ni wolnostojce s uzasadnione specyfik terenu nie uwzgldniono to ustalenie uzasadnia stosowanie w planie nie rdmiejskich wskanikw ksztatowania uwzgldniono w czci poprzez doprecyzowanie sowem jedynie uwzgldniono w czci dot. janiejszego sformuowania definicji i jej rozdzielenia uwzgldniono czciowo poprzez korekt zapisw w 9 ust. 3 pkt 3 uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji altan ogrodowych na wybranych terenach oraz dopuszczenie parterowej rozbudowy od ogrodu do linii rozbudowy dokonanej w bud. Nr 75 na dz. In. 74 z Int. 7-05-02

6.

08.02.10r.

Jadwiga Reischmidt Stanisaw Dobrzelewski

1. brak moliwoci rozbudowy budynkw od strony ogrodu postulat o dopuszczenie takiej rozbudowy jak w pozostaych segmentach oraz dopuszczenie moliwoci realizacji altan ogrodowych

7.

04.02.10r.

Marek Myniec, Anna Kot

1. proba o zmian parametrw w 121 dot. wysokoci zabudowy na 11,35m i liczby kondygnacji nadz. na 3 dla wnioskowanych dziaek

dz. ew. nr 45/1 i 45/2 obr. 7-05-04

MNM 30

nie uwzgldniono

8.

03.02.10r.

Agata Niewczas

1. proba o ustalenie historycznego podziau wasnoci zgodnie z zacznikiem

budynki przy ul. Schroedera 72-80

MW 18

nie uwzgldniono w czci

2. niezrozumiae ustalenia dot. usug towarzyszcych oraz proba o ustalenie jasnych zasad zabudowy take dot. garau podziemnego

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji garau podziemnego oraz doprecyzowania ustale dot. usug

9.

11.02.10r.

Olga Korolec

1. brak na planie naniesienia elementw rozbudowy budynku, garau i basenu

dz. ew. nr 73 z obr. 7-05-02

MN 4

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo poprzez rozszerzenie oglnych ustale planu w celu umoliwienia zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z ustaleniami planu uwzgldniono czciowo poprzez korekt zapisw w 9 ust. 3 pkt 3

10.

02.02.10r.

Agnieszka Chmielewska

1. proba o ustalenie historycznego podziau wasnoci zgodnie z zacznikiem

budynki przy ul. Schroegera 72-80

MW 18

nie uwzgldniono w czci

2. niezrozumiae ustalenia dot. istniejcych na terenie usug towarzyszcych, garay oraz proba o ustalenie jasnych zasad zabudowy take dot. garau podziemnego

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji garau podziemnego oraz doprecyzowania ustale dot. usug i garay

11.

15.02.10r.

Lewant Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 38 02-952 W-wa

1. ws. uycia okrelenia dot. przepisw szczeglnych bd odrbnych

dotyczy caego obszaru planu

2 pkt34

nie uwzgldniono

2. ws. definicji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego

2 pkt 7 i 8

nie uwzgldniono

3. ws. definicji wskanika i powierzchni zabudowanej

2 pkt 10

nie uwzgldniono w czci

4. ws. definicji usug bez przesdzania ich profilu

2 pkt 19

nie uwzgldniono

5. ws. definicji wymiany budynku

2 pkt 38

nie uwzgldniono

6. ws. definicji zakazu budowy nowych budynkw

2 pkt 39

nie uwzgldniono w czci

7. ws. zbyt wielu bezuytecznych warunkw rozmieszczenia reklam i znakw 8. ws. ustalenia, e obszaru planu nie zalicza si do obszaru zabudowy rdmiejskiej

5 ust 5

nie uwzgldniono

5 ust 7

nie uwzgldniono

zabudowy i zagosp. terenu daje to moliwo zachowania specyfiki terenu, co jest nadrzdn intencj planu 9. postulat dot. zdefiniowania poj ochrony i rewitalizacji cigw zieleni 6 ust 1 pkt 1 nie uwzgldniono nie uwzgldniono nie uznaje si za potrzebne definiowanie poj zrozumiaych dla fachowcw zajmujcych si t dziedzin nie uwzgldniono argument, e nie ma rolin majcych zdolno absorpcji zanieczyszcze jest bdny nie uwzgldniono obowizek uzgodnienia z Konserwatora Zabytkw warunkw rozbirki budynku objtego ochron wynika z art. 39.3 Prawo budowlane nie uwzgldniono zaliczenie terenu do przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 16 (sowniczek) ma charakter intencyjny, natomiast przepisy dotyczce sposobu zagospodarowania takich terenw mog by zawarte w treci ustale dla poszczeglnych jednostek - adne przestrzenie publiczne nie s wyrnione na rysunku planu nie uwzgldniono w czci dotyczcej koniecznoci doprecyzowania, o jaki krawnik chodzi uznaje si, e nie budzi to wtpliwoci nie uwzgldniono z uwagi na specyfik terenu (zabudowa istniejca) oraz zakaz powikszania bry budynkw taki wskanik niczemu nie suy, natomiast lokalizowanie obiektw towarzyszcych jest cile okrelone poprzez inne parametry nie uwzgldniono to nie plan miejscowy moe ustala, w jaki sposb zabezpieczy parking dla inwestycji na terenie nie objtym t inwestycj nie uwzgldniono plan dopuszcza przebudow istniejcej sieci, rozbudowa nie jest potrzebna, bo cay teren planu jest objty sieci wod-kan., nie projektuje si te nowych ulic; w planie zapisano rwnie moliwo odprowadzenia czci wd opad. do gruntu 17. ws. wykorzystania wd z utworw plejstoceskich oraz z retencji 11 ust. 3 pkt 4 nie uwzgldniono nie uwzgldniono plan nie zabrania gospodarczego wykorzystywania wd z retencji ani ewent. wd z utworw plejstoceskich (to nie sprawa planu) nie uwzgldniono w planie zapisano rwnie moliwo realizacji nowych odcinkw drugorzdnej sieci cieplnej stosownie do potrzeb, a wic postulowanej w uwadze rozbudowy b) nie uwzgldniono nie ma sprzecznoci midzy wym. zapisami, plan w 11 ust. 5 nie zabrania si stosowania gazu z butli nie uwzgldniono w czci dotyczcej inwestycji telekomunikacyjnych, jeeli inwestycja ta jest niezgodna z przepisami szczeglnymi nie uwzgldniono ustawa wymaga ustalenia w planie zasad scalania i podziau nieruchomoci jako jednej procedury (rozdz. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami), a potrzeba takiej procedury na St. Bielanach nie wystpuje, zapisy planu generalnie utrzymuj istniejcy ukad dziaek za wyjtkiem sytuacji, gdy przeksztacenia stanowi odtworzenie historycznych parceli; zapis taki daje moliwo zachowania specyfiki terenu, co jest nadrzdn intencj planu ( 9 ust. 3 i ustalenia szczegowe) nie uwzgldniono uwaga zbyt oglna, nie wiadomo jakich ustale dotyczy zakres ustale planu jest zgodny z art. 15.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie uwzgldniono uwaga zbyt oglna nie wiadomo co i w jakim kierunku miaoby podlega weryfikacji nie uwzgldniono w planie nie ma takich zapisw nie uwzgldniono na Starych Bielanach nie ma stacji benzynowych nie uwzgldniono postulat niemoliwy do praktycznego przeprowadzenia, nie wiadomo, w jakich granicach naleaoby sporzdzi ten bilans nie uwzgldniono brak moliwoci egzekwowania takiego zapisu ogrodzenia wewntrzne nie wymagaj ani pozwolenia na budow, ani zgoszenia (ustawa Prawo budowlane art. 30) nie uwzgldniono nieporozumienie stacje transf. wntrzowe mog by wbudowane lub wolnostojce, plan ustala zakaz stacji napowietrznych (supowych) nie uwzgldniono w czci dotyczcej definicji wysokoci plan miejscowy nie powinien przywoywa brzmienia definicji okrelonych innymi przepisami prawa, natomiast pojcia definiowane w art. 2 (sowniczek) s inne ni w tych przepisach, w zwizku z tym pozostawiono bez zmian definicj maksymalnej wysokoci zabudowy na danym terenie, ktra oznacza co innego ni sposb liczenia wysokoci budynku, okrelony w przepisach nie uwzgldniono uwzgldniono w czci dotyczcej definicji pow. biolog. czynnej uwzgldniono w czci dot. dostpu do szerokopasmowego Internetu, uwzgldniono w czci dot. szerokoci obnienia

10. ws. ustalenia stosowania art. rolin majcych zdolno absorpcji zanieczyszcze sugestia, e nie ma takich rolin 11. ws. zapisu dot. uzgadniania rozbirki z Konserwatorem Zabytkw

6 ust. 1 pkt 5

nie uwzgldniono

7 ust. 4 pkt 4

nie uwzgldniono

12. ws. wydzielenia na rysunku planu cz. dziaek, ktre maj by przestrz. publicznymi

dot. przestrzeni publicznych

8 ust. 1 pkt 2

nie uwzgldniono

13. ws. doprecyzowania warunkw dostosowania przestrzeni publ. dla osb niepenosprawnych

8 ust. 4

nie uwzgldniono w czci

14. nieuzasadniony brak wskanika zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej

oglne zasady ksztatowania zabudowy

nie uwzgldniono

15. sugestia, e tylko ustanowiona suebno trwale zabezpieczy parking poza terenem inwestycji

zasady urzdzania miejsc postojowych

10 ust. 6 pkt 1

nie uwzgldniono

16. ws. zasad zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw

dot. infrastruktury technicznej

11 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4

nie uwzgldniono

18. ws. zaopatrzenia w ciepo

11 ust. 7 pkt 2

nie uwzgldniono

19. ws. niezgodnoci zapisw: b) 11 ust. 7 pkt 4 z 11 ust. 5

b) 11 ust. 7 pkt 4 11 ust. 5

b) nie uwzgldniono

20. ws. obsugi telekomunikacyjnej

11 ust. 8

nie uwzgldniono w czci

21. konieczno ustalenia zasad scale i podziaw nieruchomoci

dotyczy caego obszaru dotyczy caego planu

12 ust. 2

nie uwzgldniono

22. postulat, aby doprowadzi ustalenia planu do zgodnoci z przepisami dot. zawartoci mpzp

dotyczy caego obszaru planu

nie uwzgldniono

23. zweryfikowa linie zabudowy i wskaniki oraz funkcje terenu

nie uwzgldniono

24. usun z treci planu zapisy o obowizkowych konkursach 25. dopuci modernizacj stacji benzynowych 26. warunkowa nadbudow sporzdzeniem bilansu parkingowego obejmujcego rwnie potrzeby istniejce 27. ustali zasady realizacji ogrodze wewntrznych (jako aurowych)

nie uwzgldniono nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

28. ws. niezgodnoci zapisw lit. b i d z 11 ust. 6 (rodzaje stacji transform.)

dot. infrastruktury technicznej

nie uwzgldniono

29. zmieni definicje ustawowe na przywoanie przepisu szczeglnego (wysoko, pow. biol. czynna)

definicje zawarte w2

nie uwzgldniono w czci

30. ws. usunicia z planu cigw KP

dot. komunikacji

nie uwzgldniono

i KD-PJ z uwagi na to, e nie s to drogi, ktre mog by dr. publicznymi

w planie cigi KD-PJ s ulicami publicznymi o obnionych parametrach, zgodnie z 7.2 Rozporzdzenia w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie, stanowi one element chronionego ukadu urbanistycznego; cigi o symbolu KP to wydzielone liniami rozg. cigi piesze (chodniki), z reguy z towarzyszc zieleni itp., w uwadze pomylono je z drogami nie uwzgldniono nie uwzgldniono drogi publiczne to okrelenie ustawowe (ustawa o drogach publicznych art. 1 oraz art. 6.1 ustawy o gospodarce nieruchomociami) nie uwzgldniono plan miejscowy nie ustala sposobu zarzdzania drogami, a kategoria drogi wynika z zarzdzania,, ponadto na St. Bielanach nie ma drg(ulic) projektowanych nie uwzgldniono w czci dotyczcej potrzeby weryfikacji zakazw realizacji garay wolnostojcych i przybudowanych (indywidualnych), naley rozumie, e w uwadze chodzio w istocie o spraw budowy garay zbiorowych, ktra zostaa uwzgldniona doprecyzowana nie uwzgldniono uwagi dotyczcej wysokoci i iloci kondygnacji oraz realizacji zabudowy w odlegoci 3m od granic dziaki, dla caego kwartau przyjto w planie okrelone nieprzekraczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, umoliwiajce zachowanie charakteru tego zespou zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp; brak uzasadnienia dla indywidualnego przekraczania tych parametrw nie uwzgldniono zy stan techniczny oraz dekapitalizacja budynkw nie mog by jedyn przesank do wyczenia budynku o wartoci kulturowej i znajdujcego si w zespole o wart. historycznej spod ochrony konserwatorskiej nie uwzgldniono plan nie ustala koniecznoci wykonania karty ewidencyjnej budynku s to kwestie regulowane przepisami ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie uwzgldniono kwestionowany przepis ma na celu niedopuszczenie do realizacji budynku mieszkalnego ze lepymi cianami oraz stworzenie zachty do realizacji garau bezporednio przy budynku (w formie jednej bryy), co pozwoli na utrzymanie tradycyjnego sposobu zabudowy dziaek (jeden obiekt otoczony ogrodem) nie uwzgldniono wskanik pow. zabudowanej jest dostosowany do redniej pow. dziaki w danym kwartale, dla dziaki nr ewid. 65 pozwala on na 2 ok. 313m pow. zabudowy, dla bud. jednorodz. to nie jest mao nie uwzgldniono w tym kwartale zabudowy przewaaj dachy o bardzo maym spadku do 10% zabudowa pomidzy ulicami Zuga, Lesznowolsk, Twardowsk i Grbaowsk dz. ew. nr 78 i 79 z obr. 7-05-02 w zespole dziaek nr 73-80 MNM 28, MNM 29 nie uwzgldniono nie uwzgldniono plan nie dopuszcza scalenia dziaek w celu budowy jednego budynku uwzgldniono w czci dotyczcej doprecyzowania kwestii realizacji garay zbiorowych, jako podziemnych

31. ws. nie stosowania w planie okrelenia drogi publiczne

32. sugestia, aby w planie okreli kategorie drg, szczeglnie projektowanych

nie uwzgldniono

33. ws. zapisw dot. budynkw garaowych, szczeglnie wielopoziomowych

nie uwzgldniono w czci

12.

22.02.10r.

Marzena Malczewska Grayna i Piotr Adamiec

1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 11,5m i 3 kondygnacji nadziemnych

dz. ew. nr 64 z obr. 7-05-09

MNM 38

nie uwzgldniono

13.

22.02.10r.

Romuald Miller

1. postulat o nie traktowanie w planie budynku przy ul. Karskiej 7 jako zabytku sprzeciw wobec rygorw i obcie wynikajcych z faktu objcia ochron

dz. ew. nr 65 z obr. 7-05-04

MNM 28

nie uwzgldniono

2. sprzeciw wobec koniecznoci wykonania karty ewidencyjnej budynku w razie jego rozebrania

nie uwzgldniono

3. sprzeciw wobec ustalonej koniecznoci zachowania min. 4m od tylnych i bocznych granic dziaki, szczeglnie odnonie garau

nie uwzgldniono

4. postulat dot. zmiany wsk. pow. zabudowanej dla dziaki z 35% na 40%

nie uwzgldniono

5. postulat o zmian kta nachylenia dachw z 10 na 17 stopni

nie uwzgldniono

6. sprzeciw wobec dopuszczeniu scalania dziaek z uwagi na moliwo powstania zbyt duych obiektw

14.

24.02.10r.

Maria Gromadowska

1. postulat o dopuszczenie rozbudowy od strony ogrodu jak w pozostaych segmentach, szczeglnie Nr 77/79 oraz postulat o dopuszczenie moliwoci realizacji altan ogrodowych

MN 4

nie uwzgldniono w czci

nie uwzgldniono w czci, nie uwzgldniono w peni wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od strony ogrodw do linii najbardziej wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono zgodnie ze sowniczkiem (par. 2 pkt 13) maks. wysoko zabudowy jest okrelona do najwyej pooonej krawdzi dachu, barierka nie jest krawdzi dachu, jej ewentualna wysoko nie jest normowana nie uwzgldniono wnioskowane zasady s w planie zapisane nie uwzgldniono wytyczne architektoniczne, czyli zasady zagosp. i ksztatowania zabudowy dla caych zespow objtych ochron s zapisane w ustaleniach oglnych w par.7, s one skoordynowane z przepisami dot. poszczeglnych jednostek terenowych, rwnie wtedy, gdy tylko cz zespou obj. ochron znajduje si w danej jednostce nie uwzgldniono dopuszczenie w planie dogszcze (lub ich zakaz) nastpowao na podstawie analizy rnych czynnikw skadajcych si na warunki istniejce w konkretnym otoczeniu urbanistycznym, a nie na podstawie arytmetycznych bilansw, ktre nie dayby obiektywnego rezultatu

uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji altan ogrodowych na wybranych terenach oraz uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie parterowej rozbudowy od ogrodu do linii rozbudowy dokonanej w bud. Nr 75 na dz. ew. 74

15.

24.02.10r.

Maciej Mikoajczyk, Wojciech Rakowski

1. postulat o dopuszczenie moliwoci realizacji barierek ochronnych na wysokoci przekraczajcej ustalon maks. wysoko zabudowy

dz. ew. nr 29 z obr. 7-05-04

MW 27

nie uwzgldniono

16.

24.02.10r.

Samorzd Mieszkacw Domkw Rodzinnych Stare Bielany ul. Zuga 30, 01-810 W-wa

1. proba o zapisanie zasad ochrony przestrzeni publicznej, adu przestrzennego i estetyki 2. naley opracowa wytyczne architekt. dla caego zespou chronione-go, konieczno spjnoci ustale szczegowych z ustaleniami dla caego obszaru chronionego, niewaciwa metoda formuowania ustale dla czci zespou chronionego

dotyczy caego obszaru planu

dotyczy caego obszaru planu

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

3. naley uzaleni moliwoci dogszcze (adaptacje, nadbudowy) zabudowy od bilansu miejsc postojowych, terenw zielonych, placw zabaw itp. dla caego zespou

nie uwzgldniono

4. naley okreli moliwo grodzenia czci osiedli, aby nie ogranicza dostpnoci terenw funkcjonujcych jako wsplne

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono przepisw planu miejscowego nie da si zastosowa do sprawy regulacji bd zakazu wygrodze wewn. w kwartaach zabudowy wielorodzinnej, brak moliwoci egzekwowania zapisw dotyczcych ogrodze wewntrznych, ktre nie wymagaj adnych pozwole, ani zgosze (ustawa Prawo budowlane art. 30) nie uwzgldniono plan miejscowy nie moe ustala obowizku objcia jakich fragmentw obszaru planu opracowaniami konkursowymi

5. propozycja objcia w planie poszczeglnych zespow zabudowy opracowaniami konkursowymi

cig al. Zjednoczenia od ul. Cegowskiej do ul. eromskiego, cig ul. Kasprowicza od st. metra Sodowiec do st. metra Wawrzyszew, cig ul. Schroegera, cig ul. Podczaszyskiego, zesp osiedla Skalbmierska, zesp osiedla Serek Bielaski, zesp osiedla Jasnorzewskiej dotyczy caego obszaru planu

5a KD-L, 5b KD-L 1 KD-Z 4a KD-L, 4b KD-L 3a KD-L, 3b KD-Z MNM5,6,7, OU1, UA3, UA4, MW1,2,3,4,5,6,7,8 MW46,47,48, UU5,6,7, UO8,9 MW44,45,49, MN10,11,12, UU9

nie uwzgldniono

6. w wielu przypadkach powiksz. rzutu bud. powinno by zabronione

dotyczy caego obszaru planu

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono moliwo rozbudowy lub powikszenia rzutu (przy wymianie) jest regulowana w ustaleniach dla poszczeglnych jednostek i w wielu przypadkach jest zabroniona nie uwzgldniono w uwadze jest propozycja generalnego wycofania si z tego postulatu, ale to nie jest ani nakaz, ani postulat planu, tylko zapis dopuszczajcy przebudow lokali w parterze na usugowe, w sytuacjach, gdy nie jest to kolizyjne z innymi ustaleniami szczegowymi, jeli taka przebudowa byaby nieopacalna, to ta moliwo po prostu nie bdzie wykorzystana, natomiast generalnie ide usug w parterach naley popiera nie uwzgldniono w uwadze postuluje si uzupenienie przepisu dot. zakazu zmian elewacji frontowej o przepis niejednoznaczny (poprawa harmonii itp.; postulowana konieczno uzgodnienia pozwolenia na budow z Konserwatorem Zabytkw, przywoana jest w 7 ust. 4 a) nie uwzgldniono interpretacja okrele uytych w planie nie moe si rni od prawnie obowizujcej, natomiast w planie uywa si take okrele, ktrych nie ma w przepisach i wwczas s one objanione w sowniczku (par.2). b) nie uwzgldniono proponowane rozszerzenie sowniczka dotyczy definicji poj, ktre s powszechnie zrozumiae lub zdefiniowane w obowizujcych przepisach. c) nie uwzgldniono w planie okrelono, na czym polegaj ustalone w nim rodzaje ochrony konserwatorskiej (par.7) nie uwzgldniono w czci, tj. nie przyjto dosownego brzmienia proponowanego przepisu, ale wprowadzono zmian w wersji przeredagowanej nie uwzgldniono w uwadze proponuje si uzupenienie zapisu dot. kolorystyki cian o przepis niemoliwy do wyegzekwowania nie uwzgldniono propozycje zawarte w uwadze dotycz albo spraw nie podlegajcych regulacji w planie miejscowym, albo przepisw niemoliwych do wyegzekwowania przez obowizujce prawo nie uwzgldniono w przepisie planu dot. lokalnych koncentracji zieleni chodzi o ustalenie szczeglnej funkcji zespou zieleni w okrelonym wntrzu urbanistycznym, w tym kontekcie wyznaczanie bardzo szczegowych granic tej zieleni nie jest potrzebne nie uwzgldniono samo przeprowadzenie rekultywacji zieleni nie podlega regulacji w planie miejscowym, ustalenie w planie lokalnych koncentracji zieleni ma na celu zachowanie istniejcej zieleni nie uwzgldniono obowizek uzgadniania z Konserwatorem Zabytkw wynika z przepisw odrbnych, plan miejscowy nie moe rozszerza tych kompetencji nie uwzgldniono brak moliwoci egzekwowania takiego zapisu ogrodzenia wewntrzne nie wymagaj ani pozwolenia na budow, ani zgoszenia (ustawa Prawo budowlane art. 30) nie uwzgldniono w czci dotyczcej zmiany przepisu w wersji proponowanej w uwadze propozycja jest nielogiczna- w tej samej uwadze podkrela si konieczno ustanowienia bariery dla tworzenia nowych dziaek pod zabudow nie uwzgldniono plan miejscowy nie moe ustala odstpstw od przepisw odrbnych (tutaj od Rozporzdzenia w spr. warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie) nie uwzgldniono ul. Oczapowskiego znajduje si poza obszarem planu, nie mona wic zapisywa dla niej adnych ustale uwzgldniono czciowo w zakresie wprowadzenia zakazu zmiany do ustale szczegowych uwzgldniono czciowo poprzez wprowadzenie proponowanej zmiany w przeredagowanej stylistycznie formie

7. usun zapis umoliw. przebudow lokali w parterze bud. na usugowe

dotyczy zabudowy wielorodzinnej

MW

nie uwzgldniono

8. poprawi zapis dot. zakazu zmian elewacji frontowej w brzmieniu proponowanym w uwadze

dotyczy zabudowy jednorodzinnej

MN

nie uwzgldniono

9. a)umieci informacj, e okrelenia uyte w planie przyjto na potrzeby opracowania i mog rni si od tych zawartych w przepisach prawa

dotyczy caego obszaru planu

a) nie uwzgldniono

b) rozszerzy sowniczek o konkretne wymienione w uwadze definicje

b) nie uwzgldniono

c) przy opisie ochrony naley poda, na czym ona polega

c) nie uwzgldniono

10. propozycja wprowadzenia nowego zapisu dot. moliwoci zastosowania innej ni ustalona kolorystyki dla okrelonych fragmentw elewacji

5 ust. 6 pkt 3

nie uwzgldniono w czci

11. propozycja wprowadzenia nowego zapisu dot. kolorystyki elewacji dostosowywanej do kolorystyki caego zespou zabudowy 12. okreli zasady dopuszcz. ingerencji w elementy przestrzeni publicznej

5 ust. 6

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

13. precyzyjniej narysowa lokalne koncentracje zieleni

6 ust. 2

nie uwzgldniono

14. ustali nakaz rekultywacji zieleni w lokalnych koncentracjach zieleni

6 ust. 2

nie uwzgldniono

15. zapisa obowizek konsultacji z Konserwatorem dla lokalizacji mebli ulicznych w strefach chronionych konserwatorsko

7 ust. 7 pkt 4

nie uwzgldniono

16. uzupeni ustalenie dot. ogrodze wewntrznych w zabudowie szeregowej

nie uwzgldniono

17. zmieni zapis dot. zmiany ukadu dziaek

9 ust. 3 pkt 3

nie uwzgldniono w czci

18. zapisa odstpstwo od warunkw technicznych dot. moliwoci parkowania dla zab. szeregowej

zabudowa miesz. jednorodzinna szeregowa

10 ust. 6

nie uwzgldniono

19. uzupeni zapis

dot. komunikacji publicznej

10 ust. 7

nie uwzgldniono

20. wprowadzi trzy zmiany zapisw dot. zachowania charakteru elewacji budynkw i pokrycia dachowego

dz. ew. nr 72/1 z obr. 7-05-05

UO11

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono w czci dotyczcej uzupenienia przepisu o dopuszczeniu lukarn na poddaszu domu nauczycielskiego warunkiem zachowania obecnego charakteru elewacji warunek taki, dotyczcy wszelkich przebudw, a nie tylko lukarn, jest ju wpisany w kolejnym punkcie przepisw nie uwzgldniono plan nie moe uzalenia realizacji inwestycji zgodnej z jego ustaleniami od przeprowadzenia konkursu architektonicznego, obowizek zapewnienia odpowiedniej iloci miejsc parkingowych dla kadej inwestycji zapisany jest w ustaleniach oglnych planu. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach - plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn, nie uwzgldniono take propozycji wprowadzenia nakazu przywrcenia podcienia, poniewa nie mona w planie ustali nakazu przebudowy budynku. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. nie uwzgldniono w czci dotyczcej skrelenia zapisu dot. lokali w parterach plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono dopuszczenie nadbudowy budynku o kondygnacji umoliwi wykorzystanie poddasza na cele uytkowe, a takiej inicjatywy nie mona wykluczy b) nie uwzgldniono odrzucono propozycj wprowadzenia nakazu przywrcenia podcienia, poniewa nie mona w planie ustali nakazu przebudowy budynku, jeli dokonano nielegalnej przebudowy, to jest to sprawa dla inspekcji budowlanej i ew. dla sdu, a nie planu miejscowego b) nie uwzgldniono Plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie

uwzgldniono dwie propozycje dotyczce elewacji szkoy i dachu domu nauczycielskiego

21. naley ustali sposb zagospodarowania w drodze konkursu archit., dopisa obowizek zapewnienia miejsc postojowych dla lokali mieszkalnych

dz. ew. nr 120/7 i 120/8 z obr. 7-05-09

UU6,7

nie uwzgldniono

22. zmieni zapis dot. zmiany elewacji, okreli jakiego rodzaju pomieszczenia mog by dobudowane oraz wykreli zapis dot. moliwoci przebudowy lokali w parterze na usugowe

obszar pomidzy: ul. Przybyszewskiego, Fukierw, Reymonta, Skalbmiersk, Wilkoskiego

MW2

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo w zakresie zmian elewacji i dobudowy pomieszcze oraz ucilenia zapisu dot. lokali w parterach

23. zmieni i uzupeni zapisy dot. adaptacji strychw, zmieni zapis. dot. elewacji oraz wykreli zapis dot. moliwoci przebudowy lokali w parterze na usugowe

obszar pomidzy: ul. Przybyszewskiego, Wilkowskiego, Skalbmierska, Schroegera

MW3

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo w odniesieniu do adaptacji strychw, zmian elewacji oraz ucilenia zapisu dot. lokali w parterach

24. zmieni i uzupeni zapisy dot. adaptacji strychw, zmieni zapis. dot. elewacji, wykreli zapis dot. moliwoci przebudowy lokali w parterze na usugowe oraz ustali nakaz przywrcenia podcienia w budynku na rogu ul. Skalbmierskiej i Kulczyckiej

kwarta pomidzy ul. Grodeckiego Oczapowskiego, Kulczyck, Skalbmiersk

MW6

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo w odniesieniu do adaptacji strychw, zmian elewacji oraz ucilenia zapisu dot. lokali w parterach

25. zmieni i uzupeni zapisy dot. adaptacji strychw, zmieni zapis. dot. elewacji oraz wykreli zapis dot. moliwoci przebudowy lokali w parterze na usugowe

kwarta pomidzy ul. Grodeckiego Skalbmiersk, Przybyszewskiego i terenem UO1

MW7

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo w odniesieniu do adaptacji strychw, zmian elewacji oraz ucilenia zapisu dot. lokali w parterach

26. okreli rodzaj pomieszcze dopuszcz. do dobudowy, zapisa zakaz zmian w uksztatowaniu dachu oraz lukarn i facjatek, dopuci wyk. wietlikw, zmieni zapis ws. elewacji, usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi oraz zweryfikowa wskanik powierzchni biologicznie czynnej

obszar pomidzy ul. Kasprowicza, Przybyszewskiego, Grodeckiego, Oczapowskiego

MW8

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo wszystkie uwagi oprcz skrelenia zapisu dot. lokali w parterach, ktry pozostanie skorygowany

27. okreli rodzaj pomieszcze dopuszcz. do dobudowy, zmieni zapis ws. elewacji, oraz usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. Kasprowicza, Przybyszewskiego, Kleczewski oraz terenw UZ4 i MN4

MW9

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo dwie uwagi oprcz skrelenia zapisu dot. lokali w parterach, ktry pozostanie skorygowany

28. zrezygnowa z nadbudowy o kondygn.

budynek przy ul. Szepietowskiej 2

MW17

b) nie uwzgldniono

29. ustali nakaz przywrcenia pierwotnej formy archit. budynku

obszar pomidzy ul. Schroegera, eromskiego, al. Zjednoczenia

MW22

b) nie uwzgldniono

30. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ulicami Kasprowicza, Barcick, Przybyszewskiego i al. Zjednoczenia

MW25

b) nie uwzgldniono

31. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy: Laskiem Lindego, ul. Kasprowicza i ul. Przybyszewskiego

MW26

b) nie uwzgldniono

32. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

nieruchomo przy ul. Kasprowicza 93/97

MW28

b) nie uwzgldniono

33. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy: al. Zjednoczenia, ul. Podczaszyskiego i ul. Kasprowicza

MW30

b) nie uwzgldniono

34. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy al. Zjednoczenia, ul. Gronowsk i ul. Zuga

MW32

b) nie uwzgldniono

uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. 35. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi obszar pomidzy ul. Lisowsk, Fontany, Kasprowicza MW36 b) nie uwzgldniono b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie jest ona nie jest kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono plan wprowadza zapis tylko dopuszczajcy tak przebudow tam, gdzie nie jest ona kolizyjna z innymi ustaleniami szczegowymi, gdzie moe by technicznie uzasadniona i opacalna, generalnie, zasad usug w parterach uznaje si za suszn. b) nie uwzgldniono zapis planu ustala wskaniki parkingowe dla obiektw nowo wznoszonych, rozbudowywanych oraz tam, gdzie nastpuje zmiana sposobu uytkowania ( 10 ust. 6) natomiast proponowane w uwadze narzucanie inwestorowi obowizku realizacji miejsc postojowych rwnie dla innych mieszkacw budynku, ktrym brakuje parkingw, byoby niezgodne z prawem nie uwzgldniono w czci dot. jednego budynku przy ul. eromskiego znajdujcego si blisko skrzyowania i bezporednio przy ulicy, przy ktrej usugi w parterze byyby podane c) nie uwzgldniono w ustaleniach szczegowych jest zakaz rozbudowy i nadbudowy budynkw a) nie uwzgldniono propozycja dopuszczenia realizacji facjat jest niezgodna z wytycznymi konserwatorskimi, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nie uwzgldniono w czci nie przyjto w caoci postulatu podwyszenia wskanika powierzchni zabudowanej do 40%, a tylko do 30% (z 25%), poniewa jest to teren zespou objtego ochron konserwatorsk, gdzie chodzi o zachowanie charakteru (skali) zabudowy, m.in. poprzez ograniczenie zmiany proporcji pow. zabudowanej do pow. wolnej na dziakach nie uwzgldniono Jest to teren zespou objtego ochron konserwatorsk, gdzie chodzi o zachowanie charakteru (skali) zabudowy, m.in. poprzez ograniczenie zmiany proporcji pow. zabudowanej do pow. wolnej na dziakach nie uwzgldniono proponowana w uwadze korekta zapisw o podobnym stylu architektonicznym garay jest nieprecyzyjna, bo nie podano m.in., do czego garae maj by podobne: do ju istniejcych? do stylu budynku mieszkalnego?; w planie ustalono szczegowe warunki realizacji garay, ktrych parametry i forma maj nawizywa do charakteru zabudowy otaczajcej nie uwzgldniono proponowana w uwadze korekta zapisw o podobnym stylu architektonicznym garay, jest nieprecyzyjna, bo nie podano m.in., do czego garae maj by podobne: do ju istniejcych? do stylu budynku mieszkalnego?; w planie ustalono szczegowe warunki realizacji garay, ktrych parametry i forma maj nawizywa do charakteru uwzgldniono czciowo poprzez ustalenie 30% b) uwzgldniono w czci dot. pozostaych budynkw

36. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. Lisowsk, ul. Kasprowicza i ul. Hajoty

MW37

b) nie uwzgldniono

37. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. Swarzewsk, ul. Kasprowicza i ul. Hajoty

MW38

b) nie uwzgldniono

38. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. Swarzewsk, ul. Podczaszyskiego i ul. Kasprowicza

MW39

b) nie uwzgldniono

39. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ulicami: Podczaszyskiego, Schroegera, Swarzewsk i eromskiego

MW40

b) nie uwzgldniono

40. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. Fontany, ul. Schroegera, ul. Lisowsk i ul. eromskiego

MW41

b) nie uwzgldniono

41. usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. eromskiego, ul. Lisowsk i ul. Hajoty

MW42

b) nie uwzgldniono

42. uzupeni zapis dot. iloci miejsc parkingowych dla rozbudowy

obszar pomidzy ulicami: Duracza, Podczaszyskiego, Pruszyskiego, Marymonck, Kasprowicza i Lemiana

MW48

b) nie uwzgldniono

43.a) usun dopuszczenie przebudowy lokali w parterach na usugi

obszar pomidzy ul. eromskiego, ul. Duracza, ul. Kasprowicza i ul. Makuszyskiego

MW49

b) nie uwzgldniono w czci

b) uzupeni zapis dot. iloci miejsc parkingowych dla rozbudowy

c) nie uwzgldniono

44. zmieni zapisy dot. facjat od strony ogrodu nie ma moliwoci przebudowy, naley dopuci facjaty od frontu

nieruchomoci pooone przy ul. Kleczewskiej Nr 64-115

MN4 i MN5

a) nie uwzgldniono

45. zwikszenie maks. pow. zabudowanej do 40%

obszar pomidzy ul. Szafarsk i ul. Barcick

MN8

nie uwzgldniono w czci

46. zwikszenie maks. pow. zabudowanej do 40%

nieruchomoci przy ul. Grbaowskiej Nr 3-11

MN9

nie uwzgldniono

47. uzupeni zapis dotyczcy architektury budynku garaowego

nieruchomoci przy ul. Cegowskiej Nr 52-64

MNM33

nie uwzgldniono

48. uzupeni zapis dotyczcy architektury budynku garaowego

obszar pomidzy ulicami: Zuga, Barcick i Lubomelsk

MNM40,41,42,43

nie uwzgldniono

zabudowy otaczajcej 49. dopuci nadbudow poddaszy dla budynku szeregowego przy ul. Lisowskiej budynki przy ul. Lisowskiej MNM47 nie uwzgldniono nie uwzgldniono konieczne jest zachowanie charakteru tego zespou budynkw i wobec tego dalsze dopuszczanie nadbudowy poddaszy nie powinno mie miejsca nie uwzgldniono w czci nie uwzgldniono w peni wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od strony ogrodw, tj. do linii najbardziej wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp; niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono w czci dotyczcej ograniczenia zapisami planu uciliwoci ruchu samochodowego do Urzdu Skarbowego postulat niemoliwy do spenienia poprzez zapisy planu uwzgldniono w czci poprzez korekt linii zabudowy dla niektrych zespow budynkw

50. nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ogrdkw powinna by taka sama jak dla analogicznych budynkw w danej pierzei zabudowy

nieruchomoci przy ulicach Kleczewskiej, Patniczej i Daniowskiego

MN1-7

nie uwzgldniono w czci

17.

24.02.10r.

Sawomira i Jan Ku

1. informacja o uciliwoci obiektw Urzdu Skarbowego dla mieszkacw ssiednich bud. wielorodzinnych., szczeglnie w zakresie ruchu samochodw i parkowania postulat o wybudowanie pitrowego parkingu (w typie ursynowskim) lub ograniczenie ruch sam. 2. postulat o ograniczenie ruchu pieszego do Lasku Bielaskiego przez teren osiedla oraz realizacj przejcia na wprost wylotu ul. Oczapowskiego w celu przeciwdziaania nielegalnemu parkowaniu

rejon ul. Skalbmierskiej i Wilkowskiego, przy budynkach Urzdu Skarb.

UA3 i UA 4, MW 2, 17b KD-D oraz 32 KD-D

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dot. dopuszczenia w planie realizacji parkingu podziemnego na terenie jednostek UA3 i UA4

dz. ew. nr 12 (budynek przy ul. Kasprowicza 64) i dz. 10 z obr. 7-05-01

MW26

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono plan nie moe ograniczy ruchu pieszego przez oglnodostpny teren wntrza osiedlowego, a lokalizacja chodnikw nie naley do materii planu; nielegalne parkowanie to sprawa policji i sub miejskich, a nie planu miejscowego nie uwzgldniono pewne ograniczenia, co do moliwoci zmian i przebudw w budynkach i zespoach, objtych ochron konserwatorsk, s spenieniem wymagania, naoonego przez przepis art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie uwzgldniono plan nie nakada obowizku zmiany sposobu odprowadzania wd opadowych, jeli istniejce rozwizanie jest inne ni zasada zapisana w planie nie uwzgldniono budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw tak jak budynek ssiedni (ul. Kleczewska 103) i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono w planie nie ma obowizku aktualizowania mapy, na ktrej sporzdzany jest rysunek planu, tj. naniesienia elementw zrealizowanych po wykonaniu mapy, natomiast, przy sporzdzaniu planu aktualny stan zabudowy i zagospodarowania terenu by uwzgldniony nie uwzgldniono pewne ograniczenia, co do moliwoci zmian i przebudw oraz ksztatowania wskanikw, (w tym rwnie pow. zabudowy) w budynkach i zespoach, objtych ochron konserwatorsk, s spenieniem wymagania, naoonego przez przepis art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; dopuszczenie indywidualnego ksztatowania zabudowy w tych rejonach jest niezgodne z w/w ustaw nie uwzgldniono uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi si take do tej uwagi nie uwzgldniono uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi si take do tej uwagi nie uwzgldniono uzasadnienie do uwag 1 i 3 odnosi si take do tej uwagi nie uwzgldniono zgodnie z ustaleniami suikzp na St. Bielanach ukad g. cigw ulicznych, ukad cigw zieleni w ulicach i uksztatowanie wntrz przestrzeni ulicznych w takich ulicach jak Schroegera i Podczaszyskiego, podlegaj ochronie konserwatorskiej, natomiast organizacja ruchu koowego i pieszego na ulicach nie naley do materii planu miejscowego nie uwzgldniono uzasadnienie jak poprzednio organizacja ruchu nie naley do materii planu miejscowego nie uwzgldniono zgodnie z ustaleniami suikzp na St. Bielanach ukad g. cigw ulicznych, ukad cigw zieleni w ulicach i uksztatowanie wntrz przestrzeni ulicznych w takich ulicach jak Schroegera i Podczaszyskiego, podlegaj ochronie konserwatorskiej, natomiast organizacja ruchu koowego i pieszego na ulicach nie naley do materii planu miejscowego. nie uwzgldniono uzasadnienie jak poprzednio organizacja ruchu nie naley do materii planu miejsc. nie uwzgldniono

18.

24.02.10r.

Wadysaw i Stefan wiatowscy

1. propozycja zagodzenia ustale planu i dopuszczenia dziaa majcych poprawi stan tech. (monta nowych okiem, zagospodarowanie strychw) apel o nie traktowanie budynkw jak pomnikw

budynki pomidzy ul. Marymonck, Cegowska i Podczaszyskiego

MW35

nie uwzgldniono

19.

23.02.10r.

Izabella Toczydowska

1. postulat uzupenienia ustale planu o dopuszczenie innych, istniejcych rozwiza dot. odprowadzenia wd opadowych dla budynkw historycznych 1. postulat dot. moliwoci rozbudowy budynku w stron ogrodu oraz do bocznej granicy dziaki

dz. ew. nr 69 i 68 z obr. 7-05-05 przy ul. Granowskiej 4

MNM36

nie uwzgldniono

20.

23.02.10r.

Ewa Czernicka-Sochal

dz. ew. nr 61 z obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono

2. postulat dot. przedstawienia w planie istniejcego obrysu budynku brak oznaczenia tarasu nad garaem podziemnym i jego zadaszenia (1m od bocznej granicy dziaki)

nie uwzgldniono

3. postulat o dopuszczenie realizacji rozbudowy, w tym jej wielkoci, zgodnie z indywidualnym gustem i potrzebami (rezygnacja w szczeglnoci z symetrii)

nie uwzgldniono

4. postulat o dopuszczenie przeksztacenia otworw w elewacji frontowej i bocznej (powikszenie) 5. postulat dot. rezygnacji z nakazu stosowania dachwki 6. postulat o dopuszczenie realizacji jeszcze jednej lukarny frontowej 21. 22.02.10r. Halina Witkowska 1. postulat o przeksztacenie ukadu komunikacyjnego poprowadzenie kocowego odc. ul. Schroegera jako jednej jezdni zamiast dwch o rozdzielonych kierunkach oraz likwidacj zieleni w pasie drogowych (wykorzystanie jako parkingu), co poprawi bezpieczestwo ruchu, w tym wlot do ul. Podczaszyskiego, umoliwi poszerzenie chodnikw i zlikwiduje potrzeb realizacji ci naronikw dziaek przylegych 2. postulat o ustalenie odpowiednio szerokich torw jazdy dla pojazdw sub miejskich obsugujcych budynki przy ul. Podczaszyskiego, a wjedajcych od ul. Schroegera 22. 23.02.10r. Janina JanuszewskaZajlich 1. postulat o przeksztacenie ukadu komunikacyjnego poprowadzenie kocowego odc. ul. Schroegera jako jednej jezdni zamiast dwch o rozdzielonych kierunkach oraz likwidacj zieleni w pasie drogowych (wykorzystanie jako parkingu), co poprawi bezpieczestwo ruchu i zlikwiduje potrzeb realizacji ci naronikw dziaek przylegych ul. Schroegera pomidzy ulicami Podczaszyskiego a Swarzewsk oraz ul. Swarzewska 4b KD-L, 12b KD-D ul. Schroegera pomidzy ulicami Podczaszyskiego a Swarzewsk 4b KD-L

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

2. postulat o ustalenie ul. Swarzewskiej wycznie jako drogi dojazdowej do posesji 23. 26.02.10r. Anna Woko, 1. brak moliwoci rozbudowy dz. ew. nr 62 MN4

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono

Wodzimierz Radzikowski

budynku wobec dopuszczenia rozbudowy dla bud. ssiednich

w zespole dziaek 62-72 w obr. 7-05-02

budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych. nie uwzgldniono nie uwzgldniono uzasadnienie do uwagi 1 ma zastosowanie rwnie do ewent. budynkw towarzyszcych nie uwzgldniono w planie nie ma obowizku aktualizowania mapy, na ktrej sporzdzany jest rysunek planu, tj. naniesienia elementw zrealizowanych po wykonaniu mapy, natomiast przy sporzdzaniu planu aktualny stan zabudowy i zagospodarowania terenu by uwzgldniony nie uwzgldniono wykrelenie z ewidencji zabytkw jest w gestii Konserwatora Zabytkw, a nie sporzdzajcego plan miejscowy nie uwzgldniono na terenie zespou objtego ochron konserwatorsk brak dopuszczenia towarzyszcej funkcji usugowej wynika z potrzeb zachowania charakteru, funkcji i stylu architektonicznego istniejcej zabudowy, ponadto usugi generuj ruch samochodowy w bardzo wskiej ulicy, a na frontach dziaek brak jest powierzchni na dodatkowe miejsca postojowe nie uwzgldniono budynek znajduje si na terenie zabytkowego Osiedla Bankowego z lat 30-tych XX w., na ktrym dominuj modernistyczne budynki dwukondygnacyjne z dachami paskimi, a osiedle to zostao objte ochron zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, polegajc na utrzymaniu gabarytw i charakteru przedwojennej zabudowy, natomiast niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i charakteru zabudowy na tym terenie i nie mog by uznane za precedens nie uwzgldniono Budynek znajduje si na terenie zabytkowego Osiedla Bankowego z lat 30-tych XX w., na ktrym dominuj modernistyczne budynki dwukondygnacyjne z dachami paskimi, a osiedle to zostao objte ochron zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, polegajc na utrzymaniu gabarytw i charakteru przedwojennej zabudowy, natomiast niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i charakteru zabudowy na tym terenie i nie mog by uznane za precedens nie uwzgldniono decyzja o warunkach nr 94/05 z dnia 31.08.2005r. nie zapewnia spenia zasad ochrony zabytkw, tj. koniecznych do zachowania parametrw i struktury istniejcego ukadu urbanistycznego, co jest gwn intencj planu, wskazan w wytycznych konserwatorskich i ustaleniach suikzp nie uwzgldniono budynek znajduje si na terenie zabytkowego Osiedla Bankowego z lat 30-tych XX w., na ktrym dominuj modernistyczne budynki dwukondygnacyjne z dachami paskimi, a osiedle to zostao objte ochron zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, polegajc na utrzymaniu gabarytw i charakteru przedwojennej zabudowy nie uwzgldniono w czci nie przyjto w caoci wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od str. ogrodw do linii najb. wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono w czci dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od str. ogrodw do linii najb. wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono w czci dotyczcej dopuszczenia rozbudowy budynku jednorodz. Skalbmierska 8A przez powikszenie jego rzutu oraz nadbudowy do wysokoci otaczajcych budynkw uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji altan ogrodowych na wybranych terenach, w tym na jedn. teren. MN4

2. brak moliwoci realizacji garau wobec istnienia garay w ssiedztwie

3. danie uaktualnienia mapy zasadniczej, na ktrej brak m.in. zadaszenia, altany i ozn. wycitych drzew

nie uwzgldniono

24.

26.02.10r.

Bogusawa i Bogusaw Winiakowscy

1. proba o wykrelenie z ewidencji zabytkw budynku przy ul. Grbaowskiej 7

nieruchomo przy ul. Grbaowskiej 7

MN9

nie uwzgldniono

25.

25.02.10r.

Ewa Czernicka-Sochal

1. postulat o zmian przeznaczenia dziaki przy ul. Kleczewskiej 101 z zabudowy mieszkaniowej jednorodz. na zabudow mieszkaniowo usugow (biurowo)

dz. ew. nr 61 w obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono

26.

25.02.10r.

Antoni Michalak

1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 12m i 3 kondygnacji nadziemnych oraz dopuszczenie dachu spadzistego (uzasadnienie: niektre budynki ju przebudowane)

dz. ew. nr 72 w obr. 7-05-09

MNM38

nie uwzgldniono

27.

25.02.10r.

Wiesaw Rokicki, Ryszard Rokicki i Janina Rokicka

1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 12m i 3 kondygnacji nadziemnych (uzasadnienie: ssiednie budynki na tym odc. ul. Zuga ju przebudowano)

dz. ew. nr. 73 z obr. 7-05-09

MNM38

nie uwzgldniono

28.

25.02.10r.

Przedsibiorstwo TYNKBUD-1 Sp. z o.o. ul. Batalionu Wochy 14, 02-482 W-wa

1. danie uwzgldnienia w planie moliwoci budowy budynku mieszk. wielor. zgodnie z posiadan przez firm decyzj o warunkach zabudowy Nr 94/05 z dnia 31.08.2005r.

dz. ew. nr 65, 66, 67 i 136 z obr. 7-05-03

MNM10

nie uwzgldniono

29.

25.02.10r.

Tomasz Kaski Jerzy Adamiec i Marek Sobieraj

1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 12m i 3 kondygnacji nadziemnych

dz. ew. nr 137 z obr. 7-05-08

MNM45

nie uwzgldniono

30.

25.02.10r.

Wiesaw Krakowski

1. brak moliwoci rozbudowy budynkw od strony ogrodu - postulat o dopuszczenie takiej rozbudowy, jak w pozostaych segmentach (ze szczeglnych uwzgldnieniem bud. skrajnych) oraz dopuszczenie moliwoci realizacji altan i domkw ogrodowych

dz. ew. nr 56/2 w obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono w czci

31.

26.02.10r.

Tomasz i Marek Krakowski

1. brak moliwoci rozbudowy budynkw od strony ogrodu - postulat o dopuszczenie takiej rozbudowy, jak w pozostaych segmentach (ze szczeglnych uwzgldnieniem bud. skrajnych) oraz dopuszczenie moliwoci realizacji altan i domkw ogrodowych

dz. ew. nr 56/1 w obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci realizacji altan ogrodowych na wybranych terenach, w tym na jedn. teren. MN4

32.

26.02.10r.

Marzena Konowrocka

1. postulat o dopuszczenie w planie rozbudowy i nadbudowy (do wys. zabudowy ssiedniej) budynku mieszk. jednorodzinnego na ter. osiedla wielorodzinnego

dz. ew. nr 23 z obr. 7-05-06

MW3

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej moliwoci nadbudowy do penych 3 kond. w sytuacji przebudowy na funkcje usugow i realizacji

wielorodz., w caym kwartale zabudowy stanowicym kompozycyjnie zamknit cao (cz osiedla Bielany I) nie przewiduje si moliwoci dogszcze i rozbudowy poprzez powikszenie pow. zabudowy budynkw 33. 25.02.10r. Aleksandra Granatowicz-Myniec oraz Marek Myniec 1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 11,7m i 3 kondygnacji nadziemnych (uzasadnienie: obecnie pow. uytkowa na 3 kondygnacjach) dz. ew. nr 40 z obr. 7-05-09 MNM37 nie uwzgldniono nie uwzgldniono budynek znajduje si na terenie zabytkowego Osiedla Bankowego z lat 30-tych XX w., na ktrym dominuj modernistyczne budynki dwukondygnacyjne z dachami paskimi, a osiedle to zostao objte ochron zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, polegajc na utrzymaniu gabarytw i charakteru przedwojennej zabudowy nie uwzgldniono w czci po czciowym uwzgldnieniu uwagi polegajcym na dopuszczeniu nowej zabudowy na wym. dziakach w postaci dobudowy nowego elementu do budynku wielorodz. o iloci lokali wicej ni 5, przy ul. Kasprowicza 59, ale o cile okrelonej (ograniczonej) wielkoci, formie i stylu dostosowanych do otoczenia uznano za niezasadne: 1) przyjcie proponowanych wikszych gabarytw tej dobudowy i cofnicie linii zabudowy w stosunku do istniejcej - jako zbyt raco niedostosowanych do otaczajcej zabudowy 2) wydzielenie w/w dziaek jako odrbnej jednostki terenowej MW i wyczenie z caoci terenu objtego ochron konserwatorsk gdy posesja ta stanowi tylko enklaw w uksztatowanym historycznie zespole architektoniczno-urbanistycznym i podkrelanie jej odrbnoci nie byoby celowe, a i tak nie wizaoby si ze zmianami w ustaleniach szczegowych; w konsekwencji uznano za niemoliwe do uhonorowania w planie ustale decyzji o war. zabudowy z 2005r. dz. ew. nr 65, 66, 67 i 136 z obr. 7-05-03 MNM10 nie uwzgldniono w czci nie uwzgldniono w czci - jw.

garau podziemnego

34.

25.02.10r.

Przedsibiorstwo TYNKBUD-1 Sp. z o.o. ul. Batalionu Wochy 14, 02-482 W-wa

1. postulat o dostosowanie zapisw planu do potrzeb planowanej budowy bud. mieszk. wielor. przy ul. Kasprowicza 59 wg decyzji o war. zab. Nr 94/05 z dn. 31.08.2005r., w tym wniosek o: wydzielenie nieruchom. jako odrbnej jedn. teren., dopuszczenie bud. do 16 lokali mieszkalnych, wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w miejsce obowizujcej, zmniejszenie min. wsk. pow. biol. czynnej z 60% na 25%, wyczenie nieruchomoci spod ochrony konserwatorskiej oraz o dopuszczenie realizacji nowych zjazdw z ul. Kasprowicza

dz. ew. nr 65, 66, 67 i 136 z obr. 7-05-03

MNM10

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie dobudowy do budynku wielorodz. przy ul. Kasprowicza 59, ktrej linie cian bd przedueniem cian istniejcych, a forma i styl architektoniczny bd uzupenieniem formy i stylu istniejcego budynku, nadajcym jego frontowej elewacji cechy symetrii

35.

25.02.10r.

Przedsibiorstwo TYNKBUD-1 Sp. z o.o. ul. Batalionu Wochy 14, 02-482 W-wa

1. postulat o tej samej treci jak w uwadze nr 42

uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie dobudowy do budynku wielorodz. przy ul. Kasprowicza 59, ktrej linie cian bd przedueniem cian istniejcych, a forma i styl architektoniczny bd uzupenieniem formy i stylu istniejcego budynku, nadajcym jego frontowej elewacji cechy symetrii

36.

26.02.10r.

Beiten Bukhardt P. Daszkowski Sp. Komandyt. penomocnik Tomasza Chenczke i Danuty Raczkiewicz-Chenczke

1. danie, aby budynek przy Pl. Konfederacji 70 nie by w planie uznawany za zabytek (brak opinii biegego, materiau dowodowego, uznaniowo, bezprawne, bo nie na mocy adnej ustawy, ograniczenia prawa wasnoci, naruszenie Konstytucji RP

dz. ew. nr 92 z obr. 7-05-03

MNM9

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono budynek jest wpisany do wykazu zabytkw nieruchomych i tylko Konserwator Zabytkw moe ten wpis skreli; plan obj ochron obiekty figurujce w tym spisie, tworzce zabytkowy ukad urbanistyczny, wnioskowane do ochrony w wytycznych konserwatorskich do planu; ochrona ta jest ustanowiona na podstawie ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (art. 7 i art. 18)

2. postulat dot. nie obejmowania ochron funkcji budynkw zabytkowych (dot. 7 ust. 4 pkt 1)

nie uwzgldniono

nie uwzgldniono funkcja budynku ma wpyw na jego charakter i sposb uytkowania, wic nie jest to bez znaczenia, gdy chodzi o ochron substancji uznan za zabytkow, to ustalenie oglne jest doprecyzowane w ustaleniach szczegowych i nie oznacza zakazu zmiany profilu istniejcych usug. nie uwzgldniono w czci nie uznano sprzeciwu wobec zakazu rozbudowy budynku(poza dopisaniem, e zakaz ten nie obejmuje dziaa w podziemnych czciach budynkw), poniewa na tym gwnie polega ustanowiona ochrona konserwatorska budynku, o ktrej mowa w pkt 1 nie uwzgldniono ukad otworw, kompozycja elewacji i ksztat dachu s istotnymi cechami budynku skadajcymi si na jego styl i charakter i jako takie powinny podlega ochronie w budynkach uznanych za zabytkowe nie uwzgldniono w kwartale, w ktrym znajduje si budynek, przedmiotem ochrony jest rwnie ukad dziaek i sposb ich zagospodarowania, nowe budynki gosp. i garaowe byyby z tym w kolizji, naley doda, e na dziace nr 92 istnieje ju budynek gospod - garaowy o pow. 2 zabud.ok.45m , budynek mieszkalny objty ochron jest chroniony rwnie od strony ogrodu (zwaszcza bud. narony), wic linia zabudowy od ogrodu jest potrzebna nie uwzgldniono budynek znajduje si na terenie zabytkowego Osiedla Bankowego z lat 30-tych XX w., na ktrym dominuj modernistyczne budynki dwukondygnacyjne z dachami paskimi, a osiedle to zostao objte ochron zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, polegajc na utrzymaniu gabarytw i charakteru przedwojennej zabudowy, forma powiadomienia mieszkacw o wyoeniu projektu planu do wgldu publicznego i zbieraniu uwag bya zgodna z art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie uwzgldniono w czci nie przyjto w caoci wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od str. ogrodw do linii najbardziej wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie parterowej rozbudowy do ogrodu do linii rozbudowy dokonanej w bud. Nr 75 na dz. ew. 74 uwzgldniono w czci dotyczcej doprecyzowania, e zakaz ten nie obejmuje dziaa w podziemnych czciach budynkw

3. sprzeciw wobec ustalonego zakazu rozbudowy budynku, w tym poprzez ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz sugestia doprecyzowania, e zakaz rozbudowy nie obejmuje dziaa w podziemnych czciach budynkw

nie uwzgldniono w czci

4. zakazy: zmiany ukadu otworw okiennych, zmiany kompozycji caej elewacji oraz zmiany kompozycji dachu powinny by wykrelone, jako zbyt rygorystyczne

nie uwzgldniono

5. postulat, aby znie zakaz realizacji wolnostojcych i przybudow. budynkw gospodarczych i garaowych oraz nieprzekraczaln lini zabudowy

nie uwzgldniono

37.

26.02.10r.

Magorzata Kozowska-Szoplik

1. postulat o dopuszczenie wysokoci zabudowy do 11 m i 3 kondygnacji nadziemnych (uzasadnienie: budynki ssiednie na tym odc. ul. Zuga ju przebudowano); dodatkowo wyraona pretensja dot. braku powiadomienia o wyoeniu

dz. ew. nr 80 z obr. 7-05-09

MNM39

nie uwzgldniono

38.

01.03.10r.

Andrzej Morkosiski

1. postulat o dopuszczenie rozbudowy od strony ogrodu jak w pozostaych segmentach, szczeglnie Nr 77/79

dz. ew. nr 80 z obr. 7-05-02 w zespole dziaek nr 73-80

MN4

nie uwzgldniono w czci

budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych. 39. 02.03.10r. J. KordziskaNawrocka 1. proba o uwzgldnienie w planie aktualnego stanu zagospodarowania dziaki (fakt rozbudowy budynku, istnienia facjaty frontowej i bud. gospodarczego) dz. ew. nr 74 z obr. 7-05-02 MN4 nie uwzgldniono w czci nie uwzgldniono w czci nie przyjto w caoci wniosku dot. umoliwienia rozbudowy segmentw szeregowych od str. ogrodw do linii najbardziej wysunitej rozbudowy ju zrealizowanej, budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych. nie uwzgldniono istniejcy budynek gosp.-.garaowy nie ma nic wsplnego z dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszcym, jeli jego funkcja pozostaje bez zmian, wprowadzenie innej funkcji bd nadbudowa poddasza uytkowego byyby ju sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej (obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych nie przewiduje si w ogle budynkw gosp-garaowych ani nowych innej funkcji ni mieszkaniowa nie uwzgldniono budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nierozbudowanych nie uwzgldniono w czci poza rozszerzeniem zapisu oglnego dotyczcego moliwoci zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z ustaleniami planu, nie uwzgldniono postulatu dopuszczenia rozbudowy takich budynkw oraz budowy nowych, co byoby sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej (obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych ze wzgldu na ochron historycznego ukadu i charakteru nie przewiduje si w ogle budynkw gospodarczogaraowych ani w ogle nowych budynkw nie uwzgldniono w czci istniejcy budynek gosp.garaowy nie ma nic wsplnego z dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszcym, jeli jego funkcja pozostaje bez zmian, wprowadzenie innej funkcji bd nadbudowa poddasza uytkowego byyby ju sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej (obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych ze wzgldu na ochron historycznego ukadu i charakteru nie przewiduje si w ogle budynkw gospod.-garaowych ani w ogle nowych budynkw, ani adnych funkcji towarzyszcych nie uwzgldniono istniejcy budynek gosp.-garaowy nie ma nic wsplnego z dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszcym, jeli jego funkcja pozostaje bez zmian, wprowadzenie innej funkcji bd nadbudowa poddasza uytkowego byyby ju sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej(obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych nie przewiduje si w ogle budynkw gosp.garaowych ani nowych innej funkcji ni mieszkaniowa nie uwzgldniono budynki wchodz w skad zabytkowego zespou segmentw szeregowych o jednorodnych cechach i stylu arch., ktre wymagaj ochrony, w tym ograniczenia ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp, niektre rozbudowy zostay wykonane z naruszeniem historycznego ukadu i formy budynkw i nie mog by one wyznacznikiem dla zakresu moliwych rozbudw segmentw jeszcze nie rozbudowanych nie uwzgldniono w czci dot. postulatu dopuszczenia rozbudowy takich budynkw oraz budowy nowych, co byoby sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej (obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych ze wzgldu na ochron historycznego ukadu i charakteru nie przewiduje si w ogle budynkw gosp.-garaowych uwzgldniono czciowo, poprzez rozszerzenie oglnych ustale planu w celu umoliwienia zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z ustaleniami planu uwzgldniono czciowo, poprzez rozszerzenie oglnych ustale planu w celu umoliwienia zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z ustaleniami planu uwzgldniono czciowo. poprzez korekt linii zabudowy wg dokonanej rozbudowy oraz poprzez rozszerzenie oglnych ustale planu w celu umoliwienia zachowania, remontu i przebudowy istniejcych budynkw usytuowanych niezgodnie z ustaleniami planu

40.

02.03.10r.

Janusz Maciejowski

1. postulat o zachowanie obecnej funkcji budynku garaowogospodarczego w gbi dziaki oraz jego przebudow w nawizaniu do hist. otoczenia na potrzeby uzyskania poddasza uytkowego

dz. ew. nr 59 z obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono

2. postulaty dot. zasad realizacji facjat od frontu (wicej typw rozwiza) i ogrodu (podniesienie kalenicy)

nie uwzgldniono

3. postulat dot. moliwoci budowy oraz remontu budynkw gosp. i gara.

nie uwzgldniono w czci

4. postulat o zachowanie obecnej funkcji budynku oraz jego przebudow w nawizaniu do hist. otoczenia na potrzeby uzyskania poddasza uytkowego

dz. ew. nr 54/2 z obr. 7-05-02

UZ4 towarzyszcy budynek garaowogospodarczy, tworzcy jedn bry z bud. na dziace nr ew. 59 (dzierawa)

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dot. wycznie umoliwienia zachowania, przebudowy i remontu budynku

41.

26.02.2010

Stanisaw Irek

1. postulat o dopuszczenie biurowych usug nieuciliwych jako przeznaczenia towarzyszcego

dz. ew. nr 58 z obr. 7-05-02

MN4

nie uwzgldniono

2. postulaty dot. zasad realizacji facjat od frontu (wicej typw rozwiza) i ogrodu (podniesienie kalenicy)

nie uwzgldniono

3. postulat dot. moliwoci budowy i przebudowy budynkw gosp. i gara.

nie uwzgldniono w czci

ani w ogle nowych budynkw 4. postulat o zachowanie obecnej funkcji budynku w nawizaniu do hist. otoczenia dz. ew. nr 54/2 i 81 z obr. 7-05-02 UZ4 towarzyszcy budynek garaowogospodarczy, tworzcy jedn bry z bud. na dziace nr ew. 58 (dzierawa) nie uwzgldniono w czci nie uwzgldniono w czci istniejcy budynek gosp.garaowy nie ma nic wsplnego z dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszcym, jeli jego funkcja pozostaje bez zmian, wprowadzenie innej funkcji bd nadbudowa poddasza uytkowego byyby ju sprzeczne z zasadami ustalonymi dla caej jednostki terenowej (obejmujcej zesp podlegajcy ochronie konserwatorskiej), w ktrych ze wzgldu na ochron historycznego ukadu i charakteru nie przewiduje si w ogle budynkw gosp.-garaowych ani w ogle nowych budynkw, ani adnych funkcji towarzyszcych nie uwzgldniono budynek na dziace nr ewid. 52 z obr. 7-05-04 nie jest objty ochron ustalon w planie nie uwzgldniono w czci dalsze podwyszanie tego wskanika mogoby prowadzi do zmiany dotychczas. charakteru zagospodarowania tych terenw, ktrego podst. wyznacznikiem jest wolnostojcy budynek 1-3 rodzinny (willa) w otoczeniu ogrodowym, a ktry zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi naley zachowa przez zapisy planu nie uwzgldniono w czci dotyczcej wysokoci i iloci kondygnacji oraz realizacji zabudowy w odlegoci 3m od granic dziaki, dla caej jednostki terenowej przyjto w planie okrelone nieprzekraczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, umoliwiajce zachowanie charakteru tego zespou zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ustaleniami suikzp; brak uzasadnienia dla indywidualnego przekraczania tych parametrw, w suikzp podano wysoko zabudowy jako wielko urednion do uszczegowienia w miejscowych planach (tekst studium XIII.A.2. str. 114) nie uwzgldniono budynki na terenie jednostki MN9 stanowi wzgldnie dobrze zachowany zesp z lat 30 XX w., a wic dla tego zespou warunki i wymagania musz by inne ni dla pniejszych, okolicznych budynkw w jednostkach MNM 26 i 27 nie uwzgldniono 1) nieporozumienie co do ustalonej ochrony: w jednostce MW41 tylko budynek wzdu ul. eromskiego znajduje si w spisie zabytkw nieruchomych i zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zosta objty ochron jako bud. wielorodzinny z przeomu lat 20 i 30 XX 2) w adnym z budynkw w tej jednostce, w tym zwaszcza w budynku przy ul. Lisowskiej 29, nie ma praktycznie warunkw do indywidualnej nadbudowy zachowujc warunki adu przestrzennego i ujednolicenia zabudowy, w przypadku nadbudowy tego budynku naleaoby przeksztaci i przebudowa rne pomieszczania na dugoci ponad 100m 44. 26.02.10r. SISKOM Stowarzyszenie Integracji Spoecznej Komunikacji, ul. Mroczna 5/23, 01-456 W-wa 1. wniosek o zamieszczenie w planie informacji o moliwoci realizacji linii tramwajowej w ul. Reymonta, dalej ul. Kasprowicza w kierunku st. metra Wawrzyszew ( nie ustalonej w suikzp) ul. ReymontaKasprowicza poza obszarem planu nie uwzgldniono nie uwzgldniono ul. Reymonta oraz ewentualna ptla tramwajowa znajduje si poza obszarem planu, ponadto wnioskowana informacja nie bya ani konsultowana ani uzgadniana w trakcie procedury sporzdzania planu, jako informacja, nie miaaby adnej mocy prawnej nie uwzgldniono w jednostkach MN 8 i MN9 w odrnieniu od innych terenw zachoway si we wzgldnie dobrym stanie dwa zespoy budynkw z wystawy Tani Dom Wasny z lat 30 XX w., zbudowane dla Spdzielni Zwizkowiec ( dziaki z budynkami drewnopochodnymi i z otoczeniem), zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi do planu zostay one zakwalifikowane do szczeglnej ochrony MN8 i MN9 nie uwzgldniono nie uwzgldniono jest istotna rnica midzy typowymi budynkami jednorodz. (1-2 lokale) a budynkami, z ktrych wiele ma 3-5 lokali mieszk. (czyli zaliczanych ju do bud. wielorodzinnych), w zwizku z tym zapisy planu trzeba rnicowa: w jednostkach MN 8 i MN 9 w odrnieniu od innych terenw zachoway si we wzgldnie dobrym stanie dwa zespoy budynkw z wystawy Tani Dom Wasny z lat 30 XX w., zbudowane dla Spdzielni Zwizkowiec zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi te dwa zespoy zostay zakwalifikowane do szczeglnej ochrony nie uwzgldniono nierwnolega linia zabudowy zapewnia nawizanie do istniejcego (historycznego) ukadu budynkw na dziakach - tylko w jednostkach MN 8 i MN 9 jest to jeszcze moliwe nie uwzgldniono w czci lini zabudowy od strony ogrodw przesunito w gb dziaek tylko o 3m - a nie o 5m, jak w uwadze, ze wzgldu na to, aby ukad budynkw na dziace w miar monoci nawizywa do ukadu istniejcego (historycznego) nie uwzgldniono w czci priorytetowy dla tych jednostek warunek zachowania charakteru i intensywnoci zabudowy zblionych do stanu dotychczasowego nie pozwala na podwyszenie max wskanika powierzchni zabudowanej do 40%. uwzgldniono czciowo poprzez przesunicie linii o3m uwzgldniono w czci dotyczcej korekty wsk. pow. zabudowanej na 40% - dla dziaek 2 mniejszych ni 500 m uwzgldniono w czci dot. wycznie umoliwienia zachowania, przebudowy i remontu budynku

42.

26.02.10r.

Bogusawa i Michaela Traitler

1. proba o zniesienie ochrony konserwatorskiej budynku

dz. ew. nr 52 z obr. 7-05-04

MNM29

nie uwzgldniono

2. zmiana wsk. pow. zabudowanej na 40-50% okrelonego w 121, ewent. 2 tylko dla mniejszych (do 500m ) dziaek na w/w terenie

nie uwzgldniono w czci

3. zmiana innych parametrw zabudowy: wsk. pow. biol. czynnej w przedziale 25-40%, wysoko budynkw do 10m i 3 kond. nadz. oraz dopuszczenie budowy w odlegoci 3m od bocznych i tylnych granic dziaki

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono w czci dotyczcej pow. biol. czynnej 35%

43.

26.02.10r.

Joanna Sok -Supel

1. postulat dot. poczenia jednostek MNM26, MN9, MNM27 w jedn typu MNM

nieruchomoci przy ul. Grbaowskiej

MNM26, MN9, MNM27

nie uwzgldniono

44.

26.02.10r.

Joanna abiska

1. protest przeciwko objciu w planie ochron terenu jednostki MW 41 oraz ustalonemu zakazowi nadbudowy budynku przy ul. Lisowskiej 29

budynek przy ul. Fontany (adres ul. Lisowska 29)

MW41

nie uwzgldniono

45.

26.02.10r.

Sawomir Lisiecki reprezentujcy 15 wnioskodawcw

1. postulat dot. rezygnacji z wyodrbniania jednostek MN 8 i MN 9 jako obszarw szczeglnej ochrony konserwatorskiej

nieruchomoci przy ulicach: Grbaowskiej, Barcickiej i Szaflarskiej

MN8 i MN9

nie uwzgldniono

2. postulat dot. poczenia jednostek MNM i MN w jeden typ MNM

nieruchomoci przy ulicach: Grbaowskiej, Barcickiej i Szaflarskiej

3. postulat dot. ustalenia linii zabudowy rwnolegle do ulic

nie uwzgldniono

4. postulat dot. usunicia nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ogrodw lub jej przesunicia w gb dziaek o 5m

nieruchomoci przy ul. Grbaowskiej

MN9

nie uwzgldniono w czci

5. postulat dot. zmiany wsk. pow. zabudowanej na 40%

nieruchomoci przy ulicach: Grbaowskiej, Barcickiej i Szaflarskiej

MN8 i MN9

nie uwzgldniono w czci

uwzgldniono czciowo poprzez ustalenie 30% dla MN8

Uznano tylko za moliwe jako czciowe uwzgldnienie uwagipodniesienie tego wskanika z 25% do 30% dla jednostki MN8 (w jednostce MN9 pozostaje 30%) 6. postulat dot. doprecyzowania zapisw dot. obowizku zachowania istniejcego ukadu zabudowy oraz zmiany ustale dot. odlegoci od bocznych granic dz. z 4m na 3m nie uwzgldniono nie uwzgldniono uznaje si, e kwestionowane przepisy w sposb dostateczny okrelaj warunki zabudowy, odlego 4 m od bocznych granic dziaek zapewnia, e nie bdzie tzw. lepych cian, nie uwzgldniono w czci dopuciwszy realizacje garay pozostawiono zakaz budowy budynkw gospodarczych, zgodnie z wyjanieniem zawartym w pkt 1, jednostki MN 8 i MN 9 s objte szczegln ochron konserwatorsk i budowa nowych budynkw gospodarczych groziaby naruszeniem walorw chronionych, nie uwzgldniono postulowany zakaz czenia (nie scalania) i podziaw dziaek w brzmieniu doprecyzowanym istnieje ju w przepisach planu, natomiast potrzeba uruchomienia procedury scalania i podziaw nieruchomoci, zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami, praktycznie nie istnieje na obszarze St. Bielanach nie uwzgldniono w czci ucilenie w przepisach planu (w par.2) dopuszczalnego kta nachylenia dachw paskich nastpio, ale na max. 150, a nie jak w uwadze -200 nie uwzgldniono cel uwagi nie jest jasny w wietle wyjanienia dot. pkt 8 utrzymanie jednoznacznego przepisu obejmujcego zakaz budowy nowych budynkw mieszk. z jednoczesnym dopuszczeniem wycznie wymiany budynkw istniejcych nie powinno budzi wtpliwoci nieruchomoci przy ulicach: Grbaowskiej, Karskiej, Zuga Szafarskiej i Barcickiej MNM 23,24,26,28, 29,30 MN 8,9 MW27 nie uwzgldniono nie uwzgldniono istniejce ju w planie przepisy zapewniaj dostateczn ochron zabytkowych zespow budynkw oraz uniemoliwiaj ich wymian na budynki wielomieszkaniowe; zapisy te sporzdzono na podstawie wytycznych konserwatorskich do planu nie uwzgldniono utrzymanie zapisw planu jest zasadne z uwagi na uwarunkowania wynikajce z istniejcego zagospodarowania i ustale obow. mpzp Marymont I cz. II (Serek Bielaski); realizacja na tym terenie zabudowy mieszkaniowej moe uniemoliwi realizacj inwestycji o parametrach zapisanych w obowizujcym planie nie uwzgldniono ustalenie funkcji usugowej, a nie mieszkaniowej, jak w decyzji, miao na celu utrzymania funkcji tego terenu jako elementu przestrzeni publicznej przy stacji metra ktr od dawna zaakceptowali mieszkacy; wysoko inwestycji zaproponowana w decyzji jest niemoliwa do utrzymania z uwagi na przepisy szczeglne nie uwzgldniono w czci - w uwadze postuluje si o przesunicie linii rozgraniczajcej a do zewntrznych (zachodniej i pnocnej) granic geodezyjnych dziaki jest to propozycja wykroczenia now zabudow poza linie inwestycji realizowanej obecnie na ssiedniej dziace, co jest niezasadne, poniewa linie zarwno realizowanej obecnie, jaki i planowanej zabudowy powinny by ujednolicone, tj. powinny przebiega w sposb przyjty w uwzgldnionej czci uwagi uwzgldniono czciowo poprzez przesunicie linii zab. i linii rozgr. od al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza - zgodnie z liniami inwestycji realizowanej obecnie na ssiedniej dziace uwzgldniono w czci dot. ucilenia ustalanego kta nachylenia dachu uwzgldniono czciowo, poprzez dopuszczenie realizacji garay

7. postulat zniesienia zakazu realizacji budynkw garaowych i gospodarczych

nie uwzgldniono w czci

8. postulat dot. wprowadzenia zakazu scalania i podziaw dziaek budowlanych

nie uwzgldniono

9. postulat dot. ucilenia ustalonych ktw nachylenia dachw paskich sugerowany kt do 20 stopni

nie uwzgldniono w czci

10. postulat dot. zniesienia zakazu budowy nowych budynkw mieszkalnych

nie uwzgldniono

46.

26.02.10r.

Julita Peda-Cichocka

1. postulat dot. objcia ochron zachowanych budynkw Spdzielni Zwizkowiec wg proj. arch. r. Millera oraz dot. wprowadzenia ustale uniemoliwiajcych realizacj budynkw wielomieszkaniowych w miejsce wyej wymienionych

47.

25.02.10r.

Izabela Budyta Biuro Gospodarki Nieruchomociami

1. wnosi o bezwzgldne utrzymanie w planie postanowie dec. o war. Nr 13/09 z dnia 9.02.2009r. oraz nr 234/BIE/09 z dnia 10.09.2009r.

nieruchomo przy ul. Duracza dz. ew. nr. 37 z obr. 7-05-10

UU4

nie uwzgldniono

2. proba o wprowadzenie zapisw uchylonej dec. o war. Nr 34/09 z dnia 17.03.2009r.

nieruchomo przy ul. Kasprowicza 14 dz. ew. nr 120/9 z obr. 7-05-09

UU7

nie uwzgldniono

3. rozwaenie moliwoci przesunicia wschodniej linii rozgr. Al. Zjednoczenia do p-zach. granicy dz. ew. nr 85/3 z obr. 7-05-08

Al. Zjednoczenia

5b KD-L

nie uwzgldniono w czci

Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska

Zacznik nr 3 do uchway nr XCIV/2817/2010 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. Sposb realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych m.st. Warszawy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych I. Sposb realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych m.st. Warszawy: Podstaw prawn realizacji zada wasnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego s zapisy: Strategii Rozwoju Miasta Stoecznego Warszawy do 2020 roku (uchwaa nr LXII/1789/2005 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r.)

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w miecie osb i towarw Program 1.6.1. Rozwj systemu drogowego m.st. Warszawy Zadanie 1.6.1.4. Budowa i modernizacja pozostaych drg oraz Program 1.6.5. Stworzenie warunkw do bezpiecznego korzystania z rowerw Zadanie 1.6.5.1. Rozwj infrastruktury systemu rowerowego - budowa spjnej sieci drg rowerowych. Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, w ktrym dominujca cz obszaru objtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod funkcj mieszkaniow (M2 -tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i Ml - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mog by realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne przedsibiorstwa (spki) realizujce ww. zadania. II. Zasady finansowania zada nalecych do zada wasnych m. st. Warszawy: Projektowane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oszacowano w prognozie skutkw finansowych uchwalenia planu miejscowego na kwot rzdu p miliona z, w tym orientacyjnie: wykup gruntw pod poszerzenie drg 16 000z; koszt realizacji inwestycji drogowych 39 100z; koszt realizacji cieek rowerowych 385 700z. Powysze koszty powinny by aktualizowane i uszczegawiane na podstawie konkretnych rozwiza technicznych (studiw wykonalnoci, projektw koncepcyjnych, budowlanych).

Kadorazowo, przy modernizacji, przebudowie lub budowie ulicy naley uwzgldni remonty lub rozbudow sieci infrastruktury technicznej. Realizacja planu nie spowoduje istotnych wpyww do budetu miasta z tytuu pobrania opaty planistycznej, opaty adiacenckiej i podatkw od nieruchomoci. Chocia w planie zapisano stawk opaty planistycznej w wysokoci 30% od wzrostu wartoci nieruchomoci, to udowodnienie, e na dziace na obszarze planu nastpi wzrost wartoci spowodowany uchwaleniem planu i zasadne jest pobranie takiej opaty, nie bdzie moliwe. Na obszarze planu nie ma kwestii ani nowych ulic, ani nowych sieci bd urzdze infrastruktury technicznej, a ewentualna modernizacja istniejcych ulic lub rozbudowa istniejcych sieci nie bdzie skutkiem uchwalenia planu. Dochd Miasta z opaty adiacenckiej rwnie zatem nie wystpi. Podobnie, na obszarze Starych Bielan moliwy przyrost powierzchni uytkowej nie wynika z uchwalenia planu, a wic nie ma podstaw do uwzgldniania w prognozie zwikszonych zyskw z podatkw od nieruchomoci. Koszty i spodziewane dochody stanowice skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary Starych Bielan bd mao znaczce dla budetu m. st. Warszawy. Jest to potwierdzenie pogldu wynikajcego z dowiadcze praktycznych, e plany miejscowe dla obszarw w peni zainwestowanych, na ktrych moliwoci istotnych przeksztace zagospodarowania s ograniczone, nie stanowi, z tytuu samego ich ustanowienia, jako prawa lokalnego, istotnego obcienia finansowego dla podmiotu uchwalajcego plan, ale te nie stwarzaj dla niego szans na istotne materialne korzyci. Tzw. koszty realizacji ustale planu s w istocie kosztami biecej eksploatacji istniejcego zainwestowania, ponoszonymi zawsze, niezalenie od tego, czy na danym obszarze obowizuje czy nie plan miejscowy. Znaczenie i poytek uchwalonego planu polega gwnie na stworzeniu warunkw dla podnoszenia standardu funkcjonowania obszaru objtego planem i oglnej poprawy, jakoci ycia mieszkacw i uytkownikw tego obszaru. Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska