You are on page 1of 13

UCHWAA NR III/17/10 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WINICZU z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecie Nowego Winicza w zakresie dziaek nr: 17/1 pooonej w Leksandrowej oraz 679 pooonej w Starym Winiczu Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz.717 i Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr116, poz.1203, z 2005r. Nr172, poz.1441, Nr175, poz.1457, z 2006r. Nr17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111, z 2009r. Nr223, poz.1458, Nr52, poz.420, Nr157, poz.1241, z 2010r. Nr28, poz.142 i poz.146, Nr106, poz.675) oraz art. 20, ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz.717, z 2004r. Nr6, poz.41 i Nr141, poz.1492, z 2005r. Nr113, poz.954 i Nr130, poz.1087, z 2006r. Nr45, poz.319 i Nr225, poz.1635, z 2007r. Nr127, poz.880, z 2008r. Nr199, poz.1227, Nr201, poz.1237 i Nr220, poz.1413 oraz z 2010r. Nr24, poz.124, Nr75, poz.474, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr130, poz.871, Nr149, poz.996, Nr155, poz.1043 i Nr130 poz.871) w zwizku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr130 poz.871) Rada Miejska w Nowym Winiczu uchwala, co nastpuje: 1. 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecie Nowego Winicza uchwalonego Uchwa nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 31 sierpnia 2007 roku i uchwa nr XIV/104/08 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 30 stycznia 2008 roku, w zakresie dziaek nr: 17/1 pooonej w Leksandrowej oraz 679 pooonej w Starym Winiczu, zwan dalej zmian planu, stwierdzajc jej zgodno z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Winicz uchwalonym Uchwa Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 31 sierpnia 2007r. Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy: 1) Dla dziaki nr 17/1 pooonej w Leksandrowej - zmiany przeznaczenia terenu zieleni parkowej na teren zabudowy usugowej; 2) Dla dziaki nr 679 pooonej w Starym Winiczu - zmiany przeznaczenia terenw rolniczych i zieleni nie urzdzonej na teren produkcyjno - usugowy. 2. Uchwaa dotyczy obszarw, ktrych granice okrelone zostay w zacznikach graficznych do Uchway Nr XXVII/215/09 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 27 maja 2009r., w sprawie zmian punktowych miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Winicz w miejscowociach Stary Winicz, Muchwka, Nowy Winicz, Olchawa, Chronw, Leksandrowa: 1) Dla dziaki nr 17/1 pooonej w Leksandrowej w zaczniku graficznym nr 7 do Uchway; 2) Dla dziaki nr 679 pooonej w Starym Winiczu w zaczniku graficznym nr 8 do Uchway. 3. Powierzchnie obszarw objtych zmian planu wynosz: 1) Dla dziaki nr 17/1 pooonej w Leksandrowej - 0,16 ha; 2) Dla dziaki nr 679 pooonej w Starym Winiczu - 0,99 ha. 2. 1. Uchwaa obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treci Uchway, stanowicej tekst zmiany planu oraz w czci graficznej zmiany planu. 2. Integralnymi czciami Uchway s:
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 1

1) Cz graficzna zmiany planu , obejmujca rysunki zmiany planu w skali 1:2000, ustalajce przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenw oraz zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacj zwizanych z nimi urzdze technicznych, ktre naley traktowa jako orientacyjne; szczegowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urzdze naley okrela na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. Cz graficzna zmiany planu, obejmuje: a) Zacznik nr 1a stanowicy rysunek zmiany planu dla dziaki nr 17/1 pooonej w Leksandrowej; b) Zacznik nr 1b stanowicy rysunek zmiany planu dla dziaki nr 679 pooonej w Starym Winiczu. 2) Rozstrzygnicie, nie bdce ustaleniami zmiany planu - o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; stanowice zacznik nr 2 do Uchway. Rozdzia 1. Ustalenia oglne 3. 1. Ustalenia zmiany planu zawarte w treci Uchway, odnosz si odpowiednio do ustale wyraonych w czci graficznej zmiany planu. 2. Ustalenia zmiany planu zawarte w treci Uchway oraz w czci graficznej obowizuj cznie, w zakresie okrelonym Uchwa. 3. Ustalenia zmiany planu naley stosowa z uwzgldnieniem przepisw odrbnych. 4. Ustalenia zmiany planu w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenw wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi, skadaj si z: 1) Ustale oglnych, zawartych w Rozdziale I niniejszej Uchway; 2) Ustale obowizujcych na caym obszarze zmiany planu, zawartych w Rozdziale II niniejszej Uchway; 3) Ustale szczegowych dotyczcych przeznaczenia terenw i zasad ich zagospodarowania, zawartych w Rozdziale III niniejszej Uchway; 4) Ustale kocowych, zawartych w Rozdziale IV niniejszej Uchway. 4. 1. Ilekro w Uchwale oraz na rysunku zmiany planu jest mowa o: 1) Uchwale - naley przez to rozumie niniejsz Uchwa Rady Miejskiej w Nowym Winiczu, jeli z treci przepisu nie wynika inaczej; 2) Planie - naley przez to rozumie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecie Nowego Winicza w zakresie dziaek nr: 17/1 pooonej w Leksandrowej oraz 679 pooonej w Starym Winiczu; 3) Tekcie zmiany planu - naley przez to rozumie tre niniejszej Uchway; 4) Rysunku zmiany planu - naley przez to rozumie graficzny zapis zmiany planu stanowicy zaczniki nr 1a i 1b do niniejszej Uchway; 5) Ustaleniach planu naley przez to rozumie przepisy okrelone w tekcie zmiany planu oraz na rysunku zmiany planu; 6) Ustawie - naley przez to rozumie Ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pniejszymi zmianami); 7) Przepisach odrbnych - naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 2

