Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s

LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO sakymas

D L elektros rengini eksploatavimo saugos taisykli patvirtinimo

2004 m. lapkri io 26 d. Nr. 4-432 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu: 1. T v i r t i n u Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykles (pridedama). 2. P r i p a s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kio ministro 2002 m. vasario 5 d. sakym Nr. 40 D l

Saugos taisykli eksploatuojant elektros renginius DT 11-02 patvirtinimo ( in., 2002, Nr. 27-974). 3. is sakymas sigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Laikinai einantis kio ministro pareigas Petras ______________

sna

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kio ministro 2004 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. 4-432

ELEKTROS RENGINI

EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKL S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros rengini eksploatavimo saugos taisykl s (toliau

EST) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

energetikos statymo ( in., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 punktu. EST reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiek jams, perdavimo bei skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams, t. y. visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros renginius, taip pat atliekantiems su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra b tinos atitinkamos priemon s apsaugai nuo elektros u tikrinti. EST netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto priemoni vidaus elektros rang ir kitose srityse, kuriose naudojama speciali parametr elektros srov .

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus reikia vadovautis gamintojo eksploatacijos ir saugos instrukcijomis. Eksploatuojant speciali j parametr elektros srov s renginius (ry io, elektrifikuoto miesto ir gele inkelio, oro, vandens transporto ir kitus) reikalinga vadovautis kit institucij parengtomis specializuotomis taisykl mis, kurios neturi prie tarauti EST reikalavimams. 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, eksploatuojantys elektros renginius arba vykdantys su elektros rengini eksploatavimu nesusijusius darbus, vadovaujasi EST bei darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijomis (toliau DSI).

3. EST reikalavimai galioja veikiantiems auk tesn s kaip 50 V tampos kintamosios srov s ir auk tesn s kaip 75 V tampos nuolatin s srov s elektros renginiams. 4. Elektros rengini savininkas, o jeigu darbo santykiai reguliuojami darbo sutartimi, tai darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo operatyvin je ir technin je dokumentacijoje pa ymi visus veikian ius elektros renginius normini akt arba rengini savininko nustatyta tvarka. Eksploatuoti elektros rengin , jeigu jis operatyvin je ir technin je dokumentacijoje n ra pa ym tas kaip veikiantis, draud iama. 5. Visi eksploatuojami elektros renginiai turi atitikti Elektros rengini gamintojo parengt Techninio eksploatavimo instrukcij (toliau rengimo taisykli (toliau E T), taip pat

TEI) reikalavimus. Prie pradedant eksploatuoti

elektros rengin , turi b ti gyvendinti i taisykli , Elektrini ir elektros tinkl eksploatavimo taisykli , patvirtint Lietuvos Respublikos kio ministro 2001 m. gruod io 21 d. sakymu Nr. 389 ( in., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207), kit galiojan i eksploatavimo taisykli (toliau TET) reikalavimai.

6. Teis s ir kit normini akt (taisykli , standart , instrukcij ir kt.) reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuri veikla susijusi su elektros gamyba, perdavimu, paskirstymu ir vartojimu. 7. Asmenys, pa eid iantys EST ir kitus apsaug nuo elektros poveikio reglamentuojan ius teis s ir kitus norminius aktus, atsako Lietuvos Respublikos statym ir kit teis s akt nustatyta tvarka. 8. Elektros renginio eksploatuotojas atsakingas u EST reikalavim vykdym . U darbuotoj apr pinim b tinomis apsaugos nuo elektros priemon mis ir reikalinga normine dokumentacija yra atsakingas darbdavys. 9. Elektrotechnikos darbuotojas atsako u EST vykdym pagal jam suteikt apsaugos nuo elektros kategorij , kompetencij , teises ir pareigas, kurios yra apibr tos darbo sutartimis arba kita forma teisintomis abipus mis prievol mis. 10. iose taisykl se vartojamos s vokos: Apsauga nuo elektros Apsauginis nulinimas Apsauginis i jungimas nepavojing Apsauginis eminimas technini , organizacini priemoni ir teis s akt , skirt mon ms apsaugoti nuo pavojing

ir kenksming elektros srov s, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statin s elektros poveikio, visuma. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros greitai veikian io skirtumin s srov s automatinio jungiklio i sijungimas, u tikrinantis em saugomoje grandin je. elektros rengini srovei laid i korpus ir kit konstrukcini dali sujungimas elektros grandine su emintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku. mogui srov s dyd io ir jos trukm s derin atsiradus srov s nutek jimui

grandine su eminimo renginiu.

Aptvaras

elementas, apsaugantis dirban iuosius nuo tiesioginio kontakto su tamp turin iomis dalimis bet kuria vartotojo elektros rengini prie i rai savininko, darbdaviui atstovaujan io

kryptimi ir nuo elektros lanko, galin io kilti jungiant komutavimo aparatus arba kitus pana ius renginius. Asmuo, atsakingas u elektros k , ar jo galioto asmens paskirtas asmuo. Auk toji tampa didesn nei 1000 V kintamosios srov s ir didesn nei 1500 V nuolatin s srov s tampa. perdavimo ir skirstom j tinkl elektros rengini (linij , transformatori , yn , RAA Automatizuotas valdymas

grandini ir t. t.) aparat komutavimas nuotoliniu b du i atitinkamo perdavimo ar skirstom j tinkl operatoriaus dispe erinio valdymo sistemos (SCADA), kurioje pagal perjungim lapelius suprogramuota atskir tinklo element komutacini aparat (jungtuv , skyrikli ir emikli ) ir antrini grandini perjungimo veiksm seka. Darbdavio galiotas asmuo paved (toliau padalinio vadovas ar kitas darbuotojas, kuriam asmuo, atstovaujantis darbdaviui, gyvendinti darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimus mon je ir (ar) mon s strukt riniame padalinyje darbdavio galiotas asmuo darbuotoj saugai ir sveikatai). organizacini ir technini priemoni visuma, skirta u tikrinti darbuotojams saugi darbo i aplink patekti.

Darbo vietos ruo imas

aplink vykdant darbus elektros renginiuose bei sp ti pa alinius asmenis apie ioje darbo aplinkoje egzistuojant elektros pavoj ir u drausti jiems Darb kategorijos I kategorija II kategorija III kategorija darbai elektros pavojaus at vilgiu:

darbai, vykdomi ant arba arti tampos turin i dali ; darbai, vykdomi atjungus tamp ; darbai, vykdomi neatjungus tampos, toli nuo tamp turin i dali . izoliacij , kurias sudaro pagrindin ir papildoma izoliacija, sistema. Dviguba izoliacija ymima veikian i elektros rengini technologinis valdymas, technin prie i ra, paleidimas ir derinimas, darbo priemon , turinti elektros pavar .

Dviguba izoliacija enklu . Eksploatavimas

matavimas, bandymas, remontas. Elektrifikuotas mechanizmas Elektros renginys elektros tinklo (grandin s) elementas, kei iantis, reguliuojantis, matuojantis, kontroliuojantis

elektrinius ir neelektrinius vairi proces , ma in ir mechanizm parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, kei iantis arba naudojantis elektros energij . Elektros renginio eksploatuotojas Elektros rengini patalpa elektros renginio savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kurio nuosavyb je arba inioje (balanse ir pan.) yra veikiantis elektros renginys. patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, pa ym ta enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. Kitiems asmenims nuolat pri i rint. Elektros rengini savininkas elektros renginiai. Elektros rengini teritorija stacionariai atitverta teritorija, kurioje sumontuoti veikiantys elektros renginiai, patekimo j vartai pa ym ti enklu ATSARGIAI, ELEKTROS SM GIO PAVOJUS ir kuri be prie i ros leid iama eiti tik tuos elektros renginius pri i rin iam elektrotechnikos darbuotojui. fizinis arba juridinis asmuo, kuriam nuosavyb s ar patik jimo teise priklauso i patalp leid iama eiti tik auk iau min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam

200 m. i teritorij leid iama eiti tik min tam elektrotechnikos darbuotojui leidus arba jam nuolat Elektrotechninis darbas darbas. Maitinami i tinklo lizdo be eminimo kontakto. kuriuose n ra element apsauginio eminimo laidui prijungti. bet prie j korpus yra prijungti apsauginio eminimo PE laidai. kurios yra nutolusios nuo ios 330 400 kV tampos OL renginio atjungimas tampos indikatorius tampos i jungimas elektros grandines komutuojan iais elektros aparatais.Kitiems asmenims pri i rint. komutaciniais ir valdymo aparatais. kai n ra matomo elektros kontakto nutraukimo. III klas tampos. I klas elektrotechnikos gaminiai. b) vandens sluoksnis nuo vandens pavir iaus iki dugno. kuris bud damas turi teis vykdyti Operatyvinis (budintysis) darbuotojas Operatyviniai prie i ros darbai elektros rengini operatyvin prie i r . vykdyti juose operatyvinius perjungimus. Indukuotos tampos zona oro linijos a ies ma iau kaip: 110 kV tampos OL 100 m. Prie ios klas s elektros rengini priskiriami tie. o pastat ir statini pamat pus 0. nuolatiniai elektros tinkl ir veikian i elektros rengini darbo stabilum u tikrinantys prie i ros ir valdymo operatyviniai darbai. II klas elektrotechnikos gaminiai. o nelaivybiniams vandens telkiniams kaip ir oro linijoms.6 m atstumu. skirtas tampos buvimui ar nebuvimui elektros grandin se nustatyti. elektrotechnikos darbuotojas. i abiej pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. esantys virv laidyje. elektros srov s grandin s tarp elektros renginio ir tampos altinio nutraukimas zona i ilgai 110 kV ir auk tesn s tampos kintamosios srov s oro linijos (OL). kuri elektrotechnikos gaminiai. 0I klas elektrotechnikos gaminiai. kurios yra nutolusios nuo kra tini linij konstrukcij kra tini ta k 1 m. turin iais matom komutuojan i kontakt pad t . Maitinami i tinklo lizdo su eminimo kontaktu. . Kabeli linijos (KL) apsaugos zona: a) em s ruo as i ilgai po emin s KL. kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrinama saugia renginio dalyse n ra didesn s negu 50 V kintamosios tampos arba 75 V nuolatin s emiausi ja tampa ir kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv . kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina tik pagrindin izoliacija ir kuriuose yra eminti skirtas elementas. vis elektros srov s grandini tarp elektros tampos altinio ir renginio nutraukimas taisas arba prietaisas. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina ne tik pagrindin izoliacija. i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. i abiej linijos pusi apribotas vertikaliomis plok tumomis. kurios yra nutolusios nuo kra tini kabeli 100 m atstumu laivybiniams vandens telkiniams. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina pagrindin elektrotechnikos gaminiai. kuriuose apsaug nuo pavojingo elektros srov s poveikio u tikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija. kuriam atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija. Elektrotechnikos gamini klas s pagal apsaugojim nuo elektros poveikio: 0 klas izoliacija.

oro linija. Pramoninio da nio (50 Hz)elektromagnetinio lauko intensyvumoparametrai magnetinio lauko stipris. kurios yra nutolusios nuo kra tini onus. stiprio skaitin vert . kai jie nenukryp iki 1 kV tampos OL 6 ir 10 kV tampos OL 35 kV tampos OL 110 kV tampos OL kaip 2 km ilg . santykiu su r melio srov s magnetiniu momentu. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko takos zona elektrinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 5 kV/m ir (arba) magnetinio lauko stipris yra ne ma esnis kaip 0.Operatyvinis remonto darbuotojas specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas. zona i ilgai kintamosios arba nuolatin s srov s oro linijos. mogui tenkanti tampos dalis. kuri sudaro em s ruo as ir oro erdv . kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris ir pa eid iama pagrindin izoliacija. kuriuo teka srov . apibr iama did iausio sukimo momento dyd io. Magnetinio lauko stiprio Tarptautin s sistemos (SI) vienetas yra amperas metrui (A/m) (arba kA/m =1000 A/m). i abiej linijos pusi apriboti vertikaliomis plok tumomis. kai srov nuo 50 V iki 1000 V kintamosios srov s ir nuo 75 V iki 1500 V nuolatin s srov s tampa. Jeigu pa ym jime nurodyta tik emoji tampa. izoliacija. kuri apsaugo nuo pavojingo elektros poveikio.9 kA/m. nesukelia sveikatos sutrikim ar ligos ir neturi takos paveldimumui. aparatais arba tam skirtais taisais gali b ti jungta tampa. Elektrotechnikos darbuotojais vadinami asmenys. kuri visa ar atskiri jos ruo ai. elektrinio lauko. iais atstumais: 2 m. sudarantys bendr ne ma esn remontuoja veikian ius elektros renginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus. kuri u tikrina tok pat apsaugos laipsn kaip ir dviguba Saugi emiausioji tampa II. bendra srovini dali izoliacija. skirta pagrindinei apsaugai nuo pavojingo elektros poveikio. kai erdv . Pagrindin izoliacija Papildoma izoliacija srovini dali izoliacija. yra kitos veikian ios 110 kV ar auk tesn s tampos OL indukuotos tampos zonoje. papildanti pagrindin izoliacij . 20 m. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI 11. turintys atitinkam elektrotechnin i silavinim arba atlik sta uot ir nustatyta tvarka atestuoti ir turintys nustatytos formos atestavimo pa ym jimus (atestatus). kur yra jungta arba bet kuriuo metu komutaciniais mogaus k nu teka i kojos koj . 15 m. 10 m. kuris. Remonto darbuotojas Sustiprinta izoliacija izoliacija. elektrotechnikos darbuotojas. veikian io lauke esant r mel . tampa. kuris remontuoja veikian ius elektros renginius. Veikiantis elektros renginys ingsnio tampa emoji tampa toks elektros renginys. nevir ijanti 50 V kintamosios srov s ir 75 V nuolatin s srov s. 30 m. Oro linija indukuotos tampos zonoje Oro linijos (OL) apsaugos zona laid . pagrindin magnetinio lauko charakteristika. kuris eksploatuoja. veikdamas darbuotoj vis jo darbo 330 400 kV tampos OL Leid iama elektrinio lauko stiprio skaitin vert Magnetinio lauko stipris laikotarp . pa ym jimas galioja darbams iki 1000 V kintamosios srov s ir 1500 V .

15. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJ FUNKCIJOS. kuri sveikata patikrinta Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka bei periodi kumu ir leista dirbti veikian iuose elektros renginiuose. iuo atveju priimti darb asmenys vadinami sta uotojais. 16. instruktuojamas. gali dirbti veikian iuose elektros renginiuose tik pri i rimi atestuoto elektrotechnikos darbuotojo. pa ym jimas galioja darbui vairios tampos elektros renginiuose (be apribojim ). 17. sakymu Nr.7.5. kaip jo inios vertintos atestavimo komisijos. kol neatestuoti pagal toje darboviet je u imamas pareigas.3. atestuojamas ir lavinamas vadovaujantis Darbuotoj . privalo tur ti auk t apsaugos nuo elektros kategorij . PK). Nr. arba kitais teis s aktais.3.1. ne jaunesni kaip 18 met . I silavinimo reikalavimai atitinkamos kvalifikacijos darbuotojams. 15.4. baland io 23 d. turintys darbdaviui atstovaujan io arba jo galioto asmens suteiktas jiems elektrotechnikos darbuotojo teises. 15. 39-972). lavinimo ir atestavimo nuostatais. nustatyta tvarka i mokyti atpalaiduoti nukent jus j nuo elektros srov s ir suteikti jam pirm j pagalb . Elektrotechnikos darbuotojas rengiamas. o darbuotojams. nurodyti 1 priede.. 1996. Elektrotechnikos darbuotojui apsaugos nuo elektros po i riu gali b ti suteikta atitinkama kategorija priklausomai nuo to. pradin kategorija (toliau AK). 15.6. turintiems teis dirbti renginiuose be tampos apribojimo. 15. 2 priede. nustatyta tvarka atestuoti ir jei j pa ym jimuose padaryti atitinkami ra ai. 14.2.2. ir nuo to. 13.nuolatin s srov s renginiuose. TEIS S IR PAREIGOS . Savaranki kai dirbti veikian iuose elektros renginiuose gali asmenys: 15. patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1996 m. 15. ie reikalavimai apsaugos nuo elektros kategorijoms gyti taikomi naujiems darbuotojams. 18. o jeigu tampa nenurodyta. 102 ( in. teori kai ir prakti kai apmokyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas. VK). III. vidurin kategorija (toliau 13. atliekan i darbus veikian iuose elektros ir ilumos renginiuose. 12.1. Nauji priimti darb asmenys. Valstyb s tarnautojai ar kiti darbuotoj saugos ir sveikatos srities specialistai. jei atestavimo metu inios atitinka toms kategorijoms keliamus reikalavimus. Elektrotechnikos darbuotojui gali b ti suteiktos ios apsaugos nuo elektros kategorijos: 13. kontroliuojantys elektros saugos reikalavimus. i klaus vadin ir pirmin instruktavim darbo vietoje. dirbantiems su emosios tampos elektros renginiais. Jau gijusiems atitinkamas kategorijas iki i EST sigaliojimo jos i lieka. auk ta kategorija (toliau 13. 15. kok elektrotechnin i silavinim min tas darbuotojas yra gij s.

8. 21. turintys teis asmeni kai ap i r ti auk tosios tampos elektros renginius. 19. E T ir TET reikalavimus. gali sudaryti sutartis su mon mis. atsaking u elektros k . atsaking u elektros k . 22. 19. atsakingas u elektros k .10. 19. privalo u tikrinti patikim elektros rengini veikim pagal EST. nustatyta tvarka skiria toms funkcijoms atlikti tinkamai apmokytus reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojus. 19.6. darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo (ne elektros energetin ms mon ms neb tinai elektrotechnikos darbuotojas). remonto darbuotojas. pagal atliekamas funkcijas vienfaziam elektros vadui. Kitais atvejais atsakingas u elektros k gali b ti VK darbuotojas. pri i rintysis. Elektrotechnikos darbuotojai organizuoja ir vykdo elektros rengini technin prie i r .9. privalo tur ti ne emesn kaip VK. Elektros energetikos mon se toks asmuo skiriamas atsakingas tik u pagalbini statini (dirbtuvi .1. remonto. 19. gali b ti sudaromos sutartys su mon mis. Elektrotechnikos darbuotojai. montavimo. Jei turim emosios tampos elektros rengini leista naudoti galia yra ne didesn kaip 30 kW arba esant rengini operatyvin valdym . darbuotoj saug ir sveikat .) elektros renginius. sta uotojas. atsakingas u vartotojo elektros k . administracini pastat ir pan.19. . vykdo juose perjungimus bei atlieka jiems priskirt yra skirstomi taip: 19. Neoperatyviniai darbuotojai.4. sand li . brigados narys. 23. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . asmuo.2. Jei elektros rengini leista naudoti galia vir ija 100 kW arba yra auk tosios tampos rengini . o emosios tampos PK. 19. atsakingas u elektros k . kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo. Asmuo. derinimo ir bandymo darbus. 19. bendrijos. asmuo. turintis teis asmeni kai ap i r ti elektros renginius. galin io b ti atsakingo u elektros k . 20. 19. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos i duot atitinkam elektros rengini eksploatavimo atestat . vykdydamas elektros rengini eksploatavim . 19. operatyvinis remonto darbuotojas.7. organizuodami ir vykdydami darbus elektros renginiuose. Vartotojo elektros renginiuose privalo b ti skiriamas asmuo. turintis ne trumpesn kaip 1 met darbo su elektros renginiais sta . staigos. is asmuo turi tur ti AK. kininkai. operatyvinis. 24. atsakingo u elektros k . Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo skiria asmen . Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo u tikrina darbuotoj saug ir sveikat organizuodamas bei vykdydamas darbus jo nuosavyb je esan iuose arba jo valdomuose elektros renginiuose. skirti asmens. skiria renginius eksploatuojanti mon . Tokiu atveju asmen . neb tina.3. darb vadovas.5. darb vykdytojas. mon s. Neturint reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotoj .

1. pasteb j s darbuotoj saug ir sveikat reglamentuojan i . rengini schemas. 30. vadovauja brigados nariams. brigados nari darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim vykdym . dirbantiems pagal nurodymus ar pavedimus. Dirbant pagal nurodymus ar pavedimus darb vadovas instruktuoja darb vykdytoj . kad darbo vieta paruo ta tinkamai. i kabint enkl i saugojim iki darbo pabaigos. pri i rin iojo arba brigados nario funkcijas. instruktavim jis formina Nurodym registravimo ir pavedim forminimo urnale. 26. aptvar . darbo vietose u d t emikli . konstrukcijas ir kitus ypatumus.3.2.3. jei jie neprie tarauja EST ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. tinkam priemoni . 30. tinkam ir pakankam darbo vietos paruo im ir jos sutvarkym baigus darbus. darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas. Darb vadovais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. Darb vadov . darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas. 30. Darb vadovas gali atlikti darb vykdytojo. leidimo brigadai dirbti tinkamum .4.5. Auk tosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti tik AK elektrotechnikos darbuotojas. organizuoja darb pagal darb vadovo nurodymus ar pavedimus vykdym . gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. pri i rin i j . Darb vykdytojai atlieka ias funkcijas: 30. jo forminim . eksploatacijos. 33. konstrukcijas ir kitus ypatumus. darbo ranki ir priemoni tvarkingum . 31. 32. emosios tampos elektros renginiuose darb vadovo funkcijas gali atlikti ne emesn s kaip VK elektrotechnikos darbuotojas. 28. jei darbo viet ruo kiti.1. Prie leisdamas brigadai dirbti. eksploatavimo. eksploatuojam sveikat . 30. Darb vadovas organizuoja elektros rengini eksploatavimo darbus. darb vykdytojas privalo sitikinti. u atsaking asmen ir brigados nari paskyrim . b ti ne 30. i vardyt nurodyme ar pavedime. priima darbo viet ir gauna leidim dirbti. eksploatuojam emesn s kaip VK. tur ti asmeninius elektros rengini raktus ir asmeni kai atlikti elektros rengini ap i ras. Jis turi teis duoti nurodymus ir pavedimus darbams elektros renginiuose. Darb vykdytojais skiriami elektrotechnikos darbuotojai. 32. Darb vykdytojas turi mok ti u tikrinti darbuotoj saug ir sveikat . ruo ia darbo viet ir leid ia dirbti.25. brigados nari teises ir pareigas nustato darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. Darb vykdytojui darb vadovo nurodymai yra privalomi. taip pat pagal vykdom darb apimtis mokantys u tikrinti darbuotoj saug ir 27. vykdym . gerai i manantys eksploatuojam elektros rengini rengimo. pakankam j kvalifikacij ir brigados kiekybin sud t . darb vykdytoj . 32.4. rengini schemas. specialaus instrukta o kokyb . turintys operatyvinio remonto darbuotojo teises atlieka operatyvinius perjungimus. Darb vykdytojas. Darb vadovas atsako u nurodyme ar pavedime nustatyt organizacini ir technini priemoni tinkamum bei pakankamum saugiam darbui atlikti. ir instruktuoti pagal nurodym dirban ius brigados narius. 29. Darb vykdytojas atsakingas u : 32. 32.2.

statin s elektros. bet draud iama tam tikslui naudoti autotransformatorius. apsaugini priemoni naudojimas. kuri antrin apvija elektri kai atskirta nuo pirmin s apvijos. 36. ta iau: 35. pri i rintysis atsako tik u pri i rim darbuotoj apsaug nuo priart jimo prie tamp turin i srovini dali ar iau negu i taisykli 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. Pri i rintysis turi b ti ne emesn s kaip VK. vykdan ius ne elektrotechninius darbus elektros renginiuose arba j apsaugos zonose ir pan. . atjungt srovini dali dali ir pa aliniai mon s nepatekt vykdom darb zon . Pri i rintysis tai elektrotechnikos darbuotojas. 35. Sta uotojas dirba pri i rimas paskirto kvalifikuoto VK arba AK darbuotojo. j taikym darbe iki bus atestuotas ir jam bus leista savaranki kai dirbti su elektros renginiais. 35. draud iama. u tikrinantys darbo vietose darbuotoj saug ir sveikat (apsaugantys dirban iuosius nuo prisilietimo prie tamp turin i dali atjungimai. Brigados nariai. skiriam j transformatori . Organizuojant ir vykdant darbus elektros renginiuose mogaus apsaugai nuo elektros srov s. 35. Technin ms priemon ms priskiriami techniniai veiksmai. paskirtas pri i r ti ne elektrotechnikos darbuotojus. elektromagnetini lauk ir elektros lanko poveikio turi b ti vykdomos organizacin s bei technin s priemon s. Pa eminti tamp leid iama tik tam tikslui skirtais transformatoriais ar kitais taisais. 41. pa emintos tampos naudojimas.2. Brigados nariais skiriami atitinkam teorin parengim ir praktini g d i turintys elektrotechnikos darbuotojai. 38.3. enkl i kabinimas ir darbo vietos aptv rimas. Jie turi i manyti darbuotoj saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas ir kitus reikalavimus pagal vykdom darb apimtis. Vykdyti elektrotechninius darbus. 37. Sta uotojas tai darbdaviui atstovaujan iojo arba jo galioto asmens paskirtas asmuo. Brigados nariai privalo vykdyti visus darb vykdytojo nurodymus.2. 41.1. draud iama nors ir trumpam laikui palikti darbuotojus be prie i ros. gilinantis profesines inias. pasteb j darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavim pa eidimus arba negalintys u tikrinti saugos darbe reikalavim . izoliuot eminimai. APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S IR B DAI 39. pri i rin iojo paskyrimas forminamas nurodymu. kad darbuotojai nepriart t neleistinais atstumais prie tamp turin i ranki ir priemoni naudojimas bei apsauga nuo elektros lauko) priklausomai nuo darb kategorijos. Pri i rin iojo funkcijos nustatomos tokios pat kaip ir darb vykdytojo. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vykdytoj . 40. 35.4. jei jie neprie tarauja i taisykli ir kit darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt reikalavimams. privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darb vadov .3. 41. paskyrus pri i rint j . naudojimas. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti taikomi ie apsaugos nuo elektros poveikio b dai: 41. Jam draud iama palikti darbo vietoje dirban i brigad be prie i ros.1. 34. IV. pri i rint dirban iuosius pri i rin iajam draud iama dirbti kok nors darb .teis s ir kit normini akt pa eidimus.

pagal darb vadovo nurodym . 44. renginiams nustatyt vardini parametr nevir ijimas.1.41. leidimas dirbti. Darbuotoj saug ir sveikat u tikrinan ios organizacin s priemon s yra: 44. 41. 41. 41. atsi velgdamas vietines s lygas.8. apsaugos nuo elektros enkl naudojimas. u saug darb vykdym atsaking asmen parinkimas ir paskyrimas. s ra us. skirtumin s srov s apsaugos greitai veikian i komutacini aparat naudojimas.1. Darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. 46.9. signalini spalv . darb forminimas nurodymu. darbo pertraukos bei darbo baigimo forminimas.3. 44. tampos i jungimas. 42.11. IEC. 44. asmen . 44.4. 41. 44. 44.9.4. garsin s ir regimosios signalizacijos naudojimas. eksploatavimo tvarka. 44.3. ORGANIZACIN S PRIEMON S 44. darb organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. CENELEC standart arba atitinkantys kitus Lietuvos Respublikoje galiojan ius darbuotoj saugos ir sveikatos norminius teis s aktus. 41.5. .12.8. paskyrimas. leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti. 43. potencial suvienodinimas. 41. 45. pagal darb vadovo pavedim . Leid iami ir kiti apsaugos nuo elektros poveikio b dai.7. 44. Pagrindiniai apsaugini priemoni reikalavimai pateikti i taisykli 11 priede. renginio atjungimas ir tampos nebuvimo patikrinimas.2. 41. kurie nustatyti ir leid iami Lietuvos. perk limas kit darbo viet . 41. rengini su dviguba arba sustiprinta izoliacija naudojimas. 45.10. elektros renginiuose vykdom neelektrotechnini darb prie i ra. V. elektros rengini srovei laid i korpus eminimas arba nulinimas.7. 45.6. ekranuojan i komplekt naudojimas.2. organizuojam pagal nurodymus ir pavedimus. atsaking u darb saug . Veikian iuose elektros renginiuose gali b ti dirbama: 45.5.6. pavedimu ar eksploatavimo tvarka. sudaro patikslint kriterij ir pagrindini darb .

vien nurodymo blank u pildo i duodantis asmuo. o kit pa tu. kai pasikei ia darb vykdymo s lygos. II kategorijos darbai auk tosios tampos renginiuose ir darbai su ieduotame emosios tampos tinkle. 50. Nurodymas laikomas galiojan iu. i forma mon s technikos vadovo sprendimu gali b ti i pl sta. kai auk tosios tampos renginiai yra u 52. Pagal nurodym turi dirbti ne ma iau kaip du darbuotojai.1.3. arba jos yra indukuotos tampos zonoje. bandymai paauk tinta tampa ne stacionariose laboratorijose. formina darb vykdytojas darb vadovo leidimu. 49. kai pasibaigia galiojimo laikas.4. t. turintys teis duoti nurodymus d l darbo tuose elektros renginiuose.5. trauktam brigados sud t . nurodym . leid iama prad ti dirbti tik prie darb prad i pasira ytinai i klausius .2. darbai sprogioje aplinkoje. jungtuv pripildyti oro. s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 49. 49. papildyta lentel mis. darbo prad ios ir pabaigos laikas ir saugaus atlikimo s lygos. Darb . i skyrus derinimo darbus. ali nustatomos I. y. darb saugos atsakomyb s ribos tarp susitarian i atitinkamose sutartyse. ir j saugai u tikrinti reikalinga elektrotechnikos darbuotojo prie i ra. Vykdant darbus pagal sudaromas sutartis. vykdant nurodytos apimties darbus. ry i nuolatini aptvar arba toliau. Pakeitim special j instruktavim .1. ne emesn s kaip VK darb vykdytojas ir PK brigados narys ar ne emesn s kaip VK pri i rintysis ir ne elektrotechnikos darbuotojas brigados narys. automatikos. kuriuos atlieka ne elektrotechnikos darbuotojai. I kategorijos darbai. DARB VYKDYMAS PAGAL NURODYMUS 48. 53. darbai emosios tampos dvigrand se oro linijose arba jei jose yra sankirt su veikian iomis oro linijomis. kai forminamas leidimas ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal 54. skaitant jo prat sim . Darbuotojui. atliekamus valdymo. nurodymas saugomas 30 kalendorini par . 49. i dav nurodym . renginiuose bei antrin se relin s j priimantis arba i duotas nurodymas perduodamas faksu ar elektroniniu apsaugos ir elektros energijos apskaitos grandin se. kai valdymo grandines reikia jungti tamp . darbai.47. leid iama ne ilgesniam kaip 30 kalendorini par laikui. kurioje nustatoma darbo vieta. Nurodymas nustoja galioti: 54. arba juos pakeit asmenys. Jis i duodamas dviem nustatytos formos blanko egzemplioriais (9 priedas).2. 51. brigados sud tis ir u darbuotoj saug ir sveikat atsakingi asmenys. 49. tekstais ir keliamais reikalavimais. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose. nema inan iais darbuotoj saugumo.6. i skyrus darbus. Perduodant nurodym ry i priemon mis. I duoti nurodym . 54. atliekam pagal nurodymus. Pakeisti brigados sud t gali tik darbuotojai. forminus darb baigim . Nurodymas tai ra ytin darb vadovo u duotis saugioms darbo s lygoms u tikrinti. elektros instaliacijoje. 49. 49.

II. visuose kituose elektros renginiuose darb vadovas. be pataisym . kai pakei iamas darb vykdytojas. gav operatyvinio darbuotojo.5. 54. . nurodomi darbo vietoje esantys neatjungti auk tesn s kaip 50 V kintamosios arba 75 V nuolatin s tampos vairios paskirties laidai. Per jimai i vienos darbo vietos kit turi b ti forminami nurodymo 4 lentel je ir tik visi kai u baigus darbus visose darbo vietose leid iama jungti tamp . kai. o nurodymo skiltyje Darbo vietos paruo tos. pavojing darb ir darb su potencialiai pavojingais renginiais vadovai. kuriam darbus sustabdo darbuotoj saug ir sveikat kontroliuojantys asmenys. neu pildytos eilut s perbrauktos. kad eilut je Pavedama nurodoma konkreti u duotis ir tiksli darbo vieta arba ruo as prijunginiai. Leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti pagal pavedimus ir nurodymus operatyvini darbuotoj valdomuose ar tvarkomuose renginiuose duoda operatyviniai darbuotojai. OL atram . 60.1. darbo vietos ribos. jei renginiuose remonto ir bandymo darbai atliekami pagal t pat nurodym . transformatori pastot se (objektuose) ar viename objekte keliuose prijunginiuose bei oro ir oro kabeli linijose. Brigadai leid iama duoti vien nurodym vykdyti paeiliui vieno tipo darbus keliose transformatorin se. 60. 59. kurias turi steb ti darb vadovas. pavard . 55.4. tarp kuri bus vykdomi darbai. leidimus ruo ti darbo viet ir leisti dirbti duoda vietiniai operatyviniai darbuotojai. Darb vykdytojui galima i ra yti kelis skirtingus nurodymus. jei visos darbo vietos iki darbo prad ios yra paruo tos. leidim . nustatomos ir nurodomos priemon s saugai u tikrinti. kuriuose lieka jungta tampa. 60. laikui.3. ra omas tikslus renginio dispe erinis pavadinimas.7.54. Eilut je Kiti reikalavimai nurodoma: 60. 60. 60. bet darbai tuo pa iu metu gali b ti vykdomi tik pagal vien nurodym .. jei remontui atjungtas OL ruo as lieka indukuotos tampos zonoje. numeriai. Elektros renginiuose. 58. Liko jungta tampa i kart nurodomi vis darbo viet elektros renginiai ir j dalys. Nustatant tvark reikia vadovautis nuostata.5. rengin b tina jungti tamp .3. NURODYMO PILDYMO NUOSTATOS 57. i dav s pavedim ar nurodym arba kitas darbdavio galiotas asmuo. trosai ir t.6. kuris valdo ar tvarko tuos renginius. kuriuose yra budintys vietiniai operatyviniai darbuotojai. Visi nurodyme atlikti ra ai privalo b ti ai k s. 56. atskiros operacijos ar darbo vietos..2. 54. 60. darbo k limo kranais vadovo vardas. skirstymo punktuose. KL ir OL ruo ai ir t. bandymo paauk tinta tampa atlikimas bei vadovo skyrimas bandymams. t. Nurodym numeracij ir pildymo tvark nustatyto darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo. pa ym jimo numeris. leidimas darbo metu laikinai atjungti stacionarius ar nuimti kilnojamus emiklius. 60.4. nebaigus vis nurodyme i vardyt darb . t.

kad teritorijoje. Gali b ti nustatomos ir kitos priemon s saugai u tikrinti.5. Liko jungta tampa nurodomi ar iausiai prie darbo vietos esantys renginiai arba j dalys.2. operatyvin s srov s ir pavaros j gos grandines jungti tamp ar jungtuv pripildyti oro. davusio pavedim . leidimas jungti rengin baigus darbus. trumpalaikiai ir nedidel s apimties II kategorijos darbai. 63. u duot . ir viengrand se emosios tampos oro linijose. signalizacijos ir RAA grandines. III kategorijos darbai. Dirbant pagal pavedim . derinant ar reguliuojant komutacin aparat . nei nurodyta 3 ir 4 IV. Nurodymai ir pavedimai registruojami urnale. b tina vykdyti visas darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti reikalingas techninespriemones.4. ry i ir apskaitos rengini grandin se.9. Technin s priemon s turi b ti atliekamos pagal darb vadovo. auk tosios tampos rengini izoliacijos var os matavimas megommetru. i skyrus sav reikmi .1. 65. transformatori pastot se su s lyga. s ra e. kuriuose liko jungta tampa. linij ruo ai. 60.3. Darbdaviui atstovaujantis ar jo galiotas asmuo gali parengti papildomas nurodym pildymo nuostatas. Darb . transformatori pastot s patalpoje n ra tampos. 65. RAA). valdymo automatikos. I kategorijos darbai. ap vietimo. jei darbo ruo e n ra sankirt su veikian iomis oro linijomis ir n ra indukuotos tampos. DARB VYKDYMAS PAGAL PAVEDIMUS 64. kaip nurodyta 3 priede. atliekami relin s apsaugos ir automatikos (toliau prieduose. 60.10. kurias gali skirti darb vadovas. pateiktame i EST 10 priede. kad u dar skirstom j auk tosios tampos rengini srovin s dalys turi b ti u nuolatini aptvar . III. atliekam pagal pavedimus. 65. leidimas. Pagal pavedim darbus turi vykdyti ne ma iau kaip du elektrotechnikos darbuotojai. vienas i j darb vykdytojas turi b ti ne emesn s kaip VK. valdymo. o dirbant atvirose skirstyklose neturi b ti galimyb s atsitiktinai priart ti prie auk tosios tampos srovini dali ar iau. kai auk tosios tampos srovin s dalys yra u nuolatini aptvar arba toliau. 62. darb organizavimas ir personalo apsauga vir ijus leistinus elektromagnetinio lauko dyd ius. 65. 61. matavim . turintis teis b ti darb vykdytoju su s lyga. eilut je Darbo vietos paruo tos. Pavedimas tai ra ytin darb vadovo u duotis darbui ir b tinoms darbuotoj saugos ir sveikatos priemon ms u tikrinti atliekant darbus vienoje darbo vietoje ir ne ilgiau kaip vien dien .60. Elektros energijos apskaitos. s ra ai sudaromi vadovaujantis iais kriterijais: 65.8. atliekam pagal nurodymus. 65. nei vardyti darb . automatikos ir RA bei ry i renginiuose gali dirbti vienas tuos renginius pri i rintis VK darbuotojas. 66. NURODYM IR PAVEDIM APSKAITOS TVARKA 67. . planiniai darbai transformatorin se. skirstymo punktuose.

nurodoma darb prad ia ir pabaiga. VYKDOMI ANT TAMP TURIN I DALI ARBA ARTI J 74. vykdom veikian iuose elektros renginiuose. atjungiama tampa i vis gretim elektros rengini arba j dali .68. Vykdant darbus eksploatavimo tvarka technin s priemon s. 71. I. forminimo urnal pildo nurodymus ar pavedimus i duodantis darb forminimo urnalo (10 V. nei nurodyta 3 ir 4 prieduose. Technin s priemon s darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti parenkamos ir nustatomos atsi velgiant darb . kategorijas. Darbus eksploatavimo tvarka gali atlikti vienas PK darbuotojas. b tinos darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. rankiais arba darbo priemon mis lie iamos tamp turin ios dalys arba priart jama prie tamp turin i dali ar iau. TECHNIN S PRIEMON S 72. DARBAI. Nesant galimyb s atjungti. susijusios su rengini atjungimu ir eminimu b tinos darbuotoj saugiam darbui u tikrinti. 73. Darbai kituose elektros renginiuose ir visi darbai. prad i ir pabaig registruoja operatyviniai darbuotojai operatyviniuose urnaluose. Auk iau kaip 1. PIRMA KATEGORIJA. tai darbai. Vykdant darbus veikian iuose elektros renginiuose pagal nurodymus ir pavedimus. Operatyvini darbuotoj valdomuose renginiuose darb . Prie pirmos kategorijos darb priskiriami tokie darbai. kai rankomis ar kitomis k no dalimis. 75. atliekam i jungus tamp ir vykdom pagal nurodymus. 69. vykdomi eksploatavimo tvarka. darb vadovo registruojami Nurodym registravimo ir pavedim priedas) 9 ir 10 skiltyse. VI. Darbai. nustatomos duodant nurodym arba pavedim .3 m nuo perdenginio arba em s pavir iaus darbus vykdo ne ma iau kaip du darbuotojai. nustatomos darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijose. pavedimus bei eksploatavimo tvark . . jei galima. Kitos technin s priemon s gali b ti nustatytos darb vykdymo technologin je dokumentacijoje arba darbuotojo nuo i ra.1. technin s priemon s. kurie nurodyti darbuotoj pareigin se instrukcijose ir kuriems atlikti teis s ir kituose norminiuose aktuose nustatytos reikalingos apsaugos nuo elektros priemon s. DARB VYKDYMAS EKSPLOATAVIMO TVARKA 70. nei jungus tampos. ios dalys u dengiamos izoliaciniais atitinkamos tampos apdangalais. Nurodym registravimo ir pavedim vadovas. Prie vykdant darbus ant arba arti tamp turin i dali turi b ti vykdytos ios technin s priemon s: 75. atliekami pagal nurodymus ir pavedimus.

