You are on page 1of 10

UCHWAA NR XLIV/639/2010 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zockie Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z pn. zmianami), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pn. zmianami), Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna stwierdza zgodno ustale projektu planu ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i uchwala co nastpuje: I. USTALENIA FORMALNE 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujcy teren w rejonie dziaek nr: 98/1 i 98/6 pooony we wsi Zockie zwany w tekcie niniejszej uchway planem. 2. Plan obejmuje teren okrelony na zaczniku graficznym do Uchway Nr XVIII/262/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 13 czerwca 2008 roku. 2. 1. Tre niniejszej uchway stanowi cz tekstow planu. 2. Zacznikami do uchway s: 1)Rysunek planu stanowicy integraln cz uchway, sporzdzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, pochodzcej z pastwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego jako zacznik Nr 1 do niniejszej Uchway 2)Rozstrzygnicia Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pn. zm.) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych jako zacznik Nr 2. 3. Ustalenia planu dotycz: 1)przeznaczenia terenw w granicach opracowania na rne funkcje zwizane z terenami rekreacyjnymi i urzdzeniami sportowo-rekreacyjnymi, 2)linii rozgraniczajcych tereny o rnych funkcjach, 3)warunkw i zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw, w tym szczeglnych warunkw wynikajcych z potrzeby ochrony rodowiska, 4)zasad zagospodarowania i ochrony terenw lenych, 5)zasad obsugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 4. Ustalenia planu nie naruszaj i nie wykluczaj stosowania innych przepisw szczeglnych. 5. Integraln czci ustale planu s nastpujce elementy rysunku planu: 1)granice terenu objtego planem, 2)linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu oraz o rnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikujcymi, zgodnie z czci tekstow planu, wymienion w ust. 1, 3)tereny o rnym przeznaczeniu, oznaczone symbolami wymienionymi w 4, 4)granice terenw rekreacyjnych (w tym narciarskich), 5)trasy urzdze liniowych uzbrojenia terenu, trasy komunikacyjne. 6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objanione w legendzie rysunku planu nie stanowice ustale, o ktrych mowa w ust. 3. 7. Jako zgodne z planem uznaje si:
Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany Strona 1

1)wyznaczenie tras urzdze liniowych zwizanych z rekreacj zimow i letni oraz zwizanych z rozbudow systemw infrastruktury technicznej sucej wyposaeniu inynierskiemu terenw przeznaczonych pod zainwestowanie stosownie do szczegowych rozwiza technicznych, jeeli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu, 2)wyznaczenie i urzdzenie drg dojazdowych do terenw przeznaczonych do zainwestowania oraz do terenw rolnych i lenych, pod warunkiem, e nie bdzie to stanowi utrudnienia w wykorzystaniu terenw przylegych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie, 3)inwestycje na terenach lenych zwizane z gospodarczym uytkowaniem lasu oraz infrastruktur obiektw sucych gospodarce lenej. 3. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1. uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, obejmujc ustalenia wymienione w tekcie niniejszej uchway oraz ustalenia okrelone na zaczniku graficznym Nr 1 do tej uchway, 2. linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie lini cig na rysunku planu, rozdzielajc obszar na tereny o rnych funkcjach lub rnych zasadach i warunkach zagospodarowania, 3. linii zabudowy naley przez to rozumie lini, w ktrej moe by umieszczona ciana budynku lub innych obiektw kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementw architektonicznych takich jak: schody zewntrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejcia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, 4. przepisach szczeglnych naley przez to rozumie obowizujce przepisy okrelone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 5. przeznaczeniu podstawowym rozumie si przez to takie przeznaczenie, ktre przewaa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi, 6. przeznaczeniu dopuszczalnym rozumie si przez to przeznaczenie inne ni podstawowe, ktre wzbogaca lub uzupenia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 7. rednim poziomie terenu rozumie si przez to redni arytmetyczn poziomw terenu od strony przystokowej i odstokowej liczon w obrysie rzutu budynku, 8. wysokoci zabudowy rozumie si przez to wymiar pionowy mierzony od redniego poziomu terenu do najwyszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem. 4. Stosuje si nastpujce podstawowe literowe symbole identyfikacyjne terenw, o ktrych mowa w 2 ust. 5 pkt 2): I. UT1 tereny obiektw i urzdze obsugi sportu i rekreacji wraz z zapleczem technicznym, II. UT2 - tereny usug rekreacji dla realizacji obiektw noclegowo-rekreacyjnych III. UG/KS tereny usug gastronomii z dopuszczeniem realizacji miejsc postojowych, IV. R/USZ tereny rolne z dopuszczeniem realizacji narciarskich tras zjazdowych, V. USZ1 tereny urzdze obsugi sportu i rekreacji (wycig narciarski wraz z infrastruktur towarzyszc), VI. USZ2 Tereny grnej stacji wycigu narciarskiego, VII. KW tereny drogi wewntrznej, VIII. KS - tereny parkingu, IX. WZ tereny zbiornika wodocigowego, X. E urzdzenia elektroenergetyczne, XI. w, g sieci infrastruktury technicznej (wodocig, gazocig), XII. WS - tereny istniejcego stawu wodnego, rekreacyjnego XIII. ZN (ZN1, 2, 3) tereny zieleni urzdzonej XIV. ZL tereny lene II. USTALENIA OGLNE DOTYCZCE CAEGO OBSZARU OPRACOWANIA PLANU.
Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany Strona 2

5. W zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu ustala si co nastpuje: 1. Obowizuje utrzymanie wysokich standardw rodowiska przyrodniczego, w szczeglnoci czystoci wd, powietrza atmosferycznego, gleb. 2. Obowizuje zakaz przekraczania obowizujcych standardw jakoci rodowiska; naley dy do stosowania paliw ekologicznie czystych dla ogrzewania nowopowstajcych obiektw kubaturowych. 3. Obowizuje zabezpieczenie urzdze i obiektw sportowych, wymagajcych konserwacji przed wyciekiem smarw do gruntu. 4. W zakresie ochrony przed haasem obowizuje, zgodnie z przepisami szczeglnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku dla terenw objtych planem jak dla terenw przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. 5. Cay obszar objty planem pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, ktry funkcjonuje zgodnie z Rozporzdzeniem Nr 5/05 Wojewody Maopolskiego z dnia 23 maja 2005r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojew. Maopolskiego Nr 309, poz. 2238). W planie uwzgldnia si podstawowe cele ochrony PPK zachowanie wartoci przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zagospodarowania oraz cele operacyjne ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i spoeczne w zakresie problematyki odnoszcej si do obszaru objtego niniejszym planem miejscowym. 6. Cay obszar opracowania znajduje si w obszarze Natura 2000 przyjtym przez Komisj Europejsk 25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn. Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie obowizuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szczeglnymi, a realizacja przedsiwzi na tym terenie nie moe oddziaywa negatywnie na obszar Natura 2000. W zwizku z tym dla terenw objtych planem, w zakresie oddziaywania inwestycji na obszar Natura 2000 obowizuj wymagania okrelone w przepisach szczeglnych. 7. Obowizuje ochrona gatunkw rolin i zwierzt chronionych wynikajca z przepisw szczeglnych. 8. Obszar objty planem pooony jest w strefie ochrony uzdrowiskowej C uzdrowiska Muszyna. W planie wzito pod uwag wskazania i warunki dotyczce zasad zagospodarowania stref uzdrowiskowych zawartych w statucie uzdrowiska Muszyna przyjtym uchwa Nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. Dla tego obszaru pooonego w strefie uzdrowiskowej C ustala si wskanik terenw zielonych nie mniejszy ni 45% cznie dla terenw objtych planem. 9. Obszar objty planem pooony jest w istniejcym obszarze i terenie grniczym Muszyna II, ustanowionym decyzj Ministra Ochr. rodowiska Zasobw Naturalnych i Lenictwa z dnia 14.12.1992r. nr koncesji 112/92 z pn. zmianami, dla ktrego obowizuj uwarunkowania okrelone w przepisach szczeglnych. 10. Przy uwzgldnieniu naturalnych predyspozycji terenu, jego wartoci przyrodniczych oraz zdolnoci jego regeneracji, okrela si nastpujce uwarunkowania majce na celu ochron rodowiska: 1)obowizek rekultywacji terenu po przeprowadzeniu wszelkich prac ziemnych z wykorzystaniem selektywnie zdejmowanej darni i prchnicy, 2)obowizek zabezpieczenia terenu przed erozj z zastosowaniem rodkw technicznych i naturalnych, ograniczenie podcinania stokw, 3)w celu przeciwdziaania obnieniu retencji wodnej obowizuje trwae utrzymanie i pielgnacja muraw trawiastych, zapobiegajcych spywowi powierzchniowemu wd opadowych z moliwoci wykorzystania dla wypasu zwierzt, 4)wprowadzenie zabezpiecze ograniczajcych penetracj narciarsk terenu poza trasy zjazdowe, 5)przestrzeganie organizacji ruchu narciarskiego wycznie po wyznaczonych i oznakowanych w terenie trasach zjazdowych, 6)zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ciekw do wd i gruntu, 7)obowizuje usuwanie odpadw staych komunalnych poprzez segregacj i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo oprnianych i w sposb zorganizowany wywoonych poza obszar gminy na urzdzone skadowisko odpadw, zgodnie z zawartymi przez wadze Miasta i Gminy porozumieniami. Obowizuje zakaz gromadzenia materiaw niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne, 8)ogrzewanie obiektw w oparciu o noniki energii, zapewniajce najniszy poziom emisji zanieczyszcze powietrza.

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 3

6. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ochrona interesu publicznego, obejmujcego zachowanie i ekspozycj cennych wartoci rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, stworzenie warunkw do rozwoju zagospodarowania turystycznego i sportowo-rekreacyjnego w sposb minimalizujcy negatywne oddziaywanie na rodowisko przyrodnicze, zdrowie i bezpieczestwo ludzi. 7. W zakresie ksztatowania architektury, adu przestrzennego, ochrony krajobrazu ustala si co nastpuje: 1. Obowizuje ksztatowanie architektury harmonizujcej z krajobrazem i nawizujcej do tradycyjnych cech budownictwa miejscowego. 2. Obowizuje zakaz realizacji dachw paskich i namiotowych. Obowizuje zakaz otwierania poaci dachowych (dowietlenie poddasza) na odcinku wikszym ni 70% dugoci dachu, liczonej pomidzy krawdziami okapu. 3. W wykoczeniu budynkw wyklucza si stosowanie okadzin panelami z tworzyw sztucznych, naley stosowa materiay tradycyjne (drewno, kamie itp.). 4. Wysoko zabudowy dla terenw UT2 do trzech kondygnacji nadziemnych liczonych od poziomu parteru budynku (poziom 0,00), w tym co najmniej jedna w kubaturze dachu. Wyniesienie poziomu parteru max. 1,0 m od strony przystokowej terenu. Dachy strome wielospadowe o kcie nachylenia gwnych poaci w przedziale od 30 do 50 stopni z moliwoci zastosowania lukarn i okien poaciowych. Dopuszcza si uytkowe wykorzystanie piwnic i poddasza. W przypadku realizacji wolnostojcych maych domkw rekreacyjnych ustala si wysoko max. 8,0 m od poziomu parteru oraz dachy o kcie nachylenia gwnych poaci w przedziale od 35 do 50 stopni. 5. Wysoko zabudowy dla terenw UT1 i UG/KS - nie moe przekroczy 14 m od poziomu parteru. Wyniesienie poziomu parteru (poziom 0,00) max. 1,0m od terenu od strony stoku. Dachy dwu- lub wielospadowe o kcie nachylenia gwnych poaci w przedziale od 25 do 50 stopni z moliwoci zastosowania lukarn, wietlikw i okien poaciowych. Dopuszcza si wykonanie miejsc postojowych w budynku poniej poziomu parteru (poziomu 0,00). 6. Ustalenia zawarte w ust. 2, 4, 5 mog by zmienione dla obiektw zwizanych z urzdzeniami wycigowymi oraz z techniczn obsug terenw sportowo-rekreacyjnych, realizowanych na terenach oznaczonych w planie symbolami: UT1, i UT2 - ze wzgldu na wymagania technologiczne i przepisy szczeglne. Dla tych obiektw obowizuje ksztatowanie architektury harmonizujcej z krajobrazem. Dla terenw grnej stacji wycigu obowizuj ustalenia w zakresie ksztatowania architektury zawarte w 11 ust 2 dla symbolu USZ2. 7. W przypadku podziau terenu na nowe dziaki budowlane, wielko wydzielanych dziaek uzaleniona bdzie od potrzeb zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. 8. Pokrycie dachw w kolorach ciemnych, z wyczeniem koloru niebieskiego tego. 9. W wykoczeniu elewacji budynkw obowizuje zakaz stosowania okadzin z listew plastikowych. Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza si stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementw ozdobnych, tralek, kolumn. 10. Realizacja obiektw budowlanych w otoczeniu sieci elektroenergetycznych moe nastpi na warunkach wynikajcych z uzgodnie z zarzdzajcymi tymi sieciami. 11. Dopuszcza si etapow realizacj inwestycji. 12. Wyklucza si umieszczanie reklam jako wolnostojcych konstrukcji w formie tablic i ekranw na terenach oznaczonych symbolami R/USZ i US2. 8. W zakresie komunikacji ustala si co nastpuje: 1. Dojazd do terenw z istniejcej drogi powiatowej poprzez drog wewntrzn oznaczon symbolem KW. 2. Dopuszcza si realizacj drg wewntrznych nie wyrnionych na rysunku planu, sucych obsudze terenw przeznaczonych pod zainwestowanie oraz terenw rolnych i lenych na zasadach okrelonych w przepisach szczeglnych. 3. Obowizuje zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia w celu zabezpieczenia drogi przed wodami z topniejcego niegu. 4. Dla obsugi funkcji sportowo-rekreacyjnej ustala si realizacj niezbdnych miejsc postojowych na terenie oznaczonym symbolem KS oraz na terenach oznaczonych symbolem UG/KS, UT1 i UT2. 5. Ustala si obowizek zachowania minimalnego wskanika miejsc postojowych: 1)dla funkcji noclegowej 1 miejsce na 6 miejsc noclegowych,
Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany Strona 4

2)dla funkcji gastronomii 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych. 6. Dla obsugi funkcji dopuszcza si wykorzystanie miejsc postojowych zlokalizowanych poza terenem objtym planem. W przypadku realizacji parkingu o powierzchni przekraczajcej 0,10 ha, cieki opadowe z powierzchni utwardzonych mog by odprowadzane do odbiornika wycznie po ich oczyszczeniu z frakcji staych i zanieczyszcze ropopochodnych w oparciu o przepisy szczeglne. Parking i miejsca postojowe powinny by realizowane w boksach obejmujcych nie wicej ni po 50 samochodw, oddzielonych zieleni wysok. 7. Obowizuj nadto ustalenia dla terenu KW zawarte w 11 ust.3. 9. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala si co nastpuje: 1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ciekw do wd i gleby, zakaz gromadzenia odpadw w miejscach do tego nie wyznaczonych. 2. Zagospodarowanie terenw, na ktrych znajduj si urzdzenia elektroenergetyczne, gazowe, cznoci, wymaga stanowiska waciwego administratora sieci, bd uzgodnienia w zakresie zgodnoci z obowizujcymi warunkami technicznymi i normami. 3. Obowizuj nadto ustalenia zawarte w 10. 10. Ustala si nastpujce zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. Zasady zaopatrzenia w wod: 1)Zaopatrzenie w wod pitn docelowo z wodocigu wiejskiego. Do czasu jego realizacji ustala si zaopatrzenie w wod w oparciu o indywidualny system oparty na ujciach rde wody poprzez zbiornik wyrwnawczy oznaczony symbolem WZ. Dopuszcza si zaopatrzenie w wod w oparciu o inne ni okrelono powyej ujcia wody przy zachowaniu wymogw okrelonych w przepisach szczeglnych. 2)Dla celw nieenia zjazdowych tras narciarskich woda dostarczana bdzie z indywidualnego zbiornika, znajdujcego si w granicach terenu objtego planem. 2. Zasady odprowadzenia ciekw i skadowania odpadw: 1)Odprowadzenie ciekw z terenw objtych planem (dotyczy ciekw w zrozumieniu przepisw art.3 pkt 38 lit a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony rodowiska Dz. U. Nr 62 poz.627 z pn. zmianami) - na oczyszczalni ciekw w Muszynie poprzez istniejc kanalizacj sanitarn. 2)Obowizuje usuwanie wytwarzanych na terenie objtym planem odpadw komunalnych poprzez segregacj i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo oprnianych i w sposb zorganizowany wywoonych na urzdzone skadowisko odpadw zgodnie z prowadzon polityk przez wadze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i zgodnie z przepisami szczeglnymi. 3)Obowizuje zakaz gromadzenia odpadw niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne. 3. Zasady zaopatrzenia w gaz, ciepo oraz energi elektryczn: 1)Ustala si zaopatrzenie w gaz ziemny na bazie istniejcej sieci gazowej na warunkach okrelonych w przepisach szczeglnych. 2)Ogrzewanie obiektw indywidualne, oparte o noniki energii zapewniajce nie przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszcze powietrza. Dopuszcza si realizacj kolektorw sonecznych. 3)Doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb wycigw narciarskich na bazie istniejcej sieci redniego i niskiego napicia. 4)Utrzymuje si istniejca lini elektroenergetyczn napowietrzn redniego napicia, dopuszczajc jej remont, przebudow i rozbudow oraz budow stacji transformatorowej wynikajcych z potrzeb w oparciu o przepisy szczeglne. 5)Dopuszcza si skablowanie linii napowietrznej redniego napicia, przebiegajcej przez tereny R/USZ. 6)Dopuszcza si wykonanie linii rozdzielczych niskiego napicia w wykonaniu napowietrznym i kablowym. 7)Obowizuje zachowanie strefy ochronnej od istniejcej sieci elektroenergetycznej 15 kV zgodnie z przepisami szczeglnymi. 8)Dopuszcza si owietlenie terenw sportowo-rekreacyjnych, pod warunkiem zachowania wymogw okrelonych w przepisach szczeglnych.
Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany Strona 5

III. USTALENIA SZCZEGOWE DLA TERENW WYRNIONYCH NA RYSUNKU PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI I SYMBOLAMI LITEROWYMI 11. 1. Tereny zabudowy usugowej: 1)UT1 Tereny obiektw i urzdze obsugi sportu i rekreacji wraz z zapleczem technicznym. a) Ustala si realizacj funkcji zwizanych z obsug urzdze sportowych (w tym wycigw narciarskich wyrnionych i nie wyrnionych na rysunku planu) i tras zjazdow takich jak: dolna stacja wycigu narciarskiego, kasy biletowe, recepcja obsugi narciarskiej i turystycznej, informacja turystyczna, wypoyczalna sprztu narciarskiego z serwisem, pomieszczenia szkki narciarskiej, dyurka GOPR, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, w tym garae ratrakowe, skuterw niegowych, magazyny sprztu obsugi itp. b) Dopuszcza si funkcj noclegow w wymienionych wyej obiektach. c) Dopuszcza si lokalizacj zespou obiektw, powizanych ze sob funkcjonalnie i przestrzennie. Dachy wielospadowe, z moliwoci zastosowania lukarn i okien poaciowych. Moliwo rozrzebienia formy architektonicznej z zachowaniem cech architektury rodzimej. Forma architektoniczna obiektw powinna spenia wymagania, o ktrych mowa w 7. d) W granicach terenu dopuszcza si realizacj obiektw maej architektury. e) Dojazd do terenu z istniejcej drogi powiatowej poprzez drog wewntrzn, oznaczon w planie symbolem KW. f) Przy realizacji obiektw kubaturowych obowizuje zachowanie linii zabudowy od osi drogi wewntrznej w wielkoci min. 5 m. g) Nadto obowizuj ustalenia w zakresie ksztatowania zabudowy zawarte w 7. 2)UT2 Tereny usug rekreacji dla realizacji obiektw noclegowo-rekreacyjnych. a) Ustala si realizacj obiektw rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym pensjonatu, zespou wolnostojcych domkw rekreacyjnych (noclegowych). b) Dopuszcza si usugi sportowo-rekreacyjne (sauna, gabinet odnowy biologicznej itp.). c) Dopuszcza si lokalizacj zespou obiektw, powizanych ze sob funkcjonalnie i przestrzennie. Architektura w nawizaniu do tradycyjnych cech budownictwa miejscowego. Dachy wielospadowe, z moliwoci zastosowania lukarn i okien poaciowych. d) Dopuszcza si realizacj niezbdnych cigw komunikacyjnych, miejsc postojowych, zieleni urzdzonej, obiektw maej architektury oraz niezbdnych sieci i urzdze infrastruktury technicznej. e) Nadto obowizuj ustalenia w zakresie ksztatowania zabudowy zawarte w 7. 3)UG/KS Tereny usug gastronomii z dopuszczeniem realizacji miejsc postojowych. a) Ustala si realizacj obiektu gastronomicznego wraz z niezbdnymi obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi jako podstawowe przeznaczenie terenu. b) Dopuszcza si realizacj miejsc postojowych, funkcji handlu (sprzeda sprztu narciarskiego, pamitek itp.) oraz obiektw maej architektury. c) Przy realizacji obiektw kubaturowych obowizuje zachowanie linii zabudowy od osi drogi wewntrznej w wielkoci min. 5 m. d) Nadto obowizuj ustalenia w zakresie ksztatowania zabudowy zawarte w 7. 2. Tereny obiektw i urzdze obsugi sportw i rekreacji. 1)R/USZ - Tereny rolne z dopuszczeniem realizacji narciarskich tras zjazdowych. a) Ustala si wykorzystanie rolnicze terenu (uytki zielone) dla wypasu zwierzt w okresie wiosenno-letnim. Zasady zagospodarowania przy zachowaniu ustale, o ktrych mowa w 5. b) Dopuszcza si urzdzenie narciarskich tras zjazdowych w okresie zimowym oraz wycigw narciarskich nie wyrnionych na rysunku planu, przy zachowaniu ustale okrelonych dla terenu oznaczonego symbolem USZ1. c) Dopuszcza si realizacje innych urzdze sportu i rekreacji (rynna zjazdowa itp.).

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 6

d) Obowizuje prowadzenie narciarskich tras zjazdowych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnej konfiguracji terenu dla zminimalizowania robt ziemnych, zmierzajcych do sztucznego ksztatowania podunego i poprzecznego profilu trasy. e) Obowizuje nakaz zabezpieczenia terenu przed erozj z zastosowaniem rodkw technicznych i biologicznych; zakaz stosowania chemicznych rodkw ochrony rolin nalecych do I i II klasy trucizn. f) Ustala si uzupenienia sieci drg wewntrznych- dojazdw do gruntw rolnych i lenych. g) Utrzymuje si istniejc sie elektroenergetyczn redniego napicia 15kV, z dopuszczeniem jej przebudowy i skablowania kablem doziemnym oraz realizacji stacji transformatorowej. h) Obowizuje zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej napowietrznej E zgodnie z przepisami szczeglnymi. i) Utrzymuje si istniejce sieci wodocigowe i gazowe, dopuszczajc remont, przebudow i rozbudow. j) Dopuszcza si realizacj cigw infrastruktury technicznej takich jak: kanalizacja, wodocig, zasilanie energetyczne kablem doziemnym, stacja transformatorowa, sieci i urzdzenia do nieenia, owietlenia tras sportw zimowych itp., zwizanych z funkcjonowaniem wycigw narciarskich, tras narciarskich oraz z obiektami obsugi sportu i rekreacji. 2)USZ1 Wycig narciarski wraz z infrastruktur towarzyszc do realizacji. a) Obowizuje zakaz wznoszenia obiektw kubaturowych oraz nasadzania drzew i krzeww oraz zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej. b) Kolorystyka elementw wycigw powinna by utrzymana w kolorach nie wyrniajcych tych urzdze w krajobrazie w okresie beznienym. c) Dopuszcza si przesunicie osi wycigu wynikajce z warunkw terenowych i rozwiza technologicznych. 3)USZ2 Tereny grnej stacji wycigu narciarskiego. a) Dopuszcza si realizacj budynku obsugi technicznej wycigu wraz z dyurk GOPR, krytego dachem o kcie nachylenia gwnych poaci w przedziale od 40 do 50 stopni i wysokoci nie przekraczajcej 7 m od poziomu terenu od strony przystokowej. b) Obowizuje zakaz realizacji zieleni wysokiej; dopuszcza si realizacje obiektw maej architektury. 3. Tereny komunikacji i infrastruktura techniczna. 1)KW Tereny drogi wewntrznej, stanowicej cig pieszo- jezdny, do utrzymania, przebudowy i realizacji. a) Ustala si szeroko w liniach rozgraniczajcych 5,0 m, szeroko pasa ruchu (pasa drogowego) min. 3,50 m. b) Obowizuje zachowanie linii zabudowy dla obiektw kubaturowych realizowanych na terenach oznaczonym symbolami: UT1 i UG/KS w wielkoci min. 5,0 m od osi jezdni drogi KW. c) Dopuszcza si moliwo wczenia do drogi KW sieci drg wewntrznych nie wyrnionych na rysunku planu bez obowizku zmiany planu, pod warunkiem nie naruszenia podstawowych ustale planu oraz praw osb trzecich. d) Dopuszcza si realizacje sieci infrastruktury technicznej. e) Obowizuj nadto ustalenia zawarte w 8. 2)KS Teren parkingu - dla realizacji niezbdnych miejsc postojowych, zwizanych z obsug terenw sportoworekreacyjnych. a) Dojazd do terenu zjazdem z istniejcej drogi powiatowej poprzez drog wewntrzn KW. b) Dopuszcza si realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz maej architektury. c) Nadto obowizuj ustalenia zawarte w 8. 3)WZ - Teren urzdze zaopatrzenia w wod istniejcy zbiornik wyrwnawczy wody pitnej do utrzymania. a) Dopuszcza si remont, przebudow i rozbudow zbiornika wynikajca z potrzeb w oparciu o przepisy szczeglne. 4)E Linia elektroenergetyczna napowietrzna redniego napicia 15 kV - do utrzymania, przebudowy i rozbudowy. a) Obowizuje zachowanie strefy ochronnej zgodnie z przepisami szczeglnymi.

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 7

b) Dopuszcza si przeoenie linii lub jej skablowanie kablem doziemnym na warunkach okrelonych przez zarzdzajcego t lini. c) Dopuszcza si realizacj niezbdnych odcinkw sieci 15kV oraz stacji transformatorowej, wynikajcych z potrzeb na warunkach okrelonych przez zarzdzajcego sieciami. 5)w - Istniejca sie wodocigowa do utrzymania z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy. 6)g - Istniejca sie gazu ziemnego do utrzymania z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy na warunkach okrelonych przez zarzdc tej sieci. 4. Tereny rolne, wd i zieleni. 1)WS - Tereny wd otwartych istniejcy staw wodny do wykorzystania rekreacyjnego w okresie letnim i zimowym oraz na potrzeby zwizane z funkcjonowaniem terenw sportowo rekreacyjnych (w tym moliwo poboru wody dla potrzeb nieenia stokw) przy zachowaniu przepisw szczeglnych. 2)ZN1 - Tereny zieleni urzdzonej. a) Ustala si urzdzenie terenu zieleni nisk i wysok, skadem gatunkowym nawizujcym do warunkw siedliskowych oraz zieleni ozdobn. b) Utrzymuje si istniejc kapliczk oraz drewniany spichlerz, dopuszczajc ich remont. c) Dopuszcza si realizacj alejek dla pieszych, obiektw maej architektury, oraz niezbdnych sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 3)ZN2 - Tereny zieleni urzdzonej. a) Ustala si urzdzenie terenu zieleni nisk i wysok, skadem gatunkowym nawizujcym do warunkw siedliskowych i zieleni ozdobn z moliwoci zagospodarowania rekreacyjnego (alejki, obiekty maej architektury, miejsca do grillowania). b) Dopuszcza si realizacje urzdze sportu i rekreacji przywodnej, zwizanych z istniejcym stawem wodnym oznaczonym symbolem WS. c) Utrzymuje si sieci infrastruktury technicznej, dopuszczajc remont, przebudow i rozbudow. d) Dopuszcza si realizacj nowych sieci, obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 4)ZN3 - Tereny zieleni urzdzonej. a) Ustala si urzdzenie terenu zieleni wycznie pochodzenia rodzimego z przewag gatunkw wysokich. b) Utrzymuje si istniejcy zbiornik wodocigowy na tym terenie, oznaczony symbolem WZ, sieci wodocigowe oraz lini elektroenergetyczn napowietrzn redniego napicia, oznaczon symbolem E. c) Dopuszcza si realizacj niezbdnych sieci i urzdze infrastruktury technicznej, cieek pieszych i obiektw maej architektury. 5)ZL - Tereny lene - obejmujce grunty Ls zgodnie z ewidencj gruntw. a) Obowizuje ograniczenie realizacji obiektw nie zwizanych z gospodarka len za wyjtkiem przypadkw dopuszczonych ustaw o ochronie gruntw rolnych i lenych oraz ustaw o lasach. b) Utrzymuje si istniejce sieci wodocigowe, dopuszczajc ich remont i przebudow oraz realizacj podziemnej sieci infrastruktury technicznej. IV. PRZEPISY KOCOWE 12. Ustala si opat wyraon w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu, o ktrej mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pn. zmianami) w wysokoci 15 %. 13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 14. 1. Uchwaa podlega publikacji i wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego. 2. Uchwaa podlega rwnie publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 8

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIV/639/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. rysunek planu

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIV/639/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. Rozstrzygnicie Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie uwag do projektu planu oraz realizacji zapisanych w planie inwestycji ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 1. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna po zapoznaniu si z owiadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2010r., stwierdzajcym brak uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zockie w Gminie Muszyna obejmujcego teren w rejonie dziaek nr: 98/1 i 98/6 pooony we wsi Zockie, w okresie wyoenia tego planu do publicznego wgldu i 14 dni po wyoeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnicia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z p. zm.). 2. W zwizku z tym, e miejscowy plan, o ktrym mowa w punkcie 1 nie wprowadza nowych zapisw dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnicia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z p. zm.).

Przewodniczcy Rady Stanisaw Sukowski

Id: CMFCF-DZQWK-OHJOT-DNFWL-CUPSD. Podpisany

Strona 1