You are on page 1of 202

UCHWAA Nr 2983/300/09 ZARZDU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2009 r.

zmieniajca uchwa w sprawie przyjcia Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegowienie RPO WM). Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1)) i art. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, w zwizku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) - uchwala si, co nastpuje: 1. Zacznik do uchway nr 446/217/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjcia Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegowienie RPO WM)2) otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 1 do uchway. 2.1. Akceptuje si tre komunikatu Instytucji Zarzdzajcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013, w brzmieniu okrelonym w zaczniku nr 2 do uchway. 2. Komunikat, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 3. Wykonanie uchway powierza si Marszakowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 157, poz. 1241. Zmienionej uchwa nr 676/225/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r., uchwa nr 1397/247/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r., uchwa nr 2390/278/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 15 wrzenia 2009r. oraz uchwa nr 2513/284/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 29 wrzenia 2009r.

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego: Adam Struzik

Zacznik nr 1 do uchway nr 2983/300/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. ZARZD WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO Szczegowy Opis Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegowienie RPO WM) Wstp Szczegowy Opis Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013 (Uszczegowienie RPO WM) jest dokumentem, ktry zgodnie z obowizujcym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisj Europejsk. Jest to dokument przygotowywany i przyjmowany uchwa przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego jako swoisty podrcznik dla beneficjentw zawierajcy informacje uzupeniajce w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Dokument jest cakowicie zgodny z zapisami RPO WM, a jego gwnym celem jest doprecyzowanie zapisw RPO WM. Szczegowy Opis Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013 jest przygotowany na podstawie zalece zawartych w Wytycznych nr 2 w zakresie szczegowego opisu priorytetw programu operacyjnego Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r.

Uszczegowienie RPO WM jest wersj dokumentu, w ktrej uwzgldniono ustalenia ze spotka I i II rundy negocjacyjnej RPO WM z Komisj Europejsk i moe ulec dalszym zmianom i modyfikacjom. Na zmiany zapisw projektu dokumentu bd mie wpyw take zmiany w obowizujcych przepisach i nowe regulacje prawne, zwizane przede wszystkim z zasadami udzielania pomocy publicznej. I. Informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 i Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013 1. Podstawowe informacje. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) zosta przygotowany w oparciu o Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z pn. zm.). Realizuje on cel Konwergencja okrelony w art. 3 ww. Rozporzdzenia. RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do ktrych nale Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednoczenie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego, ktrej podstaw stanowi Strategia Rozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program bdzie realizowa cele SRWM, ktrych wspfinansowanie bdzie moliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzgldnione zostay rwnie zapisy odnowionej Strategii Lizboskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Przy opracowaniu RPO WM kierowano si zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowoci, co oznacza, e dokument ma charakter wieloletniego planu budetowego. Jego cele bd realizowane w oparciu o wspdziaanie z partnerami spoecznymi i gospodarczymi, a rodki UE nie bd zastpowa rodkw krajowych, lecz jedynie wspiera osiganie zaoonych celw rozwojowych. Realizacja RPO WM przyczyni si do zwikszenia konkurencyjnoci regionu i zwikszenia spjnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej wojewdztwa mazowieckiego. Program jest zarzdzany na poziomie regionalnym, a Instytucj Zarzdzajc RPO WM (IZ) jest Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, w imieniu ktrego zadania wynikajce z penienia roli IZ wykonuje Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego. IZ powierzya wdraanie RPO WM Mazowieckiej Jednostce Wdraania Programw Unijnych (MJWPU), ktra peni rol Instytucji Poredniczcej II (schemat organizacyjny przedstawia zacznik 8). Podstaw prawn dla opracowania, wdraania i realizacji RPO WM stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2009r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, jako IZ, jest zobowizany do przygotowania dokumentu uzupeniajcego zapisy RPO WM. Ze wzgldu na charakter informacji zawartych w tym dokumencie stanowi on kompendium informacji dla potencjalnych beneficjentw na temat sposobu realizacji projektw przy wspudziale rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument przedstawia szczegowy opis priorytetw z podziaem na dziaania, precyzujc gwne typy moliwych do realizacji projektw, beneficjentw, poziomy intensywnoci pomocy, a take precyzuje i opisuje sposoby wyaniania i oceny projektw. Dokument jest zatwierdzany uchwa Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego. Zmiany i uzupenienia dokumentu mog by wprowadzane z inicjatywy Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego jako Instytucji Zarzdzajcej lub na uzasadniony wniosek MJWPU. Uszczegowienie RPO WM obowizuje w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2015r. 2. Skrcony opis RPO WM. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jest gwnym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. W dokumencie zawarto charakterystyk wojewdztwa mazowieckiego, zewntrzne uwarunkowania rozwoju wojewdztwa, analiz SWOT oraz przedstawienie gwnych problemw rozwojowych wojewdztwa. W RPO WM wskazano cel generalny Programu, strategi jego realizacji oraz spjno z dokumentami strategicznymi i programowymi Unii Europejskiej, Rzdu RP i Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego. W Programie opisany zosta system finansowania oraz opis systemu wdraania w zakresie systemu instytucjonalnego, monitorowania, wymiany danych elektronicznych w celu spenienia wymogw dotyczcych patnoci, monitoringu, przepyww finansowych oraz dziaa z zakresu informacji i promocji.

W RPO WM zawarto wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante, wnioski kocowe oraz streszczenie w jzyku niespecjalistycznym w zakresie prognozy oddziaywania programu na rodowisko. Ostatni rozdzia przedstawia opis konsultacji spoecznych Programu. Do dokumentu gwnego doczono w formie zacznikw: indykatywny wykaz duych projektw, schemat instytucjonalny, schemat organizacyjny, list wskanikw kontekstowych, mapy przedstawiajce gwne korytarze transportowe w regionie i podzia administracyjny wojewdztwa mazowieckiego (gminy wedug rodzajw) oraz sownik poj, wykaz skrtw i bibliografi. Celem generalnym RPO WM jest: POPRAWA KONKURENCYJNOCI REGIONU I ZWIKSZANIE SPJNOCI SPOECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWDZTWA Cel gwny RPO WM bdzie realizowany poprzez cele szczegowe: 1. Rozwj gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. By sprosta wyzwaniom wspczesnego wiata wojewdztwo mazowieckie musi sta si regionem o dobrze dziaajcych mechanizmach wspierania przedsibiorczoci, o sprawnym zapleczu naukowobadawczym, posiadajcym silne i trwae relacje z gospodark regionu. Dlatego wparcie bdzie kierowane na rozwj sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci powiza midzy nauk i gospodark, wzmocnienie i rozwj firm wprowadzajcych innowacje i nowe technologie, aby pobudza innowacyjno i zwiksza konkurencyjno gospodarki wojewdztwa. Natomiast rozwj instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych instrumentw finansowych, dziaania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenw inwestycyjnych, czy bezporednie wsparcie dla biznesu suy bd rozwojowi przedsibiorczoci w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej innowacyjnoci bdzie wzmocnione poprzez dziaania zwizane z budow spoeczestwa informacyjnego. Szczeglnie wane jest w warunkach wojewdztwa mazowieckiego denie do przeciwdziaania wykluczeniu cyfrowemu, ktrym zagroone s tereny pozametropolitalne, a take tworzenie warunkw dla upowszechniania i zwikszania dostpnoci e-usug. Tak rozumiany rozwj gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy bdzie wpywa na podniesienie poziomu konkurencyjnoci gospodarki wojewdztwa, jak rwnie zwikszenie spjnoci gospodarczej regionu przyczyniajc si tym samym do osigania celu gwnego RPO WM. Cel poredni realizowany bdzie poprzez przedsiwzicia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetw: I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 2. Poprawa i uzupenienie istniejcej infrastruktury technicznej. Spjno terytorialna oraz dostpno przestrzenna to kolejne gwne czynniki determinujce konkurencyjno regionu. Stan infrastruktury technicznej wojewdztwa mazowieckiego moe sta si barier dla dalszego rozwoju gospodarki. Znaczca poprawa poziomu wyposaenia w infrastruktur techniczn warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim jest Warszawa, na otoczenie regionalne prowadzc do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych Mazowsza oraz otwarcie regionu na nowych partnerw gospodarczych i turystw. Suy temu bd dziaania nakierowane zarwno na podniesienie jakoci regionalnego systemu transportowego uwzgldniajcego popraw ukadu drogowego o znaczeniu regionalnym, szczeglnie pomidzy gwnymi miastami wojewdztwa oraz rozwj regionalnego transportu publicznego. Rozwj regionalnego systemu transportowego w warunkach wojewdztwa mazowieckiego musi uwzgldnia dostpno regionu w ukadzie midzyregionalnym i europejskim. Zwikszenie dostpnoci w ukadzie midzynarodowym bdzie moliwe poprzez wsparcie skierowane na uruchomienie jednego lotniska regionalnego, uzupeniajcego funkcjonalnie port lotniczy Okcie. Zrwnowaonemu rozwojowi regionu suy bd dziaania zwizane z popraw stanu infrastruktury sucej ochronie rodowiska i zwikszeniem bezpieczestwa energetycznego w wojewdztwie. Poprawa i uzupenienie istniejcej infrastruktury technicznej suy bdzie realizacji celu gwnego RPO WM i odbywa si bdzie poprzez przedsiwzicia przewidziane w Priorytetach: III. Regionalny system transportowy. IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka. 3. Aktywizacja miast oraz obszarw atrakcyjnych turystycznie.

Jednym z waniejszych problemw wojewdztwa mazowieckiego jest nierwnomierny rozwj spoeczno gospodarczy pomidzy aglomeracj warszawsk, a pozostaymi obszarami regionu. Wykorzystanie atutw regionu jakimi s: rwnomierne rozlokowanie tkanki miejskiej na obszarze wojewdztwa, a take znaczce walory przyrodnicze i kulturowe bdzie mie kluczowe znaczenie w procesie przezwyciania negatywnych tendencji zwizanych z pogbiajc si polaryzacj regionu. Budowaniu przewag konkurencyjnych wojewdztwa mazowieckiego i rwnowaeniu poziomu rozwoju wewntrz wojewdztwa suy bd dziaania nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarw atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkacw, turystw i inwestorw. Wsparcie bdzie kierowane na realizacj przedsiwzi zwizanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a take rozwojem turystyki i rekreacji. Jednoczenie podejmowane bd dziaania nakierowane na wzmacnianie pozycji i roli miast w wojewdztwie mazowieckim polegajce na wsparciu miejskiego transportu publicznego a take przedsiwzi zwizanych z rewitalizacj tkanki miejskiej, w tym take zasobw mieszkaniowych, aby tworzy silne, atrakcyjne orodki miejskie, ktre bd mogy stanowi ogniwa poredniczce w przenoszeniu potencjau Warszawy na otoczenie regionalne. Dziki temu wzrasta bdzie spjno wewntrzna wojewdztwa zarwno w wymiarze spoecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany bdzie cel gwny programu. Osiganiu celu poredniego: Aktywizacja miast oraz obszarw atrakcyjnych turystycznie suy bd przedsiwzicia wspierane w ramach priorytetw: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 4. Poprawa infrastruktury spoecznej warunkujcej rozwj kapitau ludzkiego w regionie. O jakoci i trwaoci procesw rozwojowych regionu w duym stopniu decyduje dobrze wyedukowany i zdrowy czowiek, przygotowany do podejmowania wyzwa, jakie stawia przed nim wspczesny wiat. Trway rozwj regionu nie jest wic moliwy bez inwestycji umoliwiajcych rozwj kapitau ludzkiego, w tym stworzenia warunkw dla aktywnoci i mobilnoci zawodowej odpowiadajcej na zachodzce przemiany gospodarcze i strukturalne. O kompleksowoci dziaa na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego stanowi bd dziaania inwestycyjne warunkujce popraw bazy edukacyjnej, zwikszenie dostpnoci i jakoci opieki zdrowotnej oraz spoecznej, w zakresie sprawowania opieki nad ludmi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jako ycia oceniana poprzez poziom i warunki wiadczenia usug o charakterze spoecznym przyczynia si do zwikszenia spjnoci spoecznej, poprawiajc tym samym atrakcyjno inwestycyjn regionu. Przedsiwzicia z zakresu rozwoju infrastruktury spoecznej warunkujcej rozwj kapitau ludzkiego w regionie bd suy realizacji celu gwnego RPO WM, zarwno w wymiarze konkurencyjnoci, jak i spjnoci wojewdztwa. Dziaania te bd wspierane w ramach Priorytetu: VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego. Cele szczegowe programu przyczyniaj si do osigania celu gwnego programu, a tym samym do osigania celw rozwojowych okrelonych w dokumentach wsplnotowych i krajowych oraz Strategii Rozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmujc te, ktre mog by realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR. 3. Finansowanie. Zgodnie z zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierajcych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spjnoci) informacjami wojewdztwo mazowieckie bdzie dysponowao w latach 2007-2013 kwot wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokoci 1.831.496.698 euro. RPO WM wdraany bdzie rwnie przy udziale krajowych rodkw publicznych (323.205.300 euro) i innych rde finansowania (877.828.576 euro). Wkad rodkw publicznych w realizacj RPO WM bdzie mia nastpujce proporcje: 85% rodki EFRR, 15% krajowe rodki publiczne.

4.1. Opis schematu przepyww finansowych w ramach RPO WM rodki EFRR przekazywane s przez Komisj Europejsk (KE) jako zaliczki, patnoci okresowe oraz patno salda kocowego na wyodrbniony rachunek bankowy prowadzony w euro przez Ministra Finansw. Nastpnie po przewalutowaniu zostaj przekazane na rachunek budetu pastwa i stanowi jego dochd. Instytucj odpowiedzialn za otrzymywanie patnoci dokonywanych przez KE jest Ministerstwo Finansw. Minister waciwy ds. rozwoju regionalnego, penicy funkcj IK RPO, otrzymuje rodki publiczne z budetu pastwa, a nastpnie przekazuje je w formie dotacji rozwojowej na finansowanie RPO WM Zarzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego. Nastpnie Zarzd Wojewdztwa na podstawie porozumienia i delegacji zada, przekazuje Mazowieckiej Jednostce Wdraania Programw Unijnych (IP II) rodki na wydatki, ktrych rdem pokrycia jest dotacja rozwojowa. Instytucja ta odpowiedzialna jest za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw w ramach Priorytetw od I do VII, z wyczeniem patnoci na realizacj projektw wasnych samorzdu wojewdztwa oraz projektw realizowanych przez pastwowe jednostki budetowe. Natomiast Instytucj odpowiedzialn za dokonywanie patnoci na realizacj projektw wasnych samorzdu wojewdztwa (w tym projektw systemowych w ramach Priorytetu VIII) jest Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego. Instytucj odpowiedzialn za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi jest waciwy dysponent czci budetowej okrelony w ustawie budetowej. 4.2 Zasady przekazywania beneficjentom dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektw w ramach RPO WM Ze wzgldu na rodzaj beneficjentw realizujcych projekty w ramach RPO WM wyrnia si: projekty realizowane przez beneficjentw1; projekty realizowane przez pastwowe jednostki budetowe; projekty realizowane przez samorzd wojewdztwa zwane projektami wasnymi, w tym projekty systemowe w ramach Priorytetu VIII RPO WM; projekty realizowane przez wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne posiadajce osobowo prawn.

4.2.1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent, ktrego projekt zosta wyoniony w procedurze konkursowej do dofinansowania, lub znajduje si na licie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych podpisuje z MJWPU umow o dofinansowanie realizacji projektu, z wyczeniem projektw wasnych samorzdu wojewdztwa, ktre s realizowane na podstawie decyzji Zarzdu Wojewdztwa, okrelajcej warunki realizacji i rozliczania projektu. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zawiera co najmniej (art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych): opis przedsiwzicia, w tym cel, na jaki przyznano rodki i termin jego realizacji; harmonogram dokonywania wydatkw; wysoko przyznanych rodkw i tryb ich przekazywania; zasady rozliczania odsetek bankowych od przekazanych rodkw dotacji rozwojowej w formie zaliczki; zobowizanie do poddania si kontroli; termin i sposb rozliczenia rodkw; formy zabezpiecze naleytego wykonania umowy; warunki zwrotu rodkw i rozwizania umowy w przypadku nieprawidowoci; inne postanowienia wynikajce z przepisw wsplnotowych lub krajowych;

4.2.2. Zabezpieczenie dotacji rozwojowej warunkujce jej przekazanie beneficjentowi Dotacja rozwojowa w formie refundacji/zaliczki wypacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia naleytego wykonania zobowiza wynikajcych z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku projektw realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych lub fundacj, ktrej fundatorem jest Skarb Pastwa, nie ma obowizku ustanawiania zabezpieczenia, co wynika z art. 209 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Zabezpieczenie prawidowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zostanie okrelone w umowie zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, dotyczcymi realizacji programw operacyjnych. MJWPU zwraca beneficjentowi dokument ustanawiajcy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy na pisemny wniosek beneficjenta, po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie wczeniej ni po zaakceptowaniu przez Instytucj Zarzdzajc Powiadczenia i deklaracji wydatkw od IZ do IC. Beneficjent jest niezwocznie informowany o tym fakcie przez MJWPU. W przypadku projektw generujcych dochd zabezpieczenie ustala si na okres piciu lat od daty zakoczenia realizacji projektu. 4.2.3. Dofinansowanie projektw realizowanych przez beneficjentw2 w ramach Priorytetw I - VII RPO WM. W RPO WM dofinansowanie realizacji projektw w ramach Priorytetw od I do VII, dokonywane jest przez Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych w formie refundacji poniesionych wydatkw, wypaty zaliczki lub przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkadu do funduszy kapitau podwyszonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy poyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarw miejskich oraz funduszy powierniczych, o ktrych mowa w art. 44 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 1) Refundacja wydatkw kwalifikowalnych poniesionych wczeniej przez beneficjenta. Refundacja wydatkw bdzie dokonywana na warunkach okrelonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem wydatkw w niej okrelonym oraz na podstawie Wniosku o patno, skadanego nie czciej ni raz na miesic, za okres penego miesica i nie rzadziej ni raz na kwarta (do 10 dnia miesica po upywie kwartau). Odnosi si do wydatkw faktycznie poniesionych. Refundacja dokumentowana bdzie zaczonymi do Wniosku o patno dokumentami szczegowo okrelonymi w wykazie wymaganych zacznikw do tego dokumentu. MJWPU weryfikuje Wniosek o patno i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji, wypaca rodki w terminie do 32 dni od momentu zoenia go przez beneficjenta. MJWPU dokonuje przelewu rodkw na wyodrbniony dla projektu rachunek bankowy, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i Wniosku o patno. Patno dla beneficjenta w formie refundacji w ramach RPO WM Instytucja Poredniczca II stopnia

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Wniosek o patno (1)

Dotacja rozwojowa refundacja


(2)

Beneficjent
(1) beneficjent wystpuje o rodki Wnioskiem o patno (2) IP II weryfikuje i wypaca rodki dotacji rozwojowej jest w terminie 32 dni od momentu zoenia Wniosku przez beneficjenta.

2) Zaliczka wypacana jest beneficjentowi na realizacj biecego zadania lub jego etapu, okrelonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Ta forma przekazywania beneficjentowi dotacji rozwojowej umoliwi mu realizacj projektu bez koniecznoci zacigania kredytw czy poyczek na ten cel. Dofinansowanie w formie zaliczki dokonywane jest: zgodnie z przepisami art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych, na warunkach okrelonych umow o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, na podstawie skadanego do MJWPU Wniosku o patno zaliczkow, nie czciej ni raz na miesic, z tym e ostatni Wniosek o patno zaliczkow w danym roku winien by zoony do 30 listopada, wypata rodkw w formie zaliczki moe by udzielona maksymalnie do wysokoci 95% cakowitej wartoci dofinansowania, pozostae 5% rodkw zostanie wypacone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatkw, zgodnie z umow o dofinansowanie projektu, beneficjent skada Wniosek o patno zaliczkow w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na rodki na dane zadanie lub etap zadania, okrelony w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Bdzie to podlegao weryfikacji przy rozliczaniu wydatkw i moe skutkowa podjciem dziaa dyscyplinujcych zgodnie z zapisami umowy. Kwota zaliczki wykazana przez beneficjenta we Wniosku o patno zaliczkow winna odzwierciedla rzeczywisty koszt zadania, na ktrego realizacj beneficjent wnioskuje o zaliczk. MJWPU weryfikuje Wniosek o patno zaliczkow i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji wypaca rodki w terminie do 8 dni roboczych od momentu zoenia go przez beneficjenta. MJWPU dokonuje przelewu rodkw na wyodrbniony dla projektu rachunek bankowy dla zaliczki, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i Wniosku o patno zaliczkow. Nastpnie beneficjent po otrzymaniu zaliczki, reguluje zobowizania wobec kontrahenta i rozlicza zaliczk w terminie do 10 dni roboczych od jej otrzymania, poprzez zoenie Wniosku o patno wraz z wymaganymi zacznikami. Za dat rozliczenia przyjmuje si dat zoenia Wniosku w siedzibie MJWPU wraz z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Beneficjent zobowizany jest rwnie do prowadzenia wyodrbnionego rachunku bankowego dla rodkw wasnych. Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki uwarunkowane jest rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%, o czym beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU. W przypadku niewykorzystania penej kwoty zaliczki beneficjent zobowizany jest zwrci rodki na wskazany w umowie o dofinansowanie rachunek bankowy. Beneficjent, ktry nie rozliczy terminowo otrzymanej zaliczki (w tym nie zwrci niewykorzystanej zaliczki) nastpne transze dotacji bdzie mg uzyska jedynie w formie refundacji wydatkw. Beneficjent, ktry otrzyma dotacj rozwojow w danym roku w formie zaliczki, w przypadku gdy jej nie wydatkowa w danym roku, jest zobowizany do zwrotu niewydatkowanych rodkw w terminie do 10 stycznia roku nastpnego. Beneficjent winien okreli w umowie z wykonawc sposb rozlicze, umoliwiajcy mu wywizanie si ze zobowiza wynikajcych z umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z MJWPU. Harmonogram wydatkw podlega aktualizacji we Wniosku o patno, przed przekazaniem kolejnej transzy rodkw. Odsetki bankowe narose od przekazanych beneficjentowi transz zaliczek na finansowanie projektu, podlegaj niezwocznemu odprowadzeniu na rachunek bankowy okrelony w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza si roczne rozliczenie odsetek od rodkw przekazanych w formie zaliczki. W takim przypadku odsetki bankowe powinny by przekazane na rachunek MJWPU nie pniej ni do 10 stycznia nastpnego roku, z wyjtkiem jednostek samorzdu terytorialnego, w przypadku ktrych odsetki stanowi ich dochd. W przypadku posiadania przez beneficjenta nieoprocentowanego rachunku bankowego, nie powstaje obowizek zwrotu odsetek. Patno dla beneficjenta w formie zaliczki w ramach RPO WM Instytucja Poredniczca II stopnia Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Wniosek o patno zaliczkow (1)

Dotacja rozwojowa zaliczka


(2)

Wniosek o patno (roz-

liczenie zaliczki) (3)

Beneficjent

(1) beneficjent wystpuje o rodki w ramach dofinansowania w formie zaliczki Wnioskiem o patno zaliczkow, (2) IP II weryfikuje Wniosek i wypaca dofinansowanie w formie zaliczki w terminie 8 dni roboczych od momentu zoenia Wniosku przez beneficjenta, (3) beneficjent zobowizany jest do rozliczenia rodkw przekazanych w formie zaliczki do 10 dni roboczych od momentu otrzymania rodkw.

3) Przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkadu do funduszy kapitau podwyszonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy poyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarw miejskich oraz funduszy powierniczych, o ktrych mowa w art. 44 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dokonywane jest: zgodnie z przepisami art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych, zgodnie z 8. ust 1 pkt 4 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 wrzenia 2007r. w sprawie wydatkw zwizanych z realizacj programw operacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 175, poz. 1232 z pn. zm.), na warunkach okrelonych umow o dofinansowanie projektu, na podstawie skadanego do MJWPU Wniosku o patno, wypata rodkw moe by udzielona maksymalnie do wysokoci 100% cakowitej wartoci dofinansowania.

4.2.4. Dofinansowanie projektw realizowanych przez pastwowe jednostki budetowe rodki na finansowanie projektw pastwowych jednostek budetowych s zapewniane w ramach rocznych limitw wydatkw danego dysponenta czci budetowej, okrelonych w ustawie budetowej. rodki, na projekty wybierane w procedurze konkursowej, dla pastwowych jednostek budetowych s zaplanowane w ramach rezerwy celowej, ktrej dysponentem jest Minister Finansw. Po zatwierdzeniu przez IZ RPO WM projektu do realizacji, rodki te s uruchamiane przez Ministra Finansw na wniosek waciwego ministra nadzorujcego dan jednostk budetow. rodki na realizacj projektu pastwowa jednostka budetowa otrzymuje od waciwego dysponenta czci budetowej, natomiast Wniosek o patno wraz z zaczonymi dokumentami powiadczajcymi poniesione wydatki, stanowicy sprawozdanie, skada do MJWPU, w celu rozliczenia poniesionych wydatkw i ujcia ich przez MJWPU w Powiadczeniu i deklaracji wydatkw oraz wniosku o patno okresow od IP II do IZ. 4.2.5. Dofinansowanie projektw realizowanych przez samorzd wojewdztwa zwanych projektami wasnymi samorzdu wojewdztwa w ramach Priorytetw I VII RPO WM. Dofinansowanie projektw wasnych w ramach Priorytetw I VII dokonywane jest na zasadach okrelonych w punkcie 4.2.3 z zastrzeeniem, e: dotacja rozwojowa wypacana jest na podstawie decyzji Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w formie podjtej uchway,

zaliczka moe by udzielona do 100% wartoci dofinansowania, rodki dotacji wypacane s przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego. Patno dla beneficjenta (samorzdu wojewdztwa) w formie refundacji w ramach RPO WM

Instytucja Zarzdzajca RPO WM

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego

Pismo informujce o zatwierdzeniu Wniosku o patno

Instytucja Poredniczca II stopnia

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Dotacja rozwojowa - refundacja

Wniosek o patno

Beneficjent samorzd wojewdztwa (projekty wasne samorzdu)


- przepywy finansowe (wydatki)

Patno dla beneficjenta (samorzdu wojewdztwa) w formie zaliczki w ramach RPO WM

Instytucja Zarzdzajca RPO WM

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego

Pismo informujce o zatwierdzeniu Wniosku o patno

Instytucja Poredniczca II stopnia

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Dotacja rozwojowa - zaliczka

Wniosek o patno zaliczkow

Wniosek o patno (rozliczenie zaliczki)

Beneficjent samorzd wojewdztwa (projekty wasne samorzdu)

- przepywy finansowe (wydatki) - rozliczenie dofinansowania w formie zaliczki

4.2.6. Dofinansowanie projektw realizowanych przez samorzd wojewdztwa zwanych systemowymi, w ramach Priorytetu VIII Projekty systemowe w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna realizuj instytucje wykonujce czynnoci zastrzeone dla Beneficjenta PT RPO WM tj. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego (UMWM) oraz Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych (MJWPU). Projekty te realizowane s w oparciu o Roczne Plany Dziaa Pomocy Technicznej, zatwierdzane przez Zarzd Wojewdztwa. rodki na ich realizacj przekazywane s w formie zaliczki na podstawie Wniosku o przekazanie rodkw finansowych na

realizacj projektu systemowego w ramach PT RPO WM lub w formie refundacji poniesionych wydatkw na podstawie Wniosku o patno. Zaliczka na dofinansowanie projektw systemowych bdzie udzielana do 100% dofinansowania. Wszystkie wydatki realizowane w ramach projektu musz by ponoszone z wyodrbnionego dla projektu rachunku bankowego. Patno dla beneficjenta (realizujcego projekty systemowe) w formie zaliczki/refundacji w ramach RPO WM

Instytucja Zarzdzajca RPO WM

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego

Dotacja rozwojowa zaliczka/refundacja

Wniosek o przekazanie rodkw finansowych na realizacj projektu systemowego w ramach PT RPO WM

Wniosek o patno (rozliczenie rodkw)

Beneficjent UM WM i MJWPU (realizujcy projekty systemowe w ramach Priorytetu VIII)


- przepywy finansowe (wydatki) - rozliczenie rodkw

4.2.7. Dofinansowanie projektw realizowanych przez wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne posiadajce osobowo prawn3, w ramach Priorytetw I VII RPO WM. Dofinansowanie projektw realizowanych przez wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne posiadajce osobowo prawn, dokonywane jest na zasadach okrelonych w punkcie 4.2.3 z zastrzeeniem, e: zaliczka moe by udzielona do 100% wartoci przyznanego dofinansowania.

4.2.8. Rozliczanie wydatkw Beneficjenci realizujcy projekty w ramach Priorytetw I - VII, rozliczaj poniesione wydatki bd otrzyman zaliczk za pomoc Wniosku o patno skadanego do MJWPU, natomiast w przypadku Priorytetu VIII do UMWM. 5. Kwalifikowalno wydatkw Kwalifikowalno wydatkw dla projektw realizowanych w ramach RPO WM zostaa okrelona w Zasadach kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (Zasady). Zasady zostay przygotowane na podstawie przepisw art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712, z

pn. zm.). Okrelaj zasady kwalifikacji wydatkw oraz szczegowe kategorie wydatkw kwalifikowanych w projektach wspfinansowanych ze rodkw krajowych i wsplnotowych w ramach RPO WM. Zasady s zgodne z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczcych kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie programowania 2007 2013 Ministra Rozwoju Regionalnego i stanowi ich uszczegowienie w zakresie, w jakim Instytucja Zarzdzajca jest uprawniona do okrelenia szczegowych zasad kwalifikowania wydatkw. Zasady dotycz wszystkich wydatkw kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjenta zarwno w ramach wspfinansowania krajowego, jak i rodkw wsplnotowych w ramach realizacji projektu wspfinansowanego z EFRR w ramach RPO WM. Jedynie wydatki poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz zgodnie z Zasadami mog by uznane za kwalifikowalne. W przypadku projektu lub grupy projektw objtych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu ustanawiajcego WE (art. 87 ust. 1) mog obowizywa odrbne zasady dotyczce kwalifikowania wydatkw od okrelonych w Wytycznych, wynikajce z programu pomocy publicznej. Zasady s skierowane do Instytucji Poredniczcej II stopnia i Beneficjentw. Beneficjent moe wnioskowa o refundacj poniesionych wydatkw do kwoty okrelonej w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, e wydatki te zostay poniesione na realizacj projektu, ktrego zakres zosta zatwierdzony w umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz jeeli wydatki zostay poniesione zgodnie z obowizujcymi zasadami. W ramach projektw RPO WM kwalifikowalny jest wydatek, ktry zosta faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Pod pojciem wydatku faktycznie poniesionego naley rozumie wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchd rodkw pieninych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta, za wyjtkiem wkadu niepieninego, amortyzacji lub wkadu w postaci dodatkw lub wynagrodze wypacanych przez stron trzeci. Dowodem poniesienia wydatku jest opacona faktura lub inny dokument ksigowy o rwnowanej wartoci dowodowej wraz z dowodami zapaty. W przypadku wkadu niepieninego, amortyzacji lub wkadu w postaci dodatkw lub wynagrodze wypacanych przez stron trzeci, dokumenty przedkadane w ramach rozliczania projektu przez Beneficjenta powinny pozwala na identyfikacj sposobu wyliczenia tego wkadu oraz jego wysoko. W ramach projektw RPO WM, kady dochd uzyskany w ramach projektu, tj. kady wpyw rodkw finansowych ze sprzeday, wynajmu, usug lub innych rwnowanych opat gotwkowych, pomniejsza warto dofinansowania, ktr Beneficjent otrzyma na finansowanie wydatkw projektu realizowanego przez RPO WM. Instytucj odpowiedzialn za dokonywanie odpowiedniego pomniejszenia jest podmiot zawierajcy umow o dofinansowanie z Beneficjentem, tj. odpowiednio Instytucja Poredniczca II stopnia, Instytucja Zarzdzajca. Pod pojciem okresu kwalifikowania wydatkw naley rozumie okres, w ktrym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania nie stanowi wydatkw kwalifikowalnych. Pocztek okresu kwalifikowania wydatkw w RPO WM stanowi 1 stycznia 2007r. Koniec okresu kwalifikowania wydatkw w RPO WM stanowi 31 grudnia 2015r. Ostateczny okres kwalifikowania wydatkw dla danego projektu zostanie okrelony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, ktra okreli zarwno pocztkow jak i kocow dat kwalifikowalnoci wydatku. Pocztkow dat kwalifikowania wydatkw moe by 1 styczna 2007r., rwnie w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zosta zoony w pniejszym terminie. Kocowa data kwalifikowalnoci wydatku moe zosta zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgod instytucji stanowicej stron umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem jednak w adnym wypadku kocowa data kwalifikowania wydatkw dla projektu nie moe wykracza poza dat 31 grudnia 2015r. Powysze okresy kwalifikowalnoci nie maj zastosowania w przypadku projektw objtych pomoc publiczn. Dla projektw objtych pomoc publiczn kwalifikowalno wydatkw jest regulowana rozporzdzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego dla poszczeglnych sektorw. 6. Opis systemu wyboru projektw. 6.1. Podstawy prawne Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu

Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006r. L 210/25, z pn. zm.). Rozporzdzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006r. L 210/1, z pn. zm.). Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiajce szczegowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci oraz rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE z dnia 27 grudnia 2006r. L 371/1, z pn. zm.). Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 wrzenia 2009r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiajce szczegowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci oraz rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm.). Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitorowania projektw indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 6.2. Tryby wyboru projektw System wyboru projektw w ramach RPO WM przewiduje nastpujce tryby dokonywania wyboru projektw: a) tryb konkursowy zamknity z preselekcj, b) tryb konkursowy zamknity bez preselekcji, c) tryb konkursowy otwarty bez preselekcji, d) tryb indywidualny e) tryb systemowy (projekty pomocy technicznej) Tryby wyboru projektw oraz rodzaje konkursw dla poszczeglnych dziaa zostan wskazane w opisach dziaa w Uszczegowieniu RPO WM. a) tryb konkursowy zamknity z preselekcj Proces wyboru projektw w trybie konkursowym zamknitym z preselekcj skada si z nastpujcych etapw: Ogoszenie konkursu 1. MJWPU zgodnie z harmonogramem konkursw zamieszcza na swojej stronie internetowej ogoszenie o konkursie w formie regulaminu. 2. W dniu ogoszenia konkursu MJWPU zamieszcza informacj o konkursie w dzienniku o zasigu oglnopolskim lub regionalnym. 3. Minimalny okres naboru wnioskw wynosi 14 dni kalendarzowych. Nabr Wnioskw o dofinansowanie projektw 1. W odpowiedzi na ogoszenie o konkursie beneficjent skada do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami okrelonymi w Regulaminie konkursu. 2. MJWPU przyjmuje Wniosek o dofinansowanie projektu i rejestruje go zgodnie z przyjt wewntrzn procedur. Kady Wniosek o dofinansowanie projektu opatrywany jest informacj o momencie wpywu. Ocena projektw odbywa si w oparciu o kryteria wyboru okrelone w zaczniku nr 5 Uszczegowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy RPO WM (KM). Ocena formalna 1. Oceny formalnej dokonuje MJWPU.

2. Ocena formalna jest ocen 0/1, co oznacza e niespenienie ktregokolwiek z wymaganych kryteriw formalnych wyklucza projekt z dalszej oceny. 3. Ocena formalna trwa nie duej ni 30 dni od momentu zamknicia konkursu. 4. W trakcie oceny formalnej beneficjent ma moliwo jednorazowej poprawy bdw i uzupenienia brakw zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji z MJWPU. W takim przypadku 30 dniowy termin na ocen formaln zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projekt i/lub zacznikw. 5. W zalenoci od wynikw oceny formalnej Dyrektor MJWPU w cigu 7 dni od zakoczenia oceny podejmuje decyzj o: a. przekazaniu projektu do dalszej oceny, b. odrzuceniu projektu, i informuje beneficjenta o wyniku oceny formalnej. W przypadku odrzucenia projektu podaje przyczyny oraz informuje o moliwoci odwoania. 6. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, Instytucja Zarzdzajca moe podj decyzj o przedueniu oceny formalnej. Ocena strategiczna 1. Wnioski o dofinansowanie projektw, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie strategicznej. 2. Oceny strategicznej dokonuj pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy danych osb prowadzcych ocen strategiczn projektw w ramach RPO WM 2007-2013, penicy funkcj ekspertw. 3. Ocena strategiczna jest ocen punktow projekt oceniaj dwaj losowo wybrani pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Wniosek moe otrzyma do 35 punktw. 4. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych we Wniosku o dofinansowanie projektu przekazanym do oceny strategicznej, zostaje on zwrcony do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg oceny strategicznej ulega zawieszeniu. 5. Ocena strategiczna moe odbywa si rwnolegle do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna 1. Wnioski o dofinansowanie projektw, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie merytorycznej, w skad ktrej wchodzi: ocena horyzontalna i szczegowa ocena merytoryczna. 2. Oceny merytorycznej dokonuj eksperci wpisani do Bazy Ekspertw RPO WM 2007-2013 przez Instytucj Zarzdzajc. 3. Ocena merytoryczna jest ocen punktow. W ramach oceny horyzontalnej wniosek moe otrzyma do 10 pkt, a w ramach oceny merytorycznej szczegowej do 60 pkt. 4. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych we Wniosku o dofinansowanie projektu przekazanym do oceny merytorycznej, zostaje on zwrcony do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg oceny merytorycznej ulega zawieszeniu. 5. Ocena merytoryczna moe odbywa si rwnolegle do oceny strategicznej. Ocena strategiczna i ocena merytoryczna 1. Cakowita ocena strategiczna i merytoryczna trwa nie duej ni 45 dni od momentu podjcia decyzji o przekazaniu Wniosku o dofinansowanie projektu do oceny. 2. W przypadku stwierdzenia: a. bdw majcych charakter oczywistych pomyek (bdy rachunkowe prowadzce do zmiany wartoci projektu, oczywiste omyki) b. brakw w dokumentacji projektu lub niespjnoci midzy zapisami we wniosku i zacznikach, c. niejasnoci powodujcych rozbiene interpretacje,

uniemoliwiajcych prawidow ocen projektu, beneficjent jest wzywany do poprawy i uzupenienia bdw w terminie 14 dni od otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen strategiczn i merytoryczn, zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Po zakoczeniu cakowitej oceny strategicznej i merytorycznej wszystkich Wnioskw o dofinansowanie projektw, powstaje lista projektw uszeregowanych pod wzgldem liczby otrzymanych punktw. List tworz projekty, ktre uzyskay min. 60% maksymalnej liczby punktw moliwych do zdobycia w danym dziaaniu. Pozostae projekty nie podlegaj dalszej ocenie. Nastpnie lista jest przekazywana na posiedzenie Zarzdu Wojewdztwa. 4. Zarzd Wojewdztwa moe przyznawa dodatkowe punkty poszczeglnym projektom w ramach kryterium biecych potrzeb. Punktacja przyznawana na etapie oceny biecych potrzeb moe podwyszy sumaryczn liczb punktw przyznanych projektowi na etapie oceny strategicznej i oceny merytorycznej. Uycie tego kryterium przez Zarzd Wojewdztwa, bdzie za kadym razem odpowiednio uzasadnione. 5. Zarzd Wojewdztwa podejmuje wstpn decyzj o wyborze projektw do dofinansowania zgodnie z list rankingow do wyczerpania rodkw dostpnych dla danego konkursu. 6. Projekty pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania si rodkw w danym konkursie nie wskazane do dofinansowania, tworz list rezerwow. W przypadku zwolnienia si rodkw finansowych Zarzd Wojewdztwa moe podj decyzj o dofinansowaniu projektw rezerwowych w ramach danego konkursu. 7. Lista rankingowa oraz lista rezerwowa ogaszane s na stronie internetowej IZ i MJWPU. 8. W zalenoci od wynikw oceny strategicznej i merytorycznej Dyrektor MJWPU w cigu 14 dni od podjcia decyzji przez Zarzd Wojewdztwa informuje beneficjentw o wynikach oceny i: a. przekazaniu projektu do oceny wykonalnoci, b. odrzuceniu projektu i moliwoci odwoania, c. umieszczeniu projektu na licie rezerwowej. 9. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny strategicznej i merytorycznej. Ocena wykonalnoci 1. 2. 3. Beneficjenci dostarczaj wymagane na tym etapie dokumenty w terminie okrelonym we Wniosku o dofinansowanie projektu. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej i zgodnoci z Wnioskiem o dofinansowanie projektu dostarczonych dokumentw w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia przez MJWPU uchybie formalnych w dokumentacji beneficjent ma moliwo jednorazowej poprawy bdw i uzupenienia brakw zgodnie z uwagami MJWPU, w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 14 dniowy termin na weryfikacj formaln zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionej dokumentacji. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej dostarczonej dokumentacji Dyrektor MJWPU w cigu 7 dni podejmuje decyzj o odrzuceniu projektu, wraz z uzasadnieniem i informuje o moliwoci odwoania. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych w zoonej dokumentacji, zostaje ona zwrcona do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg oceny wykonalnoci ulega zawieszeniu. Ocena wykonalnoci dokonywana jest przez ekspertw wpisanych do Bazy Ekspertw RPO WM 20072013 przez Instytucj Zarzdzajc Ocena wykonalnoci trwa nie duej ni 30 dni od momentu zakoczenia weryfikacji formalnej dostarczonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia: a. bdw majcych charakter oczywistych pomyek (bdy rachunkowe prowadzce do zmiany wartoci projektu, oczywiste omyki),

4.

5. 6. 7. 8.

b. c.

brakw w dokumentacji projektu lub niespjnoci midzy zapisami we wniosku i zacznikach, niejasnoci powodujcych rozbiene interpretacje,

uniemoliwiajcych prawidow ocen projektu beneficjent jest wzywany do poprawy i uzupenienia bdw w terminie 14 dni od otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 30 dniowy termin na ocen wykonalnoci, zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionej dokumentacji. 9. W ramach oceny wykonalnoci nie przyznaje si punktw poszczeglnym projektom i nie tworzy si kolejnych list rankingowych. Ocena ta jest ocen 0/1. Ma potwierdzi, e projekty z listy rankingowej s wykonalne pod wzgldem technicznym, technologicznym, ekonomicznym i finansowym.

10. W przypadku zwolnienia si rodkw finansowych z powodu ewentualnego odrzucenia projektw po ocenie wykonalnoci, w ich miejsce decyzj Zarzdu Wojewdztwa mog trafi kolejne projekty z listy rezerwowej, po uprzednim zoeniu przez beneficjentw dokumentw wymaganych na tym etapie, przejciu procedury oceny formalnej i uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny wykonalnoci. 11. Lista projektw pozytywnie zweryfikowana pod wzgldem wykonalnoci jest przekazywana na posiedzenie Zarzdu Wojewdztwa. Wybr projektw 1. Po zakoczeniu oceny projektw Zarzd Wojewdztwa sukcesywnie zatwierdza uchwa projekty do dofinansowania. 2. Zarzd Wojewdztwa w oparciu o opinie z oceny wykonalnoci, po negocjacjach moe obniy poziom dofinansowania projektw. 3. W przypadku zwolnienia si rodkw finansowych Zarzd Wojewdztwa moe podj negocjacje w przypadku projektw znajdujcych si na licie rezerwowej. 4. Listy projektw wybranych do dofinansowania umieszczane s na stronach internetowych IZ oraz MJWPU. 5. Po podjciu decyzji o wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM, Dyrektor MJWPU podpisuje z beneficjentem Umow o dofinansowanie projektu. Procedura odwoawcza Procedura odwoawcza dla wnioskw o dofinansowanie projektw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 zostaa przyjta uchwa nr 796/228/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postpowania: I. Etap przedsdowy - protest wnioskodawca, ktrego projekt zosta oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny moe zoy pisemny protest, ktry jest rozpatrywany przez Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych. II. Etap sdowy skarga do waciwego wojewdzkiego sdu administracyjnego, a nastpnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sdu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z pn. zm.). Procedura ma zastosowanie dla konkursw ogoszonych od 20 grudnia 2008r. b) tryb konkursowy zamknity bez preselekcji Proces wyboru projektw w trybie konkursowym zamknitym bez preselekcji skada si z nastpujcych etapw: Ogoszenie konkursu 1. MJWPU zgodnie z harmonogramem konkursw zamieszcza na swojej stronie internetowej ogoszenie o konkursie w formie regulaminu. 2. W dniu ogoszenia konkursu MJWPU zamieszcza informacj o konkursie w dzienniku o zasigu oglnopolskim lub regionalnym. 3. Minimalny okres naboru wnioskw wynosi 14 dni kalendarzowych. Nabr Wnioskw o dofinansowanie projektw

1. W odpowiedzi na ogoszenie o konkursie beneficjent skada do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami okrelonymi w Regulaminie konkursu. 2. MJWPU przyjmuje Wniosek o dofinansowanie projektu i rejestruje go zgodnie z przyjt wewntrzn procedur. Kady Wniosek o dofinansowanie projektu opatrywany jest informacj o momencie wpywu. Ocena projektw odbywa si w oparciu o kryteria wyboru okrelone w zaczniku nr 5 Uszczegowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy RPO WM (KM). Ocena formalna 1. Oceny formalnej dokonuje MJWPU. 2. Ocena formalna jest ocen 0/1, co oznacza e niespenienie ktregokolwiek z wymaganych kryteriw formalnych wyklucza projekt z dalszej oceny. 3. Ocena formalna trwa nie duej ni 45 dni od momentu zamknicia konkursu. 4. W trakcie oceny formalnej beneficjent ma moliwo jednorazowej poprawy bdw i uzupenienia brakw zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji z MJWPU. W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen formaln zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu i/lub zacznikw. 5. W zalenoci od wynikw oceny formalnej Dyrektor MJWPU w cigu 7 dni od zakoczenia oceny podejmuje decyzj o: a. przekazaniu projektu do dalszej oceny, b. odrzuceniu projektu, i informuje beneficjenta o wyniku oceny formalnej. W przypadku odrzucenia projektu podaje przyczyny oraz informuje o moliwoci odwoania. 6. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny formalnej Ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna 1. Wnioski o dofinansowanie projektw wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie, w skad ktrej wchodzi: ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych we wniosku lub zacznikach przekazanych do oceny, zostaje on zwrcony do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg oceny ulega zawieszeniu. Pierwsza wykonywana jest ocena wykonalnoci. Ocena wykonalnoci jest ocen 0/1. Ma potwierdzi, e projekty s wykonalne pod wzgldem technicznym, technologicznym, ekonomicznym i finansowym. Uzyskanie oceny 0 wyklucza projekt z dalszej oceny. Oceny wykonalnoci i oceny merytorycznej (w skad ktrej wchodzi: ocena horyzontalna i szczegowa ocena merytoryczna), dokonuj eksperci wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy Ekspertw RPO WM 2007-2013. Oceny strategicznej dokonuj pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy danych osb prowadzcych ocen strategiczn projektw w ramach RPO WM 2007-2013, penicych funkcj ekspertw. Ocena strategiczna i ocena merytoryczna odbywa si jedynie dla projektw ocenionych pozytywnie pod wzgldem wykonalnoci i jest dokonywana przez ekspertw Ocena strategiczna i ocena merytoryczna s ocenami punktowymi. Cakowita ocena wykonalnoci, strategiczna i merytoryczna trwa nie duej ni 60 dni od momentu podjcia decyzji o przekazaniu Wniosku o dofinansowanie projektu do oceny. W przypadku stwierdzenia: a. bdw majcych charakter oczywistych pomyek (bdy rachunkowe prowadzce do zmiany wartoci projektu, oczywiste omyki w treci wniosku) b. brakw w dokumentacji projektu lub niespjnoci midzy zapisami we wniosku i zacznikach, c. niejasnoci powodujcych rozbiene interpretacje,

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

uniemoliwiajcych prawidow ocen wniosku beneficjent jest wzywany do poprawy i uzupenienia projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 60 dniowy termin na ocen wykonalnoci, strategiczn i merytoryczn zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi zacznikami. 9. Po zakoczeniu cakowitej oceny wykonalnoci, oceny strategicznej i oceny merytorycznej wszystkich Wnioskw o dofinansowanie projektw, powstaje lista projektw zweryfikowanych z punktu widzenia wykonalnoci projektw i uszeregowanych pod wzgldem liczby otrzymanych punktw. List tworz projekty, ktre uzyskay pozytywny wynik oceny wykonalnoci i uzyskay min. 60% maksymalnej liczby punktw moliwych do zdobycia w danym dziaaniu. Pozostae projekty nie podlegaj dalszej ocenie. Nastpnie lista jest przekazywana na posiedzenie Zarzdu Wojewdztwa.

10. Zarzd Wojewdztwa moe przyznawa dodatkowe punkty poszczeglnym projektom w ramach kryterium biecych potrzeb. Punktacja przyznawana na etapie oceny biecych potrzeb moe podwyszy sumaryczn liczb punktw przyznanych projektowi na etapie oceny strategicznej i oceny merytorycznej. Uycie tego kryterium przez Zarzd Wojewdztwa, bdzie za kadym razem odpowiednio uzasadnione. 11. Zarzd Wojewdztwa podejmuje decyzj o wyborze projektw do dofinansowania zgodnie z list rankingow do wyczerpania rodkw dostpnych dla danego konkursu. 12. Projekty pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania si rodkw w danym konkursie nie wskazane do dofinansowania, tworz list rezerwow. W przypadku zwolnienia si rodkw finansowych Zarzd Wojewdztwa moe podj decyzj o dofinansowaniu projektw rezerwowych w ramach danego konkursu. 13. Zarzd Wojewdztwa w oparciu o opinie z oceny wykonalnoci, po negocjacjach moe obniy poziom dofinansowania projektw. 14. W przypadku wyczerpania si alokacji Zarzd moe podj negocjacje w przypadku projektw znajdujcych si na licie rezerwowej. 15. Zarzd Wojewdztwa zatwierdza uchwa projekty do dofinansowania. 16. Lista projektw wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa ogaszane s na stronie internetowej IZ i MJWPU. 17. Dyrektor MJWPU w cigu 14 dni od podjcia decyzji przez Zarzd Wojewdztwa informuje beneficjentw o wynikach oceny i: a. wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM, b. odrzuceniu projektu i moliwoci odwoania, c. umieszczeniu projektu na licie rezerwowej. 18. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny. 19. Po podjciu decyzji o wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM, Dyrektor MJWPU podpisuje z beneficjentem Umow o dofinansowanie projektu. Procedura odwoawcza Procedura odwoawcza dla wnioskw o dofinansowanie projektw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 zostaa przyjta uchwa nr 796/228/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postpowania: I. Etap przedsdowy - protest wnioskodawca, ktrego projekt zosta oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny moe zoy pisemny protest, ktry jest rozpatrywany przez Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych. II. Etap sdowy skarga do waciwego wojewdzkiego sdu administracyjnego, a nastpnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sdu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z pn. zm.). Procedura ma zastosowanie dla konkursw ogoszonych od 20 grudnia 2008r.

c) tryb konkursowy otwarty bez preselekcji, Proces wyboru projektw w trybie konkursowym otwartym bez preselekcji skada si z nastpujcych etapw: Ogoszenie konkursu 1. MJWPU zgodnie z harmonogramem konkursw zamieszcza na swojej stronie internetowej ogoszenie o konkursie w formie regulaminu. 2. W dniu ogoszenia konkursu MJWPU zamieszcza informacj o konkursie w dzienniku o zasigu oglnopolskim lub regionalnym. 3. Raz w miesicu (tj. raz na 30 dni) na stronie internetowej MJWPU zamieszczana jest informacja przypominajca o trwaniu naboru wnioskw. 4. MJWPU zamieszcza na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni informacj o planowanej dacie zamknicia konkursu otwartego wraz z uzasadnieniem. Nabr Wnioskw o dofinansowanie projektw 1. Nabr wnioskw i ich ocena prowadzone s w sposb cigy, do wyczerpania okrelonego limitu rodkw lub do zamknicia konkursu uzasadnionego odpowiedni decyzj MJWPU. Wyniki oceny s ogaszane cyklicznie bd na bieco. 2. W odpowiedzi na ogoszenie o konkursie beneficjent skada do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami okrelonymi w Regulaminie konkursu. 3. MJWPU przyjmuje Wniosek o dofinansowanie projektu i rejestruje go zgodnie z przyjt wewntrzn procedur. Kady Wniosek o dofinansowanie projektu opatrywany jest informacj o momencie wpywu. Ocena projektw odbywa si w oparciu o kryteria wyboru okrelone w zaczniku nr 5 Uszczegowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy RPO WM (KM). Ocena formalna 1. Oceny formalnej dokonuje MJWPU. 2. Ocena formalna jest ocen 0/1, co oznacza e niespenienie ktregokolwiek z wymaganych kryteriw formalnych wyklucza projekt z dalszej oceny. 3. Ocena formalna trwa nie duej ni 45 dni od momentu zoenia Wniosku o dofinansowanie projektu. 4. W trakcie oceny formalnej beneficjent ma moliwo jednorazowej poprawy bdw i uzupenienia brakw zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji z MJWPU. W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen formaln zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu i/lub zacznikw. 5. W zalenoci od wynikw oceny formalnej Dyrektor MJWPU w cigu 7 dni od zakoczenia oceny podejmuje decyzj o: a. przekazaniu projektu do dalszej oceny, b. odrzuceniu projektu, i informuje beneficjenta o wyniku oceny formalnej. W przypadku odrzucenia projektu podaje przyczyny oraz informuje o moliwoci odwoania. 6. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny formalnej. Ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna 1. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie, w skad ktrej wchodzi: ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych we wniosku lub zacznikach przekazanych do oceny, zostaje on zwrcony do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg terminu ulega zawieszeniu.

2.

3.