nepalankiomis meteorologin mis s lygomis (esant r kui. 80. Prie antros kategorijos darb priskiriami darbai i jungtuose elektros renginiuose. DARBAI. dirbantysis turi b ti izoliuotas nuo em s ir nesiliesti prie emint ar nulint konstrukcij . tamsiu paros metu. Draud iama dirbti linijoje. imtis priemoni i vengti savaiminio arba klaidingo komutacini aparat 80. naudojam darbo priemoni ir ranki neizoliuotos dalies matmenys negali b ti lyg s ar didesni u atstum tarp skirting fazi srovini dali . i jungti tamp . ar n ra tampos. kad dirbantieji neprisiliest prie greta esan i tamp turin i dali . turi b ti vykdytos emiau nurodytos technin s priemon s tokia tvarka: 80.1. ant kuri bus dirbama. II. sningant. Nesant technin s galimyb s atjungti rengin . draud ian ius jungti tamp .75. remontuojam srovini dali untavimas atliekamas specialia ranga.6. 75. liesti girliand izoliatorius ir armat r . Prie pradedant vykdyti darbus atjungus tamp . laidus ir girliandas). 80. turin ius skirtingus potencialus (pvz. draud iama. Dirbant arti tamp turin i dali darbo metu turi b ti u tikrinta. 78.6. 75. priima darb vykdytojas. 75. Sprendim . ANTRA KATEGORIJA. atliekant matavimus naudojamos matavimo lazdos. 80. 80. galima apsiriboti tampos i jungimu. darbo vietos ribose paliekamos neatjungtos tik tos tamp turin ios dalys. dirbant naudojami tik gamintojo nurodytu b du patikrinti darbams skirti izoliuoti rankiai. perduoti ir paimti rankius ir taisus i darbuotoj .4. 75. . rankiais ar darbo priemon mis nepriart ja prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. patikrinti. kai dirbantysis k no dalimis.2. arba juos atjungti reikia naudojant aki ir veido apsaugos priemones ir m vint dielektrines pir tines.7. esan i ne aik tel je.5.4. atjungti rengin . lyjant. turin ios laido potencial . sijungimo. 80. VYKDOMI ATJUNGUS TAMP 79.7. turin ius skirting negu laidas potencial . paruo ti darbo viet ( vykdyti 93 punkte nurodytas priemones). Dirbant i izoliuojan io renginio aik tel s. matavimo repl s ir tam skirti prietaisai.3. nustatyta tvarka eminti.5. i kabinti enklus. ios dalys gali b ti tik prie ais dirbant j arba i imtiniais atvejais i priekio ir i vieno ono. Draud iama priart ti ar iau kaip 1 m prie apsaugos nuo perk nijos troso. ar galima dirbti iame punkte nurodytomis s lygomis. 77. pu iant stipriam v jui). 76.3.2. turin ioje tamp . 75.. 80. Sujungti remontuojamos faz s elementus.

skydus. Draud iantis jungti tamp enklas Nejungti! renginiuose dirbama kabinamas ant elektros aparat . 93. renginio eminimu laikomas atjungt fazi srovini dali sujungimas elektros grandine su eminimo renginiu. 83. Prijungimu prie skirt viet arba kit 91. 93. pavar ranken arba elektros aparat valdymo element . Kitomis priemon mis ir b dais tikrinant tampos nebuvim atjungtuose elektros renginiuose reikia vadovaujantis atjungiamo renginio gamintojo nurodytais b dais. 90. 93. u d ti izoliuojan ius antd klus. darbo vietos rib ir kit pavojing zon pa enklinimas apsaugos nuo elektros sp jamaisiais enklais STOK! TAMPA .5. 87. Kilnojamuoju emikliu eminama jo antgal prijungus prie eminimo renginio. eminimui EMINTA kabinamas elektros renginiuose ant jungt stacionari kai eminimo peiliai jungiami nuotoliniu b du). kuris yra i bandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaig s bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. atstum tarp dirban i j ir tamp turin i dali . kuriais tampa i jungiama ar atjungiama.3. Kitomis priemon mis ir b dais (i skyrus kaip nurodyta 88 91 punktuose) eminti atjungtus elektros renginius draud iama. o nuima vienas VK asmuo. 84.81. dirbant emosios tampos renginiuose. tampa patikrinama specialiai tam skirtais i bandytais ir patikrintais tampos indikatoriais. emosios tampos renginiuose kilnojamuosius emiklius su specialiomis izoliacin mis lazdomis u deda ir nuima vienas VK asmuo. tai tikrinti tampos nebuvimo neb tina. Naudojantis tampos indikatoriumi b tina vykdyti jo gamintojo instrukcijoje nurodytas saugos priemones. irmas (intarpus) arba pavaras. emiklis nuimamas atvirk ia tvarka. elektros . patikrinus tampos nebuvim . enklas em s laikomas kilnojamojo emiklio vieno galo prijungimas prie elektros rengini emint konstrukcij ar tais . I bandytas indikatorius tai toks indikatorius. 93. 88. b tina m v ti dielektrines pir tines.4. Tai atlieka du asmenys vienas VK. Jungiant komutacini aparat rankinio valdymo pavaras. kurie nurodyti 3 ir 4 prieduose. prie tikrinant juo tampos nebuvim atjungtame renginyje. turin iuose tamp .1. 85. 86. Elektros renginio srovin s dalys eminamos emikliais. 92.2. b tina i vis darbo vietos pusi . kitas PK. trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai rengtais taisais. 82. kurio veikimas buvo patikrintas specialiu prietaisu gamintojo nurodytu b du arba elektros renginiuose. 89. kai ne manoma u d ti kilnojam j emikli . prijungus prie eminamo renginio srovini dali . Auk tosios tampos renginiai kilnojamaisiais emikliais su specialiomis izoliacin mis lazdomis eminami m vint dielektrin mis pir tin mis. emikli pavar ranken (i skyrus. darbo vietos eminimas. u tikrinimas. 93. i kur gali atsirasti tampa. Jeigu oro linijose ar atvirose skirstyklose eminama stacionariais eminimo peiliais. kit jo gal (galus) specialiomis izoliacin mis lazdomis tuoj pat. darbo vietos aptv rimas. Patikrintu laikomas toks indikatorius. Darbo vietai paruo ti taikomos ios priemon s: 93.

darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pa ym ti gali b ti naudojamos ir kitos darb saugos normini akt nustatytos priemon s. TRE IA KATEGORIJA. valdymo.1. Darbus. b tina elektrotechnikos darbuotoj prie i ra. Prie tre ios kategorijos darb priskiriami darbai alia nei jungt elektros rengini . turin iu matom nutraukim . iuo atveju jos nepakei ia iose taisykl se nustatyt vizualin s informacijos priemon s taikomos tik kaip papildan ios pagrindines. kuris neleist renginio jungti. atjungti rengin i vis pusi .6. u rakinti specialiais u raktais arba atjungti elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas). aparat gaubtus ir pan. Jei yra saugikliai. Vykdant darbus emosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojamos ios technin s priemon s: 96. darbo vietos pa enklinimas leid iamaisiais enklais. III. izoliuojamieji skydai.1. 96.3. kuriose yra komutaciniai aparatai. Elektros tinkl apsaugos taisykl se nustatytais atvejais b tina gauti linij eksploatuojan ios mon s ra ti k leidim . 98. neleid ian ias atsitiktinai jungti tampos darbo viet (u rakinti komutacini aparat pavaras. administracini . kameras. 93. Kitos 94. reikia nuo komutacinio aparato atjungti remontuojam elektros rengin maitinan ius laidus ( ynas) ir juos izoliuoti arba aparat i jungti ir. kuri metu k no dalimis. pastatyti instruktuot asmen . atjungti komutacini aparat valdymo ir j gos grandines. komutacini aparat kontaktus atskirti izoliaciniu tarpu ar gaubtu ir pan.3. 96. gamybini . nesant galimyb s technin mis priemon mis u kirsti keli klaidingam jungimui.). be i priemoni . kit normini akt ir linij eksploatuojan ios organizacijos reikalavimais. TOLI NUO TAMP TURIN I DALI 95. Atjungimo vietose i kabinti enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . Dirbant relin s apsaugos. . Vykdant darbus auk tosios tampos elektros renginiuose gali b ti naudojami tik aptvarai. kai kyla pavojus j atliekantiems asmenims nukent ti nuo elektros srov s ar elektromagnetinio lauko.spintas. Kai komutacinis aparatas neturi matomo nutraukimo. aptvarai. automatikos. buitini . nesusijusius su oro linijos eksploatavimu. 94. o tik vykd ius ias priemones: 94. ar n ra tampos ant srovini dali . izoliuojamosios irmos. 93. i kur gali b ti jungta tampa. u rakinti spintas ar patalpas. VYKDOMI NEATJUNGUS TAMPOS. Atjungiama komutaciniu aparatu.2. 94. darbo vietoje patikrinti. rankiais ar darbo priemon mis nepriart jama prie tamp turin i dali ar iau nei 3 ir 4 prieduose nurodytais atstumais. Dirbant vadovautis iuos darbus reglamentuojan i darb saugos. b tina vykdyti priemones. tai juos reikia i imti (i sukti). sav reikmi ir elektros matavim grandin se.2. kini pastat bei sand li vidaus elektros renginiuose. leid iama dirbti ne eminus. enkl . 97.7. kur n ra galimyb s eminti ar tai atlikti pavojinga. DARBAI. 96. gyvenam j patalp .

TRANSFORMATORIN S.6. Vykdant darbus oro linij apsaugin se zonose su k limo kranais ir savaeigiais keltuvais mon ms kelti nei jungus tampos. kaip nurodyta 4 priede. 105.99.3. 102. darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 102. i vedami darbuotojai (brigada). skirstykl ir transformatorini elektros renginiuose. 102. i skyrus atjungtas skirstom sias ynas. b ti specialiai apmokytas ir atestuotas. ATSKIR ELEKTROS RENGINI PRIE I RA I. i kur gali b ti jungta tampa. Atjungt elektros rengin leid iama jungti. Dirbant iose zonose nei jungus tampos. IV. 102. darb u baigimas forminamas nurodymo (9 priedas) 4 lentel je (jei buvo dirbta pagal nurodym ). Dirbant transformatori pasto i . nuo em s atjungiamas kilnojamojo emiklio galas. 103. PASTOT S. 101. leid iama prie tamp turin i srovini dali priart ti atstumais. V. 100. darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti b tina prijungti emiklius ant atjungto (i jungto) darbams elektros renginio vis fazi i vis pusi . RENGINIO JUNGIMAS 104.4. enklus Nejungti! renginiuose dirbama leid iama nukabinti tik asmeniui. kuriam yra priskirti valdyti elektros renginiai. ne ma esniais. nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai. SKIRSTYKLOS IR KOMUTACINIAI APARATAI 106. renginio jungim ra s nurodymo skiltyje Kiti nurodymai . U baigus darb . kurias pakanka eminti vienoje vietoje.1. ma in ir mechanizm ant pneumatini rat srovei laid s korpusai turi b ti eminti. Min t mechanizm operatorius privalo tur ti PK. nuimami darbo vietos ir pavojing zon rib aptvarai. jungti leid ia budintysis. Dirbant iose zonose ma inomis ir mechanizmais. arba j pakeitusiam asmeniui. prie atliekant jungimo operacij . Sutvarkius darbo viet nustatyta tvarka forminamas visi kas darb u baigimas ir. SUTVARKYMAS 102. VII. 102. darbus leid iama vykdyti tik pagal nurodym . b tina darb vadovo prie i ra. . DARBO VIETOS.2. nuimamas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA .5. nuo elektros renginio srovini dali atjungiami kilnojamojo emiklio galai. KUR BUVO TAIKYTOS TECHNIN S PRIEMON S. kurio pavard ra yta enklo lentel je. kai darbo vieta sutvarkyta pagal 102 punkto reikalavimus. 102. arba i dav s nurodym asmuo.

