You are on page 1of 4

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoho oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym progra profilaktyki

i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaalnia narkomanii w roku 2010

I Plan Dochodw DziaRozdzia 756 Tre Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

75618

II Plan Wydatkw DziaRozdzia Tre 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki biece w tym: (1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych j.b. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: wydatki biece w tym: (1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagr. i skadki od nich naliczane (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych j.b.

Strona 1

(2) wydatki na dotacje na zadania biece

Zadania zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2010 rok

1.Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzale od alkoholu i narkotykw.

2.Udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychos i prawnej, a w szczeglnoci ochrony przed przemoc w rodzinie.

3.Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaania narkomanii, w szczegln dzieci i modziey, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a take dz rzecz doywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekoczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.Wspomaganie dziaalnoci instytucji, stowarzysze i osb fizycznych, sucej rozwizywaniu problemw alkoholowych.

5.Podejmowanie interwencji w zwizku z naruszeniem przepisw okrelonych w art ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, oraz wystpo przed sdem w charakterze oskaryciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centr Integracji Spoecznej.

Strona 2

Zacznik nr 5 do Uchway Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 07 stycznia 2010 r.

ania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych zacj zada okrelonych w gminnym programie wizywania problemw alkoholowych oraz

dziaalnia narkomanii w roku 2010

Razem Dochody 240,000

240,000 240,000

Razem wydatki 240,000 10,000 10,000 10,000 10,000 230,000 230,000 230,000 200,000 84,000 116,000

Strona 3

30,000

zane z realizacj Gminnego Programu Rozwizywania Problemw Alkoholowych ciwdziaania Narkomanii na 2010 rok

mocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych

ych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychospoecznej chrony przed przemoc w rodzinie.

dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie oholowych i przeciwdziaania narkomanii, w szczeglnoci dla adzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a take dziaa na niczcych w pozalekcyjnych programach opiekoczoutycznych.

stytucji, stowarzysze i osb fizycznych, sucej oholowych.

zwizku z naruszeniem przepisw okrelonych w art.13 i 15 woci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, oraz wystpowanie karyciela publicznego.

jalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrw

Strona 4