UCHWAŁA NR IV/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Tuchów na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d\, i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje: CZĘŚĆ I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tuchów § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.260.500,00 zł , z tego: a) dochody bieżące w kwocie 38.676.163,00 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 1.584.337,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 . 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.915.010,00 zł , z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 36.394.601,00 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 7.520.409,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 . 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.654.510,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.154.510,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ufp w kwocie 500.000,00 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.608.938,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.954.428,00 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3. § 2. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 197.427,00 zł. 2. Ustala się: wydatki z tytułu dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Tuchów w roku 2011 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.675.756,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 250.000,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł,
Id: NXIGF-GIECH-QPOAO-HQGRT-GENZM. Podpisany Strona 1

3) rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 480.700,00 zł , w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 0,00 zł, 4) rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 230.000,00 zł. CZĘŚĆ II. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe § 4. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 2.000.000,00 zł, 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 2.488.488,00 zł, 3) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - do kwoty 666.022,00 zł. 4) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2.925.506,00 zł, 5) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, w związku z finansowaniem działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - do kwoty 1.028.922,00 zł. § 5. Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do: 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, 2) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do maksymalnych wysokości określonych w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów, 3) zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do maksymalnej wysokości określonej w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów, 4) zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do maksymalnej wysokości określonej w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów, 5) zaciągnięcia kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, w związku z finansowaniem działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, do maksymalnej wysokości określonej w § 4 ust. 5; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów,

Id: NXIGF-GIECH-QPOAO-HQGRT-GENZM. Podpisany

Strona 2

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, zmianę kwot na wydatki majątkowe oraz przenoszenie kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach działu klasyfikacji budżetowej, b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki oraz z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, c) w obrębie grupy wydatków działu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i w granicach kwot ustalonych w budżecie. 9) udzielenia poręczeń i gwarancji wysokości 197.427,00 zł. w roku budżetowym do maksymalnej

CZĘŚĆ III. Ustalenia dodatkowe i końcowe § 6. Ustala się szczegółowość: 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku składanej przez Burmistrza Tuchowa Radzie Miejskiej w Tuchowie w terminie do dnia 31 sierpnia 2011, jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) sprawozdanie z wykonania w I półroczu 2011 roku planu finansowego Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów tych jednostek. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona

Id: NXIGF-GIECH-QPOAO-HQGRT-GENZM. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik2.pdf TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2011 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik3.pdf TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2011 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik4.pdf TABELA NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2011 ROK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik5.pdf TABELA NR 4 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Id: NXIGF-GIECH-QPOAO-HQGRT-GENZM. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik6.pdf TABELA NR 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Id: NXIGF-GIECH-QPOAO-HQGRT-GENZM. Podpisany

Strona 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful