You are on page 1of 10

UCHWAA Nr XXIX 216/09 RADY POWIATU WOOMISKIEGO z dnia 31 marca 2009 r.

. w sprawie uchwalenia regulaminu okrelajcego wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw. Na podstawie art. 30 ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.), w zwizku z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z pn. zm.) oraz w zwizku z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1), Rada Powiatu Woomiskiego uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si regulamin okrelajcy wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw - w brzmieniu okrelonym w zaczniku do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Woomiskiego. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Z dniem wejcia w ycie niniejszej uchway traci moc uchwaa nr XVII-122/08 Rady Powiatu Woomiskiego z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu okrelajcego wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw, a take wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegowe zasady jego przyznawania i wypacania. Przewodniczcy Rady Powiatu Woomiskiego: Edward Olszowy

Zacznik do uchway nr XXIX- 216/09 Rady Powiatu Woomiskiego z dnia 31marca 2009r. Regulamin okrelajcy wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw

Rozdzia I Postanowienia wstpne 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje si do nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych, dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Woomiski. 2. Regulamin okrela dla nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego:

1) wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: a) za wysug lat, b) motywacyjnego, c) funkcyjnego, d) za warunki pracy; 2) szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw; 3) wysoko i warunki wypacania innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy. 2. Ilekro w dalszych przepisach bez bliszego okrelenia jest mowa o: 1) regulaminie rozumie si przez to regulamin okrelajcy wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw, a take wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegowe zasady jego przyznawania i wypacania; Karcie Nauczyciela rozumie si przez to ustaw z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm. ); rozporzdzeniu naley przez to rozumie rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z pn. zm.); organie prowadzcym placwk rozumie si przez to Powiat Woomiski; placwce owiatowej naley przez to rozumie szko, zesp szk, poradni psychologicznopedagogiczn, dom dziecka, dla ktrego organem prowadzcym jest Powiat Woomiski; dyrektorze lub wicedyrektorze naley rozumie przez to dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o ktrej mowa w 1 ust. 1 Regulaminu; klasie rozumie si przez to take oddzia lub grup w domu dziecka; nauczycielach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to nauczycieli, o ktrych mowa w 1 ust. 1 Regulaminu; uczniu rozumie si przez to take wychowanka domu dziecka;

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie tygodniowy obowizkowy wymiar godzin, o ktrym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela; 11) etacie kalkulacyjnym rozumie si przez to wielko rwn 1 etatowi dla nauczyciela penozatrudnionego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepenym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin odpowiedni cz tego wymiaru realizowan przez nauczyciela, 12) roku szkolnym rozumie si przez to okres pracy placwki owiatowej od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastpnego; 13) zakadowej organizacji zwizkowej rozumie si przez to przedstawicieli Zarzdu Oddziau ZNP w Woominie, Tuszczu i Wgrowie, przedstawicieli Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno Region Mazowsze oraz przedstawicieli Midzyzakadowej Organizacji Zwizkowej Zwizku Zawodowego Rada Poradnictwa. Rozdzia II Dodatek za wysug lat 3. Nauczycielowi przysuguje dodatek za wysug lat w wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz w 7 rozporzdzenia i na warunkach okrelonych w 4 regulaminu.