Pierwsza wykonywana jest ocena wykonalnoci. Ocena wykonalnoci jest ocen 0/1. Ma potwierdzi, e projekty s wykonalne pod wzgldem technicznym, technologicznym, ekonomicznym i finansowym. Uzyskanie oceny 0 wyklucza projekt z dalszej oceny. Oceny wykonalnoci i oceny merytorycznej (w skad ktrej wchodzi: ocena horyzontalna i szczegowa ocena merytoryczna) dokonuj eksperci wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy Ekspertw RPO WM 2007-2013. Oceny strategicznej dokonuj pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy danych osb prowadzcych ocen strategiczn projektw w ramach RPO WM 2007-2013, penicych funkcj ekspertw Ocena strategiczna i ocena merytoryczna odbywa si jedynie dla projektw ocenionych pozytywnie pod wzgldem wykonalnoci i jest dokonywana przez ekspertw. Ocena strategiczna i ocena merytoryczna s ocenami punktowymi. Cakowita ocena wykonalnoci, strategiczna i merytoryczna trwa nie duej ni 60 dni od momentu podjcia decyzji o przekazaniu Wniosku o dofinansowanie projektu do oceny. W przypadku stwierdzenia: a. bdw majcych charakter oczywistych pomyek (bdy rachunkowe prowadzce do zmiany wartoci projektu, oczywiste omyki w treci wniosku) b. brakw w dokumentacji projektu lub niespjnoci midzy zapisami we wniosku i zacznikach, c. niejasnoci powodujcych rozbiene interpretacje, uniemoliwiajcych prawidow ocen wniosku beneficjent jest wzywany do poprawy i uzupenienia projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 60 dniowy termin na ocen wykonalnoci, strategiczn i merytoryczn zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi zacznikami.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

Po zakoczeniu cakowitej oceny wykonalnoci, oceny strategicznej i oceny merytorycznej wszystkich Wnioskw o dofinansowanie projektu, powstaje lista projektw zweryfikowanych z punktu widzenia wykonalnoci projektw i uszeregowanych pod wzgldem liczby otrzymanych punktw. List tworz projekty, ktre uzyskay pozytywny wynik oceny wykonalnoci i uzyskay min. 60% maksymalnej liczby punktw moliwych do zdobycia w danym dziaaniu. Pozostae projekty nie podlegaj dalszej ocenie. Nastpnie lista jest przekazywana na posiedzenie Zarzdu Wojewdztwa.

10. Zarzd Wojewdztwa moe przyznawa dodatkowe punkty poszczeglnym projektom w ramach kryterium biecych potrzeb. Punktacja przyznawana na etapie oceny biecych potrzeb moe podwyszy sumaryczn liczb punktw przyznanych projektowi na etapie oceny strategicznej i oceny merytorycznej. Uycie tego kryterium przez Zarzd Wojewdztwa, bdzie za kadym razem odpowiednio uzasadnione. 11. Zarzd Wojewdztwa podejmuje decyzj o wyborze projektw do dofinansowania zgodnie z list rankingow do wyczerpania rodkw dostpnych dla danego konkursu. 12. Projekty pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania si rodkw w danym konkursie nie wskazane do dofinansowania, tworz list rezerwow. W przypadku zwolnienia si rodkw finansowych Zarzd Wojewdztwa moe podj decyzj o dofinansowaniu projektw rezerwowych w ramach danego konkursu. 13. Zarzd Wojewdztwa w oparciu o opinie z oceny wykonalnoci, po negocjacjach moe obniy poziom dofinansowania projektw. 14. W przypadku wyczerpania si alokacji Zarzd moe podj negocjacje w przypadku projektw znajdujcych si na licie rezerwowej. 15. Zarzd Wojewdztwa zatwierdza uchwa projekty do dofinansowania. 16. Lista projektw wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa ogaszane s na stronie internetowej IZ i MJWPU. 17. Dyrektor MJWPU w cigu 14 dni od podjcia decyzji przez Zarzd Wojewdztwa informuje beneficjentw o wynikach oceny i: a. wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM,

b. odrzuceniu projektu i moliwoci odwoania, c. umieszczeniu projektu na licie rezerwowej. 18. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny. 19. Po podjciu decyzji o wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM, Dyrektor MJWPU podpisuje z beneficjentem Umow o dofinansowanie projektu. Procedura odwoawcza Procedura odwoawcza dla wnioskw o dofinansowanie projektw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 zostaa przyjta Uchwa Nr 796/228/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postpowania: I. Etap przedsdowy - protest wnioskodawca, ktrego projekt zosta oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny moe zoy pisemny protest, ktry jest rozpatrywany przez Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych. II. Etap sdowy skarga do waciwego wojewdzkiego sdu administracyjnego, a nastpnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sdu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z pn. zm.). Procedura ma zastosowanie dla konkursw ogoszonych od 20 grudnia 2008r. d) tryb indywidualny Tryb indywidualny ma zastosowanie do projektw ujtych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (IWIPK), zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitoringu projektw indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. IWIPK powstaje w wyniku oceny strategicznej propozycji projektw zgoszonych przez beneficjentw. Ocena strategiczna dokonywana jest przez pracownikw Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, w oparciu o kryteria dopuszczalnoci i kryteria strategiczne. IWIPK zostaje poddany konsultacjom spoecznym i jest przyjmowany przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Po ostatecznej akceptacji IWIPK przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, MJWPU podpisuje z beneficjentem umow wstpn (zwan dalej pre-umow), stanowic zobowizanie beneficjenta do prawidowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, znajdujcego si w IWIPK. Po ostatecznej akceptacji IWIPK zostaje podany do publicznej wiadomoci. Pena realizacja postanowie pre-umowy daje prawo do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu. Szczegowe warunki pre-umowy, ktre indywidualny projekt kluczowy musi speni w sposb czny w celu uzyskania dofinansowania, s nastpujce: a) prawidowe przygotowanie i przekazanie Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami w terminie ustalonym w pre-umowie do oceny wedug kryteriw przyjtych przez KM, b) uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej, oceny merytorycznej i oceny wykonalnoci Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego wraz z wymaganymi zacznikami, Skadanie dokumentacji 1. Wniosek o dofinansowanie projektu kluczowego wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami okrelonymi we Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego beneficjent skada do MJWPU najpniej do dnia okrelonego w pre-umowie. W przypadku wystpienia opnie lub problemw z terminowym przygotowaniem projektu, MJWPU podejmuje dziaania przewidziane w takich przypadkach w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitoringu projektw indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocena projektw odbywa si w oparciu o kryteria wyboru okrelone w zaczniku nr 5 Uszczegowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy RPO WM (KM).

Ocena formalna 1. Oceny formalnej dokonuje MJWPU. 2. Ocena formalna jest ocen 0/1, co oznacza e niespenienie ktregokolwiek z kryteriw formalnych wyklucza projekt z dalszej oceny. 3. Ocena formalna trwa nie duej ni 30 dni od momentu zoenia Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego. 4. W trakcie oceny formalnej beneficjent ma moliwo jednorazowej poprawy bdw i uzupenienia brakw zgodnie z uwagami MJWPU, w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 30 dniowy termin na ocen formaln zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego. 5. W zalenoci od wynikw oceny formalnej Dyrektor MJWPU w cigu 7 dni od zakoczenia oceny podejmuje decyzj o: a. przekazaniu projektu kluczowego do dalszej oceny, b. odrzuceniu projektu kluczowego w przypadku negatywnej oceny formalnej, 6. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny formalnej Ocena strategiczna, ocena merytoryczna i ocena wykonalnoci 1. Wnioski o dofinansowanie projektw kluczowych, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie strategicznej i merytorycznej (w skad ktrej wchodzi: ocena horyzontalna i szczegowa ocena merytoryczna) oraz ocenie wykonalnoci. W przypadku stwierdzenia bdw formalnych we wniosku przekazanym do oceny strategicznej i merytorycznej, zostaje on zwrcony do ponownej oceny formalnej. W takim przypadku bieg ocen ulega zawieszeniu. Oceny strategicznej dokonuj pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy danych osb prowadzcych ocen strategiczn projektw w ramach RPO WM 2007-2013, penicych funkcj ekspertw. Ocena strategiczna projektw moe odbywa si rwnolegle do oceny merytorycznej i oceny wykonalnoci, dokonywanej przez ekspertw Oceny merytorycznej oraz oceny wykonalnoci dokonuj eksperci wpisani przez Instytucj Zarzdzajc do Bazy Ekspertw RPO WM 2007-2013 W przypadku stwierdzenia: a. bdw majcych charakter oczywistych pomyek (bdy rachunkowe prowadzce do zmiany wartoci projektu, oczywiste omyki w treci wniosku), b. brakw w dokumentacji projektu lub niespjnoci midzy zapisami we wniosku i zacznikach, c. niejasnoci powodujcych rozbiene interpretacje, uniemoliwiajcych prawidow ocen wniosku beneficjent jest wzywany do poprawy i uzupenienia projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma z uwagami. W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen merytoryczn zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego. 7. 8. 9. Ocena strategiczna i ocena merytoryczna s ocenami punktowymi. Ocena wykonalnoci jest ocen 0/1. Ma potwierdzi, e projekty s wykonalne pod wzgldem technicznym, technologicznym, ekonomicznym i finansowym. Cakowita ocena strategiczna, merytoryczna i ocena wykonalnoci trwa nie duej ni 45 dni od momentu podjcia decyzji o przekazaniu Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego do oceny.

2.

3.

4. 5. 6.

10. W szczeglnych przypadkach na wniosek Dyrektora MJWPU, IZ moe podj decyzj o przedueniu oceny merytorycznej i wykonalnoci 11. Wyniki oceny strategicznej, merytorycznej i oceny wykonalnoci Wnioskw o dofinansowanie projektw kluczowych, ktre uzyskay min. 60% maksymalnej liczby punktw moliwych do zdobycia w da-

nym dziaaniu i uzyskay pozytywny wynik oceny wykonalnoci s przekazywane na posiedzenie Zarzdu Wojewdztwa. 12. Zarzd Wojewdztwa moe przyznawa dodatkowe punkty poszczeglnym projektom w ramach kryterium biecych potrzeb. Punktacja przyznawana na etapie oceny biecych potrzeb moe podwyszy sumaryczn liczb punktw przyznanych projektowi na etapie oceny strategicznej i oceny merytorycznej. Uycie tego kryterium przez Zarzd Wojewdztwa, bdzie za kadym razem odpowiednio uzasadnione. 13. Zarzd Wojewdztwa podejmuje decyzj o przyznaniu dofinansowania projektom kluczowym i zatwierdza uchwa projekty do dofinansowania. 14. Zarzd Wojewdztwa w oparciu o opinie z oceny wykonalnoci, po negocjacjach moe obniy poziom dofinansowania projektw kluczowych. 15. Informacje o przyznaniu dofinansowania projektom kluczowym ogaszane s na stronie internetowej IZ i MJWPU. 16. Dyrektor MJWPU w cigu 10 dni roboczych od podjcia decyzji przez Zarzd Wojewdztwa informuje beneficjentw o wynikach oceny merytorycznej oraz oceny wykonalnoci i: a. zatwierdzeniu projektu kluczowego do wspfinansowania w ramach RPO WM, b. odrzuceniu projektu kluczowego i usuniciu z IWIPK 17. Po podjciu decyzji o wyborze projektu do wspfinansowania w ramach RPO WM, Dyrektor MJWPU podpisuje z beneficjentem Umow o dofinansowanie projektu. e) tryb systemowy (projekty pomocy technicznej) Tryb systemowy ma zastosowanie do projektw realizowanych w ramach pomocy technicznej, ktr obejmuj specyficzne warunki zatwierdzania i wdraania. Beneficjenci pomocy technicznej Beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WM jest Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Instytucjami wykonujcymi czynnoci zastrzeone dla Beneficjenta PT RPO WM s: a) Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego (UMWM), b) Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych (MJWPU) W ramach UMWM czynnoci zastrzeone dla Beneficjenta PT RPO WM realizuj: Departamenty UMWM wykonujce czynnoci Instytucji Zarzdzajcej: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Departament Kontroli, Kancelaria Marszaka,

Departamenty UMWM wykonujce czynnoci wspomagajce Instytucj Zarzdzajc: Departament Budetu i Finansw w zakresie obsugi przepyww finansowych (dokonywanie patnoci, ksigowanie itp.), Departament Organizacji w zakresie obsugi kadrowej pracownikw zaangaowanych w proces zarzdzania i wdraania RPO WM.

Opracowywanie i zatwierdzanie projektu systemowego w ramach pomocy technicznej W ramach pomocy technicznej RPO WM s realizowane projekty systemowe w zakresie: wsparcia procesw zarzdzania i wdraania RPO WM oraz dziaa informacyjnych i promocyjnych, w oparciu o plany dziaa. Plany te maj charakter roczny i s zwane Rocznymi Planami Dziaa Pomocy Technicznej (RPD PT). RPD PT stanowi zacznik do wniosku o dofinansowanie projektu. RPD PT jest opracowywany oddzielnie dla kadego z Dziaa VIII Priorytetu RPO WM (za wyjtkiem roku 2007-2008): Dziaanie 8.1 Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM Dziaanie 8.2 Dziaania informacyjne i promocyjne.

Dokument ten zawiera szczegowy opis poszczeglnych typw operacji finansowanych z pomocy technicznej w ramach RPO WM oraz kwoty przeznaczone na ich finansowanie. Operacje finansowane ze rodkw pomocy technicznej s bezporednio zwizane z programowaniem, zarzdzaniem, wdraaniem, monitoringiem, ewaluacj, audytem, certyfikacj i kontrol oraz informacj i promocj RPO WM, IZ dokonuje podziau alokacji rodkw przeznaczonych na Priorytet VIII RPO WM pomidzy Instytucje wykonujce czynnoci zastrzeone dla Beneficjenta PT RPO WM, ustalajc tym samym limity na dany rok budetowy dla obu instytucji. Wysoko limitw uzaleniona jest od skutecznoci i efektywnoci wdraania poszczeglnych Priorytetw oraz efektywnoci wykorzystania rodkw pomocy technicznej. Limity rodkw zatwierdzane s przez Zarzd Wojewdztwa. Na podstawie informacji o wysokoci okrelonego przez IZ limitu rodkw Instytucje wykonujce czynnoci zastrzeone dla Beneficjenta PT RPO WM przygotowuj RPD PT w formie Wniosku o dofinansowanie jego realizacji i przekazuj je do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego dokonuje oceny formalnej i merytorycznej Wnioskw o dofinansowanie RPD PT obu instytucji, zgodnie z kryteriami wyboru projektw zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujcy RPO WM, w szczeglnoci pod ktem: zgodnoci z celami RPO WM, zgodnoci z prawodawstwem wsplnotowym i krajowym oraz dokumentami programowymi, kwalifikowalnoci wydatkw, celowoci planowanych dziaa.

RPD PT s zatwierdzane przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego przed uchwaleniem projektu budetu Samorzdu Wojewdztwa na rok nastpny (z wyjtkiem 2007 i 2008r.). Wydatki wynikajce z RPD PT powinny by ujte w projekcie budetu wojewdztwa na rok, ktrego dotyczy RPD PT. Dokonywanie zmian w projekcie systemowym w ramach pomocy technicznej Zmiany w Rocznym Planie Dziaa Pomocy Technicznej mog by dokonywane w ramach okrelonej alokacji rocznej na Priorytet VIII i mog dotyczy: przesuni rodkw pomidzy poszczeglnymi instytucjami (UMWM / MJWPU), przesuni rodkw pomidzy poszczeglnymi RPD PT danej instytucji, przesuni rodkw pomidzy poszczeglnymi typami operacji w RPD PT, przesuni rodkw pomidzy poszczeglnymi kategoriami wydatkw w ramach jednego typu operacji, usunicia / dodania kategorii wydatkw, zmiana wartoci projektu. Dokonanie zmian w RPD PT odbywa si w trybie waciwym dla opracowywania RPD PT i wymaga zatwierdzenia przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Wydatki przekraczajce kwot odpowiedniej pozycji RPD PT, ktre nie zostay zatwierdzone przez Zarzd Wojewdztwa, stanowi wydatki niekwalifikowalne i nie podlegaj refundacji. Zmiany w RPD PT beneficjent zgasza pisemnie wraz z ich opisem i uzasadnieniem do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w UMWM. Szczegowe zasady realizacji projektu opisano w dokumencie Zasady realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM oraz w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzdzajcej. 7. Wykaz dokumentw sucych realizacji Programu. WYTYCZNE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO: Wytyczne w zakresie wymogw, jakie powinny uwzgldnia procedury odwoawcze od 21.08.2009r. ustalone dla programw operacyjnych dla konkursw ogaszanych od dnia 20 grudnia 2008 Wytyczne w zakresie sprawozdawczoci od 15.07.2009r.

Wytyczne w zakresie warunkw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskw o od 03.07.2009r. patno do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzi wspfinansowanych z krajowych lub regionalnych programw operacyjnych dla przedsiwzi, dla ktrych wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunko- od 07.05.2009r. waniach zoono po 15 listopada 2008r. dla przedsiwzi przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008r. od 30.06.2008r. Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programw operacyjnych podmiotw od 30.04.2009r. realizujcych obowizek wiadczenia usug publicznych w ramach zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego w gospodarce odpadami Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowizkw Instytucji Zarzdzajcej od 22.01.2009r. Programem Operacyjnym Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z progra- od 02.02.2009r. mw operacyjnych podmiotw realizujcych obowizek wiadczenia usug publicznych w transporcie zbiorowym Wytyczne w zakresie wybranych zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektw od 15.01.2009r. inwestycyjnych, w tym projektw generujcych dochd Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie rodowiska wspfinansowanych przez Fundusz Spjnoci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 20072013 Warianty rozwoju gospodarczego Polski Krajowe wytyczne dotyczce kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy struktural- od 17.12.2008r. nych i Funduszu Spjnoci w okresie programowania 2007-2013 Wytyczne w zakresie procedury odwoawczej dla wszystkich programw operacyjnych od 19.09.2008r. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dziaa dotycz- od 09.09.2008r. cych mieszkalnictwa Wytyczne dotyczce dokonywania przegldu i renegocjacji z Komisj Europejsk pro- od 09.09.2008r. gramw operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitorowania projektw indy- od 01.09.2008r. widualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej od 23.07.2008r. Wytyczne w zakresie warunkw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektro- od 13.02.2008r. nicznej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postpowania w razie od 12.02.2008r. wykrycia nieprawidowoci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie programowania 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji od 05.10.2007r. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania patnoci i rozlicze od 05.10.2007r. Wytyczne dotyczce komitetw monitorujcych od 7.09.2007r. Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programw operacyjnych na lata 2007-2013 od 30.05.2007r. Wytyczne nr 2 w zakresie szczegowego opisu priorytetw programu operacyjnego od 13.03.2007r. AKTY PRAWNE DOTYCZCE POMOCY PUBLICZNEJ: Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.).

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjau instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 85, poz. 719). Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze poyczkowe i porczeniowe w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 105, poz. 874). Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 52, poz. 430). Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 padziernika 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portw lotniczych w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1356). Przepisy waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych. 4 Przepisy waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj w ramach regionalnych programw operacyjnych.5 Przepisy waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych.6 Przepisy waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania w latach 20092010 przedsibiorcom ograniczonych kwot pomocy w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych. 7 INNE DOKUMENTY: Zasady kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. Opis systemu zarzdzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. Zasady realizacji projektu systemowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2007-2013. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzdzajcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Poredniczcej II- Mazowieckiej Jednostki Wdraania Programw Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013.

II. Informacje nt. priorytetw i dziaa RPO WM. Priorytety RPO WM PRIORYTET I 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 1.2. Budowa sieci wsppracy nauka-gospodarka 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 1.5. Rozwj przedsibiorczoci 1.6. Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym 1.7. Promocja gospodarcza 1.8. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). PRIORYTET II 2.1. Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu 2.2. Rozwj e- usug 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

PRIORYTET III 3.1. Infrastruktura drogowa 3.2. Regionalny transport publiczny 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza PRIORYTET IV 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa 4.2. Ochrona powierzchni ziemi 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu PRIORYTET V 5.1. Transport miejski 5.2. Rewitalizacja miast PRIORYTET VI 6.1. Kultura 6.2. Turystyka PRIORYTET VII 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia 7.2. Infrastruktura suca edukacji 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej PRIORYTET VIII 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne Priorytet I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Cel gwny: Poprawa konkurencyjnoci Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsibiorczoci. Cele szczegowe: Zwikszenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjau infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsiwzicia rozwojowe. Rozwj sieci powiza gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrw i powiza kooperacyjnych midzy przedsibiorstwami oraz przedsibiorstwami a sfer badawczo - rozwojow. Rozwj sieci instytucji otoczenia biznesu i zwikszenie dostpnoci do usug doradczych. Zwikszenie dostpnoci firm do kapitau zewntrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsibiorstw. Podniesienie konkurencyjnoci mikroprzedsibiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogw rynkowych, w tym zapewnienie dostpu do nowych technologii, systemw certyfikacji i jakoci. Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjau, w tym atrakcyjnego pooenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. Priorytet I ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci wojewdztwa mazowieckiego. Szczeglny nacisk pooony zostanie na rozwj gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie rozwoju przedsibiorczoci oraz sektora badawczo-naukowego. Beneficjentami dziaa w ramach Priorytetu bd przede wszystkim mae i rednie przedsibiorstwa, ktre s inicjatorami w zakresie przedsibiorczoci, innowacji oraz przyczyniaj si do poprawy spjnoci spoecznej i gospodarczej Mazowsza na poziomie lokalnym i regionalnym. Budowa potencjau innowacyjnego

wojewdztwa mazowieckiego bdzie koncentrowa si na dziaaniach na rzecz infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych oraz regionalnych procesw proinnowacyjnych. Wsparcie otrzymaj rwnie instytucje otoczenia biznesu m.in. w zakresie rozwoju parkw przemysowych, naukowo-technologicznych, inkubatorw przedsibiorczoci oraz rozwoju instrumentw finansowania dziaalnoci gospodarczej. Ponadto realizowane bd dziaania majce na celu wzmocnienie konkurencyjnoci sfery badawczo - rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju orodkw o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje suce potrzebom bada naukowych oraz prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej jednostek naukowych oraz rozwj infrastruktury specjalistycznych laboratoriw. W celu wypromowania Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla inwestorw i nowych technologii podjty zostanie szereg dziaa promujcych zarwno region jako miejsce lokalizacji inwestycji jak i przedsibiorcw. W zakresie tym przewiduje si wsparcie i integracj dziaa w obszarze marketingu i promocji gospodarczej regionu, promocj przedsibiorcw na targach, misjach gospodarczych czy imprezach targowowystawienniczych, wspieranie i rozwj spjnych systemw informacji w zakresie promocji przedsibiorczoci i innowacyjnoci na Mazowszu. Dziaanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy. Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Wojewoda Mazowiecki. Ministerstwo Finansw.

Instytucja poredniczca w certyfikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych.

1.1 - Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Celem Dziaania jest zwikszenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjau infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej. Podniesienie konkurencyjnoci regionu nastpi przy wykorzystaniu potencjau sfery badawczo-rozwojowej, wzmocnienie infrastruktury badawczej i specjalistycznej aparatury, co wpynie na wzrost efektywnoci prowadzonych prac badawczych i konkurencyjno regionu. Realizowane bd dziaania majce na celu wzmocnienie konkurencyjnoci sfery badawczo - rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju orodkw o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje suce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budow, rozbudow i modernizacj infrastruktury naukowo - badawczej jednostek naukowych i szk wyszych oraz rozwj infrastruktury specjalistycznych laboratoriw.

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

14.

15.

16.

17. 18.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet II - Infrastruktura sfery B+R. Dziaanie 2.1 - Rozwj orodkw o wysokim potencjale badawczym. Przykadowe rodzaje projektw Realizowane bd projekty majce na celu wzmocnienie potencjau sfery badawczo - rozwojowej: budowa, przebudowa lub modernizacja obiektw infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym dziaajcych na bazie konsorcjum naukowoprzemysowym, niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci badawczo-rozwojowej; budowa, przebudowa lub modernizacja obiektw infrastruktury szk wyszych sucej prowadzeniu dziaalnoci badawczo-rozwojowej; wyposaenie w sprzt, oprzyrzdowanie i szybkie sieci informatyczne czce orodki badawcze; zakup aparatury specjalistycznej oraz wartoci niematerialnych i prawnych niezbdnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach; dostosowywanie laboratoriw do wymaga dyrektyw unijnych, zwaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony rodowiska. O dofinansowanie mog ubiega si jednostki naukowe i szkoy wysze prowadzce dziaalno na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 01 Dziaalno B+RT prowadzona w orodkach badawczych. 02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposaenie w sprzt, oprzyrzdowanie i szybkie sieci informatyczne czce orodki badawcze) oraz specjalistyczne orodki kompetencji technologicznych. b Temat priorytetowy (dla inNie dotyczy. terwencji cross-financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 00 Nie dotyczy. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowanych w Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi ramach dziaania (jeli dotyczy) wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 20072013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - financin- Nie dotyczy. gu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki naukowe. Szkoy wysze. Pocki Park Przemysowo-Technologiczny realizujcy projekt kluczowy

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i

oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. wnioskw o dofinansowanie Tryb indywidualny. Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o dofi- Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejnansowanie muje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 57 000 224 euro. ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 48 450 190 euro. dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 8 550 034 euro. krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 0 prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia wydatkach kwalifikowanych na Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia popoziomie projektu (%) mocy publicznej. 25. Minimalny wkad wasny benefiNa poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra cjenta (%) (jeli dotyczy) Rozwoju Regionalnego 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych. 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalno- Od dnia 1 stycznia 2007r. dla projektw, w ktrych nie bdzie ci wydatkw wystpowaa pomoc publiczna. W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych. 28. Minimalna/Maksymalna warto Maksymalna warto projektu poniej 4 mln PLN, bd wysza, projektu (jeli dotyczy) jeli projekt ujty jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. 29. Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy. wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci Zaliczka, refundacja. 31. Wysoko udziau cross financin- Nie dotyczy. gu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto bazowa wskanika Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku 2010 docelowym wskanika 2013 96 320 rocznie

1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego Liczba projektw z zakresu B+R szt. Wskaniki rezultatu

Nazwa wskanika

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku 2010 docelowym wskanika 2013 18 40 rocznie

1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego Liczba utworzonych miejsc pracy szt. w sektorze B+R - etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczcia projektu), w tym: - Kobiety szt. - Mczyni szt.

0 0

9 9

20 20

rocznie rocznie

Dziaanie 1.2 Budowa sieci wsppracy nauka - gospodarka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Numer i nazwa priorytetu Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarzdzajca Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy. dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. cja Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki. certyfikacji Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw Numer i nazwa dziaania 1.2 - Budowa sieci wsppracy nauka-gospodarka. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest zwikszenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsiwzicia rozwojowe. Obecnie obserwuje si brak zwizkw pomidzy przedsibiorcami, a sfer nauki. Poprzez to Dziaanie zamierza si podnie innowacyjno przedsibiorcw dziki wykorzystywaniu rezultatw prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby przez jednostki naukowe. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet I Badania i rozwj nowoczesnych technologii. Dziaanie 1.4 Wsparcie projektw celowych. Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsiwzicia. Dziaanie 4.1 Wsparcie wdroe prac B+R. Przykadowe rodzaje projektw Realizowane bd projekty celowe, ktrych podstaw s prace B+R suce zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsibiorcy. Przedsibiorca, ktry otrzyma wsparcie w ramach tego Dziaania bdzie sam decydowa o wykonawcy prac B+R moe przeprowadzi je sam, jeli dysponuje baz infrastrukturaln i innymi niezbdnymi zasobami lub moe zleci je jednostce naukowej, sieci naukowej czy konsorcjum naukowo-przemysowemu lub spce powoanej z udziaem tych jednostek nie dziaajcej dla zysku.

10.

11. 12.

13.

14.

Projekt celowy skada si bdzie z dwch faz: badawczej obejmujcej badania przemysowe (stosowane) i prace rozwojowe; czci wdroeniowej. Wnioskodawca bdzie skada jeden wniosek obejmujcy cao projektu. Najpierw wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie czci badawczej projektu. Po pomylnym zakoczeniu pierwszej fazy realizacji projektu celowego, wnioskodawca otrzyma wsparcie na wdroenie prac B+R. Zoony wniosek bdzie podlega caociowej ocenie obejmujcej zarwno cz badawczo-rozwojow, jak i wdroeniow (integraln czci projektu celowego jest powstae w jego wyniku wdroenie). W przypadku pomylnego przejcia procedury oceny, wnioskodawca otrzymuje decyzj o dofinansowaniu czci badawczej i warunkow decyzj o dofinansowaniu czci wdroeniowej. Po zakoczeniu czci badawczej nastpuje weryfikacja osignitych w jej trakcie wynikw. Jeeli cz badawcza projektu zakoczy si sukcesem, nastpuje dodatkowa weryfikacja czy wdroenie ma sens z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja nastpuje na podstawie zoonego sprawozdania kocowego z realizacji czci badawczej, majcego wykaza osignicie oczekiwanych rezultatw na podstawie odpowiednich bada rynku. Jeeli warunki rynkowe pozwalaj nadal na uzyskanie korzyci z wdroenia, beneficjent otrzymuje dofinansowanie czci przygotowawczej do wdroenia i samego wdroenia bez koniecznoci powtrnej penej oceny projektu. Naley jednoczenie podkreli, e po zrealizowaniu czci badawczej, a przed weryfikacj wynikw projektu beneficjent moe rozpocz wdraanie tych wynikw, na wasn odpowiedzialno. Przerwanie realizacji projektu nastpowa bdzie w nastpujcych przypadkach: jeli okae si, e dalsze prowadzenie czci badawczej nie doprowadzi do osignicia zakadanych wynikw, bd nie przyniesie spodziewanych efektw; po zakoczeniu czci badawczej warunki rynkowe zmieniy si na tyle, e wdroenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Ocenie podlega bdzie zarwno poziom naukowy, innowacyjno proponowanych rozwiza, jak i moliwo dokonania wdroenia, zarwno pod wzgldem technicznym, jak i ekonomicznym. W ramach czci badawczej przewiduje si dofinansowanie projektw obejmujcych przedsiwzicia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysowe (stosowane) i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsibiorcw, grupy przedsibiorcw samodzielnie lub we wsppracy z jednostkami naukowymi, a take na zlecenie przedsibiorcw przez jednostki naukowe lub inne podmioty posiadajce zdolno do bezporedniego zastosowania wynikw projektu w praktyce. Wydatki w ramach pierwszej fazy bd dofinansowane do momentu stworzenia prototypu. W ramach czci wdroeniowej zostan objte wsparciem dziaania inwestycyjne (zakup rodkw trwaych i/lub wartoci niematerialnych i prawnych) wraz z niezbdn czci doradcz (doradztwo kwalifikuje si do dofinansowania wycznie w przypadku MSP) konieczne do wdroenia wynikw prac B+R realizowanych w ramach pierwszej fazy. Jeeli przedsibiorca, przed zoeniem wniosku, bdzie mia ju wdroony prototyp, bd opatentowane dane rozwizanie, bdzie mg zoy wniosek o dofinansowanie tylko czci wdroeniowej. W zoonym wniosku oceniana bdzie cz badawcza i jeli jej

15.

16.

17. 18.

wdroenie uzasadnione bdzie z punktu widzenia ekonomicznego, wwczas bd mogy by dofinansowanie dziaania inwestycyjne oraz doradcze w celu wdroenia prototypu. Wsparcie dla etapu badawczego bdzie udzielane jako pomoc de minimis lub w ramach przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 03 - Transfer technologii i udoskonalanie sieci wsppracy midzy MSP a innymi przedsibiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wadzami regionalnymi, orodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.). 04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczeglnoci w MSP (w tym dostp do usug zwizanych z B+RT w orodkach badawczych). b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07 Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport. 12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 Hotele i restauracje. 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z: nych w ramach dziaania (jeli Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w dotyczy) ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - fiNie dotyczy. nancingu (jeli dotyczy) Beneficjenci

Typ beneficjentw Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26.

a b

Przedsibiorcy.

Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji.

Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 22 500 000 euro 6 375 000 euro 1 125 000 euro 15 000 000 euro

27.

28. 29.

Na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej). 50% - w przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze. 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398 z pn. zm.) Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw, (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.) Przepisw waciwego Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr.185, poz. 1317) . Dzie rozpoczcia kwalifikoW przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno walnoci wydatkw wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia .2007r. W przypadku udzielania pomocy publicznej na usugi doradcze, regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na projekty badawczo-rozwojowe) rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw waciwego rozporzdzania Ministra Rozwoju Regionalnego. Minimalna/Maksymalna warProjekty celowe dotyczce realizacji czci badawczej o wartoci to projektu (jeli dotyczy) maksymalnej poniej 400 tys. PLN. Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy.

wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku 2010 docelowym wskanika 2013 180 200 rocznie

1.2 Budowa sieci wsppracy nauka - gospodarka Liczba projektw wsppracy poszt. midzy przedsibiorstwami a jednostkami badawczymi Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku 2010 docelowym wskanika 2013 360 12 400 14 rocznie rocznie

1.2 Budowa sieci wsppracy nauka - gospodarka Dodatkowe inwestycje wykreowane mln dziki wsparciu Wzrost nakadw na dziaalno mln B+R w przedsibiorstwach dofinansowanych w ramach dziaania.

0 0

Dziaanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz. 1. 2. 3. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Funduszu finansujcego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO WM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy. dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Poredniczca II stopnia) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 1.3 - Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz.

12. Cel i uzasadnienie dziaania

13.

14.

15.

16.

Celem Dziaania jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjau, w tym atrakcyjnego pooenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. Poprawa konkurencyjnoci regionu bdzie opiera si na wykorzystaniu endogenicznego potencjau, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umoliwienia lokalizacji dziaalnoci gospodarczej, badawczo-rozwojowej i pochodnych. W porwnaniu do Warszawy pozostaa cz wojewdztwa wypada zdecydowanie niekorzystnie zarwno pod wzgldem terenw pod inwestycje i drg dojazdowych, jak i przygotowania ofert inwestycyjnych sprzyjajcych prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Skupienie dziaalnoci badawczo-rozwojowej, gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Warszawie jest wynikiem niedostatecznego rozwoju infrastruktury inwestycyjnej poza obszarem metropolitalnym. Natomiast w subregionach znajduj si zarwno zasoby terenw nieuzbrojonych w infrastruktur techniczn, jak i terenw poprzemysowych oraz powojskowych, ktre mog sta si dogodnym miejscem lokalizacji przedsibiorstw. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet VI Polska gospodarka na rynku midzynarodowym. Dziaanie 6.2 Rozwj sieci centrw obsugi inwestorw oraz powstawanie nowych terenw inwestycyjnych. Przykadowe rodzaje projektw Przewiduje si tworzenie warunkw dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, w tym dostpu do infrastruktury terenw inwestycyjnych poprzez: projekty inwestycyjne dotyczce kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje (niezalenie od powierzchni, jak zajmuj), z wyczeniem terenw przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe. Uzbrojenie zwizane bdzie z dostarczeniem podstawowych mediw: kanalizacji, wodocigu (nie stosuje si kryterium aglomeracji), instalacji elektrycznych, gazowych oraz drg wewntrznych. Moliwa bdzie rwnie budowa drogi dojazdowej czcej teren inwestycyjny z najblisz drog; budow nowych lub modernizacj istniejcych obiektw, w tym poprzemysowych i powojskowych, w celu stworzenia strefy aktywnoci gospodarczej (z wyczeniem przedsiwzi wspieranych w ramach Dziaania 5.2. Rewitalizacja miast; przystosowanie oraz budowa nowych obiektw do penienia funkcji inkubatorw przedsibiorczoci; dziaania studyjno koncepcyjne (dokumentacja, prace analityczne) dotyczce tworzenia terenw inwestycyjnych o powierzchni poniej 40ha. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 08 - Inne inwestycje w przedsibiorstwa. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza Nie dotyczy. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundu-

czy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw

szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Nie dotyczy.

Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn. Podmioty dziaajce w oparciu o umow/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Podmioty wykonujce zadania lub usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada jednostka samorzdu terytorialnego.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 90 000 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 76 500 000 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 13 500 000 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 0 prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny benefi3% dla jednostek samorzdu terytorialnego. cjenta (%) (jeli dotyczy) 15% - dla pozostaych beneficjentw. 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw 28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nie dotyczy. Od dnia 1 stycznia 2007 r. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz Powierzchnia uzbrojonych terenw m2 0 180 000 200 000 rocznie inwestycyjnych Liczba zmodernizowanych obiektw szt. 0 45 50 rocznie poprzemysowych w celu stworzenia strefy aktywnoci gospodarczej Wskaniki rezultatu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz Liczba obiektw przystosowanych do szt. 0 9 10 rocznie penienia funkcji inkubatorw przedsibiorczoci Dziaanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 1. 2. 3. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nazwa wskanika Jedn. miary

Nazwa wskanika

Jedn. miary

Nazwa Funduszu finansujcego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO WM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy. dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Poredniczca II stopnia) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 1.4 - Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest rozwj sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) i zwikszenie dostpnoci do usug konsultacyjnych i doradczych oraz zwikszenie dostpnoci firm do kapitau zewntrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsibiorstw. Obecnie instytucje otoczenia biznesu skupione s gwnie w Warszawie, za zakres i jako wiadczonych przez nie usug s zrnicowane. Ponadto orodki s sabo wyposaone pod wzgldem technicznym oraz odnotowuje si braki kadrowe. Oferta usug nie

jest dostosowana do potrzeb przedsibiorstw innowacyjnych i wspierania transferu innowacji. Regionalne i lokalne fundusze poyczkowe i porcze kredytowych wymagaj dokapitalizowania. System instytucji otoczenia biznesu dla swej sprawnoci wymaga zwikszenia potencjau instytucjonalnego i usugowego poprzez wykreowanie nowych i wzmocnienie ju istniejcych instytucji otoczenia biznesu oraz zapewnienie dostpu do usug konsultacyjnych i doradczych dla MSP, w tym m.in. dotyczcych projektw majcych za cel wdroenie w tych przedsibiorstwach procesw przyjaznych rodowisku. Konieczne jest wzmocnienie systemu IOB w celu wspierania dziaalnoci innowacyjnej poprzez wsparcie rozwoju parkw przemysowych, naukowo-technologicznych oraz inkubatorw przedsibiorczoci. W ramach Dziaania realizowane bd projekty majce na celu rozwj instrumentw finansowania dziaalnoci gospodarczej i inwestycyjnej funduszy poyczkowych i porcze kredytowych oraz dokapitalizowanie funduszy poyczkowych i porczeniowych dziaajcych na rynku regionalnym oraz lokalnym. 13. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet III Kapita dla innowacji. Dziaanie 3.3 Tworzenie systemu uatwiajcego inwestowanie w MSP. Priorytet V Dyfuzja innowacji. Dziaanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu wiadczcych usugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu regionalnym. Dziaanie 5.3 - Wspieranie orodkw innowacyjnoci. Priorytet VI Polska gospodarka na rynku midzynarodowym. Dziaanie 6.2 - Rozwj sieci centrw obsugi inwestorw oraz powstawanie nowych terenw inwestycyjnych. 14. Przykadowe rodzaje projektw Przewiduje si realizacj projektw dotyczcych: powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu; wsparcia parkw przemysowych oraz parkw technologicznych zarwno nowych, jak i ju istniejcych; tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu o zasigu lokalnym i regionalnym, w tym wsparcie nowej lokalizacji, modernizacji, rozbudowy dotychczasowej siedziby IOB w celu zwikszenie ich zdolnoci do wiadczenia usug przedsibiorcom dziaajcym w wojewdztwie mazowieckim; stworzenia infrastruktury niezbdnej do wiadczenie usug doradczych i konsultacyjnych dla MSP; prowadzenia dziaalnoci oraz sucych poprawie funkcjonowania IOB: budowa, przebudowa i wyposaenie infrastruktury w celu poprawy lub wiadczenia nowych usug; poprawa dostpnoci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej terenw inwestycyjnych przeznaczonych na strefy aktywnoci gospodarczej; opracowanie i wdroenie pakietw usug dostosowanych do potrzeb przedsibiorcw (rozwj dotychczas wiadczonych usug doradczych oraz wprowadzenie nowych usug). dokapitalizowania funduszy poyczkowych i porcze kredytowych dziaajcych na rynku lokalnym i regionalnym. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 05- Usugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi-

01 - Pomoc bezzwrotna 04 Inne formy finansowania d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. 16. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. 17. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy. cingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw Instytucje Otoczenia Biznesu. Fundusze poyczkowe/ porczeniowe (w odniesieniu do projektw dokapitalizowania funduszu), jako osoby prawne, ktre: nie dziaaj dla zysku lub przeznaczaj zysk na cele statutowe, utrzymujc odpowiedni poziom kapitau, uchwa waciwego organu utworzyy wyodrbniony ksigowo fundusz, s zarejestrowane, maj siedzib i prowadz dziaalno w wojewdztwie mazowieckim oraz rozpoczy i prowadziy dziaalno przed 1 stycznia 2008r. b Grupy docelowe (osoby, Przedsibiorcy. instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 164 025 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 56 939 375 euro, w tym dziaanie 17 127 477 euro (fundusze porczeniowe) 4 893 565 euro (fundusze poyczkowe) 22. Wkad ze rodkw publicznych 10 048 125 euro krajowych na dziaanie

Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing) Forma finansowania

biorstw i grup przedsibiorstw. 09 - Inne dziaania majce na celu pobudzanie bada, innowacji i przedsibiorczoci w MSP. Nie dotyczy.

23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)

97 037 500 euro 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia pomocy publicznej 100% w projektach dokapitalizowania funduszy poyczkowych i porczeniowych. 40 % - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 40 % - w przypadku udzielania pomocy de minimis 0% - w przypadku funduszy poyczkowych i porczeniowych Na poziomie wynikajcym z Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjau instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 85, poz. 719). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze poyczkowe i porczeniowe w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 105, poz. 874), ktre bdzie stosowane przez fundusz poyczkowy/porczeniowy, jeli wystpi pomoc publiczna na poziomie wsparcia udzielanego przedsibiorstwu przez fundusz. Od dnia 1 stycznia 2007r. dla projektw, w ktrych nie bdzie wystpowaa pomoc publiczna. W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z zapisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. Maksymalna kwota wsparcia parkw technologicznych zarwno nowych, jak i ju istniejcych poniej 40 mln PLN. Wsparcie dla projektw od 40 mln z jest moliwe w przypadku umieszczenia ich w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. Minimalna warto projektu dokapitalizowania funduszy poyczkowych 10 mln PLN Minimalna warto projektu dokapitalizowania funduszy porczeniowych 35 mln PLN Minimalna kwota wsparcia funduszy poyczkowych 10 mln PLN Minimalna kwota wsparcia funduszy dorczeniowych 35 mln PLN Zaliczka, refundacja. Przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkadu do funduszy kapitau podwyszonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy poyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarw miejskich oraz funduszy powierniczych, o ktrych mowa w art. 44 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy)

27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw

28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy)

29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci

31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Nie dotyczy.

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 2 2 2 2 rocznie rocznie

1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Liczba dokapitalizowanych funduszy szt. porcze kredytowych Liczba dokapitalizowanych funduszy szt. poyczkowych Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. miary

0 0

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 3 000 5 000 rocznie

1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Liczba udzielonych usug doradczych i szt. konsultacyjnych dla przedsibiorstw ze strony instytucji otoczenia biznesu Dziaanie 1.5 Rozwj przedsibiorczoci 1. 2. 3. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu

Nazwa Funduszu finansujcego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO WM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy. dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Projektw Unijnych. Poredniczca II stopnia) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 1.5 - Rozwj przedsibiorczoci. 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest podniesienie konkurencyjnoci mikroprzedsibiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogw rynkowych, w tym zapewnienie dostpu do nowych technologii, systemw certyfikacji i jakoci. Mae i rednie przedsibiorstwa (MSP) s motorem inicjatyw w

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

14. Przykadowe rodzaje projektw

zakresie przedsibiorczoci, innowacji oraz przyczyniaj si do poprawy spjnoci gospodarczej i spoecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi one gwne rdo zatrudnienia, wywieraj istotny wpyw na rozwj przedsibiorczoci i innowacyjnoci, a tym samym maj kluczowe znaczenie dla zwikszenia konkurencyjnoci. Jednym z kluczowych czynnikw prorozwojowych MSP s inwestycje. Natomiast wg bada i analiz, gwn barier rozwoju MSP jest przede wszystkim niedostateczny zasb wasnych rodkw przeznaczonych na inwestycje. W zwizku z tym w ramach dziaania realizowane bd projekty dotyczce inwestycyjnych dla przedsibiorstw. Wspierane bd rwnie dziaania majce na celu unowoczenienie wyposaenia niezbdnego do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej zakup maszyn, urzdze oraz oprogramowania. W zwizku ze sab konkurencyjnoci podmiotw gospodarczych konieczne jest skupienie dziaa na bezporednim wspieraniu przedsibiorczoci, szczeglnie w subregionach i na obszarach problemowych. W ramach Dziaania przewiduje si wspieranie firm zarwno nowopowstaych, jak i funkcjonujcych na rynku, w tym przedsibiorstw zarwno z bran tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsiwzicia. Dziaanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego Priorytet VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Dziaanie 6.2 Turystyka. Dziaanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjnoci przedsibiorstw poprzez realizacj nowych inwestycje obejmujcych: rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne zwizane z: utworzeniem nowego przedsibiorstwa; rozbudow istniejcego przedsibiorstwa; dywersyfikacj produkcji przedsibiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktw lub zasadnicz zmian dotyczc procesu produkcyjnego w istniejcym przedsibiorstwie. nabycie rodkw trwaych bezporednio zwizanych z przedsibiorstwem, ktre zostao zamknite lub zostaoby zamknite, gdyby zakup nie nastpi, przy czym rodki nabywane s przez inwestora niezalenego od zbywcy. Now inwestycj nie jest: inwestycja prowadzca wycznie do odtworzenia zdolnoci produkcyjnych; nabycie udziaw lub akcji przedsibiorstwa. W ramach Dziaania bd mogy by realizowane rwnie usugi doradcze w zakresie projektowania, wdraania i doskonalenia: nowego produktu lub usugi; systemw zarzdzania jakoci i innych wspomagajcych zarzdzanie; zarzdzania rodowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobw, usug, maszyn i urzdze. Ponadto bdzie moliwo unowoczenienia wyposaenia niezbdnego do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (m.in. zakup

15.

16.

17. 18.

maszyn, urzdze) o prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsibiorstwa. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 07 - Inwestowanie w przedsibiorstwa bezporednio zwizane z dziedzin bada i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsibiorstw przez uczelnie, istniejce orodki B+RT i przedsibiorstwa, itp.). 09 - Inne dziaania majce na celu pobudzenie bada, innowacji i przedsibiorczoci w MSP. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07 Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport. 12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 - Hotele i restauracje (dotyczy wycznie restauracji). 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy. cingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Przedsibiorcy. b

Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy. instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naTryb konkursowy bez preselekcji otwarty. boru wnioskw o dofinanTryb konkursowy bez preselekcji zamknity.

sowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26.

Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 473 750 000 euro 165 537 500 euro 29 212 500 euro 279 000 000 euro

27.

28. 29.

Na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej). 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 50% - w przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw, (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw noci wydatkw 12 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. W przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw rozporzdzania Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Minimalna/Maksymalna warto Maksymalna warto projektu: poniej 8 mln z; projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Demarkacja z PROW: w RPO WM wsparcie dla mikroprzedsiwsparcia (jeli dotyczy) biorstw: wsparcie poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW bez minimalnej wielkoci wsparcia, kada dziaalno; wsparcie na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013 w zakresie dziaalnoci wykraczajcym poza zakres PKD w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskanik produktu Nazwa wskanika

przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr 139, poz. 883, z pn. zm.) - bez minimalnej wielkoci wsparcia; wsparcie na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektw o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 300 tys. PLN. Na poziomie UM nastpuje weryfikacja, czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 180 250 200 1 200 rocznie rocznie

1.5 Rozwj przedsibiorczoci Liczba przedsibiorstw objtych wsparciem w zakresie innowacji Liczba projektw z zakresu bezporedniej pomocy inwestycyjnej dla przedsibiorstw w podziale na: - mikro: - mae: - rednie: Wskanik rezultatu Nazwa wskanika

szt. szt.

0 0

szt. szt. szt.

0 0 0

540 360 180

600 400 200

rocznie rocznie rocznie

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto wartow roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 900 1000 rocznie

1.5 Rozwj przedsibiorczoci Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w penym wymiarze czasu, we wspartych przedsibiorstwach, w tym: - Kobiety - Mczyni

szt.

szt. szt.

0 0

450 450

500 500

rocznie rocznie

Dziaanie 1.6 Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Instytucja Poredniczca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy.

6. 7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw Numer i nazwa dziaania 1.6 - Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest rozwj sieci powiza gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrw i powiza kooperacyjnych midzy przedsibiorstwami i sfer badawczo rozwojow. Staa kooperacja pomidzy autorami, a odbiorcami rozwiza innowacyjnych zapewnia dogodne warunki do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiza technologicznych, produktowych i organizacyjnych. W ramach Dziaania wsparciem zostan objte wsplne przedsiwzicia grup przedsibiorcw majcych na celu wzmocnienie powiza pomidzy przedsibiorcami a sfer B+R. Wsppraca pomidzy tymi podmiotami przyczyni si do atwiejszego transferu wiedzy, wymiany dowiadcze oraz zmniejszenia kosztw dziaalnoci dziki wykorzystaniu wsplnej infrastruktury. Ze wzgldu na nisk skonno przedsibiorcw do tworzenia powiza spowodowan brakiem wiadomoci o korzyciach wynikajcych z udziau w klastrze konieczne jest wsparcie podmiotw prowadzcych klaster innowacyjny poprzez dofinansowanie ich dziaalnoci operacyjnej zwizanej z rozszerzeniem i aktywizacj powizania. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet V Dyfuzja innowacji. Dziaanie 5.1 - Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Przykadowe rodzaje projektw W ramach Dziaania przewiduje si: tworzenie i rozwj klastrw o charakterze regionalnym; doradztwo z zakresu opracowania planw rozwoju klastra; wspieranie dziaalnoci podmiotw prowadzcych klaster; dziaania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsibiorstw do udziau w klastrze; wdraanie i komercjalizacja technologii i produktw innowacyjnych. W ramach Programu wspierane bd powizania kooperacyjne lece na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 09 - Inne dziaania majce na celu pobudzenie bada, innowacji i przedsibiorczoci w MSP. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski.

16.

17. 18.

19.

05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07- Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport. 12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 Hotele i restauracje. 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy. cingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Osoby prawne: przedsibiorcy, jednostki naukowe, szkoy wysze, organizacje pozarzdowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzce powizanie kooperacyjne b Grupy docelowe (osoby, Przedsibiorcy, szkoy wysze, instytucje otoczenia biznesu instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania na- Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. boru wnioskw o dofinan- Tryb indywidualny. sowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego.

20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

26 250 000 euro 21 675 000 euro 3 825 000 euro 750 000 euro 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia pomocy publicznej.

26.

27.

28. 29. 30. 31.

50% - w przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych, (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych, (Dz.U. Nr 193, poz. 1399 z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjau instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 85, poz. 719). Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r. dla projektw, w ktrych nie bdzie noci wydatkw wystpowaa pomoc publiczna. W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw 12 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. W przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw rozporzdzania Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy. projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy. wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Zaliczka, refundacja. Wysoko udziau cross finan- Nie dotyczy.

cingu (%) Wskaniki produktu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 1.6 Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Liczba wspartych klastrw szt. 0 90 100 rocznie Wskaniki rezultatu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 1.6 Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Liczba wsplnych zakoczonych przedsiwzi w ramach klastra Dziaanie 1.7 Promocja gospodarcza 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy. szt. 0 90 100 rocznie Nazwa wskanika Jedn. miary Nazwa wskanika Jedn. miary

Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Poredniczca II stopnia) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 1.7 - Promocja gospodarcza. 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsibiorcw i nowych technologii. Promocja gospodarcza Mazowsza wymaga zintensyfikowania i skoordynowania dziaa. Efekty dotychczas podejmowanych dziaa promocyjnych s niewystarczajce w odniesieniu do potrzeb. Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorw i nowych technologii wymaga podjcia szeregu dziaa promujcych zarwno region, jako miejsce lokalizacji inwestycji, jak i przedsibiorcw. Do dziaa promujcych naley zaliczy w szczeglnoci udostpnianie przedsibiorcom oraz inwestorom kom-

pleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej dotyczcej sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a take jego walorw gospodarczych i przyrodniczych. 13. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet VI Polska Gospodarka na rynku midzynarodowym. Dziaanie 6.1 Paszport do eksportu. Dziaanie 6.5 Rozwj systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku midzynarodowym. 14. Przykadowe rodzaje projektw W ramach Dziaania przewiduje si wsparcie i integracj dziaa w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu poprzez: organizacj imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych; uczestnictwo przedsibiorcw w targach, imprezach targowo wystawienniczych w charakterze wystawcy; udzia w branowych misjach gospodarczych majcych na celu wyszukiwanie i dobr partnerw na rynkach docelowych; przygotowanie materiaw promocyjnych; budow, rozwj i obsug spjnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administracj publiczn w regionie, w tym: budowa i rozbudowa baz danych i systemw informacyjnych dla przedsibiorcw; budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach; budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenw przygotowanych pod dziaalno gospodarcz. Przedsibiorcy, jako beneficjenci Dziaania, bd mogli otrzyma dofinansowanie na: uczestnictwo przedsibiorcw w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, udzia w branowych misjach gospodarczych majcych na celu wyszukiwanie i dobr partnerw na rynkach docelowych. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 05 - Usugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsibiorstw i grup przedsibiorstw. 09 - Inne dziaania majce na celu pobudzenie bada, innowacji i przedsibiorczoci w MSP. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 01 Rolnictwo, owiectwo i lenictwo. 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07- Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport.