ant ventili pakabinti enklus NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . 113.). valdomuose distanciniu b du. Dirbant komplektin se skirstyklose ant i traukto ve im lio. i leisti or . Jei remonto metu mon ms reikia b ti oro rinktuvuose (resiveriuose).3. skyrikliais. signalizacijos. b tina: 110. b tina: 108. esant galimybei turi b ti u rakintos ir ant j b tinai pakabintas enklas STOK! TAMPA . kur lieka tampa. kuriame yra darbo sl gis. demontuotomis ynomis arba laidais. matomam nutraukimui u tikrinti b tina: 113. Draud iama mon ms b ti prie orinio jungtuvo j atjungiant ir jungiant tikrinimo. 108. atjungti nuo oro rinktuvo oro padavimo vamzdyn ir rengti akles. i traukti jungtuv remonto ar bandymo pad t .Jeigu prijungti emikliai nuo srovini dali . 111. palikti atidaryt kam t ar i leidimo ventil . 110. leid iama tik atliekant bandym ir derinimo darbus. u rakinti spintas ir pan. tai papildom kilnojam j u d tas kilnojamasis ir papildomas emiklis turi b ti matomas i darbo vietos. u blokuoti vietinio valdymo mygtuk ir paleidimo vo tuvus (pvz. emikl darbo vietoje prie srovini dali b tina prijungti tik tuomet.2. 107. I leidimo kam iai.2. . skirtuvais. 110. kai bus u sukti visi var tai ir ver l s. ventilius. prie leid iant dirbti. atjungti visas turin ias tamp grandines (valdymo. ant kuri dirbama. pavaros maitinimo ir kt. i imtais saugikliais. nutraukti visus darbus valdymo ir paskirstymo spintose. Pasikelti ant atjungto orinio jungtuvo su oru u pildytu atskyrikliu.4. i jungti jungtuv . 110. ant distancinio valdymo rakt pakabinti enklus NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir ant u daryt ventili NEATIDARYTI! RENGINIUOSE DIRBAMA . ventiliai paliekami atidaryti. 109. u daryti ir u rakinti jungtuv bak arba pneumatini pavar vamzdyn ventilius ir i leisti esant or . elektros ap ildymo. Tikrinti orin jungtuv .2.1. 112. 107. 107. kai iose dalyse gali atsirasti indukuota tampa. iuo atveju 107. u daryti vis oro vamzdyn . Prie leid iant dirbti komutaciniuose aparatuose.2. atjungti valdymo grandines.3.1. Dirbant ant nueinan i nuo komplektini skirstykl oro ar kabeli linij . kuriais paduodamas oras. 108. kuris leist operuoti jungtuvu tik darb vykdytojo nurodytam darbuotojui. b tina: 107. o spyruoklin se spyruokl atpalaiduoti. Prie pasikeliant ant orinio jungtuvo atlikti bandymo ir derinimo darbus.. 108.1. galios skyrikliais.1. jei jame yra darbo sl gis. I leidimo kam ius arba ventilius u daryti leid iama tik tada. 113. svoriu valdomose pavarose svor nuleisti. draud iama. yra atskirti atjungtais jungtuvais. i rinktuv . kameros u uolaidos. derinimo ir bandymo metu. juos u rakinti.3. atjungti oro vamzdelius. kuriuose yra suspaustas oras.) arba paskirti instruktuot brigados nar . tvirtinan ios landos dangt .

113. 120.3. aki .2. i kuri gali b ti jungta tampa ( skaitant galimyb b ti prijungti prie eminimo renginio. dirbant oro linijoje. moni darbuotojai. Visais atvejais. u uolaidas arba dureles. jungus eminimo peilius. skirstykl ar transformatorin aptarnauja keli tarpusavio santyki nuostatai. jei yra tampa. u rakinti ir pakabinti ant j DIRBAMA . Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti dirbant oro linijose. tampos matavimo transformatori saugiklius ir emosios tampos kam tinius saugiklius i imti bei statyti leid iama. kuri schemoje prie saugiklius n ra komutacini aparat . Kilnojamieji emikliai atjungimo (i jungimo) vietose turi 120. leid iama ve im l pastatyti kontrolin pad t . enkl NEJUNGTI! RENGINIUOSE 113.1. 117. I imti bei statyti saugiklius reikia i jungus tamp . 118. 120. dielektrines darbus atlikti ir renginiams operatyviai pri i r ti tarp darbdavi turi b ti pasira yti elektrotechnikos darbuotoj II. I imant bei statant saugiklius.4. kuri turi vien maitinim ir n ra sankirt su kitomis turin iomis tamp oro linijomis ir joje n ra indukuotos tampos. rank apsaugos priemones ( alm . b tina OL atjungti (i jungti) ir eminti atjungimo vietose. Tvark nustato mon s atsakingas u elektros k asmuo. kada transformatori pastot . rank apsaugos priemon mis ( almu. aki . arba eminama tarp atjungimo (i jungimo) vietos ir darbo vietos.3. Elektros rengini raktai turi b ti budin i ar kit darbuotoj apskaitoje.2. kuri turi du ir daugiau maitinim . Leid iama emosios tampos renginiuose keisti saugiklius esant tampai ir apkrovai. sudarytas remiantis iomis taisykl mis. dielektrin mis pir tin mis). tai i tos pus s papildomai eminti darbo vietos neb tina. turi b ti eminta prie sankirtos.1. pakanka nuo maitinimo pus s linij eminti ne toliau kaip u 3 km. esantis atjungimo vietoje. . Reikia papildomai naudoti galvos. esant tampai bei apkrovai. kai kei iamiems saugikliams naudojamas untavimas ir special s izoliaciniai gaubtai. Prijunginiuose. 116. veido skydel . jei yra galimyb . 115. jungti tamp d l atbulin s transformacijos). kai eminimo peiliai sublokuoti su jungtuvo ve im liu. 114. dirbant oro linijoje. galvos. darbo viet reikia eminti i vis pusi nusta ius. Kompresoriai ir sl giniai indai eksploatuojami pagal sudarytas ir patvirtintas darbuotoj saugos ir sveikatos instrukcijas. emosios tampos elektros renginiuose pir tines). kitais norminiais aktais. leid iama i imti bei statyti saugiklius esant tampai. ta iau kai n ra apkrovos. veido. Kai darbo vietoje matomas emiklis. dirbant oro linij sankirtoje. 115. veido. kad atstumas darbo vietoje tarp emikli b t ne didesnis kaip 3 km. ORO LINIJOS 119. izoliuojan iomis repl mis ar kitais prietaisais saugikliams keisti. b tina naudotis: 115. veido skydeliu. Darbo vietose oro linijos turi b ti eminamos taip: 120. auk tosios tampos renginiuose izoliuojan iomis repl mis (lazda).

124. o pakanka eminti vien laid . kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos n ra konstrukcij . Lipant atram . tai OL reikia eminti i abiej nutraukimo pusi . 120. Matuojant atram eminimo var . 110 kV ir auk tesn s tampos OL darbo vietoje neb tina eminti visus laidus. trukdan i apsaugin alm .). 122. 121.6. trosai.5. kurie atramoje ar portale vykdys darbus. o jeigu linijoje dar yra indukuota tampa. dirbant tik vienoje atramoje. tai dirbti galima tik eminus darbo vietoje. lipant nesine ti rangos ir ranki (v liau juos pasikelti darbo viet virve). kai OL indukuota tampa yra didesn kaip 50 V. jungian ius nuleistuv su atramos eminimo kont ru. galima tik eminus nuleistuv . su kuriuo dirbama. kuriuo eminti oro linijos laidai. o atjungimo vietose emintos visos faz s. jeigu iki kit laid i laikomi 3 priede nurodyti atstumai. Jei ie darbai atliekami vir utin je susikirtimo linijoje. arba gretimoje atramoje nepriklausomai nuo to. reikia prie jo prisitvirtinti aprai . kur vykdomi darbai. b tina abu emiklius sujungti tarp sav s potencialui i lyginti. kuri galai pritvirtinami prie inkar ar konstrukcij . 124. kur dirbama. 120. Vykdant darbus lipti atram ir dirbti joje leid iama tik sitikinus.4.7. kad lipant b t galima nuolat prisitvirtinti vienu i strop . Atliekant oro linijos ap i r lipti atram arba ant konstrukcij draud iama. kiek maitinimo altini turi linija.8. i kurios pu ia v jas. naudoti aprai us su dviem stropais. jeigu nenutraukiamas laid vientisumas. 124. kai darbo metu laid reikia nukirpti arba jis buvo nutr k s. 124. lipti atram ar portal i tos pus s.1.3. Per kei iamus laidus ar trosus i abiej sankirtos pusi turi b ti permestos virv s i izoliacin s med iagos. atjungti ir prijungti eminimo nuleistuv i apsaugos nuo perk nij troso reikia prie tai eminus tros . trukdo ant atramos sumontuotos konstrukcijos ir pan. pakanka eminti tik toje atramoje. Dirbant savaeigiais keltuvais mon ms kelti. 123. 124. kai oro linija yra indukuotos tampos zonoje. turi b ti eminta toje vietoje (atramoje). kuri krep ius potencialams i lyginti dar reikia sujungti su kilnojamuoju emikliu tokio skerspj vio kaip emiklio. 120. j izoliatoriai ir armat ra.4. naudoti metalo konstrukcijomis neslystan i avalyn ir pir tines. 120. iuo atveju atjungim vietose eminti draud iama. reikia sutvirtinti atram arba naudoti moni k limo mechanizm . 120.120. nelipti apled jusias atramas ar portalus. tai reikia eminti i abiej sankirtos pusi . turin i tamp . 124. kuriuose atstumas tarp skersini yra ne didesnis kaip 0. tai emikliai turi b ti u d ti kiekvienoje darbo vietoje (atramoje).6. neprad ti darb . apa ioje esanti linija turi b ti atjungta ir eminta i abiej susikirtimo pusi arba darbai turi b ti vykdomi pagal special darbdavio arba jo galioto asmens patvirtint darb organizavimo projekt . kol atram ar portal ne lipo visi darbuotojai. Kai atram lipti monterio nag mis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta. i d styti emiau laid . Jei sankirtoje atri ami ar kei iami laidai. dirbant oro linij ir atvir skirstykl yn sankirtoje.5. Lipant metalines atramas ar pasto i portalus. o atjungti ir prijungti var tinius gnybtus. taip pat turi b ti eminti naudojami mechanizmai. reikia aprai stropu apsijuosti stieb arba prisitvirtinti stropu ir d v ti specialia ranga. j saugiai lipti. kranai ir moni k limo bok teliai. kur dirbama.9. reikia laikytis toki saugos priemoni : 124.6 m ir kampas ne didesnis kaip 30 laipsni arba yra rengti laipteliai.2.

kuriose oro linijos susikerta ar suart ja su plentais ir keliais. 134. Lipti atram galima tik atjungtos grandies pus je. kuriam jos n ra apskai iuotos. Jeigu stropo ilgis nepakankamas. kuriose oro linijos susikerta su transporto magistral mis (gele inkeliai. jei reikia laikinai sulaikyti transporto eism . emosios tampos oro linijose tempti ir keisti laidus. Prie pradedant darbus ant girliand su matavimo lazda. 127. turin i tamp grand i pus je ant atramos stiebo 2 3 m auk tyje turi b ti pakabintos raudonos v liav l s. 133. atjungus vien grand . 132. j tvirtinimo b tinum ir b dus nustato darb vadovas. vadovaudamasis technologin mis kortomis. Atramos. Dirbant zonose. trosus.6 m ar kampas didesnis kaip 30 laipsni ir jei jose ne rengti laipteliai. Jeigu nurodyt atstum i laikyti negalima. Dirbant zonose. DSI ir kitais norminiais aktais. 130. 129. kuriose grandys i d stytos horizontaliai. Praleid iant transporto priemones. Daugiagrand se 35 kV ir auk tesn s tampos oro linijose. b tina vizualiai patikrinti pakabinam izoliatori tvarkingum ir ar yra visi kai iai ir u raktai armat roje. Art jant perk nijai. kurias keliamas krovinys. kai i grandis yra emiau tamp turin i grand i . prie darb prad i turi b ti sutvirtintos. kurios darbo metu gali tur ti vienpus tempim . projektine dokumentacija.Pasikelti metalines atramas ar portalus. 128. darb vadovas privalo darbo viet i kviesti transporto magistral s atstov . 136. Daugiagrand se oro linijose. Dirbant atramose turi b ti i laikomi 3 ir 4 prieduose nurodyti atstumai nuo dirban i j ir mechanizm iki turin i tamp laid . b tina naudoti savaeig keltuv mon ms kelti. 140. b tina gauti keli policijos leidim . 125. Atram griovimo ir statymo b dus. . galima tik tada. Pereiti ant travers . Valant ar platinant oro linij trasas. apsauginio dir o stropas turi b ti u kabintas u traversos. izoliatorius. is atstovas privalo b tinam laikui sustabdyti transport arba persp ti brigad apie art jant transport . kurioje grandys i d stytos vertikaliai. kanalai). Kampin se atramose su smaiginiais izoliatoriais lipti ir dirbti reikia i orin je kampo pus je. Keliant (arba nuleid iant) laidus. draud iama b ti ant traversos ar ant stiebo po tomis traversomis. duodantysis pavedim ar nurodym turi nustatyti priemones. 131. pakabintus ant bendr atram kartu su kitomis oro linijomis. 135. laidai turi b ti pakelti saug auk t . Draud iama priart ti ar iau kaip 8 m prie nutr kusio laido ar em jusios atramos (portalo) oro linijose bei atvirose skirstyklose ir ar iau kaip 4 m u darose skirstyklose. atvirose skirstyklose ir u darose skirstyklose ant oro linij i vad bei linij skyrikli . tai tokie laidai turi b ti atjungti ir eminti. 138. dirbti leid iama tik ios grandies pus je. kad akos ar med iai nepriart t prie laid ar iau kaip 4 priede nurodytais leistinais atstumais. draud iama. Dirbti atjungtoje daugiagrand s oro linijos grandyje. laikan i turin ias tamp grandis. jeigu gali b ti trukdomas transporto eismas. 137. 139. Keisti ir reguliuoti laidus atjungtoje grandyje draud iama. kuriuose atstumai tarp skersini didesni kaip 0. arba atjungti oro linij . reikia naudoti kritimo stabdytuv su i traukiamuoju lynu (apsaugin ritin l ). 126. turi b ti nutraukti visi darbai oro linijose. dirbant atjungus tamp vienoje grandyje. Dirbant ant palaikan ios ar tempian ios girliandos. laivybin s up s. b tina atjungus visas oro linijas ir eminus darbo vietoje arba i darbo ruo o dviej pusi .

