You are on page 1of 11

UCHWAA NR III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOOMICACH z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchway Budetowej GminyNiepoomice na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c -d, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 18 ust. 2 pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.); art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4-5, art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. W Uchwale Budetowej Gminy Niepoomice na rok 2010 Nr LIX/599/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. (zwanej dalej: uchwa budetow) wprowadza si nastpujce zmiany polegajce na tym, e: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala si dochody budetu na rok 2010 w cznej kwocie 102.160.884,01 z, w tym: 1) dochody biece: 70.017.139,01 z 2) dochody majtkowe: 32.143.745,00 z (z czego: dochody pochodzce z budetu Unii Europejskiej 26.162.783,00 z). 2. Do tabeli nr 1 Dochody wprowadza si nastpujce zmiany:
( w zotych) DOCHODY Lp. Dz. Rozdz. 1 010 w tym: dochody biece: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 dochody majtkowe: rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6298 2 020 02001 Gospodarka lena w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 3 600 w tym: dochody biece: Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 dochody majtkowe: Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6630 60016 Drogi publiczne gminne w tym: dochody biece: Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany Strona 1 10 000,00 885 818,00 6 400,00 TRANSPORT I CZNO 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 10 000,00 2 400,00 2 092 218,00 892 218,00 LENICTWO 1 018 907,00 2 400,00 2 400,00 96 000,00 Nazwa tre ROLNICTWO I OWIECTWO 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zwikszenia 96 000,00 96 000,00 Zmniejszenia 1 018 907,00 1 018 907,00

1 200 000,00

Wpywy z rnych opat 0690 dochody majtkowe: Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6207 4 700 w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0750 Pozostae odsetki 0920 dochody majtkowe: Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0760 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0770 5 710 w tym: dochody biece: Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0490 Pozostae odsetki 0920 6 750 75011 Urzdy wojewdzkie w tym: dochody biece: Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2360 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z rnych dochodw 0970 7 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: dochody majtkowe: Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6300 75414 Obrona cywilna w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 75416 Stra Miejska w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830 8 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

10 000,00 1 200 000,00

573 500,00 573 500,00

193 500,00 193 500,00

1 000,00 180 000,00

5 000,00 7 500,00 573 500,00 53 000,00 53 000,00 2 500,00 2 500,00

53 000,00 2 500,00 9 950,00 2 950,00

2 950,00 7 000,00

5 000,00 2 000,00 54 800,00 50 000,00 100,00

50 000,00

100,00

100,00 4 800,00

4 800,00 798 620,00 2 210 300,00

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 2

WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych w tym: dochody biece: Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0350 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody biece: Podatek od nieruchomoci 0310 Podatek rolny 0320 Podatek od rodkw transportowych 0340 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 Wpywy z rnych opat 0690 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0910 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w tym: dochody biece: Podatek rolny 0320 Podatek leny 0330 Podatek od rodkw transportowych 0340 Podatek od spadkw i darowizn 0360 Opata od posiadania psw 0370 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0490 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 Wpywy z rnych opat 0690 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0910 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody biece: Wpywy z opaty skarbowej 0410 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 0460 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 0480 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0590 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0910 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym: dochody biece: Podatek dochodowy od osb fizycznych 0010 Podatek dochodowy od osb prawnych 0020 9 758 w tym: dochody biece: Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 297 280,00 RNE ROZLICZENIA 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 297 280,00 297 280,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000,00 700,00 1 000,00 2 000 000,00 30 000,00 44 000,00 6 000,00 20,00 100,00 200 000,00 20 000,00 15 000,00 75 700,00 50 000,00 100,00 15 000,00 4 000,00 270 120,00 500 000,00 4 000,00 4 000,00 50 000,00 30 000,00 3 500,00 17 000,00 34 100,00 14 500,00 508 000,00 100 500,00 14 500,00

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 3

10 801 80101 Szkoy podstawowe w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830

OWIATA I WYCHOWANIE

145 846,23 33 943,00

13 953,23

11 900,00 2 043,00 20 000,00 94 800,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 Wpywy z rnych dochodw 0970 80104 Przedszkola w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z usug 0830 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 80110 Gimnazja w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z usug 0830 80113 Dowoenie uczniw do szk w tym: dochody biece: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 80120 Licea oglnoksztacce w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 80130 Szkoy zawodowe w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z usug 0830 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 11 851 85195 Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 12 852 POMOC SPOECZNA 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z rnych dochodw 0970 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 0980 OCHRONA ZDROWIA

3 800,00 1 000,00 90 000,00 5 200,00

200,00 5 000,00 10 000,00

10 000,00 4 050,00

4 000,00 50,00 7 853,23 3 953,23

900,00 500,00 2 500,00 3 953,23

3 953,23

4 570,00 4 570,00

4 570,00 42 428,00 4 018,00 1 230 292,00 48 000,00

18,00 3 000,00 1 000,00

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 4

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2360 85216 Zasiki stae w tym: dochody biece: Wpywy z rnych dochodw 0970 85219 Orodki pomocy spoecznej w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Pozostae odsetki 0920 Wpywy z rnych dochodw 0970 dochody majtkowe: Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830 85295 Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece: Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 dochody majtkowe: rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6299 13 853 w tym: dochody biece: Pozostae odsetki 0920 14 854 w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z usug 0830 15 900 w tym: dochody majtkowe: Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 90002 Gospodarka odpadami w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany 14 700,00 22 000,00 205 000,00 66 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 5 950,00 200,00 399 100,00 205 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 10,00 6 150,00 6 150,00 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85395 Pozostaa dziaalno 10,00 10,00 23 120,00 27 200,00 200,00 8 500,00 10,00 2 500,00 8 710,00 2 500,00

48 000,00

990,00

990,00

20 000,00

20 000,00 1 161 302,00

4 080,00

987 107,00 174 195,00

10 068 648,00

Strona 5

gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w tym: dochody biece: Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 Wpywy z usug 0830 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 2707 90015 Owietlenie ulic, placw i drg w tym: dochody biece: Wpywy z rnych dochodw 0970 90095 Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece: Wpywy z rnych opat 0690 Wpywy z usug 0830 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 dochody majtkowe: Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6298 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6610 16 921 w tym: dochody biece: Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 2910 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami w tym: dochody biece: Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 2710 92195 Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece: Wpywy z usug 0830 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 17 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany 833 000,00 833 000,00 Strona 6 3 800,00 13 000,00 6 000,00 16 800,00 6 000,00 50,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 6 000,00 16 000,00 3 313 998,00 1 300 000,00 16 850,00 50,00 8 000,00 5 240 000,00 5 000,00 8 000,00 50,00 9 874 998,00 110 000,00 14 700,00 22 000,00 29 400,00 127 500,00 50,00 10 000,00 110 000,00 193 600,00 29 400,00 10 000,00

w tym: dochody majtkowe: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu wojewdztwa 6630 RAZEM 500 000,00 333 000,00

3 315 734,23

16 864 188,23

3. w 2 ustp 1 otrzymuje brzmienie: Ustala si wydatki budetu na rok 2010 w cznej kwocie 111.356.278,01 z. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych na czna kwot 80.024.090,01 z w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w kwocie cznej 60.687.910,86 z a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 32.093.768,04z b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 28.594.142,82 z 2) wydatki na dotacje na zadania zlecone 8.119.613,00 z 3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 8.506.566,15 z 4) wydatki na obsug dugu publicznego 2.710.000,00 z. 4. w 3 ustp 2 otrzymuje brzmienie: Ustala si wydatki majtkowe budetu w wysokoci 31.332.188,00 z z czego wydatki na programy finansowane ze rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej w kwocie 16.380.103,00 z 5. Do tabeli nr 2 Wydatki wprowadza si nastpujce zmiany:
WYDATKI Lp. Dz. Rozdz. 1 600 60016 Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majtkowe: Inwestycje: Modernizacja rynku 6050 Modernizacja drogi gminnej w Niepoomicach ul. Bocheska - Rynek, Parkowa, Zamkowa, Kazimierza "Schetynwka" 6050 Infrastruktura dla rozwoju przedsibiorczoci na terenie Niepoomickiej Strefy Inwestycyjnej 6058 Infrastruktura dla rozwoju przedsibiorczoci na terenie Niepoomickiej Strefy Inwestycyjnej 6059 2 700 w tym: wydatki majtkowe: Zakupy inwestycyjne: Zakup nieruchomoci 6060 3 750 75023 w tym: wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w tym: Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany Strona 7 302 400,00 50 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43 500,00 352 400,00 302 400,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 290 000,00 43 500,00 43 500,00 1 911 000,00 1 481 000,00 1 200 000,00 Nazwa tre TRANSPORT I CZNO Zwikszenia Zmniejszenia 290 000,00 4 592 000,00 290 000,00 4 592 000,00

wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 4 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: wydatki majtkowe: Zakupy inwestycyjne Zakup zestawu ratownictwa technicznego 6060 5 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego w tym: wydatki biece: wydatki na obsug dugu publicznego 6 801 80101 Szkoy podstawowe w tym: wydatki majtkowe: Inwestycje Inwestycje w szkoach podstawowych 6050 80104 Przedszkola w tym: wydatki biece: wydatki na dotacje na zadania biece 80195 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 7 852 85295 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece: wydatki na dotacje na zadania biece wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych wydatki majtkowe: Inwestycje: Dostp do Internetu szans na lepszy start w przyszo 6057 Dostp do Internetu szans na lepszy start w przyszo 6059 8 900 w tym wydatki majtkowe: Inwestycje: Kanalizacja miasta Niepoomice 6050 90002 Gospodarka odpadami w tym wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: wydatki biece: 91 800,00 86 000,00 91 800,00 833 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 797 546,07 353 752,93 604 800,00 4 413 913,00 833 000,00 32 000,00 14 600,00 POMOC SPOECZNA 231 880,00 350 000,00 32 000,00 1 165 899,00 32 000,00 1 165 899,00 100 000,00 231 880,00 350 000,00 100 000,00 85 000,00 OWIATA I WYCHOWANIE 150 000,00 331 880,00 435 000,00 85 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 8

wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w tym wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 90095 Pozostaa dziaalno w tym wydatki majtkowe: Inwestycje: Budowa Podzamcza 6050 Instalacja systemw energii odnawialnej w Gminach: Niepoomice, Wieliczka, Skawina oraz Kaj na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych 6057 Program Baltic Sea Region 6057 Instalacja systemw energii odnawialnej w Gminach: Niepoomice, Wieliczka, Skawina oraz Kaj na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych 6059 9 921 w tym: wydatki biece: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostaa dziaalno

