You are on page 1of 22

UCHWAA NR II/13/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : zmiany budetu Gminy Skawina na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zmniejsza si dochody budetu Gminy o kwot 5 104 796 z zgodnie z zacznikiem Nr 1 2. 1. Zmniejsza si wydatki budetu Gminy o kwot 5 104 796 z zgodnie z zacznikiem Nr 2, w tym: 1) 1) zmniejsza si wydatki biece o kwot 629 813 z zgodnie z zacznikiem Nr 2.1, 2) 2) zmniejsza si wydatki majtkowe o kwot 4 474 983 z zgodnie z zacznikiem Nr 2.2 2. Dokonuje si przeniesie wydatkw w budecie Gminy zgodnie z zacznikiem Nr 2 , 2.1 i 2.2 3. W zaczniku Nr 8.1 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., zmienionej uchwa Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 r. Wydatki na zadania przewidziane do wspfinansowania ze rodkw zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w latach 2010 2013, wprowadza si zmiany. Zacznik Nr 8.1 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 3 do niniejszej uchway. 4. W zaczniku Nr 9 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., zmienionej uchwa Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2010, wprowadza si zmiany w nastpujcy sposb: w dziale 600 kwot 3 881 556 zastpuje si kwot 3 644 898 w rozdziale 60004 kwot 2 483 000 zastpuje si kwot 2 458 000, w rozdziale 60014 kwot 1 398 556 zastpuje si kwot 1 186 898, w dziale 851 kwot 103 889 zastpuje si kwot 62 500 rozdzia 85195 skrela si, w dziale 921 kwot 4 280 500, zastpuje si kwot 4 290 000 i kwot 29 500 zastpuje si kwot 24 500 w rozdziale 92105 kwot 10 500 skrela si, a kwot 29 500 zastpuje si kwot 24 500 w rozdziale 92116, kwot 765 000 zastpuje si kwot 785 000. Zacznik Nr 9 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 4 do niniejszej uchway. 5. W zaczniku Nr 10 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., zmienionej uchwa Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 r. Prognoza dugu publicznego Miasta i Gminy Skawina na lata 2010 2020, wprowadza si zmiany. Zacznik Nr 10 do Uchway budetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 5 do niniejszej uchway. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

l.p. Dzia Nazwa - Tre 1. 600 TRANSPORT I CZNO w tym: b) dochody majtkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 6320) 333 570 333 570 Zmniejszenia 333 570

Zwikszenia

2.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody biece w tym: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470) - wpaty z zysku jednoosobowych spek Skarbu Pastwa lub spek jednostek samorzdu terytorialnego ( 0730) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) b) dochody majtkowe w tym: - wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego ( 0770)

4 563 630 313 630

196 600 196 600 98 500

313 630

96 100

2 000 4 250 000 4 250 000

3.

710 DZIAALNO USUGOWA w tym: a) dochody biece w tym: - wpywy z usug ( 0830)

10 000 10 000 10 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 1

4.

754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA w tym: a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od od osb fizycznych ( 0570) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych ( 6300)

9 767

7 200 7 200 7 200

9 767 9 767

5.

756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody biece w tym: - podatek dochodowy od osb prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomoci ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leny ( 0330) - podatek od rodkw transportowych ( 0340) - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opaconych w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - wpywy z opaty skarbowej ( 0410) - wpywy z opaty targowej ( 0430) - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw ( 0490) - podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 0500) - wpywy z rnych opat ( 0690) - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910)

196 000

2 034 904

196 000

2 034 904 500 000

1 145 204 6 000 3 100 55 000 10 000

90 000 14 500 100 000 100 000

181 000

6 600 19 500

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 2

6.

758 RNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody biece w tym: - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) b) dochody majtkowe w tym: - wpata rodkw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego ( 6680)

879 664 4 000 4 000

875 664 875 664

7.

801 OWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci ( 0570) - wpywy z usug ( 0830) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) b) dochody majtkowe w tym: - rodki na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 6207)

1 334 336

207 041 207 041 1 400

190 000 12 475 3 166

1 334 336 1 334 336

1 334 336

8.