dirban i kabeli linijose. reikalinga u d ti kilnojam j 148. saugai ir sveikatai u tikrinti b tina kabel atjungti (i jungti). i einan ius (pereinan ius) oro linijas.2. 145. 142. . Prie leid iant dirbti orin je kabeli linijoje. 146. sakymu Nr. b tina sitikinti. 3-74). Duob s ir tran jos turi b ti aptvertos.1. gruod io 22 d. KABELI LINIJOS 143. Ap i rint linij . atjungtas darbams kabelis nustatomas. o antras PK. Ie kantieji gedimo oro linijoje turi tur ti sp jamuosius enklus ir. em s kasimo darbai turi b ti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykli statyboje DT 5-00. reikalavim . negalima naudoti kylini k j ir kit sm gini ma in ar iau kaip 5 m iki kabeli . Kabelius. iem . Elektrostatinio filtro darbo metu visos jo landos turi b ti u darytos ir u rakintos. IV. elektri kai i krauti ir eminti atjungimo (i jungimo) vietose i vis pusi . Liesti elektros filtro srovines dalis leid iama jas atjungus (i jungus) nuo tampos ir pa alinus elektrostatin kr v eminant. 147. Darbuotoj . at ildant grunt . ir tada darbo vietoje j pradurti arba nukirpti specialiu taisu. Esant b tinumui perkloti neatjungtus kabelius leid iama laikantis ypating saugos reikalavim : 148. nes jose d l vairi prie as i gali atsirasti tampa.141. Kasant kabeli trasose. pakabinti sp jamieji enklai. reikia papildomai eminti i oro linijos pus s. ilumos altinis negali priart ti prie kabeli ar iau kaip 15 cm. Kitais atvejais ap i r ti gali vienas PK. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. Atkasti kabeliai ir j movos turi b ti tvirtinti. patvirtint Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. perklojamame kabelyje esan ios movos turi b ti patikimai tvirtintos. apsaugoti nuo mechanini pa eidim ir pa ym ti sp jamaisiais enklais. 2001. patikrinus tampos indikatoriumi tampos nebuvim kabelini at ak prijungimo vietose arba darbo vietoje specialiu tampos indikatoriumi.. reikia vengti eiti po laidais. 148. Durti kabel turi du darbuotojai. Esant emikl arba trumpikl . Sunkiai pereinamoje vietov je arba nepalankiomis oro s lygomis oro linij turi ap i r ti du PK darbuotojai. linijoje rengtiems specialiems eminimo prijungimo kontaktams. i kur gali b ti jungta tampa. 346 ( in. III. Raktai saugomi mon je nustatyta tvarka. esant pavojui aplinkiniams. Apsaugai nuo mechanini pa eidim ant dielektrini pir tini reikia u simauti brezentines pir tines. ELEKTROSTATINIAI FILTRAI 149. 144. 150. pavojing zon aptverti ir pa ym ti enklais. Prie leid iant dirbti kabeli linijoje. Nr. kad kabelis tikrai atjungtas. dirbti reikia m vint dielektrines pir tines.

V. Elektrinio suvirinimo renginio korpusas turi b ti emintas. 158. . ie darbai leid iami tik visi kai atjungus (i jungus) tamp nuo elektrostatinio filtro. 156. AUTONOMIN S ELEKTROS STOTYS IR ELEKTRIFIKUOTI RANKIAI BEI MECHANIZMAI 161. 160. VI. Transformatorius. pastatytais talpos i or je. Elektrinio suvirinimo renginius. 152. Elektrotechnikos darbuotojams leidimas vykdyti suvirinimo darbus ra omas atestacijos pa ym jime. kuriose bus dirbama. Atliekant suvirinimo elektra darbus talpykl viduje. Kilnojam j viestuv jungti per autotransformatori draud iama. i skyrus jungiamus komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. uliniuose ir kitose u darose ir sunkiai prieinamose ertm se elektrinio suvirinimo darbus privalo atlikti suvirintojas. kai yra prijungiami prie elektros tinklo. 155. kurio tre ioji apsauginio laidininko (PE) gysla tiesiogiai prijungiama prie suvirinimo transformatoriaus korpuso ir maitinimo punkto eminimo ynos (gnybto). Vienfaziam elektriniam suvirinimo transformatoriui maitinti turi b ti naudojamas trigyslis lankstus kabelis. darbo vieta turi b ti ap vie iama atitinkamais viestuvais. Veikiant elektrostatiniam filtrui draud iama vykdyti darbus jo eminimo schemoje. Atlikti elektrinio suvirinimo darbus leid iama atestuotiems PK specialiai apmokytiems asmenims. prijungti ir atjungti turi VK darbuotojai. Kiti elektros filtr aptarnavimo darbai atliekami pagal gamintojo ar mon s parengtas ir patvirtintas instrukcijas. SUVIRINIMAS ELEKTRA 154. Eksploatuojant autonomines elektros stotis (mobili sias arba stacionariai rengtas rezervinio maitinimo elektros stotis) b tina u tikrinti. stebimas dviej asmen . Panaudoti maitinamojo kabelio nulin darbin laid suvirinimo transformatoriui eminti draud iama. Maitinimo punkto eminimo yna turi b ti sujungta su linijos PE laidu. 157. Steb tojai turi b ti i or je ir kontroliuoti atliekam suvirinimo darb saugum . turi b ti rengtas talpyklos i or je. vieno i kuri kvalifikacija turi b ti ne emesn kaip VK. o nesant jo 159. kad neb t jungta j tampa elektros tinkl . arba kilnojamaisiais 12 V tampos elektriniais viestuvais. Suvirinimo renginiai eminami prie tai. turi b ti i v dintos ir i bunkeri pa alinti pelenai. kurio viena gysla (PE) panaudojama jo korpusui eminti. kurios kit gal turi laikyti vienas i steb toj . Trifazis suvirinimo transformatorius turi b ti maitinamas kabeliu. 153. su specialiai rengtu emintuvu. Visi remonto darbai elektros schemoje atliekami pagal nurodymus.151. Temperat ra turi b ti ne auk tesn kaip 50°C. Elektros filtro sekcijos. maitinantis kilnojam j viestuv . Suvirintojas privalo u sisegti aprai us su prie j pritvirtinta virve.

165. vykdantys darbus su elektrifikuotais mechanizmais. suteikiant teis vykdyti iuos darbus. Darbdaviai. ir elektrotechnikos darbuotoj s ra . Eksploatuojamas autonomines elektros stotis prijungti ir atjungti bei pri i r ti turi ne emesn s kaip VK darbuotojai. 169. pateikti dokument . Su 0 ir 0I elektros izoliacijos klas s rankin mis elektros ma inomis ir rankiais pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke dirbti draud iama. 163. i taisykli ir kit darb saugos normini akt nuostat vykdymas yra privalomas. vykdantys darbus elektros renginiuose. jei j prijungimas atliekamas ne komutaciniais aparatais arba ki tukiniais sujungimais. atsakomyb . neatjungus nuo tinklo pateiktus naudojimo dokumentus ir ranki bei mechanizm klas . gali atlikti VK darbuotojai. JURIDINI IR FIZINI ASMEN DARB VYKDYMO TVARKA ELEKTROS RENGINIUOSE. Juridiniai ir fiziniai asmenys. nustatoma komandiruot darbuotoj instruktavimo tvarka. kurie jiems nepriklauso. 168. Darbuotojai. 162. kuriam priklauso elektros renginiai. organizuoja darb taip. Juridiniai asmenys. rekomenduojama rengti jungimo nuo operatoriaus elektros tinklo kontrol s automatik . atjungimas nuo jo bei prie i ra turi b ti vykdoma laikantis gamintoj instrukcij . KURIE JIEMS NEPRIKLAUSO NUOSAVYB S AR PATIK JIMO TEISE 166. Juridiniams ir fiziniams asmenims dirbant elektros renginiuose. privalo elektros rengini savininkui arba asmeniui. atvyk dirbti u sakovo elektros renginius. sudar rangos sutart . 0 ir 0I klas s rankines ma inas ir rankius naudoti nerekomenduojama. VIII. 164. 167. leisti dirbti kitos mon s darbuotojams arba pavieniams asmenims draud iama. j prijungim prie elektros tinklo. Du ir daugiau darbdavi . Kad b t i vengta klaiding mobili j elektros sto i prijungim prie tinklo operatoriaus elektros tinklo.Autonomini elektros sto i prijungimo prie vartotojo elektros tinklo grandin se turi b ti rengti special s komutaciniai ir apsaugos elektriniai aparatai. kuriuose turi b ti nustatyta darb organizavimo ir vykdymo tvarka. Nepateikus tokio dokumento ir s ra o elektros rengini savininkui arba asmeniui. kad b t garantuota vis darbuotoj sauga ir sveikata. kuriam priklauso elektros renginiai. kurie jiems nepriklauso nuosavyb s ar patik jimo teise. turi b ti apmokyti saugiai dirbti su jais ir instruktuoti. Prijungiant autonomines elektros stotis prie vartotojo elektros tinklo. rangovo ir u sakovo darbuotoj santykiai. Autonomini elektros sto i prijungimas prie elektros tinklo. Naudojant kilnojamuosius elektrifikuotus mechanizmus. neleid iantys j operatoriaus elektros tinklo. privalo sura yti darbuotoj saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomyb s rib aktus (sudaryti sutartis). kuriame nurodyta darbuotoj kvalifikacija ir j teis s. atlikdami darbus vienoje mon je. mon s padalinyje ar darbo vietoje. siekdami apsaugoti darbuotojus nuo . Kilnojam j elektrifikuot ranki ir mechanizm eminimas turi b ti vykdomas atsi velgiant gamintojo jungti vartotojo tinkl . prie tai komutaciniais aparatais vartotojo tinkl reikia atjungti nuo tinklo operatoriaus elektros tinklo.

suteikia darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. kitas PK. o antras gali b ti PK. tai perjungimus auk tosios tampos renginiuose turi vykdyti du asmenys: vienas ne emesn s kaip VK.4 kV transformatorius) jungtuv pakeitimas apeinamaisiais ar tarp yniniais jungtuvais. rengini i d stym ir paskirt . (i skyrus 10/0. gerai i manantys pri i rim rengini schemas. Kai pamainoje (vienoje darbo vietoje) budi du operatyviniai darbuotojai. Operatyviniai darbuotojai. Kiti operatyviniai darbuotojai gali b ti PK. raktais. 176. Visi pakeitimai elektros renginiuose turi b ti nedelsiant pa ymimi schemose. vykdomi viename prijunginyje. koordinuoja savo veiksmus ir informuoja vienas kit bei darbuotojus apie darbe galimus pavojus ir profesin rizik . pavien s operacijos pirminiais komutaciniais aparatais ar RAA terp mis. perjungimai emosios tampos tinkle. 172. i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. Sud tinguosius perjungimus. turin iose atestatus eksploatuoti elektros renginius pas vartotojus.nelaiming atsitikim darbe ir profesini lig . Vykdyti elektros rengini operatyvin prie i r gali darbuotojai. Paprastieji perjungimai perjungimai. operatyviniai darbuotojai) arba operatyviniai remonto darbuotojai. transformatori i jungimas ir jungimas. darb saugos instrukcijas ir parengti pagal darbuotoj lavinimo bei atestavimo norminius aktus. 174. atliekamus automatizuota dispe erinio valdymo sistema (ADVS). 177. Jei perjungimus vykdo operatyviniai remonto darbuotojai. Paprastuosius ir sud tinguosius perjungimus avarij atvejais gali atlikti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. konkretaus darbuotojo kvalifikacinius sugeb jimus. Operatyvinio darbuotojo teises energetin se mon se bei mon se. Be pagrindini operatyvin s prie i ros darb . 175. kuriems darbdaviui atstovaujan io ar jo galioto asmens priskirti 171. 178. gali vykdyti vienas VK operatyvinis darbuotojas. OPERATYVIN PRIE I RA 170. Atsi velgiant esam elektros rengini operatyvinio aptarnavimo strukt r . Vartotoj elektros renginiuose operatyvin s prie i ros strukt r ir tvark nustato darbdaviui atstovaujantis arba jo galiotas asmuo. Elektros renginius operatyviai pri i r ti gali operatyviniai (budintys) darbuotojai (toliau tie renginiai. IX. 173. Nuimti kilnojamuosius emiklius leid iama vienam VK operatyviniam darbuotojui. arba pamainos vyresnieji privalo b ti ne emesn s kaip VK. perjungimai schemose. asmeni kai pri i rintys elektros renginius. Sud tingieji perjungimai tai renkam yn sistem ar sekcij . esant b tinumui. sud tingus perjungimus vykdo dviese. energetin se mon se sud tinguosius perjungimus gali vykdyti vienas ne emesn s kaip VK operatyvinis darbuotojas. Kilnojamuosius emiklius auk tosios tampos elektros renginiuose u d ti privalo du darbuotojai vienas VK. Sud tinguosius perjungimus (i skyrus avarinius atvejus) vykdo du operatyviniai darbuotojai. operatyviniams darbuotojams gali b ti pavesta atlikti eksploatavimo. Elektros rengini operatyvin prie i r atliekantys darbuotojai privalo tur ti vis aptarnaujam veikian i elektros rengini schemas. vertin s vietos s lygas mon s techninis vadovas i tvark gali pakeisti vadovaudamasis mon je nustatyta tvarka. avarinius remonto darbus arba prie i r ti tuos darbus atliekan ius remonto darbuotojus. 179. kitas gali b ti PK. . blokais ir pan. kuriose vienam prijunginiui yra daugiau kaip vienas jungtuvas.

