You are on page 1of 2

UCHWAA Nr 306/K/09 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia niewanoci w czci uchway nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2010 rok i zwolnie w tym podatku. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co nastpuje: 1. Stwierdza niewano 2 i 3 uchway nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2010 rok i zwolnie w tym podatku; z powodu sprzecznoci z prawem, tj. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.), art. 32 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.). 2. Od niniejszej uchway przysuguje Radzie Miasta Garwolin prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej dorczenia, za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uzasadnienie W dniu 26 listopada 2009r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp w Siedlcach wpyna uchwaa nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2010 rok i zwolnie w tym podatku. W ramach wymienionej uchway Rada Miasta, powoujc si w podstawie prawnej m.in. na art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.), przyjtymi zapisami w 2 postanowia zwolni od podatku nieruchomoci: grunty, budynki lub ich czci, budowle zajte na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Garwolin, zwizane z dziaalnoci kulturaln i sportow - cyt. pkt 1, grunty, budynki i ich czci, stanowice wasno (wspwasno) miasta, o ile nie s we wadaniu osb fizycznych, osb prawnych lub jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm. - cyt. pkt 2, grunty, budynki lub ich czci, budowle wykorzystywane w celach przeciwpoarowych znajdujce si w posiadaniu ochotniczych stray poarnych- cyt. pkt 3.

Dalej Rada Miasta w 3 postanowia dokona Zwolnienia, o ktrych mowa w 2 nie obejmuj gruntw, budynkw lub ich czci, budowli zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Badajc przedmiotow uchwa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdzio, i wprowadzone w powyszym zakresie zwolnienia podatkowe pozostaj w sprzecznoci z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, ktry stanowi - Rada Gminy, w drodze uchway, moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni okrelone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 padziernika 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw. Cytowany przepis w sposb jednoznaczny wskazuje, i rada gminy (miasta) moe uchwali zwolnienia o charakterze przedmiotowym, co oznacza, e wprowadzane w drodze uchway zwolnienia od podatku powinny wiza si z okrelonymi cechami szeroko rozumianego przedmiotu opodatkowania, a nie podmiotu podatku (podatnika). W wietle powyszego naley uzna, i poprzez wskazanie w badanej uchwale wacicieli (wspwacicieli) lub posiadaczy nieruchomoci podatku, a tym samym okrelenie, w czyim wadztwie znajduje si przedmiot opodatkowania doszo do niezgodnego z prawem wprowadzenia zwolnienia przedmiotowopodmiotowego, do czego jednak organ stanowicy nie mia stosownej delegacji ustawowej. Zawarta norma prawna w art. 7 ust. 3 o podatkach i opatach lokalnych ogranicza si, bowiem do przedmiotu zwolnienia (tego, co zwalnia si z podatku, a nie kogo zwalnia si z podatku) - por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt III SA/Wa 441/08. Ustanowienie przez Rad Miasta omawianych zwolnie podatkowych jest rwnie sprzeczne z delegacjami

art. 32 i 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w myl ktrych obowizuje zasada rwnoci wobec prawa, a okrelanie kategorii podatnikw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze aktu normatywnego w randze ustawy. Biorc powysze pod uwag, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, postanowio jak w sentencji. Przewodniczcy Posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: Sawomir Stpie