You are on page 1of 38

SPRAWOZDANIE WJTAGMINYKLUCZE zdnia12marca2010r.

ROCZNEZWYKONANIABUDETU GMINY KLUCZE ZA 2009 ROK

Budet Gminy Klucze na rok 2009 uchwalony zostaprzez RadGminyKluczewdniu22grudnia2008roku UchwaBudetowRady Gminy Klucze na rok 2009 Nr XXVIII/208/08 Dochody budetu uchwalono na kwot; 33.727.148,92 z Wydatki budetu uchwalono na kwot; 34.027.148,92 z w tym; rezerwa budetowa stanowia kwot; 1.000.000,00 z ( oglna na nieprzewidziane wydatki 330.000,00 z celowa na kwot; 670.000,00 z)

W trakcie roku dokonywano zmian budetu ktrychpodstawbyyotrzymywanesubwencjeidotacjecelowe orazzmianytychsubwencjiidotacjicelowych. Po wprowadzeniu tych zmian ustalonekwotydochodwiwydatkwulegayzmianomiwostatecznejwersji stanowikwoty: DOCHODY Plan 2009 36.238.867,26 z Wykonanie na dzie31.12.2009 r. 33.620.180,25 z - co stanowi - 93 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2009 41.593.665,59 z Wykonanie na dzie31.12.2009 r., 34.709.604,13 z - co stanowi 83 % - ustalonego planu Szczegowe wykonanie budetu Gminy Klucze za 2009 rok przedstawiajzaczone materiay.

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

DOCHODY BUDETU GMINY KLUCZE NA 2009


Lp Dzia 1 010 ROLNICTWOI OWIECTWO Nazwa tre Plan 16 209,79 16 209,79 16 209,79 Wykonanie %

16 209,79 100 16 209,79 100 Strona 1 / 38 16 209,79 100

w tym: dochody biece ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - dotacjeceloweotrzymanezbudetu Pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 020 LENICTWO w tym: dochody biece:

1 000,00 1 000,00

1 323,40 132 1 323,40 132

Lp Dzia 1 010 ROLNICTWOI OWIECTWO w tym: dochody biece

Nazwa tre

Plan 16 209,79 16 209,79 16 209,79

Wykonanie

16 209,79 100 16 209,79 100 16 209,79 100

- dotacjeceloweotrzymanezbudetu Pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 020 LENICTWO w tym: dochody biece: - dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznych orazinnychumwopodobnymcharakterze- opata za tereny owieckie 3 600 TRANSPORTICZNO w tym: dochody biece - dotacje celowe otrzymane od samorzduwojewdztwanazadaniabiece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: dochody majtkowe - w pywyztytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznymwprawowasnoci - w patyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci - w pywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych w tym: dochody biece - w pywyzopat za zarzd, uytkowanieiuytkowanie wieczyste nieruchomoci - dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznych orazinnychumwopodobnymcharakterze - w pywyzusug - odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat - pozostae odsetki 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: dochody biece - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami - dotacjeceloweotrzymanezpowiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - w pywyzrnychdochodw - rodki na dofinansowanie wasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin),powiatw (zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde - dotacje rozwojowe oraz rodkinafinansowanieWsplnejPolitykiRolnej- dotacja rozwojowa na realizacjprojektu pn Kluczewrozwojuwramachprogramuoperacyjnego KapitaLudzki 6 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ KONTROLI IOCHRONYPRAWAORAZSDOWNICTWA w tym: dochody biece - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 7 754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 323,40 132 1 323,40 132 1 323,40 132

39 820,00 39 820,00 39 820,00

35 668,04 90 35 668,04 90 35 668,04 90

594 000,00 327 000,00 2 000,00

602 733,21 101 308 000,00 94 0,00 0

320 000,00

306 500,00 96

5 000,00 267 000,00 18 000,00 179 000,00

1 500,00 30 294 733,21 110 18 958,01 105 220 121,60 123

70 000,00 0,00 0,00 747 688,20 747 688,20 92 546,00

54 451,54 78 1 127,17 74,89 -

434 729,77 58 434 729,77 58 92 546,00 100

2 369,00

1 085,35 46

5 253,00

5 253,00 100

129 400,00 2 415,28

133 197,65 103 2 415,28 100

515 704,92

200 232,49 39

35 702,00

29 047,36 81

35 702,00 35 702,00

29 047,36 81 29 047,36 81

300,00 300,00 300,00

299,82 100
Strona 2 / 38 299,82 100

ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. w tym: dochody biece

- dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 8 756 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI

299,82 100

16911515,00 16211454,51 96

w tym: dochody biece - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 7 754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA w tym: dochody biece - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 8 756 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM w tym: dochody biece - w pywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych - w pywyzpodatkudochodowegoodosbprawnych - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkwtransportowych - podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacanywformiekartypodatkowej - podatekodspadkwidarowizn - w pywyzopaty skarbowej - w pywyzopaty targowej - w pywyzopaty eksploatacyjnej - w pywyzopat za zezwolenie na sprzedaalkoholu - w pywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw - w pywyzrnych opat - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat - pozostae odsetki - w pywyzopatzakoncesjeilicencje - rekompensatyutraconychdochodwwpodatkachiopatach lokalnych 9 758 RNE ROZLICZENIA w tym: dochody biece - subwencjeoglnezbudetu pastwa: w tym: - czowiatowa subwencji - czrwnowaca 10 801 OWIATAIWYCHOWANIE w tym: dochody biece -w pywyzrnychdochodw - dotacje rozwojowe oraz rodkinafinansowanieWsplnejPolitykiRolnej- dotacja rozwojowa na realizacjprojektu pn. Kreowanie wiata na potrzeby maolataora projektu pn. "Klucze do przyszoci"wramachprogramuoperacyjnegoKapitaLudzki - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin) - dotacjeceloweotrzymanezgminynazadaniabiece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - rodki na dofinansowanie wasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin),powiatw (zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - w pywyzusug

35 702,00 35 702,00

29 047,36 81 29 047,36 81

300,00 300,00 300,00

299,82 100 299,82 100 299,82 100

16911515,00 16211454,51 96

16 911 515,00 16 211 454,51 96 7 780 765,00 400 000,00 6 500 000,00 85 000,00 105 000,00 320 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 10 000,00 900 000,00 196 000,00 10 000,00 7 072 734,00 91 -185 605,96 -46 6 904 579,48 106 94 801,12 112 113 295,41 108 332 506,20 104 18 096,00 90 19 327,50 64 44 628,00 112 4 225,00 42 1 060 452,46 118 195 834,85 100 14 461,11 145

80 000,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 234 750,00 9 717 876,00 9 717 876,00 9 717 876,00 9 618 891,00 98 985,00 2 299 961,01 899 961,01 6 763,99 74 255,00

900,00

212 905,05 118 50 182,89 251 18 661,54 3 834,86 -

235 635,00 100 9 717 876,00 100 9 717 876,00 100 9 717 876,00 100 9 618 891,00 100 98 985,00 100 856 753,67 37 856 753,67 95 8 720,99 129 73 938,66 100

48 132,00

48 110,94 100

76 552,00

72 429,36 95

4 258,02

4 258,02 100

690 000,00 150 000,00 300 000,00 240 000,00

Strona 3 / 94 649 295,70 38

w tym: - opaty za przedszkola - w paty za ywienie przedszkola - w paty za ywienie stowkiszkolne

177 503,00 118 256 281,50 85 215 511,20 90

porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - rodki na dofinansowanie wasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin),powiatw (zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde - w pywyzusug w tym: - opaty za przedszkola - w paty za ywienie przedszkola - w paty za ywienie stowkiszkolne w tym: dochody majtkowe - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztw realizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychjednosteksektorafinanswpublicznych 11 851 OCHRONA ZDROWIA w tym: dochody biece - w pywyzrnychdochodw 12 852 POMOC SPO ECZNA w tym: dochody biece - pozostae odsetki - w pywyzrnychdochodw - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumiezorganamiadministracjirzdowej - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin) - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami - w pywyzezwrotwdotacjiwykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlubpobranych wnadmiernejwysokoci 13 853 POZOSTA EZADANIAWZAKRESIEPOLITYKISPO ECZNEJ w tym: dochody biece - dotacje rozwojowe oraz rodkinafinansowanieWsplnejPolitykiRolnej- dotacja rozwojowa na realizacjprojektu pn. Wsparcie za wsparciewramachprogramu operacyjnego KapitaLudzki - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnarealizacjzadabiecych jednostek sektora finanswpublicznych- dotacjazPFRONTRENER PRACY 14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: dochody biece - otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostacipieninej - w patyrodzicwnaZielone Szkoy - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin) - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnarealizacjzadabiecych jednostek sektora finanswpublicznych - rodki na dofinansowanie wasnych zadabiecych gmin (zwizkwgmin),powiatw (zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde 15 900 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA w tym dochody biece - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnarealizacjzadabiecych jednostek sektora finanswpublicznych- dotacjazPFOiGW odpady azbestowe 16 926 KULTURAFIZYCZNAISPORT Podpisany. ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. w tym: dochody majtkowe - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztw realizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychjednosteksektorafinanswpublicznych - w pywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 389 000,00 389 000,00 100 755 218,00 755 218,00 33 218,00 722 000,00 38 Strona 4 / 96 722 000,00 96 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 24 890,34 100 24 890,34 100 24 890,34 100 15 072,00 15 072,00 100 30 702,38 29 607,37 96 153 866,00 144 303,90 94 414 640,38 414 640,38 215 000,00 330 915,77 80 330 915,77 80 141 932,50 66 277 728,00 264 584,95 95 372 237,67 372 237,67 94 509,67 359 094,62 96 359 094,62 96 94 509,67 100 13 136,00 5 128,00 39 3 043,50 9 429,24 310 841 697,00 817 226,56 97 80 000,00 79 977,15 100 0,00 0,00 0,00 4 307 699,21 4 307 699,21 1 417,71 3 552,00 3 364 853,00 29,00 29,00 29,00 150 000,00 300 000,00 240 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 690 000,00 649 295,70 94 177 503,00 118 256 281,50 85 215 511,20 90 0,00 0,00 4 258,02 4 258,02 100

4 277 154,95 99 4 277 154,95 99 865,06 61 4 085,40 115 3 360 443,54 100

w tym dochody biece - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnarealizacjzadabiecych jednostek sektora finanswpublicznych- dotacjazPFOiGW odpady azbestowe 16 926 KULTURAFIZYCZNAISPORT w tym: dochody majtkowe - dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztw realizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychjednosteksektorafinanswpublicznych - w pywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupw inwestycyjnych - dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjinwestycjiizakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkwgmin)

25 000,00 25 000,00

24 890,34 100 24 890,34 100

755 218,00 755 218,00 33 218,00

722 000,00 96 722 000,00 96 0,00 -

389 000,00

389 000,00 100

333 000,00

333 000,00 100

RAZEM 36 238 867,26 33 620 180,25 93

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

DOCHODY BUDETOWE GMINY KLUCZE NA ROK 2009 WG WANIEJSZYCH RDE


lp I PODATKIIOPATY LOKALNE W tym: dochody biece: rdo dochodu Plan 2009 Wykonanie %

9191412,50 9756962,23 106 9 191 412,50 9 756 962,23 106 6 500 000,00 6 904 579,48 106 85 000,00 105 000,00 320 000,00 30 000,00 40 000,00 180 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 94 801,12 112 113 295,41 108 332 506,20 104 19 327,50 64 44 628,00 112 212 905,05 118 4 225,00 42 10 251,40 103 49 593,59 248 18 096,00 90

1 Podatek od nieruchomoci 2 Podatek rolny 3 Podatek leny 4 Podatek od rodkwtransportowych 5 Podatekodspadkwidarowizn 6 Opata skarbowa 7 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 8 Opata targowa 9 Opata planistyczna 10 Odsetki za zwokwe wpywach podatkowych 11 Wpywyzkartypodatkowej 12 Opata eksploatacyjna 13 Rnedochodyiopaty 14 Wpywyzopat za przedszkola 15 Dopaty do ywienia przedszkola, stowki 16 Wpywyzopat za zezwolenia na alkohol II DOCHODYZMAJTKU GMINY W tym: dochody majtkowe

900 000,00 1 060 452,46 118 85 412,50 150 000,00 540 000,00 196 000,00 595 000,00 327 000,00 2 000,00 320 000,00 47 170,47 55 177 503,00 118 471 792,70 87 195 834,85 100 602 854,55 101 308 000,00 94 0,00 0 306 500,00 96

1 Wpywyzopaty za przeksztacenie prawa uytkowaniawieczystegowprawowasnoci 2 Wpywyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci prawa wasnoci nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego 3 ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych W tym: dochody biece

5 000,00 268 000,00 18 000,00 180 000,00 70 000,00

1 500,00 30 Strona 5 / 38 294 854,55 110 18 958,01 105 221 445,00 123 54 451,54 78

4 Wpywy uytkowanie wieczyste 5 Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych jst 6 Wynajemsalwszkoach

1 Wpywyzopaty za przeksztacenie prawa uytkowaniawieczystegowprawowasnoci 2 Wpywyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci prawa wasnoci nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego 3 Wpywy ze sprzeday skadnikwmajtkowych W tym: dochody biece

2 000,00 320 000,00

0,00 0 306 500,00 96

5 000,00 268 000,00 18 000,00 180 000,00 70 000,00

1 500,00 30 294 854,55 110 18 958,01 105 221 445,00 123 54 451,54 78

4 Wpywy uytkowanie wieczyste 5 Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych jst 6 Wynajemsalwszkoach III UDZIAYWPODATKACHSTANOWICYCHDOCHDPASTWA W tym: dochody biece:

8 180 765,00 6 887 128,04 84 8 180 765,00 6 887 128,04 84 400 000,00 -185 605,96 -46

1 % udziawpodatkudochodowymodosbprawnych 2 % udziawpodatkidochodowymodosbfizycznych IV SUBWENCJAOGLNA W tym: dochody biece:

7 780 765,00 7 072 734,00 91 9 717 876,00 9 717 876,00 100 9 717 876,00 9 717 876,00 100 9 618 891,00 9 618 891,00 100 98 985,00 98 985,00 100

1 Subwencja czowiatowa 2 Subwencja czrwnowaca V DOTACJE W tym: dochody biece:

8 553 813,76 6 655 359,43 78 6 398 595,76 5 933 359,43 93 92 546,00 92 546,00 100

1 Zadania zlecone - administracyjne MUW 2 Zadania zlecone - wiadczenia rodzinne 3 Zwrot nienalenie pobranych wiadczerodzinnych 4 Odsetki od nienalenie pobranych wiadczerodzinnych 5 Zadania powierzone - Starostwo Powiatowe 6 Zadania zlecone - Obrona Cywilna 7 Zadania zlecone - Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej 8 Zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 Zadania zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego niszczeniedokumentw 10 Zadania zlecone wybory uzupeniajce do Rady Gminy Klucze 11 Zadania zlecone - Pomoc Spoeczna 12 Zadania wasne - Pomoc Spoeczna 13 Zwrot nienalenie pobranego zasiku staego 14 rodki PFRON - dochodyztytuu ulg podatkowych 15 Dotacja projekt OWSS-partner rozwoju lokalnej przedsibiorczoci 16 DotacjazPFRONTRENER PRACY 17 Program JUNIOR 18 Edukacja opieka wychowowawcza - pomocmaterialnadlauczniw 19 Dotacja - pracekomisjikwalifikacyjnychiegzaminacyjnychpowoanychdorozpatrzeniawnioskw nauczycieliowyszy stopieawansu zawodowego 20 Owiataiwychowanie program polsko-niemiecki 21 Nagroda Kuratora Owiaty 22 WsparcieZfAwKolonii 23 OdszkodowaniezPZU SP Jaroszowiec 24 Dotacja WFOiGW - Zielona Szkoa 25 WpatyrodzicwnaZieloneSzkoy 26 Owiataiwychowanie PO KL Klucze do przyszoci 27 DotacjazPFOiGW odpady azbestowe 28 Owiataiwychowanie dotacja od Gminy Wolbrom
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. 29 Owiataiwychowanie dotacja od Gminy azy

2 816 958,00 2 813 068,02 100 13 136,00 1 417,71 5 253,00 300,00 2 400,00 24 860,00 320,00 8 122,00 547 895,00 841 697,00 3 552,00 234 750,00 80 000,00 277 728,00 2 415,28 153 866,00 132,00 5 128,00 39 865,06 61 5 253,00 100 299,82 100 2 399,79 100 24 525,79 99 318,81 100 1 802,97 22 547 375,52 100 817 226,56 97 2 610,64 73 235 635,00 100 79 977,15 100 264 584,95 95 2 415,28 100 144 303,90 94 132,00 100

15 072,00 5 389,67 4 258,02 1 374,32 30 702,38 215 000,00 49 995,00 25 000,00 72 408,00 4 144,00 16 209,79
1

15 072,00 100 5 389,67 100 4 258,02 100 1 374,32 100 29 607,37 96 141 932,50 66 49 745,89 100 24 890,34 100 68 285,36 94
Strona 6 / 38 4 144,00 100

30 Dotacja zwrot czci podatku akcyzowego 31 Dotacja rozwojowa projekt POKL Kluczewrozwoju 32 Wpaty wasne projekt POKL Kluczewrozwoju 33 Dotacja - Radosna Szkoa

16 209,79 100 200 232,49 39 49 400,00 100 47 978,94 100

515 704,92 49 400,00 48 000,00

26 Owiataiwychowanie PO KL Klucze do przyszoci 27 DotacjazPFOiGW odpady azbestowe 28 Owiataiwychowanie dotacja od Gminy Wolbrom 29 Owiataiwychowanie dotacja od Gminy azy 30 Dotacja zwrot czci podatku akcyzowego 31 Dotacja rozwojowa projekt POKL Kluczewrozwoju1 32 Wpaty wasne projekt POKL Kluczewrozwoju 33 Dotacja - Radosna Szkoa 34 Dotacja rozwojowa projekt POKL "Kreowanie wiata na potrzeby maolata 35 Dotacja rozwojowa projekt POKL Wsparcie za wsparcie 36 Dofinansowanie - budowaimodernizacjadrgdojazdowychdogruntwornych 37 NagrodazPFRON W tym: dochody majtkowe

49 995,00 25 000,00 72 408,00 4 144,00 16 209,79 515 704,92 49 400,00 48 000,00 24 260,00 94 509,67 39 820,00 80 000,00 2 155 218,00 1 400 000,00 666 000,00 56 000,00
3

49 745,89 100 24 890,34 100 68 285,36 94 4 144,00 100 16 209,79 100 200 232,49 39 49 400,00 100 47 978,94 100 24 192,77 100 94 509,67 100 35 668,04 90 80 000,00 100 722 000,00 34 0,00 0 666 000,00 100 56 000,00 100 0,00 0 33 620 93 180,25

38 Dotacja NFOiGW TermomodernizacjaSPiGm.wKluczach2 39 Dotacja projekt Orlik 2012 40 Dotacja - projekt Orlik Plus 41 Dotacja WFOiGW - ModernizacjainfrastrukturyiurzdzeniezieleninastadioniewKluczach

33 218,00 36 238 867,26

DOCHODYOG EM

1 Naskutekopniewweryfikacjiwnioskuopatno, nie wpyna 2

III transza patnocizWUPwKrakowie Warunkiem uzyskania dotacji byoprzedstawieniedokumentwrozliczeniowych,potwierdzajcych realizacj zadania.Wzwizkuzprzeduajcsiprocedurprzetargowiniewyonieniem wykonawcy zadanie nie zostao zrealizowane 3 Wzwizkuzprzeduajcsiweryfikacjwniosku przez WFOiGWwKrakowie,rodki zostanprzekazane w2010roku.

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

WYDATKI BUDETU GMINY KLUCZE NA 2009 ROK


Lp Dzia Rozdz 1 010 ROLNICTWOI OWIECTWO 01030 Izby rolnicze w tym: wydatki biece 01095 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece 2 600 TRANSPORTICZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy wtym: wydatki biece 60013 Drogipublicznewojewdzkie w tym: wydatki majtkowe wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majtkowe wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych Nazwa tre Plan Wykonanie 18 639,79 2 430,00 2 430,00 16 209,79 16 209,79 1 790 346,33 595 728,00 595 728,00 121 848,00 121 848,00 121 848,00 %

18 139,79 97 1 930,00 79 1 930,00 79 16 209,79 100 16 209,79 100 1 133 184,37 63 561 277,00 94 561 277,00 94 121 848,00 100 121 848,00 100 121 848,00 100
Strona 7 / 38 0,00 0

566 000,00 566 000,00 566 000,00

0,00 0 0,00 0

60013 Drogipublicznewojewdzkie w tym: wydatki majtkowe wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majtkowe wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece 70095 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 4 710 DZIAALNOUS UGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki biece 71035 Cmentarze w tym: wydatki biece 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdywojewdzkie w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece; wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 75020 Starostwa powiatowe w tym:wydatki biece wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst na dofinansowanie wasnych zadabiecych 75022 Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece w tym: diety zryczatowane dla sotysw 75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w tym: wydatki biece w tym: wydatki biecewramachprojektu''Kluczewrozwoju''wramachPOKL wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektu''Klucze wrozwoju''wramachPOKL 75095 Pozostaa dziaalno ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 6 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONYPRAWAORAZSDOWNICTWA

121 848,00 121 848,00 121 848,00

121 848,00 100 121 848,00 100 121 848,00 100

566 000,00 566 000,00 566 000,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0

506 770,33 60 300,00 446 470,33 485 984,00 60 000,00 15 800,00 44 200,00 425 984,00 22 100,00 403 884,00 500,00 55 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 590 166,20 348 246,00 5 000,00 343 246,00 316 312,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

450 059,37 89 60 268,00 100 389 791,37 87 461 945,32 95 48 121,44 80 9 787,10 62 38 334,34 87 413 823,88 97 22 024,35 100 391 799,53 97 500,00 100 14 569,43 26 9 735,60 19 9 735,60 19 4 833,83 97 4 833,83 97 3 813 802,77 83 319 287,30 92 0,00 0 319 287,30 93 299 145,57 95 1 400,00 100 1 400,00 100 1 400,00 100

253 000,00 10 000,00 243 000,00 45 000,00 3 152 415,28 130 750,00 3 021 665,28 2 370 000,00 658 104,92 658 104,92 565 104,92 107 183,08 106 183,08

227 763,17 90 4 439,01 44 223 324,16 92 44 750,00 99 2 785 551,90 88 19 981,25 15 2 765 570,65 92 2 183 952,14 92 315 517,33 48 315 517,33 48 247 466,15 44 82 508,85 77 82 208,85 77

177 000,00 177 000,00 133 027,46 40 702,00

164 283,07 93 Strona 8 / 38 164 283,07 93 125 133,24 94 29 047,36 71

wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektu''Klucze wrozwoju''wramachPOKL 75095 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 6 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONYPRAWAORAZSDOWNICTWA 75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 75109 Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikwwojewdztw,wybory wjtw,burmistrzwiprezydentwmiastorazreferendagminne, powiatoweiwojewdzkie w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 7 754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej w tym: wydatki biece - wydatki na pomoc finansowudzielanmidzy jst nadofinansowanie wasnych zadabiecych 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 75414 Obrona cywilna w tym: wydatki biece 75421 Zarzdzanie kryzysowe w tym: wydatki biece 8 756 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM 75647 Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 9 757 OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO 75702 Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego w tym: wydatki biece 10 758 RNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwyoglneicelowe rezerwaoglna na nieprzewidziane wydatki rezerwa celowa: w tym: - infrastruktura techniczna na terenie gminy - realizacja zadawasnychzzakresuzarzdzania kryzysowego - dofinansowanie realizacji zadawykonywanychprzezpodmiotyzzakresupoytku ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. publicznego - dofinansowanierealizacjiprojektwzEuropejskiegoFunduszuSpoecznego 11 801 OWIATAIWYCHOWANIE

107 183,08 106 183,08

82 508,85 77 82 208,85 77

177 000,00 177 000,00 133 027,46 40 702,00

164 283,07 93 164 283,07 93 125 133,24 94 29 047,36 71

2 400,00 2 400,00 719,00 8 122,00

2 399,79 100 2 399,79 100 718,79 100 1 802,97 22

8 122,00 1 322,00 30 180,00 30 180,00 6 442,00 237 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1 802,97 22 249,39 19 24 844,60 82 24 844,60 82 6 425,00 100 234 837,48 99 20 000,00 100 20 000,00 100 20 000,00 100

202 590,00 202 590,00 48 950,00 8 810,00 8 810,00 5 600,00 5 600,00 80 000,00

200 478,38 99 200 478,38 99 48 250,03 99 8 791,02 100 8 791,02 100 5 568,08 99 5 568,08 99 76 774,69 96

80 000,00 80 000,00 80 000,00 32 120,00 32 120,00

76 774,69 96 76 774,69 96 76 774,69 96 24 816,09 77 24 816,09 77

32 120,00 874 150,00 874 150,00 223 150,00 651 000,00

24 816,09 77 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

526 000,00 44 000,00 31 000,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 Strona 9 / 38 0,00 0

50 000,00

19 469 17418106,43 89 332,01

80101 Szkoy podstawowe

6 741 552,38

6 731 816,51 100

w tym: - infrastruktura techniczna na terenie gminy - realizacja zadawasnychzzakresuzarzdzania kryzysowego - dofinansowanie realizacji zadawykonywanychprzezpodmiotyzzakresupoytku publicznego - dofinansowanierealizacjiprojektwzEuropejskiegoFunduszuSpoecznego 11 801 OWIATAIWYCHOWANIE

526 000,00 44 000,00 31 000,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

50 000,00

0,00 0

19 469 17418106,43 89 332,01

80101 Szkoy podstawowe w tym:wydatki majtkowe w tym: wydatki biece w tym: wydatki biecewramachprojektu''Kreowaniewiata na potrzeby maoplata'' wramachPOKL wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektu''Kreowanie wiata na potrzeby maoplata''wramachPOKL 80104 Przedszkola w tym: wydatki biece w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jst wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 80110 Gimnazja w tym: wydatki biece w tym: wydatki biecewramachprojektu''Kluczedoprzyszoci''wramachPOKL wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektu''Kluczedo przyszoci''wramachPOKL 80113 Dowoenieuczniwdoszk w tym: wydatki biece 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnejszk w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 80146 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 80148 Stowkiszkolne w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 80195 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece w tym: - wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jst - ZFSdlanauczycieliemerytwirencistw - remontywplacwkachowiatowych po dokonanych przegldach 12 851 OCHRONA ZDROWIA

6 741 552,38 10 310,00 6 731 242,38 24 260,00

6 731 816,51 100 10 292,01 100 6 721 524,50 100 24 192,77 100

5 376 897,06 15 600,00

5 375 750,22 100 15 594,77 100

2 913 649,00 2 913 649,00 15 000,00

2 880 795,34 99 2 880 795,34 99 11 511,60 77

2 098 654,00 4 017 227,63 4 017 227,63 49 995,00 2 984 309,61 9 800,00

2 094 740,60 100 4 010 054,62 100 4 010 054,62 100 49 745,89 100 2 984 046,57 100 9 793,87 100

172 084,00 172 084,00 555 650,00 555 650,00 480 000,00 46 279,00 46 279,00 9 940,00 454 824,00 454 824,00 256 130,00 4 568 066,00 3 299 960,00 1 268 106,00 12 549,00 4 402,00

167 856,03 98 167 856,03 98 527 348,09 95 527 348,09 95 454 375,76 95 45 306,82 98 45 306,82 98 9 776,14 98 449 462,53 99 449 462,53 99 255 757,93 100 2 605 466,49 57 1 544 497,24 47 1 060 969,25 84 12 270,27 98 4 402,00 100

105 380,00 1 029 428,00 202 000,00 2 000,00 2 000,00 194 000,00 194 000,00 92 190,00

105 380,00 100 829 612,98 81 163 337,77 81 1 842,89 92 Strona 10 / 38 1 842,89 92 156 084,88 80 156 084,88 80 76 340,62 83

85153 Zwalczanie narkomanii ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. w tym: wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

- ZFSdlanauczycieliemerytwirencistw - remontywplacwkachowiatowych po dokonanych przegldach 12 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85158 Izby wytrzew i e w tym: wydatki biece - dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych 85195 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 13 852 POMOC SPO ECZNA 85201 Placwkiopiekuczo wychowawcze w tym: wydatki biece - dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom 85202 Domy pomocy spoecznej w tym: wydatki biece 85203 Orodki wsparcia w tym: wydatki biece wtym:dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszualimentacyjnegooraz s kadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczenia spoecznego w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektrewiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85214 Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczenia emerytalne irentowe w tym: wydatki biece 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85295 Pozostaa dziaalno
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. w tym: wydatki majtkowe

105 380,00 1 029 428,00 202 000,00 2 000,00 2 000,00 194 000,00 194 000,00 92 190,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

105 380,00 100 829 612,98 81 163 337,77 81 1 842,89 92 1 842,89 92 156 084,88 80 156 084,88 80 76 340,62 83 1 930,00 97 1 930,00 97 1 930,00 97

4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 202 929,21 130 000,00 130 000,00 130 000,00

3 480,00 87 3 480,00 87 3 480,00 87 5 923 437,17 95 130 000,00 100 130 000,00 100 130 000,00 100

145 000,00 145 000,00 365 400,00 365 400,00 348 000,00

144 181,51 99 144 181,51 99 365 400,00 100 365 400,00 100 348 000,00 100

2 866 385,21

2 847 654,85 99

5 000,00 2 861 385,21 116 190,32 33 972,44

0,00 0 2 847 654,85 100 114 950,55 99 31 945,26 94

33 972,44 33 972,44 710 851,56

31 945,26 94 31 945,26 94 698 054,76 98

710 851,56 215 000,00 215 000,00 1 058 364,00 1 058 364,00 873 002,75 1 000,00 1 000,00 1 000,00 676 956,00 76 800,00 600 156,00 35 783,65 104 000,00

698 054,76 98 213 795,60 99 213 795,60 99 960 289,68 91 960 289,68 91 796 744,59 91 0,00 0 0,00 0 0,00 0 532 115,51 79 Strona 11 / 38 0,00 0 532 115,51 89 35 782,48 100 51 512,50 50

w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze w tym: prace spoecznie uyteczne

85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85295 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze w tym: prace spoecznie uyteczne wtym:dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaymjednostkomniezaliczanymdosektorafinansw publicznych 14 853 POZOSTA EZADANIAWZAKRESIEPOLITYKISPO ECZNEJ 85395 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece w tym: wydatki biecewramachprojektu''Wsparciezawsparcie''wramachPOKL wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektu''Wsparcieza wsparcie''wramachPOKL 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85412 Kolonieiobozyorazinneformywypoczynkudzieciimodziey szkolnej, atake szkolenia modziey w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 85415 Pomocmaterialnadlauczniw w tym: wydatki biece 85446 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli w tym: wydatki biece 16 900 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami w tym: wydatki biece 90003 Oczyszczaniemiastiwsi w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jst 90015 Owietlenieulic,placwidrg w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece 90095 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki majtkowe w tym: wydatki biece w tym: - wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jst ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. 17 921 KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO 92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby w tym: wydatki biece - dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

1 000,00 1 000,00 1 000,00 676 956,00 76 800,00 600 156,00 35 783,65 104 000,00 27 500,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 532 115,51 79 0,00 0 532 115,51 89 35 782,48 100 51 512,50 50 27 500,00 100

372 237,67 372 237,67 372 237,67 94 509,67 305 840,99 49 112,00

359 094,62 96 359 094,62 96 359 094,62 96 94 509,67 100 297 080,20 97 49 112,90 100

579 840,38 163 880,00 163 880,00 130 804,00 260 274,38

496 150,46 86 163 432,49 100 163 432,49 100 130 505,45 100 186 611,07 72

260 274,38 900,00 155 066,00 155 066,00 620,00 620,00 1 699 000,00 25 000,00 25 000,00 473 000,00 3 700,00 469 300,00 169 166,00 19 250,00

186 611,07 72 899,26 100 145 486,90 94 145 486,90 94 620,00 100 620,00 100 1 448 331,42 85 24 989,85 100 24 989,85 100 457 575,14 97 3 660,00 99 453 915,14 97 163 257,65 97 19 250,00 100

820 000,00 24 400,00 795 600,00 381 000,00 200 000,00 181 000,00

819 769,98 100 24 400,00 100 795 369,98 100 145 996,45 38 0,00 0 145 996,45 81

148 290,00 6 240,00

119 913,87 81 6 240,00 100


Strona 12 / 38 1 350 000,00 100

1 350 000,00 853 000,00 853 000,00 853 000,00

853 000,00 100 853 000,00 100 853 000,00 100

w tym: - wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jst 17 921 KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO 92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby w tym: wydatki biece - dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury 92116 Biblioteki w tym: wydatki biece dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury 92195 Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece - dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury 18 926 KULTURAFIZYCZNAISPORT 92601 Obiekty sportowe w tym: wydatki majtkowe 92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu w tym:wydatki majtkowe w tym:wydatki biece - dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostaa dziaalno w tym:wydatki biece - dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM

148 290,00 6 240,00

119 913,87 81 6 240,00 100

1 350 000,00 853 000,00 853 000,00 853 000,00 197 000,00 197 000,00 197 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 3514218,00 3 162 218,00 3 162 218,00 320 300,00 213 000,00 107 300,00 100 000,00

1 350 000,00 100 853 000,00 100 853 000,00 100 853 000,00 100 197 000,00 100 197 000,00 100 197 000,00 100 300 000,00 100 300 000,00 100 300 000,00 100 1 744 028,96 50 1 396 785,62 44 1 396 785,62 44 315 688,23 99 212 435,76 100 103 252,47 96 100 000,00 100

31 700,00 31 700,00 19 000,00

31 555,11 100 31 555,11 100 19 000,00 100

41 593 34 709 604,13 83 665,59

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

WYDATKI BUDETOWE GMINY KLUCZE za 2009 rok czopisowa


PLAN 010 ROLNICTWOI OWIECTWO 01030 Izby rolnicze Wydatki biece: - obligatoryjna 2% skadka na Izby Rolnicze 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - zwrot czci podatku akcyzowego ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. 600 TRANSPORTICZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece: - Komunikacja Midzygminna w paty na rzecz Zwizku Komunalnego Gmin
Strona 13 / 38 1790346,33 1133184,37

WYKONANIE 18139,79 1 930,00

18639,79 2430,00

16209,79

16209,79

595728,00

561277,00

- obligatoryjna 2% skadka na Izby Rolnicze 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - zwrot czci podatku akcyzowego 600 TRANSPORTICZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece: - Komunikacja Midzygminna w paty na rzecz Zwizku Komunalnego Gmin 60013 Drogipublicznewojewdzkie Wydatki majtkowe: - zgodnie ze zoonofertGmina Klucze partycypowaawkosztachmodernizacjidrogiwojewdzkiej odcinek: Rodaki granica Gminy,przez udziafinansowywwysokoci 20% 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki majtkowe: - zgodniezporozumieniemzawartymzeStarostwemPowiatowymwOlkuszuGminaKluczemiaa uczestniczywremonciedrgpowiatowych:Bolesa w- Wolbrom przez udziafinansowy. Realizacj zadania zaplanowano na lata 2009 -2010. Na skutek nierozstrzygniciaprzetarguw2009rokunawykonaniezadania,niebyo moliwe finansowanie wynikajcezzawartegoporozumienia 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki majtkowe: - wykonanie projektu dla drogi Checho Skabania - inwentaryzacjadrg Wydatki biece: - Akcja zima - kosztynadzorunadwykonanymiremontamidrg - remonty czstkowedrggminnych - mapydocelwprojektowych - usugi transportowe - wykonanie brakujcychulicowskazw - malowanie przejdla pieszych - wykonanieprogwzwalniajcychwKluczachiJaroszowcu - zakup tuczniadoremontudrgwChechleiKluczach - remontodwodnienianaul.OlkuskiejwKluczach - remontdrogidojazdowejdopl ul.JurajskawKluczach - wykonanie nakadkiasfaltowejnadrodzewChechle - wykonanie odwodnienia ul. LenejwJaroszowcu - utwardzeniedrogidojazdowejdoGrBydliskich - wykonaniewjazdunaparkingprzyszkolewBydlinie - remont kadek na mocie Kobylicy - remontzbiornikaretencyjnegowKolbarku - wykonanieinwentaryzacjigeodezyjnejpowykonawczejul.WschodniejwKwaniowie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005- Gospodarkagruntamiinieruchomociami Wydatki majtkowe: - wykup dziakiRyczwekul.Dolna wiata przystankowa - wykup terenu drogadozbiornikw Kolbark - opatyaktwnotarialnychorazdokumentacjidoaktw Wydatki biece: - opaty roczne za uytkowanie wieczyste- drogi Klucze -Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. oczyszczalnia Strona 14 / 38

16209,79

16209,79

1790346,33 1133184,37 595728,00 561277,00

121848,00

121848,00

566 000,00

0,00

506770,33

450059,37

485984,00 60000,00

461945,32 48 121,44

- dzierawagruntwJaroszowiecKolektorciekowyiNartostrada - opaty sdoweorazwyrysyiwypisyzewidencjigruntwdotyczceregulacjistanwprawnychmienia komunalnego KwaniwGrny,Hucisko,Kluczeul.Jurajska - opata roczna za wyczeniegruntwzprodukcjilenej Stadion Klucze

- wykup terenu drogadozbiornikw Kolbark - opatyaktwnotarialnychorazdokumentacjidoaktw Wydatki biece: - opaty roczne za uytkowanie wieczyste- drogi Klucze -Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia - dzierawagruntwJaroszowiecKolektorciekowyiNartostrada - opaty sdoweorazwyrysyiwypisyzewidencjigruntwdotyczceregulacjistanwprawnychmienia komunalnego KwaniwGrny,Hucisko,Kluczeul.Jurajska - opata roczna za wyczeniegruntwzprodukcjilenej Stadion Klucze - wykonanieoperatwszacunkowychwycenywartoci nieruchomocidoujawnieniawrodkach trwaych Rodaki Stranica - podziageodezyjny wydzielenie terenu pod drogKwaniwGrnycd.ul.Wschodnia - ogoszeniawprasieowykazachnieruchomoci do sprzeday - podziadziaek wydzielenie ul. Boguciska - w s tpny projekt podziau Checho- Skabania - pomiary geodezyjne rozgraniczenia - w y pata odszkodowania za teren zajty pod drog- ul.TopolowawBydlinie 70095- Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe: - projekt wietlicywGolczowicach - mapadocelwprojektowych - opinia geotechniczna - wypiszrejestrugruntu - warunki techniczne - uzgodnienia dokumentacji projektowej Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - zakup energii - konserwacja kotownicowbudynkachgminnych - remontinstalacjielektrycznejwbudynkachgminy - remontwbudynkuOrodkaZdrowiawKluczach - remont szaletu Jaroszowiec, ul. Lena - remont centrali nawiewno -wywiewnej Basen Jaroszowiec - remontsanitariatwKlucze,ul.Zawierciaska 18, OSP Rodaki - remontdachuwbudynkuwKluczachprzyul.Zawierciaskiej15,OSPRyczwek,Orodek Zdrowia wBydlinie - remont wietlicywHucisku - ekspertyzatechnicznabudynkuwGolczowicach - opata za cieki, mieci oraz usugi kominiarskie - obsuga kotowni GS - instrukcja bhp budynekwZalesiuGolczowskim - opata przyczeniowa (gaz budynek GS) - przegldybudynkwiksikiobiektw - szafki do wietlicywZalesiuGolczowskim - piec pokojowy Jaroszowiec, ul. Kolejowa 13/7 oraz 11/5 - ganice, sprzt ganiczyorazszafkidobudynkwkomunalnych - pokrywa elbetonowa nastudzienna Orodek Zdrowia Bydlin - sterownik do bramy OSP Checho - palnikizawrdobudynkupoprzedszkoluwChechle
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - skrzydo drzwiowe do remizy straackiejwChechle Strona 15 / 38

425 984,00

413823,88

- pompa obiegowa Orodek Zdrowia Bydlin - czci do kotowniwbudynkuwKolbarku - drzwi wewntrznedobudynkuwZalesiuGolczowskimprzyul.Grnej - materiay remontowe

- ganice, sprzt ganiczyorazszafkidobudynkwkomunalnych - pokrywa elbetonowa nastudzienna Orodek Zdrowia Bydlin - sterownik do bramy OSP Checho - palnikizawrdobudynkupoprzedszkoluwChechle - skrzydo drzwiowe do remizy straackiejwChechle - pompa obiegowa Orodek Zdrowia Bydlin - czci do kotowniwbudynkuwKolbarku - drzwi wewntrznedobudynkuwZalesiuGolczowskimprzyul.Grnej - materiay remontowe 710 DZIAALNOUS UGOWA 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece: - wykonanie mapy sytuacyjno wysokociowejdocelwkoncepcjizagospodarowaniaterenu 71035 Cmentarze Wydatki biece: - wykonanie krzya pamitkowegonapomnikwGolczowicachorazschodwwejciowychna podest przy PomnikuLegionistwwBydlinie - zakup zniczy, rolinnaPomnikLegionistw,wizanek okolicznociowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011- Urzdywojewdzkie Wydatki majtkowe: Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - obsugaserwisowakomputerw nadzrnadprogramemPIK ewidencja ludnoci - zakup materiawbiurowych,drukw - organizacja uroczystoci jubileuszowych - delegacje, szkolenia 75020 Starostwa powiatowe Wydatki biece: Dotacja przekazana do Powiatu na podstawie porozumie(zamiejscowy referat Wydziau Architektury iBudownictwaStarostwaPowiatowegonaterenieGminyKlucze) 75022- Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Wydatki majtkowe: - zakup zestawu komputerowego Wydatki biece: Ryczatyradnychzaposiedzeniawkomisjachisesjachorazdietyzryczatowane dla sotysw Pozostae wydatki biece: - szkoleniaradnych,delegacjekrajoweizagraniczne - zakupy materiay biurowe - opatyztytuu usug telefonicznych - prenumerata czasopisma Gazeta soecka - zakup kalendarzy, ksiek, artykuwbiurowych - konserwacja kserokopiarki - zakup kurtyny oraz gabloty 75023- Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Wydatki majtkowe: - zakupzestawwkomputerowych Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Pozostae wydatki biece: - biece utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, rodki czystoci - podre subowe, kursy, szkolenia, udziaywkonferencjach,nadzorysystemwPIK - opaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za internet, ubezpieczenia, opaty bankowe, koszty postpowa
Strona 16 / 38

55000,00 50000,00

14569,43 9735,60

5000,00

4833,83

4590166,20 3813802,77 348246,00 319287,30

1 400,00

1400,00

253 000,00

227763,17

3152415,28 2785551,90

Wydatki majtkowe: - zakupzestawwkomputerowych Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - biece utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, rodki czystoci - podre subowe, kursy, szkolenia, udziaywkonferencjach,nadzorysystemwPIK - opaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za internet, ubezpieczenia, opaty bankowe, koszty postpowa egzekucyjnych - naprawaikonserwacjakserokopiarki,drukarek,konserwacjawindy - zakupy materiayisprzty biurowe, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki - programy komputerowe, aparaty telefoniczne, niszczarka - zakupkomputerwiakcesoriwkomputerowych - oprawaDziennikwUstaw - zakup wyposaenia biurowego - zakup piecztek - zakup zestawu do podpisu elektronicznego - przegldy ganic,hydrantw 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece: Realizacja projektu KluczewrozwojuwramachprogramuoperacyjnegoKapitaLudzki. Niewykonanie zadaniawplanowanejwysokociwynikazprzesuniciaterminurealizacjiprojektuorazopnie wrealizacjiwnioskuopatno. Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodzewramachprojektuKluczewRozwoju Pozostae wydatki biece: - druk gazety lokalnej Echo Klucz - odnowienie domeny BIZNES Max - zakup medali okolicznociowych - zakuptorebiczapekzlogogminy - zakup zdjlotniczych - zakupnagrdnaturniejeikonkursyorazupominkwokolicznociowych - zakup publikacji Herby powiatu olkuskiego, Zamki Jury, Jurajskie Parki, Jurajskie niespodzianki - wydanie kalendarza na 2010 rok - przygotowanie ochrony znaku towarowego Przepywamy La Manche! - zakup usugpromocyjnychwpublikacjiWrota do Europy 75095- Pozostaa dziaalno Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: w tym: Skadki czonkowskie Stowarzyszenie Gmin Maopolskich, Zwizek Gmin Wiejskich R. P. Zwizek Gmin Jurajskich, Maopolska Organizacja Turystyczna, Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna, Lokalna Grupa Dziaania - w izanki kwiatowe, puchary 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ,KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZ SDOWNICTWA 75101- Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowejkontroliiochronyprawa ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - prowadzenieiaktualizacjastaegorejestruwyborcw 2400,00 2399,79 Strona 17 / 38 40 702,00 29047,36 177 000,00 164283,07 658104,92 315517,33

- w izanki kwiatowe, puchary 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ,KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZ SDOWNICTWA 75101- Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowejkontroliiochronyprawa Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - prowadzenieiaktualizacjastaegorejestruwyborcw - zakup materiawbiurowych - zakup materiawpapierniczychdodrukarek 75109 Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw,wyborywjtw, burmistrzwiprezydentwmiastorazreferendagminne,powiatoweiwojewdzkie Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - wybory uzupeniajce do Rady Gminy Klucze diety dla czonkwGminnejKomisjiWyborczej - delegacje 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - diety dla Okrgowych Komisji Wyborczych - zakup materiawnaremontkabinwyborczych - zakup flag, tkanin dekoracyjnych do lokali wyborczych - zakup materiawbiurowych,rodkwczystoci - przewzczonkwkomisjinaszkolenie,delegacje - wynajem sali 754 BEZPIECZ.ESTWO PUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece: - dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkamisamorzdu terytorialnegona dofinansowanie wasnych zadabiecych 75412- Ochotnicze strae poarne Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - zakup czcidosamochodwpoarniczych - zakup paliwa - zakupolejw,filtrwpaliwowychiolejowych - zakup wgla do ogrzewania garaywOSPBydlin - zakupoponletnichizimowychdosamochodupoarniczegoFordTransitzOSPChecho - zakup wy tocznychW-52 do OSP Bydlin, KwaniwiW-75 do OSP Kwaniw - zakup opat do OSP Bydlin, Kwaniw,Rodaki,ChechoiRyczwek - zakup rozdzielacza do OSP Checho - zakup wy straackich - zakup podnonika hydraulicznego dla OSP Checho - zakup proszka ganiczego oraz wykw - zakupakumulatorwdoOSPKwaniw - zakupgazudoogrzewaniadlaOSPRyczwek,Rodaki,KwaniwDolny,BogucinDuy - zakupwodydocelwpoarniczych ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - opaty za dostawizuycieenergiielektrycznejdlaOSPRyczwek,Rodaki,Kwaniw,BogucinDuy - przegldytechnicznesamochodw - przegldyiadowanie ganic - przegldiadowanie ganicwremizachisamochodachpoarniczych
Strona 18 / 38

40 702,00

29047,36

2400,00

2399,79

8122,00

1802,97

30 180,00

24844,60

237000,00 20000,00

234837,48 20000,00

202590,00

200478,38

- zakup proszka ganiczego oraz wykw - zakupakumulatorwdoOSPKwaniw - zakupgazudoogrzewaniadlaOSPRyczwek,Rodaki,KwaniwDolny,BogucinDuy - zakupwodydocelwpoarniczych - opaty za dostawizuycieenergiielektrycznejdlaOSPRyczwek,Rodaki,Kwaniw,BogucinDuy - przegldytechnicznesamochodw - przegldyiadowanie ganic - przegldiadowanie ganicwremizachisamochodachpoarniczych - opaty za legalizacjikonserwacjganic - wymianaoleju,filtrwwewszystkichsamochodachpoarniczych - wymiana dowodu rejestracyjnego - rejestracja samochodu OSP Bydlin - zaoenieoponwsamochodziepoarniczym OSP Checho - naprawahamulcwwFordzieTransitwOSPBydlin - naprawasamochodwpoarniczychzOSPBydlin,Checho, Rodaki, Kolbark, Kwaniw - naprawa bramy garaowej - naprawa instalacji antenowej - badaniakierowcwzOSPzterenuGminyKucze - ubezpieczeniesamochodwpoarniczych - w y pata ekwiwalentu za udziaczonkwOchotniczychStray Poarnychwdziaaniach ratowniczych iszkoleniachpoarniczych 75414- Obrona cywilna Wydatki biece: - zakup czci elektronicznych urzdzealarmowych do SzkoyPodstawowejwKluczachorazdoOSP Rodaki - zakup przetwornicy impulsowej 24/12 V PV 12s do samochodu po. zOPSRodaki - przegldikonserwacjasprztu cznoci radiowej systemu DSP -50 75421 Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece: - zakup radiotelefonu Motorola GM -360 dla OSP Checho - zakup terminala GSM dla OSP Bydlin - zakup gonika100WdosamochoduzOSPRyczwek 756- DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKODOSB FIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKNIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM 75647 Pobrpodatkw,opatiniepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - wynagrodzeniaagencyjno/prowizyjnedlainkasentwzobowizapieninych 757 OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO 75702 Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece: - prowizja bankowa od przyznanego kredytu dugoterminowego - prowizja od zaangaowania rodkw kredytkrtkoterminowy 758 RNE ROZLICZENIA 75818- Rezerwyoglneicelowe Rezerwaoglnananieprzewidzianewydatki Rezerwy celowe 801 OWIATAIWYCHOWANIE
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. podstawowe 80101- Szkoy

8810,00

8791,02

5600,00

5568,08

80000,00

76774,69

80000,00

76774,69

32120,00 32120,00

24816,09 24816,09

874150,00 874150,00 223150,00 651000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19469332,01 17418106,43 6741552,38Strona 19 / 38 6731816,51

7placwek uczniowie 926 52 oddziay Wydatki majtkowe: - zakupdwchkserokopiarek Wydatki biece:

Rezerwaoglnananieprzewidzianewydatki Rezerwy celowe 801 OWIATAIWYCHOWANIE 80101- Szkoy podstawowe 7placwek uczniowie 926 52 oddziay Wydatki majtkowe: - zakupdwchkserokopiarek Wydatki biece: Wynagrodzenieipochodneodwynagrodze nauczyciele + obsuga Pozostae wydatki biece: - utrzymanieobiektw energia, woda, gaz, rodki czystoci,wywzmieci, konserwacja CO - zakup pomocy naukowych, czasopism - ZFS,dodatkimieszkanioweiwiejskiedlanauczycieli - delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet - zakup wyposaenia - projekt POKL Kreowanie wiata na potrzeby maolata - program Radosna Szkoa 80104 Przedszkola 6placwek liczba dzieci wg uczszczania 375 Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze ywieniewramachodpatnoci Dotacjeprzekazanegminienapodstawieporozumienia(zwrotkosztwponoszonychprzezGminOlkusz wzwizkuzuczszczaniemdzieckadoplacwkiprzedszkolnej) Pozostae wydatki biece: - rodki czystoci, materiay biurowe, kursy, delegacje, - utrzymanieobiektw:energia,woda,gaz,konserwacjainstalacji,rozmowytelefoniczne, - ZFS,dodatkimieszkanioweiwiejskiedlanauczycieli - wyposaenie(lodwka,wykadzina,drabina,szafy,st) 80110 Gimnazja 2placwki uczniowie 500 23 oddziay Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - utrzymanieobiektw energia, woda, gaz, rodki czystoci,wywzmieci, konserwacja c.o., remonty - delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne - dodatkimieszkanioweiwiejskiedlanauczycieli - Internet, prenumerata czasopism - stypendiadlauczniwosigajcychbardzodobrewynikiwnauce - wyposaenie (magnetofony, zestaw sprztajcy, zestaw komputerowy, rega, laptop, drukarka,szafy BHP) - ZF - projekt POKL Klucze do przyszoci 80113- Dowoenieuczniwdoszk Koszty dowoenia16uczniwdoszkoy specjalnej Wydatki biece: - zwrot za bilety miesicznedla213uczniw- na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duy Jaroszowiec, Hucisko, Kwaniw,Cielin, Krzywopoty, Kolbark Bydlin,
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Checho,Rodaki,Ryczwek,Kwaniw Klucze,

223150,00 651000,00

0,00 0,00

19469332,01 17418106,43 6741552,38 6731816,51

2913649,00 2880795,34

4017227,63 4010054,62

172084,00

167856,03

Strona 20 / 38

Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duy Klucze 80114- Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnejszk Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 555650,00 527348,09

- zwrot za bilety miesicznedla213uczniw- na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duy Jaroszowiec, Hucisko, Kwaniw,Cielin, Krzywopoty, Kolbark Bydlin, Checho,Rodaki,Ryczwek,Kwaniw Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duy Klucze 80114- Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnejszk Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - materiay biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczaty, biece naprawy, programy komputerowe, wyposaenie, ZFS. 80146 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - szkolenia - delegacje - dopaty do czesnego - zakup materiawbiurowych 80148 Stowkiszkolne Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 2 stowki,ilodzieci korzystajcazwyywienia 438 ywieniewramachodpatnoci Pozostae wydatki biece: - materiay biurowe, rodki czystoci, delegacje, badania lekarskie - ZFS 80195 Pozostaa dziaalno Zadania GZO: Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - nagrodyedukacyjnedlauczniw,konkursy,olimpiady - ZFSemerytwnauczycieliszkiprzedszkoli Zadania UG: Wydatki majtkowe: Realizacja zadania pn. KompleksowatermomodernizacjabudynkwSzkoyPodstawowejiGimnazjum wKluczachwrazzinstalacjsolarndopodgrzewuwodywbasenieiciepej wody uytkowej ETAP I UchwaRadyGminyKluczeXLIII/342/09zdnia30.12.2009r.ustalonezostaywydatki,ktreniewygasajna dzie31.12.2009r.wkwocie73.800,00zna zadanie KompleksowatermomodernizacjabudynkwSzkoy PodstawowejiGimnazjumwKluczachwrazzinstalacjsolarndopodgrzewuwodywbasenieiciepej wody uytkowej. Zadanie zostanie realizowane do 30.04.2010r. W zwizkuzprzeduajcsiprocedurprzetargowiniewyonieniem wykonawcy drugi etap ww. zadania nie zostarozpoczty. Pozostae wydatki majtkowe: - zakup wyposaenia stowkidoSzkoyPodstawowejwJaroszowcu - zakup zmywarki do naczydoPrzedszkolawJaroszowcu - zakup pompy obiegowej do SzkoyPodstawowejwChechle - zakup sprztu naganiajcegodoszk - projektprzebudowyPrzedszkolawJaroszowcu
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. dot. termomodernizacji - monitorowanie wniosku Strona 21 / 38

555650,00

527348,09

46279,00

45306,82

454824,00

449462,53

4568066,00 2605466,49 119840,00 118157,84

4448226,00 2487308,65

- projekt wza Szkoa Klucze basen - aktualizacjakosztorysw - kserokopiedokumentw Wydatki biece:

- zakup zmywarki do naczydoPrzedszkolawJaroszowcu - zakup pompy obiegowej do SzkoyPodstawowejwChechle - zakup sprztu naganiajcegodoszk - projektprzebudowyPrzedszkolawJaroszowcu - monitorowanie wniosku dot. termomodernizacji - projekt wza Szkoa Klucze basen - aktualizacjakosztorysw - kserokopiedokumentw Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumie(kosztywynagrodzeniaiskadek na ubezpieczenie spoeczne zwizanezzatrudnieniempracownikazwolnionegozobowizku wiadczenia pracynaokreskadencjiwzarzdzie midzyzakadowej organizacji zwizkowej) Pozostae wydatki biece - remont Szkoy Podstawowej Jaroszowiec - remont wymiennikowni Szkoa Podstawowa Klucze - remontdachuSaligimnastycznejwChechle - remont dachu SzkoyPodstawowejwBydlinie - remont dachu auli SzkoyPodstawowejwKluczach - remontinstalacjielektrycznej,cowSzkolePodstawowejwChechle - remontkominwwSzkolePodstawowejwBydlinie,SzkolePodstawowejwRyczwku - remontschodwwSzkolePodstawowejwRodakach - remontymalarskiewPrzedszkoluwJaroszowcu - czyszczeniezbiornikwcinieniowychwSzkolePodstawowejwKluczach - remont kotowniwPrzedszkoluwJaroszowcu, - projekt techniczny (zmiana sposobu uytkowania pomieszczewSzkolePodstawowejwBydlinie) - remont bramy ogrodzeniowej Szkoa Podstawowa Klucze - projekt ukadu pomiarowego instalacji elektrycznej Szkoa Podstawowa Klucze - roboty remontowo -konserwacyjnewSzkolePodstawowejwRyczwku - awkiiwieszakidoszatni,tablicekorkowe,aluzje materiay remontowe, karnisze SzkoaPodstawowa Jaroszowiec - sprzt p.po, instrukcja p.po. Szkoa Podstawowa Jaroszowiec - wyposaenie punktu wydawania posikw,zakupkuchenkiAmika,palnikwgazowych- Szkoa Podstawowa Jaroszowiec, - wyposaenie stowki Szkoa Klucze - zakup agrowkninydoprzykrywaniapiaskownicdlaprzedszkoli - zakup kabli audio do nagonienia - zakup stou do zmywarki, pyty betonowej ogrodzeniowej Przedszkole Jaroszowiec - ciankizpoliwglanu, zaworu gazowego Przedszkole Checho - inwentaryzacja dziaki Szkoa Jaroszowiec - naprawa owietleniawSzkolewKluczach - wykonanieimontabarier niegowych do SzkoyPodstawowejwRodakach,wRyczwku 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece: - doposaeniePunktuInterwencjiKryzysowejwmateriayiulotkizzakresunarkomanii - zorganizowaniespektakliprofilaktycznychotematyceprzeciwdziaania narkomanii (Szkoa Podstawowa wChechle,Rodakach,Ryczwku) - warsztaty teatralno profilaktyczne realizacja projektu: Jaimojemiejscewwiecie, czyli czas na kreatywnowSzkolePodstawowejwRodakach 85154- Przeciwdziaanie alkoholizmowi ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: Praca Gminnej Komisji RozwizywaniaProblemwAlkoholowychwKluczach 194000,00Strona 22 / 38 156084,88 202 000,00 2 000,00 163337,77 1842,89

wChechle,Rodakach,Ryczwku) - warsztaty teatralno profilaktyczne realizacja projektu: Jaimojemiejscewwiecie, czyli czas na kreatywnowSzkolePodstawowejwRodakach 85154- Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: Praca Gminnej Komisji RozwizywaniaProblemwAlkoholowychwKluczach - odbyto5posiedzepenego skadu Komisji - przeprowadzono20kontrolipunktwsprzedaynapojwalkoholowychnaterenieGminy - wydano 12 postanowiena sprzedanapojwalkoholowych - odbyto 13 posiedzeds.rozmwmotywujcych do podjcia dobrowolnego leczenia odwykowego - skierowano30osbnabadaniadobiegegopsychiatryipsychologawceluwydaniaopiniiwprzedmiocie uzalenienia od alkoholu - w y sano25wnioskwzkompletemdokumentwdoSduRejonowegowOlkuszuowszczcie postpowaniawsprawiezastosowanialeczeniaodwykowegowstacjonarnymlubniestacjonarnym zakadzie lecznictwa odwykowego - uruchomionowobec49osbprocedursdowego leczenia odwykowego. Prowadzenie dziaalnoci profilaktycznej wrddzieciimodzieyorazichrodzicw - przystpieniedooglnopolskiejkampaniiprofilaktyczno edukacyjnej: Sprawd, czy twoje picie jest bezpieczne - dofinansowanie projektu: SpotkaniezAfrykwtrakcieferii(dladzieciimodziey spdzajcej ferie wGminieKlucze) - dofinansowaniekoloniiprofilaktycznowychowawczejwTrefnej - dofinansowanie realizacji projektu: Jaimojemiejscewwiecie, czyli czas na kreatywnowSzkole PodstawowejwRodakachorazSzkolePodstawowejwJaroszowcu - dofinansowanie realizacji projektu: Wszyscy czytamy dzieciomwSzkolePodstawowejwRyczwku - dofinansowanie realizacji projektu: Poloneza czas zaczwSzkolePodstawowejwBylinie - dofinansowanie projektu: Czwartkowe spotkania nasza tosamo, nasze dziedzictwo - dofinansowanie dziaaprofilaktycznych pod hasem: Czy obojtny znaczy niewinnywGimnazjum wBylinie - wsporganizowaniekonkursuprofilaktycznegowGimnazjumwBylinie - spotkanieszkoleniowezwolontariuszami(GimnazjumwKluczach) - zakupfilmwedukacyjnychpodnazw: Nie zamykaj oczu piemibraem, Chlebiwiato/Na Metatonie oraz Opowiastki FamilijnedoszkzterenuGminyKlucze - zakoczenie wakacji Festyn na Kobylicy - przystpienieirealizacjakampaniiTrzewa Maopolska NO PROMIL NOPROBLEMwGminie - zorganizowanie spektakli teatralno profilaktycznychdlauczniwSzkoyPodstawowejwJaroszowcu - realizacjaprogramuprofilaktycznegowSzkolePodstawowejwKwaniowie Dolnym - realizacja zajprofilaktycznych pod nazw: ABCalkoholizmu.Faktyimityochorobiealkoholowej wSzkolePodstawowejwChechleiwRodakach. Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS - informowanieoprocedurzesdowegoleczeniaodwykowegoiinnychmoliwociach leczenia odwykowego- 170 konsultacji - edukacja dotyczca uzalenie, wspuzalenieniaiprzemocy 140 konsultacji - interwencjakryzysowawrodzinachzproblememalkoholowym- 13 - udzielono260poradindywidualnychprzezpsychologaispecjalistds. uzalenie - objciewsparciemipomoc15osb,ktreukoczyy leczenie odwykowe - prowadzenie mediacji pomidzy skconymimaonkami - 9spotkazdziemizrodzinalkoholowych - informowanie na temat procedury Niebieskiej Kartyipomocydzielnicowych 26 konsultacji
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - rozmowyzrodzicaminatematmetodwychowawczych 22 konsultacje Strona 23 / 38

194000,00

156084,88

- informowanieomoliwoci odwiezienia na izbwytrzewie 8konsultacji - pomocwnapisaniupodaoleczenie18osb - kontaktzdzielnicowymi,pedagogamizeszkigimnazjwzterenugminyzkuratorami,zpracownikami socjalnymi,zbiegym ds. uzalenie, zpsychiatr

- objciewsparciemipomoc15osb,ktreukoczyy leczenie odwykowe - prowadzenie mediacji pomidzy skconymimaonkami - 9spotkazdziemizrodzinalkoholowych - informowanie na temat procedury Niebieskiej Kartyipomocydzielnicowych 26 konsultacji - rozmowyzrodzicaminatematmetodwychowawczych 22 konsultacje - informowanieomoliwoci odwiezienia na izbwytrzewie 8konsultacji - pomocwnapisaniupodaoleczenie18osb - kontaktzdzielnicowymi,pedagogamizeszkigimnazjwzterenugminyzkuratorami,zpracownikami socjalnymi,zbiegym ds. uzalenie, zpsychiatr - telefony do instytucji pomocowych siewsparcia instytucjonalnego - dyury prawnika - doposaeniePunktuwpodstawowemateriaybiurowe,ulotkiibroszurkiinformacyjno edukacyjne - udziawprogramie:Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji interwencjewprzemocydomowej - kontynuowanie lokalnej koalicji(przedstawiciele OPS, KP Klucze) interwencjewprzemocydomowej - podnoszeniekwalifikacjipracownikwpoprzezudziawspecjalistycznychszkoleniach. NajwikszgrupklientwkorzystajcychzpomocypracownikwPunktus: - uzalenieni od alkoholu- 65 - DDAiwspuzalenieni- 60 - osoby doznajce przemocy domowej 32 - sprawcy przemocy 20 - dziecizrodzinzproblememalkoholowym- 3 Funkcjonowanie przy Orodku - GrupaSamopomocowadlaOsbUzalenionych od Alkoholu - GrupaWsparciadlaOsbDoznajcych Przemocy - Gminna Koalicja ds. Przeciwdziaania Przemocy Domowej - bezpatnejinfoliniidlaosbdoznajcych przemocy, znajdujcych siwsytuacjikryzysowej - Klub Integracji Spoecznej 85158 Izby wytrzew i e Wydatki biece: DotacjaprzekazywanaGminieMiejskiejKrakwnaodpatne korzystanie przez GminKluczezusug wiadczonych przez IzbWytrzewiewKrakowie 85195- Pozostaa dziaalno Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - prowadzenie zajrehabilitacyjnych dla mieszkacwgminy 852 POMOC SPO ECZNA 85201 Placwkiopiekuczo -wychowawcze Wydatki biece: - dotacje celowe prowadzenieplacwki 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece: - opatazapobytwdomachpomocy 10osb99wiadcze 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece: - dotacja na prowadzenie rodowiskowegoDomuSamopomocowegowKolbarku - wydatki zwizanezdowozemuczestnikw 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego Wydatki majtkowe: Wydatki biece: ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - w y pata wiadczerodzinnych - liczbawydanychdecyzjiadministracyjnychwsprawieowiadczeniarodzinnewynosi1974,adecyzji dotyczcych funduszu alimentacyjnego 97)
Strona 24 / 38

2000,00

1930,00

4000,00

3480,00

6202929,21 5923437,17 130000,00 130000,00

145000,00

144181,51

365400,00

365400,00

2866385,21 2847654,85

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego Wydatki majtkowe: Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - w y pata wiadczerodzinnych - liczbawydanychdecyzjiadministracyjnychwsprawieowiadczeniarodzinnewynosi1974,adecyzji dotyczcych funduszu alimentacyjnego 97) - szkolenia,delegacjepracownikw - zakup materiawbiurowych - serwis wiadczenia rodzinne - opaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektre wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce wzajciachwcentrumintegracjispoecznej Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Zadania OPS: Zasiki stae 70 rodzin 643 wiadczenia Uczestniczy CIS 37 rodzin 181 wiadcze Zadania UG: wiadczenia rodzinne 7rodzin 85 wiadcze 85214- Zasiki,pomocwnaturzeorazskadki naubezpieczeniaemerytalneirentowe Wydatki biece: Zasiki stae 82 rodziny 752 wiadczenia Zasiki okresowe 237 rodzin 922 wiadczenia Zasiki celowe 336 rodzin 998 wiadcze Schronienie 4osb 239 wiadcze Sprawianie pogrzebu 6osoba 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece: Dodatki mieszkaniowe przyznaje sinapomocwutrzymaniumieszkaniaczydomu.Jesttodopata do czynszu, wody, c.o., wywozu nieczystoci Z tej formy skorzystao: 207wnioskodawcw 1.129 wiadcze 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece: Wynagrodzeniaiskadki pochodne od wynagrodze Pozostae wydatki biece: - delegacje, szkolenia, materiay biurowe, obsuga prawna, - koszty utrzymania obiektu energia, woda, gaz, telefony, opaty pocztowe ibankowe,naprawa maszyn biurowych 85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze W ramach tych zadawykonywane susugi opiekuczedlaosbstarszych,samotnych, niepenosprawnych. Usugi te wykonywane sprzezosoby,ktreszatrudnionewramachpracspoecznie uytecznych 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe: ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - wzwizkuznieuzyskaniemdofinansowanianarealizacjzadania polegajcegonazakupieimontau windydobudynkuwielofunkcyjnegowKolbarku,niewykonanozadania Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

2866385,21 2847654,85

33972,44

31945,26

710851,56

698054,76

215000,00

213795,60

1058364,00

960289,68

1000,00

0,00

676956,00

532115,51
Strona 25 / 38

niepenosprawnych. Usugi te wykonywane sprzezosoby,ktreszatrudnionewramachpracspoecznie uytecznych 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe: - wzwizkuznieuzyskaniemdofinansowanianarealizacjzadania polegajcegonazakupieimontau windydobudynkuwielofunkcyjnegowKolbarku,niewykonanozadania Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - doywianiedzieciwprzedszkolach,szkoachpodstawowychigimnazjalnychorazzasiki celowe na sporzdzanie posiku dla modzieydolat19idlaosbniepenosprawnychztejformypomocyskorzystao 283 osoby 1259 wiadcze, 267 dzieci- wydano29.195 posikw - zorganizowano spotkanie opatkowe dla starszych, samotnych mieszkacwnaszejGminyoraz bezdomnych ze schroniska. Orodek Pomocy Spoecznejrealizujeprojektykonkursoweorazprojektsystemowywspfinansowany ze rodkwUniiEuropejskiej: - projekt konkursowy pn. OrodkiWsparciaSpdzielczoci Socjalnej do EFS 2007 2013 oraz restrukturyzacji usugwramachProgramuWspieraniaRozwojuSpdzielczoci Socjalnej skierowany do osbbezrobotnych,niepenosprawnych, wykluczonych spoecznie - projekt pn. Klub Integracji Spoecznej animatorem lokalnej przedsibiorczoci spoecznejwramach Rzdowego Programu Aktywne Formy Przeciwdziaania Wykluczeniu Spoecznemuskierowanydoosb bezrobotnych, uzalenionychiniepenosprawnych 853 POZOSTA EZADANIAWZAKRESIE POLITYKI SPO ECZNEJ 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - wydatki zwizanezrealizacjzadaniawramachprogramupilotaowego Trener pracy zatrudnienie wspomaganeosbniepenosprawnych - projekt realizowany przez Orodek Pomocy SpoecznejwKluczachpn.Wsparcie za wsparcie realizowanywramachProgramuOperacyjnegoKapitaLudzkiwspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego,ktregocelemjestzwikszenie aktywnoci zawodowej bezrobotnych, bdcych dugotrwale klientami pomocy spoecznej, poprzez regularny udziawzajciach izdobycienowychumiejtnoci zawodowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401- wietlice szkolne Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - materiay, rodki czystoci, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFS - dodatkiwiejskieimieszkaniowedlanauczycieli - wyposaenie (rega, st, biurka, radiomagnetofon) 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modzieyszkolnej,atake szkolenia modziey Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - zwrot Zielone Szkoy,kolonieiobozy 85415 Pomocmaterialnadlauczniw Wydatki biece: - stypendiadlauczniw - inne formy pomocy wyprawka szkolna 85446 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Wydatki biece: - szkolenia 900 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONA RODOWISKA 1699000,00 1448331,42 620,00Strona 26620,00 / 38 155066,00 145486,90 260274,38 186611,07 579840,38 163880,00 496150,46 163432,49 372237,67 372237,67 359094,62 359094,62 676956,00 532115,51

Wydatki biece: - stypendiadlauczniw - inne formy pomocy wyprawka szkolna 85446 Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Wydatki biece: - szkolenia 900 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONA RODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami Wydatki biece: - zakup usug zwizanych ze skadowaniemodpadwazbestowych 90003- Oczyszczaniemiastiwsi Wydatki majtkowe: - zakup programu EKOKOSZ Wydatki biece: Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Dotacja dla Gminy Bielsko -Biaa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom na terenie Gminy Klucze poprzez przyjmowanie ich do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt Pozostae wydatki biece: - ekwiwalent za odzie - wydatki zwizanezutrzymaniemsamochoduBerlingo - zakupworkwnamieci - zakup szyb na przystanki - zakup namiotu - zakup kosy spalinowej - zakup wiaty do Bydlina Zawadki - zakup luster drogowych - zakupsadzonekkwiatw,trawyikrzeww obsadzanierondaiklombuk/Biedronki - zakupakcesoriwgospodarczychdopracremontowych,paliwadokosiarek - naprawa sprztu bdcego na stanie gospodarki komunalnej - wykonaniezatokiprzystankowejwKrzywopotach - montawiatywRodakach - wykonanieiinwentaryzacjastudzienekwodomierzowychKluczeiChecho - wykonanie peronu pod wiatwBydlinie - naprawawiatywZalesiu - wywzodpadwkomunalnych - w yapywanie bezdomnych zwierzt ich transport do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt wBielsku-Biaej - selektywnyodbirodpadw - rozbirkaprzystankuwBydlinie - obsugasanitarnaimprezplenerowychwKluczachiChechle - usugi transportowe cignikiem - wywzlekwprzeterminowanych - remonty bieceikonserwacjesprztu - ubezpieczenie samochodu, cignikaiprzyczepy 90015- Owietlenieulic,placwidrg Wydatki majtkowe: - zakupsterownikwdooszczdzania energii Wydatki biece: - owietlenie ulic na terenie gminy zakup energii ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - konserwacja owietlenia ulicznego - remont owietlenia ulicznego Jaroszowiec - remont owietlenia zewntrznego na trasie wycigunarciarskiegowJaroszowcu 90095- Pozostaa dziaalno 381000,00 145996,45
Strona 27 / 38

620,00

620,00

1699000,00 1448331,42

25000,00

24989,85

473000,00

457575,14

820000,00

819769,98

Wydatki majtkowe: - zakupsterownikwdooszczdzania energii Wydatki biece: - owietlenie ulic na terenie gminy zakup energii - konserwacja owietlenia ulicznego - remont owietlenia ulicznego Jaroszowiec - remont owietlenia zewntrznego na trasie wycigunarciarskiegowJaroszowcu 90095- Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe: W zwizkuzpodpisaniemumowyoprzyznaniepomocywramachdziaania Odnowairozwjwsiobjtego PROW na lata 2007 -2013wdopierowIVkwartale2009r.,zadaniepn.Podniesienie atrakcyjnoci miejscowoci Jaroszowiec poprzez poprawinfrastruktury sportowo -rekreacyjnejnie zostarealizowane ze wzgldu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wydatki biece: Dotacjaprzekazanagminienapodstawieporozumienia(wsplnewykonywaniezadawzakresie zbiorowegozaopatrzeniawwodiodprowadzanieciekw koszty zatrudnienie jednego pracownika) Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostae wydatki biece: - praceinterwencyjneiporzdkowe - badaniaokresowepracownikw - szkolenieBHPpracownikwinterwencyjnych - opracowanie wniosku do Fundusz Life+pod nazwCzynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych(6120,2330)wobszarzeNatura2000naPustyniBdowskiej - rodki czystoci,wodamineralnaiartykuy gospodarcze 921 KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO 92109- Domyiorodki kultury, wietliceikluby Wydatki biece: Dotacja podmiotowazbudetu dla instytucji kultury 92116 Biblioteki Wydatki biece: Dotacja podmiotowazbudetu dla instytucji kultury 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: Dotacja podmiotowazbudetu dla instytucji kultury 926 KULTURAFIZYCZNAISPORT 92601 Obiekty sportowe Wydatki majtkowe: - budowakompleksusportowegowKluczachwramachprogramuMoje boisko Orlik 2012(budowa budynkuorazboisk,dokumentacjaprojektowa,opiniageotechniczna,mapadocelwprojektowych,nadzr, energia, wycinka drzew) - opracowaniedokumentacjiaplikacyjnejwramachMRPOnalata2007-2013 dla projektu: Budowa wielofunkcyjnych,oglnodostpnychboiskwGminieKlucze Nie zrealizowano zadania pn. Budowaoglnodostpnych boisk wielofunkcyjnych przy szkoach w miejscowociach: Bydlin, Checho,Rodaki,Ryczwekze wzgldu na przeduajcy siproces weryfikacjiwnioskuouzyskaniedofinansowania. 92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu Wydatki majtkowe: - realizacja zadania pn. RemontimodernizacjaboiskasportowegowmiejscowociKlucze,wramach programu ORLIK PLUS Wydatki biece: Dotacjedlaklubwsportowych:uczniowskich,parafialnychiludowych
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. wydatki: Pozostae Strona 28 / 38

381000,00

145996,45

1350000,00 1350000,00 853000,00 853000,00

197000,00

197000,00

300000,00

300000,00

3514218,00 1744028,96 3162218,00 1396785,62

320300,00

315688,23

- zakupnagrd - przewozydzieciimodziey 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: 31700,00 31555,11

programu ORLIK PLUS Wydatki biece: Dotacjedlaklubwsportowych:uczniowskich,parafialnychiludowych Pozostae wydatki: - zakupnagrd - przewozydzieciimodziey 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Kluczewska na realizacjzadaniapublicznegozzakresukultury fizycznej,sportuirekreacjipoprzezwspieranieinicjatywsucych integracji midzypokoleniowej oraz aktywnym formom spdzania wolnego czasu na terenie Gminy Klucze. Pozostae wydatki biece: - nagrody sportowe - aktualizacja projektu oraz karta projektu-Basen Jaroszowiec - wymiana sterownika Basen Jaroszowiec - wykonaniezasilaniadobudynkusportowcawJaroszowcu - projektyzagospodarowaniaplacwzabaw 31700,00 31555,11

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

PRZYCHODYIROZCHODYGMINYKLUCZE 2009 ROK


Lp 1 Dochodyogem 2 Wydatkiogem 3 Wynik (deficyt) (1-2) 4 Finansowanie 5 Przychody budetu w tym: - nadwykazlatubiegych - przychodyzzacignitych poyczekikredytwnarynkukrajowym 554 798,33 4 800 000,00 NAZWA PLAN 36 238 867,26 41 593 665,59 -5 354 798,33 5 354 798,33 5 354 798,33 WYKONANIE 33 620 180,25 34 709 604,13 -1 089 423,88 % 93 83 20

5 354 798,33 100 5 354 798,33 100 554 798,33 100 4 800 000,00 100

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze PLAN FINANSOWY DOCHODWIWYDATKW NA 2009 ROK zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej i innych zadazleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. ustawami 1 DOCHODY
Lp. 1 Rolnictwoiowiectwo Nazwa Dzia Rozdzia 010 Plan 16 209,79

Strona 29 / 38

Wykonanie

16 209,79 100

PLAN FINANSOWY DOCHODWIWYDATKW NA 2009 ROK zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej i innych zadazleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami 1 DOCHODY
Lp. 1 Rolnictwoiowiectwo Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece 2 Administracja publiczna Urzdywojewdzkie w tym: dochody biece 3 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa oraz sdownictwa Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa w tym: dochody biece Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikwwojewdztw,wyborywjtw, burmistrzwiprezydentwmiastorazreferendagminne,powiatoweiwojewdzkie w tym: dochody biece Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: dochody biece 4 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa Obrona cywilna w tym: dochody biece 5 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia w tym: dochody biece wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego w tym: dochody biece Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektre wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej w tym: dochody biece Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe w tym: dochody biece X Razem X X 85214 18 711,00 163 784,00 163 784,00 18 192,00 97 163 783,52 100 163 783,52 100 85213 2 816 958,00 2 813 068,02 100 18 711,00 18 192,00 97 852 85203 85212 754 75414 75113 8 122,00 25 180,00 25 180,00 300,00 300,00 300,00 1 802,97 22 24 844,60 99 24 844,60 99 299,82 100 299,82 100 299,82 100 75101 75109 2 400,00 2 400,00 8 122,00 2 399,79 100 2 399,79 100 1 802,97 22 751 750 75011 Nazwa Dzia Rozdzia 010 01095 Plan 16 209,79 16 209,79 16 209,79 92 546,00 92 546,00 92 546,00 35 702,00 Wykonanie %

16 209,79 100 16 209,79 100 16 209,79 100 92 546,00 100 92 546,00 100 92 546,00 100 29 047,36 81

3 364 853,00 3 360 443,54 100 365 400,00 365 400,00 365 400,00 100 365 400,00 100

2 816 958,00 2 813 068,02 100

3509610,79 3498546,51 100

2 WYDATKI
Lp. 1 Rolnictwoiowiectwo Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece 2 Administracja publiczna Urzdywojewdzkie w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 3 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa ID:oraz sdownictwa PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 751 750 75011 Nazwa Dzia Rozdzia 010 01095 Plan 16 209,79 16 209,79 16 209,79 92 546,00 92 546,00 92 546,00 92 546,00 35 702,00 Wykonanie %

16 209,79 100 16 209,79 100 16 209,79 100 92 546,00 100 92 546,00 100 92 546,00 100 92 546,00 100 29 047,36 221 Strona 30 / 38 2 399,79 100 2 399,79 100 718,79 100

75101

2 400,00 2 400,00 719,00

Urzdywojewdzkie w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 3 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa oraz sdownictwa Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikwwojewdztw,wyborywjtw, burmistrzwiprezydentwmiastorazreferendagminne,powiatoweiwojewdzkie w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 5 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa Obrona cywilna w tym: wydatki biece 6 Opieka spoeczna Orodki wsparcia w tym: wydatki biece wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektre wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe w tym: wydatki biece X Razem X 852 754 751

75011

92 546,00 92 546,00 92 546,00

92 546,00 100 92 546,00 100 92 546,00 100 29 047,36 221

35 702,00

75101 75109

2 400,00 2 400,00 719,00 8 122,00

2 399,79 100 2 399,79 100 718,79 100 1 802,97 22

75113 75414

8 122,00 1 322,00 25 180,00 25 180,00 6 442,00 300,00 300,00 300,00

1 802,97 22 249,39 19 24 844,60 99 24 844,60 99 6 425,00 100 299,82 100 299,82 100 299,82 100

85203 85212

3 364 853,00 3 360 443,54 397 365 400,00 365 400,00 365 400,00 100 365 400,00 100

2 816 958,00 2 813 068,02 100

85213

2 816 958,00 2 813 068,02 100 97 826,32 18 711,00 97 144,82 99 18 192,00 97

18 711,00 18 711,00 85214 163 784,00 163 784,00 X

18 192,00 97 18 192,00 97 163 783,52 100 163 783,52 100

3509610,79 3498546,51 100

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

PLAN FINANSOWY DOCHODWIWYDATKW NA 2009 ROK dotacjicelowychotrzymanychzbudetu pastwa na realizacj biecych zadawasnych Gminy Klucze 1 DOCHODY
Lp. Nazwa Dzia Rozdzia 801 80101 80195 Plan 48 132,00 48 000,00 48 000,00 132,00 132,00 Wykonanie %

1 Owiataiwychowanie ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Szkoy podstawowe w tym: dochody biece Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece

48 110,94 100 Strona 31 / 38 47 978,94 100 47 978,94 100 132,00 100 132,00 100

biecych zadawasnych Gminy Klucze 1 DOCHODY


Lp. 1 Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe w tym: dochody biece Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece 2 Pomoc spoeczna Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektre wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej w tym: dochody biece Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe w tym: dochody biece Orodki pomocy spoecznej w tym: dochody biece Pozostaa dziaalno w tym: dochody biece 3 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomocmaterialnadlauczniw w tym: dochody biece X Razem X X 854 85415 85214 85219 85295 14 134,00 386 963,00 386 963,00 169 764,00 169 764,00 350 836,00 350 836,00 153 866,00 153 866,00 153 866,00 13 625,82 96 376 271,24 97 376 271,24 97 169 764,00 100 169 764,00 100 337 542,65 96 337 542,65 96 144 303,90 94 144 303,90 94 144 303,90 94 852 85213 80195 Nazwa Dzia Rozdzia 801 80101 Plan 48 132,00 48 000,00 48 000,00 132,00 132,00 921 697,00 14 134,00 Wykonanie %

48 110,94 100 47 978,94 100 47 978,94 100 132,00 100 132,00 100 897 203,71 97 13 625,82 96

1123695,00 1089618,55 97

2 WYDATKI
Lp. 1 Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe w tym: wydatki biece Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 2 Pomoc spoeczna Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektre wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe w tym: wydatki biece Orodki pomocy spoecznej w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze Pozostaa dziaalno w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 3 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomocmaterialnadlauczniw
ID:w tym: wydatki biece PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany.

Nazwa

Dzia Rozdzia 801 80101 80195

Plan 48 132,00 48 000,00 48 000,00 132,00 132,00 132,00

Wykonanie

48 110,94 100 47 978,94 100 47 978,94 100 132,00 100 132,00 100 132,00 100 897 203,71 97 13 625,82 96

852

85213

921 697,00 14 134,00

85214 85219 85295 854 85415 Razem X X

14 134,00 14 134,00 386 963,00 386 963,00 169 764,00 169 764,00 162 430,00 350 836,00 350 836,00 34 960,05 153 866,00 153 866,00 153 866,00

13 625,82 96 13 625,82 96 376 271,24 97 376 271,24 97 169 764,00 100 169 764,00 100 162 430,00 100 337 542,65 96 337 542,65 96 34 959,63 100 144 303,90 94 144 303,90 94 144 303,90 38 Strona 32 / 94

1123695,00 1089618,55 97

wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze 3 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomocmaterialnadlauczniw w tym: wydatki biece X Razem X 854

85415 X

34 960,05 153 866,00 153 866,00 153 866,00

34 959,63 100 144 303,90 94 144 303,90 94 144 303,90 94

1123695,00 1089618,55 97

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

PLAN FINANSOWY DOCHODWIWYDATKW NA 2009 ROK na zadania realizowane na podstawie porozumielubumw z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego
Lp Nazwa Dzia Rozdzia Paragraf Plan dochodw 1 TRANSPORTICZNO Drogi publiczne gminne w tym: dochody biece Dotacje celowe przeakazane do samorzdu wojewdztwanazadaniabiece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne w tym: wydatki biece 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe w tym: dochody biece Dotacjeceloweotrzymanezpowiatuna zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzdywojewdzkie w tym: wydatki biece wtym:wynagrodzeniaipochodneod wynagrodze 3 OWIATAIWYCHOWANIE Przedszkola w tym: dochody biece Dotacjeceloweotrzymanezgminyna zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Przedszkola w tym: wydatki biece ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. X Razem X 80104 X 81 805,00 76 552,00 76 552,00 81 805,00 72 429,36 95 72 429,36 95 Strona 33 / 38 77 682,36 95 801 80104 231 76 552,00 76 552,00 76 552,00 76 552,00 72 429,36 95 72 429,36 95 72 429,36 95 72 429,36 95 76 552,00 72 429,36 95 75011 5 253,00 5 253,00 5 253,00 5 253,00 100 5 253,00 100 5 253,00 100 750 75011 232 60016 5 253,00 5 253,00 5 253,00 5 253,00 5 253,00 100 5 253,00 100 5 253,00 100 5 253,00 100 39 820,00 39 820,00 5 253,00 35 668,04 90 35 668,04 90 5 253,00 100 233 600 60016 39 820,00 39 820,00 39 820,00 39 820,00 35 668,04 90 35 668,04 90 35 668,04 90 35 668,04 90 Wykonanie % Plan wydatkw 39 820,00 35 668,04 90 Wykonanie %

77 682,36 95

porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Przedszkola w tym: wydatki biece X Razem X X 80104 81 805,00 76 552,00 76 552,00 81 805,00 72 429,36 95 72 429,36 95 77 682,36 95

77 682,36 95

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze Dochodyztytuu wydawania zezwolena sprzedanapojwalkoholowychiwydatki na realizacj zadaokrelonychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywania problemwalkoholowychorazwgminnymprogramieprzeciwdziaania narkomanii w 2009 roku
Dotyczy DOCHODY; w tym: dochody biece Dzia756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej Rozdzia75618 Wpywyzinnychopat stanowicych dochodyjednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 048 Wpywyzopat za zezwolenia na sprzedaalkoholu WYDATKI; w tym: wydatki biece Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia85153 Zwalczanie narkomanii - doposaeniePunktuInterwencjiKryzysowejwmateriayiulotkizzakresunarkomanii - organizacjaspektakliprofilaktycznychotematyceprzeciwdziaania narkomanii Rozdzia85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze - posiedzenia penego skadu komisji GKRPA - posiedzeniapodkomisjids.przeprowadzaniarozmwmotywujcych do podjcia dobrowolnegoleczenie odwykowego - kontrolapunktwsprzedaynapojwalkoholowych - opinie psychologiczno-psychiatrycznewprzedmiocieuzalenienia od alkoholu - biece utrzymanie biura - utrzymanieidoposaenie Punktu Interwencji Kryzysowej - zakuppomocydydaktycznychdorealizacjiprogramwprofilaktycznych - organizacjaczasuwolnegodladzieciimodzieywramachprofilaktykiproblemowej - organizacjaGminnejOlimpiadyWiedzyoUzalenieniach - kampania Zachowaj Trzewy Umys - festyn na Kobylicy - funkcjonowanie Klubu Integracji Spoecznej - prowadzeniegrupwsparciadlaosbzproblememalkoholowymidlaofiarprzemocydomowej - organizacja szkoleiwarsztatwdlasub spoecznych podnoszcychkwalifikacjewzakresiepracy zosobamiuzalenionymi,wspuzalenionymi,ofiaramiisprawcamiprzemocydomowej ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. - szkoleniadlaosbuczestniczcychwKlubieIntegracjiSpoecznej - organizacjaspektakliotematyceprzeciwdziaaniaalkoholizmowi,przemocyiagresji - dyury prawnika - akcja Lato organizacja wypoczynku letniego
Strona 34 / 38

Plan 196 000,00 196 000,00 196 000,00

Wykonanie % 195 834,85 100 195 834,85 100 195 834,85 100

196 000,00

195 834,85 100

196 000,00 196 000,00 196 000,00 196000,00 2 000,00

195 834,85 100 157 927,77 81 157 927,77 81 157927,77 81 1 842,89 92

194 000,00 92 190,00

156 084,88 80 76 340,62 83

- funkcjonowanie Klubu Integracji Spoecznej - prowadzeniegrupwsparciadlaosbzproblememalkoholowymidlaofiarprzemocydomowej - organizacja szkoleiwarsztatwdlasub spoecznych podnoszcychkwalifikacjewzakresiepracy zosobamiuzalenionymi,wspuzalenionymi,ofiaramiisprawcamiprzemocydomowej - szkoleniadlaosbuczestniczcychwKlubieIntegracjiSpoecznej - organizacjaspektakliotematyceprzeciwdziaaniaalkoholizmowi,przemocyiagresji - dyury prawnika - akcja Lato organizacja wypoczynku letniego

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

Wydatki majtkowe budetuGminyKluczew2009roku


Lp 1 Wyszczeglnienie Wydatki majtkowewtym: Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupw inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupw inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Wykupgruntw Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne ZakupimontawindydobudynkuwielofunkcyjnegowKolbarku Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Razem;
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany.

Dzia Rozdzia X 600 X 60013

Plan X 121 848,00

Wykonanie X

% X

121 848,00 100

600

60014

566 000,00

0,00 0

600 600 700 700 750 750 750 801 801 801 852 852 900 900 900 926 926 X

60016 60016 70005 70095 75011 75022 75023 80101 80195 80195 85212 85295 90003 90015 90095 92601 92605 X

18 300,00 42 000,00 15 800,00 22 100,00 5 000,00 10 000,00 130 750,00 10 310,00

18 300,00 100 41 968,00 100 9 787,10 62 22 024,35 100 0,00 0 4 439,01 44 19 981,25 15 10 292,01 100

3 239 650,00 1 484 188,48 46 60 310,00 5 000,00 76 800,00 3 700,00 24 400,00 200 000,00 60 308,76 100 0,00 0 0,00 0 3 660,00 99 24 400,00 100 0,00 0

3 162 218,00 1 396 785,62 44 213 000,00 212 435,76 100

7927186,00 3430418,34 43
Strona 35 / 38

mgr Magorzata Wgrzyn

Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Razem;

926 926 X

92601 92605 X

3 162 218,00 1 396 785,62 44 213 000,00 212 435,76 100

7927186,00 3430418,34 43

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

DOTACJA DLA GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK


Lp 1 Wyszczeglnienie KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Domyiorodki kultury, wietliceikluby Biblioteki Pozostaa dziaalno Razem; X Dzia 921 Rozdzia 92109 92116 92195 X Plan 1 350 000,00 853 000,00 197 000,00 300 000,00 1350000,00 Wykonanie %

1 350 000,00 100 853 000,00 100 197 000,00 100 300 000,00 100 1350000,00 100

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

rodki na dotacje suce sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadazlecanych podmiotom nienalecymdosektorafinanswpublicznychiniedziaajcymwceluosignicia zysku prowadzcym dziaalnopoytku publicznego na 2009 rok
Lp. 1. Wyszczeglnienie KULTURAFIZYCZNAISPORT Zadaniawzakresiekulturyfizycznej Pozostaa dziaalno Razem; X Dzia 926 Rozdzia 92605 92695 X Plan 119 000,00 100 000,00 19 000,00 119000,00 Wykonanie 119 000,00 100 000,00 19 000,00 119000,00 % 100 100 100 100

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany.

Strona PLANDOTACJIIWYDATKWZTYTUU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH36 / 38 Z BUDETUGMINYW2009ROKU

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan

Wykonanie %

WjtGminyKlucze

PLANDOTACJIIWYDATKWZTYTUU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDETUGMINYW2009ROKU


Dzia Rozdzia 600 60013 TRANSPORTICZNO Drogipublicznewojewdzkie 687 848,00 121 848,00 121 848,00 121 848,00 18 121 848,00 100 121 848,00 100 Wyszczeglnienie Plan Wykonanie %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe

566 000,00 566 000,00

0,00 0 0,00 0

6300 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych 750 75020 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe

1 400,00 1 400,00 1 400,00

1 400,00 100 1 400,00 100 1 400,00 100

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych 754 75411 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00 100 20 000,00 100 20 000,00 100

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych 801 80104 OWIATAIWYCHOWANIE Przedszkola

19 402,00 15 000,00 15 000,00

15 913,60 82 11 511,60 77 11 511,60 77

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80195 Pozostaa dziaalno

4 402,00 4 402,00

4 402,00 100 4 402,00 100

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 851 85158 OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzew i e

2 000,00 2 000,00 2 000,00

1 930,00 97 1 930,00 97 1 930,00 97

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadabiecych 900 90095 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA Pozostaa dziaalno

6 240,00 6 240,00 6 240,00

6 240,00 100 6 240,00 100 6 240,00 100

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Razem 736890,00

167331,60 23

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze
ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany. Strona 37 / 38

PLANPRZYCHODWIWYDATKW NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKAIGOSPODARKIWODNEJ


Dotyczy Pozostaorodkwz2008r B O Plan 43 600,61

Lp 1

Wykonanie % 43 600,61 100

WjtGminyKlucze

PLANPRZYCHODWIWYDATKW NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKAIGOSPODARKIWODNEJ


Lp 1 2 Dotyczy Pozostaorodkwz2008r B O Opaty za emisjzanieczyszczepowietrza, skadanieodpadwipobrwody,opatyikaryza usuwanie drzew 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Refundacja opatzakorzystaniezkanalizacjideszcz Odsetki od rodkwnarachunkachbankowych Razem przychody Kanalizacja budowa, opaty,projektyiinnewydatki Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Edukacjaekologicznaidziaania proekologiczne Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny Dofinansowanie dziaalnocikpszczelarskich Dofinansowanie dziaalnocikw dkarskichzterenuGminy Zadrzewianie,zakrzewianieutrzymaniedrzewostanuizieleni AktualizacjaPlanuGospodarkiOdpadamiiProgramuOchronyrodowiska Dofinansowaniezbirkiodpadwazbestowych Wykonanieopiniiiekspertyzwzakresiegospodarkiwodnejiochronyrodowiska Opaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska 21 100,00 100,00 193 800,61 26 400,00 20 000,00 7 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 10 000,00 40 000,00 25 000,00 2 000,00 23 000,00 35 400,61 193800,61 21 512,37 102 223,82 224 176 402,49 91 2 052,36 8 Plan 43 600,61 129 000,00 Wykonanie % 43 600,61 100 111 065,69 86

0,00 0 6 230,06 89 1 479,12 99 1 484,80 99 1 988,20 99 6 646,10 66 11 638,80 29 24 790,83 99 800,00 40 22 753,00 99 32 100,00 91 111963,27 58

12 DofinansowanieselektywnejzbirkiodpadwzterenuGminyKlucze Razem wydatki

mgr Magorzata Wgrzyn

WjtGminyKlucze

ID: PQJOL-XTIHA-EVRBK-HEREZ-GVYNI. Podpisany.

Strona 38 / 38