12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 Hotele i restauracje. 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 17 - Administracja publiczna. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. 16. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. 17. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy. cingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw Przedsibiorcy. Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn. Instytucje regionalne wspierajce promocj regionu. Organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz przedsibiorcw. Podmioty, ktre wykonuj usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd terytorialny. Grupy docelowe (osoby, Przedsibiorcy. instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania na- Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. boru wnioskw o dofinan- Tryb indywidualny. sowanie Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 20. Alokacja finansowa na dziaanie 57 750 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 46 962 500 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 8 287 500 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 2 500 000 euro prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia w wydatkach kwalifikowanych na Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia pomob

poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26.

cy publicznej.

27.

28. 29. 30. 31.

50% - w przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych,(Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych.(Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych, (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r. dla projektw, w ktrych nie bdzie noci wydatkw wystpowaa pomoc publiczna. W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw 12 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. W przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw rozporzdzania Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy. projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy. wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Zaliczka, refundacja. Wysoko udziau cross finan- Nie dotyczy. cingu (%)

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 45 Zakadana warto w roku docelowym 2013 50 Czstotliwo pomiaru wskanika

1.7 Promocja gospodarcza Liczba przedsiwzi informacyjnopromocyjnych o charakterze midzynarodowym Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt.

rocznie

Jedn.

Warto

Zakadana

Zakadana

Czstotliwo

miary

bazowa wskanika

warto w roku 2010

warto w roku docelowym 2013 200

pomiaru wskanika

1.7 Promocja gospodarcza Liczba przedsibiorcw biorcych udzia w misjach gospodarczych

szt.

180

rocznie

Dziaanie 1.8 Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu finansujcego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO WM Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy. Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych.

10.

11. 12.

13.

14.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Instytucja poredniczca w certyfi- Wojewoda Mazowiecki. kacji Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za doMazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. konywanie patnoci na rzecz beneficjentw Numer i nazwa dziaania 1.8 - Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszcze rnych komponentw rodowiska poprzez dostosowywanie si przedsibiorstw do wymogw BAT. Wsparciem publicznym zostan objte inwestycje, ktre umoliwiaj dostosowywanie si istniejcych przedsibiorstw do wymogw prawa wsplnotowego (dyrektywa nr 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. WE L 24 z 29.01.2008r.). Wspierane bd przedsiwzicia wpywajce na popraw stanu rodowiska. Projekty w ramach tego Dziaania dotycz pozwole zintegrowanych, oczyszczania ciekw przemysowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysowymi i niebezpiecznymi. Dofinansowane bd przedsiwzicia wprowadzajce proekologiczne technologie, m.in. materiaooszczdno, zmniejszenie wodochonnoci produkcji, zmniejszenie iloci wytwarzanych odpadw. Komplementarno z innymi dzia- Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko aniami i priorytetami Priorytet IV - Przedsiwzicia dostosowujce przedsibiorstwa do wymogw ochrony rodowiska Dziaanie 4.3 - Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). Przykadowe rodzaje projektw Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych

dostpnych technik (BAT) dotyczy bdzie: zmiany technologii sucych eliminowaniu szkodliwych oddziaywa i uciliwoci poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do rodowiska; zmiany technologii sucych zmniejszeniu zapotrzebowania na energi, wod oraz surowce, ze szczeglnym uwzgldnieniem wtrnego wykorzystania ciepa odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadw; zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkoci emisji niektrych substancji i energii do poziomu okrelonego w przepisach krajowych i wsplnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; inwestycje w urzdzenia ograniczajce emisje do rodowiska (tzw. urzdzenia koca rury), ktrych zastosowanie jest niezbdne dla spenienia zaostrzajcych si standardw emisyjnych lub granicznych wielkoci emisji. Wsparcie nie moe by udzielane na dostosowanie si przedsibiorstw do standardw, dla ktrych okres przejciowy si skoczy. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 06 - Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktw i procesw przyjaznych dla rodowiska (wdroenie efektywnych systemw zarzdzania rodowiskiem, wdroenie i stosowanie/uytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroenie czystych technologii do dziaalnoci produkcyjnej przedsibiorstw). b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 01 Rolnictwo, owiectwo i lenictwo. 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07- Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport. 12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 Hotele i restauracje. 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi.

f Lokalizacja 16. Lista wydatkw kwalifikowanych w ramach dziaania (jeli dotyczy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

PL12 Mazowieckie. Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 20072013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie dotyczy.

Mae i rednie przedsibiorstwa Nie dotyczy.

Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 23 418 135 euro 7 962 166 euro 1 405 088 euro 14 050 881 euro Na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej).

40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych, (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalno- W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona poci wydatkw mocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw 12 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. 28. Minimalna/Maksymalna warto Warto projektu: poniej 8 mln PLN.

projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu

Demarkacja z PROW: W ramach RPO WM dopuszczalne jest wsparcie dla przetwrstwa produktw rolnych i obrotu tymi produktami, z zastrzeeniem dziaalnoci okrelonych kodami PKD, wskazanych w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 padziernika 2007r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lenej objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1444, z pn. zm.). Wsparcie rozwoju istniejcych mikroprzedsibiorstw w RPO WM: na obszarach nie objtych PROW kada dziaalno na obszarach objtych PROW zakres dziaalnoci poza wymienionymi w projekcie rozporzdzenia MRiRW. Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 1.8 Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT) Liczba projektw ograniczajcych szt. 0 180 200 rocznie negatywne oddziaywanie na rodowisko w MSP Wskaniki rezultatu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 1.8 Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT) Warto projektw ograniczajcych mln 0 18 20 rocznie negatywne oddziaywanie na rodowisko w MSP Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Cel gwny: Rozwj spoeczestwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsiwzi wynikajcych ze Strategii eRozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Cele szczegowe: Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu. Rozwj e - usug dla obywateli. Rozwj technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP. Priorytet II ukierunkowany jest na dziaania majce na celu niwelowanie dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczeglnie na obszarach o niskim wskaniku potencjau e-Rozwoju. Cel ten realizowany bdzie poprzez realizacj projektw informatyzacji wojewdztwa oraz przedsiwzicia poNazwa wskanika Jedn. miary

Nazwa wskanika

Jedn. miary

zwalajce na rozwj publicznych e-usug dostpnych dla obywateli i przedsibiorcw o wymiarze regionalnym i lokalnym. W celu przeciwdziaania wykluczeniu informacyjnemu wojewdztwa mazowieckiego realizowane bd inwestycje zwizane m.in. z: budow lub rozbudow szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych czonych z sieci szerokopasmow na poziomie centralnym, rozwojem nowoczesnej infrastruktury informatycznej dla nauki i edukacji, tworzeniem zaawansowanych aplikacji i usug teleinformatycznych dla rodowiska naukowego, czy budow i rozbudow lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemw transmisji danych. Szczeglnie w strefach zagroenia wykluczeniem cyfrowym nastpi zwikszenie dostpu do Internetu poprzez sie oglnodostpnych placwek publicznych, w ktrych kady bdzie mg skorzysta z nieodpatnie dostpnych komputerw podczonych do Internetu (poprzez tzw. Publiczne Punkty Dostpu do Internetu PIAP). Ponadto zapewniony zostanie rozwj systemw wspomagania zarzdzania terytorium w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym rozwizania GIS (Systemy Informacji Przestrzennej). W celu wprowadzenia e-usug na Mazowszu prowadzone bd dziaania majce na celu zapewnienie i modernizacj infrastruktury informatycznej urzdw administracji publicznej oraz publicznej ochrony zdrowia. W celu zwikszenia konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora MSP, dofinansowanie otrzymaj rwnie projekty majce na celu szerokie zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w przedsibiorstwach. Dziaanie 2.1 Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. 2. Numer i nazwa priorytetu Priorytet II. Przypieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 3. Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 4. Instytucja Zarzdzajca Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy. dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. cja Poredniczca II stopnia) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. 8. Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki. certyfikacji 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 2.1 - Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu. 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez: wzmocnienie tworzenia spoeczestwa informacyjnego, rozwj infrastruktury cznoci elektronicznej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwj wojewdztwa mazowieckiego uzaleniony jest od dostpnoci cyfrowej, poziomu innowacyjnoci oraz zdolnoci do wykorzystania technologii ICT zarwno w gospodarce, nauce jak i ochronie zdrowia. Na budow potencjau innowacyjnego wpywa take absorpcja innowacyjnych rozwiza przez administracj publiczn oraz proinnowacyjna aktywno mieszkacw. Szczeglnie w strefach zagroenia wykluczeniem cyfrowym, zwik1.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

szenie dostpu do Internetu powinno nastpi poprzez sie oglnodostpnych placwek publicznych, w ktrych kady bdzie mg skorzysta nieodpatnie z Internetu, w tym w szczeglnoci poprzez dostp do komputerw podczonych do Internetu (PIAP). Komplementarno z innymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dziaaniami i priorytetami Priorytet VIII Spoeczestwo informacyjne zwikszanie innowacyjnoci gospodarki. Dziaanie 8.3 - Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu eInclusion. Przykadowe rodzaje projektw W ramach Dziaania realizowane bd nastpujce przedsiwzicia: budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych czonych z sieci szerokopasmow na poziomie centralnym; budowa i wdraanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania na poziomie regionalnym i lokalnym; rozwj telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych; Publiczne Punkty Dostpu do Internetu (PIAP); budowa, przebudowa i wyposaenie inwestycyjne centrw zarzdzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastruktur teleinformatyczn; Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym; budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemw transmisji danych zwaszcza na obszarach zagroonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa); informatyzacja instytucji publicznych. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 10 - Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe). 11 - Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostp, bezpieczestwo, interoperacyjno, zapobieganie zagroeniom, badania, innowacje, treci cyfrowe, itp.). b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross - financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 00 - Nie dotyczy. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - fiNie dotyczy. nancingu (jeli dotyczy) a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn. Jednostki naukowe.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) 193 076 620 euro 155 190 127 euro 27 386 493 euro 10 500 000 euro

Szkoy wysze. Zakady opieki zdrowotnej dziaajce w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ. Instytucje Otoczenia Biznesu. Organizacje pozarzdowe. Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn. Spki w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd terytorialny. Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych. Osoby i instytucje z terenu wojewdztwa mazowieckiego.

85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia pomocy publicznej. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Na poziomie wynikajcym z Przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych. Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Od dnia 1 stycznia 2007r. dla projektw, w ktrych nie bdzie wystpowaa pomoc publiczna. W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regio-

27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw

28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

nalnych programw operacyjnych, W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 0 45 200 200 225 rocznie rocznie

2.1 Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu Liczba utworzonych PIAP szt. Liczba podcze do Internetu szerokopaszt. smowego, w tym: MSP szt. szkoy wysze szt. administracja publiczna szt. Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. miary

0 0 0

180 4 18

200 5 20

rocznie

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 0 450 000 150 000 500 000 800 000 rocznie rocznie

2.1 Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu Liczba osb korzystajcych z PIAP osoby Liczba osb, ktre uzyskay dostp do szerokopasmowego Internetu Dziaanie 2.2 Rozwj e-usug 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca osoby

Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki. fikacji

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II. Przypieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw 11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

9.

Ministerstwo Finansw.

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych.

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

14. Przykadowe rodzaje projektw

2.2 - Rozwj e- usug. Celem Dziaania jest rozwj e-usug dla obywateli. Region cechuje saby rozwj e-usug na wszystkich stopniach zaawansowania. W zwizku z powyszym konieczne jest zapewnienie mieszkacom wojewdztwa powszechnego dostpu do usug on-line na caym obszarze regionu, w tym zwaszcza wiadczonych przez administracj lokaln i regionaln. W ramach Dziaania nastpi rwnie stworzenie systemu usug on-line dostpnych dla mieszkacw i przedsibiorcw, platformy zintegrowanych usug publicznych oraz innych usug spoeczestwa informacyjnego powizanych z serwisem informacyjnokomunikacyjnym. Zapewnienie rozwoju systemw wspomagania zarzdzania terytorium nastpi w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. Dziaanie 7.1 - Spoeczestwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. W ramach Dziaania przewiduje si: tworzenie i wdraanie systemw informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwikszajcych dostpno usug wiadczonych drog elektroniczn (front-office); budow zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office); elektroniczne usugi i treci dla biznesu i obywateli dziedzinowe platformy usug, rozwj zasobw cyfrowych realizowany przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz podlege im jednostki organizacyjne; e-usugi w administracji publicznej; elektroniczny obieg dokumentw i system elektronicznych tosamoci (eID); e-usugi wiadczone przez jednostki naukowe i szkoy wysze na rzecz mieszkacw regionu; tworzenie i rozwj platform cyfrowych zwizanych z ezdrowiem, e-opiek, e-konsultacjami, w tym systemw umoliwiajcych jednostkom suby zdrowia bezpieczn wymian danych o pacjentach. W celu zapewnienia spjnoci rozwiza w zakresie rozwoju elektronicznej administracji w wojewdztwie mazowieckim, beneficjenci (tj. jednostki samorzdu terytorialnego oraz jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn) powinni zapewni cis wspprac z wykonawcami oprogramowania eUrzdu w ramach projektw kluczowych Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego: Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworze-

nie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa. Projekty zwizane z zakupem i wdroeniem elektronicznego obiegu dokumentw powinny uwzgldnia oglne warunki tego typu systemw, w celu umoliwienia komunikacji z planowanym regionalnym systemem e-Urzd oraz z Mazowieckim Systemem Informacji Przestrzennej. Poprzez E-usug rozumie si usug wiadczon w sposb zautomatyzowany poprzez uycie technologii informacyjnych, za pomoc systemw teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne danie usugobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron w tej samej lokalizacji 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 13 - Usugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, eedukacja, e-integracja, itp.). 14 - Usugi i aplikacje dla MSP. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski. 05 - Obszary wiejskie. e Dziaalno gospodarcza 17 Administracja publiczna. 18 Edukacja. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 22 Inne niewyszczeglnione usugi. f Lokalizacja PL12 Mazowieckie. 16. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. 17. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy. cingu (jeli dotyczy) 18. a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia. Zakady opieki zdrowotnej dziaajce w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ. Jednostki naukowe. Szkoy wysze. Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn (nie wymienione wyej). Komenda Wojewdzka Policji w Radomiu (realizujca projekt ujty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013). b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw

Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie

20. 21. 22. 23. 24.

25.

Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Alokacja finansowa na dziaanie ogem Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. Tryb indywidualny. Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 65 338 224 euro 42 037 499 euro 7 418 382 euro 15 882 343 euro 85%

26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw 28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego. 15% - dla pozostaych beneficjentw. Nie dotyczy. Od dnia 1 stycznia 2007r. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Zaliczka, refundacja. Nie dotyczy.

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 234 27 260 30 rocznie rocznie

2.2 Rozwj e- usug Liczba projektw, w tym projekty z zakresu e-usug. Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. szt.

0 0

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana Zakadana Czstotliwo warto warto w roku pomiaru w roku docelowym wskanika 2010 2013 900 000 1 000 000 rocznie

2.2 Rozwj e- usug Liczba uytkownikw systemw informatycznych do obsugi elektronicznych usug publicznych.

osoby

Dziaanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP 1. 2. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II. Przypieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) Instytucja Certyfikujca

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Nie dotyczy. Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej. Instytucja poredniczca w certyfi- Wojewoda Mazowiecki. kacji Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw. otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za doMazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. konywanie patnoci na rzecz beneficjentw Numer i nazwa dziaania 2.3 - Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Cel i uzasadnienie dziaania Celem Dziaania jest rozwj spoeczestwa informacyjnego poprzez rozwj technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP. Rozwj gospodarczy regionu zwizany jest silnie z poziomem innowacyjnoci firm sektora ICT oraz zdolnoci firm z bran uytkujcych ICT do wykorzystania tych technologii w produkcji oraz usugach. W celu zwikszenia konkurencyjnoci i innowacyjnoci konieczne jest wsparcie MSP w procesie wdraania i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) lub wykorzystywania nowych pomysw. Komplementarno z innymi dzia- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka aniami i priorytetami Priorytet VIII Spoeczestwo informacyjne zwikszanie innowacyjnoci gospodarki. Dziaanie 8.2 Wspieranie wdraania elektronicznego biznesu typu B2B. Przykadowe rodzaje projektw W ramach Dziaania realizowane bd projekty z zakresu: zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsibiorstwie, w tym: zintegrowanych systemw do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning); systemw wspomagajcych zarzdzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management). usug doradczych dotyczcych zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsibiorstwie; budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. Wsparcie otrzymaj mikro i mae przedsibiorstwa dziaajce na rynku minimum 12 miesicy. Wsparcie rednich przedsibiorstw bez ograniczenia czasu dziaalnoci. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 15 Inne dziaania majce na celu popraw dostpu MSP do TIK i ich wydajne uytkowanie. b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy. interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01- Pomoc bezzwrotna. d Typ obszaru 01 - Obszar miejski.

Dziaalno gospodarcza

f Lokalizacja 16. Lista wydatkw kwalifikowanych w ramach dziaania (jeli dotyczy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. a Typ beneficjentw Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Alokacja finansowa na dziaanie ogem Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE w b

05 - Obszary wiejskie. 03 Produkcja produktw ywnociowych i napojw. 04 Wytwarzanie tekstyliw i wyrobw wkienniczych. 05 Wytwarzanie urzdze transportowych. 06 Nieokrelony przemys wytwrczy. 07- Grnictwo i kopalnictwo surowcw energetycznych. 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa. 09 Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 10 Poczta i telekomunikacja. 11 Transport. 12 Budownictwo. 13 Handel hurtowy i detaliczny. 14 Hotele i restauracje. 15 Porednictwo finansowe. 16 Obsuga nieruchomoci, wynajem i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. 18 Edukacja. 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne. 21 Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczeglnione usugi. PL12 - Mazowieckie. Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 20072013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie dotyczy.

Mikroprzedsibiorstwa, mae i rednie przedsibiorstwa.

19.

Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji

20. 21. 22. 23. 24.

Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. 23 235 294 euro 7 900 000 euro 1 394 118 euro 13 941 176 euro Na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra

wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

Rozwoju Regionalnego w przypadku wystpienia pomocy publicznej.

26.

27.

28. 29. 30. 31.

40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 50% - w przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych,(Dz.U. Nr 183, poz. 1399, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 183, poz. 1398, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). Dzie rozpoczcia kwalifikowalno- W zakresie projektw, dla ktrych wsparcie nosi znamiona poci wydatkw mocy publicznej, rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw 12 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. W przypadku udzielania pomocy na usugi doradcze rozpoczcie okresu kwalifikowalnoci wynika bdzie z przepisw rozporzdzania Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usugi doradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398, z pn. zm.). Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy. projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy. wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Zaliczka, refundacja. Wysoko udziau cross finanNie dotyczy. cingu (%)

Wskaniki produktu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 Dziaanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Liczba przedsibiorstw objtych szt. 0 90 100 rocznie wsparciem Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo Nazwa wskanika Jedn. miary

bazowa warto warto w roku wskanika w roku 2010 docelowym 2013 Dziaanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Liczba wdroonych w przedsibiorszt. 0 30 50 stwach zintegrowanych systemw do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP Liczba wdroonych w przedsibiorszt. 0 25 40 stwach systemw wspomagajcych zarzdzanie relacjami z klientem klasy CRM Priorytet III. Regionalny system transportowy. Cel gwny

miary

pomiaru wskanika

rocznie

rocznie

Poprawa spjnoci komunikacyjnej i przestrzennej wojewdztwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesw rozwojowych z gwnego orodka regionu Warszawy oraz z orodkw subregionalnych na pozostae obszary wojewdztwa. Cele szczegowe Poprawa standardu i jakoci regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczestwa ruchu drogowego. Poprawa dostpnoci i jakoci usug w zakresie regionalnego transportu publicznego. Rozwj regionalnego transportu lotniczego. W ramach priorytetu wspierane bd inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej przyczyniajce si do realizacji celw priorytetu. Infrastruktura drogowa W zakresie infrastruktury drogowej wspierane bd inwestycje polegajce na budowie nowych pocze drogowych oraz na przebudowie istniejcych drg wojewdzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniow infrastruktur drogow moliwa te bdzie realizacja projektw w zakresie budowy, przebudowy wzw, skrzyowa, obiektw mostowych, wiaduktw, estakad, tuneli i przej promowych w cigach tych drg, wraz z realizacj infrastruktury towarzyszcej w zakresie: poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego, ochrony rodowiska, turystyki, inteligentnych systemw transportowych, spoeczestwa informacyjnego. W ramach priorytetu wspierane bd przede wszystkim drogi regionalne tj. wojewdzkie stanowice bezporednie poczenie z sieci drg o znaczeniu krajowym i midzynarodowym, a w szczeglnoci z sieci TEN-T na obszarze Wojewdztwa Mazowieckiego. Wsparcie uzyskaj rwnie drogi o charakterze lokalnym (powiatowe, gminne oraz odcinki drg wojewdzkich w miastach na prawach powiatu). Priorytetowo traktowane bd drogi lokalne, ktre przynios najwicej korzyci w zakresie rozwoju spoeczno - gospodarczego i przyczyni si do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawi spjno komunikacyjn wojewdztwa. Przewiduje si, e ok. 20% rodkw z alokacji na Priorytet III. Regionalny system transportowy, przeznaczonych zostanie na wsparcie infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym. Regionalny transport publiczny W ramach priorytetu wspierany bdzie transport publiczny na poziomie regionalnym, czyli kolejowe przewozy pasaerskie, ktrych realizacja jest zadaniem Samorzdu Wojewdztwa. Wsparcie transportu publicznego bdzie realizowane poprzez projekty polegajce na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozw o charakterze regionalnym. W ramach priorytetu moliwa te bdzie realizacja projektw polegajcych na budowie parkingw "Parkuj i Jed" w celu tworzenia wzw komunikacyjnych integrujcych rne rodzaje transportu, pooonych na obrzeach miast lub przy dworcach kolejowych i autobusowych oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej w celu tworzenia Inteligentnego Systemu Transportowego, ktrego wdroenie usprawni funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego na Mazowszu. Lotniska i infrastruktura lotnicza

W ramach priorytetu wspierane bd dziaania zmierzajce do utworzenia regionalnego portu lotniczego w Modlinie, ktry bdzie obsugiwa przede wszystkim tzw. tanie linie lotnicze oraz loty czarterowe. Bd to projekty polegajce na budowie nowej infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz przystosowujce istniejc infrastruktur do okrelonych wymogw i standardw. W ramach priorytetu moliwa bdzie rwnie budowa i modernizacja terminali pasaerskich, parkingw, dojazdw do lotniska wraz z infrastruktur towarzyszc. Dziaanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu III. Regionalny system transportowy Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarzdzajca Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia)(jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 3.1. Infrastruktura drogowa Cel i uzasadnienie dziaania Cel dziaania: poprawa parametrw technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a take poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego oraz zwikszenie atrakcyjnoci i dostpnoci terenw inwestycyjnych. W tym celu realizowane bd dziaania przedsiwzicia dotyczce drg wojewdzkich stanowicych bezporednie poczenie z drogami krajowymi i midzynarodowymi, a w szczeglnoci z sieci TEN-T, ktre przyczyniaj si do poprawy spjnoci regionu oraz drg powiatowych, gminnych oraz odcinkw drg wojewdzkich w miastach na prawach powiatu, poprawiajcych przede wszystkim poziom rozwoju spoeczno gospodarczego, przyczyniajcych si do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiajce warunki ycia spoecznoci lokalnych. Dla osignicia zakadanego celu w ramach dziaania jako infrastruktura towarzyszca realizowane bd elementy dotyczce poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego, inteligentnych systemw transportowych, ochrony rodowiska, turystyki i spoeczestwa informacyjnego. Komplementarno z innymi Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007 2013 dziaaniami i priorytetami O priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sie TEN-T Dziaanie 6.1. Rozwj sieci drogowej TEN-T Dziaanie 6.2. Zapewnienie sprawnego dostpu drogowego do najwikszych orodkw miejskich na terenie wschodniej Polski O priorytetowa VIII. Bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe Dziaanie 8.1. Bezpieczestwo ruchu drogowego

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

Dziaanie 8.2. Drogi krajowe poza sieci TEN-T Dziaanie 8.3. Rozwj inteligentnych systemw transportowych Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O priorytetowa I Poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego PROW Dziaanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007 2013 O priorytetowa III Infrastruktura transportowa 14. Przykadowe rodzaje projektw Budowa drg wojewdzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastruktur towarzyszc w cigach tych drg w zakresie: poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, owietlenie) inteligentnych systemw transportowych (np. elementy z zakresu systemw sterowania sygnalizacj i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treci oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony rodowiska (np. ekrany akustyczne, ziele izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodw przewocych substancje niebezpieczne, przejcia dla zwierzt) turystyki (np. cieki rowerowe, parkingi dla podrnych, elementy informacyjne) przyczyniajcej si do realizacji polityki wsplnotowej w zakresie infrastruktury spoeczestwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych) Przebudowa i modernizacja drg wojewdzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastruktur towarzyszc w cigach tych drg w zakresie: poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, owietlenie) inteligentnych systemw transportowych (np. elementy z zakresu systemw sterowania sygnalizacj i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treci oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony rodowiska (np. ekrany akustyczne, ziele izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodw przewocych substancje niebezpieczne, przejcia dla zwierzt turystyki (np. cieki rowerowe, parkingi dla podrnych, elementy informacyjne) przyczyniajcej si do realizacji polityki wsplnotowej w zakresie infrastruktury spoeczestwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych) Budowa, przebudowa i modernizacja obiektw inynierskich w cigach drg wojewdzkich, powiatowych i gminnych Tworzenie systemw zarzdzania ruchem drogowym w cigach drg wojewdzkich, powiatowych i gminnych 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 23. Drogi regionalne/lokalne b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross - finan-

c d

cing) Forma finansowania Typ obszaru

e Dziaalno gospodarcza f Lokalizacja 16. Lista wydatkw kwalifikowanych w ramach dziaania (jeli dotyczy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw

01. Pomoc bezzwrotna 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie Nie dotyczy PL12 Mazowieckie Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie dotyczy

Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie 20. 21.

Tryb konkursowy zamknity z preselekcj Tryb indywidualny

22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego. Cz finansowa Alokacja finansowa na dziaanie 522 202 068 euro ogem Wkad ze rodkw unijnych na 443 871 758 euro, w tym: dziaanie - 54 000 000 euro na drogi powiatowe - 54 000 000 euro na drogi gminne Wkad ze rodkw publicznych 78 330 310 euro krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rod0 kw prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkad wasny bene- 3 % - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek orgaficjenta (%) (jeli dotyczy) nizacyjnych. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Nie dotyczy Dzie rozpoczcia kwalifikoOd dnia 1 stycznia 2007 r. walnoci wydatkw Minimalna/Maksymalna warDrogi powiatowe minimalna cakowita warto projektu: to projektu (jeli dotyczy) 1,5 mln z Odcinki drg wojewdzkich w miastach na prawach powiatu: 1,5 mln z Drogi gminne - minimalna cakowita warto projektu: 1 mln z

29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Nie dotyczy. Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 82 2 1 33 13 20 179 39 140

Zakadana war- Czstotliwo to w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 155 150 4 1 93 30 63 384 104 280 rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie rocznie

3.1. Infrastruktura drogowa Liczba projektw z zakresu transportu, w tym: - infrastruktury drogowej - transportu publicznego - infrastruktury lotniczej Dugo nowych drg, w tym: - regionalnych - lokalnych Dugo zrekonstruowanych drg, w tym: - regionalnych - lokalnych Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. szt. szt. szt. km km km km km km

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013

3.1. Infrastruktura drogowa Oszczdno czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasaerskich i towarowych euro 0 Zostanie okrelona w trakcie wdraania Programu rocznie

Dziaanie 3.2. Regionalny transport publiczny. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 III. Regionalny system transportowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Nie dotyczy

7. 8.

Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Poredniczca II stopnia)(jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki

fikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

Ministerstwo Finansw

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

3.2. Regionalny transport publiczny Celem dziaania jest zwikszenie konkurencyjnoci oraz poprawa jakoci i dostpnoci usug wiadczonych w zakresie transportu publicznego o charakterze regionalnym oraz poprawa bezpieczestwa pasaerw korzystajcych z tych usug. Wsparcie transportu publicznego bdzie realizowane poprzez projekty polegajce na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozw o charakterze regionalnym, tworzenie wzw komunikacyjnych integrujcych rne rodzaje transportu poprzez budow parkingw "Parkuj i Jed" oraz wdraaniu nowoczesnych inteligentnych systemw transportowych i obsugi podrnych. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Dziaanie 5.1. Transport miejski Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007 2013 O priorytetowa VII Transport przyjazny rodowisku Dziaanie 7.1.Rozwj transportu kolejowego Dziaanie 7.3.Transport miejski w obszarach metropolitalnych O priorytetowa VII Bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe Dziaanie 8.3. Rozwj inteligentnych systemw transportowych

14. Przykadowe rodzaje projektw

Zakup nowego lub uywanego taboru szynowego, Modernizacja taboru szynowego, Tworzenie i wdraanie inteligentnych systemw transportowych przyczyniajce si do poprawy jakoci usug oraz bezpieczestwa pasaerw (np. systemy centralnego sterowania ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podrnych, elektroniczne systemy dystrybucji biletw, elektroniczna informacja pasaerska, monitoring bezpieczestwa). Budowa parkingw "Parkuj i Jed" lub przystosowanie istniejcych parkingw do funkcji "Parkuj i Jed". 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 18. Tabor kolejowy 28. Inteligentne systemy transportu 52. Promowanie czystego transportu miejskiego b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 11. Transport f Lokalizacja PL12 Mazowieckie 16. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i

czy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw

Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Nie dotyczy

Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Podmioty wykonujce usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26.

Tryb konkursowy zamknity z preselekcj Tryb indywidualny. Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 96 447 064 euro 74 450 772 euro 13 138 372 euro 8 857 920 euro

27.

28. 29.

85 % lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) 3% dla jednostek samorzdu terytorialnego 15% dla pozostaych beneficjentw Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programw operacyjnych podmiotw realizujcych obowizek wiadczenia usug publicznych w transporcie zbiorowym. Jeli pomoc publiczna wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r. z wyczeniem projektw podlegajcych noci wydatkw pomocy publicznej W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana warto w roku 2010 20 9600 800

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 20 9 600 1 800 rocznie rocznie rocznie

3.2. Regionalny transport publiczny Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego Pojemno zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego (miejsca) Liczba nowopowstaych miejsc postojowych typu Park&Ride Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. szt. szt.

0 0 0

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana warto w roku 2010 45

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 50 rocznie

3.2. Regionalny transport publiczny Przyrost liczby ludnoci korzystajcej z regionalnego transportu publicznego wspartego w ramach Programu

tys. osb

Dziaanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 III. Regionalny system transportowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Nie dotyczy

Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Poredniczca II stopnia)(jeli dotyczy) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celem dziaania jest rozwj regionalnego transportu lotniczego i poprawa konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego w ujciu

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

krajowym i midzynarodowym. W ramach dziaania realizowane bd projekty dotyczce utworzenia regionalnego portu lotniczego, ktry bdzie obsugiwa przede wszystkim tzw. tanie linie lotnicze oraz loty czarterowe. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007 2013 O priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sie TEN-T Dziaanie 6.3. Rozwj sieci lotniczej TEN-T O priorytetowa VII Bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe Dziaanie 8.4 Bezpieczestwo i ochrona transportu lotniczego

14. Przykadowe rodzaje projektw

15.

16.

17. 18.

19.

Budowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz towarzyszcej, w tym: budowa lub przebudowa infrastruktury lotniskowej: np. pasw startowych, drg koowania, pyty lotniska, stanowisk postojowych, hangarw, budowa lub przebudowa terminali pasaerskich, budowa lub przebudowa infrastruktury nawigacyjnej, budowa i przebudowa infrastruktury okoolotniskowej, np. drogi dojazdowe, parkingi, budowa i przebudowa infrastruktury bezpieczestwa i ochrony transportu lotniczego Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 29. Porty lotnicze b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 11. Transport f Lokalizacja PL12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy cingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Spki z udziaem jednostek samorzdu terytorialnego zarzdzajce portami lotniczymi. Pastwowy organ zarzdzania ruchem lotniczym b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania na- Tryb indywidualny boru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego

Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy)

50 370 000 euro 20 137 493 euro 3 553 675 euro 26 678 832 euro Na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) 50 %

27.

28. 29. 30. 31.

Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 padziernika 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portw lotniczych w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1356). Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r. z wyczeniem projektw podlegajcych noci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. Minimalna/Maksymalna warto Dla infrastruktury bezpieczestwa i ochrony transportu lotniczego projektu (jeli dotyczy) maksymalna warto projektu 4 mln PLN Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Zaliczka, refundacja Wysoko udziau cross finan- Nie dotyczy cingu (%)

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 1 1 rocznie

3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Liczba funkcjonujcych regionalnych portw lotniczych Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt.

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 1350 1500 rocznie

3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Przepustowo funkcjonujcych regionalnych portw lotniczych

tys. osb

Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka.

Cel gwny Poprawa stanu rodowiska naturalnego wojewdztwa mazowieckiego. Cele szczegowe Ograniczenie iloci zanieczyszcze przedostajcych si do powietrza, wd i gleb oraz przeciwdziaanie ich negatywnym skutkom. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepowniczej regionu i zwikszenie wykorzystania energii pochodzcej ze rde odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawnoci. Wzrost bezpieczestwa mieszkacw wojewdztwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemw zapobiegania i zwalczania zagroe naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarzdzania rodowiskiem. Zachowanie biornorodnoci. Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego wojewdztwa mazowieckiego jest jednym z dugookresowych celw zapisanych w SRWM. Realizacja celw RPO WM wymaga inwestycji przede wszystkim w infrastruktur ochrony rodowiska. Pozwol one uczyni z wojewdztwa mazowieckiego, zgodnie z odnowion Strategi Lizbosk, atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy. W wyniku szeregu dziaa w wojewdztwie mazowieckim ju od kilkunastu lat nastpuje sukcesywna poprawa stanu rodowiska naturalnego. Proces ten jest jednak zbyt powolny, a rodki kierowane na t dziedzin wci niewystarczajce. Co prawda, zrealizowano liczne inwestycje infrastrukturalne, znacznemu zmniejszeniu ulega emisja zanieczyszcze przemysowych oraz wzrasta wiadomo spoeczna, ale wci sytuacja odbiega od europejskich standardw. W ramach Priorytetu realizowane bd projekty majce pozytywny wpyw na zwikszenie atrakcyjnoci gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony rodowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii pomidzy ochron zasobw naturalnych i wzrostem gospodarczym, zgodnie z zaleceniami Strategii Lizboskiej. W zakresie wodocigw i kanalizacji wspierane bd zadania dotyczce sieci wodno-kanalizacyjnych, urzdze i instalacji sucych zaopatrzeniu w odpowiedniej jakoci wod oraz gromadzeniu i oczyszczaniu ciekw, jak rwnie prowadzeniu procesw odzysku lub unieszkodliwiania osadw ciekowych oraz majce na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to waciwe, wsparcie dla budowy nowych wodocigw bdzie czone z budow sieci kanalizacyjnych. Realizowane bd inwestycje zmierzajce do zmniejszenia iloci skadowanych odpadw i ograniczenia ich negatywnego wpywu na rodowisko, jak rwnie rekultywacji zdegradowanych terenw, w tym przede wszystkim: likwidacja istniejcych skadowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartoci; tworzenie i rozwj systemw selektywnej zbirki odpadw; budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadw, do termicznego przeksztacania odpadw dla wytwarzania energii i ciepa jako jednego z potencjalnych odnawialnych rde energii; recykling odpadw; budowa skadowisk odpadw niebezpiecznych. Planowane jest rwnie wsparcie dziaa zmierzajcych do ochrony powietrza, poprzez modernizacj systemw ciepowniczych, rde wytwarzania ciepa i energii oraz termomodernizacj budynkw. Promowane bd przede wszystkim: inwestycje w technologie wykorzystujce alternatywne rda energii w szczeglnoci ze rde odnawialnych; inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej sprawnoci, w szczeglnoci ze rdami energii z OZE, w tym rwnie gazu; suce ograniczeniu nadmiernego zuycia paliw i poprawie sprawnoci energetycznej; dotyczce rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpieczestwa energetycznego regionu; umoliwiajce przyczanie OZE do sieci elektroenergetycznej; suce rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich. W przypadku wsparcia budowy infrastruktury elektrycznej czy gazowej niesprawno rynku bdzie musiaa by udowodniona na poziomie projektu przy sporzdzaniu studium wykonalnoci w zakresie wsparcia tradycyjnych rde energii. Jednoczenie naley zapewni, aby te projekty nie zakcay liberalizacji rynku. Wsparcie bdzie skierowane do projektw w zakresie energetyki, w tym rwnie sieci gazowych, realizujcych cele Polityki energetycznej Polski do 2025 roku. Ponadto wspierane bd dziaania zmierzajce do tworzenia spjnych, kompleksowych, regionalnych systemw monitoringu rodowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania i likwidacji skutkw zagroe, zarwno naturalnych, jak i technologicznych oraz inwestycje w tym zakresie. Inwestycje w infrastruktur zapobiegania powodziom bd uwzgldnia ograniczenia rodowiskowe (np. obszary Natura 2000) i

bd spjne z zasadami Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/WE i propozycji Dyrektywy o ocenie i zarzdzaniu powodziami. Realizowane bd przedsiwzicia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Priorytetem bd projekty, ktre maj na celu zwolnienie szybkoci odpywu wd opadowych oraz zwikszenie retencyjnoci zlewni. Na przykad, odtworzenie zdolnoci retencyjnych naturalnych terenw zalewowych i podmokych; ponowne poczenia rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji; przywrcenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofniecie regulacji koryta rzecznego czy rozbirka waw przeciwpowodziowych i innych urzdze przeciwpowodziowych, ktre stanowi przeszkod dla swobodnego przepywu wd powodziowych; rozwj suchych polderw przeciwpowodziowych, itp. Realizowane bd rwnie projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu przyjaznych rodowisku technologii oraz usprawnienia zarzdzania rodowiskiem, a take projekty w zakresie zachowania i ochrony istniejcych zasobw dziedzictwa naturalnego na terenach parkw narodowych, obszarw Natura 2000 i lenych kompleksw promocyjnych. W ramach planowanych dziaa zostanie zachowana zasada rwnoci szans, w szczeglnoci rwnego traktowania kobiet i mczyzn. Wspierane bd przedsiwzicia majce na celu popraw dostpnoci infrastruktury dla osb niepenosprawnych oraz dziaania majce na celu zapobieganie wykluczeniu spoecznemu. Dziaanie 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7. 8. 9.

10.

11. 12.

Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu finansujcego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO WM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa Cel i uzasadnienie dziaania Cel dziaania: poprawa jakoci wd i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. Potrzeba realizacji dziaania wynika ze zego stanu wd powierzchniowych i podziemnych na terenie wojewdztwa spowodowanego przede wszystkim niskim poziomem skanalizowania regionu. Wspierane bd przedsiwzicia zmierzajce do optymalizacji gospodarki wodno-ciekowej, zredukowania zanieczyszcze odprowadzanych do wd oraz zapewnienia odpowiedniej jakoci i iloci wody pitnej. Realizacja dziaania przyczyni si do poprawy jakoci rodowiska poprzez wpyw na wody powierzchniowe i podziemne oraz zmniejszenia iloci ciekw odprowadzanych bezporednio do wd i gleby.

13.

Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

14.

Przykadowe rodzaje projektw

Oczyszczanie ciekw, sieci kanalizacyjne oraz zaopatrzenie w wod projekty dotyczce aglomeracji nie wikszych ni 15 tys. RLM. Projekty w zakresie gospodarki ciekowej powinny dotyczy aglomeracji uwzgldnionych w KPOK lub we waciwych rozporzdzeniach wojewodw. IZ RPO podejmuje decyzj, w ktrym z w/w dokumentw powinna by ujta aglomeracja. Natomiast po wejciu w ycie zaktualizowanego KPOK, wsparcie w ramach RPO moe dotyczy tylko aglomeracji uwzgldnionych w zaktualizowanym KPOK. Zapis nie dotyczy projektw wyonionych w konkursach, ktre rozpoczy si przed dniem wejcia w ycie zaktualizowanego KPOK. W przypadku projektw dot. kompleksowego uzbrajania terenw inwestycyjnych nie stosuje si kryterium aglomeracji Moliwe jest wsparcie projektw grupowych tzn. takich, ktre realizowane s dla kilku aglomeracji, z ktrych kada jest nie wiksza ni 15 tys. RLM. Projekty dotyczce tylko zaopatrzenia w wod mog by realizowane w RPO oraz w PROW (brak wsparcia tego typu projektw w PO I). Ponadto, do projektw dotyczcych tylko zaopatrzenia w wod kryterium aglomeracji nie ma zastosowania (zatem mog by realizowane na terenie w ogle nie objtym aglomeracj lub te na terenie aglomeracji o dowolnej wielkoci). Pojcie aglomeracja, zgodnie z prawem wodnym, odnosi si do gospodarki ciekowej, a nie zaopatrzenia w wod RPO WM Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Dziaanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz. Dziaanie 1.8. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet I. Gospodarka wodno-ciekowa. Dziaanie 1.1. Gospodarka wodno ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej. Kod Dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Zarzdzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi: budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesw odzysku lub unieszkodliwiania osadw pociekowych, instalacji do suszenia osadw pociekowych - jako cz projektw wodno-ciekowych. Woda pitna (zarzdzanie i dystrybucja): budowa, rozbudowa i modernizacja elementw systemw zaopatrzenia w wod: sieci wodocigowych, uj wody (w tym ochrona uj i rde wody pitnej), zbiornikw umoliwiajcych pozyskanie wody pitnej,

15.

16.

17. 18.

urzdze sucych do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urzdze regulujcych cinienie wody, dziaania na rzecz ograniczenia strat (monta urzdze), Wody uytkowe (oczyszczanie): budowa, rozbudowa, modernizacja systemw, infrastruktury i urzdze sucych do oczyszczania, gromadzenia, przesyania i odprowadzania ciekw komunalnych i przemysowych: sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ciekw, przepompowni W ramach Dziaania nie przewiduje si wspierania projektw dotyczcych przydomowych oczyszczalni ciekw. Jedynym wyjtkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy: inwestycja dotyczca systemu zbiorczego odprowadzania ciekw nie byaby efektywna ekonomicznie, przedsiwzicie dotyczce oczyszczalni przydomowych jest niezbdne nie tylko z punktu widzenia ochrony rodowiska, ale rwnie np. z punktu widzenia rozwoju turystyki, suma rodkw EFRR przewidzianych na realizacj przedsiwzi dotyczcych oczyszczalni przydomowych ma udzia nie wikszy ni 5 % caej puli rodkw przewidzianych na gospodark wodno-ciekow w ramach RPO WM. W ramach Dziaania przewiduje si moliwo finansowania budowy sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, e stanowi ona element projektu dotyczcego kanalizacji ciekowej w aglomeracji oznaczonej w KPOK. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 44. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysowymi 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wod pitn 46. Oczyszczanie ciekw b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 09. Pobr, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 20. Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne 21. Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym f Lokalizacja PL12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Zakres stosowania cross - finan- Nie dotyczy cingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu, terytorialnego posiadajce osobowo prawn,

19.

20. 21. 22. 23. 24.

25.

26.

27.

28. 29.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania na- Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. boru wnioskw o dofinan- Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. sowanie Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. Tryb indywidualny. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa Alokacja finansowa na dziaanie 110 037 878 euro ogem Wkad ze rodkw unijnych na 93 532 196 euro dziaanie Wkad ze rodkw publicznych 16 505 682 euro krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rodkw 0 prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia w wydatkach kwalifikowanych na Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomopoziomie projektu (%) cy publicznej) Minimalny wkad wasny benefi- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek orgacjenta (%) (jeli dotyczy) nizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych pomonoci wydatkw cy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Demarkacja kwotowa: wsparcia (jeli dotyczy) na obszarach objtych interwencj PROW: projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 4 mln PLN projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania poniej 4 mln PLN tylko w przypadku gdy gmina nie moe ju korzysta ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymaa wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma warto przekraczajc pozosta kwot moliw do wykorzystania w PROW)

Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym, Podmioty wykonujce usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd, Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo Zamwie Publicznych wykonujce usugi publiczne na podstawie obowizujcej umowy zawartej z jednostk samorzdu terytorialnego na wiadczenie usug z danej dziedziny. Nie dotyczy

30. 31.

Forma patnoci Wysoko udziau cross financingu (%)

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. na obszarach nie objtych interwencj PROW bez minimalnej wielkoci wsparcia na gmin/wartoci projektu. Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 54 60 rocznie

4.1. Gospodarka wodno-ciekowa Liczba projektw z zakresu gospodarki wodno - ciekowej Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt.

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 0 13500 36000 15 000 40 000 rocznie rocznie

4.1. Gospodarka wodno-ciekowa Liczba osb przyczonych do sieci wodocigowej w wyniku realizacji projektw Liczba osb przyczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektw Dziaanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.

osoby osoby

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa priorytetu IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka 3. Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament WM Strategii i Rozwoju Regionalnego 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy)

1.

11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

4.2. Ochrona powierzchni ziemi Cel dziaania: zmniejszenie iloci skadowanych odpadw i ograniczenie ich negatywnego wpywu na rodowisko, jak rwnie rekultywacja zdegradowanych terenw. Potrzeba realizacji dziaania wynika ze zobowiza akcesyjnych oraz koniecznoci uporzdkowania systemu gospodarki odpadami w regionie. Wspierane bd przedsiwzicia prowadzce do minimalizowania iloci odpadw produkowanych oraz zdeponowanych w rodowisku. Wspierane bd rwnie projekty zorientowane na przywracanie wartoci rodowiskowych zdegradowanych przestrzeni. Realizacja dziaania przyczyni si do poprawy jakoci rodowiska poprzez bezporedni wpyw na stan gleb. Wspierane bd przedsiwzicia zapisane w Wojewdzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzgldnieniem lat 2012-2015 obsugujce do 150 tys. mieszkacw, nie objte zakresem pomocy PROW. 13. Komplementarno z innymi RPO WM dziaaniami i priorytetami Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Dziaanie 1.8. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Dziaanie 2.1. Kompleksowe przedsiwzicia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczeglnym uwzgldnieniem odpadw niebezpiecznych. Dziaanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartoci przyrodniczych i ochrona brzegw morskich. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O 3: Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej. Kod Dziaania 321. Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. 14. Przykadowe rodzaje projektw Zarzdzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi: tworzenie i rozwj systemw selektywnej zbirki odpadw komunalnych, budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadw komunalnych i przemysowych, recykling odpadw, w tym budowa i rozwj zakadw odzysku i unieszkodliwiania odpadw, budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przeksztacania odpadw komunalnych z odzyskiem energii, kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadw zawierajcych azbest lub/oraz usuwanie azbestu z budynkw uytecznoci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadw, budowa skadowisk odpadw niebezpiecznych, projekty zmierzajce do likwidacji istniejcych skadowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartoci (w tym mogilnikw), rwnie dzikich wysypisk mieci, dostosowanie istniejcych skadowisk odpadw do obowizujcych przepisw. Promocja biornorodnoci i ochrona natury (w tym program NATURA 2000):

15.

16.

17. 18.

19.

rekultywacja terenw zdegradowanych (przemysowych, poprzemysowych, powojskowych, gruntw skaonych, skadowisk odpadw). Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 44. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysowymi 50. Rewaloryzacja obszarw przemysowych i rekultywacja skaonych gruntw b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 20. Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne 21. Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22. Inne niewyszczeglnione usugi f Lokalizacja PL12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - fiNie dotyczy nancingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym, Podmioty wykonujce usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd, Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo Zamwie Publicznych wykonujce usugi publiczne na podstawie obowizujcej umowy zawartej z jednostk samorzdu terytorialnego na wiadczenie usug z danej dziedziny, Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne, Jednostki organizacyjne podlege Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla ktrych jest on organem zaoycielskim lub organem nadzorczym, Zakady opieki zdrowotnej dziaajce w publicznym systemie ochrony zdrowia zakontraktowane z NFZ. b Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli otyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji.

nansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

Tryb indywidualny. Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 77 424 855 euro 31 424 451 euro 5 545 491 euro 40 454 913 euro 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) 3 % - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna. 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Projekty z zakresu rekultywacji terenw zdegradowanych na cele rodowiskowe o wartoci do 20 mln z (na cele inne ni rodowiskowe bez ogranicze kwotowych). Demarkacja z POIi w RPO przedsiwzicia obsugujce do 150 tys. mieszkacw. Demarkacja z PROW (dotyczy tylko projektw w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadw): na obszarach objtych interwencj PROW: o projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 200 tys. PLN projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania poniej 200 tys. PLN tylko w przypadku gdy gmina nie moe ju korzysta ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymaa wsparcie na 150 tys. PLN, a kolejny projekt ma warto przekraczajc pozosta kwot moliw do wykorzystania w PROW) Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. na obszarach nie objtych PROW bez minimalnej wielkoci wsparcia na gmin/wartoci projektu. Projekty nie objte zakresem pomocy PROW (czyli wykraczajce poza zbir, segregacj i wywz odpadw), np. skadowiska bd realizowane w RPO bez ogranicze kwotowych ani terytorialnych (zatem dotyczy ich bdzie tylko demarkacja midzy RPO a POIi) Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy)

27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw

28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy)8 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%)

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 0 15 90 Zakadana warto w roku docelowym 2013 60 100 Czstotliwo pomiaru wskanika

4.2. Ochrona powierzchni ziemi. Liczba projektw z zakresu gospodarki odpadami Powierzchnia terenw zrekultywowanych w wyniku realizacji projektw Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. ha

rocznie rocznie

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana warto w roku 2010 9000

Zakadana warto w roku docelowym 2013 10 000

Czstotliwo pomiaru wskanika

4.2. Ochrona powierzchni ziemi. Liczba osb objtych selektywn zbirk odpadw

osoby

rocznie

Dziaanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa priorytetu IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka 3. Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament WM Strategii i Rozwoju Regionalnego 5. Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) 6. Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. 12. Cel i uzasadnienie dziaania Celami dziaania s: poprawa jakoci powietrza, zapewnienie bezpieczestwa energetycznego, zwikszenie wykorzystania odnawialnych rde energii. Potrzeba realizacji dziaania wynika z koniecznoci ograniczenia emisji zanieczyszcze do atmosfery oraz zwikszenia udziau OZE (odnawialnych rde energii) w produkcji energii. Wspierane bd przedsiwzicia realizujce powysze cele, ktre przyczyni si do poprawy jakoci rodowiska poprzez popraw stanu atmosfery. 1.

