You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Limanowa oraz osiągnięty wynik sportowy. § 2. 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane nagrody pieniężne. 2. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla Gminy Limanowa. § 3. Nagroda pieniężna może być przyznana raz w roku zawodnikowi, który: 1) ustanowił rekord Świata, Europy lub Polski, 2) zajął miejsca od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich, w mistrzostwach Świata, Europy, Polski oraz odpowiednio we współzawodnictwie dla osób niepełnosprawnych, 3) posiada inne niż określone w pkt 1 i pkt 2 udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu, oraz jest zameldowany na pobyt stały i stale zamieszkuje na terenie Gminy Limanowa. § 4. Określa się następującą wysokość nagród, o których mowa w § 3: 1) za zajęcie pierwszego miejsca: a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 2000 zł; b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 5000 zł; c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości do 10000 zł; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do 10000 zł; e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do 1000 zł. 2) za zajęcie miejsc 2 i 3: a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 1500 zł; b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 3000 zł; c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości do 8000 zł; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do 8000 zł; e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do 800 zł; 3) za zajęcie miejsc od 4 do 6:
Id: RODID-XHWQP-ALSSU-AAOVP-TAIJI. Podpisany Strona 1

a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 600 zł; b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 1500 zł; c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości do 5000 zł; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do 5000 zł; e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do 600 zł; 4) za zajęcie miejsc 7 i 8: a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 500 zł; b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 1000 zł; c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości do 3000 zł; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do 3000 zł; e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości 500 zł; 5) za ustanowienie rekordu: a) Świata, w wysokości do 10000 zł; b) Europy, w wysokości do 5000 zł; c) Polski, w wysokości do 3000 zł; 6) za inne szczególne osiągnięcia sportowe, w wysokości do 3000 zł. § 5. Zawodnikowi gier zespołowych przyznaje się nagrodę w wysokości do 50% przysługującej za dane osiągnięcie nagrody indywidualnej. § 6. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: 1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu; 2) trenerzy; 3) osoba zainteresowana lub jej opiekunowie prawni; 4) nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół. 2. Wniosek, o którym mowa w ust 1, powinien zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego; 2) imię i nazwisko zawodnika wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej; 3) opis osiągnięć sportowych; 4) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia; 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się w Urzędzie Gminy Limanowa do 31 marca danego roku kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim. § 7. 1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu do ich składania. 2. Ustalając wysokość nagrody Wójt bierze pod uwagę opinię Gminnej Rady Sportu w Limanowej. § 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody sportowe określa Rada Gminy Limanowa w uchwale budżetowej gminy. § 9. W 2011 r. wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe w 2010 r. można składać w terminie do 31 sierpnia 2011 r. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Limanowa. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: RODID-XHWQP-ALSSU-AAOVP-TAIJI. Podpisany

Strona 2