8) Terenie naley przez to rozumie teren ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym (literowo cyfrowym) przypisanym wycznie do tego terenu, dla ktrego plan okrela przeznaczenie i warunki zagospodarowania; 9) Terenie inwestycji - naley przez to rozumie obszar objty granicami opracowania projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisw odrbnych, mogcy obejmowa cz lub cao dziaki ewidencyjnej albo zesp dziaek; 10) Przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie rodzaj przeznaczenia okrelony w ustaleniach szczegowych zawartych w Rozdziale III niniejszej Uchway, ktry jest dominujcy lub jedyny na danym terenie (wyznaczonym na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi); na rzecz przeznaczenia podstawowego naley rozstrzyga wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoci z przepisami odrbnymi; 11) Przeznaczeniu dopuszczalnym - naley przez to rozumie rodzaj przeznaczenia inny ni podstawowy, ktry zosta dopuszczony na danym terenie jako uzupenienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, na warunkach okrelonych w ustaleniach szczegowych dla danego terenu zawartych w Rozdziale III niniejszej Uchway; 12) Liniach rozgraniczajcych tereny o rnym sposobie przeznaczenia naley przez to rozumie linie wyznaczajce granice terenw o rnym przeznaczeniu oraz o rnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, ustalone na rysunku zmiany planu; 13) Nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie granic poza ktr brak jest moliwoci sytuowania nowych i rozbudowywania istniejcych budynkw oraz innych obiektw kubaturowych a take ich czci; 14) Powierzchni terenu biologicznie czynnej naley przez to rozumie powierzchni, o ktrej mowa w przepisach odrbnych; 15) Wskaniku powierzchni terenu biologicznie czynnej naley przez to rozumie parametr wyraony jako procentowy udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji znajdujcego si w terenach przeznaczonych w planie pod zabudow; 16) Powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie sum powierzchni zabudowy wszystkich budynkw i innych obiektw kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon po ich zewntrznym obrysie cian przyziemia, a w przypadku nadwiesze, podcieni z podporami czy przejazdw - po obrysie ich wyszych kondygnacji; 17) Wskaniku powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie parametr wyraony jako procentowy udzia powierzchni zabudowy wszystkich budynkw i innych obiektw kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji w powierzchni terenu inwestycji; jeeli teren inwestycji obejmuje rne rodzaje przeznaczenia, to wskanik stosuje si odpowiednio i odrbnie dla kadej czci wyznaczonego planem terenu; 18) Wskaniku intensywnoci zabudowy - naley przez to rozumie parametr wyraony jako stosunek powierzchni cakowitej (mierzonej po obrysie zewntrznym cian) wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektw zlokalizowanych na terenie inwestycji do powierzchni terenu inwestycji; 19) Strefie - naley przez to rozumie obszar oznaczony na rysunku zmiany planu lub okrelony w tekcie zmiany planu, dla ktrego obowizuj szczeglne warunki zagospodarowania i uytkowania terenu; 20) Usugach komercyjnych naley przez to rozumie dziaalno suc zaspokajaniu biecych potrzeb mieszkacw, wykonywan w celu uzyskania korzyci majtkowych, np.: handel, gastronomia, hotelarstwo, rzemioso, rzemioso produkcyjne, obiekty obsugi komunikacji, urzdzenia i obiekty turystyki, sportu i rekreacji, obiekty biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe, prywatne obiekty zwizane z lecznictwem i ochron zdrowia, prywatne przedszkola, placwki opiekuczo wychowawcze, owiatowe oraz inne usugi o zblionym charakterze; 21) Braku uciliwoci prowadzonego programu usugowego - rozumie si taki rodzaj dziaalnoci usugowej, ktra nie wywouje uciliwoci dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania standardw jakoci ustalonych dla rodowiska, a zwaszcza haasu, wibracji, zanieczyszcze powietrza w tym substancji zapachowych;
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 3