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

RPO WM Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Dziaanie 1.8. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT). Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast. Priorytet VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Dziaanie 6.1. Kultura. Dziaanie 6.2. Turystyka. Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego. Dziaanie 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia. Dziaanie 7.2. Infrastruktura suca edukacji. Dziaanie 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna Dziaanie 9.1: Wysokosprawne wytwarzanie energii Dziaanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Dziaanie 9.3. Termomodernizacja obiektw uytecznoci publicznej Dziaanie 9.4 Wytwarzanie energii ze rde odnawialnych Dziaanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze rde odnawialnych Dziaanie 9.6 Sieci uatwiajce odbir energii ze rde odnawialnych Priorytet X: Bezpieczestwo energetyczne, w tym dywersyfikacja rde energii Dziaanie 10.1 Rozwj systemw przesyowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynw gazu ziemnego Dziaanie 10.2 Budowa systemw dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejcych sieci dystrybucji Dziaanie 10.3 Rozwj przemysu dla odnawialnych rde energii Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej. Kod Dziaania 321. Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. 14. Przykadowe rodzaje projektw Energia odnawialna: wiatrowa, soneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywno energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sucej do produkcji i przesyu energii pochodzcej ze rde odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, soneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym: budowa jednostek wytwrczych energii elektrycznej wykorzystujcych biomas, biogaz, energi soneczn, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW, budowa jednostek wytwrczych ciepa przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostaych OZE budowa jednostek wytwrczych energii elektrycznej i ciepa w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,

budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umoliwiajcych przyczanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze rde odnawialnych, inwestycje wykorzystujce nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE, budowa maych i rednich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepa w skojarzeniu (kogeneracja), budowa, rozbudowa i modernizacja zbiornikw retencyjnych i stopni wodnych umoliwiajcych wykorzystanie rzek (hydroenergetyka). Elektryczno: budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyu i dystrybucji energii elektrycznej. Gaz naturalny: budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyu i dystrybucji gazu ziemnego, zakup urzdze i budowa obiektw technicznych zapewniajcych prawidow prac systemw dystrybucyjnych gazu ziemnego. Efektywno energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jako powietrza: budowa, rozbudowa i modernizacja systemw ciepowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczdnej technologii i rozwiza, w tym: budowa lub modernizacja istniejcych systemw wytwarzania energii cieplnej, wymiana lub budowa sieci ciepowniczych w technologii preizolowanej, wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepowniczych bdcych w zym stanie technicznym, modernizacja lub budowa nowych wzw cieplnych, budowa elektronicznych systemw nadzoru i sterowania systemami ciepowniczymi, przyczyniajcych si do wzrostu bezpieczestwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziau energii, wyposaenie systemw ciepowniczych w instalacje ograniczajce emisje zanieczyszcze pyowych i gazowych do powietrza, przeksztacenie istniejcych systemw ogrzewania obiektw uytecznoci publicznej w systemy bardziej przyjazne dla rodowiska, termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej9 wraz z wymian wyposaenia tych obiektw na energooszczdne: ocieplenie obiektu, wymiana okien oraz drzwi zewntrznych, modernizacja systemw grzewczych, systemw wentylacji i klimatyzacji instalacja kotw kondensacyjnych. 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 33. Energia elektryczna 35. Gaz ziemny 39. Energia odnawialna: wiatrowa 40. Energia odnawialna: soneczna 41. Energia odnawialna: biomasa 42. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostae

c d e

Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing) Forma finansowania Typ obszaru Dziaalno gospodarcza

43. Efektywno energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarzdzanie energi 47. Jako powietrza Nie dotyczy

f Lokalizacja 16. Lista wydatkw kwalifikowanych w ramach dziaania (jeli dotyczy)

17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw

01. Pomoc bezzwrotna 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie 08. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepa 21. Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym PL12 Mazowieckie Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie dotyczy

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzysta-

Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Podmioty wykonujce usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd, Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamwie Publicznych wykonujce usugi publiczne na podstawie obowizujcej umowy zawartej z jednostk samorzdu terytorialnego na wiadczenie usug z danej dziedziny, Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne, Przedsibiorstwa Przedsibiorstwa energetyczne prowadzce dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyania i dystrybucji energii elektrycznej, ciepa i paliw gazowych, Zakady opieki zdrowotnej dziaajce w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ, Parki narodowe i krajobrazowe, Jednostki naukowe, Instytucje kultury, Szkoy wysze, Organy administracji rzadowej Osoby prawne i fizyczne bdce organami prowadzcymi szkoy i placwki, Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn (nie wymienione wyej), Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, Organizacje pozarzdowe. Nie dotyczy

jce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 146 750 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 49 895 000 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 8 805 000 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rod88 050 000 euro kw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocy w wydatkach kwalifikowanych publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny bene- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organificjenta (%) (jeli dotyczy) zacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 40% - w przypadku udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki 40% - w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej. 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 183, poz. 1399, z pn. zm.). Przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych. Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). 27. Dzie rozpoczcia kwalifikoOd dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych walnoci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. 28. Minimalna/Maksymalna warBudowa maych i rednich jednostek wytwarzania energii elekto projektu (jeli dotyczy)10 trycznej i ciepa w skojarzeniu Maksymalna warto projektu 10 mln PLN Projekty dotyczce lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyu i dystrybucji energii elektrycznej - Maksymalna warto projektu 20 mln PLN

29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Budowa nowych oraz modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych. Maksymalna warto projektu 20 mln PLN Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej. Maksymalna warto projektu 10 mln PLN Projekty dotyczce odnawialnych rde energii: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sucej do produkcji i przesyu energii odnawialnej, inwestycje wykorzystujce nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych rde energii, Maksymalna warto projektu 20 mln PLN Maksymalna warto projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu 10 mln PLN Maksymalna warto projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy maych elektrowni wodnych 10 mln PLN Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umoliwiajcych przyczanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze rde odnawialnych Maksymalna warto projektu 20 mln PLN Inwestycje zwizane z produkcj biopaliw nie bdcych produktami rolnymi. Maksymalna warto projektu 20 mln PLN Projekty dotyczce lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyu i dystrybucji gazu ziemnego Maksymalna warto projektu 8 mln PLN Demarkacja z PROW w zakresie odnawialnych rde energii (dotyczy tylko beneficjentw objtych PROW, czyli gmin lub jednostek organizacyjnych, dla ktrej organizatorem jest jst.): na obszarach objtych interwencj PROW: projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 3 mln PLN, projekty o wartoci (kwocie) dofinansowania poniej 3 mln PLN tylko w przypadku gdy gmina nie moe ju korzysta ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymaa wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma warto przekraczajc pozosta kwot moliw do wykorzystania w PROW) na obszarach nie objtych PROW: bez wartoci minimalnej. Nie dotyczy Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 0 0 20 60 20

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 70 200 80 rocznie rocznie rocznie

4.3. Ochrona powietrza, energetyka Liczba projektw majcych na celu popraw jakoci powietrza Liczba projektw z zakresu energii odnawialnej Dodatkowa moc zainstalowana energii

szt. szt. MW

ze rde odnawialnych Liczba inwestycji w zakresie elektroenergetyki Dugo nowej/zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej Dugo wybudowanych gazocigw dystrybucyjnych Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. km km

0 0 0

8 30 15

30 100 50

rocznie rocznie rocznie

Jedn. miary

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 252

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 280 rocznie

4.3. Ochrona powietrza, energetyka Ilo zaoszczdzonej energii w wyniku realizacji projektw termomodernizacyjnych

MWh

Dziaanie 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament WM Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu. Cel i uzasadnienie dziaania Celami dziaania s: doskonalenie systemw zarzdzania i monitoringu rodowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagroeniom i ograniczenie ich skutkw. Potrzeba realizacji dziaania wynika z zapnie w zakresie monitorowania rodowiska i czynnikw wpywajcych na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagroe. Istnieje rwnie konieczno zadbania o zachowanie istniejcych zasobw naturalnych Komplementarno z innymi RPO WM dziaaniami i priorytetami Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Dziaanie 2.2. Rozwj e- usug. Priorytet VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

rozwoju turystyki i rekreacji. Dziaanie 6.1. Kultura. Dziaanie 6.2. Turystyka. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet III: Zarzdzanie zasobami i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska. Dziaanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczestwa przeciwpowodziowego Dziaanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutkw zagroe naturalnych oraz przeciwdziaanie powanym awariom. Dziaanie 3.3. Monitoring rodowiska. Priorytet V. Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw ekologicznych. Dziaanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarach chronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej. Dziaanie 5.2. Zwikszenie dronoci korytarzy ekologicznych. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O 1. Poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego, Kod Dziaania 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa O 2. Poprawa rodowiska naturalnego i obszarw wiejskich, Kod Dziaania 226. Odtwarzanie potencjau produkcji lenej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentw zapobiegawczych. 14. Przykadowe rodzaje projektw Zapobieganie zagroeniom: regulacja ciekw wodnych, tworzenie polderw (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenw zalewowych, budowa i modernizacja maych zbiornikw wielozadaniowych o pojemnoci mniejszej ni 10 mln m3 i stopni wodnych, utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz zwizanej z nimi infrastruktury, zwikszanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem rwnowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki, budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urzdze przeciwpowodziowych (np. way, przepompownie, poldery, suche zbiorniki), zapobieganie i ograniczanie skutkw zagroe naturalnych oraz przeciwdziaanie powanym awariom, zakup specjalistycznego sprztu niezbdnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkw zagroe naturalnych i powanych awarii dla sub ratowniczych, wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-ganiczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego, monitoring rodowiskowy, budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagroe naturalnych i powanych awarii, w tym wyposaenie w sprzt specjalistyczny przedsiwzicia w zakresie metod i narzdzi do analizowania zagroe powanymi awariami, wprowadzanie systemw wczesnego ostrzegania,

15.

16.

17. 18.

Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszcze: dziaania zwizane z realizacj operacji majcych na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemw zapobiegania i kontroli zanieczyszcze obejmujce roboty oraz wyposaenie w rodki i zasoby z zakresu: systemw, infrastruktury, urzdze i technologii sucych do: eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaywa na rodowisko, optymalizacji wykorzystania surowcw, eliminacji wytwarzania odpadw, ograniczania emisji zanieczyszcze do rodowiska, Inne dziaania na rzecz ochrony rodowiska i zapobiegania ryzyku: przywracanie waciwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) i ostoi gatunkw na obszarach chronionych z zachowaniem zagroonych wyginiciem gatunkw oraz rnorodnoci genetycznej, udranianie, ksztatowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (lenych, rzecznych i innych) umoliwiajcych przemieszczanie si zwierzt i funkcjonowanie populacji, zahamowanie strat rnorodnoci biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 48. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszcze 51. Promowanie biornorodnoci i ochrony przyrody (w tym Natura 2000) 53. Zapobieganie zagroeniom (w tym opracowanie i wdraanie planw i instrumentw zapobiegania i zarzdzania zagroeniami naturalnym i technologicznym) 54. Inne dziaania na rzecz ochrony rodowiska i zapobiegania zagroeniom b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross - financing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 21. Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym f Lokalizacja PL12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - fi- Nie dotyczy nancingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym, Podmioty wykonujce usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd, Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo Zamwie Publicznych wykonujce usugi publiczne na podstawie obowizujcej

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 27 000 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 22 950 000 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 4 050 000 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 0 euro prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocy w wydatkach kwalifikowanych na publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny benefi- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organicjenta (%) (jeli dotyczy) zacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych pomocy noci wydatkw publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 28. Minimalna/Maksymalna warto Regulacja ciekw wodnych, tworzenie stopni wodnych (warto projektu (jeli dotyczy)11 projektu do 40 mln PLN). Tworzenie polderw (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenw zalewowych (warto projektu do 40 mln PLN). Utrzymywanie rzek oraz zwizanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - warto projektu do 40 mln PLN.

umowy zawartej z jednostk samorzdu terytorialnego na wiadczenie usug z danej dziedziny, Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne, Regionalny Zarzdy Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej, Gwny Inspektorat Ochrony rodowiska i Wojewdzkie Inspektoraty Ochrony rodowiska, Komenda Gwna oraz komendy wojewdzkie Pastwowej Stray Poarnej, Parki narodowe i krajobrazowe, Spki wodne i ich zwizki. Nie dotyczy

29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu

Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urzdze przeciwpowodziowych - warto projektu do 40 mln PLN. Zwikszanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem rwnowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki warto projektu do 40 mln PLN. Zapobieganie i ograniczanie skutkw zagroe naturalnych oraz przeciwdziaanie powanym awariom - projekty do 4 mln PLN. Monitoring rodowiskowy - warto projektu poniej 4 mln PLN. Projekty z zakresu zachowania rnorodnoci gatunkowej, poniej 400 tys. PLN. Projekty z zakresu ochrony siedlisk poniej 400 tys. PLN. Projekty budowy przej dla zwierzt i likwidacji barier poniej 2 mln PLN. Nie dotyczy Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu Liczba projektw z zakresu prewencji szt. 0 10 zagroe Powierzchnia terenw objtych systeha 0 12 mami zarzdzania rodowiskiem Liczba wdroonych projektw dotyczszt. 0 2 cych wsparcia zarzdzania ochron rodowiska Wskaniki rezultatu Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu Liczba osb zabezpieczonych przed osoby 0 9000 powodzi w wyniku realizacji projektw Liczba ludnoci objtej ochron przeosoby 0 9000 ciwpoarow lasw i innymi rodkami ochrony Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Cel gwny Nazwa wskanika Jedn. miary

Nazwa wskanika

Jedn. miary

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 40 40 10 rocznie rocznie rocznie

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 10 000 rocznie

10 000

rocznie

Wykorzystanie potencjau endogenicznego miast dla aktywizacji spoeczno-gospodarczej regionu. Cele szczegowe Poprawa stanu systemw komunikacji publicznej w miastach. Odnowa obszarw zdegradowanych i zagroonych marginalizacj.

Kluczowym problemem rozwoju Mazowsza jest dualizm w poziomie rozwoju spoeczno-gospodarczego midzy metropoli warszawsk a obszarami pozametropolitalnymi. Sposobem na niwelowanie rnic w poziomie rozwoju regionu jest wzmocnienie potencjau rozwojowego miast dla aktywizacji gospodarczej ssiadujcych z nimi terenw. Policentryczna sie orodkw miejskich stwarza szans na tworzenie orodkw rwnowaenia rozwoju, ktre porednicz pomidzy centrum a rodowiskiem lokalnym. W ramach priorytetu zaplanowano przedsiwzicia z zakresu poprawy systemu transportu publicznego w miastach, z wyczeniem warszawskiego obszaru metropolitalnego. W celu zapobieenia dalszej degradacji miast w oparciu o lokalne programy rewitalizacji planowane s dziaania rewitalizacyjne zmierzajce do przeksztacenia i wykorzystania obszarw problemowych do celw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub turystycznych. Na terenach gdzie istotnym problemem jest dekapitalizacja zasobw mieszkaniowych, starej zabudowy oraz osiedli, w tym budowanych z wielkiej pyty prowadzona bdzie rehabilitacja tkanki miejskiej. Wsparcie dziaa rewitalizacyjnych kierowane bdzie gwnie do orodkw miejskich bdcych siedzibami Powiatw. Moliwe bd dziaania rewitalizacyjne na zdegradowanych terenach poprzemysowych i powojskowych poprzez adaptacje, przebudow lub remonty budynkw i obiektw m.in. na cele spoecznogospodarcze. Komplementarna wobec powyszych dziaa zmierzajcych do kompleksowej rewitalizacji obszarw zdegradowanych bdzie odnowa zasobw mieszkaniowych. W ramach planowanych dziaa zostanie zachowana zasada rwnoci szans, w szczeglnoci rwnego traktowania kobiet i mczyzn. Wspierane bd przedsiwzicia majce na celu popraw dostpnoci infrastruktury dla osb niepenosprawnych oraz dziaania majce na celu zapobieganie wykluczeniu spoecznemu. Dziaanie 5.1. Transport miejski. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu finansujcego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Poredniczca II stopnia / Instytucja Wdraajca (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Nie dotyczy Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 5.1. Transport miejski 12. Cel i uzasadnienie dziaania Cel: Poprawa stanu systemw komunikacji publicznej w miastach Uzasadnienie: Miasta wojewdztwa mazowieckiego staj si coraz mniej atrakcyjne jako miejsca pracy, zamieszkania oraz lokowania inwestycji. W zwizku z tym istnieje potrzeba wykorzystania potencjau rozwojowego miast dla wzrostu aktywnoci spoeczno-gospodarczej caego regionu m.in. poprzez popraw jakoci usug w zakresie transportu miejskiego. Z dziaania wyczono projekty realizowane

7.

13.

14.

15.

16.

na obszarze warszawskiego obszaru metropolitalnego. W ramach dziaania zaplanowano wsparcie ukierunkowane na popraw stanu mao efektywnego systemu komunikacji publicznej poprzez modernizacj i rozbudow infrastruktury, zakup taboru i popraw jakoci usug przewozowych. Komplementarno z innymi RPO WM dziaaniami i priorytetami Priorytet III. Regionalny system transportowy dziaanie 3.2. Regionalny transport publiczny Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko O priorytetowa VII. Transport przyjazny rodowisku Przykadowe rodzaje projektw Transport miejski budowa nowych, przeduenie lub odnowienie istniejcych linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbdn infrastruktur budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robt remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe) budowa, modernizacja zajezdni wraz z obiektami zawierajcymi wszystkie niezbdne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (sucych prowadzeniu dziaalnoci podstawowej tj. bez prowadzenia dziaalnoci usugowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) tworzenie infrastruktury towarzyszcej w zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego i ochrony rodowiska (w tym: sygnalizacja wietlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osb niepenosprawnych przy przejciach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne) budowa zintegrowanego systemu monitorowania i zarzdzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczestwa, zakup i monta systemw sterowania i nadzoru ruchu), budowa kanalizacji teletechnicznej tworzenie systemw oraz dziaa technicznych z zakresu telematyki sucych komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletw, systemy informacji dla podrnych, w tym systemy on-line) zakup nowego taboru lub modernizacja rodkw transportu publicznego Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 25. Transport miejski b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru Obszar miejski 05. Obszar wiejski (w przypadku budowy lub rozbudowy podmiejskich linii transportu publicznego) e Dziaalno gospodarcza 11. Transport f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie z wyczeniem PL127, PL129, PL12A (warszawskiego obszaru metropolitalnego w rozumieniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko dla osi priorytetowej VII. Transport przyjazny rodowisku) Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i

17. Zakres stosowania financingu (jeli dotyczy) 18. Beneficjenci a Typ beneficjentw

Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. cross- Nie dotyczy

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj naboru wnioskw o dofiTryb indywidualny nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 17 580 400 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 14 943 340 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 2 637 060 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 0 prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomow wydatkach kwalifikowanych na cy publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny benefi- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek orgacjenta (%) (jeli dotyczy) nizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% pozostali beneficjenci, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programw operacyjnych podmiotw realizujcych obowizek wiadczenia usug publicznych w transporcie zbiorowym. Jeli pomoc publiczna wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych pomocy noci wydatkw publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 28. Minimalna/Maksymalna warto Nie dotyczy projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci Zaliczka, refundacja 31. Wysoko udziau cross finan- Nie dotyczy cingu (%)

Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadajce osobowo prawn posiadajce osobowo prawn, Przedsibiorcy wykonujcy zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego. Nie dotyczy

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 0 10 1 000 30 3 000 rocznie rocznie

5.1. Transport miejski Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej Pojemno zakupionego taboru komunikacji miejskiej Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. miejsca

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku docelowym wskanika 2010 2013 0 1 600 5 000 rocznie

5.1. Transport miejski Dodatkowa liczba ludnoci korzystajca z transportu miejskiego Dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu finansujcego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Poredniczca II stopnia / Instytucja Wdraajca (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca

osoby

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Nie dotyczy Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 5.2. Rewitalizacja miast 12. Cel i uzasadnienie dziaania Cel: Odnowa zdegradowanych obszarw miast Uzasadnienie: Atrakcyjno miast wojewdztwa znacznie obnia degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich, a take negatywne zjawiska spoeczne prowadzce do marginalizacji czci mieszkacw. W celu przeksztacenia i wykorzystania tych terenw na cele spoeczne lub gospodarcze planowane s dziaania rewitalizacyjne obejmujce rwnie tereny poprzemysowe i powojskowe oraz

7.

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

infrastruktur mieszkaniow, w tym star zabudow oraz osiedla mieszkaniowe. Przedsiwzicia planowane do realizacji na obszarze zdegradowanym zaplanowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji przygotowywanych przez lokalne samorzdy powinny mie charakter kompleksowy umoliwiajcy w dalszej perspektywie oywienie spoeczno-gospodarcze terenu. Obszary zdegradowane powinny by wyznaczone z zachowaniem kryteriw wskazanych w zaczniku nr 6 do Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Wsparcie dziaa rewitalizacyjnych jest kierowane gwnie do miast bdcych siedzibami Powiatw. RPO WM Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu dziaanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz dziaanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu dziaanie 1.5. Rozwj przedsibiorczoci Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza dziaanie 2.1. Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu dziaanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP Priorytet III. Regionalny system transportowy dziaanie 3.1. Infrastruktura drogowa Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka dziaanie 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa dziaanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Priorytet VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dziaanie 6.1. Kultura dziaanie 6.2. Turystyka Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego dziaanie 7.2. Infrastruktura suca edukacji dziaanie 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej. Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet I: Zatrudnienie i integracja spoeczna Dziaanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej Dziaanie 1.3 oglnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Priorytet III: Wysoka jako systemu owiaty Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia Priorytet VII: Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.1 wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

14. Przykadowe rodzaje projektw

jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Dziaanie 9.2 podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dziaanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast powinny by zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, ktre s opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorzd zgodnie z Zacznikiem nr 6 do Uszczegowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programw Rewitalizacji. Zintegrowane projekty odnowy obszarw miejskich: renowacja budynkw o wartoci architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachw budynkw wraz z zagospodarowaniem przylegego terenu adaptacja, przebudowa lub remonty budynkw oraz przestrzeni uytecznoci publicznej wraz z przylegym otoczeniem na cele edukacyjno-spoeczne, w tym midzy innymi: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazja, szkoy rednie i ponadgimnazjalne, szkoy wysze, szkolne stowki, domy dziecka, orodki walki z patologiami spoecznymi, poradnie psychologiczne, wietlice dla dzieci i modziey, domy kultury, warsztaty terapii zajciowej lub obiekty suce pomocy spoecznej adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury zwizanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych adaptacja, przebudowa lub remonty budynkw, obiektw, infrastruktury i urzdze poprzemysowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przylegego terenu w celu nadania im nowych funkcji uytkowych: usugowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym: budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urzdze do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyania ciekw budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodocigowych, uj wody i urzdze sucych do gromadzenia i uzdatniania wody porzdkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placw, rynkw, parkingw, placw zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, maej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, awki), miejsc rekreacji, terenw zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parkw, tworzenie nowych terenw zieleni i parkw tworzenie stref bezpieczestwa i zapobiegania przestpczoci w zagroonych patologiami spoecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont owietlenia, zakup i instalacja systemw monitoringu poprawa funkcjonalnoci ruchu koowego, ruchu pieszego, a take estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych drg osiedlowych oraz maych obiektw inynieryjnych (chodniki i przejcia dla pieszych, cieki rowerowe) jako element projektu m.in.: wymiana elementw zawierajcych azbest, poprawa dostpnoci infrastruktury dla osb niepenosprawnych

15.

16.

17. 18.

Infrastruktura mieszkalnictwa Projekty musz by zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, ktre s opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorzd zgodnie z Zacznikiem nr 6 do Uszczegowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programw Rewitalizacji. Projekty z zakresu mieszkalnictwa mog dotyczy wycznie: renowacji, remontu lub modernizacji czci wsplnych istniejcych budynkw wielorodzinnych (tj. budynkw mieszkalnych, w ktrych wystpuj wicej ni dwa lokale mieszkalne) w nastpujcym zakresie: odnowienie nastpujcych gwnych elementw konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewntrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewntrznych/zewntrznych, wejcia i elementy jego konstrukcji zewntrznej, windy, instalacje techniczne budynku podniesienie efektywnoci (oszczdnoci) energetycznej budynku (termomodernizacja) przygotowania do uytkowania nowoczesnych, socjalnych budynkw mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowacj i adaptacj budynkw istniejcych stanowicych wasno wadz publicznych lub wasno podmiotw dziaajcych w celach niezarobkowych Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mog by przeznaczone wycznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osb o szczeglnych potrzebach. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 61. Zintegrowane projekty odnowy obszarw miejskich i wiejskich 78. Infrastruktura mieszkalnictwa b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski e Dziaalno gospodarcza 16. Obsuga nieruchomoci, wynajem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej 22. Inne niewyszczeglnione usugi f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie w granicach administracyjnych miast Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Zakres stosowania crossNie dotyczy financingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadajce osobowo prawn posiadajce osobowo prawn, Spki z wikszociowym udziaem jst, Instytucje kultury,

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj naboru wnioskw o dofiTryb indywidualny nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczna decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmudofinansowanie je Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 220 000 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 74 800 000 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 13 200 000 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw 132 000 000 euro prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pow wydatkach kwalifikowanych na mocy publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny benefi- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek orgacjenta (%) (jeli dotyczy) nizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% pozostali beneficjenci, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocy publicznej 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj w ramach regionalnych programw operacyjnych Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). 27. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych noci wydatkw pomocy publicznej, w stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r.

Szkoy wysze, Organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, Spdzielnie i wsplnoty mieszkaniowe, TBS, Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn, Organy administracji rzdowej, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Nie dotyczy

28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Nie dotyczy Nie dotyczy Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto bazowa wskanika

Zakadana warto w roku 2010 30

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 90 rocznie

5.2. Rewitalizacja miast Liczba projektw zapewniajcych zrwnowaony rozwj oraz poprawiajcych atrakcyjno miast Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt.

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 0 50 10 150 30 rocznie rocznie

5.2. Rewitalizacja miast Powierzchnia obszarw poddanych rewitalizacji Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach rewitalizowanych w tym: kobiety mczyni

ha szt.

szt. szt.

0 0

5 5

15 15

rocznie rocznie

Priorytet VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Cel gwny Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulujcego rozwj spoeczno-gospodarczy regionu. Cele szczegowe Promocja i zwikszanie atrakcyjnoci turystycznej regionu. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostpnoci do kultury.

W ramach priorytetu moliwa bdzie realizacja przedsiwzi majcych na celu wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjnoci regionu poprzez rozwj sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Na terenie wojewdztwa znajduje si wiele miejsc i obiektw o duym znaczeniu kulturowym i rodowiskowym, ktre mog by lepiej wykorzystane dla spoecznoci regionalnej i turystw. Problemem jest take brak skutecznej informacji turystycznej i promocji walorw regionu. Wsparcie zostanie skierowane na rozwj infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Moliwa bdzie realizacja projektw polegajcych na tworzeniu produktw turystycznych oraz projektw sieciowych tworzcych spjny produkt turystyczny. Zaplanowano wykorzystanie walorw przyrodniczych regionu dla rozwoju turystyki i wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszkacw warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywa wyrany wpyw na rozwj gospodarczy regionu. Natomiast projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywa poredni wpyw na rozwj gospodarczy regionu. Priorytetowo traktowane bd przedsiwzicia skierowane do turystw spoza regionu realizowane w ramach planw rozwoju turystyki w regionie. W ramach planowanych dziaa zostanie zachowana zasada rwnoci szans, w szczeglnoci rwnego traktowania kobiet i mczyzn. Wspierane bd przedsiwzicia majce na celu popraw dostpnoci infrastruktury dla osb niepenosprawnych oraz dziaania majce na celu zapobieganie wykluczeniu spoecznemu. Dziaanie 6.1. Kultura. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca Nie dotyczy (jeli dotyczy) Instytucja Poredniczca II Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych stopnia / Instytucja Wdraajca (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 6.1. Kultura Cel i uzasadnienie dziaania Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostpnoci do kultury Uzasadnienie: Dziedzictwo kulturowe regionu peni wan rol w okreleniu tosamoci regionalnej mieszkacw i jest podstaw rozwoju turystyki kulturowej. Na obszarach wiejskich wystpuje konieczno dziaa skierowanych na ochron, zachowanie tosamoci i rnorodnoci kulturowej. Wspierane przedsiwzicia przyczyni si do wzrostu atrakcyjnoci regionu poprzez rozwj sektora kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywa bezporedni lub poredni wpyw na rozwj gospodarczy regionu. Komplementarno z innymi RPO WM dziaaniami Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu i priorytetami dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko O priorytetowa XII. Kultura i dziedzictwo dziaanie 12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

14. Przykadowe rodzaje projektw

dziaanie 12.2. Rozwj oraz poprawa stanu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu ponadregionalnym Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O priorytetowa 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej, dziaanie: Odnowa i rozwj wsi O priorytetowa 4. Leader dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 O priorytetowa 4. Zrwnowaony rozwj obszarw zalenych od rybactwa Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektw i zespow zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym: obiektw sakralnych zespow fortyfikacyjnych budowli i zespow obronnych parkw zabytkowych obiektw poprzemysowych konserwacja zabytkw ruchomych udostpnianych publicznie zabezpieczenie zabytkw przed zniszczeniem lub kradzie digitalizacja zasobw dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostpnienia tworzenie i rozwj szlakw dziedzictwa kulturowego oznakowania obiektw atrakcyjnych kulturowo jako element projektu usuwanie barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych jako element projektu Rozwj infrastruktury kulturalnej: budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej, rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynkw na cele kulturalne, w tym obiektw poprzemysowych, usuwanie barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych. Inne wsparcie dla poprawy usug kulturalnych systemy/centra/orodki informacji kulturalnej (w tym przygotowanie nieodpatnych materiaw i publikacji sucych informacji kultur projektu) tworzenie i rozwj systemw e-informacji kulturalnej tworzenie i rozwj systemw oznakowania obszarw i obiektw atrakcyjnych kulturowo usugi dla zwiedzajcych dziaalno promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granic, ktrych celem jest promocja kultury, w tym udzia w wystawach i imprezach kulturalnych przygotowanie programw rozwoju lub promocji produktw kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje organizacja wydarze kulturalnych majcych wpyw na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulujcego rozwj spoecz-

15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22. 23.

no-gospodarczy katalogowanie i poznawanie dziedzictwa. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59. Rozwj infrastruktury kulturalnej 60. Inne wsparcie dla poprawy usug kulturalnych b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza Nie dotyczy f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania crossNie dotyczy financingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadajce osobowo prawn, Instytucje kultury, Organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn, Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. b Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczna decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa Alokacja finansowa na dziaanie 97 685 560 euro ogem Wkad ze rodkw unijnych na 72 832 726 euro dziaanie Wkad ze rodkw publicznych 12 852 834 euro krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rod12 000 000 euro kw prywatnych na dziaanie

24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Od dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 1. Utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Maksymalna warto projektw do 20 mln z Dla niektrych typw projektw maksymalna warto projektu wynosi 4 mln z tj. dla projektw dotyczcych: - konserwacji zabytkw ruchomych - rozwoju zasobw cyfrowych w dziedzinie zasobw bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobw wirtualnych muzew, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek itp. - zabezpieczenia zabytkw przed kradzie i zniszczeniem oraz projektw realizowanych przez instytucje kultury pastwowe i wspprowadzone z ministrem waciwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa pastwowe. 2. Rozwj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym Maksymalna warto projektw do 20 mln z Dla niektrych beneficjentw oraz typw projektw maksymalna warto projektu wynosi 4 mln z tj. dla projektw dla ktrych beneficjentami s instytucje kultury pastwowe oraz wspprowadzone z ministrem waciwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa pastwowe. Na obszarach objtych PROW 2007-2013 Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jst, koci lub zwizek wyznaniowy, organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego. Mae projekty infrastrukturalne: - o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 500 tys. z - o wartoci (kwocie) dofinansowania poniej 500 tys. z tylko w przypadku, gdy beneficjent nie moe ju korzysta ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowo otrzymaa wsparcie na 400 tys. z, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowoci ma warto przekraczajc pozosta kwot moliw do wykorzystania w PROW). Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy)

27. Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw

28. Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy)

29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%)

Wskanik produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 10 Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 40 rocznie

6.1. Kultura Liczba utworzonych miejsc pracy w kulturze w tym: kobiety mczyni Wskanik rezultatu: Nazwa wskanika

szt.

szt. szt.

0 0

6 4

23 17

rocznie rocznie

Jedn. miary

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 35

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 70 rocznie

6.1. Kultura Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych obiektw kultury i dziedzictwa Dziaanie 6.2. Turystyka.

szt.

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa priorytetu VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 3. Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet 4. Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 5. Instytucja Poredniczca Nie dotyczy (jeli dotyczy) 6. Instytucja Poredniczca II Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych stopnia / Instytucja Wdraajca (jeli dotyczy) 7. Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej 8. Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 6.2. Turystyka 12. Cel i uzasadnienie dziaania Cel: Zwikszanie atrakcyjnoci turystycznej regionu Uzasadnienie: Na obszarach wiejskich znajduj si cenne obszary przyrodnicze, ktre s dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystane, przede wszystkim ze wzgldu na brak odpowiedniego zagospodarowania i wyposaenia w infrastruktur turystyczn. W zwizku z tym w ramach dziaania wsparcie skierowano na rozwj infra-

1.

struktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Przedsiwzicia z zakresu informacji i promocji turystycznej umoliwi rozwj sektora turystyki w regionie. Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywa wyrany wpyw na rozwj gospodarczy regionu. 13. Komplementarno z innymi RPO WM dziaaniami i priorytetami Priorytet I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. dziaanie 1.5. Rozwj przedsibiorczoci Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 O priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O priorytetowa 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej, dziaanie: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw dziaanie: Odnowa i rozwj wsi O priorytetowa 4. Leader: dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 O priorytetowa 4. Zrwnowaony rozwj obszarw zalenych od rybactwa 14. Przykadowe rodzaje projektw Promowanie walorw przyrodniczych: dziaalno promocyjna (przygotowanie programw rozwoju oraz promocji markowych produktw turystycznych regionu w tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, bada rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjau turystycznego, okrelenie produktw markowych, rynkw promocji, narzdzi i technik promocyjnych udzia w targach i imprezach promocyjnych, w tym udzia w targach turystycznych, ktrych celem jest promocja atrakcyjnoci turystycznej regionu Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektw przeznaczonych na turystyk biznesow budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektw i miejsc przeznaczonych na dziaalno sportow i rekreacyjn, w tym infrastruktury okooturystycznej tworzenie i rozwj parkw tematycznych realizacja nowych produktw turystycznych usuwanie barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych jako element projektu Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usug turystycznych: systemy/centra/orodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpatnych materiaw i publikacji sucych informacji turystycznej jako element projektu) tworzenie i rozwj platform informatycznych i baz danych, jako elementw systemu informacji turystycznej (w tym, systemy einformacji turystycznej) trasy i szlaki turystyczne oraz infrastruktura okooturystyczna tworzenie i rozwj systemw oznakowania obszarw i atrakcji

15.

16.

17. 18.

turystycznych cieki rowerowe: budowa lub wyznaczenie wydzielonych drg dla rowerw (w tym oznakowanie przejazdw, pasw dla rowerw i luz rowerowych) wytyczenie drg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie luz rowerowych, przejazdy rowerowe przez skrzyowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie drogowe jako element projektu: miejsca parkingowe dla rowerw, kadki i tunele pieszo-rowerowe, owietlenie tras rowerowych, przebudowa schodw na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystw Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 55. Promowanie walorw przyrodniczych 56. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usug turystycznych 24. cieki rowerowe b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01. Obszar miejski 05. Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza Hotele i restauracje 21. Dziaalno zwizana ze rodowiskiem naturalnym 22. Inne niewyszczeglnione usugi f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania crossNie dotyczy financingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadajce osobowo prawn, Parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne, Instytucje kultury, Organizacje pozarzdowe, Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, Jednostki sektora finansw publicznych posiadajce osobowo prawn, Przedsibiorcy sektora turystyki Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. b Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy)

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie 171 625 000 euro ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na 77 350 000 euro dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych 13 650 000 euro krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rod80 625 000 euro kw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocy w wydatkach kwalifikowanych publicznej (w przypadku wystpienia pomocy publicznej) na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny bene- 3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organificjenta (%) (jeli dotyczy) zacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% pozostali beneficjenci, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 40% - w przypadku wystpienia regionalnej pomocy inwestycyjnej 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Na poziomie wynikajcym z: Przepisw waciwego rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programw operacyjnych Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw operacyjnych, (Dz.U. r. Nr 193, poz. 1399, z pn. zm.). Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317). 27. Dzie rozpoczcia kwalifikoOd dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych walnoci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. 28. Minimalna/Maksymalna warNie dotyczy to projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) Na obszarach objtych PROW 2007-2013 Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jst, koci lub zwizek wyznaniowy, organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego. Mae projekty infrastrukturalne: - o wartoci (kwocie) dofinansowania powyej 500 tys. z - o wartoci (kwocie) dofinansowania poniej 500 tys. z tylko w przypadku, gdy beneficjent nie moe ju korzysta ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowo otrzymaa wsparcie

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

na 400 tys. z, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowoci ma warto przekraczajc pozosta kwot moliw do wykorzystania w PROW). Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. Na obszarach nie objtych PROW wsparcie dla mikroprzedsibiorstw bez minimalnej wielkoci wsparcia, kada dziaalno w zakresie turystyki. Na obszarach objtych PROW wsparcie dla mikroprzedsibiorstw dziaajcych w sektorze turystyki: - w zakresie dziaalnoci wykraczajcym poza zakres PKD wskazany w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr 139, poz. 883) - bez minimalnej wielkoci wsparcia - w zakresie dziaalnoci wskazanej w ww. rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwota dofinansowania wynosi powyej 300 tys. z Z wyczeniem osb podlegajcych ubezpieczeniu w KRUS Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsiwzicie wnioskodawca nie otrzyma wsparcia/nie zostaa zawarta z nim umowa w ramach PROW. Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 70 200 rocznie

6.2. Turystyka Liczba projektw z zakresu turystyki w tym: liczba projektw dotyczcych informacji i promocji turystycznej Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt.

szt.

30

100

rocznie

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 40 130 rocznie

6.2. Turystyka Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce: w tym: kobiety mczyni na obszarach wiejskich

szt.

szt. szt. szt.

0 0 0

20 20 20

65 65 60

rocznie rocznie rocznie

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego Cel gwny Poprawa dostpnoci i jakoci infrastruktury o charakterze spoecznym. Cele szczegowe Poprawa dostpnoci i jakoci opieki zdrowotnej. Poprawa dostpnoci i jakoci infrastruktury edukacyjnej. Poprawa dostpnoci i jakoci infrastruktury pomocy spoecznej.

Infrastruktura spoeczna regionu, wpywa na jako ycia jego mieszkacw, dlatego powinna by odpowiednio rozwinita, dostosowana do ich potrzeb oraz speniajca standardy Unii Europejskiej. W planowanych dziaaniach naley uwzgldni wzmocnienie roli edukacji i owiaty, podniesienie standardw ochrony zdrowia oraz opieki spoecznej. Dziki temu, zapewni si efektywno regionalnych zasobw pracy, a realizowane dziaania wpyn na mobilno pracownikw. W efekcie wzronie poziom atrakcyjnoci i konkurencyjnoci regionu. Poprawa dostpnoci i jakoci opieki zdrowotnej bdzie polegaa przede wszystkim na modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposaeniu w nowoczesny sprzt zwikszajcy moliwoci diagnozowania i leczenia. Wsparcie bdzie skierowane na podniesienie jakoci ochrony zdrowia, nie za na zwikszanie tego sektora, tak aby zakady opieki zdrowotnej byy dostosowane do obowizujcych przepisw prawa (aby speniay wymagania, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i urzdzenia pod wzgldem fachowym i sanitarnym). W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane bd projekty, dotyczce budowy, rozbudowy, modernizacji placwek systemu owiaty oraz szk wyszych na kadym poziomie ksztacenia (rwnie z uwzgldnieniem placwek ksztacenia ustawicznego w tym ksztacenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane bd przedsiwzicia suce poprawie stanu i wyposaenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszce jako i wspierajce upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Realizacja dziaa bdzie suy wyrwnywaniu szans midzy wsi a miastem. W rozumieniu zapisw RPO WM przez mieszkacw wsi naley rozumie osoby zamieszkujce tereny wiejskie w gminie wiejskiej bd miejsko-wiejskiej. W zakresie infrastruktury opieki spoecznej, realizowane bd projekty majce na celu budow, modernizacj oraz popraw jakoci wyposaenia m.in.: domw pomocy spoecznej, dziaajcych zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z pn. zm.) oraz obiektw stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej. Dziaanie 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarzdzajca Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE

7. 8. 9.

10. Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia 12. Cel i uzasadnienie dziaania Gwnym celem dziaania jest poprawa dostpnoci i jakoci opieki zdrowotnej w regionie. Potrzeba realizacji dziaa wynika gwnie z koniecznoci spenienia przez zakady opieki zdrowotnej wymogw (okrelonych w obowizujcych przepisach prawa), dotyczcych pomieszcze i urzdze Wsparcie uzyskaj przedsiwzicia majce na celu popraw stanu infrastruktury lecznictwa otwartego i zamknitego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, doposaenie w sprzt medyczny oraz inne niezbdne wyposaenie, zwikszajce obecne moliwoci diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Podejmowane dziaania bd prowadzi do wyrwnania rnic w wyposaeniu placwek na szczeblu lokalnym i do zapewnienia udzielania wiadcze zdrowotnych na wysokim poziomie. Inwestycje w tym zakresie bd si opiera na szczegowej analizie zapotrzebowania oraz optymalnego poziomu wiadczenia tych usug. Wszystkie propozycje projektw bd rozpatrywane w kontekcie krajowej lub regionalnej strategii rozwoju suby zdrowia. W ramach dziaania nie bdzie moliwe finansowanie biecej dziaalnoci sektora. 13. Komplementarno z innymi PO Infrastruktura i rodowisko Priorytet XII: Bezpieczestwo zdrodziaaniami i priorytetami wotne i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia - Dziaanie 12.1.: Rozwj systemu ratownictwa medycznego - Dziaanie 12.2: Inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym PO Kapita Ludzki - dziaania w ramach tego PO maj charakter wycznie uzupeniajcy do przedsiwzi realizowanych w ramach tego Priorytetu RPO: Priorytet II: Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osb pracujcych Dziaanie 2.3. Wzmocnienie potencjau zdrowia osb pracujcych oraz poprawa jakoci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia RPO WM: Priorytet I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu Dziaanie 1.5- Rozwj przedsibiorczoci Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Priorytet IV: rodowisko, zapobieganie zagroeniom, energetyka. 14. Przykadowe rodzaje projektw Dofinansowanie moe by przeznaczone na projekty suce tworzeniu lub poprawie zdolnoci beneficjenta do wykonywania usug w ramach gwarantowanych przez pastwo wiadcze zdrowotnych i moe polega na: - rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejcych obiektw infrastruktury ochrony zdrowia (z wyczeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogw okrelonych w obowizujcych przepisach prawa/ rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadu opieki zdrowotnej. W szczeglnoci bdzie to dotyczy: szpitali, zakadw opiekuczo- leczniczych, zakadw pielgnacyj-

no-opiekuczych, przychodni, orodkw zdrowia, poradni, ambulatoriw, jednostek organizacyjnych publicznej suby krwi. W ramach dziaania nie przewiduje si wsparcia dla inwestycji prowadzcych do powikszenia sektora ochrony zdrowia. Bd moliwe dziaania dotyczce zarwno kompleksowych remontw obiektw, jak te tylko czci np. oddziau szpitalnego, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych. Dopuszcza si, tylko w wyjtkowych przypadkach (wynikajcych z rachunku ekonomicznego), dofinansowanie budowy obiektw podstawowej opieki zdrowotnej - gdy bdzie nieopacalna modernizacja istniejcej infrastruktury, w celu dostosowania jej do obowizujcych przepisw prawa. Rwnie moliwa bdzie budowa nowych zakadw opiekuczoleczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych. Poprzez tworzenie tych zakadw nie powikszamy sektora ochrony zdrowia, a obejmujemy caodobow opiek osoby, ktre nie wymagaj ju dalszej hospitalizacji, jednak ze wzgldu na stan zdrowia i stopie niepenosprawnoci oraz brak moliwoci samodzielnego funkcjonowania w rodowisku domowym wymagaj staego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielgnacji i rehabilitacji. zakup niezbdnego (nowego) wyposaenia w celu poprawy jakoci wiadczonych usug, zwikszajcego moliwoci diagnozowania i leczenia (aparaty lub urzdzenia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyczeniem wyrobw i produktw jednorazowego uytku) oraz wyposaenie obiektw ochrony zdrowia w celu podniesienia jakoci usug medycznych. dostosowanie stanu technicznego istniejcej infrastruktury do zainstalowania i uytkowania nowego sprztu medycznego Dostosowanie do potrzeb osb niepenosprawnych obiektw i ich otoczenia s moliwe tylko wycznie jako jeden z elementw projektu. 15. a b Temat priorytetowy Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing) Forma finansowania Typ obszaru 76- infrastruktura ochrony zdrowia

01- Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski i 05 Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 19 Dziaalno w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie 16. Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. 17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) 18. a Typ beneficjentw Beneficjentem moe by jedynie podmiot dostarczajcy wiadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucj Finasujc Publiczne wiadczenia Zdrowotne (np. NFZ) Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia (tylko prace polegajce na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektw). Beneficjent jest zobowizany do wykorzystania obiektu objtego wsparciem dla celw wiadcze gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucj Finansujc Pu-

c d

bliczne wiadczenia Zdrowotne (np. NFZ) poprzez prowadzenie w tym budynku wasnego ZOZ, bd udostpnienie budynku na potrzeby NZOZ, dziaajcego w publicznym systemie ochrony zdrowia w okresie zachowania trwaoci projektu tj. przynajmniej przez okres 5 lat od daty zakoczenia realizacji inwestycji. Publiczne oraz niepubliczne zakady opieki zdrowotnej, wiadczce usugi w publicznym systemie ochrony zdrowia - (zakontraktowane z NFZ) - z wyjtkiem zakadw opieki zdrowotnej, dla ktrych podmiotami tworzcymi s: minister, centralny organ administracji rzdowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych). Warunkiem otrzymania dotacji jest zoenie owiadczenia przez podmiot wnioskujcy, i otrzymane wsparcie bdzie wykorzystane dla celw wiadcze gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucj Finansujc Publiczne wiadczenia Zdrowotne (np. NFZ). Wsparcie nie dotyczy zoz, wiadczcych usugi leczenia uzdrowiskowego. Wsparcie nie dotyczy ratownictwa medycznego. Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielgniarskie, prowadzce dziaalno w publicznym systemie ochrony zdrowia, Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, prowadzce statutow dziaalno w publicznym systemie ochrony zdrowia, Organizacje pozarzdowe, ktre prowadz dziaalno statutow zgodn z celami Dziaania 7.1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) 90 048 180 euro 61 240 953 euro 10 807 227 euro 18 000 000 euro 85% b

3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych 15%- pozostali beneficjenci 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis

26. Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. 27. Dzie rozpoczcia kwalifikoOd dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych walnoci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. 28. Minimalna/Maksymalna warNie dotyczy to projektu (jeli dotyczy) 29. Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy) 30. Forma patnoci Zaliczka, refundacja 31. Wysoko udziau cross fiNie dotyczy nancingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 0 0 50 50 25 10 15 Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 90 80 50 20 30 rocznie rocznie rocznie

7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia. Liczba projektw dotyczcych infraszt. struktury ochrony zdrowia Liczba zmodernizowanych szpitali, szt. przychodni Liczba zakupionego specjalistycznego szt. medycznego sprztu: - aparaty RTG - endoskopy Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. miary

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 0 40 000

Zakadana Czstotliwo warto w roku pomiaru docelowym wskanika 2013 90 000 rocznie

7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia. Liczba pacjentw korzystajcych infraosoby struktury ochrony zdrowia zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu w tym: liczba kobiet, osoby liczba mczyzn osoby Potencjalna liczba specjalistycznych szt. bada medycznych przeprowadzonych sprztem zakupionym w wyniku realizacji projektw Dziaanie 7.2. Infrastruktura suca edukacji. 1. Nazwa programu operacyjnego

0 0 0

22 000 18 000 250 000

50 000 40 000 500 000

rocznie rocznie rocznie

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

2. 3. 4. 5. 6.

Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu Instytucja Zarzdzajca

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

Instytucja Poredniczca (jeli dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Poredniczca II stopnia)(jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 7.2. Infrastruktura suca edukacji Cel i uzasadnienie dziaania Celem dziaania jest wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez popraw jakoci nauczania oraz dostpnoci regionalnej infrastruktury edukacyjnej na kadym poziomie ksztacenia (dotyczy placwek systemu owiaty oraz szk wyszych). Realizacja dziaania bdzie miaa wpyw na wzrost konkurencyjnoci regionu. Wspierane bd przedsiwzicia suce poprawie stanu i wyposaenia infrastruktury edukacyjnej dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszce jako ksztacenia. Realizacja dziaania bdzie te suy wyrwnywaniu szans midzy wsi a miastem. Dziaanie ma rwnie na celu nabycie niezbdnych umiejtnoci na rynku pracy modziey i osobom dorosym. Otwarcie szk poprzez udostpnianie sal lekcyjnych wyposaonych w sprzt komputerowy z podczeniem do Internetu a take poprawa wyposaenia placwek ksztacenia ustawicznego i praktycznego dadz moliwoci edukacji osobom w kadym wieku i na wszystkich poziomach nauczania. Realizacja idei uczenia przez cae ycie zagwarantuje efektywne wykorzystanie powstaej i zmodernizowanej bazy edukacyjnej. Komplementarno z innymi PO Infrastruktura i rodowisko dziaaniami i priorytetami Priorytet XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyszego - Dziaanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyszego PO Kapita Ludzki - dziaania w ramach tego PO maj charakter wycznie uzupeniajcy do przedsiwzi realizowanych w ramach tego Priorytetu RPO: Priorytet II: Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osb pracujcych Dziaanie 2.1 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki Dziaanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjnoci kadr Priorytet III: Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia Dziaanie 3.4 Otwarto systemu edukacji w kontekcie uczenia si przez cae ycie Priorytet IV: Szkolnictwo wysze i nauka,

VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Nie dotyczy

14. Przykadowe rodzaje projektw

4.1 Wzmocnienie i rozwj potencjau dydaktycznego uczelni oraz zwikszenie liczby absolwentw kierunkw o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach. Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dziaanie 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. RPO WM: Priorytet I: Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu Priorytet IV: rodowisko, zapobieganie zagroeniom, energetyka Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osb niepenosprawnych) istniejcych obiektw, obiektw dydaktycznych (budynkw i pomieszcze) takich jak m.in. przedszkola, szkoy (podstawowe, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne), placwki suce wyrwnywaniu szans (CKU/CKP), modzieowe orodki wychowawcze, modzieowe orodki socjoterapii, specjalne orodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko dziaania zwizane z funkcjonowaniem warsztatw szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestnikw), szkoy wysze. - Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in. laboratoriw dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkoach ponadgimnazjalnych, warsztatw, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych, bibliotek, wietlic, przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczeglnoci sal gimnastycznych, basenw, boisk sportowych, hal sportowych, gabinetw profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, obiektw infrastruktury spoeczno edukacyjnej ( w szczeglnoci burs, internatw, stowek, domw studenckich). Adaptacja, remont obiektw w zwizku z ich dostosowaniem do penienia nowych funkcji spoecznych (jak np. edukacja przedszkolna). Zakup niezbdnego wyposaenia: obiektw dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: rodki trwae, wartoci niematerialne i prawne, np. sprzt komputerowy, oprogramowanie), obiektw infrastruktury spoeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu ksiek do bibliotek), obiektw sportowych, w zwizku z ich budow, modernizacj, podnoszeniem jakoci wiadczonych usug lub wprowadzaniem nowych usug i funkcji. Zagospodarowanie otoczenia obiektw wycznie w przypadku realizacji ww. projektw (tylko gdy jest elementem projektu) prace z zakresu termomodernizacji s moliwe tylko wy-

cznie jako jeden z elementw projektu (inaczej Priorytet IV RPO) dostosowanie do potrzeb niepenosprawnych obiektw i otoczenia jest moliwe tylko wycznie jako jeden z elementw projektu. Ze wsparcia wykluczone s projekty zwizane z ksztaceniem na odlego, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning). 15. a b Temat priorytetowy 75 Infrastruktura systemu owiaty 77 Infrastruktura opiekuczo-wychowawcza Nie dotyczy

Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 18 Edukacja f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie 16. Lista wydatkw kwalifikowanych Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wyw ramach dziaania (jeli dotytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. 17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) Nie dotyczy 18. a Typ beneficjentw Jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorzdu terytorialnego posiadajce osobowo prawn, Osoby prawne i fizyczne bdce organami prowadzcymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoy (podstawowe, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne), placwki suce wyrwnywaniu szans (CKU/CKP), modzieowe orodki wychowawcze, modzieowe orodki socjoterapii, specjalne orodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy dziaajce na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.), Organizacje pozarzdowe Szkoy wysze publiczne i niepubliczne Nie bd realizowane te projekty szk wyszych, ktre s wspierane w ramach POIi. Nie przewiduje si wsparcia dla szk artystycznych. - Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzce dziaalno edukacyjn,12 Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzce dziaalno edukacyjn, Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw

Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie

Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. Tryb indywidualny. Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 127 125 000 euro 88 931 250 euro 15 693 750 euro 22 500 000 euro 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocowego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej)

20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

26.

27.

28.

29.

3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw 40% - w przypadku wystpienia regionalnej pomocy inwestycyjnej 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych noci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. Minimalna/Maksymalna warto Infrastruktura szkolnictwa wyszego: projektu (jeli dotyczy)13 Infrastruktura dydaktyczna (budynki i wyposaenie) w zakresie nowoczesnych technologii Maksymalna warto projektu 20 mln z. Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego dla celw dydaktycznych Maksymalna warto projektu 20 mln z. Infrastruktura dydaktyczna, dotyczca innych kierunkw ksztacenia ni cel wymieniony w Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko (POIi): rozwj najwyszej klasy orodkw akademickich ksztaccych specjalistw w zakresie nowoczesnych technologii oraz podniesienie jakoci ksztacenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na uczelniach oraz infrastruktura towarzyszca (np. sportowo-rekreacyjna) wykorzystywana przez studentw. Maksymalna warto projektu 20 mln z. Powyej tych wartoci: wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Warto projektw moe wynosi powyej 20 mln z, jeli realizowany projekt jest istotny dla rozwoju regionu oraz nie zosta ujty na licie indykatywnej POIi. W takim przypadku podlega naborowi w trybie indywidualnym. Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskaniki produktu Nazwa wskanika

Zaliczka, refundacja Nie dotyczy

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 0 55 160 rocznie rocznie

7.2. Infrastruktura suca edukacji Liczba projektw dotyczcych infrastruktury edukacyjnej Liczba placwek edukacyjnych objtych wsparciem / przedszkola i szkoy podst., szkoy rednie, szkoy wysze Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika

szt. szt.

55(35,17,3) 160, 110, 40, 10

Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 23 000 64 000 rocznie

7.2. Infrastruktura suca edukacji Liczba uczniw i studentw korzystajcych z efektw projektu (infrastruktury edukacyjnej) w tym: liczba kobiet, liczba mczyzn Liczba edukacyjnych obiektw objtych wsparciem realizujcych program Uczenia si przez cae ycie Liczba miejsc w przedszkolach zbudowanych lub zmodernizowanych na obszarach wiejskich

osoby

osoby osoby szt.

0 0 0

12 000 11 000 50

34 000 30 000 140

rocznie rocznie rocznie

szt.

40

100

rocznie

Dziaanie 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarzdzajca Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Instytucja Wdraajca (Instytu- Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych cja Poredniczca II stopnia)(jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w Wojewoda Mazowiecki certyfikacji (jeli dotyczy)

7. 8.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

9.