852 POMOC SPOECZNA w tym: a) dochody biece w tym: - odsetki od dotacji oraz patnoci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych

9 108 9 108 1 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 3

nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 2910) 108

8 000

9.

853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ w tym: a) dochody biece w tym: - wpywy z usug ( 0830)

17 000 17 000 17 000

10.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: a) dochody biece w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2320)

9 820 9 820 9 820

11.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA w tym: b) dochody majtkowe w tym: - rodki na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 6207) OGEM DOCHODY:

2 038 830 2 038 830 2 038 830

2 038 830

8 476 133

3 371 337

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 4

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

l.p. Dzia Rozdzia Nazwa - Tre 1. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 40002 Dostarczanie wody w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe 2 000 000 Zmniejszenia 2 000 000

Zwikszenia

80 000

2 000 000

80 000 80 000

2.

600 60011

TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne krajowe w tym: b) wydatki majtkowe 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majtkowe

366 228 333 570 333 570 32 658 32 658

380 000

380 000 380 000

3.

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe

30 000 30 000 30 000

185 200 185 200

185 200

4.

710 71004

DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki biece 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:

137 700 85 000 85 000 45 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 1

a) wydatki biece 71035 Cmentarze w tym: b) wydatki majtkowe

45 000 7 700 7 700

5.

754 75412

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne w tym: b) wydatki majtkowe

9 600 9 600 9 600

6.

757 75702

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece

643 000 643 000

643 000

7.

801 80101

OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe 80104 Przedszkola w tym: a) wydatki biece 80110 Gimnazja w tym: a) wydatki biece 80195 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece

150 341 111 031

213 386 131 000 131 000

111 031 37 000 37 000 45 386 45 386 39 310 39 310

8.

851 85195

OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece

41 389 41 389 41 389

9.

852

POMOC SPOECZNA

39 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 2

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w tym: a) wydatki biece

4 000

4 000 30 000 30 000 5 000 5 000

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki biece

85216

Zasiki stae w tym: a) wydatki biece

10.

854 85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne w tym: a) wydatki biece 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki biece

8 000 2 000 2 000 6 000 6 000

11.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: b) wydatki majtkowe

2 245 624

2 245 624 2 245 624

12.

921 92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostae zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki biece 92116 Biblioteki w tym: a) wydatki biece 92195 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe

325 500 15 500 15 500

20 000

20 000 20 000 310 000 10 000 300 000

13.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

81 000 Strona 3

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

92601

Obiekty sportowe w tym: a) wydatki biece

40 000 40 000 26 000 26 000 15 000 15 000

92678

Usuwanie skutkw klsk ywioowych w tym: a) wydatki biece

92695

Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece OGEM:

6 030 382

925 586

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2.1 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

l.p. Dzia Rozdzia Nazwa - Tre 1. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 40002 Dostarczanie wody w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Zmniejszenia

Zwikszenia

80 000

80 000 80 000 80 000

2.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

30 000 30 000 30 000 30 000

3.

710

DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

130 000 85 000 85 000 85 000

45 000 45 000 45 000

4.

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego w tym:

643 000 643 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 1

- wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego

643 000

5.

801

OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 80104 Przedszkola w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 80110 Gimnazja w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 80195 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

39 310

213 386 131 000 131 000 131 000

37 000 37 000 37 000

45 386 45 386 45 386

39 310 39 310 1 400 37 910

6.

851

OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostaa dziaalno w tym: - dotacje na zadania biece

41 389 41 389 41 389

7.