privalo b ti instruktuoti apie leid iamus vykdyti operatyvinius perjungimus. spintose ar rinkl se vykdomi darbai. privaloma m v ti dielektrines pir tines. Elektros rengini teritorijos. . 187. rangovo operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai privalo b ti parengti ir atestuoti pagal tuos elektros renginius eksploatuojan i moni darbuotoj atestavimo ir rengimo tvark . darbo viet ruo ia ir sutvarko operatyviniai arba operatyviniai remonto darbuotojai. patalp ir pan. i skyrus atvejus.4. privalo tur ti elektros rengini . 182. asmenys. 182. rangovo darbuotojai.3. vykdantys operatyvinius perjungimus. 182. Vykdant perjungimus auk tosios tampos renginiuose su rankine pavara.6. patalpos. BANDYMAI JUNGIANT PAAUK TINT TAMP I PA ALINIO TAMPOS ALTINIO 186. kuriuose vykdo perjungimus. BANDYMAI IR MATAVIMAI I. Kol darbo vieta neparuo ta. saugiems operatyviniams perjungimams vykdyti rangovas pats turi tur ti visas asmenines ir kolektyvines apsaugines ir darbo priemones. narveliai. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus. 181.5. kurie parengti darbams atitinkamuose elektros renginiuose teis s akt nustatyta tvarka. operatyvines schemas. Elektros renginiuose dirbant rangov organizacijoms. galintys vykdyti operatyvinius perjungimus.1. nustatyta tvarka atestuotiems darbuotojams. X. ruo iantys darbo viet . sudarytoje sutartyje turi b ti tiksliai nurodyta. Juridiniai ar fiziniai asmenys turim elektros rengini operatyvinei prie i rai gali sudaryti sutartis su paslaugas teikian iomis mon mis. Instruktuoja elektros rengini savininko darbuotojas. operatyvinius perjungimus galima leisti vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams. organizuojantis operatyvin darb . Transformatori pastot je. spintos. kai narveliuose. 185. kontroliuojamas patyrusio darbuotojo. 182. 182. kokius operatyvinius perjungimus gal s atlikti rangovo personalas. privalo b ti nuolat u rakinti.2. 182. komutacini aparat pavaros. rinkl s.180. Pagalbiniams darbams atlikti bandymus atliekan ios brigados sud t gali b ti traukiami ir remonto darbuotojai. turin iomis Valstybin s energetikos inspekcijos atestatus eksploatuoti tos r ies elektros renginius. Tuo atveju turi b ti vykdytos ios s lygos: 182. Bandymus atlikti leid iama ne emesn s kaip VK specialiai apmokytiems. 183. skyduose. nuotoliniu b du atjungus rengin remontui. rangovo pateiktame dirbsian i objekte darbuotoj s ra e nurodyti asmenys. prie kuri yra galimyb prieiti pa aliniams asmenims. 184. gali eiti tik asmenys. Nuotoliniu b du atjungus 35 kV ir auk tesn s tampos oro ar kabeli linijas enklai NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ir EMINTA nekabinami. teritorij . Praktiniams g d iams gyti darb vykdytojas turi 1 m nes sta uotis. skydai.

Tai turi b ti nustatyta nurodymu. 191. Bandym metu draud iama mon ms b ti ant bandom j rengini . kurie bus bandomi. 190. teritorijose. bandymams atlikti galima traukti ir bandymus atliekan ius darbuotojus. prie dur . Bandymo renginio auk tosios tampos i vadas prie jungiamas prie bandomo renginio turi b ti emintas. jei reikia. jei antrasis jo galas yra u rakintoje kameroje. privalo laikyti. Bandant kabel . leid iama b ti atskirai nuo darb vykdytojo. kai durys atidarytos. . stebintiems izoliacijos b kl . 192.brigad . bet ir pastatyta sargyba. darb vykdytojas privalo min tus narius instruktuoti. Tai. kurio gyslos i ardytos trasoje. saugodami bandomuosius renginius. skiriama apsauga i PK brigados nari . matomi i i or s. Jei durys neu rakintos arba bandomas remontuojamas kabelis. Palikti post 195. kurie turi neleisti pa aliniams asmenims prisiartinti prie bandymo renginio. Izoliacini med iag ir gamini (apsaugos priemoni . remontuojan i arba montuojan i renginius. turi b ti u 194. turintis teis b ti darb vykdytoju. 193. Tuo atveju bandymai naudojant stendus turi b ti atliekami u auk tosios tampos rengini . Blokuot turi visi kai i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos.) stacionariose bandym laboratorijose bandymus gali atlikti vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka. Aptvarus rengia bandymus atliekantys darbuotojai. o durys u blokuotos. o kas vadovauja bandymams eilut je Kiti reikalavimai . bandyti paauk tinta tampa reikia pagal nurodym . Elektros renginius sand liuose. sujungimo laid ir bandom aptvar . saugantys bandomuosius renginius. Pagal nurodymus bandyti ir pasirengti bandymams galima tik pa alinus i darbo viet kitas brigadas. Saugoti skiriami PK darbuotojai. kad ie renginiai turi tamp . Ant bandom bei bandymo rengini i kabinami enklai BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . Nuimti elektros renginyje u d tus emiklius. rengini . apie bandym prad i . aptvar ir i ardyt kabelio gysl turi b ti ne tik pakabinti enklai. 188. kad saugoti paskirti asmenys yra savo vietose ir ino ie asmenys gali tik leidus darb vykdytojui. ir juos v l u d ti galima tik asmeniui. 196. Jei reikia. Asmenys. Apie reikalingum atlikti bandymus montavimo arba remonto metu ra oma nurodymo eilut je Pavedama. pirmiausia reikia prijungti bandymo rengini apsaugas ir darbo eminimus ir. Jei bandymo renginys ir bandomi renginiai yra skirtingose patalpose arba skirtingose skirstyklos dalyse. iuo atveju bandymams vadovauja darb vykdytojas arba. trukdan ius atlikti bandymus. skirstyklos narvelyje arba patalpoje. kad rengini remonto ar montavimo metu bus vykdomi bandymai. laboratorijos ar derinimo organizacijos VK darbuotojas. lauke ir pan. Brigados nariai. ra yti nurodym . dirban ias renginiuose.. leidus.. . bandomo renginio korpuso eminim . turi b ti ra yta nurodymo skiltyje Kiti reikalavimai . izoliacini detali ir pan. Prie jungiant bandom j tamp darb vykdytojas turi sitikinti. jam pareigojus. kuri srovin s dalys aptvertos i tisiniais arba tinkliniais aptvarais. PK brigados nariams. vadovaujan iam bandymams. Surenkant bandymo schem . Prie pradedant bandymus. 189. Bandomieji bei bandymo renginiai ir j sujungimo laidai turi eiti bandymo darbo viet ir b ti aptverti. ant dur arba aptvar turi b ti pakabinti enklai STOK! TAMPA ir BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI . Ant aptvar turi b ti enklai STOK! TAMPA .

eminti k bul atskiru ne ma esnio kaip 10 mm2 skerspj vio laidu.3. 197. kad jis negal t b ti priartintas prie tamp turin i srovini dali ma esniu atstumu. Kilnojamosiose laboratorijose turi b ti viesos signalizacija. kad jungta auk toji ar emoji tampa. 200. mon ms. Auk tosios tampos renginio patalpos arba stendo dalis turi b ti u blokuota. pradeginti kabelius tik i punkt . 202.4. rodanti. Blokuot turi i jungti tamp atidarius duris ir neleisti jungti tampos. paskui prie bandomo renginio. Naudojantis kilnojam ja automobiline laboratorija. 204. 198. renginio auk tosios tampos i vadas turi b ti emintas. pats vykdytojas privalo: 200. kad bandym metu prie bandomojo renginio negal t priart ti mon s. laid reikia pritvirtinti taip. 201. Bandymo schemose eminti naudojamo varinio laido skerspj vis turi b ti ne ma esnis kaip 4 mm2. Prie jungdamas bandymo tamp . u drausti eiti ir i eiti i automobilin s laboratorijos prad jus kelti tamp . 204. skaitant bandomuosius renginius ir sujungimo laidus. kai durys atidarytos.1. patikrinti. ar visi brigados nariai yra nurodytose vietose. 200. sp ti brigad apie tampos jungim ir sitikinus. turin i bandymo tamp ir darbo tamp .2. vis bandymo rengin . bei patikrinti emininim . kad sp jim i girdo visi brigados nariai. bet ne daugiau kaip 20%. poliaus arba kabelio gyslos ir j atjungti galima tik pagal vadovaujan io jo bandymams u duot ir tik eminus bandomus renginius stacionariais arba kilnojamaisiais emikliais. nuimti nuo bandymo renginio i vado eminim ir prijungti tamp . Operatoriaus darbo vietoje turi b ti skirtinga viesos signalizacija. ar tinkamai surinkta schema ir rengtos apsaugos. taip pat liesti k bul stovintiems ant em s. negu nurodyta 5 priede. 204. jei auk tosios tampos i vadas turi tamp . Darb vykdytojas prie bandymus turi patikrinti.1.2. Kad nepramu t oro tarp . rengini perjungimus bei prie j liestis . 199.Prie prijungiant bandymo rengin prie emosios tampos tinklo. kuriuose yra emintuvai. turi b ti ne ma esnis nei nurodyta 6 priede. darb vadovo sprendimu leid iama suma inti atstum . imtis priemoni . 204. palyginti su nurodytu priede. 203. Bandymo renginio sujungimo laidas pirmiausia prijungiamas prie eminto bandymo renginio auk tosios tampos i vado. Jei b tina. b tina: 204. Kilnojamuosiuose ir stacionariuose bandymo renginiuose operatoriaus darbo vieta turi b ti atskirta nuo auk tosios tampos renginio dalies. atstumas tarp srovini dali . ar n ra pa alini asmen ir ar galima jungti bandymo tamp . reikia laikyti turin iais tamp ir tada to atlikti bet kokius bandymo schemos arba bandom draud iama. Nu mus eminim . Prijungti sujungimo laid prie bandomojo renginio faz s. suveikianti.

tai turi b ti atliekama rankiais su izoliuotomis rankenomis. o kitas PK. i skyrus darbus labai pavojingose patalpose. Dirbant tampos transformatori grandin je. Auk tosios tampos elektros renginiuose su matavimo repl mis turi dirbti du asmenys. b tina prie tai u trumpinti srov s transformatori antrin grandin . 211. Esant b tinumui nutraukti matavimo prietais ar reli srov s grandin . signalizacijos. Dirbti elektros matavim . eminti bandymo renginio i vad ir apie tai prane ti brigadai. prie kuri jis prijungtas. srov s ir tampos matavimo transformatori antrin s apvijos turi b ti nuolatos emintos. visi kai u baigus bandymus. VALDYMO. 206. kuri metu galima nutraukti srov s grandin tarp srov s transformatoriaus ir jo antrini apvij u trumpinimo vietos. o emosios tampos II. 208. matuoti megommetru gali du elektrotechnikos darbuotojai. XI. Baigus darb . i kuri vienas turi b ti ne emesn s kaip VK. atjungti juos ir i ardyti aptvarus. emosios tampos elektros renginiuose matuoti elektros matavimo repl mis gali vienas PK asmuo. RY I IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS RENGINIUOSE 212. 213. dirbant elektros matavimo prietais ir relin s apsaugos grandin se. Dirbant su megommetru liesti srovines dalis. relin s apsaugos ir automatikos grandin se leid iama vienam VK brigados nariui elektros renginiuose. 207. kai reikia jungti tamp i pa alinio srov s altinio. Tik tada to galima perjungti bandymo renginio prijungimo laidus arba. AUTOMATIKOS. kuriose iuos darbus vykdo du asmenys. DARBAI SU ELEKTROS MATAVIMO REPL MIS IR IZOLIUOJAN IOMIS MATAVIMO LAZDOMIS 209. DARBAS RELIN S APSAUGOS. nei nurodyta taisykli 3 priede. valdymo.205. draud iama. atjungti rengin nuo emosios tampos tinklo. ma esniu. Draud iama vykdyti darbus. kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. tikrinam rengin eminant. kur sujungtos antrini apvij grup s. i kuri vienas PK eksploatavimo tvarka. darb vykdytojas privalo iki nulio suma inti bandymo renginio tamp . 215. b tina pa alinti liekam j kr v . Auk tosios tampos rengini izoliacijos var vienas ne emesn s kaip VK pagal pavedim . Dirbti su izoliuojan iomis matavimo lazdomis privalo du arba daugiau asmen VK pagal nurodym . Sud tingose relin s apsaugos schemose. I bandytus didel s talpos renginius (kabelius. Oro linijose dirbti su elektros matavimo repl mis. Darbuotoj saugai ir sveikatai u tikrinti. . Baigus bandymus. elektros energijos apskaitos. b nant atramoje. pakanka jas eminti viename ta ke. 210. draud iama. Tada renginys eminamas. generatorius) reikia i krauti sujungus izoliuojan ia lazda su prie var e. b tina i imti saugiklius i auk tosios ir emosios tampos pusi ir atjungti antrini apvij automatinius jungiklius. 214.