22) Dziace budowlanej - naley przez to rozumie wydzielon cz gruntu speniajc warunki okrelone w przepisach odrbnych; 23) Dojazdach nie wydzielonych naley przez to rozumie istniejce i projektowane drogi wewntrzne, dojazdy i dojcia nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbdne dla zapewnienia prawidowej obsugi obiektw z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ktrych przebieg naley okreli na etapie sporzdzania projektu zagospodarowania terenu lub podziau nieruchomoci w rozumieniu przepisw odrbnych; 24) Wielkogabarytowym urzdzeniu reklamowym - naley przez to rozumie urzdzenia reklamowe wolnostojce lub umieszczone na obiektach budowlanych i ogrodzeniach: a) paszczyznowe - o powierzchni przekraczajcej 6,0 m2 ; b) trjwymiarowe - o wymiarach, z ktrych ktrykolwiek przekracza 2,0 m; c) o wysokoci najwyszego elementu urzdzenia lub jego nonika przekraczajcej 3,5 m wysokoci od poziomu przylegego terenu; d) supy i maszty reklamowe o wysokoci przekraczajcej 13,0 m od poziomu istniejcego terenu; 25) Studium- naley przez to rozumie Zmian Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Winicz uchwalon Uchwa Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 31 sierpnia 2007r. 2. Pozostae okrelenia uyte w Uchwale naley rozumie zgodnie z ich definicjami i opisami zawartymi w przepisach odrbnych. 5. 1. Elementy ustale planu zawarte na rysunku zmiany planu: 1) Granica obszaru objtego zmian planu stanowi rwnoczenie lini rozgraniczajc tereny o rnym przeznaczeniu oraz rnych zasadach zabudowy i zagospodarowania, pooone na obrzeu obszaru zmiany planu; 2) Linie rozgraniczajce tereny o rnym sposobie przeznaczenia - wyznaczaj granice terenw o rnym przeznaczeniu oraz rnych zasadach zabudowy i zagospodarowania; 3) Tereny o rnym przeznaczeniu oraz rnych zasadach zabudowy i zagospodarowania, okrelone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi oraz oznaczone symbolami identyfikacyjnymi (literowo cyfrowymi), stanowicymi odnoniki do ustale tekstowych: a) 16 U - teren zabudowy usugowej (ustalenia zawarte w 13); b) 16 PU - teren produkcyjno - usugowy (ustalenia zawarte w 14); c) 1 ZR tereny zieleni nie urzdzonej (ustalenia zawarte w 15); 4) Nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczaj granic, poza ktr brak jest moliwoci sytuowania nowych i rozbudowywania istniejcych budynkw oraz innych obiektw kubaturowych a take ich czci; 5) Strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddziaywania terenw komunikacji Ku, obejmuje pas terenu pooony wzdu drogi zbiorczej, na ktrym mog zosta przekroczone dopuszczalne wartoci emisji do rodowiska okrelone w przepisach odrbnych; 6) Strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu pooone w bezporednim ssiedztwie cieku o szerokoci okrelonej na rysunku zmiany planu, ktra jest niezbdna dla ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umoliwienia prowadzenia robt remontowych i konserwacyjnych w jego korycie. 2. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu okrelone przepisami i decyzjami odrbnymi: 1) Teren zmiany planu jest w caoci pooony w obszarze Winicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w oparciu o rozporzdzenie Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997r.; w zwizku z powyszym, teren ten podlega ochronie i prowadzona dziaalno inwestycyjna winna by zgodna z ograniczeniami, nakazami i zakazami okrelonymi w Rozporzdzeniu Nr 8/05
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 4

Wojewody Maopolskiego z dnia 23 maja 2005 roku /Dz. Urz. Woj. Ma. Nr 309, poz.2241/ w sprawie ochrony WinickoLipnickiego Parku Krajobrazowego; 2) Strefa urzdze wodno melioracyjnych obejmuje istniejce urzdzenia i systemy melioracji; 3) Teren zmiany planu jest czciowo pooony w zasigu obszaru NATURA 2000 projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (PLH 120048) - teren ten podlega ochronie i prowadzona dziaalno inwestycyjna winna by zgodna z przepisami odrbnymi; 4) Strefa ochrony ekspozycji zabytkowego zespou obejmuje eksponowane tereny dalekiego widoku, midzy innymi przedpola widokowe przylegajce i pooone poniej zabytkowego zespou zamkowego i klasztornego w Nowym Winiczu; 3. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku zmiany planu - nie stanowice ustale zmiany planu: 1) Granice dziaek ewidencyjnych; 2) Stan istniejcego zainwestowania kubaturowego; 3) Przebiegi istniejcych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; 4) Istniejce i projektowane urzdzenia infrastruktury technicznej. 5) Istniejce cieki wodne. 4. Rysunek zmiany planu okrela zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz ewentualne lokalizacje zwizanych z nimi urzdze technicznych, ktre naley traktowa jako orientacyjne; szczegowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urzdze naley okrela na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych, w oparciu o warunki techniczne okrelone zgodnie z przepisami odrbnymi. 5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczajcymi naley realizowa wycznie inwestycje mieszczce si w przeznaczeniu podstawowym, wzgldnie w przeznaczeniu dopuszczalnym - przy dochowaniu warunkw okrelonych w ustaleniach szczegowych dla danego terenu zawartych w Rozdziale III niniejszej Uchway oraz z zachowaniem przepisw odrbnych. Rozdzia 2. Ustalenia obowizujce na caym obszarze zmiany planu 6. 1. W celu zachowania wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu nakazuje si przestrzeganie zasad ochrony i ksztatowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi, normami technicznymi, sanitarnymi i przeciwpoarowymi oraz wymaganiami okrelonymi w Rozdziaach I - III. 2. Istniejce obiekty budowlane i tereny mog by uytkowane w sposb dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w planie. 7. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. Dla zapewnienia adu przestrzennego, jego ochrony i ksztatowania w obszarze zmiany planu obowizuj nastpujce zasady: 1. Ustala si konieczno uwzgldniania uksztatowania i pooenia terenu inwestycji, jego ekspozycji oraz ssiedztwa zarwno w zakresie formy, gabarytw jak i usytuowania na dziace budowlanej budynkw oraz innych elementw zagospodarowania terenu. 2. W celu waciwego zagospodarowania terenw i ksztatowania zabudowy ustala si moliwo realizacji nowej zabudowy pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku zmiany planu; w sytuacji braku jej wyznaczenia obowizuj przepisy odrbne. 3. Dla terenu produkcyjno - usugowego ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy w odlegoci 4m od linii rozgraniczajcych istniejcego odcinka drogi wewntrznej (pooonej poza obszarem objtym zmian planu).
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 5

4. Ustala si konieczno zagospodarowania terenw pooonych pomidzy lini rozgraniczajc a nieprzekraczaln lini zabudowy od drogi jako tereny zieleni urzdzonej, w tym o charakterze izolacyjnym, z dopuszczeniem wjazdw na tereny nieruchomoci. 5. Istniejca zabudowa a take budynki, ktre zostan zrealizowane na podstawie prawomocnych decyzji oraz inne obiekty budowlane - pozostawia si do utrzymania z moliwoci rozbudowy, przebudowy, remontu w celu poprawienia standardw lub w sytuacjach losowych (np. po poarze, katastrofie) do wymiany wycznie z zachowaniem rygorw jakie okrelono w niniejszej Uchwale dla zabudowy;. 6. Dopuszcza si lokalizacj tablic informacyjnych zwizanych z funkcj poszczeglnych obiektw budowlanych wycznie na cianach budynkw. 7. W obszarze zmiany planu zakazuje si lokalizacji wielkogabarytowych urzdze reklamowych. 8. W obszarze zmiany planu zakazuje si budowy ogrodze o wysokoci powyej 1,80m oraz ogrodze penych i z przse wykonanych z prefabrykowanych elementw betonowych. 9. Ustala si, i w terenach budowlanych minimalna szeroko dojazdu niewydzielonego wynosi 5m. 8. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu. W zakresie ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu w obszarze zmiany planu obowizuj nastpujce zasady: 1. Ustala si konieczno zachowania zgodnoci sposobu zagospodarowania obszaru pooonego obrbie WinickoLipnickiego Parku Krajobrazowego z zasadami zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami okrelonymi w Rozporzdzeniu Nr 8/05 Wojewody Maopolskiego z dnia 23 maja 2005r. /Dz. Urz. Woj. Maop. Nr 309, poz.2241/ w sprawie ochrony WinickoLipnickiego Parku Krajobrazowego. 2. Ustala si konieczno racjonalnego wykorzystania gruntw w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem odpowiednich proporcji midzy zabudowan a niezabudowan czci terenu inwestycji, okrelonych wskanikami powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnej, ustalonymi w Rozdziale III niniejszej Uchway oraz z zachowaniem przepisw odrbnych. 3. Ustala si indywidualny sposb zaopatrzenia obiektw w ciepo z zaleceniem wykorzystywania w nowych obiektach oraz przy przebudowie i rozbudowie obiektw istniejcych niskoemisyjnych nonikw energii (energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" - np. gaz, lekki olej opaowy) lub z zastosowaniem technologii zapewniajcych minimalne wskaniki emisyjne zanieczyszcze do rodowiska albo alternatywnych rde energii (energia soneczna, geotermalna) w miejsce paliw staych. 4. W zakresie zasad gospodarowania odpadami ustala si konieczno utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowizujcym na obszarze gminy, z segregacj odpadw u rde ich powstania, przy zachowaniu obowizujcych w tym zakresie przepisw odrbnych. 5. W zakresie ochrony przeciwpoarowej ustala si konieczno zapewnienia drg poarowych oraz zaopatrzenia w wod w dostosowaniu do wymaga okrelonych w przepisach odrbnych. 6. Dla terenw objtych zmian planu nie ustala si kategorii w zakresie dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z przepisami odrbnymi. 7. Ustala si konieczno ograniczenia ewentualnej uciliwoci wynikajcej z prowadzonej dziaalnoci w terenie zabudowy usugowej oraz terenie produkcyjno - usugowym do granic terenu, do ktrego uytkownik posiada tytu prawny; w szczeglnoci dotyczy to odorw, haasu, wibracji, zanieczyszcze powietrza. 8. W terenie zabudowy usugowej oraz terenie produkcyjno - usugowym ustala si konieczno ochrony gruntw i wd przed zanieczyszczeniem ciekami komunalnymi i ciekami skaonymi substancjami ropochodnymi naley zastosowa infrastruktur techniczn, ktra ograniczy przedostawanie si zanieczyszcze do wd i do ziemi, midzy innymi konieczno zaopatrzenia terenw utwardzonych oraz parkingw w kanalizacj deszczow (szczeln), z nakazem oczyszczenia ciekw opadowych z terenw potencjalnie zanieczyszczonych przed wprowadzeniem do wd i do gruntu.

Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany

Strona 6

9. Dla terenu zabudowy usugowej w ssiedztwie istniejcego odcinka drogi zbiorczej (znajdujcej poza obszarem objtym zmian planu), ustala si stref potencjalnego ponadnormatywnego oddziaywania terenw komunikacji Ku. W strefie tej w przypadku wystpienia przekrocze obowizujcych standardw emisji dla lokalizacji budynkw mieszkalnych oraz przeznaczonych na stay pobyt ludzi ustala si obowizek realizacji zabezpiecze, w tym skutecznych zabezpiecze akustycznych, umoliwiajcych osignicie wartoci dopuszczalnych emisji, okrelonych w przepisach odrbnych. 10. W granicach terenu pooonego w zasigu obszaru NATURA 2000 - projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (PLH120048) - utworzonego w celu ochrony terenw posiadajcych wysokie walory przyrodnicze, zgodnie z przepisami odrbnymi - zabrania si podejmowania dziaa mogcych w znaczcy sposb pogorszy stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkw rolin i zwierzt, a take w znaczcy sposb wpyn negatywnie na gatunki, dla ktrych ochrony zosta wyznaczony obszar Natura 2000. Uytkowanie nie moe spowodowa zaniku okrelonego typu siedliska, zmniejszenia jego powierzchni, zaburzenia jego struktury i funkcji. Planowane przedsiwzicia, ktre nie s bezporednio zwizane z ochron obszaru Natura 2000, lub nie wynikaj z tej ochrony, a ktre mog na te obszary znaczco oddziaywa, wymagaj przeprowadzenia postpowania na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych. 11. Wzdu cieku wodnego potoku Leksandrwka - ustala si stref hydrogeniczn o zasigu okrelonym na rysunku zmiany planu. W strefie tej ustala si konieczno pozostawienia naturalnej rolinnoci tworzcej biologiczn otulin cieku oraz dopuszcza si realizacj zieleni urzdzonej stanowicej uzupenienie naturalnego rodowiska. W strefie tej obowizuje zakaz zabudowy kubaturowej. 12. Zabrania si grodzenia nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych w odlegoci mniejszej ni 1,5 m od linii brzegu, a take zabrania si uniemoliwiania przechodzenia przez ten obszar dla prowadzenia robt remontowych i konserwacyjnych w korytach ciekw. 13. W terenach objtych stref urzdze wodno melioracyjnych , w sposobie zagospodarowania, w tym zainwestowania tych obszarw ustala si konieczno zachowania cigoci prawidowego funkcjonowania systemw melioracyjnych; w przypadku kolizji z planowanym zainwestowaniem, dopuszcza si ich przebudow, odbudow i rozbudow na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych. 14. W terenach objtych stref ochrony ekspozycji zabytkowego zespou ustala si konieczno celowego ksztatowania zabudowy i zagospodarowania, poprzez: 1) realizacj zabudowy, ktra nie przesoni panoramy wzgrza zamkowego oraz klasztornego, poprzez ograniczenie maksymalnej wysokoci zabudowy, zgodnie z ustaleniami okrelonymi w Rozdziale III; 2) zakaz realizacji zwartych zespow zieleni wysokiej. 9. Zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci. 1. Nie okrela si obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziau nieruchomoci. 2. Ustala si, i dla zabudowy w terenie produkcyjno usugowym minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziaek budowlanych wynosi 5000m2 . 3. W terenie produkcyjno usugowym dokonywanie nowych podziaw dziaek moe odbywa si zgodnie z ustaleniami okrelonymi w ust. 2 oraz przy utrzymaniu zasady, i drogi zapewniajce dojazd do nowo wydzielanych dziaek budowlanych s prostopade lub rwnolege do istniejcej struktury podziaw. Dopuszcza si tolerancj od powyszej zasady wynoszc do 200 . 4. W terenie zabudowy usugowej wyznaczonym niniejsz zmian planu zakazuje si dokonywania podziaw na nowe dziaki budowlane. 10. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji. 1. Ustala si nastpujce zasady obsugi komunikacyjnej: 1) W terenie zabudowy usugowej:

Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany

Strona 7

a) elementem podstawowego ukadu drogowego jest droga powiatowa nr 2077 K Nowy Winicz Lipnica Murowana zapewniajca powizania obszaru objtego zmian planu z ukadem drg gwnych oraz powizania gminy z gminami ssiednimi; b) dostp do drogi zbiorczej moe by zrealizowany wycznie za porednictwem istniejcego zjazdu, przebudowanego do parametrw okrelonych w przepisach odrbnych. 2) W terenie produkcyjno usugowym obsuga komunikacyjna moe by zrealizowana za porednictwem istniejcego odcinka drogi wewntrznej pooonej poza obszarem objtym zmian planu. 2. Ustala si zasad obsugi parkingowej: 1) Dla zabudowy usugowej w terenie oznaczonym symbolem 16 U w obrbie terenu inwestycji naley zarezerwowa liczb miejsc parkingowych dostosowan do rzeczywistych potrzeb wynikajcych z charakteru i specyfiki dziaalnoci gospodarczej, przyjmujc minimum 4 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uytkowej podstawowej lub na 10 zatrudnionych. 2) Dla zabudowy w terenie produkcyjno usugowym oznaczonym symbolem 16PU w obrbie terenu inwestycji naley zlokalizowa proporcjonaln liczb miejsc parkingowych w zalenoci od wielkoci powierzchni uytkowej - 4 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uytkowej z wyczeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) lub jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 3. Ukad komunikacyjny moe by uzupeniany w razie potrzeb o drogi wewntrzne nie wyznaczone liniami rozgraniczajcymi, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym okrelonym w Rozdziale III niniejszej Uchway. 11. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1. Ustala si konieczno prowadzenia nowych cigw uzbrojenia oraz lokalizowania obiektw i urzdze infrastruktury technicznej w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych drg, ulic, doj pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodw technicznych i ekonomicznych dopuszcza si inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem, e nie bd narusza pozostaych ustale zmiany planu. 2. Ustala si, e szczegowy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony na podstawie prawomocnych decyzji dla poszczeglnych inwestycji. 3. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wod: 1) system zaopatrzenia w wod ma zapewni mieszkacom obszaru objtego zmian planu jak i pozostaym odbiorcom wymagan ilo wody i niezawodno dostaw oraz jako zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi; 2) zaopatrzenie w wod nowego zainwestowania nastpi poprzez rozbudow istniejcych sieci wodocigowych; ewentualnie dopuszcza si realizacj indywidualnych uj realizowanych zgodnie z przepisami odrbnymi. 4. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania ciekw: 1) odprowadzenie ciekw sanitarnych docelowo nastpi poprzez podczenie do kanalizacji zbiorczej, zakoczonej oczyszczalni ciekw; 2) na okres przejciowy do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si realizacj szczelnych zbiornikw wybieralnych lub przydomowych oczyszczalni ciekw, z obowizkiem podczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w chwili jej realizacji; 3) w terenie zabudowy usugowej oraz w terenie produkcyjno usugowym ustala si konieczno ochrony gruntw i wd przed zanieczyszczeniem ciekami komunalnymi i ciekami skaonymi substancjami ropochodnymi. Wymagana jest realizacja kanalizacji deszczowej szczelnej obejmujcej zwaszcza tereny utwardzone i parkingi, z nakazem oczyszczenia ciekw opadowych z terenw potencjalnie zanieczyszczonych przed wprowadzeniem do wd i do gruntu;
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 8

5. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego: 1) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorcw wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej redniego cinienia; 2) dla istniejcych gazocigw przy ustalaniu lokalizacji obiektw i drg naley zachowa odlegoci podstawowe zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi; 3) dla planowanych gazocigw redniego cinienia naley ustali strefy kontrolowane, w ktrych nie naley wznosi budynkw, urzdza staych skadw i magazynw, sadzi drzew oraz podejmowa adnej dziaalnoci mogcej zagrozi trwaoci gazocigu; 4) szeroko stref kontrolowanych, ktrych linia rodkowa pokrywa si z osi gazocigu, dla planowanych gazocigw redniego cinienia musi by zgodna z obowizujcymi przepisami odrbnymi. 6. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu ciepowniczego: 1) utrzymany zostanie istniejcy sposb ogrzewania obiektw i przygotowania ciepej wody uytkowej w oparciu o indywidualne rda ciepa; 2) ze wzgldu na ochron powietrza atmosferycznego zaleca si wykorzystywanie w nowych obiektach oraz przy przebudowie i rozbudowie obiektw istniejcych niskoemisyjnych nonikw energii (energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" - np. gaz, lekki olej opaowy) lub zastosowanie technologii zapewniajcych minimalne wskaniki emisyjne zanieczyszcze do rodowiska albo alternatywnych rde energii (energia soneczna, geotermalna); 7. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego: 1) rdem zaopatrzenia w energi elektryczn bdzie sie elektroenergetyczna redniego napicia poprzez stacje transformatorowe SN/nn; 2) zasilanie nowych odbiorcw wymaga bdzie rozbudowy sieci redniego i niskiego napicia oraz budowy nowych stacji transformatorowych; szczegowy przebieg linii redniego i niskiego napicia oraz lokalizacja nowych stacji transformatorowych zostan okrelone w projekcie budowlanym, a ustalone na podstawie prawomocnych decyzji dla poszczeglnych inwestycji; 3) strefy techniczne wzdu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz urzdze infrastruktury elektroenergetycznej, w tym wielkoci i sposb zagospodarowania tych stref musz by zgodne z obowizujcymi przepisami odrbnymi; 8. Ustala si nastpujce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemw telekomunikacyjnych zaspokojenie potrzeb uytkownikw w zakresie telekomunikacji nastpi w oparciu o istniejc infrastruktur telekomunikacyjn oraz poprzez rozbudow lub budow nowych urzdze infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej. Rozdzia 3. Ustalenia szczegowe dotyczce przeznaczenia terenw i zasad ich zagospodarowania 12. 1. Okrelone w Rozdziale III ustalenia dotyczce przeznaczenia terenw i zasad ich zagospodarowania obejmuj: 1) przeznaczenie podstawowe; 2) przeznaczenie dopuszczalne; 3) warunki lokalizacji obiektw i urzdze w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry: a) wysokoci zabudowy, b) geometrii dachu oraz standardw wykoczenia, c) kolorystyki obiektw, d) wskaniki powierzchni terenu biologicznie czynnej,
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 9

e) wskaniki dopuszczalnej powierzchni zabudowy, f) wskaniki intensywnoci zabudowy; 2. Warunkiem lokalizacji obiektw i urzdze w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest czne spenienie warunkw zapisanych w pozostaych ustaleniach Uchway. 13. 1. Wyznacza si teren zabudowy usugowej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16U. 1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala si obiekty usug komercyjnych w rozumieniu 4 ust. 1 pkt 20, z wykluczeniem stacji paliw; 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si: a) obiekty gospodarcze zwizane z przeznaczeniem podstawowym, obiekty socjalne, garae; b) obiekty magazynowe zwizane z obsug zlokalizowanych w tym terenie obiektw usugowych; c) sieci, urzdzenia i obiekty infrastruktury technicznej; d) dojazdy i zatoki postojowe, przejcia i cigi piesze; e) ziele urzdzon; 3) Warunkiem lokalizacji obiektw i urzdze w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogw i charakteru przeznaczenia podstawowego; 2. Ustala si nastpujce wymagania odnonie zasad ksztatowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Naley uwzgldnia uksztatowanie i pooenie terenu inwestycji, jego ekspozycj oraz zastane ssiedztwo; 2) W terenie zabudowy usugowej ustala si maksymaln wysoko: a) dla budynkw gospodarczych, magazynw i garay 7 metrw; b) dla obiektw usugowych 10 metrw; liczc od poziomu terenu przy gwnym wejciu do budynku do najwyej pooonej kalenicy dachu, lub najwyszej czci dachu w przypadku dachu jednospadowego; 3) W terenie zabudowy usugowej ustala si nastpujce wymagania w zakresie geometrii i pokrycia dachw: a) dla budynkw gospodarczych, magazynw i garay - realizacj dachw dwuspadowych lub wielospadowych, o jednakowym nachyleniu poaci gwnych od 30 do 45 lub realizacj dachw jednospadowych o nachyleniu poaci od 12 do 45; dopuszcza si dowietlenie dachw lukarnami lub oknami poaciowymi; b) dla obiektw usugowych - realizacj dachw jednospadowych o nachyleniu poaci od 12 do 45 lub realizacj dachw wielospadowych o nachyleniu poaci od 30 do 45; ponadto dopuszcza si dowietlenie dachw lukarnami lub oknami poaciowymi; 4) Dla obiektw w terenie zabudowy usugowej ustala si wymg realizacji dachw o kolorystyce ciemniejszej ni kolor cian oraz wprowadza si zakaz stosowania pokry dachowych w kolorach jaskrawych (np. intensywnie zielonych, intensywnie niebieskich); 5) Ustala si, e wskanik powierzchni terenu biologicznie czynnej nie moe by niszy ni 25% powierzchni terenu inwestycji; 6) Ustala si, e wskanik powierzchni zabudowy nie moe przekroczy 45% powierzchni terenu inwestycji; 7) Ustala si, e wskanik intensywnoci zabudowy nie moe przekracza 1,2; 8) Zakazuje si realizacji obiektw i urzdze tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.); 9) Ustala si konieczno uwzgldnienia zasad obsugi parkingowej terenu, o ktrych mowa w 10 ust.2;
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 10