Ministerstwo Finansw

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej Podniesienie jakoci funkcjonowania, efektywnoci i dostpnoci instytucji dziaajcych w obszarze pomocy spoecznej: - domw pomocy spoecznej oraz - obiektw stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej. Upowszechnienie dostpu do tych wiadcze oraz ulepszenie ich jakoci ma wyj naprzeciwko potrzebom starzejcego si spoeczestwa. Osignite efekty bd miay wpyw na zwikszenie mobilnoci zawodowej mieszkacw na rynku pracy. Wsparcie infrastrukturalne pozwoli na popraw standardw jakoci usug, na ktre wzrasta zapotrzebowanie spoeczne, zwizanych nie tylko z opiek nad osobami starszymi, ale te przewlekle chorymi. PO Kapita Ludzki Priorytet I: Zatrudnienie i integracja spoeczna, 1.2 wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej Priorytet VII: Promocja integracji spoecznej 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji RPO WM: Priorytet I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu. Dziaanie 1.5 Rozwj przedsibiorczoci Priorytet IV: rodowisko, zapobieganie zagroeniom, energetyka Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osb niepenosprawnych), zagospodarowanie ich otoczenia: pobytowych, opiekuczych domw pomocy spoecznej, zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) i z rozporzdzeniem Ministra Polityki Spoecznej z dnia 19 padziernika 2005r. w sprawie domw pomocy spoecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837), Budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszcej infrastruktury pomocniczej (pomieszcze do rehabilitacji i terapii, gabinetw lekarskich, pomieszcze administracyjno-gospodarczych np.: jadalni, kuchni, szatni) Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osb niepenosprawnych) obiektw stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej Zakup niezbdnego wyposaenia do w. w. obiektw Prace z zakresu termomodernizacji s moliwe tylko wycznie jako jeden z elementw projektu (inaczej Priorytet IV RPO WM) Dostosowanie do potrzeb niepenosprawnych obiektw i otoczenia s moliwe wycznie jako jeden z elementw projektu. 79 Pozostaa infrastruktura spoeczna

14. Przykadowe rodzaje projektw

15. a b Temat priorytetowy Temat priorytetowy (dla interwencji cross - finan-

01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie e Dziaalno gospodarcza 20 Opieka spoeczna, pozostae usugi komunalne, spoeczne i indywidualne f Lokalizacja PL 12 Mazowieckie 16. Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. 17. Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) Nie dotyczy 18. a Typ beneficjentw 1. Dziaania, dotyczce domw pomocy spoecznej: - Jednostki samorzdu terytorialnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci w zakresie pomocy spoecznej, - organizacje pozarzdowe prowadzce dziaalno w zakresie opieki spoecznej. Warunkiem ubiegania si o rodki RPO WM jest: - posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy spoecznej, - posiadanie warunkowego zezwolenia wojewody, - rozpoczcie procedury uzyskania zezwolenia wojewody. 2. Dziaania, dotyczce stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej: - Jednostki samorzdu terytorialnego ich zwizki i stowarzyszenia - Kocioy i zwizki wyznaniowe oraz osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych - Zakady opieki zdrowotnej wiadczce usugi okrelone w celach dziaania - Organizacje pozarzdowe - Podmioty dziaajce w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym, Beneficjenci dziaa, dotyczcych stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej musz mie podpisany kontrakt na wiadczenie usug z NFZ. b Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb konkursowy zamknity z preselekcj. naboru wnioskw o dofi- Tryb indywidualny. nansowanie Tryb konkursowy zamknity bez preselekcji. b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje

c d

cing) Forma finansowania Typ obszaru

dofinansowanie 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw prywatnych na dziaanie 24. Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 25. Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy)

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 17 250 000 euro 14 662 500 euro 2 587 500 euro 0 85% lub na poziomie wynikajcym z waciwego programu pomocowego (w przypadku wystpienia pomocy publicznej)

26.

27.

28. 29. 30. 31.

3% - dla jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 15% - dla pozostaych beneficjentw, gdy nie wystpuje pomoc publiczna 40% - w przypadku wystpienia regionalnej pomocy inwestycyjnej Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Pomoc publiczna co do zasady nie wystpi. Jeli jednak wystpi, bdzie udzielana zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. Dzie rozpoczcia kwalifikowal- Od dnia 1 stycznia 2007r., z wyczeniem projektw podlegajcych noci wydatkw pomocy publicznej. W stosunku do projektw objtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczcia kwalifikowalnoci powinien by zgodny z obowizujcymi w tym zakresie zasadami. W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dnia 1 stycznia 2007r. Minimalna/Maksymalna warNie dotyczy to projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Zaliczka, refundacja Wysoko udziau cross fiNie dotyczy nancingu (%)

Wskaniki produktu Nazwa wskanika Jedn. miary Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 15 20 rocznie

7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej Liczba projektw dotyczcych infrastrukszt. tury opieki spoecznej Wskaniki rezultatu Nazwa wskanika Jedn. miary

Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto w roku pomiaru wskanika w roku 2010 docelowym wskanika 2013 0 1 000 1 200 rocznie

7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej Liczba miejsc w obiektach opieki sposzt. ecznej powstaych/ utrzymanych w wyniku realizacji projektu

Priorytet VIII. Pomoc techniczna Cel gwny Zapewnienie prawidowego i efektywnego wykorzystania rodkw z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangaowanych w procesy programowania, zarzdzania i wdraania RPO WM. Cele szczegowe Wsparcie procesw wdraania, zarzdzania i programowania RPO WM. Poprawa kwalifikacji pracownikw. Wsparcie procesw informacji i promocji RPO WM.

Kategorie interwencji 81 - Rozwizania na rzecz podniesienia jakoci opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programw na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolnoci w zakresie realizacji polityk i programw, 85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, 86 - Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja. Uzasadnienie Przejcie przez regiony funkcji IZ powoduje zwikszenie iloci zada zwizanych z procesami programowania, zarzdzania i wdraania RPO. W zwizku z tym naley zwrci szczegln uwag na jako wykonywanych funkcji. Konieczne staje si wsparcie instytucjonalne instytucji i jednostek zaangaowanych w te procesy w zakresie: zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkole pracownikw, wyposaenia w niezbdny sprzt (szczeglnie komputerowy), organizacji i obsugi Komitetw Monitorujcych. Wan kwesti jest rwnie obowizek prowadzenia dziaa informacyjnych i promocyjnych. W celu zagwarantowania cigoci procesu programowania i zachowania waciwych standardw wykorzystania rodkw unijnych istotne jest przeznaczenie rodkw w ramach pomocy technicznej. Przedsiwzicia realizowane w ramach priorytetu W ramach priorytetu realizowane bdzie wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM poprzez dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobw ludzkich zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie RPO WM oraz w zakresie obsugi administracyjno-technicznej procesu zarzdzania i wdraania RPO WM. Dofinansowywane bd rwnie przedsiwzicia dotyczce procesu zarzdzania, wdraania, monitorowania, kontroli, zapewnienia cigoci programowania, a take wyboru i oceny projektw polegajce na zapewnieniu odpowiedniej organizacji prac kadr. Dziaania te posu zwikszeniu zdolnoci administracyjnych instytucji zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie RPO WM. rodki w ramach priorytetu bd przeznaczone na dofinansowanie ju istniejcych etatw, a take na zatrudnienie nowych pracownikw. Planuje si zwikszenie zatrudnienia z tytuu realizacji nowych zada o okoo 20% w stosunku do liczby wszystkich pracownikw urzdu. Odpowiedni zasb kadrowy pozwoli na prawidowe i efektywne zarzdzenie programem, jego wdraanie, a take przyczyni si do skuteczniejszej absorpcji rodkw unijnych. Jednoczenie bd prowadzone odpowiednie dziaania motywujce pracownikw, polegajce na zapewnieniu odpowiednich warunkw lokalowych, pacowych, szkoleniowych, ktre to dziaania bd zmierzay do ograniczenia i wyeliminowania rotacji kadr. W ramach priorytetu bd rwnie dokonywane zakupy urzdze technicznych, biurowych, wynajmowana bdzie odpowiednia powierzchnia biurowa, itp. Pozwoli to na sprawne wykonywanie pracy przez pracownikw zajmujcych si wdraaniem i zarzdzaniem RPO. Moliwe te bdzie finansowanie prowadzenia bada, analiz, sprawozda oraz statystyk na potrzeby procesu zarzdzania, wdraania, monitorowania, ewaluacji oraz opracowywaniu dokumentw programowych. W ramach Priorytetu zostan zagwarantowane odpowiednie rodki na ewaluacje, ocen projektw, monitorowanie, prawidowe przygotowanie projektw, popraw funkcjonowania procedur zamwie publicznych oraz na wspieranie dziaa w obszarze programw pomocy publicznej. Moliwe bdzie finansowanie dziaa majcych na celu przygotowanie projektw. Zabezpieczone zostan rwnie rodki na dziaania w zakresie utworzenia systemu informatycznego w celu monitorowania i elektronicznej wymiany danych. System bdzie kompatybilny z systemami krajowymi i systemem SFC 2007. Wsparcie to umoliwi pene uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.

IZ zarezerwuje te odpowiedni budet na dziaania innowacyjne i wymian najlepszych praktyk z innymi regionami. Wspierane te bd procesy szeroko rozumianej informacji i promocji funduszy strukturalnych. Wszystkie instytucje i komrki organizacyjne zaangaowane we wdraanie i zarzdzanie RPO WM, bd korzystay ze rodkw z pomocy technicznej. Zadania zwizane z informacja i promocj Instytucja Zarzdzajca bdzie realizowaa w oparciu o Plan komunikacji i roczne plany dziaa o charakterze wykonawczym. W ramach planowanych dziaa zostanie zachowana zasada rwnoci szans, w szczeglnoci rwnego traktowania kobiet i mczyzn. Wspierane bd przedsiwzicia majce na celu popraw dostpnoci infrastruktury dla osb niepenosprawnych oraz dziaania majce na celu zapobieganie wykluczeniu spoecznemu. Komplementarno Przedsiwzicia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, bd komplementarne z dziaaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT). Dotyczy to dziaa w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobw ludzkich, odpowiednio: O priorytetowa 1 Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Dziaanie 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM, O priorytetowa 2 Komunikacja i promocja (PO PT) i dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne W ramach RPO WM realizowane bd projekty dotyczce dziaa podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze wojewdztwa mazowieckiego. Dziaania podejmowane w ramach PO PT dotyczy bd caociowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW. Spodziewane rezultaty zapewnienie skutecznoci dziaania administracji zaangaowanej we wdraanie RPO WM, poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu, zagwarantowanie sprawnej obsugi Komitetw Monitorujcych i Komisji Konkursowych, zapewnienie skutecznoci kontroli, zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangaowanego w zarzdzanie, wdraanie i programowanie RPO WM, zapewnienie wystarczajcej iloci biurowego sprztu komputerowego i innego wyposaenia niezbdnego dla prawidowego wdraania programu, zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbdnego dla prawidowego funkcjonowania procesu wdraania RPO WM, wsparcie procesu ewaluacji, zapewnienie skutecznoci dziaa informacyjnych i promocyjnych. Zestawienie gwnych grup beneficjentw Instytucja Zarzdzajca RPO WM, Instytucja Poredniczca II Dziaanie 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VIII. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu finansujcego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO WM Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy)

6.

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

Instytucja Wdraajca (Instytucja Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Instytucja poredniczca w certy- Wojewoda Mazowiecki fikacji (jeli dotyczy) Instytucja odpowiedzialna za Ministerstwo Finansw otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE Instytucja odpowiedzialna za Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) Numer i nazwa dziaania 8.1 Wsparcie Procesw Zarzdzania i Wdraania RPO WM Cel i uzasadnienie dziaania W ramach tego dziaania bdzie mona uzyska dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobw ludzkich zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie RPO WM oraz w zakresie obsugi administracyjno-technicznej procesu zarzdzania i wdraania RPO WM Komplementarno z innymi Przedsiwzicia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, dziaaniami i priorytetami bd komplementarne z dziaaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dotyczy to dziaa w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobw ludzkich, odpowiednio: O priorytetowa 1 Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Dziaanie 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM oraz O priorytetowa 2 Komunikacja i promocja (PO PT) i dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne W ramach RPO WM realizowane bd projekty dotyczce dziaa podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze wojewdztwa mazowieckiego. Dziaania podejmowane w ramach PO PT 20072013 dotyczy bd caociowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW Przykadowe rodzaje projektw finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych kadry do wypeniania obowizkw zwizanych z zarzdzaniem i wdraaniem RPO WM na wszystkich etapach jego realizacji, podnoszenie kwalifikacji kadry biorcej udzia w zarzdzaniu i wdraaniu RPO WM poprzez: szkolenia, seminaria, stae krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udzia w konferencjach, studia specjalistyczne, kursy jzykowe, itp, finansowanie zatrudnienia ekspertw wchodzcych w skad Komisji Konkursowej i czonkw Komitetu Monitorujcego RPO WM, finansowanie bada, analiz, raportw oraz ekspertyz przygotowanych przez konsultantw zewntrznych majcych na celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszego okresu programowania, zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej i magazynowej (np.: w drodze najmu, dzierawy), a take finansowanie kosztw zwizanych z obsug administracyjn i organizacyjn instytucji zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie RPO WM, odpowiednie dostosowanie i wyposaenie stanowisk pracy w sprzt biurowy, komputerowy (wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, itp., umoliwiajcy prawidowe wykonywanie zada zwiza-

15.

nych z zarzdzaniem i wdraaniem programu, finansowanie systemu informatycznego sucego obsudze procesu realizacji RPO WM, organizowanie prac Komitetu Monitorujcego oraz prac Komisji Konkursowej, dziaania zwizane z ewaluacj i ocen RPO WM, wsparcie procesu kontroli, audytu projektw i programu, zapewnienie cigoci programowania na okres finansowania rozpoczynajcy si po roku 2013, zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji zwizanej z wdraaniem funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 oraz w obecnym okresie programowania, finansowanie dziaa zwizanych z przygotowanie przyszego programu operacyjnego. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 81,85,86 b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji cross-financing) c Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 00. Nie dotyczy e Dziaalno gospodarcza 17. Administracja publiczna PL12 Mazowieckie Kryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wytycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 20072013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie dotyczy

16.

f Lokalizacja Lista wydatkw kwalifikowanych w ramach dziaania (jeli dotyczy)

17. 18.

Zakres stosowania cross - financingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o dofinansowanie Cz finansowa 20. Alokacja finansowa na dziaanie ogem 21. Wkad ze rodkw unijnych na dziaanie 22. Wkad ze rodkw publicznych krajowych na dziaanie 23. Przewidywana wielko rodkw

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. Nie dotyczy

Tryb systemowy.

Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego 48 391 060 euro 41 132 401 euro 7 258 659 euro 0

24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) (jeli dotyczy) Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw Minimalna/Maksymalna warto projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeli dotyczy) Forma patnoci Wysoko udziau cross financingu (%)

85%

15% Nie dotyczy 1 stycznia 2007r. Nie dotyczy Nie dotyczy Refundacja/ zaliczka Nie dotyczy

Wskanik produktu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto pomiaru wskanika w roku w roku wskanika 2010 docelowym 2013 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM Liczba utworzonych miejsc pracy etatomiesic 0 270 300 rocznie Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiw, szt. 0 13,5 15 rocznie opracowa i koncepcji wykonanych przez ewaluatorw zewntrznych Liczba zakupionych zestaww komputeszt. 0 450 500 rocznie rowych Wskanik rezultatu Warto Zakadana Zakadana Czstotliwo bazowa warto warto pomiaru wskanika w roku w roku wskanika 2010 docelowym 2013 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM % projektw, ktre przeszy ocen for% 0% 90% 90% rocznie maln, w stosunku do wszystkich zoonych wnioskw. Dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Numer i nazwa priorytetu Priorytet VIII. Pomoc techniczna Nazwa Funduszu finansujcego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego priorytet Instytucja Zarzdzajca RPO Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Departament WM Strategii i Rozwoju Regionalnego Instytucja Poredniczca (jeli Nie dotyczy dotyczy) Nazwa wskanika Jedn. miary Nazwa wskanika Jedn. miary

6.

7. 8.

Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) (jeli dotyczy) Instytucja Certyfikujca

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych

Instytucja poredniczca w certyfikacji (jeli dotyczy) 9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie patnoci dokonywanych przez KE 10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie patnoci na rzecz beneficjentw (jeli dotyczy) 11. Numer i nazwa dziaania 12. Cel i uzasadnienie dziaania

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikujcej Wojewoda Mazowiecki Ministerstwo Finansw

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego

13. Komplementarno z innymi dziaaniami i priorytetami

Dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne W ramach opisanego dziaania bdzie mona uzyska dofinansowanie na wsparcie projektw sucych zapewnieniu jak najszerszego dostpu do informacji dotyczcych moliwoci uzyskania wsparcia finansowego ze rodkw funduszy strukturalnych oraz suce informowaniu spoeczestwa o roli Unii Europejskiej w ramach wspierania procesu rozwoju regionalnego. Przedsiwzicia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, bd komplementarne z dziaaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dotyczy to dziaa w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobw ludzkich, odpowiednio: O priorytetowa 1 Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Dziaanie 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM oraz O priorytetowa 2 Komunikacja i promocja (PO PT) i dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne. W ramach RPO WM realizowane bd projekty dotyczce dziaa podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze wojewdztwa mazowieckiego. Dziaania podejmowane w ramach PO PT 2007-2013 dotyczy bd caociowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW opracowanie spjnej koncepcji graficznej dla RPO WM (wizualizacja); organizacja szkole, spotka informacyjnych, konferencji itp. na temat RPO WM oraz przyszego okresu programowania dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentw RPO WM; opracowanie i utrzymywanie strony internetowej i innych narzdzi elektronicznych; stworzenie i bieca obsuga punktw informacyjnych; obsuga administracyjno biurowa procesu informowania, promocji i szkole; publikacja ogosze o naborach projektw; tumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie dokumentw programowych, oficjalnych wytycznych, broszur, folderw, podrcznikw, publikacji, biuletynw informacyjnych dotyczcych RPO WM oraz przyszego okresu programowania; przygotowanie i dystrybucja materiaw informacyjnych i promocyjnych; kampanie medialne (m.in. programy i audycje telewizyjne i radiowe, artykuy sponsorowane, konferencje prasowe, wsppraca z dziennikarzami) i akcje promocyjne we wasnym zakresie oraz za porednictwem instytucji zewntrznych np. agencji reklamowych;

14. Przykadowe rodzaje projektw

15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29.

badania ewaluacyjne dziaa promocyjnych i informacyjnych; badania opinii publicznej oraz monitoring mediw. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych a Temat priorytetowy 81,85,86 b Temat priorytetowy (dla Nie dotyczy interwencji crossfinancing) c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna d Typ obszaru 00 Nie dotyczy e Dziaalno gospodarcza 17 Administracja publiczna f Lokalizacja PL12 Mazowieckie Lista wydatkw kwalifikowaKryteria kwalifikowalnoci wydatkw s zgodne z Krajowymi wynych w ramach dziaania (jeli tycznymi dotyczcymi kwalifikowania wydatkw w ramach fundudotyczy) szy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie 2007-2013 i Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. Zakres stosowania cross - fiNie dotyczy nancingu (jeli dotyczy) Beneficjenci a Typ beneficjentw Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego; Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych. b Grupy docelowe (osoby, Nie dotyczy instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy) (jeli dotyczy) Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji / projektw a Tryb przeprowadzania Tryb systemowy. naboru wnioskw o dofinansowanie b Tryb oceny wnioskw o Ostateczn decyzj w sprawie dofinansowania projektu podejmuje dofinansowanie Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego Cz finansowa Alokacja finansowa na dziaanie 16 250 000 euro ogem Wkad ze rodkw unijnych na 13 812 500 euro dziaanie Wkad ze rodkw publicznych 2 437 500 euro krajowych na dziaanie Przewidywana wielko rod0 kw prywatnych na dziaanie Maksymalny udzia rodkw UE 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkad wasny bene- 15% ficjenta (%) (jeli dotyczy) Pomoc publiczna (jeli dotyczy) Nie dotyczy Dzie rozpoczcia kwalifiko1 stycznia 2007r. walnoci wydatkw Minimalna/Maksymalna warNie dotyczy to projektu (jeli dotyczy) Minimalna/Maksymalna kwota Nie dotyczy wsparcia (jeli dotyczy)

30. Forma patnoci 31. Wysoko udziau cross financingu (%) Wskanik produktu

Refundacja/zaliczka Nie dotyczy

Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 Dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne Liczba szkole dla beneficjentw szt. 0 180 Liczba przeprowadzonych szkole, szt. 0 180 warsztatw, treningw, wizyt studyjnych Liczba zorganizowanych konferencji, szt. 0 90 spotka, seminariw Wskanik rezultatu Warto Zakadana bazowa warto wskanika w roku 2010 Dziaanie 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne Liczba przeszkolonych osb Osoby 0 9000 Liczba wej na stron internetow ilo 0 36000 Nazwa wskanika Jedn. miary

Nazwa wskanika

Jedn. miary

Zakadana warto w roku docelowym 2013 200 200

Czstotliwo pomiaru wskanika

rocznie rocznie

100

rocznie

Zakadana warto w roku docelowym 2013 10 000 40 000

Czstotliwo pomiaru wskanika

Rocznie rocznie

III. Zaczniki Zacznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiza dla RPO WM w podziale na priorytety i dziaania z przyporzdkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, lata 2007-2013 (w euro)
rodki Priorytet/ Dziaanie RPO WM 1=2+12 PRIORYTET I 1.1.Wzmocni enie sektora badawczorozwojowego 1.2. Budowa sieci wsppracy naukagospodarka 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 1.5. Rozwj przedsibiorczoci 1.6. Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym 1.7. Promocja gospodarcza 1.8. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik 914 693 359 57 000 224 Ogem RPO WM publiczne (UE + krajowe) 2=3+7 506 354 978 57 000 224 3=4+5+6 430 401 731 48 450 190 4 430 401 731 48 450 190 5 0 0 6 0 0 7=8+9+10 75 953 247 8 550 034 8 33 097 506 2 310 006 0 0 33 097 506 2 310 006 Ogem EFRR Unia Europejska w tym: EFS FS Ogem Budet pastwa Krajowy wkad publiczny w tym: Budet Pastwa Inne MRR 9 36 615 713 0 15 955 088 20 660 624 0 0 Budet jst Inne Woj. 10 6 240 028 6 240 028 0 0 6 240 028 6 240 028 Inne ogem Cross-f inancing Prywatne (%) Poyczki EBI Kategoria interwencji SL Inne

Inne rwno

Inne Publiczne

11 n/d n/d

12 408 338 381 0

13 0 0

14

15

1,02

22 500 000

7 500 000

6 375 000

6 375 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

n/d

15 000 000

0 03, 04

90 000 000

90 000 000

76 500 000

76 500 000

13 500 000

13 500 000

10 800 000

2 700 000

n/d

164 025 000

66 987 500

56 939 375

56 939 375

10 048 125

10 048 125

0 10 048 125

n/d

97 037 500

0 05, 09

473 750 000

194 750 000

165 537 500

165 537 500

29 212 500

29 212 500

29 212 500

n/d

279 000 000

0 07, 09

26 250 000

25 500 000

21 675 000

21 675 000

3 825 000

75 000

75 000

3 750 000

3 750 000

n/d

750 000

57 750 000 23 418 135

55 250 000 9 367 254

46 962 500 7 962 166

46 962 500 7 962 166

0 0

0 0

8 287 500 1 405 088

375 000 0

0 0

375 000 0

7 912 500 1 405 088

0 1 405 088

7 912 499 0

0 0

0 0

0 0

n/d n/d

2 500 000 14 050 881

0 05, 09 0 6

(BAT). PRIORYTET II 2.1. Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu 2.2. Rozwj e- usug 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP PRIORYTET III 3.1. Infrastruktura drogowa 3.2. Regionalny transport publiczny 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza PRIORYTET IV 4.1. Gospodarka wodnociekowa 4.2. Ochrona powierzchni ziemi 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu PRIORYTET V 5.1. Transport miejski 5.2. Rewitalizacja miast PRIORYTET VI 6.1. Kultura 281 650 138 193 076 620 241 326 619 182 576 620 205 127 626 155 190 127 205 127 626 155 190 127 0 0 0 0 36 198 993 27 386 493 30 368 845 27 386 493 0 0 30 368 845 27 386 493 5 830 148 0 2 864 119 0 2 966 029 0 0 0 0 0 0 0 n/d n/d 40 323 519 10 500 000 0 0 10, 11

65 338 224 23 235 294

49 455 881 9 294 118

42 037 499 7 900 000

42 037 499 7 900 000

0 0

0 0

7 418 382 1 394 118

1 588 234 1 394 118

0 0

1 588 234 1 394 118

5 830 148 0

2 864 119 0

2 966 029 0

0 0

0 0

0 0

n/d n/d

15 882 343 13 941 176

0 13, 14 0 15

669 019 132 522 202 068

633 482 380 522 202 068

538 460 023 443 871 758

538 460 023 443 871 758

0 0

0 0

95 022 357 78 330 310

11 392 665 0

0 0

11 392 665 0

83 629 692 78 330 310

48 632 467 34 997 225 43 333 085 34 997 225

0 0

0 0

0 0

n/d n/d

35 536 752 0

0 0 23

96 447 064

87 589 144

74 450 772

74 450 772

13 138 372

7 838 990

7 838 990

5 299 382

5 299 382

n/d

8 857 920

0 28, 52

18

50 370 000

23 691 168

20 137 493

20 137 493

3 553 675

3 553 675

3 553 675

n/d

26 678 832

29

361 212 733 110 037 878

232 707 820 110 037 878

197 801 647 93 532 196

197 801 647 93 532 196

0 0

0 0

34 906 173 16 505 682

15 550 491 1 200 000 0 0

14 350 491 0

18 218 182 16 505 682

13 937 682 12 987 682

4 280 500 3 518 000

1 137 500 0

0 0

1 137 500 0

n/d n/d

128 504 913 0

0 0 44, 45, 46 44, 50 33, 35, 47 48, 51, 53, 54

77 424 855

36 969 942

31 424 451

31 424 451

5 545 491

5 545 491

5 545 491

n/d

40 454 913

146 750 000

58 700 000

49 895 000

49 895 000

8 805 000

8 805 000

8 805 000

n/d

88 050 000

0 39, 40, 41, 42, 43 0

27 000 000

27 000 000

22 950 000

22 950 000

4 050 000

1 200 000 1 200 000

1 712 500

950 000

762 500

1 137 500

1 137 500

n/d

237 580 400 17 580 400

105 580 400 17 580 400

89 743 340 14 943 340

89 743 340 14 943 340

0 0

0 0

15 837 060 2 637 060

15 837 060 2 637 060

0 0

15 837 060 2 637 060

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

n/d n/d

132 000 000 0

0 0 25

220 000 000

88 000 000

74 800 000

74 800 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

n/d

132 000 000

61,7 8

269 310 560 97 685 560

176 685 560 85 685 560

150 182 726 72 832 726

150 182 726 72 832 726

0 0

0 0

26 502 834 12 852 834

4 312 500 0

0 0

4 312 500 0

20 658 625 11 448 625

15 693 004 8 427 004

4 965 621 3 021 621

1 531 709 1 531 709 1 404 209 1 404 209

0 0

n/d n/d

92 625 000 12 000 000

0 0 58, 59, 60 55, 56, 57, 24

6.2. Turystyka

171 625 000

91 000 000

77 350 000

77 350 000

13 650 000

4 312 500

4 312 500

9 210 000

7 266 000

1 944 000

127 500

127 500

n/d

80 625 000

PRIORYTET VII 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia 7.2. Infrastruktura suca edukacji 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej PRIORYTET VIII 8.1. Wsparcie procesw zarzdzania i wdraania RPO WM 8.2. Dziaania informacyjne i promocyjne RAZEM

234 423 180 90 048 180

193 923 180 72 048 180

164 834 703 61 240 953

164 834 703 61 240 953

0 0

0 0

29 088 477 10 807 227

3 993 750 1 800 000

393 750 0

3 600 000 1 800 000

23 587 227 9 007 227

9 726 486 13 860 741 600 486 8 406 741

1 507 500 1 507 500 0 0

0 0

n/d n/d

40 500 000 18 000 000

0 0 76

127 125 000

104 625 000

88 931 250

88 931 250

15 693 750

2 193 750

393 750

1 800 000

12 510 000

8 160 000

4 350 000

990 000

990 000

n/d

22 500 000

75, 77

17 250 000

17 250 000

14 662 500

14 662 500

2 587 500

2 070 000

966 000

1 104 000

517 500

517 500

n/d

79

64 641 060 48 391 060

64 641 060 48 391 060

54 944 901 41 132 401

54 944 901 41 132 401

0 0

0 0

9 696 159 7 258 659

0 0

0 0

0 0

9 696 159 7 258 659

0 0

9 696 159 7 258 659

0 0

0 0

0 0

n/d n/d

0 0

0 0 81, 85

16 250 000

16 250 000

13 812 500

13 812 500

2 437 500

2 437 500

2 437 500

n/d

86

3 032 530 562 2 154 701 997 1 831 496 697 1 831 496 697

0 323 205 300

114 552 817 1 593 750

112 959 067

198 235 746

106 808 846 91 426 899

10 416 737 3 039 209

7 377 528

n/d

877 828 565

Zacznik nr 2 Poziom wydatkw pochodzcych z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizacj Strategii Lizboskiej Tabela finansowa 5. Przybliony podzia rodkw z EFRR dla RPO WM, wedug kategorii podstawowych celw Strategii Lizboskiej dla caego okresu programowania (w euro). Kod 01 02 Kategoria interwencji Dziaalno B+RT prowadzona w orodkach badawczych Infrastruktura B+RT (w tym wyposaenie w sprzt, oprzyrzdowanie i szybkie sieci informatyczne czce orodki badawcze) oraz specjalistyczne orodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalanie sieci wsppracy midzy MSP, midzy MSP a innymi przedsibiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wadzami regionalnymi, orodkami badawczymi Kwota 44 200 190 4 250 000

03

5 312 500

04 05 06

07

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 26 27 28 29 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 52 62

63 64

oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczeglnoci w MSP (w tym dostp do usug zwizanych z B+RT w orodkach badawczych) Usugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsibiorstw i grup przedsibiorstw Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktw i procesw przyjaznych dla rodowiska (wdroenie efektywnych systemw zarzdzania rodowiskiem, wdroenie i stosowanie/ uytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroenie czystych technologii do dziaalnoci produkcyjnej przedsibiorstw) Inwestycje w przedsibiorstwa bezporednio zwizane z dziedzin bada i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsibiorstw przez uczelnie, istniejce orodki B+RT i przedsibiorstwa, itp.) Inne inwestycje w przedsibiorstwach Inne dziaania majce na celu pobudzanie bada, innowacji i przedsibiorczoci w MSP Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostp, bezpieczestwo, interoperacyjno, zapobieganie zagroeniom, badania, innowacje, treci cyfrowe, itp.) Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) Usugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, eintegracja, itp.) Usugi i aplikacje dla MSP (e-handel, ksztacenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.) Inne dziaania majce na celu popraw dostpu MSP do TIK i ich wydajne uytkowanie Kolej Kolej (sieci TEN-T) Autostrady Autostrady (sieci TEN-T) Transport multimodalny Transport multimodalny (sieci TEN-T) Inteligentne systemy transportu Porty lotnicze Porty rdldowe drogi wodne (sieci TEN-T) Energia elektryczna (sieci TEN-T) Gaz ziemny (sieci TEN-T) Produkty ropopochodne (sieci TEN-T) Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: soneczna Energia odnawialna: biomasa Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostae Efektywno energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarzdzanie energi Promowanie czystego transportu miejskiego Rozwj systemw i strategii uczenia si przez cae ycie w przedsibiorstwach; szkolenia i usugi na rzecz zwikszenia zdolnoci adaptacyjnych pracownikw do zmian; promowanie przedsibiorczoci i innowacji Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwj specjalistycznych usug w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w zwizku z restrukturyzacj sektorw i przedsibiorstw, rozwj systemw przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszych wymogw w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji

1 062 500 2 624 375 7 962 166

158 100 000

76 500 000 130 390 000 149 240 127 5 950 000 0 33 037 500 9 000 000 7 900 000 0 0 0 0 0 0 13 500 217 20 137 493 0 0 0 0 0 6 800 000 4 250 000 5 525 000 10 200 000 10 710 000 16 529 614 0

0 0

65 66 67 68 69

70 71

72

73

74

Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 0 Wdraanie aktywnych i prewencyjnych instrumentw rynku pracy 0 Dziaania na rzecz aktywnego starzenia si oraz wyduania ycia zawodowego 0 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakadania dziaalnoci gospodarczej 0 Dziaania na rzecz zwikszenia trwaego udziau kobiet w zatrudnieniu oraz ich roz0 woju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze wzgldu na pe na rynku pracy oraz lepszego godzenia ycia zawodowego z prywatnym, a zwaszcza wikszego dostpu do usug opiekuczo-wychowawczych nad dziemi i osobami zalenymi Konkretne dziaania na rzecz zwikszenia udziau migrantw w zatrudnieniu w per0 spektywie wzmocnienie ich integracji spoecznej cieki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osb w gorszym pooeniu; zwalcza0 nie dyskryminacji w dostpie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla rnorodnoci w miejscu pracy Opracowywanie, uruchomienie i wdroenie reform systemw ksztacenia i szkolenia 0 celem zwikszenia zdolnoci do zatrudnienia, zwikszenia stopnia dostosowania systemw ksztacenia i szkolenia podstawowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu owiaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Dziaania na rzecz zwikszenia udziau w ksztaceniu i szkoleniu przez cae ycie, w 0 szczeglnoci poprzez przedsiwzicia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze wzgldu na pe oraz poprzez dziaania na rzecz poprawy jakoci i dostpu do ksztacenia i szkole na poziomie pocztkowym, zawodowym i wyszym Rozwj potencjau ludzkiego w zakresie bada i innowacji, w szczeglnoci poprzez 0 studia podyplomowe i szkolenia naukowcw oraz poprzez wspprac sieciow midzy uczelniami, orodkami badawczymi i przedsibiorstwami RAZEM 723 181 682 Alokacja EFRR na RPO WM 1 831 496 698 % rodkw przeznaczonych na realizacj celw Strategii Lizboskiej do cakowitej 39,5 alokacji EFRR na RPO WM Zacznik nr 3 Tabela wskanikw produktu i rezultatu na poziomie dziaania.

L.p.

Numer priorytetu RPO WM Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Typ Dziaanie wskanika

Nazwa wskanika

Jedn. Miary

Numer KSU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Produkt Rezultat Produkt Rezultat

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

10. 11.

Priorytet I Priorytet I

Produkt Rezultat

1.1 1.1

Priorytet I Liczba zakupionego sprztu specjalistycznego Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze B+RT etaty badawcze (w tym kobiety i mczyni) Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze B+RT etaty badawcze dla kobiet Liczba wybudowanych laboratoriw Liczba przedsibiorstw korzystajcych z usug wybudowanych laboratoriw Liczba zmodernizowanych laboratoriw Liczba przedsibiorstw korzystajcych z usug zmodernizowanych laboratoriw Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej Liczba projektw badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Liczba objtych wsparciem orodkw badawczych Liczba jednostek naukowych korzystajcych ze wsplnej infrastruktury badawczej

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. P.2.1.2 R.2.1.2 P.2.1.3 R.2.1.3 P.2.3.1 R.2.1.1

szt. szt.

P.2.1.1

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat

1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Liczba orodkw wyposaonych w sprzt specjalistyczny Liczba pracownikw naukowych zaangaowanych w realizacj projektu Liczba analiz, bada, ekspertyz Liczba pracownikw naukowych zaangaowanych w realizacj projektu Liczba jednostek naukowych zaangaowanych w realizacj projektu Liczba wdroe wynikw prac w zakresie B+RT Liczba zrealizowanych projektw w zakresie B+RT Liczba zgosze patentowych jako efekt realizacji projektu celowego Liczba przedsiwzi o charakterze inwestycyjnym Liczba utworzonych inkubatorw przedsibiorczoci Liczba wspartych terenw inwestycyjnych Powierzchnia wspartych terenw inwestycyjnych Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Warto inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Liczba zmodernizowanych obiektw poprzemysowych Powierzchnia zmodernizowanych obiektw poprzemysowych Liczba zmodernizowanych obiektw powojskowych Powierzchnia zmodernizowanych obiektw powojskowych Liczba wspartych funduszy poyczkowych i porczeniowych Liczba utworzonych parkw przemysowych Liczba utworzonych parkw technologicznych Warto wsparcia finansowego dla funduszy porcze kredytowych Warto wsparcia finansowego dla funduszy poyczkowych Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) Liczba wspartych sieci instytucji otoczenia biznesu Liczba nowoutworzonych COI Liczba wspartych dziaajcych COI Liczba przedsibiorstw wspartych przez IOB Liczba nowych i zmodernizowanych usug wiadczonych przez IOB Liczba projektw inwestycyjnych obsuonych przez COI Liczba przedsibiorstw wspartych przez fundusze mikropoyczkowe poyczkowe i porczeniowe. Warto udzielonych kredytw i poyczek Liczba wybudowanych obiektw Liczba zmodernizowanych obiektw Liczba dotacji na przedsiwzicia inwestycyjne Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsibiorstwach Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsibiorstwach dla kobiet Powierzchnia wybudowanych obiektw Powierzchnia zmodernizowanych obiektw Liczba przedsibiorstw wyposaonych w sprzt specjalistyczny Liczba przedsibiorstw wyposaonych w sprzt specjalistyczny

szt. osoby szt. osoby szt. szt. szt. szt szt. szt. szt. ha szt. PLN szt. ha szt. ha szt. szt. szt. mln z mln z szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. PLN szt. szt. szt. szt. szt. m2 m2 szt. szt. P.3.2.1 P.5.1.2 P.5.7.1 P.5.7.2 R.3.2.1 R.3.2.3 R.5.7.1 R.5.8.1 R.5.8.2 P.5.8.1 P.1.3.5

P.1.3.5 P.4.1.1

R.4.1.1

P.8.1.1 P.8.1.2 R.8.1.1 R.8.1.2

53. 54. 55.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Produkt Produkt Produkt

1.5 1.5 1.5

56. 57.

Priorytet I Priorytet I

Rezultat Rezultat

1.5 1.5

58. 59. 60. 61. 62. 63 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Rezultat Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

75. 76. 77.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Produkt Produkt Produkt

1.7 1.7 1.7

78.

Priorytet I

Produkt

1.7

79. 80. 81. 82. 83.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt

1.7 1.7 1.8 1.8 1.8

Liczba dokapitalizowanych przedsibiorstw Liczba wdroonych technologii Warto zakupionych rodkw trwaych/wartoci niematerialnych i prawnych sucych wdroeniu projektu Liczba udoskonalonych produktw/usug Liczba dziaajcych MSP, ktre prowadz sprzeda produktw lub usug powstaych w wyniku udzielonego wsparcia Liczba innowacji wprowadzonych przez powstae dziki udzielonemu wsparciu przedsibiorstwa. Liczba uzyskanych certyfikatw w zakresie zarzdzania rodowiskiem Liczba uzyskanych certyfikatw w zakresie zarzdzania jakoci Liczba uzyskanych certyfikacji wyrobw/usug/maszyn/urzdze Liczba wspartych powiza kooperacyjnych Liczba transferw technologii dokonanych pomidzy zaangaowanymi przedsibiorstwami Liczba przedsibiorstw zaangaowanych w powizania kooperacyjne Liczba szk wyszych zaangaowanych w powizanie kooperacyjne Liczba jednostek badawczo-rozwojowych zaangaowanych w powizanie kooperacyjne Liczba wdroonych produktw/usug w ramach klastra Liczba nabytych/wdroonych nowych technologii w ramach klastra. Liczba dziaa promujcych tereny przygotowane pod dziaalno gospodarcz Liczba misji gospodarczych promujcych przedsibiorcw Liczba utworzonych systemw informacji o innowacjach i promocji innowacyjnoci Liczba zorganizowanych imprez targowo - wystawienniczych promujcych przedsibiorcw Liczba przedsiwzi informacyjno-promocyjnych o charakterze midzynarodowym Liczba zbudowanych lub rozbudowanych systemw informacji przestrzennej wspomagajcej promocj Mazowsza Liczba utworzonych lub dostosowanych baz danych wspomagajcych promocj Mazowsza Liczba wdroonych aplikacji komputerowych wspomagajcych promocj Mazowsza Liczba utworzonych stron internetowych umoliwiajcych dostp do informacji niezbdnej do dziaa inwestycyjnych Liczba wdroonych lub rozbudowanych serwisw informacyjnych wspomagajcych promocj rozwoju Mazowsza Liczba przedsibiorcw wykorzystujcych zintegrowane bazy danych przestrzennych Liczba podmiotw/osb wykorzystujcych serwisy informacyjne wspomagajce promocj Mazowsza Liczba przedsibiorstw, ktre dokonay zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsibiorstw, ktre dokonay zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami Liczba przedsibiorstw, ktre dokonay zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ciekowej

szt. szt. szt.

P.7.3.2 P.7.4.2 P.7.2.2

szt. szt.

R.7.2.2 R.7.3.1`

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

R.7.3.2

P.3.1.1 R.3.1.1 P.3.1.2

P.5.4.1

szt. szt. szt.

szt.

szt. szt. szt. szt. szt. P.6.1.1 P.6.1.2 P.6.1.3

84.

Priorytet I

Rezultat

1.8

85. 86. 87. 88. 89. 90.

Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I Priorytet I

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Zmiana emisji gwnych zanieczyszcze powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyw, dwutlenku wgla Zmiana iloci wytwarzanych odpadw Zmiana iloci zuycia wody Zmiana iloci nieczyszczonych ciekw przemysowych odprowadzanych do wd lub do ziemi Zmiana energochonnoci Zmiana materiaochonnoci Liczba uzyskanych certyfikatw zarzdzania rodowiskiem Liczba sieci informatycznych czcych orodki badawcze Liczba wdroonych systemw informatycznych Dugo nowopowstaej sieci LAN - w tym w urzdach/jednostkach publicznych Dugo zmodernizowanej sieci LAN - w tym w urzdach/jednostkach publicznych Liczba elektronicznych platform dla zintegrowanych systemw wspomagania zarzdzania na poziomie regionalnym i lokalnym Liczba utworzonych centrw zarzdzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi Liczba utworzonych lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemw transmisji danych Liczba wdroonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji Liczba wdroonych rozwiza z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych Liczba wzw dostpowych umoliwiajcych dostp do sieci szerokopasmowej Liczba zainstalowanych serwerw baz danych/aplikacji/plikw Liczba zakupionych serwerw Liczba zakupionych zestaww komputerowych Liczba zmodernizowanych centrw zarzdzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi Liczba zmodernizowanych Publicznych Punktw Dostpu do Internetu (PIAP) Dugo wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Dugo sieci szkieletowych bdcych w posiadaniu podmiotw publicznych Liczba jednostek organizacyjnych poczonych sieci WAN Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba odson strony internetowej Liczba osb, ktre uzyskay dostp do szerokopasmowego Internetu Liczba zakupionych komputerw Liczba gospodarstw podczonych do szerokopasmowego internetu Liczba szk podczonych do szerokopasmowego internetu Liczba jednostek publicznych podczonych do szerokopasmowego internetu Liczba uruchomionych PIAP Liczba osb korzystajcych z usug on-line Liczba publicznych orodkw ochrony zdrowia wiadczcych usugi on-line dla obywateli

tony/rok

R.6.1.1

tony m3 m3 MWh kg szt.

R.6.1.2 R.6.1.3

R.7.4.2 R.7.4.3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

km szt. km km km km szt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Rezultat Rezultat

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. km km szt. szt. szt. osoby szt. szt. szt. szt. szt. osoby szt. P.10.2.1 P.10.1.1

R.10.1.1

R.10.1.2 R.10.1.4 R.10.1.5

R.13.1.1

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63 64. 65.

Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Liczba rozbudowanych lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemw transmisji danych Liczba stron internetowych o funkcjonalnoci umoliwiajcej kontakt on-line obywatela z urzdem Liczba utworzonych stron internetowych Liczba wdroonych systemw antywirusowych Liczba wdroonych systemw archiwizacji i backupu danych Liczba wdroonych systemw bezpieczestwa sieci Liczba wdroonych systemw elektronicznego obiegu dokumentw w jednostkach publicznych Liczba wdroonych systemw elektronicznej archiwizacji dokumentw w jednostkach publicznych Liczba wdroonych systemw identyfikacji i autentykacji Liczba wdroonych systemw intranetu w jednostkach publicznych Liczba pracownikw biorcych udzia w szkoleniach e-learningowych Liczba uytkownikw korzystajcych z Publicznych Punktw Dostpu do Internetu (PIAP) Liczba uytkownikw objtych systemem antywirusowym Liczba uytkownikw objtych systemem autentyfikacji Liczba uytkownikw objtych systemem identyfikacji Liczba instytucji administracji publicznej wiadczcych usugi dla obywateli on-line Liczba utworzonych aplikacji oraz udostpnionych usug teleinformatycznych Liczba rejestrw publicznych udostpnionych online Liczba uruchomionych on-line usug na poziomie 1 Informacja Liczba uruchomionych on-line usug na poziomie 2 Interakcja Liczba uruchomionych on-line usug na poziomie 3 dwustronna interakcja Liczba uruchomionych on-line usug na poziomie 4 transakcja Ilo jednostek naukowych korzystajcych z utworzonych aplikacji i usug teleinformatycznych Liczba jednostek sektora publicznego korzystajcych z utworzonych aplikacji i usug teleinformatycznych Liczba osb, ktre zyskay moliwo uywania podpisu elektronicznego Liczba przedsibiorstw korzystajcych z udostpnionych rejestrw publicznych Liczba obywateli korzystajcych z udostpnionych rejestrw publicznych Liczba wdroonych elektronicznych obiegw dokumentw Liczba budynkw poczonych sieci WAN Liczba komputerw posiadajcych dostp do Internetu Liczba oprogramowania antywirusowego Liczba punktw dostpowych poczonych sieci WAN Liczba punktw dostpowych w sieci LAN Liczba punktw dostpu do Internetu uzyskanych dziki wzom dostpowym Liczba wzw sieci szkieletowej

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. osoby osoby osoby osoby osoby szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. osoby szt. osoby szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. P.11.1.1 P.11.3.1 P.13.3.1 P.13.3.2 P.13.3.3 P.13.3.4 R.11.1.1 R.11.1.2 R.11.2.1 R.11.3.1 R.11.3.2

66. 67. 68. 69. 70.

Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II Priorytet II

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3

Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych Liczba MP podczonych do szerokopasmowego internetu Dugo wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba wdroonych systemw zarzdzania relacjami z klientami (CRM) Liczba wdroonych zintegrowanych systemw zarzdzania przedsibiorstwem (ERP) Priorytet III Dugo wybudowanych drg wojewdzkich Dugo wybudowanych drg powiatowych Dugo wybudowanych drg gminnych Dugo przebudowanych drg wojewdzkich Dugo przebudowanych drg powiatowych Dugo przebudowanych drg gminnych Dugo wybudowanych chodnikw Dugo zmodernizowanych chodnikw Dugo wybudowanych cieek rowerowych Dugo zmodernizowanych cieek rowerowych Liczba wybudowanych przej dla pieszych Liczba zmodernizowanych przej dla pieszych Liczba wybudowanych skrzyowa Liczba zmodernizowanych skrzyowa Liczba wybudowanych estakad/mostw/tuneli wiaduktw Liczba zmodernizowanych estakad/mostw/tuneli/wiaduktw Liczba wybudowanych innych obiektw infrastruktury drogowej Liczba zmodernizowanych innych obiektw infrastruktury drogowej Liczba wybudowanych urzdze bezpieczestwa ruchu Liczba zmodernizowanych urzdze bezpieczestwa ruchu Liczba wybudowanych obiektw infrastruktury ochrony rodowiska Liczba zmodernizowanych obiektw infrastruktury ochrony rodowiska Liczba wdroonych systemw zarzdzania i monitorowania ruchu drogowego Ograniczenie liczby wypadkw drogowych Oszczdno czasu w przewozach pasaerskich Liczba zainstalowanych systemw Liczba zakupionych i zamontowanych elementw ITS w transporcie publicznym Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego Pojemno zakupionego taboru kolejowego Pojemno zmodernizowanego taboru kolejowego Liczba zbudowanych parkingw P&R Liczba pasaerw Liczba osb korzystajcych z komunikacji miejskiej Oszczdno czasu w przewozach pasaerskich Liczba wybudowanych lotnisk Liczba przebudowanych lotnisk Liczba wybudowanych terminali pasaerskich Liczba zmodernizowanych terminali pasaerskich

GB szt. km szt. szt.

R.10.1.3 P.10.1.1

km km km km km km km km km km szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. euro/rok szt. szt. szt. szt. osoby osoby szt. osoby/rok osoby/rok euro/rok szt. szt. szt. szt.

P.23.1.1 P.23.1.2 P.23.1.3 P.23.2.1 P.23.2.2 P.23.2.3

R.23.2.1. P.28.1.1

P.18.1.1 P.18.1.2 P.18.1.3 P.18.1.4 P.52.3.1 R.52.1.1 R.28.1.1 P.29.1.1 P.29.1.2

40. 41. 42. 43. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet III Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

3.3 3.3 3.3 3.3 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.

Liczba zainstalowanych elementw infrastruktury nawigacyjnej Liczba wybudowanych obiektw infrastruktury przylotniskowej Liczba zmodernizowanych obiektw infrastruktury przylotniskowej Liczba pasaerw Priorytet IV Dugo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej w ramach kompleksowego projektu Liczba wybudowanych przepompowni ciekw Liczba zmodernizowanych przepompowni ciekw Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody Liczba wybudowanych zbiornikw umoliwiajcych pozyskiwanie wody pitnej Liczba zmodernizowanych zbiornikw umoliwiajcych pozyskiwanie wody pitnej Dugo wybudowanej sieci wodocigowej Dugo zmodernizowanej sieci wodocigowej Dugo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu Dugo zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu Dugo wybudowanej sieci wodocigowej w ramach kompleksowego projektu Dugo zmodernizowanej sieci wodocigowej w ramach kompleksowego projektu Dugo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Dugo zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Liczba wybudowanych oczyszczalni ciekw Liczba zmodernizowanych/przebudowanych oczyszczalni ciekw Ilo uzdatnionej wody dostarczonej odbiorcom Przepustowo wybudowanej oczyszczalni ciekw Obcienie wybudowanej oczyszczalni ciekw adunkiem zanieczyszcze Przepustowo zmodernizowanej oczyszczalni ciekw Obcienie zmodernizowanej oczyszczalni ciekw adunkiem zanieczyszcze Liczba osb korzystajcych z podczenia do sieci wodocigowej Liczba osb korzystajcych z podczenia do sieci kanalizacyjnej Liczba wybudowanych spalarni odpadw, w tym odpadw niebezpiecznych Liczba zmodernizowanych spalarni odpadw, w tym odpadw niebezpiecznych Liczba zakupionych pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw Powierzchnia utworzonych skadowisk odpadw, w tym odpadw niebezpiecznych Powierzchnia zlikwidowanych skadowisk odpadw Powierzchnia zmodernizowanych skadowisk odpadw Powierzchnia zrekultywowanych obszarw poprzemysowych Powierzchnia zrekultywowanych skadowisk odpadw niebezpiecznych Powierzchnia zrekultywowanych skadowisk odpadw komunalnych

szt. szt. szt. osoby/rok km szt. szt. szt. szt. szt. szt. km km km km km km km km szt. szt. m3/doba m3/doba g/m3 m3/doba g/m3 osoby osoby szt. szt. szt. ha ha ha ha ha ha R.45.1.1 R.45.1.2 P.45.1.1 P.45.1.2 P.45.1.3 P.45.1.4 P.46.1.1 P.46.1.2 P.46.1.3 P.46.1.4 P.46.1.5 P.46.1.6 R.29.1.1

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3.

Liczba nowowybudowanych spalarni Liczba zmodernizowanych spalarni Liczba nowowybudowanych kompostowni Liczba zmodernizowanych kompostowni Liczba nowowybudowanych skadowisk Liczba zmodernizowanych skadowisk Liczba nowowybudowanych sortowni Liczba zmodernizowanych sortowni Liczba innych nowowybudowanych zakadw ZUO Liczba innych zakadw ZUO zmodernizowanych Ilo nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadw Warto nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadw Ilo zmodernizowanych instalacji do unieszkodliwiania odpadw Ilo usunitego azbestu Liczba budynkw uytecznoci publicznej, z ktrych usunito azbest Powierzchnia terenu, z ktrego usunito azbest Ilo usunitej gleby zanieczyszczonej pokruszonym azbestem Dugo rur, z ktrych usunito azbest Powierzchnia terenw zdegradowanych, przywrconych rodowisku Naturalnemu Powierzchnia terenw inwestycyjnych powstaych w wyniku realizacji projektu Powierzchnia czna budynkw (dachy, ciany, podogi) uytecznoci publicznej, z ktrych usunito azbest Ilo unieszkodliwionego azbestu Obszar objty organizacj i wdraaniem systemw selektywnej zbirki odpadw i recyklingu Ilo odpadw poddawanych recyklingowi Ilo odpadw poddawanych segregacji Ilo odpadw poddawanych skadowaniu w kompostowni Liczba gospodarstw domowych obsugiwanych przez skadowisko odpadw Liczba gospodarstw domowych obsugiwanych przez zakad utylizacji/spalarni odpadw Przepustowo wybudowanej kompostowni Przepustowo zmodernizowanej kompostowni Przepustowo wybudowanej sortowni odpadw komunalnych Przepustowo zmodernizowanej sortowni odpadw komunalnych Przepustowo wybudowanej spalarni odpadw Przepustowo zmodernizowanej spalarni odpadw Przepustowo wybudowanego zakadu utylizacji odpadw Przepustowo zmodernizowanego zakadu utylizacji odpadw Przepustowo wybudowanego skadowiska odpadw Przepustowo zmodernizowanego skadowiska odpadw Liczba osb objtych selektywn zbirk odpadw Moc przerobowa ZUO Liczba wybudowanych przyczy do sieci ciepowniczych

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. PLN szt. tony szt. ha m3 mb ha ha m3

P.44.1.1 P.44.1.2 P.44.1.3 P.44.1.4 P.44.1.5 P.44.1.6 P.44.1.7 P.44.1.8 P.44.1.9 P.44.1.10 P.44.2.2 P.44.2.3 P.44.2.4

tony ha tony/rok tony/rok tony/rok szt. szt. tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba tony/doba osoby tony/rok szt. R.44.1.1 R.44.1.2

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3.

152. 153.

Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt

4.3. 4.3.

154. 155. 156. 157.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Produkt

4.3. 4.3. 4.3. 4.3.

158.

Priorytet IV

Produkt

4.3.

159.

Priorytet IV

Produkt

4.3.

160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3.

Liczba wybudowanych wzw cieplnych Liczba zmodernizowanych wzw cieplnych Liczba zamontowanych instalacji ograniczajcych emisj zanieczyszcze pyowych i gazowych Dugo wybudowanej sieci energetycznej Dugo zmodernizowanej sieci energetycznej Dugo wybudowanych gazocigw przesyowych i dystrybucyjnych Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania sonecznego Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania sonecznego Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania sonecznego Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z energii wodnej, geotermicznej i pozostaych Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej, geotermicznej i pozostaych Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii wodnej, geotermicznej i pozostaych Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej Dugo wybudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej Dugo przebudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej Dugo wybudowanej sieci ciepowniczej Dugo przebudowanej sieci ciepowniczej Liczba obiektw objtych termomodernizacj Moc zainstalowana Moc zainstalowana Moc zainstalowana Moc zainstalowana Moc zainstalowana energii Cakowita moc wybudowanych obiektw wykorzystujcych odnawialne rda energii Liczba budynkw podczonych do sieci ciepowniczej Liczba gospodarstw domowych/budynkw podczonych do jednostek wytwarzajcych energi z odnawialnych rde energii

szt. szt. szt. km km km szt. P.33.1.1 P.33.1.2 P.35.1.1 P.40.1.1

szt. szt.

P.40.1.2 P.40.1.3

szt. szt. szt. szt.

P.41.1.5 P.41.1.6 P.41.1.7 P.42.1.1

szt.

P.42.1.2

szt.

P.42.1.3

szt. szt. szt. szt. szt. szt. km km km km szt. MW/rok MW/rok MW/rok MW/rok MW/rok kW szt. szt.

P.43.1.1 P.43.1.2 P.43.1.3 P.43.1.4 P.43.1.5 P.43.1.6 P.43.2.1 P.43.2.2 P.43.2.3 P.43.2.4 P.43.3.1 R.39.1.1 R.40.1.1 R.41.1.5 R.42.1.1 R.43.1.1

179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4.

194.

Priorytet IV

Produkt

4.4.

195. 196. 197. 198. 199.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV

Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4.

200. 201. 202. 203. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet IV Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1.

Liczba zlikwidowanych rde niskiej emisji Liczba odbiorcw majcych dostp do wybudowanej sieci energetycznej Ilo zaoszczdzonego paliwa Zmiana poziomu strat energii elektrycznej w dystrybucji Ilo zaoszczdzonej energii w wyniku realizacji projektw termomodernizacyjnych Zmiana emisji gwnych zanieczyszcze powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyy, dwutlenek wgla Obszar objty wdroonymi systemami monitorowania, zarzdzania, kontrolowania stanu rodowiska Liczba wybudowanych elementw zapobiegajcych powodziom Liczba zmodernizowanych elementw zapobiegajcych powodziom Pojemno wybudowanych zbiornikw retencyjnych Pojemno zmodernizowanych zbiornikw retencyjnych Powierzchnia zasobw dziedzictwa naturalnego objtych ochron Liczba zakupionego sprztu ratowniczego Liczba opracowanych planw ochrony Liczba zakupionych wozw poarniczych wyposaonych w sprzt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkw katastrof Liczba stworzonych w ramach realizacji programu stanowisk do analizowania i prognozowania zagroe Liczba nowych stanowisk pomiarowych i innych narzdzi w zakresie monitoringu rodowiska Liczba zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzdzi w zakresie monitoringu rodowiska Powierzchnia terenu objta systemem zarzdzania rodowiskiem Powierzchnia terenu zabezpieczona przed powodzi czna powierzchnia obszarw, na ktrych przywrcono lub zapewniono ochron waciwego stanu ekosystemw Powierzchnia obszarw, dla ktrych opracowano plany ochrony Liczba osb objtych ochron przeciwpoarow lasw i innymi rodkami ochrony Powierzchnia terenw objtych ochron przeciwpowodziow Liczba osb objtych ochron przeciwpowodziow Priorytet V Dugo wybudowanych linii autobusowych Dugo zmodernizowanych linii autobusowych Pojemno jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych systemw sygnalizacji ulicznej Liczba wybudowanych przystankw komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych zajezdni Liczba wybudowanych zatok autobusowych Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej Liczba zakupionych i zamontowanych elementw informowania podrnych

szt. osoby tony/rok MWh/rok MWh/rok tony/rok ha szt. szt. dam3 dam3 ha szt. szt. szt. R.43.3.1 R.47.1.1

P.51.1.1 P.53.1.1

szt.

P.53.1.2

szt. szt. ha ha ha

P.53.3.1 P.53.3.2

ha osoby ha osoby km km osoby szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. R.53.1.1 R.53.2.2 R.53.2.3

P.25.2.2

P.25.2.1 P.25.2.3

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Produkt

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.2.

21. 22. 23.

Priorytet V Priorytet V Priorytet V

Produkt Produkt Produkt (kat.interw encji 78) Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat

5.2. 5.2. 5.2.

Liczba zakupionych i zamontowanych systemw obszarowego sterowania i nadzoru ruchu Liczba zakupionych i zamontowanych urzdze dystrybucji i identyfikacji biletw Liczba zakupionych systemw monitoringu bezpieczestwa Liczba zmodernizowanych przystankw komunikacji miejskiej Liczba zmodernizowanych urzdze sterowania ruchem drogowym Liczba zmodernizowanych zajezdni Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych Pojemno jednostek zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej Liczba osb korzystajcych z komunikacji miejskiej Liczba obiektw wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym Liczba zrewitalizowanych obiektw/terenw poprzemysowych i powojskowych Liczba projektw/instalacji urzdze poprawiajcych bezpieczestwo na obszarze rewitalizowanym Liczba zbudowanych/ przebudowanych/doposaonych obiektw W tym liczba nowych mieszka socjalnych w budynku poddanym rewitalizacji Liczba zrewitalizowanych obszarw Powierzchnia zrewitalizowanych obszarw Przewidywana cakowita liczba bezporednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) W tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizowanym dla kobiet Priorytet VI Liczba obiektw dziedzictwa kulturowego objtych wsparciem Liczba nowych obiektw infrastruktury kulturalnej Liczba projektw dotyczcych promocji regionu Liczba stworzonych markowych produktw kulturowych Liczba obiektw dziedzictwa kulturowego zapewniajcych dostp dla osb niepenosprawnych: Liczba obiektw/zbiorw poddanych konserwacji Liczba zabezpieczonych obiektw/zbiorw Liczba wybudowanych obiektw instytucji kultury Liczba przebudowanych obiektw instytucji kultury Liczba obiektw instytucji kultury zapewniajcych dostp dla osb niepenosprawnych: Liczba utworzonych punktw informacji nt. kultury w regionie Liczba utworzonych stron internetowych dotyczcych kultury regionu Przewidywana cakowita liczba bezporednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) W tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy w sektorze kultury dla kobiet Przewidywana liczba nowych miejsc pracy (EPC) w sektorze kultury na obszarach wiejskich Przewidywana liczba nowych miejsc pracy w sektorze kultury na obszarach wiejskich dla kobiet Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. osoby osoby/rok szt.

P.25.2.4 R.25.1.1

szt. szt. szt. P.78.1.1

24. 25. 26. 27. 28.

Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V Priorytet V

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2.

szt. szt. ha szt. szt. P.61.1.1 P.61.1.2 R.100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1.

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

P.58.1.1

P.58.1.2 P.58.1.3 P.58.2.1 P.59.1.1 P.59.1.2 P.59.1.3

R.100

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI Priorytet VI

Rezultat Rezultat Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat

6.1. 6.1. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2.

1. 2. 3. 4.

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Produkt Produkt Rezultat

7.1 7.1 7.1 7.1

5. 6.

Priorytet VII Priorytet VII

Rezultat Produkt

7.1 7.1

Liczba osb korzystajca z infrastruktury kulturalnej Liczba osb odwiedzajcych obiekty dziedzictwa kulturowego objte wsparciem Liczba wybudowanych obiektw turystycznych i rekreacyjnych Liczba przebudowanych obiektw turystycznych i rekreacyjnych Liczba utworzonych punktw informacji turystycznej Liczba projektw dotyczcych promocji turystyki w regionie Dugo wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych cieek rowerowych Dugo zmodernizowanych cieek rowerowych Liczba nowych produktw turystycznych Liczba zmodyfikowanych produktw turystycznych Liczba zagospodarowanych obiektw/terenw poprzemysowych i powojskowych Liczba przebudowanych obiektw dziedzictwa kulturowego Dugo wybudowanych szlakw turystycznych Dugo przebudowanych szlakw turystycznych Liczba utworzonych stron internetowych dotyczcych promocji turystyki w regionie Przewidywana cakowita liczba bezporednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) W tym przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze turystyki dla kobiet Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych/ zmodernizowanych produktw turystycznych Liczba turystw korzystajcych z systemu rezerwacji i informacji turystycznej Liczba osb korzystajcych z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Przewidywana liczba nowych miejsc pracy (EPC) w sektorze turystyki na obszarach wiejskich Przewidywana liczba nowych miejsc pracy w sektorze turystyki na obszarach wiejskich dla kobiet Priorytet VII Liczba wybudowanych instytucji ochrony zdrowia Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia Liczba doposaonych instytucji ochrony zdrowia Liczba pacjentw korzystajcych ze zmodernizowanej/wybudowanej/przebudowanej/doposaonej, w ramach projektu, infrastruktury ochrony zdrowia Potencjalna liczba specjalistycznych bada medycznych, ktre zostan wykonane zakupionym sprztem Powierzchnia przebudowanych/zmodernizowanych obiektw infrastruktury sucej ochronie zdrowia i ycia Liczba zakupionego sprztu/wyposaenia dla obiektw infrastruktury sucej ochronie zdrowia i ycia Liczba zbudowanych obiektw Liczba zbudowanych obiektw na obszarach wiejskich Liczba przebudowanych obiektw Liczba przebudowanych obiektw na obszarach wiejskich Liczba doposaonych obiektw Liczba doposaonych obiektw na obszarach wiejskich Liczba miejsc w zbudowanych / przebudowanych

osoby osoby szt. szt. szt. szt. km km szt. szt. szt. szt. km km szt. szt. szt. osoby osoby osoby szt. szt.

R.58.1.1 P.57.1.3 P.57.1.4

P.24.1.1

P.57.1.1 P.57.1.2 P.57.1.5 P.57.1.6 P.57.1.7 P.57.1.8

R.100

R.57.1.1 R.57.2.1

szt. szt. szt. osoby

P.76.1.1 P.76.1.2 P.76.2.1

szt./rok m2

R.76.2.1

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. P.77.1.1

P.77.1.2

P.77.1.3

16.

Priorytet VII

Rezultat

7.2

17. 18. 19. 20.

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Produkt Produkt Produkt

7.2 7.2 7.2 7.2

21. 22. 23. 24.

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Produkt Produkt Rezultat

7.2 7.2 7.2 7.2

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Produkt

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

obiektach infrastruktury opiekuczo - wychowawczej wspartej w wyniku realizacji projektu Liczba osb korzystajcych z wybudowanej / przebudowanej infrastruktury opiekuczo-wychowawczej wspartej w wyniku realizacji projektw Powierzchnia zbudowanych/przebudowanych obiektw infrastruktury sucej edukacji Liczba zakupionego sprztu/wyposaenia dla obiektw infrastruktury sucej edukacji Liczba wybudowanych obiektw infrastruktury szk wyszych/szk Liczba wybudowanych obiektw infrastruktury szk wyszych/szk zapewniajcych dostp dla osb niepenosprawnych Liczba przebudowanych obiektw infrastruktury szk wyszych/szk Liczba szk wyszych doposaonych w aparatur naukowo-badawcz na potrzeby dydaktyki Liczba szk doposaonych w aparatur naukowobadawcz Liczba osb korzystajcych z infrastruktury opiekuczo-wychowawczej wspartej w wyniku realizacji projektw na obszarach wiejskich Liczba uczniw korzystajcych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektw Liczba studentw korzystajcych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektw Liczba uczniw korzystajcych z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektw Liczba studentw korzystajcych z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektw Powierzchnia zbudowanych/przebudowanych obiektw infrastruktury sucej edukacji Liczba zakupionego sprztu/wyposaenia dla obiektw infrastruktury sucej edukacji Liczba zbudowanych/ przebudowanych/doposaonych obiektw Liczba zbudowanych/ przebudowanych/doposaonych domw pomocy spoecznej Liczba zbudowanych/ przebudowanych/doposaonych obiektw opieki paliatywnej/hospicyjnej Liczba obiektw infrastruktury sucej pomocy spoecznej dostosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych Liczba miejsc w obiektach sucych pomocy spoecznej utworzonych w wyniku realizacji projektw Liczba wykorzystanych miejsc w obiektach sucych pomocy spoecznej utworzonych w wyniku realizacji projektw Powierzchnia zbudowanych/przebudowanych/doposaonych obiektw infrastruktury sucej pomocy spoecznej Liczba zakupionego sprztu dla obiektw infrastruktury sucej pomocy spoecznej Priorytet VIII Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba przeprowadzonych szkole, warsztatw, treningw, wizyt studyjnych Liczba przeszkolonych osb Liczba zakupionych zestaww komputerowych

osoby

m2 szt. szt. szt. P.75.1.1 P.75.1.2

szt. szt. szt. osoby

P.75.1.3 P.75.2.1 P.75.2.2

osoby osoby osoby osoby m2

R.75.1.1 R.75.1.2 R.75.2.1 R.75.2.2

Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Produkt Produkt Produkt

7.2 7.3 7.3 7.3

szt. szt. szt. szt. P.79.1.1

35.

Priorytet VII

Produkt

7.3

szt.

36. 37.

Priorytet VII Priorytet VII

Produkt Rezultat

7.3 7.3

szt. szt.

38.

Priorytet VII

Produkt

7.3

m2

39.

Priorytet VII

Produkt

7.3

szt.

1. 2. 3. 4.

Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet VIII

Produkt Produkt Rezultat Produkt

8.1 8.1 8.1 8.1

etap/ miesic szt. osoby szt.

P.85.1.1 P.85.1.2 R.85.1.1 P.85.1.3

5.

Priorytet VIII

Produkt

8.1

6.

Priorytet VIII

Produkt

8.2

Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiw, opracowa i koncepcji wykonanych przez ewaluatorw zewntrznych Liczba zorganizowanych konferencji, spotka, seminariw

szt.

P.86.1.1

szt.

P.86.1.2

Zacznik nr 4 Lista duych i kluczowych projektw w ramach priorytetw.


Lp. Nazwa / Tytu projektu Orientacyjny koszt cakowity (z) kurs 4,4142 Miejsce realizacji Orientacyjna kwota z EFRR (z) Instytucja odpowiedzialna za realizacj

PROJEKTY DUE PRIORYTET I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 1 Pocki Park Przemysowo - Technolo238 000 000 53 916 905 Pock 95 200 000 Pocki Park giczny Przemysowo Technologiczny Spka Akcyjna PRIORYTET II - e - Rozwj Wojewdztwa Mazowieckiego 2. Internet dla Mazowsza 500 000 000 113 270 808 Wojewdztwo 425 000 000 Samorzd mazowieckie Wojewdztwa Mazowieckiego PRIORYTET III - Regionalny system transportowy 3 Uruchomienie lotniska komunikacyj305 000 000 69 095 193 Modlin 76 160 000 Mazowiecki Port nego poprzez modernizacj istniejcej Lotniczy infrastruktury oraz budow nowej Warszawazwizanej z obsug samolotw i pasaModlin erw na terenie byego lotniska wojSp. z o. o. skowego w Modlinie (Nowy Dwr Mazowiecki). 4 Zakup 20 szt. czteroczonowych no420 000 000 95 147 479 Wojewdztwo 168 000 000 Samorzd wych Elektrycznych Zespow Trakcyjmazowieckie Wojewdztwa nych Mazowieckiego 5 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 719 306 000 000 69 321 734 Wojewdztwo 103 300 500 Samorzd relacji Warszawa Kamion; mazowieckie Wojewdztwa 1) Rozbudowa odc. w Pruszkowie od Mazowieckiego ul. Partyzantw do ul. Bohaterw Warszawy do przekroju 2 x 2 2) Przebudowa odcinka Pruszkw Milanwek 3) Budowa obwodnic Milanwka i Grodziska Maz. 4) Rozbudowa odcinka Warszawa Pruszkw do przekroju 2 x 3 6 Droga wojewdzka nr 579 relacji Kazu 373 000 000 84 500 023 Wojewdztwo 70 852 600 Samorzd Polski - Radziejowice; (dokumentacja + mazowieckie Wojewdztwa roboty budowlane + Inynier KontrakMazowieckiego tu) 7 Budowa obwodnicy rdmiejskiej na 845 910 000 191 633 818 Warszawa 247 350 000 Miasto Stoeczodc. od Ronda Wiatraczna do poczene Warszawa nia z Dzielnic Targwek Etap I. 8 Budowa obwodnicy Konstancina i 390 000 000 88 351 230 Wojewdztwo 127 500 000 Samorzd Gry Kalwarii mazowieckie Wojewdztwa Mazowieckiego PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 9 Termy Gostyniskie 270 000 000 61 166 236 Gostynin 72 000 000 Miasto Gostynin PROJEKTY KLUCZOWE PRIORYTET I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 10 Przyspieszenie wzrostu konkurencyj167 000 000 37 832 450 Wojewdztwo 141 950 000 Samorzd noci wojewdztwa mazowieckiego, mazowieckie Wojewdztwa przez budowanie spoeczestwa inMazowieckiego formacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PRIORYTET II - e - Rozwj Wojewdztwa Mazowieckiego 11 Rozwj e-usug i ich dostpu dla oby24 800 000 wateli w ramach Mazowieckiej Sieci Spoeczestwa Informacyjnego M@zowszanie 12 Rozwj elektronicznej administracji w 60 000 000 samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa 13 Rozwj infrastruktury teleinformatycz1 723 000 nej i e usug w policji mazowieckiej

5 618 232 Wojewdztwo mazowieckie

21 080 000

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

13 592 497 Wojewdztwo mazowieckie

51 000 000

390 331 Wojewdztwo mazowieckie

1 464 550

Komenda Wojewdzka Policji z siedzib w Radomiu Koleje Mazowieckie KM Sp.z o.o.

PRIORYTET III - Regionalny system transportowy 14 Zakup 11 nowych, dwukabinowych 182 000 000 lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia skadw pocigw pasaerskich zmiennokierunkowych, zoonych z wagonw typu push-pull ze wiadczeniem usug serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracownikw zamawiajcego 15 Modernizacja elektrycznych zespow 204 355 850 trakcyjnych 16 Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 617 relacji Przasnysz Ciechanw, na caej dugoci, tj. od km 0+000 do km 23+885 17 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 637 od dr. krajowej. nr 50 (w m. Stanisaww) do m. Wgrw, na odc. od km 43+846 do km 79+298 18 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 724 relacji Warszawa - Gra Kalwaria, 1) Przebudowa odcinka Warszawa Konstancin Jeziorna 2) Przebudowa odcinka Konstancin Jeziorna - Gra Kalwaria 19 Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 732 relacji Stary Gzd Przytyk, na caej dugoci, tj. od km 0+000 do km 16+580 20 Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego poczenia drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewdzkiej nr 719 do wza autostradowego A2 21 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 631 relacji Nowy Dwr Maz. Warszawa; 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwr Mazowiecki (dr. kr. 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budow nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego 22 Budowa drogi wojewdzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budow mostu przez rzek Bug oraz rozbirk starego mostu 100 000 000

41 230 574 Wojewdztwo mazowieckie

91 000 000

46 295 104 Wojewdztwo mazowieckie 22 654 162 Wojewdztwo mazowieckie

102 177 925

Koleje Mazowieckie KM Sp.z o.o. 85 000 000 Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

180 000 000

40 777 491 Wojewdztwo mazowieckie

153 000 000

69 000 000

15 631 371 Wojewdztwo mazowieckie

58 650 000

120 000 000

27 184 994 Wojewdztwo mazowieckie

102 000 000

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

152 000 000

34 434 326 Wojewdztwo mazowieckie

27 965 000

129 000 000

29 223 868 Wojewdztwo mazowieckie

35 428 000

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

80 000 000

18 123 329 Wojewdztwo mazowieckie

68 000 000

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

23 Droga wojewdzka nr 575 relacji Pock - Kazu, na odcinku od dr. Kr. Nr 50 do m. ladw wraz z budow nowego mostu przez rz. Bzur 24 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 721 relacji Nadarzyn Duchnw; 1) Rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego 2) Przebudowa odcinka od dr. krajowej nr 7 do dr. krajowej nr 8 25 Droga wojewdzka nr 728 relacji Grjec - Nowe Miasto n/Pilic

120 000 000

27 184 994 Wojewdztwo mazowieckie

102 000 000

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

41 000 000

9 288 206 Wojewdztwo mazowieckie

24 990 000

100 000 000

22 654 162 Wojewdztwo mazowieckie

26 Budowa skrzyowania drogi krajowej 180 600 290 40 913 481 Warszawa nr 2 z Tras Siekierkowsk. 27 Budowa parkingw strategicznych 90 556 000 20 514 703 Warszawa Parkuj i Jed (Park & Ride) II etap 28 Budowa wewntrznej obwodnicy 58 500 000 13 252 685 Siedlce miasta Siedlce 29 Budowa obwodnicy poudniowej w 123 550 000 27 989 217 Radom 41 225 000 Miasto Radom Radomiu 30 Poprawa regionalnego systemu trans150 000 000 33 981 242 Ciechanw 102 000 000 Gmina Miejska portowego przez budow w CiechaCiechanw nowie ptli czcej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewdzkie na 617 i 615 oraz siedem drg powiatowych PRIORYTET IV - Inwestycje w ochron rodowiska 31 Budowa Zintegrowanego Systemu 88 000 000 19 935 662 Ciechanw 35 200 000 Gmina Miejska Gospodarki Odpadami Komunalnymi Ciechanw dla gmin rejonu ciechanowskiego 32 Stacja segregacji odpadw komunal32 220 000 7 299 171 Ostroka 8 679 767 Miasto nych miasta Ostroki i gmin powiatu Ostroka ostrockiego PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 33 Rozbudowa i modernizacja infrastruk47 500 000 10 760 727 Konstancin 19 000 000 Uzdrowisko tury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrj Jeziorna Konstancin Zdrj Sp. z o.o. 34. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 25 200 000 5 708 849 Radom 12 600 000 Muzeum Wsi Zdarzyo si kiedy nad wod - trasa Radomskiej turystyczna w radomskim skansenie w Radomiu 35. Pastwowe Muzeum Archeologiczne w 22 000 000 4 983 916 Warszawa 15 000 000 Pastwowe Warszawie - Przebudowa dziedzica Muzeum Arsenau Warszawskiego wraz z otoArcheologiczne czeniem w Warszawie 36. Muzeum Niepodlegoci w Warszawie 6 982 800 1 581 895 Warszawa 5 000 000 Muzeum Kompleksowa poprawa oferty kultuNiepodlegoci ralnej i wzrost dostpnoci do kultury w Warszawie obiektw Muzeum Niepodlegoci w Warszawie poprzez rewitalizacj i modernizacj oddziau - Cytadeli Warszawskiej - w szczeglnoci X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielaskiej i dziedzica 37. Pastwowy Zesp Pieni i Taca 79 294 867 17 963 587 Otrebusy 67 400 636 Pastwowy "Mazowsze" im. Tadeusza SygietyGmina BrwiZesp Pieni skiego - "Matecznik Mazowsze" - cennw i Taca "Matrum folklorystyczne zowsze" 38. Parafia pw. w. Krzya w Warszawie 19 256 675 4 362 438 Warszawa 16 368 173 Parafia pw. w. Renowacja Kocioa witego Krzya Krzya wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie w Warszawie, jako wanego obiektu dziedzictwa kulturowego 39. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 36 874 420 8 353 591 Sierpc 18 437 210 Muzeum Wsi Budowa centrum kulturalno - rekreMazowieckiej acyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego 118 104 950 Miasto Stoeczne Warszawa 43 605 000 Miasto Stoeczne Warszawa 49 725 000 Miasto Siedlce

85 000 000

w Sierpcu 40. Pastwowy Zesp Pieni i Taca 11 178 832 2 532 471 Otrebusy "Mazowsze" im. Tadeusza SygietyGmina Brwiskiego - Zabytkowy Park Mazowsza nw wizytwk regionu 41. Pastwowy Zesp Pieni i Taca 24 148 577 5 470 658 Otrebusy "Mazowsze" im. Tadeusza SygietyGmina Brwiskiego - Zaplecze noclegowe Matecznik nw Mazowsze wraz z adaptacj stajni na Karczm Staropolsk PRIORYTET VII - Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego 42. Budowa budynku Wydziau Humani57 104 594 12 936 567 Siedlce stycznego z Pracowni Rzeby dla Akademii Podlaskiej przy ul. ytniej II etap. 43. Modernizacja systemu neuronawigacji 700 000 158 579 Warszawa poprzez uzupeniajcy zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem - Wojewdzki Szpital Brdnowski 44. Rozbudowa Wojewdzkiego Szpitala 72 941 695 16 524 329 Pock Zespolonego w Pocku wraz z wyposaeniem 45. Budowa Pawilonu Ginekologiczno Pooniczego z wykorzystaniem istniejcej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chaubiskiego wraz z jego wyposaeniem 46. Zwikszenie dostpnoci i jakoci usug medycznych wiadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawa II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprztu medycznego wraz z niezbdnym wyposaeniem SUMA 37 539 478 8 504 254 Radom

9 502 007

20 526 290

Pastwowy Zesp Pieni i Taca "Mazowsze" Pastwowy Zesp Pieni i Taca "Mazowsze"

35 700 000

Akademia Podlaska w Siedlcach Wojewdzki Szpital Brdnowski

595 000

62 000 440

Wojewdzki Szpital Zespolony w Pocku 31 908 556 Radomski Szpital Specjalistyczny

11 997 911

2 718 026

Grodzisk Mazowiecki

10 198 224 Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

6 554 934 989

1 484 965 563

3 258 844 828

Zacznik nr 5 Kryteria wyboru finansowanych operacji Tabela nr 1 Kryteria formalne (wsplne dla wszystkich dziaa, z wyjtkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna)
L.p. 1 Kryterium Wniosek o dofinansowanie projektu zoony we waciwej instytucji Wniosek o dofinansowanie projektu zoony w okrelonym terminie rdo informacji Wniosek powinien by adresowany do Wniosek o RPO WM i zosta zoony w Jednostce. dofinansowanie projektu Termin skadania wnioskw, w przypadku Wniosek o projektw konkursowych podany jest dofinansowanie projektu lub w ogoszeniu o naborze wnioskw. Terpre-umowa min skadania wnioskw dla projektu indywidualnego zawarty jest w preumowie. Wniosek o dofinansowanie projektu spo- Wniosek o rzdzony przy uyciu Generatora Wniosku dofinansowanie dostpnego na stronach internetowych, projektu do ktrych odwoanie zawiera ogoszenie o naborze Wnioskw. Opis kryterium Punktacja 0/1

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu sporzdzony na obowizujcym formularzu

0/1

Informacje w treci wniosku speniaj wymogi ustawy z dnia 7 padziernika 1999r. o jzyku polskim. 5 Wnioskodawca uprawniony do skada- Kategoria beneficjenta jest zgodna z list nia wniosku beneficjentw dla danego dziaania, okrelon w SZOP RPO WM i Regulaminie Konkursu 6 Zgodno z Dziaaniem opisanym w Aby kryterium byo ocenione pozytywnie Uszczegowieniu RPO WM: wszystkie poniej okrelone elementy musz zosta spenione: a. zgodno z celami Dziaania b. zgodno rodzaju projektu z zakresem dziaania c. zgodno z kategoriami interwencji d. zachowanie puapu maksymalnego dofinansowania, e. poprawno ustalenia poziomu dofinansowania z uwzgldnieniem przepisw w zakresie pomocy publicznej, f. zapewniony minimalny wkad wasny beneficjenta, g. spenienie warunkw minimalnej / maksymalnej wartoci projektu, h. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem dziaania 7 Zgodno z prawodawstwem krajowym W przypadkach, gdy projekt podlega i unijnym w zakresie Pomocy publicznej pomocy publicznej beneficjent zapewni stosowanie prawa krajowego i unijnego dot. pomocy publicznej 8 Zgodno dokumentacji rodowiskowej Dla weryfikacji tego kryterium opracowaz obowizujcymi przepisami krajowymi no szczegowe kryteria, zawarte w tabeli i unijnymi w zakresie ochrony rodowi- nr 2. ska 9 Kompletno zoonego Wniosku o Aby kryterium byo ocenione pozytywnie dofinansowanie projektu i zacznikw. wszystkie poniej okrelone elementy musz zosta spenione: a. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i zacznikw b. wszystkie wymagane pola we wniosku zostay wypenione, c. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, d. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej s tosame, e. wniosek i zaczniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodno z oryginaem, f. wniosek opatrzony pieczci wnioskodawcy, g. wniosek jest podpisany przez osob upowanion, h. spjno wykazu zacznikw do wniosku i przedoonych zacznikw (kompletno zacznikw zgodnie z list okrelon we wniosku o dofinansowanie projektu, waciwej preumowie, Regulaminie Konkursu), i. zaczniki do wniosku s aktualne, 10 Zgodno z Regulaminem konkursu Kryterium bdzie ocenia zgodno Wniosku z Regulaminem konkursu, udostpnionym w siedzibie oraz na stronie internetowej Jednostki.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypeniony w jzyku polskim

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

0/1

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz zaczniki Wniosek o dofinansowanie projektu oraz zaczniki Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

0/1

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11 Waciwy okres realizacji projektu

12 Kwalifikowalno wydatkw

13 Zgodno z polityk rwnych szans

14 Zgodno z polityk zatrudnienia

15 Rozwj spoeczestwa informacyjnego

16 Zgodno zamwie publicznych z prawem wsplnotowym

17 Oszczdno energii

18 Spjno danych finansowych i rzeczowych w ujciu czasowym

19 Waciwy dobr wskanikw

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) oraz Regulaminem Konkursu. Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalno wydatkw planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (monta finansowy), czyli poprawno przypisania wydatkw do wydatkw kwalifikowanych zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent owiadczy zgodno projektu z polityk rwnych szans. Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent owiadczy, e projekt jest zgodny ze wsplnotow polityk zatrudnienia (jeli dotyczy) Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent owiadczy, e projekt jest zgodny ze wsplnotow polityk rozwoju spoeczestwa informacyjnego (jeli dotyczy) Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent owiadczy zgodno projektu z przepisami dot. zamwie publicznych, zgodnie z Dyrektyw 2004/18/EC Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent owiadczy, e podejmie/podj kroki/dziaania zapewniajce oszczdno energii w projektach zwizanych z infrastruktur. W przypadku innych projektw kryterium nie bdzie weryfikowane. Kryterium pozwoli zweryfikowa spjno danych okrelajcych lata realizacji projektu, zaoenia finansowe w okresie realizacji projektu. Kryterium pozwoli zweryfikowa prawidowe okrelenie wskanikw realizacji projektu (czas, jednostki miary, rdo pozyskania danych)

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

0/1

Tabela nr 2 Kryteria dotyczce dokumentw rodowiskowych


kryterium kryterium Opis Przedsiwzicia podlegajce procedurze OO wymagaj przedoenia wszystkich wymaganych zacznikw i dokumentacji dotyczcych OO (zgodnie z list zacznikw do konkursu). Zawiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarw Natura 2000 (w przypadku, gdy przedsiwzicie nie wywrze istotnego wpywu na obszar Natura 2000, a wic nie zostao uznane za konieczne przeprowadzenie oceny, o ktrej mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG), rdo informacji Kto sprawdza Ocena 0/1

Czy projekt Tak Czy przedoone zostay podlega wszystkie wymagane procedurze w zaczniki w zakresie zakresie OO OO Tak/nie

Formularz do wniosku Grupa OO o dofinansowanie w zakresie OO, Zawiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarw Natura 2000 dokumentacja rodowiskowa

Czy zaczniki s wypenione w sposb poprawny

Czy procedura OO zostaa przeprowadzona poprawnie

Kompletno wypenienia poszczeglnych punktw w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OO. Tre Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OO oraz Zawiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarw Natura 2000 musi by zgodna z informacjami zawartymi we wniosku (cz E.3.1, E3.2), dokumentacji rodowiskowej oraz postanowieniem uzgadniajcym decyzj budowlan lub z t decyzj. Zgodno z Dyrektywami OO, dokumentacja rodowiSiedliskow i Ptasi oraz przepisami skowa krajowymi w zakresie OO (decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organw w przedmiocie koniecznoci sporzdzenia raportu OO, streszczenie raportu OO w jzyku niespecjalistycznym, itp.) Przedsiwzicia nie podlegajce procedurze OO wymagaj przedoenia Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OO wypenianego (w sposb prawidowy)w ograniczonym zakresie. Zawiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarw Natura 2000 jest wymagane w przypadku realizacji przedsiwzi infrastrukturalnych. Formularz do wniosku Grupa OO o dofinansowanie w zakresie OO Zawiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarw Natura 2000 (jeli dotyczy)

0/1

0/1

Nie Wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawnoci procedury OO i jest kierowany do dalszej oceny

0/1

2. Kryteria strategiczne (wsplne dla wszystkich dziaa, z wyjtkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna)
L.p. 1 Kryterium Zgodno z kierunkami rozwoju wojewdztwa Opis kryterium rdo informacji Punktacja Maksymalna liczba punktw 15

Wpyw projektu na konkurencyjno wojewdztwa

Stopie innowacyjnoci

Projekty bd oceniane Wniosek o Stopie zgodnoci ze Strategi pod ktem zgodnoci z dofinansowanie Rozwoju Wojewdztwa zapisami Strategii Rozwo- projektu (max. 10 punktw) ju Wojewdztwa i wojeZgodno ramowa z kierunkiem wdzkich dokumentw dziaania ujtym w Strategii sektorowych (w tym z (0 lub 2 punkty) Planem ZagospodarowaWpisanie si wprost w kierunek nia Przestrzennego). dziaania Strategii Preferowane bd projek(0 lub 6 punktw) ty, ktre w najwikszym Wpisanie si w wicej ni jeden stopniu s zgodne z ustakierunek dziaa strategicznych leniami tych dokumentw. (0 lub 2 punkty) Stopie zgodnoci z wojewdzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania (max. 5 punktw) Zgodno ramowa (0 lub 2 punkty) Wpisanie si wprost w ustalenia dokumentw sektorowych (0 lub 3 punkty) Ocenie podlega stopie Wniosek o Konkurencyjno w ukadzie: przewagi proponowanych dofinansowanie ponad lokalnym w projekcie rozwiza w projektu (0 lub 2 punkty) ukadzie przestrzennym regionalnym i krajowym (0 lub 2 punkty) europejskim (0 lub 2 punkty) Ocenie podlega zakres Wniosek o Innowacyjno nowych rozwiza techno- dofinansowanie technologiczna i techniczna logicznych, technicznych, projektu (0 lub 3 punkty) organizacyjnych i zarzdorganizacyjna i zarzdcza czych zawartych w projek(0 lub 1 punkt)

cie 4 Spjno regionu Ocenie podlega stopie, w Wniosek o jakim projekt przyczynia dofinansowanie si do wyrwnywania projektu rnic w aspekcie ekonomicznym, spoecznym i przestrzennym (dostpno). Ocenie podlega zasig przestrzenny realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu Spjno w zakresie: ekonomicznym (0 lub 1 punkt) spoecznym (0 lub 1 punkt) przestrzennym (0 lub2 punkty) projekty lokalne (0 punktw) projekty ponad lokalne powiatowe (1 punkt) projekty o zasigu ponad powiatowym (3 punkty) 6 Efekt synergiczny na inne sfery spoecznogospodarcze ni przedmiot projektu Ocena dotyczy wartoci dodanej projektu. Efekty projektu powinny by moliwe do zastosowania w dziedzinach innych ni przedmiot projektu Wniosek o dofinansowanie projektu brak efektu (0 punktw) wystpowanie efektu (3 punkty) 3 4

Zasig przestrzennego oddziaywania projektu

RAZEM

35

3. Kryterium biecych potrzeb*


L.p. 1 Kryterium Kryterium biecych potrzeb Opis kryterium Kryterium biecych potrzeb dla poszczeglnych priorytetw RPO kadorazowo definiuje Zarzd Wojewdztwa, z moliwoci jego zmiany w zalenoci od biecej sytuacji w wojewdztwie. rdo informacji Kryterium to dotyczy biecych determinant polityki regionalnej. Punktacja 0-5 punktw Maksymalna liczba punktw 5

RAZEM * Uycie tego kryterium przez Zarzd Wojewdztwa, bdzie za kadym razem odpowiednio uzasadnione.

4. Kryteria merytoryczne horyzontalne (wsplne dla wszystkich dziaa, z wyjtkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna)
L.p. 1 Kryterium Potrzeba realizacji projektu. Opis kryterium Ocena projektu pod ktem zasadnoci jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujcy sposb przedstawi swoje problemy i wskaza sposoby ich rozwizania w drodze realizacji przedsiwzicia. Projekt powinien stanowi logiczn cao, a informacje zawarte we wniosku i pozostaych dokumentach powinny by spjne. Ocenie podlega bdzie powizanie projektu z innymi przedsiwziciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja 0-5 punktw Maksymalna liczba punktw 5

Komplementarno z innymi przedsiwziciami

Wniosek o dofinansowanie projektu

Komplementarno z przedsiwziciami: Zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji (5 punktw) planowanymi do realizacji (3 punkty) brak komplementarnoci (0 punktw)

RAZEM

10

5. Kryteria szczegowe dla dziaa RPO WM Dziaanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo rozwojowego Kryteria szczegowe (punktowe)
L.p. 1 Kryterium Opis kryterium rdo informacji Punktacja Nawizanie wsppracy z: z co najmniej 6 jednostkami naukowymi (12 punktw). 4-5 jednostkami naukowymi (9 punktw); 2-3 jednostkami naukowymi 6 punktw); 1 jednostk naukow (3 punkty) 2 Nowoczesno proponowanych rozwiza. Oceniana bdzie nowoczesno zakupionej infrastruktury w skali instytucji naukowej, jak rwnie jej bliszego i dalszego otoczenia. Wniosek o dofinansowanie projektu Rozwizanie jest nowe w skali dalszego otoczenia instytucji naukowej co najmniej caego regionu (10 punktw). Rozwizanie jest nowe w skali najbliszego otoczenia instytucji naukowej co najmniej powiatu (8 punktw) Rozwizanie jest nowe w skali instytucji naukowej (4 punkty). Nawizanie wsppracy z: 1 odbiorc (2 punkty); 2-4 odbiorcami (6 punktw) 5-6 odbiorcami (8 punktw) z co najmniej 7 odbiorcami (10 punktw) 4 Liczba utworzonych miejsc pracy Kryterium oceniane bdzie na podstawie wskanika rezultatu liczba miejsc pracy utworzonych w zwizku z realizacj projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu 2 punkty za kade utworzone miejsce pracy (max. 10 punktw) Nie utworzono miejsc pracy (0 punktw) 5 Charakter planowanej wsppraca w wyniku realizacji projektu. Ocena planowanej wsppracy z zespoami badawczymi i przedsibiorcami w wyniku realizacji projektu - zarwno w skali krajowej, jak i midzynarodowej. Wniosek o dofinansowanie projektu Wsppraca midzynarodowa (5 punktw) Wsppraca krajowa (3 punkty) 50 8 10 10 Maksymalna liczba punktw 12

Nawizanie wsppracy z Ocena nawizania przyszej Wniosek o dofinaninnymi jednostkami wsppracy z innymi jednostkami sowanie projektu naukowymi naukowymi (szkoami wyszymi lub instytucjami badawczo rozwojowymi) w wyniku realizacji projektu.

Nawizanie wsppracy z potencjalnymi odbiorcami bada w wyniku realizacji projektu.

Ocena wykorzystania w sferze gospodarczej wynikw bada zrealizowanych dziki zakupionej infrastrukturze B+R.

Wniosek o dofinansowanie projektu

10

RAZEM

Dziaanie 1.2 Budowa sieci wsppracy nauka gospodarka Dodatkowe kryteria formalne

L.p. Kryterium 1 Rozmiar inwestycji realizowanej przez due przedsibiorstwo (jeli dotyczy).

Opis kryterium rdo informacji W przypadku wsparcia duego przedsiWniosek o dofinansowanie projektu biorstwa, warto inwestycji do 2 mln euro.

Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Opis kryterium Wsppraca ze sfer B+R. Oceniana bdzie wsppraca ze szkoami wyszymi oraz jednostk badawczo rozwojow przy realizacji projektu. Kryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Wsppraca z przynajmniej dwoma szkoami wyszymi oraz dwoma jednostkami badawczo rozwojowymi (12 punktw) Wsppraca z jedn szko wysz i jedn jednostka badawczo rozwojow (8 punktw) Wsppraca tylko z jedna szko wysz lub tylko jedn jednostk badawczorozwojow (6 punktw) Brak wsppracy (0 punktw) 2 Innowacyjno proponowanych rozwiza oferowanych dziki realizacji inwestycji. Preferowane bd rozwizania innowacyjne, jak najwikszy zasig. Wniosek o dofinansowanie projektu Rozwizanie jest nowe w skali przedsibiorcy (6 punktw) Rozwizanie jest nowe w skali najbliszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej powiatu (8 punktw) Rozwizanie jest nowe w skali dalszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej caego regionu (12 punktw) Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Wniosek o dofinansowanie projektu Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Mikroprzedsibiorstwo (6 punktw) Mae przedsibiorstwo (4 punkty) rednie przedsibiorstwo (2 punkty) Due przedsibiorstwo (0 punktw) RAZEM 50 10 12 Maksymalna liczba punktw 12

Moliwo wdroenia wynikw bada

Ocena wykorzystania w sferze gospodarczej wynikw projektw celowych. Promowane bd projekty przedsibiorcw, ktrzy bd w stanie sami wdroy cz badawcz projektu. Szczeglnie preferowane bd projekty realizowane przez mikroprzedsibiorstwa, a nastpnie przez mae i rednie firmy.

Wniosek o dofinansowanie projektu

10

Zdolno wnioskodawcy do wdroenia wynikw czci badawczej projektu. Wielko przedsibiorstwa

Wniosek o dofinansowanie projektu

Dziaanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz Kryteria szczegowe (punktowe)
L.p. 1 Kryterium Kompleksowo projektu Opis kryterium Preferowane bd projekty przygotowujce tereny inwestycyjne w sposb, jak najbardziej kompleksowy. rdo informacji Punktacja Maksymalna liczba punktw 18

Wniosek o Za kady element po dofinansowanie 3 punkty: projektu kanalizacja; wodocig;

instalacja elektryczna; instalacja gazowa; poczenie z drog gwn; 2 Lokalizacja projektu na terenie o zwikszonym bezrobociu Preferowane bd projekty realizujce przedsiwzicia na terenach o zwikszonej stopie bezrobocia. GUS drogi wewntrzne. W powiatach, gdzie rednia stopa bezrobocia wynosi w roku poprzednim (rok poprzedzajcy rok zoenia wniosku): poniej 100% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (2 punkty) od 100% do 120% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (6 punktw) od 121% do 150% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (9 punktw) powyej 150% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (12 punktw) Nawizanie wsppracy z: 1 inwestorem (2 punkty) 2-4 inwestorami (6 punktw) 5-6 inwestorami (8 punktw) z co najmniej 7 inwestorami (10 punktw) 40 12

Nawizanie wsppracy z potencjalnymi inwestorami

Ocena, czy beneficjent nawiza Wniosek o wspprac z przyszymi inwesto- dofinansowanie rami w zakresie wykorzystania projektu terenw przygotowanych pod dziaalno gospodarcz.

10

RAZEM

Dziaanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dodatkowe kryteria formalne Dotycz funduszy poyczkowych i porczeniowych
L.p. 1 Kryterium Miejsce rejestracji, lokalizacja siedziby i dziaalnoci funduszu Okres prowadzenia dziaalnoci poyczkowej / porczeniowej Opis kryterium Fundusz musi by zarejestrowany, mie siedzib i prowadzi dziaalno w wojewdztwie mazowieckim. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Punktacja 0/1

O wsparcie mog ubiega si beneficjen- Wniosek o dofinansowanie ci, ktrzy rozpoczli i prowadzili dziaalprojektu i zaczniki do no poyczkow / porczeniow przed wniosku 1 stycznia 2008r.

0/1

Kryteria szczegowe (punktowe) Dotycz Instytucji Otoczenia Biznesu, z wyjtkiem funduszy poyczkowych i porczeniowych
L.p. 1 Kryterium Kompleksowo proponowanych usug. Opis kryterium Oceniany bdzie kompleksowo realizowanych projektw. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Rodzaje oferowanych usug: okoobiznesowe (2 punkty) szkoleniowe (2 punkty) informacyjne (3 punkty) doradcze (3 punkty) proinnowacyjne Maksymalna liczba punktw 18

(4 punkty) finansowe (4 punkty) 2 Partnerstwo w ramach realizacji projektu. Przedmiotem oceny bdzie Wniosek o dofinansowystpowanie partnerstwa wanie projektu przy realizacji projektu. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw. Realizacja projektu przez: 2 podmioty (4 punkty); od 3 do 4 podmiotw (6 punktw); Powyej 5 podmiotw (9 punktw). 3 Wzrost procentowy liczby obsugiwanych podmiotw dziki realizacji projektu. Preferowane bd wnioski przyczyniajce si do znaczcego zwikszenia liczby obsugiwanych podmiotw. Wniosek o dofinansowanie projektu Powyej 60% (9 punktw) 36-60% (6 punktw) Do 35% (3 punkty) poniej 50 usug (2 punkty) 51-200 usug (4 punkty) powyej 200 usug (8 punktw) 5 Wnioskodawca posiada odpowiedni potencja organizacyjny, niezbdny do realizacji projektu. Preferowane bd projekty, ktrych wnioskodawca bdzie dysponowa odpowiednim potencjaem organizacyjnym niezbdnym przy realizacji projektu (kadr, pomieszczenia). Wniosek o dofinansowanie projektu Tak (6 punktw) Nie (0 punktw) 6 9 9

Liczba udzielonych usug Oceniany bdzie potencja doradczych w roku wnioskodawcy w wiadczepoprzedzajcym zoenie niu usug doradczych. wniosku.

Wniosek o dofinansowanie projektu

RAZEM

50

Kryteria szczegowe (punktowe) Dotycz funduszy poyczkowych.


L.p. 1 Kryterium Opis kryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Punktacja regionalny (fundusz dziaa co najmniej na obszarze poowy powiatw wojewdztwa mazowieckiego) 6 punktw, podregionalny (fundusz dziaa na obszarze kilku powiatw - co najmniej dwch, ale mniej ni w poowie powiatw) 3 punkty, lokalny (fundusz dziaa na obszarze gminy lub kilku gmin w obrbie powiatu) - 1 punkt 2 Znajomo regionalnych uwarunkowa gospodarczych stopie skoncentrowania oferty funduszu w wojewdztwie mazowieckim. Dowiadczenie funduszu w zakresie udzielania poyczek. Kryterium preferuje fundusze, ktre w swojej dziaalnoci skupiaj si na podmiotach z regionu Mazowsza. Oceniany bdzie odsetek wartoci poyczek udzielonych na rzecz przedsibiorcw zarejestrowanych w wojewdztwie mazowieckim w stosunku do wartoci poyczek ogem funduszu, wg danych za ostatni zamknity rok obrotowy. Fundusz powinien udokumentowa dotychczasowe dowiadczenie w zakresie prowadzonej dziaalnoci poyczkowej. Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku 90% i powyej 6 punktw od 70% do poniej 90% 4 punkty od 50% do poniej 70% 2 punkty poniej 50% 0 punktw Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Co najmniej 3 letnie dowiadczenie w udzielaniu porcze/poyczek/kredytw dla MP pracownikw kluczowych (tj. analitykw / specjalistw ds. poyczek, stanowicych co najmniej 5 6 Maksymalna liczba punktw 6

Zasig dziaania W ramach kryterium promowani funduszu pobd wnioskodawcy, ktrych oferta yczkowego. ma zasig regionalny. Kryterium bdzie oceniane na podstawie regulaminu funduszu i posiadanej sieci punktw sprzeday usug.

poow liczby kluczowych pracownikw, ktrych analizy i rekomendacje maj kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o udzieleniu poyczki) 3 punkty. Prowadzenie dziaalnoci poyczkowej minimum 3 lata 2 punkty. Wnioskodawca nie spenia adnego z powyszych wymaga 0 punktw. 4 Efektywno wykorzystania kapitau wasnego przez fundusz poyczkowy. Preferowani bd beneficjenci aktywnie wykorzystujcy posiadane rodki finansowe. Oceniana bdzie warto poyczek udzielonych MSP w ostatnim zamknitym roku obrotowym w stosunku do sumy wszystkich rodkw pieninych pozostajcych w dyspozycji funduszu (wg stanu na koniec ostatniego zamknitego roku obrotowego). Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku 0,4 i wicej 5 punktw, od 0,35 do poniej 0,4 4 punkty, od 0,3 do poniej 0,35 3 punkty, od 0,25 do poniej 0,3 2 punkty, od 0,20 do poniej 0,25 1 punkt, poniej 0,2 0 punktw Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku 25% i powyej 4 punkty, Od 20% do poniej 25% 3 punkty, Od 15% do poniej 20% 2 punkty, Od 10% do poniej 15% 1 punkt, Poniej 10% 0 punktw. Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Warto poyczek utraconych w stosunku do udzielonych w ostatnim zamknitym roku obrotowym nie przekracza 2% - 2 punkty, w przeciwnym wypadku 0 pkt. Stosunek kosztw dziaalnoci operacyjnej funduszu w ostatnim zamknitym roku obrotowym do kapitau wasnego, wg stanu na koniec roku obrotowego, nie przekracza 5% - 2 punkty, w przeciwnym wypadku 0 pkt. Fundusz wykazuje dodatni wynik finansowy netto w ostatnim zamknitym roku obrotowym 2 pkt, w przeciwnym wypadku - 0 pkt. Ocenie poddane zostan: Trafno przeprowadzonej analizy potrzeb przedsibiorcw i dostosowanie oferty: analiza pena i odpowiadajca na problemy 3 punkty, analiza niepena lub nie w peni odpowiadajca na problemy 2 punkty, brak odpowiedniej analizy 0 punktw; Wysoko planowanych opat, prowizji i oprocen6 4 5

Aktywno funduszu we wspieraniu przedsibiorczoci na obszarze Mazowsza.

W ostatnim zamknitym roku obrotowym oceniana bdzie warto poyczek udzielonych nowo zaoonym firmom z obszaru Mazowsza (ktre do dnia zoenia wniosku o poyczk dziaay krcej ni 12 miesicy) w stosunku do wartoci udzielonych poyczek ogem.

Skuteczno dziaania funduszu i zdolno powikszania kapitau.

Preferowane bd wnioski funduszy wykazujcych dodatni wynik finansowy netto, posiadajcych niskie wskaniki strat oraz niskie wskaniki kosztochonnoci. (Warto poyczek utraconych przez fundusz rozumiana jest jako warto kapitau poyczek, ktrych fundusz nie ma prawnych moliwoci odzyskania).

Dostosowanie oferty do istniejcego na Mazowszu zapotrzebowania zgaszanego przez przedsibiorcw.

Ekspert oceni, w jakim stopniu proponowane instrumenty finansowe i sposb dziaania funduszu umoliwiaj dotarcie z ofert do szerokiego krgu odbiorcw na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Ekspert uwzgldni dostpno oferty (okrelon przez wysoko opat, prowizji i oprocentowania; ograniczenia terytorialne) oraz trafno zidentyfikowanych potrzeb przedsibiorcw dziaajcych w regionie (w oparciu o dokonan w projekcie analiz popytu i konkurencji).

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

towania (w oparciu o analiz porwnawcz wszystkich zoonych w konkursie wnioskw): Najnisza 2 punkty, rednia 1 punkt, Najwysza 0 punktw; Wystpowanie ogranicze podmiotowych lub terytorialnych (np. zawenie oferty do podmiotw zlokalizowanych w miastach do okrelonej liczby mieszkacw): Tak - 0 punktw, Nie 1 punkt 8 Innowacyjno projektu. Ocena dotyczy bdzie poziomu, w jakim proponowana oferta wykracza poza standardow ofert poyczek (w szczeglnoci posiadanie oferty dla projektw innowacyjnych) oraz proponowanego marketingu usug (tj. sposobu dziaania funduszu i planowanych dziaa zwikszajcych dostpno oferty oraz liczb klientw, takich jak: planowane dziaania poszerzajce sie punktw doradczych, udzielania informacji lub przyjmowania wnioskw, dziaania dotyczce personelu, wykorzystanie narzdzi informatycznych, promocja, w tym komunikacja elektroniczna). Ekspert przyzna ocen: - bardzo wysok, gdy projekt zakada stworzenie 3 nowych produktw, w tym przynajmniej jednego dla projektw innowacyjnych, oferowanych z wykorzystaniem marketingu usug; - wysok, gdy projekt zakada stworzenie 2 nowych produktw, w tym przynajmniej jednego dla projektw innowacyjnych oferowanych z wykorzystaniem marketingu usug; - redni, gdy projekt zakada stworzenie jednego nowego produktu oferowanego z wykorzystaniem marketingu usug; - poniej redniej, gdy projekt w przejrzysty sposb przedstawia marketing przedsiwzicia; - nisk, gdy projekt nie spenia powyszych wymaga. Ocena dokonywana bdzie na podstawie: moliwej do uzyskania liczby obrotw wkadem uzyskanym z RPO do 2015 roku oraz liczby udzielonych poyczek. Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Ocena kryterium wg skali punktowej: bardzo wysoka 4 punkty, wysoka 3 punkty, rednia 2 punkty, poniej redniej - 1 punkt, niska 0 punktw. 4

Wpyw projektu na rozwj gospodarczy wojewdztwa.