tikrina) du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu).4. Matavimo metu. 222. i einan iose i 35 kV ir auk tesn s tampos pasto i . vykus em jimui pastot s auk tosios tampos elektros renginiuose. 217. Dirbant ry i kabeli linijose. jei yra galimyb . 218. Darbai vykdomi pagal pavedim . pakanka tik jungti kondensatoriaus eminimo peil .5. o dirbant prijungimo filtre ar jo kabelyje. taip pat stiprinimo punktuose b tina juos atjungti (atjungimo vietoje turi b ti matomas nutraukimas ir i kabintas enklas NEJUNGTI! RENGINIUOSE DIRBAMA ). ry i kabeli linijose matavimus kilnojamaisiais prietaisais turi atlikti du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). aptarnauti leid iama vienam VK darbuotojui o labai pavojingose patalpose i jungus apkrov ir atjungus tamp . kur auk toji tampa yra u nuolatini aptvar ir n ra galimyb s priart ti prie jos atstumu. Pakanka bandymo gnybtyn dviem darbuotojams (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu) eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). dirbant ant magistralini RKL. Elektros energijos apskaitos grandin ms patikrinti leid iama naudoti specialiai tam skirtus induktyviosios ar aktyviosios var os taisus. Vienfazius elektros energijos apskaitos prietaisus pri i ri vienas PK darbuotojas. neb tina atjungti tampos bei srov s transformatori pus tampos gnybtuose nutiest elektros apskaitos grandini laidinink ir elektros rengini . Darbai vykdomi RKL) paauk tinta tampa. skirti srov s ir tampos antrin ms grandin ms nutraukti ir srov s grandin ms u trumpinti. i montuoja. Jei prie elektros matavimo ar elektros energijos apskaitos prietaisus schemose yra rengti bandymo gnybtynai (blokai). kabeli linijose. jie turi b ti atjungti nuo rengini ir kit rengtais liau ikliais ir srov s gnybtuose rengtais trumpikliais ar liau ikliais u trumpinti srov s transformatori antrines apvijas ir atjungti kiekvienos faz s tampos grandines (bandymo blokuose su i traukiamaisiais gnybtais i traukti bandymo bloko i imam j dal ). 217. tampa antrin se grandin se. Elektros energijos apskaitos prietaisus (skaitiklius). Prie leid iant dirbti ry i kabeli linij b tina i krauti ir patikrinti. Darbai vykdomi eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). prijungtus per matavimo transformatorius. bandant ry i kabeli linijas (toliau kabeli .216. pri i rint elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietaisus. nei nurodyta taisykli 3 priede.2. 221. turi b ti atjungta. esant reikalui. 220. kuriomis eina ir stiprinimo punkt maitinimas. b tina vykdyti tokias saugos priemones: 217. Trifazius elektros energijos apskaitos prietaisus. ma esniu. prijungtus tiesiogiai prie tinklo iki 1000 V. Tikrinama eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). naudoti apsaugines priemones. 217. b tina naudoti izoliuojan ias apsaugines priemones darbuotoj apsaugai nuo elektros potencialo. o labai pavojingose patalpose du darbuotojai (VK darb vykdytojas su PK brigados nariu). 217. iuo atveju elektros matavimo bei elektros energijos apskaitos prietais . signalizacija ar valdymas. dirbti auk to da nio grandin se galima tik atjungus tamp . kuris gali atsirasti ry i kabeliuose.3. 217. Leid iama vienam apmokytam PK darbuotojui u ra yti matavimo ar elektros energijos apskaitos prietais rodmenis elektros renginiuose.1. pri i ri ( rengia. 219. ar n ra tampos.

sakymu Nr. 228. kuris privalo organizuoti darbuotoj saugai ir sveikatai kylan ios rizikos vertinim . i prietais matavimo diapazonas turi atitikti 50 Hz da n . apie 1 m ir apie 1. vertinimo tvark bei nurodo poveikio ma inimo darbo aplinkoje organizacines priemones. kuri reglamentuoja leid iamas elektromagnetinio lauko parametr skaitines vertes darbo vietose. 231.1 kA/m. Darbuotoj apsauga nuo elektromagnetinio lauko reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 110:2001 Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. 230. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s matuojamos matuokliais. esan ias pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniame lauke. 5-195). susijusius su pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetiniu lauku darbo vietoje. gruod io 21 d. 227. 2002. patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. 225.5 m. skirtais elektrinio lauko ir magnetinio lauko stipriams matuoti. Rezultatu laikomas i matavim aritmetinis vidurkis. Draud iama dirbti darbo vietoje. Kiekviename matavimo ta ke atliekami ne ma au kaip trys matavimai. kuriose yra pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinis laukas. apie 0. Jis privalo apr pinti darbuotojus reikiamais darbo drabu iais ir asmenin mis apsaugos priemon mis. naudojantys. Elektros rengini savininkas privalo nustatyti darbuotoj saugos priemones. Higienos norma turi vadovautis fiziniai ir juridiniai asmenys. iais atvejais turi b ti nedelsiant nustatytos ir pa alintos vir ijimo prie astys. darbuotojui stovint galvos lygyje). Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrai turi b ti matuojami nuolatin se ir nenuolatin se darbo vietose: darbuotojui s dint grind arba darbo plok tumos. vertinantys ir kontroliuojantys darbo vietas. Higienos normos reikalavimus turi b ti atsi velgta rengiant norminius aktus. U pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko poveikio ma inimo priemoni taikym ir u saugos ir sveikatos reikalavim laikym si darbo aplinkoje atsakingas elektros renginio savininkas. 660/174 ( in. kurioje pramoninio da nio (50 Hz) elektrinio lauko stipris vir ija 25 kV/m ir (ar) magnetinio lauko stipris vir ija 5.5 m ir apie 1 m auk tyje (dubens ir galvos lygyje) vir apie 0. XII. Pramoninio da nio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr skaitin s vert s neturi b ti didesn s kaip 7 priede nurodytos leid iamos skaitin s vert s.8 m auk tyje (keli . Parametr leid iamos skaitin s vert s ir matavimo reikalavimai (toliau Higienos norma). nustato elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr matavimo reikalavimus. 229. kad b t galima parinkti reikiamas kolektyvines ir (arba) asmenines apsaugos priemones. Nr. kai darbo aplinkoje vir ijamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametr leid iamos skaitin s vert s. APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMON S (APSAUGIN S PRIEMON S) . rengiantys.. projektuojantys. 226.prie i ros darbus atlieka vienas VK darbuotojas eksploatavimo tvarka (pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas bei technologines kortas). APSAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO 223. dubens ir XIII. 224.

Apsaugin s priemon s skirtos elektros renginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srov s. izoliuojantys gaubtukai ir antd klai.1. sakymu Nr. tampos indikatoriai. 234. respiratoriai. tampos indikatoriai tampos nebuvimui nustatyti ir tampos indikatoriai fazavimui. baland io 20 d.3. brezentin s arba kitos med iagos pir tin s. dujokauk s. izoliuojantys pastovai. 235. izoliuojan ios ir matavimo repl s. rankiai su izoliuotomis rankenomis.4. apsaugos nuo elektros enklai.1. kurios naudojamos kartu su pagrindin mis apsaugin mis priemon mis papildomai apsaugai nuo prisilietimo tampos. kalio ai. 235. elektrostatinio. 233. dielektrin s pir tin s. Apr pinant darbuotojus asmenin mis apsaugin mis priemon mis reikia vadovautis Darbuotoj apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatais. izoliuojan ios kop ios. multimetrai. apsaugos akiniai ir skydeliai. apsaugos lynai.5.3. izoliuojan ios operatyvin s lazdos. izoliuojan ios aik tel s. 235.8. 233. izoliatori gaubtai. 235.6. gumin s dielektrin s pir tin s.2. ingsnio tampos. 233. srov s matavimo repl s. skirtos darbui emosios tampos renginiuose. izoliuojan ios repl s.2. papildomas apsaugines priemones. kuri izoliacija patikimai i laiko elektros renginio veikimo tamp ir kuriomis leid iama liesti turin ias tamp srovines dalis.6. kilim liai. nuo elektrostatinio ir elektromagnetinio lauko bei elektros lanko ir jo degimo produkt poveikio. Draud iama papildomomis priemon mis liesti tamp turin ias srovines dalis. kilnojamieji emikliai. elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkt poveikio. laikini aptvarai. laid apvalkalai. izoliuojan ios matavimo lazdos.232. izoliuojan ios lazdos. pagrindines apsaugines priemones.5. Prie apsaugini priemoni priskiriama: 233. Prie pagrindini apsaugini priemoni . 234. Visos apsaugin s priemon s skirstomos : 234. griebtuvai ir rankiai su izoliuotomis rankenomis. izoliacin s juostos. apsauginiai almai. 77 ( in.2.. 43-1188). emosios tampos elektros renginiuose. 233. patvirtintais Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m.1. 235. Papildomomis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. 235. priskiriama: . naudojam 235. ekranuojantys komplektai. apsaugos dir ai. 233. izoliuojan ios trauk s.7. 1998. batai. 233. kritimo i auk io ir pan.4. 233. Pagrindin mis apsaugin mis priemon mis vadinamos tos. 233. Nr.

operatyvin s ir matavimo lazdos. 238.7. turi sitikinti. 237. naudojam auk tosios tampos elektros renginiuose. izoliuojan ios aik tel s. 237.236. izoliuojan ios trauk s. priskiriama: 238. 236.3. izoliuojan ios priemon s ir taisai. apsauginiai akiniai ir skydeliai. izoliuojan ios ir matavimo repl s. kilnojamieji emikliai. i taisykli reikalavimus. kilnojamieji emikliai. kaip izoliuojan ios kop ios.1.2. izoliuojantys gaubtai ir antd klai. izoliuojan ios lazdos gnybtams pritvirtinti. 241.3. dielektriniai batai. dielektriniai kilim liai. 236. laikini aptvarai. Kiekvienas asmuo.1. reikia vadovautis gamyklos gamintojos . Prie papildom apsaugini priemoni .5. izoliuojantys pastovai. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais. skydai ir irmos. priskiriama: 236. 238. 238. 238. Prie pagrindini apsaugini priemoni auk tosios tampos elektros renginiuose priskiriama: 237. 238. Visos apsaugin s priemon s turi atitikti galiojan ius standartus.5. Prie papildom apsaugini priemoni . prie naudodamasis apsaugine priemone.8. 239. 236. izoliuojantys pastovai. skydai ir irmos. 238. teleskopini bok t izoliuojan ios dalys ir kt. Nurodyta apsaugin s priemon s vardin tamp . apsaugos nuo elektros enklai. 240.2. dielektriniai kalio ai.4.6. ar jos naudojamos pagal paskirt . dielektrin s pir tin s. laikini aptvarai.2.7. 237.1. 242. Leid iama naudotis tik tomis apsaugin mis priemon mis. apsaugos nuo elektros enklai. ekranuojantys komplektai. 238. ir patikrinti. 236.4. kurios darbuotoj saugos ir sveikatos normini akt nustatyta tvarka yra i bandytos ir patikrintos. emosios tampos elektros renginiuose. kuriame ji bus naudojama. 238. eminimo troseliai u metimui. tampos indikatoriai. naudojam 236. 237. griebtuvai girliandoms perne ti. o j naudojimas instrukcijomis.3. naudojami remonto darbams. kad ji yra i bandyta.6. n ra pa eista.4. tampa neturi b ti ma esn u renginio. izoliuojan ios. dielektriniai kilim liai. 236.

lyjant. Draud iama darbo metu liesti apsaugini priemoni izoliuojan i dal vir ribojamojo iedo ar atramos. Draud iama naudotis apsaugos nuo elektros apsaugin mis priemon mis esant r kui. ______________ . dirbti su ja draud iama. 244. 245. Apsaugin s priemon s turi b ti naudojamos pagal gamintoj nurodyt paskirt . Pa eidus izoliuojan ios apsaugin s priemon s izoliacin dang arba esant kitiems netvarkingumams. Naudoti ias priemones kitiems tikslams draud iama.243. jei to nenumat gamintojas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful