You are on page 1of 6

Napodstawieart.18ust.

2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym
(Dz.U.z2001roku,Nr142,poz.1591zpn.zm.)oraz184ustawyzdnia30czerwca2005r
ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249,poz.2104zpn. zmianami) - Rada Miejska
wAndrychowieuchwala,conastpuje:
1.Dokonazmianwbudecie Gminy:
1. Zwikszajc dochody budetuGminyokwot747.076,00 z
Zmniejszajc dochody budetuGminyokwot747.076,00 z
zgodniezzacznikiemnr1douchway.
2. Zwikszajc wydatki budetuGminyokwot535.000,00 z
Zmniejszajc wydatki budetuGminyokwot535.000,00 z
zgodniezzacznikiemnr2douchway.
2.W uchwale budetowejna2009rokGminyAndrychwonrXXX-252-08 Rady
MiejskiejwAndrychowiezdnia30grudnia2008roku(zpn. zm.) wprowadza sizmiany
wynikajcezniniejszejuchwayizacznikw.
3.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi.
4.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDzienniku
UrzdowymWojewdztwaMaopolskiego oraz na tablicy ogoszeUrzdu Miejskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Kubie

Zacznik nr 1
do Uchway Nr XLIV-357-09
RadyMiejskiejwAndrychowie
zdnia29grudnia2009r.
ZMIANYWDOCHODACHBUDETU GMINY NA 2009 ROK
Dzia

Wyszczeglnienie

020 Lenictwo
w tym: dochody biece

Zwikszenie Zmniejszenie
1.700.00

176,00

1.700,00

176,00

Strona176,00
1/6

z tego:
dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych
ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU.
Podpisany.

Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu

terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnych
umwopodobnymcharakterze(0750)


Zacznik nr 1
do Uchway Nr XLIV-357-09
RadyMiejskiejwAndrychowie
zdnia29grudnia2009r.
ZMIANYWDOCHODACHBUDETU GMINY NA 2009 ROK
Dzia

Wyszczeglnienie

020 Lenictwo

Zwikszenie Zmniejszenie
1.700.00

176,00

1.700,00

176,00

176,00

1.700,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

35.000,00

29.100,00

35.000,00

29.100,00

wpywyzopat za zarzd, uytkowanieiuytkowanie wieczyste nieruchomoci(0470)

2.200,00

dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu

1.900,00

35.000,00

25.000,00

750 Administracja publiczna

1.500,00

1.200,00

w tym: dochody biece

1.500,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

466.064,00

711.600,00

w tym: dochody biece


z tego:
dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnych
umwopodobnymcharakterze(0750)
wpywy ze sprzedaywyrobw
600 Transporticzno
w tym: dochody biece
z tego:
wpywyzrnych opat(0690)- opata parkingowa
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody biece
z tego:

terytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnych
umwopodobnymcharakterze(0750)
pozostaeodsetki(0920)
wpywyzrnychdochodw(0970)

z tego:
wpywyzusug(0830)
pozostaeodsetki(0920)
756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych
ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU. Podpisany.

Strona 2 / 6

osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem


w tym: dochody biece

466.064,00

711.600,00

pozostaeodsetki(0920)

1.500,00

466.064,00

711.600,00

466.064,00

711.600,00

249.960,00

644.000,00

podatekrolny(0320)

6.000,00

podatek leny(0330)

1.000,00

podatekodspadkwidarowizn(0360)

6.000,00

wpywyzopatytargowej(0430)

4.000,00

zalegocizpodatkwzniesionych(0560)

62.000,00

wpywyzopatzakoncesjeilicencje(0590)

12.000,00

wpywyzrnych opat(0690)

15.000,00

2.004,00

125.100,00

50.600,00

210.172,00

210.172,00

62.889,00

133.283,00

14.000,00

801 Owiataiwychowanie

31.040,00

w tym: dochody biece

31.040,00

756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem
w tym: dochody biece
z tego:
podatek od nieruchomoci(0310)

wpywyzdywidend(0740)
odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat(0910)
wpywyzpodatkudochodowegoodosbprawnych(0020)
758 Rne rozliczenia
w tym: dochody biece
z tego:
Czowiatowasubwencjioglnej
Uzupenieniesubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego
wpywyzrnychdochodw(0970)

z tego:

wpywyzrnych opat(0690)
pozostaeodsetki(0920)
852 Pomoc spoeczna
w tym: dochody biece

240,00

30.800,00

1.600,00

1.000,00

1.600,00

1.000,00

z tego:
Wpywyzezwrotwdotacjiwykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlubpobranych

1.000,00

wnadmiernejwysokoci
Odsetkioddotacjiwykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlubpobranychwnadmiernej

1.000,00

ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU.
Podpisany.
wysokoci

Strona 3 / 6

pozostaeodsetki(0920)

600,00
OGEM

747.076,00

747.076,00

Odsetkioddotacjiwykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlubpobranychwnadmiernej

1.000,00

wysokoci
pozostaeodsetki(0920)

600,00
OGEM

747.076,00

747.076,00

Zacznik nr 2
do Uchway Nr XLIV-357-09
RadyMiejskiejwAndrychowie
zdnia29grudnia2009r.
ZMIANYWWYDATKACHBUDETU GMINY NA 2009 ROK
Dzia Rozdzia
600

Wyszczeglnienie
Transporticzno

209.000,00

60013 Drogipublicznewojewdzkie

97.000,00

Wydatki majtkowe

97.000,00

7.000,00

7.000,00

105.000,00

105.000,00

422.000,00

422.000,00

422.000,00

300.000,00

300.000,00

Wydatki biece

300.000,00

w tym: wydatki na obsugdugu

300.000,00

32.000,00

25.000,00

25.000,00

Wydatki biece

25.000,00

w tym: dotacje

25.000,00

32.000,00

32.000,00

60016 Drogi publiczne gminne


Wydatki majtkowe
60078 Usuwanieskutkwklsk ywioowych
Wydatki biece
750

Administracja publiczna
75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)
Wydatki biece

757

Zwikszenie Zmniejszenie

Obsuga dugu publicznego


75702 Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

801

Owiataiwychowanie
80101 Szkoy podstawowe

80104 Przedszkola
Wydatki biece
w tym: dotacje
ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU.
Podpisany.
852

Pomoc spoeczna
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadki na

32.000,00

Strona 4 / 6

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Zacznik nr 2
do Uchway Nr XLIV-357-09
RadyMiejskiejwAndrychowie
zdnia29grudnia2009r.
ZMIANYWWYDATKACHBUDETU GMINY NA 2009 ROK
Dzia Rozdzia
600

Wyszczeglnienie
Transporticzno

209.000,00

60013 Drogipublicznewojewdzkie

97.000,00

Wydatki majtkowe

97.000,00

7.000,00

7.000,00

105.000,00

105.000,00

422.000,00

422.000,00

422.000,00

300.000,00

300.000,00

Wydatki biece

300.000,00

w tym: wydatki na obsugdugu

300.000,00

32.000,00

25.000,00

25.000,00

Wydatki biece

25.000,00

w tym: dotacje

25.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
Strona
5/6

50.000,00

50.000,00

60016 Drogi publiczne gminne


Wydatki majtkowe
60078 Usuwanieskutkwklsk ywioowych
Wydatki biece
750

Administracja publiczna
75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)
Wydatki biece

757

Zwikszenie Zmniejszenie

Obsuga dugu publicznego


75702 Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

801

Owiataiwychowanie
80101 Szkoy podstawowe

80104 Przedszkola
Wydatki biece
w tym: dotacje
852

Pomoc spoeczna
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadki na
ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

Wydatki biece
ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU.
Podpisany.
900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
90015 Owietlenieulic,placwidrg

ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
Wydatki biece
900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
90015 Owietlenieulic,placwidrg
Wydatki biece

921

Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
92116 Biblioteki
Wydatki biece
w tym: dotacje
Wydatki majtkowe
w tym: dotacje
Ogem

ID: UNJSJ-MSNYD-SDXSJ-JTXBE-XSWZU. Podpisany.

1.000,00

1.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

10.300,00

10.300,00

19.700,00

19.700,00

535.000,00

535.000,00

Strona 6 / 6