You are on page 1of 11

UCHWAA Nr XXIX/149/2008 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 27 padziernika 2008 r.

w sprawie zmian w budecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co nastpuje: W uchwale nr XVIII/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta i gminy na rok 2008 wprowadza zmiany w: 1. Planie dochodw, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. Planie wydatkw, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 3. Planowanych limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 4. Planie zada inwestycyjnych na rok 2008, zgodnie z zacznikiem nr 3a do niniejszej uchway. 5. Planie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 6. Planie przychodw budetu, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 2. W wyniku powyszych zmian tre uchway budetowej otrzymuje nastpujce brzmienie: 1 uchway - Dochody budetu gminy w wysokoci 23.845.723z." 2 pkt 1 uchway - Wydatki budetu gminy w wysokoci 26.295.746z. w tym na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2008 w kwocie 4.674.276z." 2 pkt 2 uchway - Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 w kwocie 32.932.127z". 2 pkt 3 uchway - Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 916.540z". 3 pkt 1 uchway - Deficyt budetu gminy w wysokoci 2.450.023z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie - 2.250.023z, 2) wolnymi rodkami budetowymi w kwocie - 200.000z. 3 pkt 2 uchway - Przychody budetu w wysokoci 2.950.000z, rozchody w wysokoci 499.977z. 10 pkt 2 uchway - Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: sfinansowanie planowanego deficytu budetu - kwocie 2.250.023z.

3.1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w roku budetowym 2008 i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta i Gminy. Przewodniczcy Rady: mgr Tomasz Krzyczkowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXIX/149/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 padziernika 2008r.

Zmiana kwot dochodw okrelonych w zaczniku nr 1 - Dochody budetu gminy na rok 2008 do uchway nr XVIII/82/2007 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta i gminy na rok 2008
Dzia 700 70005 0770 Rozdzia Tre Gospodark mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Administracja publiczna., 75023 0920 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostae odsetki Przed zmian 522 838,00 522 838,00 155 000,00 Zmiana 249 700,00 249 700,00 250 000,00 Po zmianie 772 538,00 772 538,00 405 000,00 Ponadplanowe dochody z tytuu sprzeday nieruchomoci 0,00 137885,00 62 100,00 28 000,00 Odsetki od lokat wolnych rodkw budetowych 633 847;00 101 797,00 0,00 Dotacja z PFRON jako rodki pozabudetowe 3 713 678,00 3 049 900,00 Uwagi

0910 750

300,00 118 916,00 43 131 00 9 031,00

- 300,00 18 969,00 18 969,00 18 969,00

801 80195 6260

Owiata i wychowanie, Pozostaa dziaalno Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Razem:

725,847,00 193 797,00 92 000,00

- 92,000,00 - 92 000,00 - 92 000,00

852

3 711 678,00 3 047 900,00

2 000,00 2 000,00

5 000,00

2 000,00

7 000,00 Dochody z tytuu zwrotu wypaconej zaliczki alimentacyjnej 23 845 723,00

23 667 054,00

178 669,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XXIX/149/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 padziernika 2008r.

Zmiana kwot wydatkw okrelonych w Zaczniku nr 2 - Wydatki budetu gminy na rok 2008 do uchway nr XVIII/82/2007 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta i Gminy na rok 2008
Dzia 600 60011 6050 60016 6050 700 70005 4300 710 71004 4170 4300 750 Rozdzia Tre Transport i czno Drogt publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Przed zmian 2 931 190,00 279 762,00 279 762,00 2 548 732,00 1 618 515,00 1 735 343,00 1735 343,00 235 000,00 253,230,00 94 000,00 93 000,00 1 000,00 2 999 390,00 Zmiana -232103,00 -125 000,00 -125 000 00 -107 103,00 -107 103,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000 00 -74 000,00 -74 000,00 -73 000,00 -1 000,00 3 775,00 Po zmianie 2 699 087,00 154 762,00 154 762 00 2 441 629,00 1 511412,00 1 585 343,00 1 585 343,00 85 000 00 179 230,00 20 000,00 20 000,00 0,00 3 003165,00

75022 3030 757 75702 8070

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rone wydatki na rzecz osb fizycznych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

80 725 00 76 225 00 162 000,00 162 000,00 160 000,00

3 775,00 3 775 00 -20 960,00 -20 960,00 -20 960,00

84 500,00 80 000 00 141 040,00 141 040,00 139 040,00

11 298 160,00 308 101,00 109 304,00

-92 955,00 -92 955,00 - 92 955,00

11 205 205,00 215 146,00 16 349,00

80195

Zacznik nr 5 do uchway nr XXIX/149/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 padziernika 2008r.

Zmiana kwot przychodw okrelonych w zaczniku nr 5 - Przychody i rozchody budetu na rok 2008 do uchway nr XVIII/82/2007 w sprawie uchwalenia budetu miasta i gminy na rok 2008 z dnia 28 grudnia 2007r.
Lp. 1 1 Tre 2 Przychody ogem: Przychody z zacignitych poyczek I kredytw na rynku krajowym Klasyikacja 3 952 Przed zmian 4 3 817 177,00 3 617 177,00 Zmiana 5 -867 177,00 -867 177,00 Po zmianie 6 2 950 000,00 2 750 000,00

Przewodniczcy Rady: mgr Tomasz Krzyczkowski