86 000,00 243 913,00

243 913,00 427 000,00 3 337 000,00

427 000,00 3 161 000,00 50 000,00 126 000,00 140 000,00 140 000,00

140 000,00 1 994 580,00 10 606 812,00

6. 3 otrzymuje brzmienie: 1) Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budetu w wysokoci 9.195.394,00 z, ktry zostanie pokryty przychodami budetu z zacignitych poyczek, zgodnie z tabela nr 4. 2) Ustala si przychody budetu w kwocie 26.549.616,00 z i rozchody budetu w kwocie 17.354.222,00 z, zgodnie z tabel nr 4. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie:
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 2010 (w zotych) Lp. 1 Dochody ogem 2 Wydatki ogem 3 Wynik (nadwyka/deficyt) 4 Przychody budetu zacignite poyczki zacignite kredyty wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych 5 Rozchody budetu spata zacignitych kredytw bankowych spata zacignitych poyczek wykup wyemitowanych nalenoci rodki na udzielenie poyczek z budetu (poyczka dla OSP Niepoomice 120.000.- oraz OSP Zabierzw Bocheski 84.000.- ) Nazwa Kwota 102.160.884,01 111.356.278,01 -9.195.394,00 26.549.616,00 17.345.616,00 9.000.000,00 204.000,00 17.354.222,00 770.000,00 13.880.222,00 2.500.000,00 204.000,00

7. W uchwale budetowej zmienia si brzmienie tabeli nr 11 Wieloletnie Programy Inwestycyjne:


Tabela nr 11 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 9

Lp.

Program

Jednostka Okres organizacyjna realizacji realizujca programu program 3 4 Urzd Miasta 2010-2011 i Gminy w Niepoomica ch

czne nakady finansowe 5

Wysoko Wysoko Wysoko Wysoko Wysoko wydatkw wydatkw wydatkw wydatkw wydatkw w roku w roku 2011 w roku 2012 w roku 2013 w roku 2010 2014 7 8 9 10 11 -

2. Infrastruktura dla rozwoju przedsibiorczoci na terenie Niepoomickiej Strefy Przemysowej ul. Wimmera 3. Budowa Maopolskiego Centrum Dwiku i Sowa

22 000 000,00 590 000,00 21 410 000,00

Urzd Miasta 2009-2011 i Gminy w Niepoomica ch

9 100 000,00

7 200 1 900 000,00 000,00

4. Dostp do Urzd Miasta 2010-2013 Internetu szans na i Gminy lepszy start w Niepoomica w przyszo ch 5. Instalacja Urzd Miasta 2010-2013 systemw energii i Gminy odnawialnej w Niepoomica w Gminach: ch Niepoomice, Wieliczka, Skawina oraz Kaj na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych 6. Rozwj Urzd Miasta 2010-2011 spoeczestwa i Gminy informatycznego : w Niepoomica e-Niepoomice ch 7. Program POWER Urzd Miasta 2010-2011 - Strategia na rzecz i Gminy racjonalizacji w Niepoomica zuycia energii ch 8. Program Baltic Sea Region Urzd Miasta 2010-2012 i Gminy w Niepoomica ch Urzd Miasta 2010-2014 i Gminy w Niepoomica ch Urzd Miasta i Gminy w Niepoomica ch 2011

1 776 718,00

32 000,00 1 624 657,00

44 678,00

75 383,00

27 780 752,00

9 501 017,00 9 167 648,00 9 112 087,00

4 788 757,14

4 788 757,14

360 000,00

66 000,00

294 000,00

732 400,00 100 000,00

498 027,00

234 373,00

10. Projekt "Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce" 11. Budowa i rozbudowa placw zabaw w soectwach Gminy Niepoomice

973 538,00

175 699,00

231 927,00

193628

202 927,00

169 357,00

99 698,00

99 698,00

12. Budowa budynku Urzd Miasta Klubu Sportowego i Gminy "Db" Zabierzw w Niepoomica Bocheski wraz ch z infrastruktur 13. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie soectw Urzd Miasta i Gminy w Niepoomica ch

2011

744 200,00

744 200,00

2011

229 287,00

229 287,00

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 10

Gminy Niepoomice 14. Budowa Orodka Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego Urzd Miasta i Gminy w Niepoomica ch 2011 600 000,00 269 967,00 330 033,00 -

2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepoomice. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Niepoomicach Marek Ciasto

Id: CDLDS-ZVJPY-OPATU-TQAGT-TUVPF. Podpisany

Strona 11