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

1 punkt za kade 0,2 obrotu rodkami powyej jednokrotnego obrotu do 2015 roku; maksimum 4 punkty. W stosunku do poyczek udzielonych w ostatnim zamknitym roku obrotowym, rednioroczna liczba udzielonych poyczek do 2015 roku stanowi: poniej 125% - 1 punkt od 125% do poniej 150% - 2 punkty od 150% do poniej 175% - 3 punkty 175% i powyej - 4 punkty Ekspert przyzna punkty za realne i wykonalne wielkoci

obrotw i poyczek RAZEM 50

Kryteria szczegowe (punktowe) Dotycz funduszy dorczeniowych


L.p. 1 Kryterium Opis kryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Punktacja regionalny (fundusz dziaa co najmniej na obszarze poowy powiatw wojewdztwa mazowieckiego) - 6 punktw, podregionalny (fundusz dziaa na obszarze kilku powiatw- co najmniej dwch, ale mniej ni w poowie powiatw) 3 punkty, lokalny (fundusz dziaa na obszarze gminy lub kilku gmin w obrbie powiatu) - 1 punkt. 2 Znajomo regionalnych uwarunkowa gospodarczych stopie skoncentrowania oferty funduszu w wojewdztwie mazowieckim. Dowiadczenie funduszu w zakresie udzielania porcze. Kryterium preferuje fundusze, ktre w swojej dziaalnoci skupiaj si na podmiotach z regionu Mazowsza. Oceniany bdzie odsetek wartoci porcze udzielonych na rzecz przedsibiorcw zarejestrowanych w wojewdztwie mazowieckim w stosunku do wartoci porcze ogem funduszu, wg danych za ostatni zamknity rok obrotowy. Fundusz powinien wykaza dotychczasowe dowiadczenie w zakresie prowadzonej dziaalnoci porczeniowej. Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku 90% i powyej - 6 punktw od 70% do poniej 90% 4 punkty od 50% do poniej 70% 2 punkty poniej 50% - 0 punktw 6 Maksymalna liczba punktw 6

Zasig dziaania Kryterium ocenia zasig dziaania funduszu por- funduszu, promowani bd wnioczeniowego. skodawcy, ktrych oferta ma zasig regionalny. Kryterium bdzie oceniane na podstawie regulaminu funduszu. Dane powinny by poparte podpisanymi umowami z bankami/instytucjami finansowymi.

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

Co najmniej 3 letnie dowiadczenie w udzielaniu porcze/poyczek/kredytw dla MP pracownikw kluczowych (tj. analitykw / specjalistw ds. porcze, stanowicych co najmniej poow liczby kluczowych pracownikw, ktrych analizy i rekomendacje maj kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o udzieleniu porczenia) - 3 punkty. Prowadzenie dziaalnoci porczeniowej minimum 3 lata 2 punkty. Wnioskodawca nie spenia adnego z powyszych wymaga 0 punktw. 2,0 i wicej - 5 punktw, od 1,8 do poniej 2,00 4 punkty, od 1,6 do poniej 1,80 3 punkty, od 1,4 do poniej 1,60 2 punkty, od 1,2 do poniej 1,40 1 punkt, poniej 1,2 - 0 punktw

Efektywno wykorzystania kapitau wasnego przez fundusz porczeniowy.

Preferowani bd beneficjenci aktywnie wykorzystujcy posiadane rodki finansowe. Oceniana bdzie warto aktywnych porcze udzielonych MP w stosunku do sumy wszystkich rodkw pieninych pozostajcych w dyspozycji funduszu (wg stanu na koniec ostatniego zamknitego roku obrotowego).

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

Aktywno funduszu we wspieraniu przedsibiorczoci na obszarze Mazowsza.

W ostatnim roku obrotowym oceniana bdzie warto porcze udzielonych nowo zaoonym firmom z obszaru Mazowsza (ktre do dnia zoenia wniosku o porczenie dziaay krcej ni 12 miesicy) w stosunku do wartoci udzielonych porcze ogem.

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

15% i powyej 4 punkty. Od 10% do poniej 15% 3 punkty. Od 5% do poniej 10% 2 punkty. Poniej 5% 0 punktw.

Skuteczno dziaania funduszu i zdolno powikszania kapitau.

Preferowane bd wnioski funduszy wykazujcych dodatni wynik finansowy netto, posiadajcych niskie wskaniki strat oraz niskie wskaniki kosztochonnoci. (Warto porcze utraconych przez fundusz rozumiana jest jako warto kapitau porcze, ktrych fundusz nie ma prawnych moliwoci odzyskania).

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

Warto porcze utraconych w stosunku do udzielonych w ostatnim zamknitym roku obrotowym nie przekracza 1% - 2 punkty, w przeciwnym wypadku 0 punktw. Stosunek kosztw dziaalnoci operacyjnej funduszu w ostatnim zamknitym roku obrotowym do kapitau wasnego, wg stanu na koniec roku obrotowego, nie przekracza 4% - 2 punkty, w przeciwnym wypadku 0 punktw. Fundusz wykazuje dodatni wynik finansowy netto w ostatnim zamknitym roku obrotowym 2 punkty, w przeciwnym wypadku - 0 punktw. Ocenie poddane zostan: Trafno przeprowadzonej analizy potrzeb przedsibiorcw i dostosowanie oferty: analiza pena i odpowiadajca na problemy 3 punkty, analiza niepena lub nie w peni odpowiadajca na problemy 2 punkty, brak odpowiedniej analizy 0 punktw; Wysoko planowanych opat, prowizji i oprocentowania (w oparciu o analiz porwnawcz wszystkich zoonych w konkursie wnioskw): Najnisza 2 punkty, rednia 1 punkt, Najwysza 0 punktw; Wystpowanie ogranicze podmiotowych lub terytorialnych (np. zawenie oferty do podmiotw zlokalizowanych w miastach do okrelonej liczby mieszkacw): Tak - 0 punktw, Nie 1 punkt Ocena kryterium wg skali punktowej: bardzo wysoka 4 punkty, wysoka 3 punkty, rednia 2 punkty, poniej redniej - 1 punkt, niska 0 punktw.

Dostosowanie oferty do istniejcego na Mazowszu zapotrzebowania zgaszanego przez przedsibiorcw.

Ekspert oceni, w jakim stopniu proponowane instrumenty finansowe i sposb dziaania funduszu umoliwiaj dotarcie z ofert do szerokiego krgu odbiorcw na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Ekspert uwzgldni dostpno oferty (okrelon przez wysoko opat, prowizji i oprocentowania; ograniczenia terytorialne) oraz trafno zidentyfikowanych potrzeb przedsibiorcw dziaajcych w regionie (w oparciu o dokonan w projekcie analiz popytu i konkurencji).

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

Innowacyjno projektu.

Ocena dotyczy bdzie poziomu, w jakim proponowana oferta wykracza poza standardow ofert porcze (w szczeglnoci posiadanie oferty dla projektw innowacyjnych) oraz proponowanego marketingu usug (tj. sposobu dziaania funduszu i planowanych dziaa zwikszajcych dostpno oferty oraz liczb klientw, takich jak: planowane dziaania poszerzajce sie punktw doradczych, udzielania informacji lub przyjmowania wnioskw, dziaania dotyczce personelu, wykorzystanie narzdzi informatycznych, promocja, w tym komunikacja elektroniczna). Ekspert przyzna ocen: - bardzo wysok, gdy projekt zakada stworzenie 3 nowych produktw, w tym przynajmniej jednego dla pro-

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

jektw innowacyjnych, oferowanych z wykorzystaniem marketingu usug; - wysok, gdy projekt zakada stworzenie 2 nowych produktw, w tym przynajmniej jednego dla projektw innowacyjnych oferowanych z wykorzystaniem marketingu usug; - redni, gdy projekt zakada stworzenie jednego nowego produktu oferowanego z wykorzystaniem marketingu usug; - poniej redniej, gdy projekt w przejrzysty sposb przedstawia marketing przedsiwzicia; - nisk, gdy projekt nie spenia powyszych wymaga. Wpyw projektu Ocena dokonywana bdzie na podna rozwj stawie: moliwej do uzyskania liczby gospodarczy obrotw wkadem uzyskanym z RPO wojewdztwa. do 2015 roku oraz liczby udzielonych porcze.

Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku

1 punkt za kade 0,25 obrotu rodkami powyej jednokrotnego obrotu do 2015 roku; maksimum 4 punkty. W stosunku do porcze udzielonych w ostatnim zamknitym roku obrotowym, rednioroczna liczba udzielonych porcze do 2015 roku stanowi: poniej 130% - 1 punkt od 130% do poniej 160% - 2 punkty od 160% do poniej 190% - 3 punkty 190% i powyej- 4 punkty Ekspert przyzna punkty za realne i wykonalne wielkoci obrotw i porcze

10

RAZEM

50

Dziaanie 1.5 Rozwj przedsibiorczoci Dodatkowe kryteria formalne


L.p. Kryterium 1 Rozmiar inwestycji realizowanej przez due przedsibiorstwo (jeli dotyczy). Opis kryterium W przypadku wsparcia duego przedsibiorstwa, warto inwestycji do 2 mln euro. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p Kryterium . 1 Lokalizacja projektu na terenie o zwikszonym bezrobociu. Opis kryterium rdo informacji Punktacja W powiatach, gdzie rednia stopa bezrobocia wynosi w roku poprzednim (rok poprzedzajcy rok zoenia wniosku): powyej 150% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (12 punktw) od 121% do 150% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (9 punktw) od 100% do 120% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (6 punktw) poniej 100% redniej stopy bezrobocia na Mazowszu (2 punkty) 2 Liczba utworzonych Podstaw oceniania bdzie Wniosek o Powyej 10 miejsc pracy 11 Maksymalna liczba punktw 12

Preferowane bd projekty GUS realizujce przedsiwzicia na terenach o zwikszonej stopie bezrobocia.

miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

wskanik rezultatu liczba miejsc pracy utworzonych w zwizku z realizacja projektu. Kryterium promowa bdzie projekty przede wszystkim o najwyszej liczbie powstajcych miejsc pracy.

dofinansowanie projektu

(11 punktw) Od 6 do 10 miejsc pracy (9 punktw) Od 3 do 5 miejsc pracy (6 punktw) Od 1 do 2 miejsc pracy (3 punkty) Brak zatrudnienia (0 punktw)

Procentowy wzrost dochodw firmy po 12 miesicach od dnia zakoczenia realizacji projektu. Procentowy wzrost rentownoci firmy po 12 miesicach od dnia zakoczenia realizacji projektu. Wielko przedsibiorstwa.

Promowane bd projekty majce na celu zwikszenie dochodw przedsibiorstwa w wyniku realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

powyej 30% (8 punktw) powyej 20% (6 punktw) powyej 10% (4 punkty) powyej 15% (7 punktw) powyej 10% (4 punkty) powyej 5% (2 punkty) Mikroprzedsibiorstwo (6 punktw) Mae przedsibiorstwo (4 punkty) rednie przedsibiorstwo (2 punkty) Due przedsibiorstwo (0 punktw) Produkt /usuga/ proces jest nowa w skali dalszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej caego regionu (6 punktw) Produkt/usuga/proces jest nowa w skali najbliszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej powiatu (4 punkty) Produkt/usuga/proces jest nowa w skali przedsibiorcy (2 punkty)

Promowane bd projekty Wniosek o majce na celu zwikszenie dofinansowanie rentownoci przedsibiorstwa projektu w wyniku realizacji projektu. Szczeglnie preferowane Wniosek o bd projekty realizowane dofinansowanie przez mikroporzedsibiorstwa, projektu a nastpnie przez mae i rednie firmy.

Innowacyjno produktw/usug/procesw oferowanych dziki realizacji inwestycji

Ocena innowacyjnoci propo- Wniosek o nowanych rozwiza. Prodofinansowanie mowane bd przede wszyst- projektu kim produkty/usugi/procesy, ktre bd innowacyjne w skali co najmniej powiatu, bd caego regionu.

RAZEM

50

Dziaanie 1.6 Wspieranie powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Dodatkowe kryteria formalne
L.p. 1 Kryterium Opis kryterium rdo informacji Punktacja 0/1

Rozmiar inwestycji realizowa- W przypadku wsparcia duego Wniosek o dofinansowanie projektu nej przez due przedsibior- przedsibiorstwa, warto inwestystwo (jeli dotyczy). cji do 2 mln euro.

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Wsppraca powizania kooperacyjnego z ze sfer B+R Opis kryterium rdo informacji Punktacja Wsppraca z przynajmniej dwoma szkoami wyszymi oraz dwoma jednostkami badawczo rozwojowymi (12 punktw) Wsppraca z jedn szko wysz i jedn jednostka badawczo rozwojow (8 punktw) Wsppraca tylko z jedn szko wysz lub tylko jedn jednostk badawczorozwojow (6 punktw). Maksymalna liczba punktw 12

Szczeglnie preferowane bd Wniosek o projekty przewidujce wsp- dofinansowanie prac powizania kooperacyj- projektu nego z co najmniej jedn organizacj badawczorozwojow i/lub szko wysz.

Brak wsppracy (0 punktw). 2 Liczba przedsibiorstw wchodzcych w skad klastra Preferowane bd klastry obejmujce wiksz liczb przedsibiorstw. Szczeglnie promowane bd powizania kooperacyjne skupiajce powyej 7 firm. Wniosek o dofinansowanie projektu Powyej 7 przedsibiorstw (10 punktw) 5-7 przedsibiorstw (6 punktw) 2-4 przedsibiorstwa (3 punkty) 2 pkt za kade utworzone miejsce pracy (10 punktw) Nie utworzono miejsc pracy (0 punktw) Wdroonych zostanie: Co najmniej 4 produkty/usugi (9 punktw) od 2-3 produktw/usug (6 punktw) 1 produkt/usuga (1 punkt) 5 Liczba nabytych/wdroonych nowych technologii w ramach klastra. Promowane bdzie tworzenie Wniosek o klastrw majcych na celu dofinansowanie wdroenie/nabycie moliwie projektu duej liczby nowych technologii w wyniku wsplnej kooperacji. Ocena dowiadczenia wnioWniosek o skodawcy w prowadzeniu dofinansowanie powizania kooperacyjnego projektu lub wiadczenia usug na rzecz podmiotw funkcjonujcych w ramach powizania kooperacyjnego. 4 technologie (5 punktw) 2-3 technologie (3 punkty) 1 technologia (1 punkt) Tak (4 punkty) Nie (0 punktw) 4 5 10 10

Liczba utworzonych miejsc pracy.

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o podstawie wskanika rezultatu dofinansowanie - liczba miejsc pracy utworzo- projektu nych w zwizku z realizacj projektu. Promowane bdzie tworzenie klastrw majcych na celu wdroenie moliwie duej liczby produktw/usug w wyniku wsplnej kooperacji. Wniosek o dofinansowanie projektu

Liczba wdroonych produktw/usug w ramach klastra.

Dowiadczenie wnioskodawcy w zakresie zarzdzania powizaniem kooperacyjnym

RAZEM

50

Dziaanie 1.7 Promocja gospodarcza Kryteria szczegowe (punktowe) Dotycz wycznie przedsibiorcw
L.p. 1 Kryterium Okres funkcjonowania przedsibiorstwa Opis kryterium rdo informacji Punktacja Do momentu zoenia wniosku mino: poniej 1 roku (12 punktw) od 1 roku do 3 lat (8 punktw) powyej 3 do 5 lat (4 punkty) powyej 5 lat (2 punkty) 2 Promowanie marki Mazowsza Promowana bdzie marka Wniosek o dofiMazowsza przez przedsibior- nansowanie cw podczas uczestnictwa w projektu targach, imprezach targowowystawienniczych oraz misjach gospodarczych. Oceniane bdzie zwikszenie Wniosek o dofieksportu firmy w wyniku nansowanie realizacji projektu (np. uczest- projektu nictwa w targach, czy misjach gospodarczych). Szczeglnie preferowane Wniosek o dofibd projekty realizowane nansowanie przez mikroporzedsibiorprojektu stwa, a nastpnie przez mae i rednie firmy. Tak (12 punktw) Nie (0 punktw) 12 Maksymalna liczba punktw 12

Preferowane bd firmy Wniosek o dofifunkcjonujce na rynku poni- nansowanie ej 1 roku, ktre najbardziej projektu potrzebuj dziaa promujcych ich dziaalno oraz pozyskiwanie nowych partnerw biznesowych.

Zwikszenie eksportu przedsibiorcy.

Tak (8 punktw) Nie (0 punktw)

Wielko przedsibiorstwa.

Mikroprzedsibiorstwo (6 punktw) Mae przedsibiorstwo (4 punkty)

rednie przedsibiorstwo (2 punkty) Due przedsibiorstwo (0 punktw) RAZEM 38

Kryteria szczegowe (punktowe) Dotycz jednostek samorzdu terytorialnego, ich zwizkw i stowarzysze; instytucji regionalnych wspierajcych promocj regionu; organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz przedsibiorcw; podmiotw, ktre wykonuj usugi publiczne na zlecenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd terytorialny.
L.p. 1 Kryterium Liczba przedsibiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu Opis kryterium Ocena projektu pod wzgldem liczb podmiotw gospodarczych wspartych w wyniku projektu. Szczeglnie preferowane bd projekty, ktre przewiduj wsparcie dla powyej 8 firm. Ocena projektu pod ktem uwzgldnienia rnych elementw w celu zagwarantowania penej funkcjonalnoci oraz osignicia zakadanych rezultatw. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Powyej 8 (12 punktw) Od 5 do 8 (6 punktw) Od 1 do 4 (3 punkty) zorganizowanie misji gospodarczej promujcej przedsibiorcw (4 punkty) zorganizowanie imprezy targowo-wystawienniczej promujcych przedsibiorcw (3 punkty) zorganizowanie targw promujcych przedsibiorcw (3 punkty) 3 Wnioskodawca posiada odpowiedni potencja organizacyjny. Preferowane bd projekty, Wniosek o dofiktrych wnioskodawca bdzie nansowanie dysponowa odpowiednim projektu potencjaem organizacyjnym niezbdnym przy realizacji projektu. Oceniana bdzie ranga przed- Wniosek o dofisiwzicia promujcego nansowanie przedsibiorcw oraz tereny projektu inwestycyjne. Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) 10 Maksymalna liczba punktw 12

Kompleksowo projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

10

Charakter przedsiwzicia informacyjnopromocyjnego RAZEM

Midzynarodowy (8 punktw) Krajowy (6 punktw)

40

Dziaanie 1.8 Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie wdraania najlepszych dostpnych technik (BAT) Dodatkowe kryteria formalne
L.p. Kryterium 1 Rozmiar inwestycji realizowanej przez due przedsibiorstwo (jeli dotyczy) Opis kryterium W przypadku wsparcia duego przedsibiorstwa, warto inwestycji do 2 mln euro. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Kompleksowo projektu. Opis kryterium Preferowane bd projekty, ktre kompleksowo wdraa bd rozwizania majce na celu zapobieganie powstawaniu i redukcj zanieczyszcze rnych komponentw rodowiska poprzez dostosowanie si przedsibiorstw do wymogw BAT. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Wdroenie technologii sucej (po 5 punktw dla kadej): oczyszczaniu ciekw przemysowych; zmniejszeniu emisji zanieczyszcze do powietrza; wprowadzeniu rozwiza proekologicznych (m.in. energooszczdno, materiaooszczdno, energia odMaksymalna liczba punktw 15

nawialna). 2 Dowiadczenie wnioskodawcy. Ocenie podlega bdzie w szczeglnoci dowiadczenie wnioskodawcy w realizacji przedsiwzi o podobnym charakterze oraz posiadanie wdroonych systemw zarzdzania jakoci. Ma to przyczyni si do zwikszenia powodzenia realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu Dla kadego z nastpujcych zada bd przydzielone 4 punkty: Wyrnienia i nagrody krajowe i midzynarodowe Certyfikaty systemu zarzdzania jakoci lub inne rwnowane Dowiadczenie wnioskodawcy w realizacji przedsiwzi o podobnym zakresie i charakterze Mikroprzedsibiorstwo (6 punktw) Mae przedsibiorstwo (4 punkty) rednie przedsibiorstwo (2 punkty) Due przedsibiorstwo (0 punktw) 6 12

Wielko przedsibiorstwa.

Szczeglnie preferowane Wniosek o dofibd projekty realizowane nansowanie przez mikroporzedsibiorstwa, projektu a nastpnie przez mae i rednie firmy.

RAZEM

33

Dziaanie 2.1. Przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu. Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Skalowalno projektu Opis kryterium Moliwo rozwijania stworzonego rozwizania w przyszoci. Promowane bd przede wszystkim projekty, ktre swoim zasigiem obejm jak najwikszy procent instytucji publicznych. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Na obszarze, na ktrym projekt bdzie realizowany podczenie do Internetu szerokopasmowego uzyska dodatkowo: co najmniej 20% instytucji publicznych (10 punktw). Co najmniej 10% instytucji publicznych (6 punktw). Co najmniej 5% instytucji publicznych (2 punkty). poniej 5% instytucji publicznych (0 punktw). Na obszarze, na ktrym projekt bdzie realizowany podczenie do Internetu uzyska dodatkowo: co najmniej 50% ludnoci (10 punktw). Co najmniej 20% ludnoci (6 punktw). Co najmniej 5% ludnoci (2 punkty). poniej 5% ludnoci (0 punktw). 4 Lokalizacja projektu na obszarach wykluczenia informacyjnego Preferowane bd projekty Wniosek o realizowane na obszarach dofinansowanie zagroonych wykluczeniem projektu informacyjnym tj. o ujemnej wartoci wskanika innowacyjnoci. Ocena dokonywana bdzie zgodnie z map wykluczenia informacyjnego zawart w Regionalnym Programie Dla wskanika innowacyjnoci wynoszcego: - 2 (8 punktw) 0 (4 punkty) 2 (0 punktw) 8 Maksymalna liczba punktw 10

Objcie projektem instytucji publicznych

10

Objcie projektem ludnoci

Promowane bd przede wszystkim projekty, ktre swoim zasigiem obejm jak najwikszy procent ludnoci.

Wniosek o dofinansowanie projektu

10

Operacyjnym Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 RAZEM 38

Dziaanie 2.2 Rozwj e - usug. Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Liczba e-usug Opis kryterium rdo informacji Punktacja Powyej 5 e-usug (12 punktw) Od 3 do 5 e-usug (8 punktw) Do 2 e-usug (4 punkty) Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Tak (8 punktw) Nie (0 punktw) Tak (6 punktw). Nie (0 punktw). Tak (5 punktw). Nie (0 punktw). 41 5 8 10 Maksymalna liczba punktw 12

Ocena liczby e-usug wdraa- Wniosek o nych w ramach projektu. dofinansowanie Szczeglnie promowane bd projektu projekty obejmujce powyej 5 e-usug. Moliwo rozwijania stworzonego rozwizania w przyszoci. Wniosek o dofinansowanie projektu

Skalowalno projektu

Elektroniczny obieg dokumentw

Promowane bdzie wdraanie Wniosek o w elektronicznego obiegu dofinansowanie dokumentw, majcego na projektu celu zwikszenie efektywnoci pracy. Preferowane bd e-usugi majce na celu zapewnienie jak najwyszego poziomu komunikacji systemu z uytkownikiem. Wniosek o dofinansowanie projektu

Interaktywno proponowanych rozwiza

Dostosowanie e-usug do potrzeb osb niepenosprawnych RAZEM

Oceniane bdzie, czy ze stwo- Wniosek o rzonych e-usug bd mogy dofinansowanie korzysta rwnie rne grupy projektu osb niepenosprawnych.

Dziaanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Kryteria szczegowe (punktowe)
L.p. 1 Kryterium Dowiadczenie wnioskodawcy Opis kryterium rdo informacji Punktacja Odpowiednio po 6 punktw: Nagrody krajowe i midzynarodowe Certyfikaty systemu zarzdzania jakoci Dowiadczenie wnioskodawcy w realizacji przedsiwzi o podobnym zakresie i charakterze Maksymalna liczba punktw 18

Ocenie podlega bdzie w Wniosek o szczeglnoci dowiadczenie dofinansowanie wnioskodawcy w realizacji projektu przedsiwzi o podobnym charakterze oraz posiadanie wdroonych systemw zarzdzania jakoci. Wany bdzie tu stopie przygotowania przedsibiorstw do wdraania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (m.in. przystosowanie procesw organizacyjnych). Ma to przyczyni si do zwikszenia powodzenia realizacji projektu. Ocena innowacyjnoci propo- Wniosek o nowanych rozwiza. Prodofinansowanie mowane bd przede wszyst- projektu kim produkty/usugi/procesy, ktre bd innowacyjne w skali co najmniej powiatu, bd regionu.

Innowacyjno usug / produktw/procesw oferowanych dziki realizacji inwestycji.

Produkt / usuga/ proces jest nowa w skali dalszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej caego regionu (9 punktw) Produkt /usuga/proces jest nowa w skali najbliszego otoczenia przedsibiorcy - co najmniej powiatu (6 punktw) Produkt /usuga/proces jest nowa w skali przedsibiorcy (4 punkty)

Wielko przedsibiorstwa.

Szczeglnie preferowane Wniosek o bd projekty realizowane dofinansowanie przez mikroporzedsibiorstwa, projektu a nastpnie przez mae i rednie firmy.

Mikroprzedsibiorstwo (6 punktw) Mae przedsibiorstwo (4 punkty) rednie przedsibiorstwo (2 punkty)

RAZEM

33

Dziaanie 3.1. Infrastruktura drogowa Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Wpyw projektu na zintegrowanie regionalnego ukadu komunikacyjnego i zespolenie z krajowym i europejskim systemem komunikacyjnym Opis kryterium Kryterium oceniane bdzie na podstawie wykazanej poprawy dostpnoci do poszczeglnych elementw ukadu komunikacyjnego. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Projekt realizowany w cigu drogi czcej si z: z drog wysz o 3 kategorie (20 punktw) z drog wysz o 2 kategorie (15 punktw) z drog wyszej kategorii (10 punktw) drog tej samej kategorii (5 punktw) 2 Wpyw na popraw bezpieczestwa uytkownikw Ocenie podlega zastosowanie Wniosek o w projekcie rnego rodzaju dofinansowanie elementw przyczyniajcych projektu si do zwikszenia bezpieczestwa w ruchu drogowym. rednie obecne lub planowane natenie ruchu dla danego odcinka drogi SDR (liczba pojazdw/dob) Wniosek o dofinansowanie projektu powyej 2 rodzajw (12 punktw) 2 rodzaje (8 punktw) 1 rodzaj (5 punktw) gdy SDR>3000 (8 punktw) gdy 1000<SDR3000 (6 punktw) gdy 500<SDR1000 (4 punkty) gdy SDR500 (2 punkty) Tak (5 punktw) Nie (0 punktw) 45 5 12 Maksymalna liczba punktw 20

rednie dobowe natenie ruchu

Powizanie z sieci TEN-T

Projekt uzyska punkty w przypadku bezporedniego poczenia z sieci TEN-T

Wniosek o dofinansowanie projektu

RAZEM

Dziaanie 3.2. Regionalny transport publiczny Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Wielko projektu (obsugiwana liczba mieszkacw) Opis kryterium Kryterium oceniane bdzie na podstawie wskazanej we wniosku potencjalnej liczby obsugiwanych mieszkacw rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja powyej 100 tys. mieszkacw (20 punktw) powyej 50 tys. do 100 tys. mieszkacw (15 punktw) powyej 20 tys. do 50 tys. mieszkacw (10 punktw) do 20 tys. mieszkacw (5 punktw) powyej 2% (10 punktw) do 2% (5 punktw) Maksymalna liczba punktw 20

Zwikszenie liczby pasaerw korzystajcych z transportu publicznego w wyniku realizacji projektu.

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o podstawie wykazanego we dofinansowanie wniosku zakadanego przyro- projektu stu liczby pasaerw korzystajcych z transportu publicznego w wyniku realizacji projektu

10

Dostosowanie do Punktowane bdzie zastosoWniosek o potrzeb osb niepeno- wanie w projekcie rnego dofinansowanie sprawnych rodzaju elementw poprawia- projektu jcych dostp infrastruktury transportu publicznego dla osb niepenosprawnych Integracja z innymi rodkami transportu Punktowane bdzie powizanie projektu z innymi rodkami transportu Wniosek o dofinansowanie projektu

wicej ni 1 rodzaj (5 punktw) 1 rodzaj (3 punkty)

integracja z wicej ni jednym innym rodkiem transportu (5 punktw) integracja z jednym innym rodkiem transportu (3 punkty) wicej ni 1 rodzaj (5 punktw) 1 rodzaj (3 punkty)

Wpyw na popraw bezpieczestwa uytkownikw

Wpyw na popraw stanu rodowiska naturalnego

Punktowane bdzie zastosowanie w projekcie rnego rodzaju elementw przyczyniajcych si do zwikszenia bezpieczestwa w transporcie publicznym. Punktowane bdzie zastosowanie w projekcie rnego rodzaju elementw przyczyniajcych si do poprawy stanu rodowiska naturalnego

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

Tak (5 punktw) Nie (0 punktw)

RAZEM

50

Dziaanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Zakadana roczna przepustowo portu lotniczego moliwa do osignicia dziki realizacji projektu Integracja z innymi systemami komunikacyjnymi Opis kryterium Kryterium oceniane bdzie na podstawie informacji z wniosku aplikacyjnego. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja powyej 1 mln pasaerw rocznie (15 punktw) do 1 mln pasaerw rocznie (5 punktw) jeli jest powizanie z innymi systemami (5 punktw) wicej ni 1 rodzaj (5 punktw) 1 rodzaj (3 punkty) Maksymalna liczba punktw 15

Punktowane bdzie powizanie projektu z systemami komunikacji zapewniajcymi dostp do portu lotniczego

Wniosek o dofinansowanie projektu

Dostosowanie do Punktowane bdzie zastosoWniosek o potrzeb osb niepeno- wanie w projekcie rnego dofinansowanie sprawnych rodzaju elementw poprawia- projektu jcych dostp infrastruktury transportu publicznego dla osb niepenosprawnych RAZEM

25

Dziaanie 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa. Dodatkowe kryteria formalne


L.p. 1 Kryterium Projekty dotyczce ciekw i sieci kanalizacyjnych bd realizowane w aglomeracjach do 15 tys. RLM. Po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania ciekw Komunalnych (KPOK) aglomeracja musi by w nim oznaczona. Opis kryterium Stwierdzenie, czy dana aglomeracja liczy do 15 tys. RLM i jest wyznaczona waciwym rozporzdzeniem Wojewody lub uchwa Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego, a po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania ciekw Komunalnych zostaa w nim oznaczona. rdo informacji Krajowy Program Oczyszczania ciekw Komunalnych/waciwe rozporzdzenia Wojewody/uchwaa Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Lokalizacja i wpyw na obszary Natura 2000. Opis kryterium Kryterium bdzie promowao pozytywny wpyw realizowanego projektu na obszary rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Projekt jest zlokalizowany w lub w bezporedniej bliskoci obszaru Natura 2000 r ma znaczcy pozytywny wpyw Maksymalna liczba punktw 8

chronione.

na ten obszar (8 punktw), Projekt ma znaczcy pozytywny wpyw na obszar Natura 2000, ale nie jest zlokalizowany w lub bliskiej odlegoci obszaru (6 punktw), Projekt jest zlokalizowany w lub w bliskim otoczeniu obszaru Natura 2000 bez znaczcego wpywu na ten obszar (2 punkty).

Zakadana liczba uytkownikw z obszarw wiejskich

Kryterium oceniane bdzie na podstawie udziau liczby osb obsugiwanych w wyniku realizacji projektu z obszarw wiejskich w stosunku do oglnej liczby osb obsugiwanych w wyniku realizacji projektu Potrzeby z zakresu Kryterium oceniane bdzie na infrastruktury oczyszpodstawie informacji zawarczania ciekw, wynitych w dokumentacji wniosku kajce ze stopnia nt. stopnia skanalizowania skanalizowania gminy gminy wg stanu przed rozpo(%) czciem realizacji projektu. Kryterium bdzie promowa gminy o niszym stopniu skanalizowania. Zastosowanie nowych Kryterium bdzie promowao technologii w projekcie projekty, w ktrych zastosodotyczcym kanalizacji wano rozwizania poprawiajce jako systemw odprowadzania ciekw i redukcji zanieczyszcze odprowadzanych do wd. Kryterium bdzie oceniane na podstawie zakresu rzeczowego projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

udzia zakadanych uytkownikw infrastruktury bdcych mieszkacami obszarw wiejskich powyej 50% (8 punktw) od 11 do 50 % (4 punkty) 0 do 10 % (0 punktw) stopie skanalizowania od 11 do 30 % (8 punktw) od 31 do 50 % (4 punkty) od 51 do 70 % (2 punkty) powyej 70 % (0 punktw)

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

Jeeli w projekcie przewidziano: zastosowanie nowoczesnych systemw oczyszczajcych o niskim oddziaywaniu na rodowisko lub zastosowanie nowoczesnych systemw monitoringowych pracy instalacji lub iloci i jakoci wd (za pomoc metod chemicznych i fizycznych), do ktrych cieki s odprowadzane lub, zastosowanie innych rozwiza poprawiajcych jako systemu odprowadzania ciekw, projekt otrzymuje 8 punktw. Jeeli projekt nie przewiduje zastosowania rozwiza poprawiajcych jako systemw odprowadzania ciekw (0 punktw)

Zastosowanie nowych Kryterium bdzie promowao Wniosek o technologii w projekcie projekty, w ktrych zastosodofinansowanie dotyczcym wodocigu wano rozwizania poprawiaprojektu jce jako systemw dostarczania wody pitnej. Kryterium bdzie oceniane na podstawie zakresu rzeczowego projektu.

Jeeli projekt nie przewiduje zastosowania rozwiza poprawiajcych jako systemw doprowadzania wody (0 punktw) Jeeli w projekcie przewidziano: instalacj nowoczesnych systemw okrelajcych stan sieci wodnej oraz eliminujcych straty/zanieczyszczenia wody lub instalacj licznikw w celu zminimalizowania wykorzystywanej iloci wody, lub inne rozwizania wpywajce na popraw jakoci dostar-

czanej wody, wpywajce na oszczdno jej uytkowania, regulujce cinienie wody, wpywajce na ochron uj wody, moliwo gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, projekt otrzymuje 8 punktw. 6 Kompleksowo projektu Kryterium bdzie promowao projekty zawierajce wsplne wystpowanie sieci zaopatrzenia w wod i sieci kanalizacyjnej. Wniosek o dofinansowanie projektu Projekt zawierajcy sie wodocigow oraz kanalizacyjn (5 punktw) 5

RAZEM

45

Dziaanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi. Kryteria szczegowe (punktowe) dla projektw dotyczcych gospodarki odpadami:
L.p. 1 Kryterium Sposb redukcji odpadw Opis kryterium Kryterium ma na celu promowanie jak najbardziej wydajnych form redukcji odpadw rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja skadowanie z odgazowaniem (1 punkt) przygotowanie odpadw do odzysku energii poza zakadem (2 punkty) dostosowanie istniejcych skadowisk do obowizujcych przepisw (4 punkty) mechaniczno biologiczne przetwarzanie przed skadowaniem (6 punktw) odzysk energii w formie Kogeneracji (10 punktw) recykling lub kompostowanie (12 punktw) 2 Grupy przetworzonych / odzyskanych odpadw. Kryterium ma na celu promowanie projektw przyczyniajcych si do zmniejszenia iloci jak najwikszej grupy odpadw (w tym odpadw niebezpiecznych) Wniosek o dofinansowanie projektu Grupy przetworzonych/ odzyskanych odpadw: papier, tworzywa sztuczne, szko (4 punkty) wymienione powyej lub wielkogabarytowe lub budowlane (6 punktw) wymienione powyej lub elektroniczne (8 punktw) wymienione powyej lub niebezpieczne i/lub ulegajce biodegradacji (12 punktw) 3 Wielko projektu Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o podstawie danych zawartych dofinansowanie w dokumentacji wniosku nt. projektu liczby osb korzystajcych rocznie z powstaej infrastruktury Projekt obsuguje: powyej 125 tys. mieszkacw (8 punktw) powyej 100 tys. do 125 tys. mieszkacw (6 punktw) powyej 75 tys. do 100 tys. mieszkacw (4 punkty) do 75 tys. mieszkacw (2 punkty) realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw 8 12 Maksymalna liczba punktw 12

Partnerstwo

Przedmiotem oceny bdzie liczba podmiotw tworzcych

Wniosek o dofinansowanie

partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw 5 Wprowadzenie systemw selektywnego zbierania odpadw Kompleksowy charakter projektu dotyczcego usuwania azbestu Kryterium bdzie promowao projekty przewidujce selektywne zbieranie odpadw Kryterium ma na celu promowanie projektw zawierajcych kompleksowe rozwizania dotyczce oczyszczania terenu z azbestu.

projektu

(8 punktw) realizacja projektu przez dwa podmioty (4 punkty)

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

Tak (5 punktw) Nie (0 punktw) Projekt obejmuje kompleksowe rozwizania, dotyczce oczyszczania terenu z azbestu, w tym usuwanie azbestu z budynkw uytecznoci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania azbestu (10 punktw). Projekt nie przewiduje kompleksowego rozwizania dotyczcego usuwania azbestu (0 punktw).

10

Kompleksowy charakter projektu

Kryterium ma na celu proWniosek o mowanie projektw przewidu- dofinansowanie jcych kompleksowe rozwiprojektu zania dotyczce oczyszczania terenu z odpadw.

Kompleksowe rozwizania dotyczce unieszkodliwiania odpadw lub zmierzajce do likwidacji istniejcych skadowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartoci (w tym mogilnikw), rwnie dzikich wysypisk mieci (5 punktw)

RAZEM

60

Kryteria szczegowe (punktowe) dla projektw dotyczcych rekultywacji:


L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu dot. rekultywacji Opis kryterium rdo informacji Punktacja Lokalizacja projektu na: obszarze NATURA 2000 lub parku krajobrazowego (10 punktw) terenach, na ktrych zabroniona jest budowa skadowisk (8 punktw) 2 Przywrcenie wartoci przyrodniczej Celem kryterium jest okrelenie kompleksowoci podejmowanych dziaa na rzecz przywrcenia walorw przyrodniczych rekultywowanym terenom. Wniosek o dofinansowanie projektu Forma rekultywacji na cele przyrodnicze: wprowadzenie lub utrzymanie trwaej pokrywy rolinnej ochrona lub reintrodukcja gatunkw rolin ochrona lub reintrodukcja zwierzt rewitalizacja gleby kompleksowe projekty obejmujce wszystkie typy wymienionych dziaa ochronnych (10 punktw) projekty obejmujce 3 z wymienionych typw dziaa ochronnych (8 punktw) projekty obejmujce 2 z wymienionych typw dziaa ochronnych (6 punktw) projekty obejmujce 1 z wymienionych typw dziaa ochronnych (4 punkty) 10 Maksymalna liczba punktw 10

Kryterium promuje lokalizacj Wniosek o projektu na wymienionych dofinansowanie chronionych obszarach projektu

inne nie przyrodnicze formy wykorzystania zrekultywowanego teren (0 punktw) 3 Przeznaczenie rekultywowanych terenw. Kryterium ma na celu promowanie przeznaczenia terenw na cele rodowiskowe. Wniosek o dofinansowanie projektu na cele rodowiskowe (10 punktw) na cele inne ni rodowiskowe (2 punkty) 10

RAZEM

30

Dziaanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Dodatkowe kryteria formalne:


L.p. 1 Kryterium Projekt jest odpowiedzi na niedoskonao funkcjonowania rynku energii (market failure) (Kryterium odnosi si do projektw dotyczcych infrastruktury elektrycznej i gazowej) Realizacja projektu nie zakci procesu liberalizacji rynku energii (Kryterium odnosi si do projektw dotyczcych infrastruktury gazowej) Opis kryterium rdo informacji Punktacja 0/1

W projekcie wykazano, e nie istniej eko- Wniosek o dofinansonomicznie uzasadnione alternatywy realiza- wanie projektu cji, ktre pozwoliyby osign cele projektu bez dotacji ze rodkw publicznych, w oparciu o mechanizmy rynkowe. Realizacja projektu zapewnia zgodno z Wniosek o dofinansozapisami dyrektywy 2003/55/WE, w szczegl- wanie projektu noci: realizacja projektu zapewni niedyskryminacyjny dostp do sieci operatorw systemu przesyowego i dystrybucyjnego gazu, realizacja projektu (w porwnaniu z innymi dostpnymi alternatywami) bdzie nie mniej korzystna dla rozwoju konkurencji na rynku gazowym

0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Wykorzystanie rde odnawialnych Bezpieczestwo energetyczne Opis kryterium rdo informacji Punktacja uwzgldnienie w projekcie wytwarzania energii ze rde odnawialnych (16 punktw) Za kad z nastpujcych kategorii po 5 punkw: zastosowanie technologii likwidujcych lub zmniejszajcych straty przesyanej energii lub gazu zastosowanie rozwiza zapewniajcych bezpieczestwo i niezawodno dostaw energii lub gazu. realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw (8 punktw) realizacja projektu przez dwa podmioty (4 punkty) za kad z nastpujcych kategorii (2 punkty): wymiana nonika energii, rozbudowa sieci, termomodernizacja, likwidacja emisji 42 8 Maksymalna liczba punktw 16

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o podstawie zakresu rzeczowe- dofinansowanie go projektu projektu Przedmiotem oceny bdzie Wniosek o zastosowanie rozwiza dofinansowanie technicznych i technologiczprojektu nych zapewniajcych oszczdno i bezpieczestwo dostaw energii.

10

Partnerstwo

Przedmiotem oceny bdzie liczba podmiotw tworzcych partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw Ocena projektu pod ktem uwzgldnienia rnych elementw w celu zagwarantowania penej funkcjonalnoci oraz osignicia zakadanych rezultatw Punktowana bdzie kada z wymienionych technologii proponowanych w projekcie

Wniosek o dofinansowanie projektu

Kompleksowo projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

RAZEM

Dziaanie 4.4. Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu.

Kryteria szczegowe (punktowe) dla projektw dotyczcych ochrony przyrody i ksztatowania postaw ekologicznych:
L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu Opis kryterium Kryterium promuje projekt zlokalizowany na wymienionych, chronionych obszarach rdo informacji Instytucja Zarzdzajca Punktacja Projekt dotyczy nastpujcych obszarw: Obszar NATURA 2000 (10 punktw) Parki Narodowe (8 punktw) Parki Krajobrazowe (6 punktw) Rezerwaty przyrody (4 punkty) Obszary chronionego krajobrazu i inne chronione (2 punkty) 2 Status gatunkw / siedlisk objtych projektem. Kryterium bdzie promowao projekty chronice gatunki i siedliska wymienione w Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej oraz siedliska i gatunki objte pozostaymi formami ochrony przyrody obszarowej. Wniosek o dofinansowanie projektu gatunek / siedlisko wymieniony w Dyrektywie Ptasiej lub Dyrektywie Siedliskowej (10 punktw) gatunek / siedlisko nie wymieniony w Dyrektywie Ptasiej lub Dyrektywie Siedliskowej (0 punktw) brak dziaa doprowadzi do pewnej utraty gatunku lub siedliska przyrodniczego (10 punktw) brak dziaa stwarza ryzyko znacznego pogorszenia warunkw siedliskowych lub zmniejszenia populacji (6 punktw) brak dziaa moe spowodowa ryzyko wystpienia zagroe dla stabilnoci populacji gatunku lub siedliska (2 punkty) brak dziaa nie bdzie mia istotnego wpywu na gatunek lub siedlisko (0 punktw) 4 Ochrona in situ / ex situ. Kryterium bdzie dotyczyo realizacji ochrony gatunkw chronionych w miejscu ich wystpowania (in situ) lub poza miejscem ich wystpowania (ex situ), np. poprzez przeniesienie gatunku do ekosystemu zastpczego. Wniosek o dofinansowanie projektu projekt dotyczy ochrony in situ (10 punktw) projekt dotyczy ochrony ex situ (5 punktw) 10 10 10 Maksymalna liczba punktw 10

Znaczenie zagroe i pilno ich likwidacji

Kryterium bdzie promowao Wniosek o projekty zawierajce dziaania, dofinansowanie ktre eliminuj zagroenia projektu gatunkw i siedlisk cennych przyrodniczo.

RAZEM

40

Kryteria (punktowe) dla projektw dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej, zagroe rodowiska i monitoringu jego stanu: Dodatkowe kryteria formalne
L.p. 1 Kryterium Zgodno projektu z Ramow Dyrektyw Wodn, w szczeglnoci Art. 4 (7) tej dyrektywy Opis kryterium Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent uwzgldnia wpyw projektu na stan wd podziemnych i powierzchniowych oraz stan ekologiczny zbiornika wodnego, zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, w szczeglnoci Art. 4 (7) tej dyrektywy (kryterium dotyczy projektw dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej). rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja 0/1

Zgodno z zaoeniami Programu Kryterium ma sprawdzi, czy beneficjent Maej Retencji dla Wojewdztwa uwzgldnia w projekcie dziaania na rzecz

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

Mazowieckiego. Kryterium bdzie promowao projekty realizujce dziaania z zakresu maej retencji, np. infrastruktura zapobiegania powodziom odpowiadajca wymogom ochrony rodowiska (zgodna z wymaganiami ochrony obszarw Natura 2000, Ramow Dyrektyw Wodn, Dyrektyw Powodziow), inwestycje majce na celu spowolnienie szybkoci odpywu wd opadowych i zwikszenie retencyjnoci zlewni.

realizacji Programu Maej Retencji dla Wojewdztwa Mazowieckiego (kryterium dotyczy projektw realizujcych Program Maej Retencji)

Kryteria szczegowe (punktowe) dla projektw dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej, zagroe rodowiska i monitoringu jego stanu:
L.p. 1 Kryterium Wielko obszaru objtego projektem. Opis kryterium Kryterium okrela powierzchni obszaru zagroonego powodzi lub katastrof urzdzenia wodnego w ha rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja powyej 100ha (10 punktw) powyej 50 do 100ha (8 punktw) powyej 10 do 50ha (6 punktw) < 10ha (4 punkty) 2 Lokalizacja projektu Kryterium bdzie promowao projekty zlokalizowane na terenach podwyszonego i wysokiego ryzyka powodziowego Wniosek o dofinansowanie projektu lub opracowana Mapa zagroenia powodziowego i Mapa ryzyka powodziowego Wniosek o dofinansowanie projektu Projekt dotyczy terenw podwyszonego i wysokiego ryzyka powodziowego (7 punktw) Projekt jest zlokalizowany poza terenem podwyszonego i wysokiego ryzyka powodziowego (0 punktw) realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw (8 punktw) realizacja projektu przez dwa podmioty (4 punkty) Wniosek o dofinansowanie projektu powyej 25 000 osb (8 punktw) od 15 001 do 25 000 osb (6 punktw) od 5001 do 15 000 osb (4 punkty) od 1 000 do 5 000 osb (2 punkty) pon.1000 do osb (0 punktw) Projekt uwzgldnia dziaania na rzecz renaturyzacji ciekw wodnych (7 punktw) Projekt nie uwzgldnia dziaa na rzecz renaturyzacji ciekw wodnych (0 punktw) 7 8 8 7 Maksymalna liczba punktw 10

Partnerstwo

Przedmiotem oceny bdzie liczba podmiotw tworzcych partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw Kryterium oceniane bdzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji wniosku nt. liczby mieszkacw potencjalnie zagroonych powodzi lub katastrof urzdzenia wodnego i promowa bdzie projekty, w wyniku ktrych jak najwiksza liczba mieszkacw bdzie objta ochron przeciwpowodziow w wyniku realizacji projektu. Kryterium bdzie promowao dziaania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczeglnoci dziaania na rzecz zwikszenia naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem rwnowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki; odtwarzanie naturalnych terenw zalewowych (tworzeni, polderw, zalesianie, odtwarzanie meandrw rzek) Kryterium bdzie badao wpywu na rodowisko naturalne

Liczba mieszkacw objtych ochron przeciwpowodziow.

Renaturyzacja ciekw wodnych

Wniosek o dofinansowanie projektu

Projekt przyjazny rodowisku

Wniosek o dofinansowanie projektu

Projekt ma neutralny wpyw na stan wd i nabrzey zbiornikw wodnych lub polepsza

ich stan, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2 punkty) Projekt stanowi cz zintegrowanego zagospodarowania dorzecza zbiornika wodnego (np. powizany jest z dziaaniami dot. zagospodarowania terenw, takimi jak: przeznaczenie na cele rolnicze, zalesienie, zakaz budowy) oraz jest lub bdzie wczony do planu zagospodarowania dorzecza, ktre maja by przygotowane do koca 2009r. 2 punkty. Projekt ma na celu zarzdzanie ryzykiem poprzez ograniczanie strat spowodowanych powodziami oraz redukowanie zagroenia powodziowego. Koncentruje si na umoliwieniu "ycia z powodziami" (nie powoduje ingerencji w ksztat nabrzey, dy do zachowania naturalnego stanu nabrzey) zamiast na lokalnych akcjach ochronnych, ktre mog spowodowa zwikszenia ryzyka powodzi poza miejscem realizacji projektu 2 punkty. Projekt jest zorientowany proekologicznie i uwzgldnia dziaania majce na celu przywracanie/odtwarzanie naturalnych terenw zlewowych, np. odtwarzanie naturalnych terenw podmokych, meandrw, zalesianie, itd. 2 punkty RAZEM 48

Dziaanie 5.1. Transport miejski Dodatkowe kryteria formalne


L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu poza warszawskim obszarem metropolitalnym Opis kryterium Stwierdzenie czy projekt jest zlokalizowany na terenie wojewdztwa mazowieckiego poza warszawskim obszarze metropolitalnym wedug Planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa mazowieckiego rdo informacji Lista miast, na terenie ktrych moe by zlokalizowany projekt zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa mazowieckiego Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Kompleksowo projektu Opis kryterium Ocena projektu pod ktem uwzgldnienia rnych elementw w celu zagwarantowania penej funkcjonalnoci oraz osignicia zakadanych rezultatw. rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Projekt kompleksowy dotyczcy zakupu taboru i infrastruktury (10 punktw) Projekt dotyczy wycznie zakupu taboru albo infrastruktury (5 punktw) Projekt wykraczajcy poza granice administracyjne miasta (infrastruktura lub zakup taboru do obsugi linii podmiejskich) Maksymalna liczba punktw 10

Lokalizacja projektu z zakresu transportu miejskiego

Ocena projektu pod ktem Wniosek o poprawy dostpnoci publicz- dofinansowanie nej komunikacji miejskiej dla projektu osb zamieszkujcych tereny zlokalizowane poza granicami

10

administracyjnymi miasta

(10 punktw) Projekt w granicach administracyjnych miasta (5 punktw)

Technologia ekologicz- Ocena czy tabor bdcy na napdu pojazdw przedmiotem projektu posiada napd hybrydowy (spalinowo-elektryczny) lub jest zasilany energi elektryczn, spronym gazem ziemnym, biopaliwami Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury lub taboru dla potrzeb osb niepenosprawnych. RAZEM

Wniosek o dofinansowanie projektu

Tak (10 punktw) Nie (0 punktw)

10

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o podstawie analizy, czy propo- dofinansowanie nowane rozwizania uatwi projektu uytkowanie infrastruktury lub taboru przez osoby niepenosprawne

Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: infrastruktura (5 punktw) tabor (5 punktw)

10

40

Dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast Dodatkowe kryteria formalne


L.p. Kryterium 1 Projekt wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji (nazwa projektu, okres realizacji, rdo finansowania) Opis kryterium rdo informacji Ocena czy informacje o projek- Wniosek o dofinansowanie projektu cie znajduj si w Lokalnym i zacznik: Lokalny Program RewiProgramie Rewitalizacji tj. talizacji nazwa projektu, okres realizacji i rda finansowania 1. Ocena zgodnoci czy obWniosek o dofinansowanie projektu szar zdegradowany przei zacznik: Lokalny Program Rewiznaczony do rewitalizacji talizacji (na ktrym zlokalizowany jest projekt) spenia, co najmniej dwa ze wskazanych kryteriw: a) wysoki poziom ubstwa i wykluczenia b) wysoka stopa dugotrwaego bezrobocia c) niekorzystne trendy demograficzne d) niski poziom wyksztacenia, wyrany deficyt kwalifikacji i wysoki wskanik przerywania skolaryzacji e) wysoki poziom przestpczoci i wykrocze f) szczeglnie wysoki stopie degradacji rodowiska g) niski wskanik prowadzenia dziaalnoci gospodarczej h) wysoka liczba imigrantw, grup etnicznych i mniejszociowych lub uchodcw i) porwnywalnie niski poziom wartoci zasobu mieszkaniowego j) niski poziom wydajnoci energetycznej budynkw 2. Ocena czy obszar zdegradowany przeznaczony do rewitalizacji, na ktrym zlokalizowany jest projekt dotyczcy odnowy infrastrukPunktacja 0/1

Obszar zdegradowany zosta wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji zgodnie z kryteriami wskazanymi w zaczniku nr 6 do Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

0/1

Odnowa infrastruktury mieszkaniowej wskazanie projektw komplementarnych (dotyczy kategorii interwencji 78. Infrastruktura mieszkalnictwa)

tury mieszkaniowej spenia kryteria wskazane w zaczniku nr 6 do Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013 (zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dziaa dotyczcych mieszkalnictwa) Ocena czy wystpuj projekty Wniosek o dofinansowanie projektu komplementarne do projektu i zacznik: Lokalny Program Rewidotyczcego odnowy infrastruk- talizacji tury mieszkaniowej

0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu Opis kryterium rdo informacji Punktacja Miasto, w ktrym znajduje si siedziba powiatu (12 punktw) Miasto o liczbie mieszkacw powyej 5 tys. osb (8 punktw) Miasto o liczbie mieszkacw do 5 tys. osb (4 punkty) Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Tak (10 punktw) Nie (0 punktw) Realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw (8 punktw) Realizacja projektu przez dwa podmioty (4 punkty) Obiekt wpisany do rejestru zabytkw (4 punkty) 8 10 10 Maksymalna liczba punktw 12

Ocena lokalizacji projektu. Wniosek o dofinanZgodnie z zapisami RPO WM sowanie projektu w celu zachowania koncentracji rodkw i zapewnienia efektywnoci ich wydatkowania priorytetowo traktowane s miasta bdce siedzibami Powiatw Ocena czy projekt wpynie na ograniczenie negatywnych zjawisk spoecznych wystpujcych na obszarze zdegradowanym Ocena czy projekt wpynie na wzrost atrakcyjnoci miasta Wniosek o dofinansowanie projektu i zacznik: Lokalny Program Rewitalizacji Wniosek o dofinansowanie projektu i zacznik: Lokalny Program Rewitalizacji Wniosek o dofinansowanie projektu

Wpyw projektu na przeciwdziaanie negatywnym zjawiskom spoecznym Wpyw projektu na wzrost atrakcyjnoci miasta Partnerstwo

Przedmiotem oceny bdzie liczba podmiotw tworzcych partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw Projekt dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkw

Zachowanie dziedzictwa kulturowego RAZEM

Wniosek o dofinansowanie projektu

44

Dziaanie 6.1. Kultura Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Oferta programowa w obszarze kultury Opis kryterium rdo informacji Punktacja Oferta programowa skierowana do spoecznoci regionalnej (5 punktw) Oferta programowa skierowana do turystw zagranicznych (5 punktw) 2 punkty za kade utworzone miejsce pracy (10 punktw) Nieutworzono miejsc pracy (0 punktw) Maksymalna liczba punktw 10

Ocena zakresu oferty progra- Wniosek o dofinanmowej planowanej do realiza- sowanie projektu cji w ramach projektu

Liczba utworzonych miejsc pracy

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o dofinanpodstawie wskanika rezultatu sowanie projektu - liczba miejsc pracy utworzonych w zwizku z realizacj projektu

10

Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury do potrzeb osb niepenosprawnych.

Kryterium oceniane bdzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych Przedmiotem oceny bdzie liczba podmiotw tworzcych partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw Ocena wpywu realizacji przedsiwzicia na rozwj spoeczno-gospodarczy: powstanie nowych podmiotw gospodarczych w otoczeniu projektu oraz wpyw na wzrost atrakcyjnoci gminy dla nowych mieszkacw lub potencjalnych inwestorw Projekt dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkw

Wniosek o dofinansowanie projektu

Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku 5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw)

10

Partnerstwo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw (8 punktw) Realizacja projektu przez dwa podmioty 4 punkty)

Aktywizacja spoecznogospodarcza obszaru, na ktrym projekt jest realizowany

Wniosek o dofinansowanie projektu

Powstanie nowych podmiotw gospodarczych w otoczeniu projektu (4 punkty) Wpyw na wzrost atrakcyjnoci gminy dla nowych mieszkacw lub potencjalnych inwestorw (4 punkty) Tak (4 punkty) Nie(0 punktw)

Zachowanie dziedzictwa kulturowego RAZEM

Wniosek o dofinansowanie projektu

4 50

Dziaanie 6.2. Turystyka Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Zakres oferty turystycznej Opis kryterium Ocena moliwoci wykorzystania oferty turystycznej przez turystw krajowych i zagranicznych rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Oferta skierowana do turystw krajowych (5 punktw) Oferta skierowana do turystw krajowych i zagranicznych (10 punktw) 2 punkty za kade utworzone miejsce pracy (10 punktw) Nieutworzono miejsc pracy (0 punktw) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw) 10 10 Maksymalna liczba punktw 10

Liczba utworzonych miejsc pracy

Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o dofinanpodstawie wskanika rezultatu sowanie projektu - liczba miejsc pracy utworzonych w zwizku z realizacj projektu Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o dofinanpodstawie analizy, czy propo- sowanie projektu nowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych Ocena wpywu realizacji przedsiwzicia na rozwj spoeczno-gospodarczy: powstanie nowych podmiotw gospodarczych w otoczeniu projektu oraz wpyw na wzrost atrakcyjnoci gminy dla nowych mieszkacw lub potencjalnych inwestorw Wniosek o dofinansowanie projektu

Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury do potrzeb osb niepenosprawnych.

Aktywizacja spoecznogospodarcza obszaru, na ktrym projekt jest realizowany

Powstanie nowych podmiotw gospodarczych w otoczeniu projektu (4 punkty) Wpyw na wzrost atrakcyjnoci gminy dla nowych mieszkacw lub potencjalnych inwestorw (4 punkty) Realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw (8 punktw) Realizacja projektu przez dwa podmioty 4 punkty)

Partnerstwo

Przedmiotem oceny bdzie Wniosek o dofinanliczba podmiotw tworzcych sowanie projektu partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez wiksz liczb podmiotw

Zachowanie dziedzictwa Projekt dotyczy obiektu wpikulturowego sanego do rejestru zabytkw

Wniosek o dofinansowanie projektu

Tak (4 punkty) Nie (0 punktw)

RAZEM

50

Dziaanie 7.1. Infrastruktura suca ochronie zdrowia i ycia Dodatkowe kryteria formalne
L.p. 1 Kryterium Beneficjent wiadczy usugi w publicznym systemie ochrony zdrowia Opis kryterium Beneficjentem dziaania 7.1. moe by jedynie podmiot dostarczajcy wiadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z instytucj finansujc publiczne wiadczenia zdrowotne (np. NFZ). rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu - zacznik - Kopia umowy z NFZ Punktacja 0/1

Kryteria szczegowe (punktowe) Podstawowa opieka zdrowotna


L.p. 1 Kryterium Dostosowanie placwek do obowizujcych standardw i przepisw prawa Opis kryterium rdo informacji Punktacja Pene dostosowanie do wymogw prawa (16 punktw) Niepene dostosowanie do wymogw prawa lub jego brak (0 punktw) Wspczynnik G ksztatuje si na poziomie: do 100% redniej wojewdztwa (16 punktw) 101%-150% redniej wojewdztwa (10 punktw) 151%-200% redniej wojewdztwa (5 punktw) Pow.200% (0 punktw) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw) 10 Maksymalna liczba punktw 16

Kryterium bdzie promowa Wniosek o dofinansoprojekty, w ktrych zakada si wanie projektu pene dostosowanie do wymogw obowizujcego prawa.

Lokalizacja projektu/ dochd podatkowy gminy.

Kryterium bdzie promowa Wniosek o dofinansoprojekty realizowane na wanie projektu terenie gminy, w ktrej wspczynnik G podstawowych dochodw podatkowych na 1 mieszkaca gminy ksztatuje si na poziomie do 100% redniej wojewdztwa

16

Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury do potrzeb osb niepenosprawnych.

Efektywno energetyczna projektu

Kryterium oceniane bdzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych. Kryterium promowa bdzie projekty, w ktrych zakada si uwzgldnienie w projekcie energooszczdnych rozwiza technicznych i/lub technologicznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

W projekcie uwzgldniono energooszczdne rozwizania (8 punktw) W projekcie nie uwzgldniono energooszczdnych rozwiza (0 punktw)

RAZEM

50

Przychodnie specjalistyczne i szpitale


L.p. 1 Kryterium Opis kryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Pene dostosowanie do wymogw prawa 16 punktw) Maksymalna liczba punktw 16

Dostosowanie placwek Kryterium bdzie promowa do obowizujcych projekty, w ktrych zakada standardw i przepisw si pene dostosowanie do wymogw obowizujcego

prawa

prawa.

Niepene dostosowanie do wymogw prawa lub jego brak (0 punktw) Projekty, w ktrych przewiduje si nowoczesne rozwizania techniczne i/lub technologiczne (16 punktw) Projekty, w ktrych nie przewiduje si nowoczesnych rozwiza technicznych i/lub technologicznych (0 punktw) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw) 16

Unowoczenienie bazy diagnostycznej i terapeutycznej

Kryterium bdzie promowa Wniosek o dofinansoprojekty, w ktrych przewidu- wanie projektu je si nowoczesne rozwizania techniczne i/lub technologiczne (np. pozwalajce na szybsz i bardziej precyzyjn diagnostyk, technologi cyfrow)

Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury do potrzeb osb niepenosprawnych.

Efektywno energetyczna projektu

Kryterium oceniane bdzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych. Kryterium promowa bdzie projekty, w ktrych zakada si uwzgldnienie w projekcie energooszczdnych rozwiza technicznych i/lub technologicznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu

10

Wniosek o dofinansowanie projektu

W projekcie uwzgldniono energooszczdne rozwizania (8 punktw) W projekcie nie uwzgldniono energooszczdnych rozwiza (0 punktw)

RAZEM

50

Dziaanie 7.2. - Infrastruktura suca edukacji Kryteria szczegowe (punktowe) Przedszkola, szkoy i inne placwki edukacyjne oprcz szk wyszych
L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu/ dochd podatkowy gminy. Opis kryterium rdo informacji Punktacja Wspczynnik G ksztatuje si na poziomie: do 100% redniej wojewdztwa (16 punktw) 101%-150% redniej wojewdztwa (10 punktw) 151%-200% redniej wojewdztwa (5 punktw) Pow.200% (0 punktw) Udzia uczniw/suchaczy z terenw wiejskich w danej placwce wynosi: pow. 50% (15 punktw) 31%-50% (10 punktw) 10%-30% (5 punktw) pon. 10% (0 punktw) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: 10 Maksymalna liczba punktw 16

Kryterium bdzie promowa Wniosek o dofinansoprojekty realizowane na wanie projektu terenie gminy, w ktrej wspczynnik G podstawowych dochodw podatkowych na 1 mieszkaca gminy ksztatuje si na poziomie do 100% redniej wojewdztwa

Wpyw projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostpie do edukacji pomidzy obszarami wiejskimi, a miastami

Dysproporcje mierzone s na Wniosek o dofinansopodstawie % udziau wanie projektu uczniw/suchaczy z terenw wiejskich w danej placwce, ktrej dotyczy projekt w oglnej liczbie uczniw/suchaczy w roku szkolnym poprzedzajcym rok zoenia wniosku o dofinansowanie

15

Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruk-

Kryterium oceniane bdzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwizania,

Wniosek o dofinansowanie projektu

tury do potrzeb osb niepenosprawnych.

uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych. Wniosek o dofinansowanie projektu

Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw)

Wielofunkcyjno wykorzystania infrastruktury bdcej przedmiotem projektu (funkcja podstawowa i uzupeniajca)

Kryterium promowa bdzie te przedsiwzicia, w ktrych zakada si wielofunkcyjno wykorzystania obiektw / wyposaenia bdcego przedmiotem projektu, np. udostpnianie sal, sprztu, infrastruktury towarzyszcej po godzinach pracy placwki, przyczyniajce si do jej efektywnego wykorzystania (np. ksztacenie ustawiczne) Racjonalizacja placwek Kryterium bdzie promowa edukacyjnych zwizek projekty przyczyniajce si z gminnymi lub powia- do optymalizacji sieci plactowymi planami sieci wek edukacyjnych na terenie szk gminy/powiatu (wskazany jest zwizek z powiatowymi lub gminnymi planami sieci szk) RAZEM

Projekt zakada wielofunkcyjno wykorzystania obiektw/ wyposaenia (6 punktw) Projekt nie zakada wielofunkcyjnoci wykorzystania obiektw/ wyposaenia (0 punktw)

Wniosek o dofinansowanie projektu

Projekt przyczynia si do optymalizacji sieci placwek edukacyjnych (3 punkty) Projekt nie przyczynia si do optymalizacji sieci placwek edukacyjnych (0 punktw)

50

Szkoy wysze podlegajce ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym
L.p. 1 Kryterium Wpyw projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostpie do edukacji pomidzy obszarami wiejskimi, a miastami Opis kryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja Udzia uczniw/suchaczy z terenw wiejskich w danej placwce wynosi pow. 50% (15 punktw) 31%-50% (10 punktw) 10%-30% (5 punktw) pon. 10% (0 punktw) Wniosek o dofinansowanie projektu Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw) 10 Maksymalna liczba punktw 15

Liczba punktw przyznawana na podstawie % udziau uczniw/suchaczy z terenw wiejskich w danej placwce, ktrej dotyczy projekt w oglnej liczbie uczniw/suchaczy w roku akademickim poprzedzajcym rok zoenia wniosku o dofinansowanie. Im wiksza liczba uczniw/suchaczy z terenw wiejskich tym wiksza punktacja. Wpyw projektu na Kryterium oceniane bdzie na zwikszenie podstawie analizy, czy propodostpnoci infrastruk- nowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez tury do potrzeb osb osoby niepenosprawne np. niepenosprawnych. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych. Wpyw projektu na Kryterium promowa bdzie rozwj projekty w ktrych wnioskodawca wykae, e obiekty, ksztacenia ustawiczbd wyposaenie bdce nego przedmiotem projektu, suy bd ksztaceniu ustawicznemu

Wniosek o dofinansowanie projektu

Obiekty bd wyposaenie bd rwnie suy ksztaceniu ustawicznemu (9 punktw) Obiekty bd wyposaenie nie bd suy ksztaceniu ustawicznemu (0 punktw)

RAZEM

34

Dziaanie 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej. Dodatkowe kryteria formalne:

L.p. 1

Kryterium Beneficjent posiada zezwolenie wojewody/ bd warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy spoecznej, ktrego dotyczy projekt lub rozpocz procedur uzyskania zezwolenia wojewody (dotyczy domw pomocy spoecznej)

Opis kryterium Beneficjentem dziaania 7.3., dotyczcego domw pomocy spoecznej moe by jedynie podmiot, ktry posiada zezwolenie, bd warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy spoecznej, ktrego dotyczy projekt lub rozpocz procedur uzyskania zezwolenia wojewody

rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu zacznik- zezwolenie, bd warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy spoecznej, ktrego dotyczy projekt, bd informacja od beneficjenta o rozpoczciu procedury uzyskania zezwolenia wojewody (np. kopia pisma z potwierdzeniem wysania). Wniosek o dofinansowanie projektu - zacznik - Kopia umowy z NFZ

Punktacja 0/1

Beneficjent wiadczy usugi w publicznym systemie ochrony zdrowia (dotyczy stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej)

Beneficjentem dziaania 7.3., dotyczcego stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej moe by jedynie podmiot dostarczajcy wiadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z instytucj finansujc publiczne wiadczenia zdrowotne (np. NFZ)

0/1

Kryteria szczegowe (punktowe)


L.p. 1 Kryterium Lokalizacja projektu/ dochd podatkowy gminy. Opis kryterium rdo informacji Punktacja Wspczynnik G ksztatuje si na poziomie: do 100% redniej wojewdztwa (16 punktw) 101%-150% redniej wojewdztwa (10 punktw) 151%-200% redniej wojewdztwa (5 punktw) Pow.200% (0 punktw) 2 Wpyw projektu na zwikszenie dostpnoci infrastruktury do potrzeb osb niepenosprawnych. Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o dofinansopodstawie analizy, czy propo- wanie projektu nowane rozwizania, uatwi uytkowanie obiektu przez osoby niepenosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposaenia w obiektach istniejcych. Kryterium oceniane bdzie na Wniosek o dofinansopodstawie wskanika rezultatu wanie projektu - liczba miejsc pracy utworzonych w zwizku z realizacj projektu. Kryterium promowa bdzie Wniosek o dofinansoprojekty, w ktrych zakada si wanie projektu uwzgldnienie w projekcie energooszczdnych rozwiza technicznych i/lub technologicznych. Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych: Wewntrz budynku (5 punktw) Na zewntrz budynku (5 punktw) 10 Maksymalna liczba punktw 16

Kryterium bdzie promowa Wniosek o dofinansoprojekty realizowane na wanie projektu terenie gminy, w ktrej wspczynnik G podstawowych dochodw podatkowych na 1 mieszkaca gminy ksztatuje si na poziomie do 100% redniej wojewdztwa

Liczba utworzonych miejsc pracy

2 punkty za kade utworzone miejsce pracy (10 punktw) Nie utworzono miejsc pracy (0 punktw) W projekcie uwzgldniono energooszczdne rozwizania (8 punktw) W projekcie nie uwzgldniono energooszczdnych rozwiza (0 punktw) 1 punkt za kad now dziaalno (6 punktw) Projekt nie wpynie na powstanie adnych nowych usug (0 punktw)

10

Efektywno energetyczna projektu

Liczba usug wspoma- Kryterium promowa bdzie Wniosek o dofinansogajcych funkcjonowa- projekty, w ktrych planuje si wanie projektu nie obiektu. rozwj nowych usug, zwizanych z funkcjonowaniem obiektu bdcego przedmiotem dofinansowania (np. usugi pralnicze, ywieniowe, rekreacyjne, itp.) RAZEM

50

6. Kryteria wykonalnoci z wyjtkiem projektw dokapitalizowania funduszy poyczkowych i porczeniowych (0/1)


L.p. 1 Kryterium Wykonalno finansowa Opis kryterium (wskazwki pomocnicze do weryfikacji) poprawno analizy finansowej i ekonomicznej, niezbdno wydatku do realizacji projektu i osigania jego celw, zasadno i odpowiednia wysoko zaplanowanych kosztw kwalifikowanych, poprawno ustalenia poziomu dofinansowania z uwzgldnieniem przepisw w zakresie pomocy publicznej oraz przepisw dotyczcych projektw generujcych dochd, efektywno wydatkw projektu, przy zachowaniu wysokiej jakoci (relacja nakad/rezultat oraz moliwo wykazania wartoci dodanej projektu), zasadno rozwiza i instrumentw sucych realizacji projektu, rezultaty projektu, rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Studium wykonalnoci/ Biznesplan Punktacja 0/1

Efektywno projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu Studium wykonalnoci/ Biznesplan

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym, Wykonalno techniczna i technologiczna

Ocena poprawnoci dokumentacji techDokumentacja techniczna nicznej i jej spjnoci z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym Ocena ma potwierdzi, e projekt jest wykonalny pod wzgldem technicznym i technologicznym. Dokumentacja techniczna Studium wykonalnoci/ Biznesplan

0/1

0/1

Kryteria wykonalnoci dla projektw dokapitalizowania funduszy poyczkowych i porczeniowych (0/1)


L.p. 1 Opis kryterium (wskazwki pomocnicze do weryfikacji) Wykonalno techniczno - organiza- Wnioskodawca posiada wystarczajce cyjna zasoby techniczne i rzeczowe a take wiedz, dowiadczenie i kadr, umoliwiajce realizacj projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem, w szczeglnoci wnioskodawca: opisa zasoby, ktre jego zdaniem s niezbdne dla realizacji. posiada opracowany standard organizacyjny, posiada opracowane standardy wiadczenia usug poyczkowych/porczeniowych (w tym pozwalajce na ustalenie w kadym indywidualnym przypadku, czy udzielenie poyczki/porczenia jest zwizane z udzielaniem pomocy publicznej, a jeli tak, jaka jest jej wysoko, jeli zamierza takiej pomocy udziela), posiada metodologi analizy ryzyka / wyznaczania wspczynnika ryzyka oraz oceny przedkadanych zabezpiecze, posiada standardy/regulamin tworzenia rezerw, w tym na ryzyko oglne i celowe, a take - metodologi posugiwania si treci Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy pastwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008r., str. 10), w szczeglnoci - metodologi przyporzdkowywania stawek kredyKryterium rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku Punktacja 0/1

tobiorcom, w zalenoci od ratingu kredytobiorcy (dotyczy funduszy porczeniowych), posiada metodologi posugiwania si treci Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6), w szczeglnoci metodologii obliczania w poszczeglnych przypadkach stopy referencyjnej (dotyczy funduszy poyczkowych). 2 Wykonalno finansowa Wniosek o dofinansowanie poprawno analizy finansowej i projektu i zaczniki do ekonomicznej, wniosku niezbdno wydatku do realizacji projektu i osigania jego celw, zasadno, rzetelno i odpowiednia wysoko zaplanowanych kosztw kwalifikowanych, w podziale na rodzaje nakadw do poniesienia, poprawno ustalenia poziomu dofinansowania z uwzgldnieniem przepisw w zakresie pomocy publicznej oraz przepisw dotyczcych projektw generujcych dochd, poprawno przedstawionej strategii inwestycyjnej. 3 Wykonalno przynajmniej jednokrotnego obrotu wkadem uzyskanym z RPO w trakcie realizacji projektu kwota wnioskowanego wsparcia jest Wniosek o dofinansowanie adekwatna do zidentyfikowanych po- projektu i zaczniki do wniosku trzeb finansowych podmiotw gospodarczych oraz moliwoci beneficjenta, dotychczasowa dziaalno funduszu oraz przedstawiony sposb realizacji przedsiwzicia daje bardzo wysokie prawdopodobiestwo osignicia przynajmniej jednokrotnego obrotu rodkami. relacja nakad/rezultat oraz moliwo wykazania wartoci dodanej projektu, zasadno rozwiza i instrumentw sucych realizacji projektu, opisana metodologia/mechanizmy osignicia efektywnoci, rezultaty projektu, wykonalno osignicia zadeklarowanej liczby udzielonych poyczek/porcze Wniosek o dofinansowanie projektu i zaczniki do wniosku 0/1 0/1

Efektywno projektu

0/1

Pomoc Techniczna kryteria wyboru Kryteria formalne


L.p. 1 Kryterium Zgodno z celami priorytetu i dziaania Opis kryterium Kryterium dotyczy porwnania czy cele projektu s zgodne z celami priorytetu i dziaania w zakresie pomocy technicznej w ramach RPO WM Beneficjent wskazany w Szczegowym opisie priorytetw RPO WM rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Punktacja 0/1

2 3

Uprawnienia beneficjenta do ubiegania si o dofinansowanie Kompletno i prawidowo sporzdzenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1 0/1

Aby kryterium byo spenione wszystkie Wniosek o dofinansowanie poniej okrelone elementy musz zosta projektu spenione: a) kompletno wszystkie wymagane zaczniki zostay doczone, b) wszystkie wymagane pola we wniosku zostay wypenione, c) wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, d) wersje papierowe i elektroniczne

Kwalifikowalno wydatkw

wniosku s tosame, e) wniosek podpisany parafowany/ potwierdzone za zgodno z oryginaem, f) wniosek opatrzony pieczci wnioskodawcy, g) wniosek zosta podpisany przez upowanione osoby Ocena zgodnoci wydatkw wskazanych Wniosek o dofinansowanie we wniosku o dofinansowanie z zasada- projektu mi kwalifikowalnoci okrelonymi w obowizujcych wytycznych, w szczeglnoci w Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej Zgodno w szczeglnoci z zasadami Wniosek o dofinansowanie zawierania umw dla zada objtych projektu projektem oraz z zasadami w zakresie informowania o wspfinansowaniu projektu ze rodkw EFRR w ramach RPO WM

0/1

Zgodno z prawodawstwem wsplnotowym i krajowym

0/1

Kryteria merytoryczne
L.p. Kryterium 1 Zgodno z Zasadami realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 2 Zgodno z Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 3 Zgodno projektu z politykami horyzontalnymi UE Opis kryterium Ocena zgodnoci z ww. dokumentem zatwierdzonym przez Zarzd Wojewdztwa rdo informacji Wniosek o dofinansowanie projektu Ocena 0/1

Ocena zgodnoci z ww. dokumentem zatwierdzonym przez Zarzd Wojewdztwa Ocena czy projekt ma pozytywny/ neutralny wpyw na polityki UE: rwnoci szans, spoeczestwa informacyjnego, ochrony rodowiska Ocena czy projekt ma szanse realizacji we wnioskowanym okresie Ocena czy nakad rodkw przeznaczonych na realizacj projektu jest proporcjonalny do skali jego realizacji

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4 5

Wykonalno projektu Efektywno kosztowa

Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1 0/1

Zacznik nr 6 Zasady przygotowania Lokalnych Programw Rewitalizacji Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na okrelonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, spoecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorzd terytorialny (gwnie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakoci funkcjonalnej i stworzenie warunkw do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Dokumentem niezbdnym do ubiegania si o rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacj projektw z zakresu odnowy zdegradowanych obszarw miast jest Lokalny Program Rewitalizacji (LPR)14. Lokalny Program Rewitalizacji - wieloletni program przyjty i koordynowany przez jednostk samorzdu terytorialnego, majcy na celu rewitalizacj okrelonego obszaru zdegradowanego lub obszarw zdegradowanych realizowany zgodnie z okrelonym harmonogramem czasowym i finansowany z okrelonych rde. 1. Lokalny Program Rewitalizacji zatwierdzony uchwa jst powinien zawiera charakterystyk obszarw zdegradowanych przeznaczonych do odnowy (lokalizacja, kryteria wyboru, wielko wskanikw, rda pozyskaniu informacji nt. wielkoci wskanikw). LPR powinien by przygotowany z uwzgldnieniem

wymogw wynikajcych z przepisw ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w zakresie strategicznych ocen na rodowisko. 2. Kryteria wyboru obszarw przeznaczonych do rewitalizacji s nastpujce: a) kategoria interwencji 61 zintegrowane projekty odnowy miejskiej/ wiejskiej wykazanie spenienia, co najmniej dwch ze wskazanych kryteriw: wysoki poziom ubstwa i wykluczenia, wysoka stopa dugotrwaego bezrobocia, niekorzystne trendy demograficzne, niski poziom wyksztacenia, wyrany deficyt kwalifikacji i wysoki wskanik przerywania skolaryzacji, wysoki poziom przestpczoci i wykrocze, szczeglnie wysoki stopie degradacji rodowiska, niski wskanik prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, wysoka liczba imigrantw, grup etnicznych i mniejszociowych lub uchodcw, porwnywalnie niski poziom wartoci zasobu mieszkaniowego, niski poziom wydajnoci energetycznej budynkw,

Dobr wskanikw do ww. kryteriw naley do jednostki samorzdu terytorialnego. b) kategoria interwencji 78 infrastruktura mieszkalnictwa wykazanie spenienia, co najmniej trzech ze wskazanych kryteriw: wysoki poziom ubstwa i wykluczenia, wysoka stopa dugotrwaego bezrobocia, wysoki poziom przestpczoci i wykrocze, niski wskanik prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, porwnywalnie niski poziom wartoci zasobu mieszkaniowego.

Kryteria, wskaniki i ich wartoci referencyjne do stosowania przy wyznaczaniu obszarw wsparcia, na ktrych bd zlokalizowane projekty z zakresu odnowy infrastruktury mieszkaniowej
Kryterium Wysoki poziom ubstwa i wykluczenia Liczba osb korzystajcych z zasikw pomocy spoecznej na 1 tys. ludnoci dane za 2006 (RSW) 70 odchylenie powyej wartoci referencyjnej Osoby, ktre zgodnie z ustaw z 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z pn. zm.) s uprawnione do ubiegania si o przyznanie wiadczenia pieninego z pomocy spoecznej Wysoka stopa dugotrwaego bezrobocia Udzia dugotrwale bezrobotnych wrd osb w wieku produkcyjnym dane za 2006 (RSW) 4,7 odchylenie powyej wartoci referencyjnej Wysoki poziom przestpczoci i wykrocze* Liczba przestpstw na 1 tys. ludnoci Czyny karalne osb nieletnich na 1 tys. nieletnich Niski wskanik prowadzenia dziaalnoci gospodarczej Liczba zarejestrowanych podmiotw gospodarki narodowej na 100 osb Porwnywalnie niski poziom wartoci zasobu mieszkaniowego* Udzia budynkw bez wodocigu/do oglnej liczby budynkw (w %) Liczba budynkw wybudowanych przed rokiem 1989/ do oglnej liczby budynkw (w %) dane za 2002 (NSP) 81,0 odchylenie powyej wartoci referencyjnej Ilo budynkw mieszkalnych powstaych przed rokiem 1989 w relacji do oglnej liczby budynkw mieszkalnych

Wskanik

rdo danych wyznaczenia redniej Mazowieckie Warto dla obszarw objtych wsparciem Definicja wskanika

dane za 2006 (RSW) 36,6 odchylenie powyej wartoci referencyjnej

dane za 2006 (Temida) 40,2 odchylenie powyej wartoci referencyjnej Ilo czynw karalnych popenionych przez nieletnich, przy czym za nieletniego uwaa si osob, ktra w chwili popenienia czynu miaa ukoczone 13 lat, ale nie ukoczya 17 lat

dane za 2006 (RSW) 11,8 odchylenie poniej wartoci referencyjnej Ilo zarejestrowanych podmiotw gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkacw

dane za 2002 (NSP) 13,7 odchylenie powyej wartoci referencyjnej Budynek wyposaony w wodocig budynek, w ktrym wszystkie, bd niektre mieszkania posiadaj kran z wod biec (bez wzgldu na to czy jest to zimna czy ciepa woda), lub jest on poza mieszkaniem ale wewntrz tego budynku np. w korytarzu. Wedug dugoci przewodw rozdzielczych doprowadzajcych wod od rda (ujcia wody) do budynku rozrnia si instalacj jako: sieciow urzdzenie lokalne Dane administracyjne

Stop bezrobocia Ilo przestpstw dugotrwaego stwierdzonych rozumie si jako ogem stosunek liczby osb bezrobotnych powyej 12 miesicy do liczby osb w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 1859, mczyni 18-64)

Rekomendowane rda danych dla beneficjentw

Orodki Pomocy Spoecznej

Urzd Statystyczny /Powiatowy Urzd Pracy

Komendy Policji

Komendy Policji

Urzd Statystyczny

Dane administracyjne

*wskanik do wyboru

Do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa kwalifikuj si wycznie te obszary, dla ktrych wartoci wskanikw s wiksze (w przypadku wskanika liczba zarejestrowanych podmiotw gospodarczych na 100 osb mniejsze) ni warto referencyjna dla caego wojewdztwa, wynikajca z powyszej tabeli zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dziaa dotyczcych mieszkalnictwa. Bez wzgldu na fakt, e dziaania rewitalizacyjne, ktrych elementem moe by wsparcie mieszkalnictwa, s ujmowane w kategorii 61 zintegrowane projekty odnowy miejskiej/ wiejskiej, wydatki na mieszkalnictwo musz by wykazywane odrbnie w kategorii 78 infrastruktura mieszkalnictwa. 3. Wymagania dla projektw z zakresu odnowy infrastruktury mieszkaniowej(w ramach kategorii interwencji 78. infrastruktura mieszkalnictwa): wsparcie przeznaczone jest wycznie na wydatki zwizane z odnow istniejcej infrastruktury mieszkaniowej tj.: odnowienie elementw budynku (dach, elewacja zewntrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewntrzne/zewntrzne, wejcia i elementy jego konstrukcji zewntrznej, winda), instalacje techniczne budynku oraz na dziaania podnoszce efektywno (oszczdno) energetyczn budynku (termomodernizacja), dopuszczalny zakres przedmiotowy projektu to renowacja, remont lub modernizacja czci wsplnych wielorodzinnych budynkw mieszkalnych lub adaptacja i renowacja budynkw (stanowicych wasno wadz publicznych lub wasno podmiotw dziaajcych w celach niezarobkowych) na cele mieszkaniowe dla osb o szczeglnych potrzebach (tj. przygotowanie do uytkowania nowoczesnych, socjalnych budynkw mieszkalnych dobrego standardu), powizanie z innymi projektami rewitalizacyjnymi, ktre maj na celu ograniczanie niekorzystnych zjawisk spoecznych, oywienie gospodarcze, aktywizacj kulturaln, popraw stanu rodowiska itp. Preferowane bd projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej realizowane rwnoczenie z innymi projektami, co umoliwi zachowanie koncentracji przedmiotowej i przestrzennej,

4. Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawiera informacje na temat planowanych projektw 15 z podaniem tytuu, miejsca realizacji (lokalizacja, kryteria i wartoci referencyjne wskanikw dla obszaru, na ktrym projekt jest realizowany), okresu realizacji oraz rde finansowania. Przy projektach z zakresu infrastruktury mieszkaniowej obligatoryjnie naley wskaza projekty komplementarne. 5. Lokalny Program Rewitalizacji powinien by tworzony przy wspudziale partnerw spoecznogospodarczych. 6. Wyklucza si uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo przedsiwzicie ze rodkw EFRR i krajowych rodkw o specjalnym przeznaczeniu w oparciu o zapisy art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych (Dz.U. z 2006r. Nr 251, poz. 1844).

Zacznik nr 7 Sownik stosowanych poj. Back-office - cz podaowa e-Governance, z ktrej korzystaj rne poziomy lokalnej, narodowej i midzynarodowej administracji publicznej. Poda t cechuje unowoczenienie wewntrznych procedur administracyjnych, tak by podejcie do obywatela byo bardziej efektywne, skuteczne i dopasowane do jego potrzeb. Na poda skada si rwnie unowoczenienie stosowanych zewntrznych procedur administracyjnych, tak by podejcie do kooperacji z innymi stopniami administracji byy bardziej spjne we wsppracy pomidzy poziomami administracji i otwarte na kooperacje z trzecim sektorem. Cechuj j te, unowoczenienie istniejcych zasobw informatycznych i wykonywanych procedur. Beneficjent zgodnie z zapisami art. 2 pkt 4) rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiajcego dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajcego rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006r.) jest to podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsibiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujce i realizujce operacje. W ramach programw pomocy objtych art. 87 TWE beneficjentami s przedsibiorstwa publiczne lub prywatne, realizujce indywidualny projekt i otrzymujce pomoc publiczn.

E-Usuga usuga wiadczona w sposb zautomatyzowany poprzez uycie technologii informacyjnych, za pomoc systemw teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne danie usugobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron w tej samej lokalizacji. Front-office cz popytowa e-Governance kreowana przez obywateli i biznes, ktrej towarem jest informacja. Zapotrzebowanie dotyczy e-Usug (dziaa odbywajcych si za pomoc Internetu), tradycyjnych usug z wykorzystaniem nowej technologii (sprawy zaatwiane w urzdach, ale z wykorzystaniem nowych systemw), a take e-Demokracji, czyli zwikszenia odpowiedzialnoci, otwartoci, przejrzystoci, dostpnoci i udziau. ICT (ang. Information and Communication Technologies) - Technologie Informacji i Komunikacji (TIK) technologie pozwalajce na wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie i wymian informacji, a take umoliwiajce skuteczn komunikacj. Inkubator przedsibiorczoci niekomercyjny instrument wsparcia powstawania i rozwoju nowych przedsibiorstw, zwaszcza maych i rednich (MP). Gwnym celem jest uatwienie warunkw tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego. Inkubator to specjalnie zorganizowana przestrze - z reguy w formie szeregu pomieszcze przygotowanych do podejmowania w nich dziaalnoci produkcyjnej lub usugowej na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsibiorcw z dobrze przygotowanym i zaakceptowanym biznes planem nowego przedsiwzicia. MSP zlokalizowane w inkubatorze mog te obniy koszty dziki: wsplnemu korzystaniu z mediw, infrastruktury, urzdze, pomieszcze administracyjnych i sali konferencyjnej oraz z wsplnej obsugi administracyjnoksigowej. Inkubator jest narzdziem pobudzania aktywnoci ekonomicznej w sabiej rozwinitych regionach. Istotn cech inkubatora jest jego charakter lokalny, co przejawia si wykorzystaniem uwarunkowa i zasobw lokalnej spoecznoci i infrastruktury do kreowania, stymulowania, wspierania maych i rednich przedsibiorstw. Innowacja - wprowadzenie do praktyki nowego lub znaczco ulepszonego rozwizania w odniesieniu do produktu (towaru lub usugi), procesu, marketingu lub organizacji. Istot innowacji jest wdroenie nowoci do praktyki. Wdroenie nowego produktu (towaru lub usugi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdroenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w biecym funkcjonowaniu przedsibiorstwa. Definicja innowacji zgodna z Oslo Manual. Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsibiorstwie nowych, lub znaczco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw. Innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsibiorstwo nowego towaru lub usugi, lub znaczce ulepszenie oferowanych uprzednio towarw lub usug w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie moe dotyczy charakterystyk technicznych, komponentw, materiaw, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsugi przez uytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Innowacyjno - zdolno przedsibiorstw do tworzenia i wdraania innowacji oraz faktyczna umiejtno wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobw, nowych lub zmienionych procesw technologicznych lub organizacyjno - technicznych. Instytucje Otoczenia Biznesu instytucje nie dziaajce dla zysku oferujce przedsibiorcom usugi wspierajce w szerokim zakresie. Pomoc moe dotyczy zagadnie zwizanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsibiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usugi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsibiorcw i osb dziaajcych na ich rzecz, izby gospodarcze, samorzdy przedsibiorcw, centra wspierania przedsibiorczoci, inkubatory przedsibiorczoci, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze poyczkowe, firmy prywatne wiadczce usugi dla przedsibiorstw itd. Instytucje regionalne wspierajce promocj regionu - organizacje dziaajce na terenie wojewdztwa mazowieckiego, majce w zadaniach statutowych promocj gospodarcz Mazowsza w skali krajowej i midzynarodowej. Jednostki naukowe zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 padziernika 2004r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z pn. zm.) prowadzce w sposb cigy badania naukowe lub prace rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutw tych uczelni, b) placwki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) jednostki badawczo-rozwojowe,

d) midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrbnych przepisw, e) jednostki organizacyjne posiadajce status jednostki badawczo-rozwojowej, f) Polsk Akademi Umiejtnoci, g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-f, posiadajce osobowo prawn i siedzib w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsibiorcy posiadajcy status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie przepisw o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej. Jeremie - inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) majca na celu stworzy wsplne europejskie zasoby dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w celu uatwienia im dostpu do finansowania. W szczeglnoci zapewnienie mikrokredytw, mikropoyczek, kapitau podwyszonego ryzyka, kredytw i gwarancji oraz innych innowacyjnych form finansowania. Klaster - znajdujce si w geograficznym ssiedztwie skupisko podobnych firm i powizanych z nimi instytucji, ktre zapewniaj wyspecjalizowane umiejtnoci, informacje, kapita i infrastruktur. Przedsibiorstwa te korzystaj z podobnych nakadw, technologii albo innych powiza zaopatrzeniowych. Organizacje pozarzdowe zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.), organizacjami pozarzdowymi s, nie bdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu przepisw o finansach publicznych, inie dziaajce w celu osignicia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadajce osobowoci prawnej utworzone na podstawie przepisw ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeeniem ust. 4 (przedmiotowej ustawy). Park przemysowy zesp wyodrbnionych projektowo, organizacyjnie i wasnociowo nieruchomoci i gruntw, stwarzajcy moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcom, w szczeglnoci MSP. Park technologiczny zesp wyodrbnionych nieruchomoci wraz z infrastruktur techniczn, utworzony w celu dokonywania przepywu wiedzy i technologii pomidzy jednostkami naukowymi a przedsibiorcami, w ktrym oferowane s przedsibiorcom wykorzystujcym nowoczesne technologie, usugi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsibiorstw, transferu technologii oraz przeksztacania wynikw bada naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a take stwarzajcy tym przedsibiorcom moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez korzystanie z nieruchomoci i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. PIAP Publiczny Punkt Dostpu do Internetu - umoliwia publiczny, nieodpatny dostp do Internetu za pomoc zainstalowanego odpowiedniego urzdzenia (np. komputera, e-kiosku, infomatu, infokiosku). Jego funkcjonalno ma przyczyni si do usprawnienia i uatwienia dostpu do informacji publicznych i elektronicznych usug publicznych. Pomoc de minimis - wielko pomocy ze strony pastwa, ktra nie wymaga jej wczeniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Puap pomocy de minimis wynosi 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budetowych, dla przedsibiorstw z sektora transportowego, puap pomocy wynosi 100 000 EUR. Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych. Przedsibiorstwo - podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz bez wzgldu na jego form prawn. Zalicza si tu w szczeglnoci osoby prowadzce dziaalno na wasny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujce si rzemiosem lub inn dziaalnoci, a take spki lub konsorcja prowadzce regularn dziaalno gospodarcz. Mikroprzedsibiorstwo - w kategorii MP definiuje si jako przedsibiorstwo zatrudniajce mniej ni 10 pracownikw i ktrego roczny obrt i/lub cakowity bilans roczny nie przekracza 2 milionw EUR (pen definicj zawiera zacznik nr 1 do rozporzdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych)). Mae przedsibiorstwo w kategorii MP definiuje si jako przedsibiorstwo zatrudniajce mniej ni 50 pracownikw i ktrego roczny obrt i/lub cakowity bilans roczny nie przekracza 10 milionw EUR (pen definicj zawiera zacznik nr 1 do rozporzdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych).

rednie przedsibiorstwo w kategorii MP definiuje si jako przedsibiorstwo, ktre zatrudnia mniej ni 250 pracownikw i ktrego roczny obrt nie przekracza 50 milionw EUR a/lub cakowity bilans roczny nie przekracza 43 milionw EUR (pen definicj zawiera zacznik nr 1 do rozporzdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych) Due przedsibiorstwo przedsibiorstwo nie objte definicj maego i redniego przedsibiorstwa, czyli takie, ktre zatrudnia co najmniej 250 pracownikw oraz jego roczny obrt przekracza 50 milionw euro lub cakowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

RIS Mazovia - Regionalna Strategia Innowacji- jej zadaniem jest stworzenie trwaych powiza pomidzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysem, samorzdem regionu i administracj rzdow w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczeglnoci podnoszenie konkurencyjnoci maych i rednich przedsibiorstw poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejtnoci pracownikw w zakresie bada i innowacji. RLM - Rwnowana Liczba Mieszkacw - umowny parametr okrelajcy wielko urzdze do oczyszczania ciekw. 1 RLM oznacza adunek organiczny ulegajcy biodegradacji, wyraony piciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w iloci 60 g tlenu na dzie (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne). Rok obrotowy - rok kalendarzowy lub inny okres trwajcy 12 kolejnych penych miesicy kalendarzowych, stosowany rwnie do celw podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany okrela statut lub umowa, na podstawie ktrej utworzono jednostk. Sieci szkieletowe (backbone network) centralna cz sieci, przez ktr przesyana jest najwiksza ilo informacji. Sie szkieletowa czy zwykle sieci lokalne (LAN), grupy robocze, przeczniki lub sieci rozlege (WAN). Urzdzenia sieci backbone s odpowiedzialne zwykle za funkcjonowanie caej sieci na okrelonym obszarze. Dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecana przepustowo nie powinna wynosi mniej ni 100Mb/s; Szerokopasmowy dostp do Internetu stay dostp (nie komutowany) o przepustowoci, dostosowanej do zakadanej liczby uytkownikw korzystajcych z poczenia i spodziewanej zajtoci pasma przez dziaajce na tym czu aplikacje, jednak nie niszej ni 256 kbitw/sekund. Dostp ten powinien umoliwia transmisje danych z prdkoci umoliwiajc korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, multimedialnych itp. oraz by wykonany w technologii i w sposb umoliwiajcy proste zwikszenie przepustowoci w razie pojawienia sie takiej potrzeby w przyszoci. Szkoy wysze jednostki dziaajce na podstawie przepisw ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.). Warto projektu (na potrzeby okrelenia granic linii demarkacyjnej) - oznacza cakowit kwot wydatkw kwalifikowanych projektu, podan w PLN. Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide) - jest pojciem odnoszcym si do podziau spoeczestwa na osoby z dostpem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich moliwoci, a take umiejtnoci posugiwania si Internetem, jakoci poczenia i wymiaru jzykowego (brak znajomoci jzyka, w ktrym dane informacje wystpuj).

Zacznik nr 8 Struktura systemu (oglne informacje i wykres ilustrujcy powizania organizacyjne pomidzy organami uczestniczcymi w systemie zarzdzania i kontroli)

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (Funkcja Instytucji Zarzdzajcej RPO)

Kancelaria Marszaka (Funkcja Instytucji Zarzdzajcej RPO Obsuga Regionalnego Komitetu Monitorujcego )

Departament Kontroli (Funkcja Instytucji Zarzdzajcej RPOKontrola systemowa RPO)

Departament Budetu i Finansw

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych (Instytucja Poredniczca II stopnia)

4 5 6 7 8

10

11

12

Z wyczeniem beneficjentw bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi, samorzdem wojewdztwa, wojewdzkimi samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadajcymi osobowo prawn. Z wyczeniem beneficjentw bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi, samorzdem wojewdztwa, wojewdzkimi samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi (wsjo) posiadajcymi osobowo prawn. Wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne posiadajce osobowo prawn naley przez to rozumie rwnie: spki akcyjne, spki z ograniczon odpowiedzialnoci, w ktrych samorzd posiada 100% akcji lub udziaw (spki jednoosobowe). Projekt aktu prawnego w przygotowaniu J.w. J.w. J.w. Warto projektu (na potrzeby okrelenia granic linii demarkacyjnej)- oznacza cakowit kwot wydatkw kwalifikowanych projektu, podan w PLN. budynek uytecznoci publicznej naley przez to rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsugi pasaerw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym rdldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje si take budynek biurowy lub socjalny. Podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 461, z pn. zm.). Warto projektu ( jeli dotyczy) - na potrzeby okrelenia granic linii demarkacyjnej oznacza cakowit kwot wydatkw kwalifikowanych projektu, podan w PLN Warto projektu (na potrzeby okrelenia granic linii demarkacyjnej)- oznacza cakowit kwot wydatkw kwalifikowanych projektu, podan w PLN. W rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z pn. zm.

13

14 15

Warto projektu (na potrzeby okrelenia granic linii demarkacyjnej)- oznacza cakowit kwot wydatkw kwalifikowanych projektu, podan w PLN. Dopuszcza si inn nazw dokumentu przy zachowaniu zasad wskazanych dla LPR. Beneficjent, ktry planuje realizacj przedsiwzicia w ramach dziaania 5.2. Rewitalizacja miast musi uzyska akceptacj jst poprzez wpis projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zacznik nr 2 do uchway nr 2983/300/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZDZAJCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjcia zmian Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegowienie RPO WM). 1. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego w dniu 24 listopada 2009r. podj uchwa nr 2983/300/09 zmieniajc uchwa w sprawie przyjcia Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013. 2. Instytucja Zarzdzajca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013 zamieszcza Szczegowy Opis Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 oraz informacj o jego zmianach na stronie internetowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl. 3. Zmiany wprowadzone w Szczegowym Opisie Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegowienie RPO WM) bd stosowane od dnia przyjcia uchway w sprawie przyjcia zmian Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegowienie RPO WM), tj. od dnia 24 listopada 2009r. 4. Zakres zmian wprowadzonych do projektu Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 zawiera zaczona tabela, stanowica zacznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Zacznik nr 1 do Komunikatu Tabela zmian do Szczegowego Opisu Priorytetw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegowienie RPO WM), listopad 2009 roku
Lp. Dotychczasowy zapis 1 s. 1. wrzesie 2009r. 2 s.50, Tabela Dziaania 1.2, pkt 14) Przykadowe rodzaje projektw Zoony wniosek bdzie podlega caociowej ocenie obejmujcej zarwno cz badawcz, jak i rozwojow (integraln czci projektu celowego jest powstae w jego wyniku wdroenie). Proponowany zapis listopad 2009r. Sowo stosowane (w odniesieniu do bada) zastpiono przez przemysowe (stosowane) (2 razy). Czwarty akapit przyjmuje brzmienie: Zoony wniosek bdzie podlega caociowej ocenie obejmujcej zarwno cz badawczo-rozwojow jak i wdroeniow (integraln czci projektu celowego jest powstae w jego wyniku wdroenie). W przedostatnim akapicie, w zdaniu: W ramach czci wdroeniowej zostan objte wsparciem dziaania inwestycyjne (zakup rodkw trwaych i/lub wartoci niematerialnych i prawnych) Dodaje si poniszy akapit: Wsparcie dla etapu badawczego bdzie Uwagi/Uzasadnienie Uaktualnienie daty przyjcia dokumentu Zmiany s skutkiem terminologii stosowanej w Rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznajcym niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z dnia 9.08.2008 r.).

W ramach czci wdroeniowej zostan objte wsparciem dziaania inwestycyjne (zakup rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych)

Katalog wydatkw kwalifikowanych regionalnej pomocy inwestycyjnej dopuszcza zakup rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Wsparcie czci badawczo-rozwojowej moliwe jest wycznie w ramach pomo-

udzielane jako pomoc de minimis lub w ramach Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ............. w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczorozwojowe w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych. s.53, Tabela Dziaania 1.2, pkt 25) Dodano: Minimalny wkad wasny beneficjenta (%) 40% w przypadku udzielania regionalnej (jeli dotyczy) pomocy inwestycyjnej s.54, Tabela Dziaania 1.2, pkt 26) Dodano: Pomoc publiczna (jeli dotyczy) - Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programw, z pn. zm. - Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ............. w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych. s.54, Tabela Dziaania 1.2, pkt 27) Dzie rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw W przypadku wystpienia pomocy de W przypadku wystpienia pomocy de minimis kwalifikowalno wydatkw minimis kwalifikowalno wydatkw rozpoczyna si bdzie od dn. 1.01.2007r. rozpoczyna si bdzie od dn. 1.01.2007r. W przypadku udzielania pomocy na W przypadku udzielania pomocy publiczusugi doradcze rozpoczcie okresu nej (na usugi doradcze, regionalnej kwalifikowalnoci wynika bdzie z prze- pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na pisw Rozporzdzania Ministra Rozwoju projekty badawczo-rozwojowe) rozpoczRegionalnego z dn. 11 padziernika 2007 cie okresu kwalifikowalnoci wynika r. w sprawie udzielania pomocy na usugi bdzie z przepisw waciwego Rozpodoradcze dla mikroprzedsibiorcw oraz rzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnemaych i rednich przedsibiorcw w go. ramach regionalnych programw operacyjnych, z pn. zm.. s. 62 - Tabela Dziaania 1.4, pkt 15c) Dodano Forma finansowania 04 Inne formy finansowania

cy de minimis lub projektowanego rozporzdzenia MRR

Cz wdroeniowa bdzie finansowana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Cz wdroeniowa bdzie finansowana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Wsparcie czci badawczo-rozwojowej moliwe bdzie w ramach projektowanego rozporzdzenia MRR

W odniesieniu do pomocy publicznej (na usugi doradcze, regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na projekty badawczo-rozwojowe) zastosowano oglne zapis okrelajcy termin rozpoczcia kwalifikowalnoci wydatkw.

Od str. 1 do str.221

Aktualizacja informacji dot. aktw prawnych: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Rozporzdze Ministra Rozwoju Regionalnego oraz rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strony 27, 29 i 32 Strony 27, 30 i 32 Procedura odwoawcza Procedura odwoawcza Nowelizacja ustawy o zasadach prowaProcedura odwoawcza dla wnioskw o dzenia polityki rozwoju, na mocy ustawy dofinansowanie projektw realizowanych z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niekt- w ramach Regionalnego Programu Operych ustaw w zwizku z wdraaniem racyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego funduszy strukturalnych i Funduszu 2007 2013 zostaa przyjta Uchwa Nr Spjnoci (Dz.U. nr 216, poz. 1370) prze- 796/228/09 Zarzdu Wojewdztwa Mazo-

Zapis odnosi si do moliwoci zwrotu wkadu otrzymanego na powikszenie funduszu poyczkowego/porczeniowego zgodnie z uregulowaniami art. 44 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r. z p. zm.) oraz art. 43-46 Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiajcego szczegowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. WE L 371 z 27.12.2006 r. z pn. zm.). Uwzgldnienie aktualnego stanu prawnego.

Zaktualizowano zapisy dot. procedury odwoawczej w trybach konkursowych, w zwizku z zakoczeniem okresu stosowania przepisw przejciowych okrelonych w przytoczonej ustawie.

widuje proczny okres przejciowy na dostosowanie procedury odwoawczej do nowych przepisw. W okresie przejciowym procedura odwoawcza bdzie okrelona w Regulaminie Konkursu.

wieckiego z dnia 7 kwietnia 2009 r.

10

11 12

13

Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postpowania: I. Etap przedsdowy - protest wnioskodawca, ktrego projekt zosta oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny moe zoy pisemny protest, ktry jest rozpatrywany przez Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych. II. Etap sdowy skarga do waciwego wojewdzkiego sdu administracyjnego, a nastpnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sdu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z pn. zm.). Procedura ma zastosowanie dla konkursw ogoszonych od 20 grudnia 2008 r. Strona 13 Strona 13 Usunito zbdne odwoanie do Prawa Zabezpieczenie prawidowej realizacji Zabezpieczenie prawidowej realizacji zamwie publicznych. umowy o dofinansowanie projektu zosta- umowy o dofinansowanie projektu zostanie okrelone w umowie zgodnie z obonie okrelone w umowie zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, dotycz- wizujcymi przepisami prawa. cymi realizacji programw operacyjnych oraz zgodnie z art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamwie publicznych (Dz.U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z pn. zm.) Strona 35 oraz 331 Zmiana nazwy Departamentu Skarbu i Aktualizacja w zwizku ze zmian ReguFinansw na Departament Budetu i laminu Organizacyjnego Urzdu. Finansw Strona 35 Zmiana nazwy Departamentu Organizacji Aktualizacja w zwizku ze zmian Regui Nadzoru na Departament Organizacji laminu Organizacyjnego Urzdu. Strona 19 Doprecyzowanie zapisu. Roczne Plany Dziaania Roczne Plany Dziaania Pomocy Technicznej Strona 21 Korekta jzykowa. Zasady zostay przygotowane na podsta- Zasady zostay przygotowane na podstawie postanowie art. 26 ust. 1 pkt 6 wie przepisw art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. dzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm.). 84, poz. 712, z pn. zm.).

14 Strona 31 Wnioski o dofinansowanie projektw wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie, w skad ktrej wchodzi: ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna. 15 Strona 34 W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen merytoryczn zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu. 16 Strona 42 Beneficjentami dziaa w ramach Priorytetu bd przede wszystkim mae i rednie przedsibiorstwa, ktre s motorem inicjatyw w zakresie przedsibiorczoci, innowacji oraz przyczyniaj si do poprawy spjnoci spoecznej i gospodarczej Mazowsza na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie zacznikami, ktre pozytywnie przeszy etap oceny formalnej poddawane s ocenie, w skad ktrej wchodzi: ocena wykonalnoci, ocena strategiczna i ocena merytoryczna. W takim przypadku 45 dniowy termin na ocen merytoryczn zostaje przeduony o nie wicej ni 14 dni od momentu dostarczenia przez beneficjenta poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego. Beneficjentami dziaa w ramach Priorytetu bd przede wszystkim mae i rednie przedsibiorstwa, ktre s inicjatorami w zakresie przedsibiorczoci, innowacji oraz przyczyniaj si do poprawy spjnoci spoecznej i gospodarczej Mazowsza na poziomie lokalnym i regionalnym.