10) Ustala si konieczno przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie ponadnormatywnego oddziaywania terenw komunikacji Ku, okrelonych w 8 ust.9;

potencjalnego

11) Ustala si konieczno przestrzegania zasad zagospodarowania w obszarze Natura 2000 okrelonych w 8 ust. 10; 12) Ustala si konieczno przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie hydrogenicznej okrelonych w 8 ust. 11; 13) Ustala si konieczno przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie ochrony ekspozycji okrelonych w 8 ust. 14. 14. 1. Wyznacza si teren produkcyjno - usugowy oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16 PU. 1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala si obiekty i urzdzenia zwizane z produkcj, skadowaniem i magazynowaniem surowcw i materiaw, ich przerobem oraz usugami zwizanymi z ich sprzeda, napraw lub przechowywaniem; 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si: a) obiekty gospodarcze zwizane z przeznaczeniem podstawowym, obiekty socjalne, garae; b) obiekty magazynowe zwizane z zwizane z przeznaczeniem podstawowym c) sieci, urzdzenia i obiekty infrastruktury technicznej; d) dojazdy nie wydzielone, parkingi i zatoki postojowe, e) ziele urzdzona; 3) Warunkiem lokalizacji obiektw i urzdze w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogw i charakteru przeznaczenia podstawowego. 2. Ustala si nastpujce wymagania odnonie zasad ksztatowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Naley uwzgldnia uksztatowanie i pooenie terenu inwestycji, jego ekspozycj oraz zastane ssiedztwo; 2) Dla obiektw w terenie produkcyjno usugowym ustala si maksymaln wysoko 12m, liczc od poziomu terenu przy gwnym wejciu do budynku do najwyej pooonej kalenicy dachu lub najwyszej czci dachu w przypadku dachu jednospadowego. Dopuszcza moliwo realizacji obiektw wyszych np. kominw lub czci obiektw, jeli jest to wymuszone wzgldami technologicznymi; 3) Dla obiektw przemysowych i magazynw w terenie produkcyjno usugowym w zakresie geometrii dachw ustala si - realizacj dachw jednospadowych lub dwuspadowych o nachyleniu poaci od 12 do 45 lub realizacj dachw wielospadowych o nachyleniu poaci od 30 do 45. W przypadku rozpitoci dachu powyej 20m dopuszcza si realizacj dachw paskich. Ponadto dopuszcza si dowietlenie dachw lukarnami, oknami poaciowymi lub wietlikami w przypadku realizacji dachw paskich; 4) Dla obiektw w terenie produkcyjno usugowym ustala si wymg realizacji dachw o kolorystyce ciemniejszej ni kolor cian; wprowadza si zakaz stosowania pokry dachowych w kolorach jaskrawych (np. intensywnie zielonych, intensywnie niebieskich); 5) Ustala si, e wskanik powierzchni terenu biologicznie czynnej nie moe by niszy ni 25% powierzchni terenu inwestycji; 6) Ustala si, e wskanik powierzchni zabudowy nie moe przekroczy 50% powierzchni terenu inwestycji; 7) Ustala si, e wskanik intensywnoci zabudowy nie moe przekracza 1,2; 8) Zakazuje si realizacji obiektw i urzdze tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.); 9) Ustala si konieczno uwzgldnienia zasad obsugi parkingowej terenu, o ktrych mowa w 10 ust.2;
Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany Strona 11

10) Ustala si konieczno przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie urzdze wodno melioracyjnych, okrelonych w 8 ust. 13. 15. 1. Wyznacza si teren zieleni nie urzdzonej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 ZR. 1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala si ki i pastwiska, tereny zieleni gowej, zadrzewienia rdpolne oraz tereny upraw polowych; 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si: a) sieci, urzdzenia i obiekty infrastruktury technicznej; b) dojazdy nie wydzielone, dojcia piesze i cieki rowerowe; c) dolesienia. 2. W obszarze terenw zieleni nie urzdzonej obowizuje zakaz zabudowy. Rozdzia 4. Ustalenia kocowe 16. Wysoko stawki procentowej sucej naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwizku z uchwaleniem planu, wynosi 10%. 17. W obszarze objtym zmian planu, trac moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecie Nowego Winicza uchwalonego Uchwa nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 31 sierpnia 2007 roku i Uchwa nr XIV/104/08 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 30 stycznia 2008 roku. 18. Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Nowego Winicza. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Jerzy acny

Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany

Strona 12

Zacznik Nr 1a do Uchway Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1a.pdf Rysunek zmiany planu dla dziaki nr 17/1 pooonej w Leksandrowej Zacznik Nr 1b do Uchway Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1b.pdf Rysunek zmiany planu dla dziaki nr 679 pooonej w Starym Winiczu Zacznik Nr 2 do Uchway Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowym Winiczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecie Nowego Winicza w zakresie dziaek nr: 17/1 pooonej w Leksandrowej oraz 679 pooonej w Starym Winiczu

Id: SRQCH-BNTEV-VIAFR-JWDAC-DULCJ. Podpisany

Strona 13