852

POMOC SPOECZNA 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych

39 000 4 000

4 000 4 000 Strona 2

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

jednostek budetowych 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85216 Zasiki stae w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 5 000 5 000 10 000 20 000 10 000 30 000

5 000

8.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone

8 000 2 000 2 000 2 000

6 000 6 000 6 000

9.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury w tym: - dotacje na zadania biece 92116 Biblioteki w tym: - dotacje na zadania biece 92195 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

25 500 15 500 15 500

20 000

20 000 20 000 10 000 10 000 10 000

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 3

10.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 92678 Usuwanie skutkw klsk ywioowych w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 92695 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece jednostek budetowych z tego: - zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

81 000 40 000 40 000 40 000

26 000 26 000 26 000

15 000 15 000 15 000

OGEM:

990 199

360 386

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2.2 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

l.p. Dzia Rozdzia Nazwa - Tre 1. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 40002 Dostarczanie wody w tym: - wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 2 000 000 Zmniejszenia 2 000 000

Zwikszenia

2 000 000

2.

600

TRANSPORT I CZNO 60011 Drogi publiczne krajowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa obwodnicy Skawiny 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie nakadek bitumicznych - wykonanie projektw 60016 Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - tworzenie i rozwj stref aktywnoci gospodarczej (budowa ul. Nowoprzemysowej)

366 228 333 570 333 570 333 570 32 658 32 658

380 000

380 000 380 000 380 000 380 000

3.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykupy gruntw

185 200 185 200 185 200 185 200

4.

710

DZIAALNO USUGOWA 71035 Cmentarze w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 700 7 700 7 700 Strona 1

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

- budowa alejek, muru urnowego

7 700

5.

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa miejsc parkingowych przy OSP Skawina II

9 600 9 600 9 600 9 600

6.

801

OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy SP w Krzcinie - budowa sali gimnastycznej przy SP 1 z tego: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - budowa sali gimnastycznej przy SP w Krzcinie

1 910 194 1 910 194 1 910 194 4 000 1 906 194 1 906 194

1 799 163 1 799 163 1 799 163 1 799 163

7.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: - wniesienie wkadw do spek prawa handlowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa wodocigu Podgrki Tynieckie w Skawinie - kanalizacja sanitarna w gminie - dokumentacja - kanalizacja Samborek z tego: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - budowa kanalizacji sanitarnej Radziszw III a - tworzenie i rozwj stref aktywnoci gospodarczej (budowa kanalizacji Krakowska Rzepnik)

3 112 923

867 299

3 112 923 2 176 000 936 923

867 299

867 299 299 423 567 876

72 000 864 923 310 614 554 309

8.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostaa dziaalno w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa multicentrum

300 000 300 000 300 000 300 000

OGEM:

7 706 645

3 231 662

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 2

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2010

Dzia Rozdzia

Nazwa

Rodzaj dotacji z budetu

dla jednostek dla jednostek sektora spoza sektora finansw finansw publicznych publicznych 6 6 200 6 200 7

1 010

4 Rolnictwo i owiectwo

01008

Melioracje wodne Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

6 200

600 60004

Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

3 644 898 2 458 000 2 458 000

1 186 898 1 186 898

750 75020

Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

41 796 41 796 41 796

754 75411

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 75412 Ochotnicze strae poarne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansw publicznych Owiata i wychowanie

105 000 105 000 105 000

13 000

13 000 13 000

1 736 283 1 184 147 1 184 147 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu 1 184 147

801 80101 Szkoy podstawowe

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 1

terytorialnego 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub osob fizyczn 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub osob fizyczn 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85158 Izby wytrzewie Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 852 85203 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 85295 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 853 85395 Pozostaa zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany 12 000 12 000 60 000 52 500 52 500 62 500 10 000 10 000 617 283 51 000 566 283

1 119 000 1 119 000

15 980

15 980 15 980

10 000 10 000 10 000

84 000

84 000 84 000

3 000 3 000 3 000

60 000

12 000 42 000

Strona 2

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona wd Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 92118 Muzea Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 13 000 3 390 000 3 390 000 785 000 785 000 115 000 115 000 13 000 16 003 6 003 6 003

18 000

10 000 10 000

24 500 4 290 000 24 500 24 500

487 000 487 000

487 000

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.pdf Prognoza dugu publicznego Miasta i Gminy Skawina na lata 2010-2020

Id: AIUTO-TBMFM-PHTRZ-MLLGP-VIBYT. Podpisany

Strona 4