4. 1. Dodatek za wysug lat przysuguje: 1) poczwszy od pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel naby prawo do dodatku lub wyszej stawki tego dodatku, jeeli nabycie nastpio w cigu miesica; 2) za dany miesic, jeeli nabycie prawa do dodatku lub wyszej stawki nastpio od pierwszego dnia miesica. 2. Dodatek przysuguje za dni, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej. Dodatek ten przysuguje rwnie za dni nieobecnoci w pracy wskutek choroby bd koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiek z ubezpieczenia spoecznego. 3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysug lat oraz wysoko tego dodatku, w formach o jakich mowa w 19 regulaminu, okrela: 1) nauczycielowi dyrektor szkoy; 2) dyrektorowi Zarzd Powiatu Woomiskiego. 4. Dodatek za wysug lat wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia. Rozdzia III Dodatek motywacyjny 5. Nauczycielowi przysuguje dodatek motywacyjny na warunkach oglnych, okrelonych w 6 rozporzdzenia, oraz w wysokoci i na zasadach okrelonych w 6 9 regulaminu. 6. 1. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego bierze si pod uwag: 1) osignicia w realizowanym procesie dydaktycznym - w szczeglnoci: a) wyniki uczniw w nauce z uwzgldnieniem rnicy uzdolnie uczniw, b) udzia i wyniki uczniw osigane w konkursach i olimpiadach, c) wyniki uczniw osigane w sprawdzianach i egzaminach zewntrznych, d) efektywno w zakresie rozwizywania problemw dydaktycznych uczniw; 2) osignicia wychowawczo- opiekucze - w szczeglnoci: a) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu oraz ksztatowanie postawy etycznej, zakorzenionej w polskiej tradycji narodowej, b) umiejtne rozwizywanie problemw wychowawczych uczniw we wsppracy z ich rodzicami / opiekunami prawnymi, c) dobre rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniw skutkujce efektywnymi dziaaniami na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki; 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujcych efektami w procesie ksztacenia i wychowania, w tym opracowywanie i efektywne wdraanie projektw (programw) w zakresie dydaktyki i wychowania; 4) zaangaowanie w realizacj czynnoci i zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj. wynikajcych z zada statutowych szkoy, ze szczeglnym uwzgldnieniem zaj opiekuczych i wychowawczych wynikajcych z potrzeb i zainteresowa uczniw - w szczeglnoci: a) udzia w organizowaniu imprez szkolnych, b) udzia w pracach zespow przedmiotowych i w pracach innych zespow nauczycielskich, c) praca w komisjach egzaminacyjnych, d) sprawowanie opieki nad organizacjami uczniowskimi, dziaajcymi na terenie szkoy,

e) prowadzenie lekcji otwartych oraz aktywne uczestnictwo w innych rodzajach dziaa w ramach wewntrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) efektywne wykonywanie innych zada statutowych szkoy; 5) szczeglnie efektywne wypenianie zada i obowizkw zwizanych z powierzonym stanowiskiem - w szczeglnoci: a) efektywne przygotowywanie si do realizacji przydzielonych obowizkw, b) doskonalenie umiejtnoci zawodowych, c) wzbogacanie wasnego warsztatu pracy, d) dbao o estetyk pomieszcze oraz o stan techniczny pomocy dydaktycznych i innych urzdze szkolnych powierzonych opiece nauczyciela, e) prawidowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dydaktycznej i wychowawczej, f) przestrzeganie dyscypliny pracy, g) rzetelne i terminowe wywizywanie si z innych obowizkw oraz polece subowych; 6) realizowanie zada edukacyjnych, wynikajcych z przyjtych przez organ prowadzcy priorytetw w realizowanej lokalnej polityce owiatowej - w szczeglnoci: a) efektywne kierowanie rozwojem uczniw szczeglnie uzdolnionych, b) wspudzia w przygotowywaniu i organizowaniu imprez pozaszkolnych, c) podejmowanie inicjatyw na rzecz promowania miasta i powiatu w regionie, d) podejmowanie dziaa na rzecz kultywowania regionalnych tradycji patriotycznych. 2. Ustalajc miesiczn wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, dyrektor szkoy moe uwzgldni specyfik placwki. 7. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi placwki owiatowej jest zapewnienie przez niego wysokiej jakoci wiadczonej pracy zwizanej z powierzonym stanowiskiem, a w szczeglnoci: 1) wsppraca z organem prowadzcym i bezporednim przeoonym min. terminowe i rzetelne wykonywanie zada; 2) prawidowe prowadzenie gospodarki rodkami finansowymi oraz realizacja zatwierdzonego planu finansowego; 3) ksztatowanie waciwej polityki kadrowej pozyskiwanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych; 4) organizowanie pracy placwki w sposb zapewniajcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniw oraz nauczycieli i pozostaych pracownikw; 5) aktywna dziaalno w pozyskiwaniu dodatkowych rodkw na rzecz placwki; 6) podwyszanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych; 7) inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli; 8) umiejtnoci integrowania zespou nauczycielskiego wok realizacji programu rozwoju placwki; 9) wsppraca z instytucjami i organizacjami wspomagajcymi prac placwki. 8. 1. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych miesicznie na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczeglnych placwkach owiatowych ustala si przy uwzgldnieniu zasady, e stanowi one 5,5% miesicznych wynagrodze zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w danej placwce. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje si na czas okrelony, nie krtszy ni 1 miesic i nie duszy ni 6 miesicy.

3. Podmiot uprawniony do przyznania dodatku motywacyjnego ustala jego wysoko w ramach rodkw finansowych ustalonych zgodnie z ust. 1, przy uwzgldnieniu zasady, e dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moe by wyszy ni 20% jego wynagrodzenia zasadniczego a dla nauczyciela, ktremu powierzono stanowisko kierownicze nie moe by wyszy ni 50% jego wynagrodzenia zasadniczego. 4. Wysoko rodkw finansowych okrelonych w ust. 1 zwiksza si o wysoko dodatkw motywacyjnych przydzielonych dyrektorom poszczeglnych placwek owiatowych. 9. 1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w 19 regulaminu, przyznaje: 1) nauczycielowi, zgodnie z zasadami okrelonymi w 6, dyrektor danej placwki owiatowej; 2) dyrektorowi, zgodnie z zasadami okrelonymi w 7, Zarzd Powiatu Woomiskiego. 2. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej nauczyciel uzupenia etat. 3. Decyzj o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoy przekazuje si osobie zainteresowanej w formie pisemnej. 4. Dodatek motywacyjny wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia. 5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Rozdzia IV Dodatek funkcyjny 10. 1. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko kierownicze przysuguje dodatek funkcyjny z tym, e: 1) dyrektorowi szkoy liczcej: a) do 8 oddziaw - w wysokoci od 20% do 60%, b) od 9 do 16 oddziaw - w wysokoci od 30% do 70%, c) powyej 17 oddziaw - w wysokoci od 40% do 80%; 2) dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej - w wysokoci od 30% do 60%; 3) dyrektorowi domu dziecka - w wysokoci od 20% do 60%; 4) wicedyrektorowi - w wysokoci od 20% do 50%; 5) kierownikowi: warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium, internatu w wysokoci od 15% do 40%; 6) zastpcy kierownika: warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium, internatu - w wysokoci od 5% do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek funkcyjny przysuguje take nauczycielom, ktrym powierzono obowizki kierownicze w zastpstwie. 3. Wysoko dodatku funkcyjnego, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, uwzgldniajc wielko placwki, liczb uczniw i oddziaw, zoono zada wynikajcych z zajmowanego stanowiska, liczb stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoy oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spoeczne, w jakich szkoa funkcjonuje, ustala: 1) dla dyrektora placwki Zarzd Powiatu Woomiskiego; 2) dla stanowisk kierowniczych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4 - 6, dyrektor szkoy. 4. Nauczycielom realizujcym dodatkowe zadania oraz zajcia przysuguje dodatek funkcyjny z tym, e nauczycielowi ktremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy - w wysokoci od 5% do 10%; 2) funkcj doradcy metodycznego - w wysokoci od 20% do 70%; 3) funkcj opiekuna stau - w wysokoci 5%.

5. Wymienione w ust. 4 dodatki funkcyjne bd naliczane wedug redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela. 6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o ktrym mowa w ust. 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeeli powierzenie to nastpio pierwszego dnia miesica - od tego dnia. 7. Dodatki funkcyjne, o ktrych mowa w ust. 1, 2 i 4 nie przysuguj w okresach, za ktre nie przysuguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zaprzesta penienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodw, a jeeli zaprzestanie tego penienia nastpio pierwszego dnia miesica - od tego dnia. 8. Otrzymywanie dodatku, o ktrym mowa w ust. 1 i 2 nie wycza prawa do otrzymywania dodatku, o ktrym mowa w ust. 4. 9. Dodatek funkcyjny wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia. 11. 1. Dodatek funkcyjny z tytuu penienia obowizkw opiekuna stau przysuguje za kad osob odbywajc sta i powierzon danemu nauczycielowi. 2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysuguje za kad klas powierzon nauczycielowi, niezalenie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora placwki przysuguje nauczycielowi, ktremu powierzono obowizki kierownicze w zastpstwie. Rozdzia V Dodatek za warunki pracy 12. Nauczycielom pracujcym w trudnych lub uciliwych warunkach przysuguje z tego tytuu dodatek za warunki pracy na zasadach okrelonych w art. 34 Karty Nauczyciela, 8 i 9 rozporzdzenia oraz na warunkach okrelonych w 13 i 14 regulaminu. 13. 1. Dodatek za prac w trudnych warunkach przysuguje: 1) nauczycielom prowadzcym zajcia edukacyjne w klasach przysposabiajcych do pracy zawodowej w wysokoci od 2% do 5% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela; 2) za prowadzenie przez nauczycieli zaj rewalidacyjno-wychowawczych z dziemi i modzie upoledzon umysowo w stopniu gbokim w wysokoci od 5% do 20% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela; 3) za prowadzenie przez nauczycieli zaj dydaktycznych i wychowawczych w szkoach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztacenia specjalnego w wysokoci od 5% do 20% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela; 4) za prowadzenie przez nauczycieli szk podstawowych specjalnych zaj w klasach czonych w wysokoci od 5% do 25% stawki godzinowej nauczyciela, za kad przepracowan w tych klasach godzin nauczania; 5) za prowadzenie przez nauczycieli zaj wychowawczych w placwkach opiekuczo wychowawczych w wysokoci od 5% do 30% redniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela; 6) za prowadzenie przez nauczycieli bada psychologicznych i pedagogicznych, w tym bada logopedycznych, udzielanie dzieciom i modziey pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu, a take udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej zwizanej z wychowywaniem i ksztaceniem dzieci i modziey w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych w wysokoci 8% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysuguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z ktr dodatek jest zwizany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za ktry przysuguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, e przepis szczeglny stanowi inaczej. 3. Dodatek za trudne warunki pracy wypaca si w caoci, jeeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cay obowizujcy go wymiar zaj oraz w przypadku, gdy nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowizujcy go wymiar zaj - dodatek wypaca si proporcjonalnie, jeeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko cz obowizujcego wymiaru lub jeeli jest zatrudniony w niepenym wymiarze zaj. 4. Dodatek za prac w uciliwych warunkach pracy przysuguje: 1) za prowadzenie zaj wymienionych w 13 ust. 1 pkt 2 - 4 z dziemi i modzie, ktrych stan zdrowia z powodu stanw chorobowych, o ktrych mowa w 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriw oceny niepenosprawnoci u osb w wieku do 16 roku ycia (Dz.U. z 2002r. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczno sprawowania staej opieki lub udzielania pomocy oraz za prowadzenie tych zaj z dziemi i modzie powyej 16 roku ycia, u ktrych wystpio naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o ktrych mowa 32 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci (Dz.U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328) w wysokoci ustalonej za trudne warunki pracy, zwikszony o od 2% do 10% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela; 2) za prowadzenie zaj przez nauczycieli szk specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi umysowo w stopniu lekkim, w ktrych znajduje si co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriw oceny niepenosprawnoci u osb w wieku do 16 roku ycia oraz w 32 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci, a w przypadku gdy w takiej klasie znajduje si dziecko upoledzone umysowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, e zajcia dydaktyczne prowadzone s wedug odrbnego programu nauczania obowizujcego w tego typu szkole specjalnej, a zajcia wychowawcze wedug odrbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawc w wysokoci ustalonej za trudne warunki pracy zwikszony o od 2% do 10% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela. 5. Dodatek za uciliwe warunki pracy przysuguje nauczycielom za kad przepracowan w tych warunkach godzin. 6. Dodatek za uciliwe warunki pracy przysuguje take w okresie niewykonywania pracy, za ktry przysuguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 7. W razie zbiegu tytuw do dodatku za trudne i uciliwe warunki pracy nauczycielowi przysuguje prawo do jednego wyszego dodatku. 14. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w 19 regulaminu, przyznaje: 1) nauczycielowi dyrektor szkoy; 2) dyrektorowi szkoy Zarzd Powiatu Woomiskiego. 2. Dodatki za warunki pracy, o ktrych mowa w 13 regulaminu, wypaca si miesicznie z dou, w terminie wypaty wynagrodzenia. Rozdzia VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw 15. 1. Nauczycielowi realizujcemu tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, o ktrych mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, przysuguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypaca si wedug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzgldnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow ustala si dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 4. Miesiczn liczb godzin obowizkowego wymiaru godzin nauczyciela, o ktrej mowa w ust. 3 uzyskuje si mnoc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zaj poniej 0,5 godziny pomija si a co najmniej 0,5 godziny liczy si za pen godzin. 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysuguje za dni, w ktrych nauczyciel nie realizuje zaj z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy - z wyjtkiem: 1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 2) urlopu okolicznociowego okrelonego Kodeksem Pracy, 3) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu ksztacenia i doskonalenia, 4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbdny do wykonywania doranej czynnoci wynikajcej z jego funkcji zwizkowej. 6. Godziny ponadwymiarowe przypadajce w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w ktrych nauczyciel nie mg ich zrealizowa z przyczyn lecych po stronie pracodawcy, a w szczeglnoci w zwizku z: 1) zawieszeniem zaj z powodu epidemii i mrozw, 2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 3) rekolekcjami, 4) udziaem nauczyciela w konferencji metodycznej, 5) chorob dziecka nauczanego indywidualnie, trwajcej nie duej ni tydzie, traktuje si jako godziny faktycznie odbyte. 7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktrych przypadaj dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w ktrych zajcia rozpoczynaj si lub kocz w rodku tygodnia za podstaw ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si obowizkowy tygodniowy wymiar zaj okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzie pracy) za kady dzie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzie ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktre przysuguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie moe by wiksza ni liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 16. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastpstw stosuje si odpowiednio przepisy 15 ust. 2, 3 i 4 regulaminu. 17. 1. Stawk za jedn godzin ponadwymiarow, w formach o jakich mowa w 19 regulaminu, okrela: 1) dla nauczyciela dyrektor placwki; 2) dla dyrektora Zarzd Powiatu Woomiskiego. 2. Liczb godzin ponadwymiarowych i godzin doranych zastpstw, zrealizowanych w danym miesicu przez poszczeglnych nauczycieli, ustala dyrektor placwki. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doranych zastpstw wypaca si wedug zasad okrelonych w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela. Rozdzia VII Nagrody ze specjalnego funduszu nagrd 18. 1. W budecie organu prowadzcego tworzy si specjalny fundusz nagrd dla nauczycieli za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoci min. 1% planowanych rocznych wynagrodze osobowych

nauczycieli, z czego 20% rodkw przeznacza si na nagrody Starosty Woomiskiego a pozosta cz na nagrody dyrektora szkoy. 2. Kryteria i tryb przyznawania nagrd dla nauczycieli ze rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, okrela zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela odrbny regulamin. Rozdzia VIII Przepisy kocowe 19. 1. Okrela si nastpujce formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadcze, o ktrych mowa w 1 ust. 2: 1) w dokumencie stwierdzajcym nawizanie stosunku pracy jeeli wiadczenie przysuguje od dnia nawizania stosunku pracy; 2) odrbnym dokumentem jeeli wiadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy ulega zmianie wysoko wiadczenia; 3) w dokumencie zmieniajcym wynagrodzenia zasadnicze jeeli wraz ze zmian wynagrodzenia zasadniczego ulega rwnie zmianie wysoko wiadczenia. 2. Formy stwierdzenia nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadcze, o jakich mowa w ust. 1, mona stosowa cznie do kilku wiadcze, w razie zbiegu terminw ich ustalenia lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa. 20. 1. rodki finansowe przeznaczone na wypat wiadcze, o ktrych mowa w 1 ust. 2, stanowicych skadniki wynagrodzenia nauczycieli, naliczane s w planach finansowych poszczeglnych placwek owiatowych. 2. czna wysoko wypacanych wiadcze, okrelonych w 1 ust. 2, nie moe przekroczy kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o ktrych mowa w ust. 1. Organ prowadzcy placwk owiatow moe dokona zmiany rodkw na wypat w/w wiadcze z tym, e nie niszych od rednich wynagrodze nauczycieli wynikajcych z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 22. Regulamin wchodzi w ycie w terminie i na warunkach okrelajcych wejcie w ycie uchway. 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy. 24. Regulamin zosta uzgodniony z przedstawicielami Zarzdu Oddziau ZNP w Woominie, Tuszczu i Wgrowie, przedstawicielami Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno Region Mazowsze oraz przedstawicielami Midzyzakadowej Organizacji Zwizkowej Zwizku Zawodowego Rada Poradnictwa. 25. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza si w drodze aneksu, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.